Protokoll från distriktsstyrelsens möte , #692

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-03-10, #692"

Transkript

1 Protokoll från distriktsstyrelsens möte , #692 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Karlsson Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mikael Johansson Anton Engström Alexander Johansson Förkortning AGO KN MAG JI JAN PN MAO MIJ AE AJ Adjungerade Emil Mattsson Therese Andreasson Frånvarande Mathilda Wihlborg Förkortning MAW 1. INLEDNING 1.1 Mötets öppnande AGO öppnar mötet 1.2. Val av mötesordförande att AGO väljs till mötesordförande 1.3 Fastställande av föredragningslista att fastställa föredragningslistan med tillägg av: 4.4a flyttades till 1.6, 3.3, 5.3e,4.1 tas utanför mötestiden 1.4 Godkännande av föregående mötesprotokoll att godkänna föregående mötesprotokoll # Actionlistan KN läste igenom den.

2 1.6 Rapporter a. DS har via per capsulam beslutat att välja Anna Margitin Blomberg till suppleant i Göteborgsscouternas stiftelse. Nio var för. att godkänna beslutet b. Webbutbildning var planerad men ställdes in pga sjukdom. Då det två som var anmälda var från samma kår kommer Emil Matsson att besöka den kåren och hålla webbutibldningen där. c. Rut har haft en kväll med musikquiz. Det var en lyckad kväll. d. Strategidagen med DSL var lyckad och ett dokument kommer att skrivas ihop om hur vi arbetar tillsammans. PN tar ansvar för att skriva ihop detta. Om någon i DS har några tankar om dokumentet pratar hen med PN. PN kommer skicka ut en skriftlig rapport om dagen. e. Scout inne har genomförts. f. En träff mellan Scouterna distrikten samt samverkansorganisationer i väst har hållits. Dock kunde inte NSF och Skaraborg närvara. Lägret 2015 diskuterades. De diskuterade demokratijamboreen om hur vi kan samverka att sutötta kårerna att åka. Efter lunch pratade scouterna distrikten om relationen med västra kansliet och regionaliseringsprocessen av utbildningarna. 2. DISTRIKTSLEDNINGEN 2.1 Utskotten a. Kommunikationsutskottet Emil Matsson, Ordförande för kommunikationsutskottet rapporterade om utskottets arbete just nu. Utskottet arbetar just nu mycket med telefon och internet lösningar på kansliet. Det ska se till att det är en stabil lösning. Ett leverantörsbyte är på gång. De jobbade med den elektroniska distriktsstämman som ställdes in. Ett löpande arbetet med att stötta kansliet med hemsidan håller på. De har skapat ett felanmälningsformulär till Husrådet samt ett anmälningsformulär till hemsidan. De ska snart ha ett fysiskt möte. Utskottet ska även se över kommunikationspolicyn. b. Publika utskottet Therese Andreasson som är med i publika utskottet rapporterade om vad utskottet arbetar med just nu. Utskottet håller på att skapa planeringsgrupper för olika arrangemang där de ska vara synliga. Vidare rapporterade Therese att de har pratat med Adam Lundberg som är projektledare för kulturkalaset. På förra ds-mötet beslutade vi att vi ville ha ett förtydligande angående en post i deras budget som heter stöd till Göta lejon under picknick festivalen. Vi fick nu ett svar och det handlar om att d e vill stötta med de kostnader som uppstår för deltagandet under Picknick festivalen. Vi från DS vill skicka med att det vore bra om PUT

3 kan ta fram idéer för vilket behov av inköp av PR- material som finns. t.ex beachflaggor och banderoller. c. Rapporter övriga utskott Rover- och utmanarutskottet: Utskottet har bytt lokal för att innebandynatta till Torpahallen som passar bättre för ändamålet. De har gjort en infobroschyr med sina arrangemang där de även gör reklam för andra kringliggande arrangemang. De har startat ett samarbete med vertikalscouterna om att göra ett gemensamt arrangemang. Händelseutskottet: Fokus nu är på Äventyret 2014, vilket går bra. Utskottet sökte folk till att ordna ett Sankt George-arrangemang i Slottsskogen. Västra Kansliet kommer också hålla ett arrangemang på Sankt Georg i Slottsskogen. Händelseutskottet har funderingar på att samköra eventet och har kontakt med AG och PN angående hur det ska lösas. Ledarutvecklingsutskottet: Har haft ledarutbildning scout inne. d. Protokoll från utskottsmöten att vi vill ha detaljrika minnesanteckningar som läggs ut internt. e. Godkännande av RUT:s budget att godkänna budgeten. 2.2 Råden a. Skeppsrådet Det känns positivt. Mandalay ska snart sjösättas för i år, men ska upp ur vattnet under påskhelgen och ska riggas den april. Ett möte mellan skeppsrådet och kansliet ska hållas. b. Husrådet De har fått igång ett felanmälningsformulär till hemsidan samt att de har satt upp lappar om felanmälning i hela purpursnäckan. Defibrillatorn har satts upp vid källartrappan. Skyltar kommer att sättas upp. c. Kanotrådet De har haft ett möte. Kanotrådet har önskat att få posten till sig som i dagsläget går till stiftelsen. Hur hanteras detta? MIJ tar upp detta med stiftelsen. Det kommer att köpas in små kärror till Kanoterna. SSF-märket på kanoterna ska tas bort och ersättas med scouterna klistermärke. MIJ pratar med kansliet om de kan beställas. d. Val av anställd till husrådet

4 att bordlägga frågan till nästa möte. 3. EKONOMI 3.1 Aktuellt läge Bokföringen för 2014 är igång. Den nya utläggsblanketten verkar fungera bra. Det har lagts till födelsedatum på utläggsblanketten för att man ska kunna lämna information till skatteverket om reseutlägg. Det är svårt att urtolka lagstiftningen gällande detta. Den dubbla bokföringen har varit lite rörig. Något som har förenklats. JAN och kansliet har haft ett möte med revisorerna. De föreslår att kontantförsäljning på kansliet ska tas bort för att underlätta bokföringen. Det är kanske möjligt att skaffa t.ex. izettle så att betalning med kort kan ske? har under flera år sparat en del av de balanserade vinstmedel i en fond med liten risk vilket dock inte ligger i Distriktets uppdrag. Vid revisions genomgång framfördes också att det är bättre att placera på ett räntebärande konto än att fondera. att ta bort all kontanthantering på purpursnäckan. Betalning kommer att ske via faktura eller inbetalningskort. att JAN och Susanne utreder om det är lämpligt att skaffa izettle. Tycker de att det är en lämplig lösning får de i uppdrag att införskatta izettle. att avveckla placeringen i Fondkontot till förmån för att öka placeringen på ett räntebärande konto med bra avkastning. Jan fick i uppdrag att verkställa förändringen. 3.2 Bokslut 2013 att Jan skickar ut förslag på bokslut till DS innan nästa möte. 3.3 Utskottsbudgetar Det vore bra att ha ett avstämningsmöte med utskotten gällande budgetarna. JAN förtydligar att om utskotten frågar kan de få en rapport över sin ekonomi och till nästa DS kommer en lägesrapport per utskott. 4. AKTUELLA PUNKTER 4.1 Hur DS arbetar a. Hur för vi vidare det vi får höra på mötena (bordlagt från #691) b. Närvaro DS-möten c. Mejl (bordlagt från #691) d. Nytt gruppkontrakt Punkterna hanteras utanför mötet.

5 e. DS deltagande på arrangemang (bordlagt från #691) att PN skriver samman en lista över vem som deltar när. att DS förväntas delta på distriktsledningsträffar. f. Matansvar på DS-möten (bordlagt från #691) att: PN skriver ihop en lista. 4.2 Extra distriktsstämma a. Genomförandet Kallelse: MAO har skrivit en kallelse. Diskussion om huruvida motion till extrastämman ska tas upp och att vi i så fall öppnar upp för fler motioner att vi inte tar upp några motioner på extrastämman. att vi meddelar att motionärerna får skicka in sin motion till höststämman. att AGO svarar motionärerna. Handlingar: att AGO och KN ansvarar för handlingarna. b. Valberedning att DS ska inkomma med förslag på personer till KN. 4.3 Uppdragsbeskrivning för Skeppsrådet att bordlägga frågan till nästa möte. 4.4 Val till vakantplats i stiftelsen (bordlagt #689) a. Fastställande av per capsulam beslut flyttas till 1.6 rapporter 4.5 Stöld av stuprör Det är oklart om stiftelsen har löst frågan. MIJ fortsätter att bevaka frågan. 4.6 Jubilerande kårer KN har sett över listan. 5. FASTA PUNKTER 5.1 Kansli och anställda a. Teknik

6 i. Filhantering MIJ har sett över en möjlig lösning för distriktets filhantering. att uppdra åt MIJ att prata ihop sig med KUT att distriktets server är tills vi beslutar om något annat endast till för DS och det är de i DS som särskilt tycker de har behov av den. 5.2 Kragenäs a. Rapport från arbetshelg med Kragenäsgruppen Gruppen har haft en planeringshelg som upplevdes positiv. Under helgen delades gruppen in sig tre mindre grupper med en gruppledare. Program, information och service är grupperna. b. Läget inför sommaren på plats Det ges lite olika besked om hur förberett lägerområdet är. att vi inte tar emot fler bokningar som läget är just nu. c. Inför 2015 Vi bör fundera inför att KN, Magnus, JAN, JI och AGO driver detta med stiftelsen. d. Ersättning till funktionärer på Kragenäs under sommaren att JI JAN, KN, MAG kollar över hur andra lägeranläggningar gör och tittar över budgeten och ser till att ett förslag över hur pengarna ska fördelas skrivs. att beslut fattas via per capsulam efter att underlag har skickats ut. e. Val av Kragenäsgruppen (#691) att Roger Gusthage, Göteborgs sjöscoutkår, Patrik Johansson, Hjälteby sjöscoutkår, Maria Wedin, Göta Lejon scoutkår väljs till Kragenäsgruppen. att gruppen leds fortsatt av JI 5.3 Nytt märke och grafisk profil a. Design av förslag MAO har jagat på Mera Märken. att MAO hör med Mera Märken när de förväntas leverera och sedan återkopplar till DS. b. Hur ser planen ut framåt?

7 att MAO och Emil Mattson diskuterar vidare om den tekniska lösningen för den vägledande omröstningen. 5.4 Nytt kansli Inget nytt. 5.5 Strukturer distriktet/stiftelsen (bordlagt #691) a. Gränsdragning stiftelsen/ds b. Ekonomi c. Äskandeprocessen att bordlägga frågan. AGO och JAN tar på sig att ses och diskutera frågan innan nästa möte. 5.6 Krisplan för distriktet att MIJ skickar ut ett utkast på krisplan. 5.7 Kommande aktiviteter a. Extra distriktsstämma/årsmöte Har diskuterats på tidigare punkter. b. Distriktsforum i. Vad ska DS göra under distriktsforumet KN föredrog tanken över distriktsforumet. att tiden för distriktsstämman är: incheckning: från 15-15:30, och 15:30 16:30 är stämman. c. DSL-grillning PN har det under kontroll d. Nedtakt med DS AE och MIJ har koll på läget. e. Upptakt med DS Inget nytt f. DSL-träff Inget nytt g. Kalendersynk + glöggmys Inget nytt

8 5.8 Regional scouting a. Framtagande av arbetsdokument distrikten-västra kansliet DS vill fortsätta arbetet med det arbetsmaterial som har tagits fram. Katarina Hedberg kommer bli stöd i den här frågan. Snart kommer ett möte att hållas mellan ordföranden i väst. b. Lägret 2015 Styrgrupppen har haft möte. De har tagit fram ett arbetsmaterial för LÄKO. Det finns nu en ersättare för Hallands distrikt i styrgruppen. DS diskuterade hur Lägret 2015:s ekonomi ska fungera kopplat till distriktets ekonomi. att AGO, AE och JAN pratar mer om frågan gällande ekonomin och utlägg för Lägret Nationell scouting a. DO-träff PN och AGO ska åka. De ska ta upp utbildningsfrågan och prata om relationen med västra kansliet. Andra frågor under helgen är demokratijamboreen och strategiarbetet. 6. AVSLUT 6.1 Övriga frågor 6.2 Nästa möte och kommande aktiviteter 19/3 Presidiemöte 21-23/3 Roverforum 25/3 Möte kansli- skeppsrådet 29-30/3 DO-träff 2/4 DS 6.3 Reflektion 6.4 Mötet avslutas AGO avslutar mötet. Ordförande Anna Gottfridsson Sekreterare Karolina Karlsson

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Protokoll 2015:4 1.INLEDNING

Protokoll 2015:4 1.INLEDNING Protokoll 2015:4 Styrelsemöte 2015:4, Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Jenny Irwert Micael Andreasson Markus Forsgren David Udén Panagiotis Johan Nikolis Jan Månson Magnus Bernhardson

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Mötesprotokoll UNF Kronoberg

Mötesprotokoll UNF Kronoberg Mötesprotokoll UNF Kronoberg 1 Mötets öppnande Ordförande Niklas Gustavsson öppnar mötet. 2 Fastställande av föredragningslista ATT fastställa föredragningslistan. 3 Lägesrunda Mötet noterade läget hos

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket

Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket Styrelsemöte Veterinärmedicinska föreningen 2014-02-12 52-72 Protokoll styrelsemöte 12/2, kl 16.30, biblioteket Närvarande: Anna Bergh, David Ericsson, Elin Holmroos, Elina Thorsson, Kristina Lundberg,

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås.

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. UNF FS 2012-09-14 16 Protokoll nr 9 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer