Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bläckhornets Arkitektbyrå AB"

Transkript

1 Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand

2 Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB Affärsidé... 1 Erbjuden tjänst... 1 Resurser, Struktur & Kompetens... 2 Branschtillhörighet... 2 Marknadens förutsättningar... 3 Strategival... 5 Marknadsplan... 6 Ekonomi... 8 Bilaga 1 Balans- & Resultatbudget Bilaga 2 Likviditetsbudget Bilaga 3 Flerårsöversikt & Känslighetsanalys

3 Affarside Vi som arkitektbyra ska erbjuda individuella planlosningar och personliga inredningsdetaljer utifran klassisk bostadsarkitetktur, i stil med Gustaf Wickmans design. Vi villleverera hog kundservice dar vara kunder ska ha mojlighet till stod genom hela byggprocessen, dar alit fran upprattande av ritningar till kontakt med myndigheter och byggforetag ar inraknat. Erbjuden tjanst Marknadens forutsattningar Resurser, Struktur & Kompetens Figur 1Fdrutsdttningar for en framgangsrik affdrside och dverensstdmme/sen mel/an dessa faktorer Erbjuden tjanst Den unika tjanst vi erbjuder bevarar det traditionella utseendet i Kirunas bostadskultur. Kunden ska kunna valja mellan ett antal husmoduler som vardera har ett valkant utseende hos den lokala befolkningen, men aven en anpassad och efter kunden onskad interior och planlosning. Vi ar flexibla i vart arbetssatt, dar kunden kan fa hjalp och stod av oss genom hela byggprocessen, eller endast vissa valda delar efter onskemal. Exempel pa tjanster som vi kan utfora under byggprocessen ar bland annat projektledning, byggledning, kostnadskalkyler och myndighetskontakter. Det kundvarde vi viii skapa ar enkelhet och trygghet i form av att vi samordnar byggprocessens alia delar samt att vi har samarbetspartners som vi vet levererar hog kvalitet. Figur 2 8 /iickhornshus, Gustaf Wickmans design Genom detta forhallningssatt ar var malsattning att tilltala medborgare som prioritera r Ia ngsiktiga och funktionella losningar men som fortfarande viii bevara det kulturella arvet in i framtiden. Vi viii genom vara tjanster hjalpa till att tillfredstalla behovet av nya boenden dar det kommer att finnas en stor efterfragan under de kommande aren i takt med stadsomvandlingen. 1

4 Resurser, Struktur & Kompetens För att kunna utföra detta flexibla arbete behövs en kompetent arkitekt som kan uppföra ritningar och även sköta saker som projektledning. Vi söker framförallt en arkitekt med lokalkännedom, då han eller hon bättre känner till Kirunas bostadskultur samt har en större förståelse för vad lokalbefolkningen efterfrågar. Utöver arkitekten kommer det att behövas en assistent som främst kommer att sköta enklare uppgifter som bokningar och schemaläggning. För att minska arbetsbördan för assistenten kommer administrativa uppgifter såsom bokföring och fakturahantering att skötas externt. Dessa anställda skall kunna täcka arbetsbördan till en början men om efterfrågan på våra tjänster ökar i framtiden kan det finnas ett behov av att utöka antalet anställda, vilket vi ser positivt på. Bläckhornets Arkitektbyrå kommer att vara i behov av leverantörer som kan bygga husmodulerna. Vi efterfrågar erfarna husbyggare som kan bygga hus med bra kvalitet utifrån kundens önskemål. Att leverantörerna finns relativt nära Kiruna ger bättre förutsättningar för en långvarig relation som underlättar arbetet och kommunikationen oss emellan. Övriga kontakter Bläckhornets Arkitektbyrå Kund Figur 3 Supply Chain Husmodulsleverantör Modellen ovan visar hur vår roll i kundens väg till ett husbyggande kan se ut. Vi som arkitektbyrå kommer att ha den centrala rollen i planeringen och kommunikationen genom att samordna kundens önskemål i form av exempelvis kontakt med byggföretag, myndigheter och finansieringsbolag. Vår tanke är att starta ett aktiebolag då finansieringsmöjligheter samt den individuella risknivån blir så fördelaktig som möjligt. Där faktorer såsom skattemässiga möjligheter och eventuella juridiska frågeställningar underlättas genom denna bolagsform. Branschtillhörighet Som arkitektbyrå skapar vi ritningar efter kunders behov och leder byggprojekt, exempelvis så sker själva bygget av externa samarbetspartners. Denna trepartslösning är en unik möjlighet och något som få företag engagerar sig i generellt och speciellt i Kiruna. Den bransch vi verkar i är slutligen nyproduktion av hus, eftersom den slutliga produkten till kund är ett nybyggt hus med klassisk design. 2

5 Kundanpassning Hog Blackhornets Arkitektbyra 2. Kataloghustillverkare 3. Arkitektbyraer 4 4. Husbyggare med viss kundanpassning Uig 2 Lag Figur 4 Konkurrentkarta Hog Pris De framsta konkurrentgrupper vi kan identifiera ar de som figur 4 ovan visar. Vi kommer till mindre del att konkurrera med exempelvis standardiserade kataloghustillverkare, da dessa tillverkar hus i stora volymer med standardiserat utforande vilket hailer bade kostnader samt priser nere. Vi kommer istallet att satsa pa just kundvardet dar kundens egna val ar nagot som ar viktigt. Detta Ieder da till att vara framsta konkurrenter blir andra husbyggare samt arkitektbyraer som erbjuder liknande tjanster. Marknadens forutsattningar Under 1800-talet upptacktes mojligheter for malmindustrin i Kirunaomradet vilket resulterade i stadens uppkomst. Malmfyndigheterna skapade mojligheter for manniskor att fa arbete och detta blev starten till en stor tillvaxt och utveckling av Kiruna som stad. Den nutida expansionen av gruvverksamheten och stadsomvandlingen har inneburit en okad efterfragan pa arbetskraft. Problemet med detta ar att det har uppstatt ett efterfrageoverskott pa bostader, vilket aven har bidragit till hoga bostadspriser. Detta i kombination med stadsomvandlingen har darfor resulterat i en betydande bostadsbrist i omradet. Kiruna kommun och LKAB har forutspatt att 246 lagenheter och en total yta pa kvadratmeter kommer att paverkas av sprickbildningar fran gruvverksamheten fram till Det i kombination med bostadsbristen har inneburit att priserna har okat med %sedan nagra ar tillbaka. De hus- och bostadsagare som tvingas flytta for sprickbildningen kommer fa sina bostader uppkopta av LKAB. Enligt expropriationslagens fjarde kapitel kommer priset uppga till marknadsvardet plus 25 %. Enligt LKAB:s namnda planer far de utsatta aven fortur till nya hyresratter och annan ersattning for kostnader relaterad till flytten Figur 5 Utvecklingen ikopeskilling for smahus 3

6 Denna ersättning bidrar till att ägare av hus och bostadsrätter får en ökad förmögenhet i jämförelse med tidigare, beroende på värdeutvecklingen. Så trots en hög belåningsgrad bör denna förmögenhet vara tillräcklig till nya och även högre bostadslån. Enligt SCB:s statistik var nybyggnationskostnaden, i den norra regionen av landet (norr om Sundsvall), per kvadratmeter på småhus i grupp drygt kronor år Detta kan ställas i relation mot villapriserna i Kiruna som i dagsläget överstiger 1,3 miljoner kronor i genomsnitt. Ett medelvärde av sålda villor i Kiruna mellan juli och september 2012 uppgår priset per kvadratmeter till drygt kronor. Om man då lägger till exproprationstillägget på 25 % blir kvadratmeterpriset som man får vid försäljning till LKAB kronor. Detta leder till att mellanskillnaden i genomsnitt mellan att bygga nytt och vad folk får vid försäljning till LKAB är kronor per kvadratmeter. Om man säljer ett hus på 150 kvadratmeter för att sedan bygga en ny lika stor villa innebär det en skillnad på ungefär kronor. Årslön, tkr % 44% 28% 7% 0% % 40% 31% 10% 0% % 37% 32% 14% 0% % 32% 33% 17% 0% % 28% 34% 18% 1% % 26% 32% 25% 0% Figur 6 Andelen arbetsföra indelat i lönenivåer För att bedöma köpkraften hos befolkningen i Kiruna måste vi ta hänsyn till lönenivåerna och stabilitet i den privata ekonomin. Det vi kan urskilja är att gruppen som tjänar under kronor per år har minskat stort mellan åren medan andelen som tjänar mer än kronor har ökat i samma omfattning. Vi kan alltså utläsa att lönerna är i en uppåtgående trend, vilket förbättrar levnadsstandarden och köpkraften. Detta innebär att kirunaborna har större möjlighet än tidigare att investera i bostäder. Enligt en enkätundersökning riktad mot köpare av nya villor gjord av Lunds Universitet så valde 43 % ett typhus anpassat efter deras önskemål. Detta är den typ av husbygge som vi främst inriktar oss mot. Om vi har kapacitet och möjlighet kan vi även erbjuda helt arkitektritade hus vilket 23 % av respondenterna valde. Vi kan därmed rent teoretiskt uppta 66 % av de som är intresserade av att köpa nya hus. Svagheten med den här undersökningen är i vårt fall att den är utförd år 2003 och respondenterna är ifrån mellersta och södra Sverige. Men det ger ändå en bra bild av hur det kan se ut i vårt fall. Andra faktorer att ta hänsyn till vid bedömning av potentiella kunder är bland annat det aktuella ränteläget. Ränteläget är för nuvarande väldigt positivt ur lånesynpunkt. Reporäntan har sedan 2009 varit på en låg nivå överlag med en fortsatt prognos om detsamma En låg räntenivå för konsumenten ger större möjligheter och starkare incitament till konsumtion och investeringar, däribland köp av bostäder. Det finns många fördelar med att bygga nya hus istället för att flytta de befintliga. Bland annat så slipper fastighetsägaren fastighetsskatten de första fem åren samt de risker som uppkommer med de omfattande reparationerna och annat underhåll som krävs efter flytten. 4

7 De nya husen blir även mer energisnåla då det bland annat är mer värmeeffektiva i form av isolering vilket gör att uppvärmningskostnaderna blir lägre. Den huvudsakliga målgruppen som vi kommer att inrikta oss mot är personer med befintliga hus i Kiruna vars hus kommer att rivas i samband med stadsflytten. De säljer sina hus till LKAB med expropriationstillägg vilket ger dem bra med ekonomiska medel och de är i behov av nya boenden. En annan potentiell målgrupp kan vara barnfamiljer som bor i lägenheter som vill flytta in i en villa då de vill ha mer utrymme. Eftersom det är husbrist i Kiruna kan de vara i behov av att bygga nytt. Dessa två målgrupper är de som vi kommer att fokusera på när det gäller säljandet men vi utesluter inte att det kan finnas andra intresserade individer än de som tillhör de här två målgrupperna. Strategival Tjänsten som vi erbjuder hjälper Kiruna att behålla sin ursprungliga charm samtidigt som kunderna får hus anpassade efter deras önskemål. Vi har primärt valt att inrikta oss mot ett kundsegment där vår differentiering mot våra konkurrenter består av kulturhistoriska kännetecken och kundservice, där valbarhet och anpassning är två nyckelord. Detta leder till en fokuserad differentiering vilket innebär att vi sätter ett högre pris på den generella marknaden, men där vi samtidigt erbjuder ett högre kundvärde till våra kunder. Upplevt kundvärde Högt Fokuserad differentiering Lågt Lågt Högt Pris Figur 7 Strategisk klocka Det höga kundvärde som vi erbjuder uppfylls genom valmöjligheterna som kunderna har vid uppritandet av ritningarna. Dessa ritningar anpassas efter kundens egna önskemål vilket innebär att det är viktigt med en dialog med kunden. Detta strategival gör att vi får en annan nisch än våra konkurrenter som ofta arbetar efter en lågprismodell. Detta ger oss större möjligheter att lyckas än om vi hade haft samma modell som våra konkurrenter, då dessa redan är etablerade på marknaden och med dess skalfördelar kan konkurrera ut mindre bolag med liknande affärsidé som de själva. 5

8 Marknadsplan Vid uppstarten kommer grundläggande delar, såsom personal, lokal och samarbete med leverantörer vara en förutsättning för att ta företaget vidare. Lokalen ska vara lokaliserad inom Kiruna stad eftersom det är där vi i första hand ska verka. Samarbete med leverantörer skall ha kontrakterats innan kontakt med kund kan prioriteras eftersom detta behövs innan vi fullständigt kan erbjuda vår tjänst. I fråga av att anställa personal blir den svåraste biten att hitta en arkitekt med önskad lokalkännedom om Kiruna. Då stadsomvandlingen är och kommer vara i fokus en längre tid leder det till ett utmärkt tillfälle att leta reda på intressanta arkitekter som detta stora projekt lockar. Om vi inte på egen hand lyckas hitta en arkitekt som når upp till kraven som vi har kan vi använda oss av ett headhunterföretag. Detta är dock inte något som vi vill göra i första hand eftersom det kan innebära en stor kostnad att anlita ett headhunterföretag. För att hitta potentiella leverantörer att samarbeta med kommer ritningar, affärsidé och planer lämnas till de byggföretag som vi anser lämpliga för vår verksamhet. De svar vi får in kommer utvärderas utifrån faktorer som beräknade generella priser till kund för byggnad, villkor för samarbete samt tidsberäkningar. Nästa steg är att ge de utvalda byggföretagen ytterligare information angående samarbetet samt löpande information om potentiella kunder som visar intresse för den erbjudna tjänsten. Vi kommer tidigt att fokusera på att sprida Bläckhornets Arkitektbyrås namn och affärsidé för att skapa medvetenhet bland invånarna. Detta kommer vi göra främst genom annonsering i lokala annonsblad och tidningar, men vi vill även informera befolkningen om Kirunas bostadskultur och dess historia. För detta skulle ett samarbete med kommunen vara önskvärt för att kunna delta vid evenemang och hålla i ett flertal seminarier avsett för lokalbefolkningen. Förhoppningen är att detta ska leda till att de som berörs av stadsflytten väl ska känna till oss som alternativ och åtminstone överväga vår tjänst i planeringen för deras framtida boende. När kunderna kopplats samman med företaget är det viktigt att stärka varumärket genom att överträffa kundernas förväntningar, detta gör vi genom att utföra tjänsterna på ett sådant sätt så att kunderna aldrig behöver uppleva några problem. Detta kan göras genom att minimera de problem som vanligen kan uppstå och förbättra de positiva delarna som är synliga för kunden. Om detta kan genomföras i önskad grad kommer nöjda kunder sprida ett gott rykte genom så kallad "word-of-mouth -effekt, vilket leder till att Bläckhornets Arkitektbyrå får en ytterligare typ av marknadsföring. Utifrån det ovan nämnda vill vi här presentera en mer detaljerad tidsplan av uppstartsprocessen. Som figur 8 nedan visar återfinns de viktigaste stegen inför och under lanseringen av företaget, där vi har valt att precisera månad fyra ytterligare då mycket är planerat att hända då. 6

9 Faser Månad 1 Månad 2 Månad 3 Anställa personal Upprätta generella ritningar kontakta leverantörer Lokalsökning Lansering Marknadsföra företaget Påbörja kundkontakter Figur 8 Tidsplan Månad 4 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Månad 5 Månad 6 Vi har även valt att introducera ett preliminärt arbetstidsschema med ett upplägg som grundar sig på veckobasis. Tanken är att vi ska hålla öppet under kontorstider, då exempelvis kontakter med leverantörer och myndigheter måste ske under dessa tider. Självklart finns det möjlighet till flexibilitet i schemat, då en startad verksamhet kan visa att schemat behöver revideras av olika anledningar. Namn Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Arkitekt Vid behov Vid behov Biträde Vid behov Vid behov Figur 9 Arbetstidsschema Vår tanke är att verksamheten ska grunda sig på ett tidsbokningssystem där våra kunder kan lämna intresseanmälan via vår hemsida eller alternativt ringa och boka en tid. Detta system tror vi är optimalt då ett byggprojekt är något som kräver förarbete och planering, vilket måste göras i samarbete med kunden. Genom att erbjuda tidsbokning försäkrar vi oss därigenom mot tidspress och irritation i samband med personliga möten. Vi reserverar oss inte heller mot att arbeta vissa helger, då vi förutser att veckorna kan vara väldigt uppbokade hos våra kunder. När arkitekten inte är uppbokad med kundbesök kommer arbetsuppgifterna att vara relaterade till mötena, så som ritning, förberedelser och kontakt med byggmästare. Biträdes roll i arbetsfördelning är exempelvis att sköta tidsbokning, planering, agera som telefonist, sköta myndighetskontakter, samt lättare administrationsuppgifter. Biträdet kan även ta den säljande rollen genom att sköta annonsering och prata med intresserade personer. För verksamheten planerar vi att införskaffa två bärbara datorer med dockningsstation inklusive skärm plus ritplatta för våra anställda. Bärbara datorer är smidigt när arkitekten behöver arbeta hemma eller på annan plats än kontoret. Programvaror vi kommer att behöva för vår verksamhet är bland annat Officepaket för kalkylering, budgetering, mailsystem, presentationsmaterial och dokumentering. Vi kommer även att använda ett CAD program för att göra arkitektritningarna. Vårt kontor ska innehålla två arbetsplatser och ett konferensrum. I konferensrummet ska vi ha ett konferensbord och konferensstolar samt projektor och duk vid eventuella presentationer. På arbetsplatsen ska vi ha skrivbord, dockningsstation för datorerna, stolar, whiteboard och telefoner för växeln samt en kontorsskrivare. Vårt personalutrymme ska ha en mikrovågsugn och en kaffebryggare för att uppfylla standardbehov hos personalen. Dessutom kommer vi att ha en företagsbil för att kunna besöka eventuella kunder och byggplatser på ett enkelt och smidigt sätt. Detta är även ett sätt att synas utåt i Kiruna. 7

10 Ekonomi Ett arkitektbyråföretag är inte så kapitalberoende i sin verksamhet, detta då inga större kapitalbindande tillgångar behövs för att bedriva en arkitektbyrå. Dock måste hänsyn tas till lanseringsfasen där första inbetalningen från kund kan dröja länge. Vi har beräknat utifrån vår uppstartsfas att vår första intjäningskrona kommer tillfalla oss efter cirka åtta månader då betalning sker efter utfört arbete med tillhörande normer för förfallotid av betalning. Detta innebär att vi har en tid där ett startkapital måste finnas för att täcka våra utbetalningar samt eventuella oväntade händelser. Vi har beräknat att under det första verksamhetsåret kommer det att krävas ett kapital på cirka kronor. Detta måste även kompletteras med en checkräkningskredit då kapitalet är knappt under senare delen av året innan inbetalningarna sätter fart. Denna kapitalmassa är nödvändig att inneha, då det finns osäkerhetsfaktorer samt garanterade oförutsedda kostnader som måste tas hänsyn till. Detta gör att vi vill ha en likviditetsbuffert som finns tillhand om extraordinära kostnader eller intäktsbortfall uppstår. Vi som ägare kan bidra till en del av finansieringen, medan resterande kapital måste lånas externt. Angående det lånade kapitalet har vi beräknat en kostnadsränta på åtta procentenheter, då vi anser att det är rimligt med tanke på de risker och andra marknadsmässiga omständigheter som föreligger. Vi beräknar att drygt kronor kommer att bindas i korttidsinventarier, samt att ytterligare drygt kronor kommer att krävas för att få företaget på fötter. Korttidsinventarierna avser främst programvara, kontorsmöblemang samt tillhörande material så som skrivare och projektor. Den andra kostnadsgruppen är istället utlägg för exempelvis marknadsföring och diverse avgifter. Vi beräknar även att de genomsnittliga månadskostnaderna för att bedriva verksamheten, förutom lön kommer att vara kring kronor samt en bilkostnad på drygt kronor. Som många nyetableringar, kommer vi att uppvisa ett negativt resultat under de första två verksamhetsåren. Dessa negativa resultat beror främst på den långa uppstartsfasen med få projekt då det tar tid att bygga upp ett förtroende och sprida varumärket bland de potentiella kunderna. Då tjänsten som vi säljer inte är något som vi kan lagra utan det är något som utförs på kundens begäran så gäller det att så fort som möjligt nå ut till vår målgrupp för att främja försäljningen. Annars kan det leda till en lång period utan några intäkter med enbart kostnader. Den försäljning vi har beräknat under det första verksamhetsåret är fem kompletta ritningar samt några extra mindre arbeten. Detta finner vi trovärdigt då det rör sig om mindre än ett projekt i månaden efter vi har möjlighet att utnyttja vår fulla kapacitet. Vår intjäningsmodell kommer att grunda sig på en fast avgift beroende på vilken husmodell som kunden väljer. Sedan kommer vi att ta betalt efter vår prestation, det vill säga, hur mycket tid vi lägger ned enligt kundens önskemål. Timkostnaden kommer att variera beroende på om det är ritnings- och ritningsrelaterat arbete eller annat administrativt arbete som biträdet utför. Vid beräkningen av försäljning, så har vi uppskattat att den totala byggkostnaden för kunden kommer att uppgå till ett medelpris på 2,5 miljoner kronor. Detta är sannolikt då ett standardiserat kataloghus kostar kring 1-1,6 miljoner kronor, samt att ett lösvirkeshus kostar från dessa belopp och uppåt beroende på kundens begäran och preferenser. Denna 8

11 bedömning av medelpriset grundas främst på att projekten specialanpassas där de specifika preferenserna och önskemålen utgör grunden för bostaden och därmed priset, i likhet med ett lösvirkeshus. För att då uppnå ett nollresultat under det första verksamhetsåret behöver vi en försäljning på tio projekt, eller motsvarande dryga 1,2 miljoner kronor exklusive moms. Detta har vi beräknat på en intäkt om 5 % på den totala byggkostnaden, vilket är i underkant av branschens genomsnitt. Försäljningen om tio projekt för break-even är inte något som vi tror går att uppfylla under det första verksamhetsåret då den "effektiva arbetstiden" är cirka sex månader samt att det gäller ett första verksamhetsår utan etablerade kundkontakter. Inför de kommande åren anser vi att det finns potential på marknaden och för företaget. Naturligtvis finns det orosmoment så som dåligt kundunderlag på grund av sämre efterfrågan på vår tjänst än förväntat samt eventuella komplikationer som kan uppstå med myndigheter och en framväxande stadsplanering. Exempel på detta kan vara att våra idéer bestrider den kommande arkitektplanen kommunen väljer för Kiruna stad. En positiv aspekt är dock just stadsomvandlingen, där de kommande åren kommer att kräva en utomordentlig mängd nyproduktion av bostäder som vårt företag kommer att vara en del utav. Vi har valt att uppföra en förenklad variant av en känslighetsanalys, bilaga 3, där vi har beräknat förändringar på resultatet utifrån antaganden om efterfrågan. Det första scenariot gäller om vår prognostiserade försäljning är 20 % för hög. Detta skulle då innebära att verksamheten uppvisar ett negativt resultat även år tre efter lanseringen. I ett sådant fall kommer vi vara tvugna att utnyttja vår checkkredit för att behålla positiv likviditet. Scenario två gäller motsvarande om vår prognos för försäljning visar sig vara för låg. Analysen visar en 20 % högre försäljning vilket innebär ett betydligt bättre resultat samt kassaflöde. Detta skulle då leda till att vi kan amortera i snabbare takt och därmed minska räntekostnader samt ytterligare stärka resultatet för verksamheten på sikt. 9

12 Tillgångar Bilaga 1 Balans- & Resultatbudget Balansbudget Intäkter Resultatbudget Anläggsningtillgångar Försäljning Inventarier S:A Kostnader Övriga externa Omsättningstillgångar Hyra Kundfordringar Leasing Förutbetalda kostnader Marknadsföring Övrigt Kassa och Bank S:A S:A Personal S:A Tillgångar Löner Semesterlön Eget kapital & skulder Sociala avgifter Aktiekapital S:A Banklån S:A Kostnader Årets resultat Röreseleresultat före avskrivningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Avskrivningar Momsskuld Upplupna personalkostnader Räntekostnader S:A Resultat före skatt S:A Eget kapital & Skulder Skatt på beräknat resultat - Beräknat resultat

13 Bilaga 2 Likviditetsbudget Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Ingående likviditet Inbetalningar Aktiekapital Banklån Försäljning Utbetalningar Hyra Personal Uppstart Inköp kontor Rörliga utbet Fordon F-skatt & moms Ränta banklån Utgående likviditet

14 Bilaga 3 Flerårsöversikt & Känslighetsanalys Flerårsöversikt, kr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Omsättning Omsättningstillväxt 0,00% 107,41% 21,43% 19,12% 18,52% Vinstmarginal -84,40% 0,11% 13,62% 25,43% 34,79% Resultat före skatt Omsättningsspecifikation Antal projekt 5 st 10 st 12 st 15 st 18 st Övriga intäkter Känslighetsanalys År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Omsättning (-20 %) Resultat före skatt Omsättning (+20 %) Resultat före skatt

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1. a) Fyll i perspektiven (enligt Whittington) på rätt plats i bilden: (6p)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1. a) Fyll i perspektiven (enligt Whittington) på rätt plats i bilden: (6p) Uppgift/Fråga: 1 a) Fyll i perspektiven (enligt Whittington) på rätt plats i bilden: (6p) b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Uppgift/Fråga: 2 Företag eftersträvar att

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

STYRNING OCH STRATEGI (SOS) 7,5 högskolepoäng

STYRNING OCH STRATEGI (SOS) 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Tentamen STYRNING OCH STRATEGI (SOS) 7,5 högskolepoäng Datum: 2014-10-29 Skrivningstid: 09.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, med tömt minne.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p).

B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p). Uppgift/Fråga: 1 (6p) A. Fyll i perspektiven (enligt Whittington) på rätt plats i bilden (2 p): B. Beskriv kort Whittingtons klassiska och systemteoretiska perspektiv (4p). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall

StoreMore AB. Affärsplan. Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall StoreMore AB Affärsplan Elin Andersson Edouard Guchia Emanuel Larsson Oskar Nordström Emil Storvall ii Innehållsförteckning Affärsidé... 1 Bolagsform... 1 Organisation... 1 Billiga och säkra förvaringsförråd...

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer