Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt."

Transkript

1 Hej och välkommen! Du har nu kommit till enkäten för Sveriges officiella biblioteksstatistik som gäller för alla offentligt finansierade bibliotekstyper. Tanken med att använda samma formulär till alla bibliotekstyper är att kunna presentera en samlad nationell biblioteksstatistik för Sveriges offentligt finansierade bibliotek. Grå ruta = obligatorisk uppgift för alla bibliotekstyper. Om du fyller i delsvar så genereras totalberäkningen automatiskt. Frågorna kan besvaras för en samlad biblioteksorganisation eller ett enskilt bibliotek. Om ni måste redovisa några variabler samlat på länsnivå och resten på kommunal nivå på grund av att ni har bibliotekssystemsamarbete måste ni rekvirera en ny inloggning som gäller särskilt för dessa uppgifter. Eftersom det är en ny typ av frågeformulär visas inte alltid värden från, för de finns inte. Sveriges officiella biblioteksstatistik samlas in på uppdrag av regeringen och statistiken görs inom ramen för Lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och Förordningen om den officiella statistiken SFS 2001:100. Kungliga biblioteket är statistikansvarig myndighet för hela den officiella biblioteksstatistiken. De aktuella definitionerna för varje fråga finns vid varje fråga. Definitionerna följer den nya internationella standarden för biblioteksstatistik ISO 2789 från 2013 i den mån som den inte kolliderar med svensk praxis. Frågor kan ställas till eller , Löpande information om undersökningen kan också fås på Stort tack på förhand för ditt svar! Cecilia Ranemo Kungliga biblioteket, Enheten för nationell bibliotekssamverkan

2 Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vad heter du som fyller i enkäten? Kontaktuppgift, om vi har någon fråga om lämnade uppgifter. 2. Vad har du för e-postadress? Vi skickar länk till rapporten när den publiceras. E-postadressen valideras automatiskt, det går därför inte att skriva två adresser i fältet. 3. Vänligen fyll i ditt telefonnummer, inklusive riktnummer, så att vi kan kontakta dig om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna. 4. Om er organisation har kommun eller landsting som huvudman: Skriv in länk till en webbplats där vi kan nå den biblioteksplan eller annan plan som styr er verksamhet. Spara - skicka senare 5. För vilka olika bemannade bibliotek gäller de här svaren? Tryck och hämta respektive serviceställe i Biblioteksdatabasen. Är det något servicesställe som saknas i BDB? Vänligen anmäl detta via Namn på bemannat servicesställe Namn på ev. institution som biblioteksenheten är kopplad till (ex. skola, högskola, myndighet) Gatuadress, huvudentré Post-nummer Postort Beläget i följande kommun (alfabetisk vallista kopplat till kommunkod) Bibliotekstyp, se lista Följande bibliotekstyper är valbara: Folkbibliotek Integrerat folk- och skolbibliotek Integrerat folk- och gymnasiebibliotek Skolbibliotek Gymnasiebibliotek Sjukhusbibliotek medicinsk och allmändel Sjukhusbibliotek med medicinsk del Sjukhusbibliotek med allmändel Forskningsbibliotek, universitets- eller högskolebibliotek Stiftsbibliotek Specialbibliotek (inkl. museibibliotek) Myndighetsbibliotek Nationalbibliotek Annan kombinationstyp än uppräknade Bibliotek inom gruppen övriga bibliotekstyper

3 6. Enkätens uppgifter avser totalt antal bemannade servicesställen: 7. Hur många av de bemannade serviceställena är integrerade bibliotek? T.ex. folk- och skolbibliotek alternativt forsknings- och sjukhusbibliotek alternativt folkoch forskningsbibliotek? 8. Till de servicesställen som den här enkäten avser är det kanske också kopplat ett antal utlåningsställen där vidare låneregistrering inte sker. Antal utlåningsställen och utlån till sådana: Antal utlåningsställen där vidare låneregistrering inte sker Antal utlån till servicesställen/institutioner där vidare lånregistrering inte sker under kalenderåret (inkl. institutionslån och depositioner) 9. Hur många bokbussar, bokbilar och bokbusshållplatser administrerar de uppräknade biblioteksenheterna? Om ni köper tjänsten av en annan biblioteksorganisation som sköter administrationen uppge värdet 0 för att omöjliggöra dubbelräkning på riksnivå. Antal bokbussar Antal bokbusshållplatser Antal bokbilar, transportfordon

4 10. Antal personer som biblioteket förväntas ge service till. Exempelvis antal elever (skolbibliotek), antal anställda (myndighetsbibliotek), antal helårsekvivalenter (forskningsbibliotek). Uppgift om antal kommuninnevånare behöver inte lämnas av folkbibliotek. Antal personer Rapporterat värde Spara - skicka senare Frågor om bemanning och personal 11. Hur många årsverken avsattes för biblioteksverksamheten under kalenderåret? Antal årsverken bibliotekarier och dokumentalister Antal årsverken biblioteksassistenter och lärarbibliotekarier Antal årsverken fackutbildade specialister eller ämnessakkunniga, fackkunniga Antal årsverken övrig personal inklusive kvällspersonal studentvakter, chaufförer, vaktmästare Totalt antal årsverken avsatt bemanning för biblioteksverksamhet - varav antal av dessa ovanstående årsverken var särskilt avsatta för barn och unga

5 12. Hur många personer arbetade inom biblioteksverksamheten 31 mars? Antal anställda kvinnor Antal anställda män Totalt antal anställda personer Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet personal. Vänligen skriv inga siffror här. Spara - skicka senare

6 Frågor om ekonomi 13. Vilka utgifter hade biblioteksverksamheten under kalenderåret? Antal hela kronor exklusive mervärdesskatt. Avrunda inte till tusental. Vänligen skriv uppgifterna utan punkt, mellanslag eller kommatecken. Inköp av tryckta medier och audiovisuella medier Inköp av e-baserade media och databaslicenser (exklusive kostnader för bibliotekssystemet) Lönekostnader personal Kostnader för personalens kompetensutveckling Lokalkostnader Övriga driftskostnader som inte ingår i punkterna ovan (inklusive kostnader för bibliotekssystemet) Totala driftskostnader för biblioteksverksamheten (summan av ovanstående) Investeringsutgifter, inklusive kapitalkostnader för dessa

7 14. Vilka egengenererade intäkter hade biblioteksverksamheten? Antal hela kronor. Avrunda inte till tusental. Projektmedel som inte kommer från huvudmannen eller moderorganisationen samt sponsring och gåvor Försäljning av bibliotekstjänster och personalresurser till andra huvudmän, organisationer och företag Försenings- och reservationsavgifter eller intäkter av uthyrningsverksamhet samt försäljning av böcker och profilprodukter Totalt antal kronor egengenererade inkomster Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet ekonomi. Vänligen skriv inga siffror här. Spara - skicka senare

8 Bestånd nyförvärv 15. Hur stort var det fysiska mediebeståndet och det elektroniska titelbeståndet 31 december och hur många fysiska nyförvärv gjordes under kalenderåret uppdelat på olika medietyper? Om ni bara kan få fram fysiskt bestånd genom att räkna hyllmeter, använd omräkningstal 40 medier per hyllmeter om ni beräknar antal utifrån uppgift om hyllmeter. Böcker med skriven text - varav kursböcker, studielitteratur, läromedel, skolböcker Ljudböcker Fysiskt bestånd antal medier/ enheter/ kapslar 31 december varav antal fysiskt nyförvärv under hela kalenderåret Rapporterat antal fysiskt bestånd föregående mätning Tillgång till antal licensierade elektroniska titlar (poster) Talböcker, DAISY Tidskrifter, periodika, seriella publikationer Tidningar, dagstidningar, veckotidningar, löpande titlar Musik Film, TV, radio Mikrografiska dokument, mikrofilm, mikrofiche Bild, grafiska och kartografiska dokument, OH, presentationer, fotografier Manuskript, artiklar, patent, konferenshandlingar, festskrifter, rapporter, musiktryck, noter Interaktiva medier, CD-ROM, Tv-spel, interaktiva läromedel, konsolspel, dataspel Övriga medietyper som inte ingår i ovanstående kategorier Finns ej Totalt antal

9 16. Specialfrågor om de medier som redan rapporterats ovan: Barnlitteratur och skönlitteratur Totalt bestånd antal medier tryckta böcker och seriella publikationer för barn, 31 december Totalt nyförvärv av tryckta böcker och seriella publikationer för barn under kalenderåret Utlån av tryckta böcker och seriella publikationer för barn under kalenderåret Hur många tryckta böcker eller seriella publikationer i beståndet har SAB signum H eller Dewey ? Antal fysiska referensexemplar 31 december. Medier som inte lånas ut Medier för personer med läsnedsättning Totalt bestånd av medier för personer med läsnedsättning 31 december Total utlåning av medier för personer med läsnedsättning under kalenderåret Spara - skicka senare

10 17. Hur många titlar av olika medier fanns det sammanlagt i er bibliotekssystemkatalog 31 december? Antal titlar på svenska språket Antal titlar på nationella minoritetsspråk Antal titlar på utländska språk Totalt antal titlar Antal titlar fysiska medier, tryckta medier och AV-medier Elektroniska titlar (poster) Totalt antal titlar

11 18. Hur många olika licensierade databaser hade biblioteket tillgång till 31 december? Ange värdet 0 för de databastyper som ni inte har. Exempel: Licensavtal där 3 databaser ingår i ett paket räknas som 3. Antal licensierade databaser med böcker, monografier, inklusive ljudbok, talbok, avhandlingar Antal licensierade databaser med periodika, seriella publikationer och tidskrifter Antal licensierade tidningsdatabaser Antal licensierade bibliografiska databaser Antal licensierade fakta- och nyhetsdatabaser, inklusive uppslagsverk och numeriska databaser Antal licensierade kartografiska- och bilddatabaser Antal licensierade databaser med film, TV och interaktiva kurser Antal licensierade databaser med musik Egen publikationsdatabas och egendigitaliserade samlingar Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet bestånd. Vänligen skriv inga siffror här. Spara - skicka senare

12 Frågor om utlån, omlån och användning av elektroniska medier 19. Hur många utlån av olika typer av fysiska medier (eller papperskopior) gjordes under kalenderåret. Ange uppgift dels för antal initiala lån och dels hur många lån som var omlån. Uppgift om utlån nedan rapporteras exkluderat antalet fjärrlån och läsesalslån samt lån till övriga utlåningsställen där vidare låneregistrering inte sker. Böcker med skriven text - varav kursböcker, studielitteratur, läromedel, skolböcker Ljudböcker Antal initiala lån Antal omlån Totalt antal lån och omlån Talböcker, DAISY Tidskrifter, periodika, seriella publikationer Tidningar, dagstidningar, veckotidningar, löpande titlar Musik Film, TV, radio Mikrografiska dokument, mikrofilm, mikrofiche Bild, grafiska och kartografiska dokument, OH, presentationer, fotografier Manuskript, artiklar, patent, konferenshandlingar, festskrifter, rapporter, musiktryck, noter Interaktiva medier, CD-ROM, Tv-spel, interaktiva läromedel, konsolspel, dataspel Övriga medietyper som inte ingår i ovanstående kategorier Totalt antal

13 20. Uppge hur många lån gjordes på plats i biblioteket? Enligt stickprov. Uppgiften behöver inte besvaras under kalenderår 2015 av de bibliotek som inte haft tillgång till stickprovsinstruktioner. Antal lån på plats enligt stickprov, läsning på plats i biblioteket, vårmätning Antal lån på plats enligt stickprov, läsning på plats i biblioteket, höstmätning 21. Hur många fjärrlån gjordes under kalenderåret? Räkna inte de fjärrlån som är omlån. Fjärrlån inkluderar fysiska medier, fotokopior, mikroform, skannade dokument och utskrifter samt elektroniskt överförda dokument. Antal fjärrlån inom Sverige Antal fjärrlån utanför Sverige Totalt antal fjärrlån Fjärrutlån Fjärrinlån Totalt antal fjärrlån Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet lån. Vänligen skriv inga siffror här. Spara - skicka senare

14 Omsättningen av elektroniska medier, användning och lån 22. Hur omfattande var användningen av den elektroniska delen av samlingen under kalenderåret? Använd den kolumn som passar bäst i förhållande till de uppgifter som ni erhållit av leverantören. En produkt ska bara rapporteras i en av kolumnerna för att undvika dubbelräkning. Markerad ruta används för utlån via E-lib. Användning av Eira räknas som fulltextnedladdning av seriella publikationer och tidskrifter. Förkortningarna avser användningsstatistik enligt Release 4 of the COUNTER Code of Practice for e-resources som ett stöd för de som har tillgång till sådan. Licensierade böcker, monografier, inklusive ljudbok, talbok, avhandlingar Licensierad periodika, seriella publikationer och tidskrifter Licensierad tidningsdatabas Antal sökningar, Searches (ex. Counter: JR4, DB1, BR5, PR1) Antal nedladdningar Full content unit / Full content article ( ex. Counter: BR2, JR1, MR1, MR2) Antal nedladdade sektioner BR1 Licensierade bibliografiska databaser Licensierade fakta- och nyhetsdatabaser, inklusive uppslagsverk och numeriska databaser Licensierade kartografiska- och bilddatabaser Licensierade databaser med film, TV och interaktiva kurser Licensierade databaser med musik Bibliotekets egen publikationsdatabas och egendigitaliserade samlingar Totalt antal Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet utlån. Vänligen skriv inga siffror här.

15 Frågor om besök och aktiva låntagare 23. Hur många besökare, aktiva låntagare virtuella och fysiska, hade biblioteket (biblioteken) under kalenderåret? Besök Antal fysiska besök på bibliotekets bemannade serviceställen Antal virtuella besök på externa webbsidan (startsidan, indexsidan) Antal unika IP-nummer som besökt bibliotekets webbplats under kalenderåret Antal besök i bibliotekets OPAC Antal besök i bibliotekets Discoverysystem Aktiva låntagare Antal aktiva låntagare som är kvinnor, näst sista siffran i personnumret är jämn siffra Antal aktiva låntagare som är män, näst sista siffran i personnumret är ojämn siffra Totalt antal aktiva låntagare (minst en transaktion under kalenderåret) - varav ovan antal aktiva låntagare som är under 18 år

16 Frågor om resurser och lokaler 24. Hur många besökare, aktiva låntagare virtuella och fysiska, hade biblioteket (biblioteken) under kalenderåret? Resurser - lokaler Antal publika datorer totalt sett i bibliotekslokalerna - varav antal publika datorer som endast är avsedda för sökning i bibliotekssystemkatalogen Antal läsplattor, e-bokläsare eller tablets till utlåning Antal elever med tillgång till en-till-en lösning, dator genom skolans/bibliotekets försorg Antal sociala medier (unika adresser) som biblioteket tillhandahåller information Antal Wifi, trådlösa nät för internet som är möjliga att tillgå Antal sittplatser totalt - varav antal studieplatser (sittplatser vid skriv-/läsyta) Antal kvadratmeter som är öppna för användarna Antal kvadratmeter som inte är öppna för användarna Här kan du lämna eventuella kommentarer till frågeområdet besök och resurser. Skriv inga sifferuppgifter i detta fält.

17 Spara - skicka senare Frågor om öppettider och nyttjande 25. Hur mycket hade biblioteket (biblioteken) öppet under kalenderåret? Öppet per år, antal dagar varav antal öppetdagar med reducerad service eller för särskilda målgrupper Öppet per vecka, antal timmar varav antal öppettimmar per vecka med reducerad service eller för särskilda målgrupper varav antal timmar per vecka meröppet (helt obemannat men ändå tillgängligt) varav antal öppettimmar efter kl. 18 eller på lö sö Biblioteket med längst öppethållande Summan av de andra bemannade servicesställena

18 26. Här ställer vi en rad frågor om referensfrågor, biblioteksundervisning och indexeringar. Uppgifterna om referensfrågor behöver inte besvaras av de bibliotek som inte haft tillgång till stickprovsinstruktioner. Antal referensfrågor enligt stickprov totalt - varav antal referensfrågor inkomna på elektronisk väg, enligt stickporv Antal biblioteksanställda som arbetade med formell undervisning under kalenderåret Antal timmar formell undervisning utförd av bibliotekspersonal Antal deltagare vid formella undervisningstillfällen Antal digitala pedagogiska resurser för biblioteksoch söktjänster Antal indexeringar för databaser och bibliografiska tjänster under kalenderåret som utförts av bibliotekets personal Här kan du lämna kommentarer om öppettider, referensfrågor etc. Lämna inga sifferuppgifter i detta fält. Spara - skicka senare

19 Publika aktiviteter 27. Hur många publika aktiviteter anordnades av de bibliotek som avses i ert svar under kalenderåret? Ange både det totala antalet aktivitetstillfällen samt hur många av dessa tillfällen som riktade sig primärt till barn och ungdom. Skriv 0 i de fält som inte är aktuella för ert bibliotek. Totalt antal publika aktivitetstillfällen - varav antal publika tillfällen riktade primärt till barn och unga Rapporterade totalvärden Aktiviteter i samarbete med BVC Berättar- eller sagostund Bild-, tecknings-, målnings-, pyssel-, hantverks-, experimentverkstad/-kurs Bok- eller läsecirkel - sluten sammankomst med litterär anknytning Bok-, läs- eller korsordskafé - öppen sammankomst med litterär anknytning Biblioteksinformation/-visning för användare/grupper/elever/studerande Bokvagnsronder Boka en bibliotekarie Sökningar på uppdrag, söksupport Boksamtal - bokprat Data-/Internetkurs - handledning, seniorsurf - öppen eller sluten visning Filmvisning - filmprat Föreläsning, föredrag, debatt eller föreningsarrangemang Författarbesök

20 Musik -underhållning, -arrangemang, -kafé Skrivarkurser/ -läger, litteraturläger Sångstund, rytmik, rim & ramsor Teater- eller trolleriföreställning Utställning Övriga publika aktiviteter som inte kan föras till någon av ovanstående kategorier Totalt antal publika aktiviteter Här kan du lämna kommentarer till området publika aktiviteter. Lämna inga sifferuppgifter i detta fält. Här finns ett textfält som du kan kommentera dina svar i, lämna förklaringar och förtydliganden samt kommentarer till hur undersökningen lagts upp och eventuella svårigheter som du stött på när du fyllt i enkäten: Uppskatta den effektiva tidsåtgången för att samla in och fylla i uppgifterna i denna enkät. Uppgifterna skickas till SCB som har i uppgift att sammanställa kostnaderna för Sveriges officiella statistik. Antal timmar Antal minuter Stort tack för att du besvarade alla frågorna!

21 Spara - skicka senare Jag vill kunna återkomma och komplettera mina svar Skicka svaret nu - enkäten är helt klar! Nu behöver jag inte kunna komma tillbaka till enkäten någon mer gång

2. Ange din e-postadress. Vi skickar en länk när tabeller och rapporten publiceras.

2. Ange din e-postadress. Vi skickar en länk när tabeller och rapporten publiceras. Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009!

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Tack för att du lämnar era uppgifter om ert bibliotek! Enkäten består av 22 huvudfrågor. Frågorna är i stort sett desamma

Läs mer

Bibliotek 2014. Offentligt finansierade bibliotek

Bibliotek 2014. Offentligt finansierade bibliotek Offentligt finansierade bibliotek Omslagsbild: Biblioteket på lasarettet i Helsingborg. Foto: Sanja Matoničkin. Bibliotek 2014 Publikationen kan kopieras fritt och citeras. Vid citering uppge källan. Ansvarig

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009

Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Definitioner och instruktioner till statistikinsamlingen 2010 avseende 2009 Gäller följande offentligt finansierade bibliotek: (observera att vissa definitioner endast gäller för vissa bibliotekstyper)

Läs mer

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2011 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2011 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Nyckeltal 1.0. Folkbibliotek

Nyckeltal 1.0. Folkbibliotek Folkbibliotek Omslagsbild Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen, foto Percy Ranemo Nyckeltal 1.0 DNR 232-KB 925-2013 Ansvarig utgivare: Kungliga biblioteket, KB Förfrågningar: Cecilia Ranemo, KB, tel. +46

Läs mer

Bibliotek 2010. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2010. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2010 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2010 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Bibliotek 2012. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2012. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar,

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Bibliotek 2013. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2013. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar,

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2

folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2 folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2 Public Libraries 2008 Folkbibliotek 2008 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 Libraries 2009 Bibliotek 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed in Sweden by Elanders

Läs mer

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK +DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

Humanistiska specialbibliotek

Humanistiska specialbibliotek Humanistiska specialbibliotek Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan Av Kerstin Assarsson Rizzi Augusti 21 Dnr 23952621 Innehåll FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan 2012-2015 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Biblioteksplansgruppen

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan 2012-2015 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Biblioteksplansgruppen qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf NULÄGESBESKRIVNING ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Svenska forskningsbibliotek

Svenska forskningsbibliotek Kungl. Biblioteket BIBSAM 2002-04-15 Svenska forskningsbibliotek Treårsrapport. 1998, 1999 och 2000 Henrik Åslund 1:e handläggare Innehållsförteckning Förord... 3 1 Definitioner och avgränsningar... 4

Läs mer

Fjärrlån och e-böcker 2013. Forskningsbibliotek

Fjärrlån och e-böcker 2013. Forskningsbibliotek Forskningsbibliotek Omslagsbild Riksdagsbiblioteket, foto Cecilia Ranemo Fjärrlån och e-böcker 2013 Publikationen kan kopieras fritt och citeras. Vid citering uppge källan. Ansvarig utgivare: Kungliga

Läs mer