Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bläckhornets Arkitektbyrå AB"

Transkript

1 Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand

2 Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB Affärsidé... 1 Erbjuden tjänst... 1 Resurser, Struktur & Kompetens... 2 Branschtillhörighet... 2 Marknadens förutsättningar... 3 Strategival... 5 Marknadsplan... 6 Ekonomi... 8 Bilaga 1 Balans- & Resultatbudget Bilaga 2 Likviditetsbudget Bilaga 3 Flerårsöversikt & Känslighetsanalys

3 Affarside Vi som arkitektbyra ska erbjuda individuella planlosningar och personliga inredningsdetaljer utifran klassisk bostadsarkitetktur, i stil med Gustaf Wickmans design. Vi villleverera hog kundservice dar vara kunder ska ha mojlighet till stod genom hela byggprocessen, dar alit fran upprattande av ritningar till kontakt med myndigheter och byggforetag ar inraknat. Erbjuden tjanst Marknadens forutsattningar Resurser, Struktur & Kompetens Figur 1Fdrutsdttningar for en framgangsrik affdrside och dverensstdmme/sen mel/an dessa faktorer Erbjuden tjanst Den unika tjanst vi erbjuder bevarar det traditionella utseendet i Kirunas bostadskultur. Kunden ska kunna valja mellan ett antal husmoduler som vardera har ett valkant utseende hos den lokala befolkningen, men aven en anpassad och efter kunden onskad interior och planlosning. Vi ar flexibla i vart arbetssatt, dar kunden kan fa hjalp och stod av oss genom hela byggprocessen, eller endast vissa valda delar efter onskemal. Exempel pa tjanster som vi kan utfora under byggprocessen ar bland annat projektledning, byggledning, kostnadskalkyler och myndighetskontakter. Det kundvarde vi viii skapa ar enkelhet och trygghet i form av att vi samordnar byggprocessens alia delar samt att vi har samarbetspartners som vi vet levererar hog kvalitet. Figur 2 8 /iickhornshus, Gustaf Wickmans design Genom detta forhallningssatt ar var malsattning att tilltala medborgare som prioritera r Ia ngsiktiga och funktionella losningar men som fortfarande viii bevara det kulturella arvet in i framtiden. Vi viii genom vara tjanster hjalpa till att tillfredstalla behovet av nya boenden dar det kommer att finnas en stor efterfragan under de kommande aren i takt med stadsomvandlingen. 1

4 Resurser, Struktur & Kompetens För att kunna utföra detta flexibla arbete behövs en kompetent arkitekt som kan uppföra ritningar och även sköta saker som projektledning. Vi söker framförallt en arkitekt med lokalkännedom, då han eller hon bättre känner till Kirunas bostadskultur samt har en större förståelse för vad lokalbefolkningen efterfrågar. Utöver arkitekten kommer det att behövas en assistent som främst kommer att sköta enklare uppgifter som bokningar och schemaläggning. För att minska arbetsbördan för assistenten kommer administrativa uppgifter såsom bokföring och fakturahantering att skötas externt. Dessa anställda skall kunna täcka arbetsbördan till en början men om efterfrågan på våra tjänster ökar i framtiden kan det finnas ett behov av att utöka antalet anställda, vilket vi ser positivt på. Bläckhornets Arkitektbyrå kommer att vara i behov av leverantörer som kan bygga husmodulerna. Vi efterfrågar erfarna husbyggare som kan bygga hus med bra kvalitet utifrån kundens önskemål. Att leverantörerna finns relativt nära Kiruna ger bättre förutsättningar för en långvarig relation som underlättar arbetet och kommunikationen oss emellan. Övriga kontakter Bläckhornets Arkitektbyrå Kund Figur 3 Supply Chain Husmodulsleverantör Modellen ovan visar hur vår roll i kundens väg till ett husbyggande kan se ut. Vi som arkitektbyrå kommer att ha den centrala rollen i planeringen och kommunikationen genom att samordna kundens önskemål i form av exempelvis kontakt med byggföretag, myndigheter och finansieringsbolag. Vår tanke är att starta ett aktiebolag då finansieringsmöjligheter samt den individuella risknivån blir så fördelaktig som möjligt. Där faktorer såsom skattemässiga möjligheter och eventuella juridiska frågeställningar underlättas genom denna bolagsform. Branschtillhörighet Som arkitektbyrå skapar vi ritningar efter kunders behov och leder byggprojekt, exempelvis så sker själva bygget av externa samarbetspartners. Denna trepartslösning är en unik möjlighet och något som få företag engagerar sig i generellt och speciellt i Kiruna. Den bransch vi verkar i är slutligen nyproduktion av hus, eftersom den slutliga produkten till kund är ett nybyggt hus med klassisk design. 2

5 Kundanpassning Hog Blackhornets Arkitektbyra 2. Kataloghustillverkare 3. Arkitektbyraer 4 4. Husbyggare med viss kundanpassning Uig 2 Lag Figur 4 Konkurrentkarta Hog Pris De framsta konkurrentgrupper vi kan identifiera ar de som figur 4 ovan visar. Vi kommer till mindre del att konkurrera med exempelvis standardiserade kataloghustillverkare, da dessa tillverkar hus i stora volymer med standardiserat utforande vilket hailer bade kostnader samt priser nere. Vi kommer istallet att satsa pa just kundvardet dar kundens egna val ar nagot som ar viktigt. Detta Ieder da till att vara framsta konkurrenter blir andra husbyggare samt arkitektbyraer som erbjuder liknande tjanster. Marknadens forutsattningar Under 1800-talet upptacktes mojligheter for malmindustrin i Kirunaomradet vilket resulterade i stadens uppkomst. Malmfyndigheterna skapade mojligheter for manniskor att fa arbete och detta blev starten till en stor tillvaxt och utveckling av Kiruna som stad. Den nutida expansionen av gruvverksamheten och stadsomvandlingen har inneburit en okad efterfragan pa arbetskraft. Problemet med detta ar att det har uppstatt ett efterfrageoverskott pa bostader, vilket aven har bidragit till hoga bostadspriser. Detta i kombination med stadsomvandlingen har darfor resulterat i en betydande bostadsbrist i omradet. Kiruna kommun och LKAB har forutspatt att 246 lagenheter och en total yta pa kvadratmeter kommer att paverkas av sprickbildningar fran gruvverksamheten fram till Det i kombination med bostadsbristen har inneburit att priserna har okat med %sedan nagra ar tillbaka. De hus- och bostadsagare som tvingas flytta for sprickbildningen kommer fa sina bostader uppkopta av LKAB. Enligt expropriationslagens fjarde kapitel kommer priset uppga till marknadsvardet plus 25 %. Enligt LKAB:s namnda planer far de utsatta aven fortur till nya hyresratter och annan ersattning for kostnader relaterad till flytten Figur 5 Utvecklingen ikopeskilling for smahus 3

6 Denna ersättning bidrar till att ägare av hus och bostadsrätter får en ökad förmögenhet i jämförelse med tidigare, beroende på värdeutvecklingen. Så trots en hög belåningsgrad bör denna förmögenhet vara tillräcklig till nya och även högre bostadslån. Enligt SCB:s statistik var nybyggnationskostnaden, i den norra regionen av landet (norr om Sundsvall), per kvadratmeter på småhus i grupp drygt kronor år Detta kan ställas i relation mot villapriserna i Kiruna som i dagsläget överstiger 1,3 miljoner kronor i genomsnitt. Ett medelvärde av sålda villor i Kiruna mellan juli och september 2012 uppgår priset per kvadratmeter till drygt kronor. Om man då lägger till exproprationstillägget på 25 % blir kvadratmeterpriset som man får vid försäljning till LKAB kronor. Detta leder till att mellanskillnaden i genomsnitt mellan att bygga nytt och vad folk får vid försäljning till LKAB är kronor per kvadratmeter. Om man säljer ett hus på 150 kvadratmeter för att sedan bygga en ny lika stor villa innebär det en skillnad på ungefär kronor. Årslön, tkr % 44% 28% 7% 0% % 40% 31% 10% 0% % 37% 32% 14% 0% % 32% 33% 17% 0% % 28% 34% 18% 1% % 26% 32% 25% 0% Figur 6 Andelen arbetsföra indelat i lönenivåer För att bedöma köpkraften hos befolkningen i Kiruna måste vi ta hänsyn till lönenivåerna och stabilitet i den privata ekonomin. Det vi kan urskilja är att gruppen som tjänar under kronor per år har minskat stort mellan åren medan andelen som tjänar mer än kronor har ökat i samma omfattning. Vi kan alltså utläsa att lönerna är i en uppåtgående trend, vilket förbättrar levnadsstandarden och köpkraften. Detta innebär att kirunaborna har större möjlighet än tidigare att investera i bostäder. Enligt en enkätundersökning riktad mot köpare av nya villor gjord av Lunds Universitet så valde 43 % ett typhus anpassat efter deras önskemål. Detta är den typ av husbygge som vi främst inriktar oss mot. Om vi har kapacitet och möjlighet kan vi även erbjuda helt arkitektritade hus vilket 23 % av respondenterna valde. Vi kan därmed rent teoretiskt uppta 66 % av de som är intresserade av att köpa nya hus. Svagheten med den här undersökningen är i vårt fall att den är utförd år 2003 och respondenterna är ifrån mellersta och södra Sverige. Men det ger ändå en bra bild av hur det kan se ut i vårt fall. Andra faktorer att ta hänsyn till vid bedömning av potentiella kunder är bland annat det aktuella ränteläget. Ränteläget är för nuvarande väldigt positivt ur lånesynpunkt. Reporäntan har sedan 2009 varit på en låg nivå överlag med en fortsatt prognos om detsamma En låg räntenivå för konsumenten ger större möjligheter och starkare incitament till konsumtion och investeringar, däribland köp av bostäder. Det finns många fördelar med att bygga nya hus istället för att flytta de befintliga. Bland annat så slipper fastighetsägaren fastighetsskatten de första fem åren samt de risker som uppkommer med de omfattande reparationerna och annat underhåll som krävs efter flytten. 4

7 De nya husen blir även mer energisnåla då det bland annat är mer värmeeffektiva i form av isolering vilket gör att uppvärmningskostnaderna blir lägre. Den huvudsakliga målgruppen som vi kommer att inrikta oss mot är personer med befintliga hus i Kiruna vars hus kommer att rivas i samband med stadsflytten. De säljer sina hus till LKAB med expropriationstillägg vilket ger dem bra med ekonomiska medel och de är i behov av nya boenden. En annan potentiell målgrupp kan vara barnfamiljer som bor i lägenheter som vill flytta in i en villa då de vill ha mer utrymme. Eftersom det är husbrist i Kiruna kan de vara i behov av att bygga nytt. Dessa två målgrupper är de som vi kommer att fokusera på när det gäller säljandet men vi utesluter inte att det kan finnas andra intresserade individer än de som tillhör de här två målgrupperna. Strategival Tjänsten som vi erbjuder hjälper Kiruna att behålla sin ursprungliga charm samtidigt som kunderna får hus anpassade efter deras önskemål. Vi har primärt valt att inrikta oss mot ett kundsegment där vår differentiering mot våra konkurrenter består av kulturhistoriska kännetecken och kundservice, där valbarhet och anpassning är två nyckelord. Detta leder till en fokuserad differentiering vilket innebär att vi sätter ett högre pris på den generella marknaden, men där vi samtidigt erbjuder ett högre kundvärde till våra kunder. Upplevt kundvärde Högt Fokuserad differentiering Lågt Lågt Högt Pris Figur 7 Strategisk klocka Det höga kundvärde som vi erbjuder uppfylls genom valmöjligheterna som kunderna har vid uppritandet av ritningarna. Dessa ritningar anpassas efter kundens egna önskemål vilket innebär att det är viktigt med en dialog med kunden. Detta strategival gör att vi får en annan nisch än våra konkurrenter som ofta arbetar efter en lågprismodell. Detta ger oss större möjligheter att lyckas än om vi hade haft samma modell som våra konkurrenter, då dessa redan är etablerade på marknaden och med dess skalfördelar kan konkurrera ut mindre bolag med liknande affärsidé som de själva. 5

8 Marknadsplan Vid uppstarten kommer grundläggande delar, såsom personal, lokal och samarbete med leverantörer vara en förutsättning för att ta företaget vidare. Lokalen ska vara lokaliserad inom Kiruna stad eftersom det är där vi i första hand ska verka. Samarbete med leverantörer skall ha kontrakterats innan kontakt med kund kan prioriteras eftersom detta behövs innan vi fullständigt kan erbjuda vår tjänst. I fråga av att anställa personal blir den svåraste biten att hitta en arkitekt med önskad lokalkännedom om Kiruna. Då stadsomvandlingen är och kommer vara i fokus en längre tid leder det till ett utmärkt tillfälle att leta reda på intressanta arkitekter som detta stora projekt lockar. Om vi inte på egen hand lyckas hitta en arkitekt som når upp till kraven som vi har kan vi använda oss av ett headhunterföretag. Detta är dock inte något som vi vill göra i första hand eftersom det kan innebära en stor kostnad att anlita ett headhunterföretag. För att hitta potentiella leverantörer att samarbeta med kommer ritningar, affärsidé och planer lämnas till de byggföretag som vi anser lämpliga för vår verksamhet. De svar vi får in kommer utvärderas utifrån faktorer som beräknade generella priser till kund för byggnad, villkor för samarbete samt tidsberäkningar. Nästa steg är att ge de utvalda byggföretagen ytterligare information angående samarbetet samt löpande information om potentiella kunder som visar intresse för den erbjudna tjänsten. Vi kommer tidigt att fokusera på att sprida Bläckhornets Arkitektbyrås namn och affärsidé för att skapa medvetenhet bland invånarna. Detta kommer vi göra främst genom annonsering i lokala annonsblad och tidningar, men vi vill även informera befolkningen om Kirunas bostadskultur och dess historia. För detta skulle ett samarbete med kommunen vara önskvärt för att kunna delta vid evenemang och hålla i ett flertal seminarier avsett för lokalbefolkningen. Förhoppningen är att detta ska leda till att de som berörs av stadsflytten väl ska känna till oss som alternativ och åtminstone överväga vår tjänst i planeringen för deras framtida boende. När kunderna kopplats samman med företaget är det viktigt att stärka varumärket genom att överträffa kundernas förväntningar, detta gör vi genom att utföra tjänsterna på ett sådant sätt så att kunderna aldrig behöver uppleva några problem. Detta kan göras genom att minimera de problem som vanligen kan uppstå och förbättra de positiva delarna som är synliga för kunden. Om detta kan genomföras i önskad grad kommer nöjda kunder sprida ett gott rykte genom så kallad "word-of-mouth -effekt, vilket leder till att Bläckhornets Arkitektbyrå får en ytterligare typ av marknadsföring. Utifrån det ovan nämnda vill vi här presentera en mer detaljerad tidsplan av uppstartsprocessen. Som figur 8 nedan visar återfinns de viktigaste stegen inför och under lanseringen av företaget, där vi har valt att precisera månad fyra ytterligare då mycket är planerat att hända då. 6

9 Faser Månad 1 Månad 2 Månad 3 Anställa personal Upprätta generella ritningar kontakta leverantörer Lokalsökning Lansering Marknadsföra företaget Påbörja kundkontakter Figur 8 Tidsplan Månad 4 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Månad 5 Månad 6 Vi har även valt att introducera ett preliminärt arbetstidsschema med ett upplägg som grundar sig på veckobasis. Tanken är att vi ska hålla öppet under kontorstider, då exempelvis kontakter med leverantörer och myndigheter måste ske under dessa tider. Självklart finns det möjlighet till flexibilitet i schemat, då en startad verksamhet kan visa att schemat behöver revideras av olika anledningar. Namn Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Arkitekt Vid behov Vid behov Biträde Vid behov Vid behov Figur 9 Arbetstidsschema Vår tanke är att verksamheten ska grunda sig på ett tidsbokningssystem där våra kunder kan lämna intresseanmälan via vår hemsida eller alternativt ringa och boka en tid. Detta system tror vi är optimalt då ett byggprojekt är något som kräver förarbete och planering, vilket måste göras i samarbete med kunden. Genom att erbjuda tidsbokning försäkrar vi oss därigenom mot tidspress och irritation i samband med personliga möten. Vi reserverar oss inte heller mot att arbeta vissa helger, då vi förutser att veckorna kan vara väldigt uppbokade hos våra kunder. När arkitekten inte är uppbokad med kundbesök kommer arbetsuppgifterna att vara relaterade till mötena, så som ritning, förberedelser och kontakt med byggmästare. Biträdes roll i arbetsfördelning är exempelvis att sköta tidsbokning, planering, agera som telefonist, sköta myndighetskontakter, samt lättare administrationsuppgifter. Biträdet kan även ta den säljande rollen genom att sköta annonsering och prata med intresserade personer. För verksamheten planerar vi att införskaffa två bärbara datorer med dockningsstation inklusive skärm plus ritplatta för våra anställda. Bärbara datorer är smidigt när arkitekten behöver arbeta hemma eller på annan plats än kontoret. Programvaror vi kommer att behöva för vår verksamhet är bland annat Officepaket för kalkylering, budgetering, mailsystem, presentationsmaterial och dokumentering. Vi kommer även att använda ett CAD program för att göra arkitektritningarna. Vårt kontor ska innehålla två arbetsplatser och ett konferensrum. I konferensrummet ska vi ha ett konferensbord och konferensstolar samt projektor och duk vid eventuella presentationer. På arbetsplatsen ska vi ha skrivbord, dockningsstation för datorerna, stolar, whiteboard och telefoner för växeln samt en kontorsskrivare. Vårt personalutrymme ska ha en mikrovågsugn och en kaffebryggare för att uppfylla standardbehov hos personalen. Dessutom kommer vi att ha en företagsbil för att kunna besöka eventuella kunder och byggplatser på ett enkelt och smidigt sätt. Detta är även ett sätt att synas utåt i Kiruna. 7

10 Ekonomi Ett arkitektbyråföretag är inte så kapitalberoende i sin verksamhet, detta då inga större kapitalbindande tillgångar behövs för att bedriva en arkitektbyrå. Dock måste hänsyn tas till lanseringsfasen där första inbetalningen från kund kan dröja länge. Vi har beräknat utifrån vår uppstartsfas att vår första intjäningskrona kommer tillfalla oss efter cirka åtta månader då betalning sker efter utfört arbete med tillhörande normer för förfallotid av betalning. Detta innebär att vi har en tid där ett startkapital måste finnas för att täcka våra utbetalningar samt eventuella oväntade händelser. Vi har beräknat att under det första verksamhetsåret kommer det att krävas ett kapital på cirka kronor. Detta måste även kompletteras med en checkräkningskredit då kapitalet är knappt under senare delen av året innan inbetalningarna sätter fart. Denna kapitalmassa är nödvändig att inneha, då det finns osäkerhetsfaktorer samt garanterade oförutsedda kostnader som måste tas hänsyn till. Detta gör att vi vill ha en likviditetsbuffert som finns tillhand om extraordinära kostnader eller intäktsbortfall uppstår. Vi som ägare kan bidra till en del av finansieringen, medan resterande kapital måste lånas externt. Angående det lånade kapitalet har vi beräknat en kostnadsränta på åtta procentenheter, då vi anser att det är rimligt med tanke på de risker och andra marknadsmässiga omständigheter som föreligger. Vi beräknar att drygt kronor kommer att bindas i korttidsinventarier, samt att ytterligare drygt kronor kommer att krävas för att få företaget på fötter. Korttidsinventarierna avser främst programvara, kontorsmöblemang samt tillhörande material så som skrivare och projektor. Den andra kostnadsgruppen är istället utlägg för exempelvis marknadsföring och diverse avgifter. Vi beräknar även att de genomsnittliga månadskostnaderna för att bedriva verksamheten, förutom lön kommer att vara kring kronor samt en bilkostnad på drygt kronor. Som många nyetableringar, kommer vi att uppvisa ett negativt resultat under de första två verksamhetsåren. Dessa negativa resultat beror främst på den långa uppstartsfasen med få projekt då det tar tid att bygga upp ett förtroende och sprida varumärket bland de potentiella kunderna. Då tjänsten som vi säljer inte är något som vi kan lagra utan det är något som utförs på kundens begäran så gäller det att så fort som möjligt nå ut till vår målgrupp för att främja försäljningen. Annars kan det leda till en lång period utan några intäkter med enbart kostnader. Den försäljning vi har beräknat under det första verksamhetsåret är fem kompletta ritningar samt några extra mindre arbeten. Detta finner vi trovärdigt då det rör sig om mindre än ett projekt i månaden efter vi har möjlighet att utnyttja vår fulla kapacitet. Vår intjäningsmodell kommer att grunda sig på en fast avgift beroende på vilken husmodell som kunden väljer. Sedan kommer vi att ta betalt efter vår prestation, det vill säga, hur mycket tid vi lägger ned enligt kundens önskemål. Timkostnaden kommer att variera beroende på om det är ritnings- och ritningsrelaterat arbete eller annat administrativt arbete som biträdet utför. Vid beräkningen av försäljning, så har vi uppskattat att den totala byggkostnaden för kunden kommer att uppgå till ett medelpris på 2,5 miljoner kronor. Detta är sannolikt då ett standardiserat kataloghus kostar kring 1-1,6 miljoner kronor, samt att ett lösvirkeshus kostar från dessa belopp och uppåt beroende på kundens begäran och preferenser. Denna 8

11 bedömning av medelpriset grundas främst på att projekten specialanpassas där de specifika preferenserna och önskemålen utgör grunden för bostaden och därmed priset, i likhet med ett lösvirkeshus. För att då uppnå ett nollresultat under det första verksamhetsåret behöver vi en försäljning på tio projekt, eller motsvarande dryga 1,2 miljoner kronor exklusive moms. Detta har vi beräknat på en intäkt om 5 % på den totala byggkostnaden, vilket är i underkant av branschens genomsnitt. Försäljningen om tio projekt för break-even är inte något som vi tror går att uppfylla under det första verksamhetsåret då den "effektiva arbetstiden" är cirka sex månader samt att det gäller ett första verksamhetsår utan etablerade kundkontakter. Inför de kommande åren anser vi att det finns potential på marknaden och för företaget. Naturligtvis finns det orosmoment så som dåligt kundunderlag på grund av sämre efterfrågan på vår tjänst än förväntat samt eventuella komplikationer som kan uppstå med myndigheter och en framväxande stadsplanering. Exempel på detta kan vara att våra idéer bestrider den kommande arkitektplanen kommunen väljer för Kiruna stad. En positiv aspekt är dock just stadsomvandlingen, där de kommande åren kommer att kräva en utomordentlig mängd nyproduktion av bostäder som vårt företag kommer att vara en del utav. Vi har valt att uppföra en förenklad variant av en känslighetsanalys, bilaga 3, där vi har beräknat förändringar på resultatet utifrån antaganden om efterfrågan. Det första scenariot gäller om vår prognostiserade försäljning är 20 % för hög. Detta skulle då innebära att verksamheten uppvisar ett negativt resultat även år tre efter lanseringen. I ett sådant fall kommer vi vara tvugna att utnyttja vår checkkredit för att behålla positiv likviditet. Scenario två gäller motsvarande om vår prognos för försäljning visar sig vara för låg. Analysen visar en 20 % högre försäljning vilket innebär ett betydligt bättre resultat samt kassaflöde. Detta skulle då leda till att vi kan amortera i snabbare takt och därmed minska räntekostnader samt ytterligare stärka resultatet för verksamheten på sikt. 9

12 Tillgångar Bilaga 1 Balans- & Resultatbudget Balansbudget Intäkter Resultatbudget Anläggsningtillgångar Försäljning Inventarier S:A Kostnader Övriga externa Omsättningstillgångar Hyra Kundfordringar Leasing Förutbetalda kostnader Marknadsföring Övrigt Kassa och Bank S:A S:A Personal S:A Tillgångar Löner Semesterlön Eget kapital & skulder Sociala avgifter Aktiekapital S:A Banklån S:A Kostnader Årets resultat Röreseleresultat före avskrivningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Avskrivningar Momsskuld Upplupna personalkostnader Räntekostnader S:A Resultat före skatt S:A Eget kapital & Skulder Skatt på beräknat resultat - Beräknat resultat

13 Bilaga 2 Likviditetsbudget Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Ingående likviditet Inbetalningar Aktiekapital Banklån Försäljning Utbetalningar Hyra Personal Uppstart Inköp kontor Rörliga utbet Fordon F-skatt & moms Ränta banklån Utgående likviditet

14 Bilaga 3 Flerårsöversikt & Känslighetsanalys Flerårsöversikt, kr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Omsättning Omsättningstillväxt 0,00% 107,41% 21,43% 19,12% 18,52% Vinstmarginal -84,40% 0,11% 13,62% 25,43% 34,79% Resultat före skatt Omsättningsspecifikation Antal projekt 5 st 10 st 12 st 15 st 18 st Övriga intäkter Känslighetsanalys År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Omsättning (-20 %) Resultat före skatt Omsättning (+20 %) Resultat före skatt