HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANLINGAR TORSAGEN EN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30

2

3 " HÖGA NÄs KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum sid 1 (14) Välkommen Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. atum och tid: , k Plats: Sessionssalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Utstallningen "Som broar över mörka vatten" kommer att visas i joajin till sessionssalen i samband med kommunfullmäktiges sammantrade. Utstallningen består av sju afghanskaflyktingpojkars berdtte/ser om sin ffyktvdg till Sverige och om livet hdr. Pojkarna och två ledare kommer att finnas på plats. Ärenden 1. Justering 2. Avsägelser från uppdrag 3. Fyllnadsval 4. Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1:394 i Viken 5. Finansiering av utsmyckning för den planerade rondellen i kors.ningen väg 111 ILexikonvägen 6. Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) samarbete med Terracastus AB om produktion av flytande biogas 7. Ansökan om ekonomiska medel för genomförande av förstudie om biogas på Kullahalvön 8. Förslag till förändring av verksamhetsområden i budgeten 9. Förnyade avtal med Kommuninvest 10. Överföring av medel för om- och tillbyggnationen av Stadshusets höghusdel ILAnmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till funktionshindrade 12. Svar på motion "Aterrapportel1ng för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs" 13.Ny motion: Motion om fördjupad demokrati genom förbättrad insyn i kommunfullmäktiges sammanträden (Mr) s s s s s s s s s s s s Höganäs Göran Tornee Ordförande Höganäs kommun Höganäs

4

5 n HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL FÖRSLAG Sammanträdesdatum KFZ sid 2 (14) Avsägelser från uppdrag I<KJ\/2011/512,I<J<J\/2011/549 Sammanfattning av ärendet Margareta Ahlström (1\'1) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. Tulsa Jansson (MP) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Underlag Margareta Ahlströms CM) avsägelse, inkommen den 18 augusti 2011, Tulsa Janssons (MP) avsägelse, inkommen den 6 september Kommunfullmäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna. Beslutet ska skickas till Margareta Ahlström Tulsa Jansson

6 I ~ / ') Vl\ Till Kommunfullmäktige ha/zoli! ')\c Ordf. i Kommunstyrelsen i Höganäs kommun Peter Kovacs (M) Härmed vill jag meddela att jag lämnar mitt förtroendeuppdrag som (M) ersättare i Byggnadsnämnden samt uppdraget gällande "enkelt avhjälpta hinder". Skäret Med vänliga hälsningar ~~/ij]cz(/lcj~ Margaretha Ahlstrpm (M).! '~/

7 HÖGANÄS KOMMUN, KOM t,,1u "!Kf,N','L,ET. 70r, O J l' Höganäs l NR Jag avsäger mig mitt uppdrag som förtroendevald i kommunfullmäktige i Höganäs med omedelbar verkan. Med vänlig häls in Tuls~Jansson, i öpartiet de Gröna i Höganäs,

8

9 " HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL FÖRSLAG Sammanträdesdatum KF3 sid 3 (14) Fyllnadsval KKA/2011/185 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Kjell Cronert CM) avseende en ersättarplats i styrelsen för Höganäs Energi AB. Underlag Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2011, 88, Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2011, 55, Kommunfullmäktiges beslut den 21 april 2011, 43. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll den 21 april 2011, 9. KommunfuJhnäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av ersättare i styrelsen för Höganäs Energi AB efter Kjell Cronert CM). Beslutet ska skickas till Kommunledningskontoret (kommunkansliet) Höganäs Energi AB

10

11 n HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL FÖRSLAG Sammanlrädesdalum sid 4 (14) KKA/2010/10 Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010, 4, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken med syfte att planlägga berört område för småindusttiändamål. etaljplanen har genomförts med normalt planförfarande. Inför antagandet finns sex stycken sakägare med kvarstående synpunkter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 30 augusti 2011, 169, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 16 augusti 2011, 39, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse, upprättad den 25 juli 2011, Plankarta, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Planbeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Genomförandebeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Utlåtande, upprättat den 25 juli Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen att anta detaljplanen för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli Beslutet ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen (planavdelningen)

12 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 17 (29) KS/2010/ Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010, 4, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken med syfte att planlägga berört område för småilldustrländamål. etaljplanen har genomförts med normalt planförfarande. Inför antagandet finns sex stycken sakägare med kvarstående synpunkter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 16 augusti 2011, 39, Sambällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse, upprättad den 25 juli 2011, Plankarta, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Planbeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Genomförandebeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Utlåtande, upprättat den 25 juli Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1:394 i Viken, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

13 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~ KS PLANUTSKOTT PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 6 (6) KKAl20 10/1 O 39 etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010, 4, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken tued syfte att planlägga berört område för smålndustriändamål etaljplanen har genomförts med nonnalt planförfarande. Inför antagandet finns sex stycken sakägare med kvarstående synpunkter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsfötvaltillngens, planavdelning, ~änsteskrivelse, upprättad den 25 juli 2011, Plankarta, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Planbeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Genomförandebeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Utlåtande, upprättat den 25 juli Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Sign ~IC- ~Z

14 ~ HÖGANÄS KOMMUN etaljplan för del av m 2010/KKA Kommunfullmäktige Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 Viken, Höganäs kommun, Skåne län Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 KS 4 åt planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneprojektet för del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. Syftet med planläggningen är att piöva nyetablering av icke störande småindustri inom delar av plan området. etaljplanen har genomförts med normalt planförfarande. Inför antagandet finns det 6 stycken bedömda sakägare med kvarstående synpunkter. Synpunkterna berör bland annat planbestämmelserna, dess inverkan på närmiljön samt bebyggelsens skala. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse etaljplanekarta med bestämmelser, upprättad , förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inför antagande Planbeskrivning, upprättad , förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inföi antagande Genornförandebeskrivning, upprättad , förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inför antagande Utlåtande, upprättad Planprocessen Planförslag för Stubbarp 34:2 mm godkändes för samråd OC26, 281 av kommunstyrelsens planutskott. Parallellt med planförslaget upprättades underlag till bedömning om betydande miljöpåverkan som antogs att detaljplanen inte skulle medföra betydande miljöpåverkan av kommunstyrelsen Planförslaget och underlag för bedömning var på samråd mellan till , 28 godkände kommunstyrelsen planutskott planförslag inför utställning. Utställning genomföides mellan till Utställningsförslaget är kompletterat/reviderat Planavde1ningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat utlåtande, daterat SAMHÄLLSBYGGNASFÖRVALTNINGEN

15 ~ HÖGANÄS KOMMUN att att kvarstående erinringar inte tillgodoses anta förslag till detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1:394, Viken, upprättad , förtydligande av planoch genomförandebeskrivningen inför antagande Mila Sladic Planchef SAMHÄLLSBYGGNASFÖRVALTNINGEN

16 PLANBESTÄMMELSER Följ""de gäller Inom omraden med nedanstående belecknjngar. Endast angiven användning <>Ch utformning är Ullålen. 9astllmmelsar utan balacl<ning gliiler Inom hela plaj'lomradel GRÄNSBETECKNINGAR E-.~ Plangr~ns, linje pol!!<artan ritad 3 metor utanf6r planområc!ats gräns E ='3 Anvl!ndn;ngsgrän. E =t Egenskapsgräns MARKANVÄNNING Allmänna platser I PARK I Park I INFART Irnfar!slrafil< ILOKALGATA I Lc!<altraftk Kvartersmark I K, J I I Kontor, Icka SlÖrande smålndu.1rl mad la~r. Ej hotell- och konr",ensv~,ksamhel UTNYTI JANEGRA I FASTIGHETSINELNING Största tillåtna byggoadsarea lit 40 % av fastighetsarean. Endast an fasughat f~r bllc!a$ ",om K,artarsmafk. "::===::J:~ MARKENS BEBYGGANE E Mark som Inte tar bebyggas. on.rn."n!l5korlil,p!anon"lld.livlken UTFART E~~~:<:I KM,.rl,;. och utlantar IntaatlordMs. " Grundkartans beteckningar o ~ GE± -,-- --, K,.rIo~och trakl~rins F.'U~hot.gr1lno lednln~"a!lsgrl!ns L.ednlflG>ratI Bostadoh.. U<hus Sl<Armlak V~gm.df8,p,""nkorrtst.n GC-,äjjkanl ~..,", Aso~.g,grl!.. l_ad B,ly,nln""stoIpo Sl.i!nl V..."toOnlng Spill""tter>lednlng ~n"'g ALLMÄN PLATS UTFORMNING OCH UTFORANE I I Filresl<rlven höjd övarnotlpl""st I n I I Park skall tnnahålla dagvaltenmagsln. Stengiirde med trädvegalahon skall blbeh.llas. UTFORMNING OCH UTFORANE AV KVARTERSMARK Högsta ~llåtna by99nadshöjd är 4,5 meter. Högsta Ullåtna no"kmijd är e meter. Mln.ta Ullätna taklutningen är 35 grader resp.ku~.törsta tillåtna taklull1lng 45 grad... Huvudbyggnad skall förses med sadeltak. Endast matta tak är Ull/det. ock kan mindre delar av huvudby9!01"ad ha annan lakuhommlng. Ny bebyggelse skall rorses med lasad... I stenmat... lal ; ljusa kulörer. Inslag av trä och blandning av maienai är tillåtet utöver tillåten byggnad.höjd tar kupor Ot:h flontaspjser uppföras lill sammanlagt hälften av takets längd. ock tar en enskild kup<' eller frontespis max uppta 1/10 av tallats Iilngd. Fasaderna motlnfart/präslavägen ska ägnas e>ct<a uppmärksamhet avseende matenalval färg$åltnlng och detaljutformning. STORNINGAR I m, I Möjlighet a~ uppföra sliimlngskydd AMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomffirandetiden är t O ~r fran den dag planen vinner laga krar!. K<)mmunen är hu""dman för allmän plalsm.", Inom planomrlldet F - ILLUSTRATIONER -=j IlIlustratlonstext ~ HÖGANÄS KOMMUN etaljplan har upprätla!s; 2ll11-04_12 Förl)'dllgande av plar\. och genomförandebesl<nvnlngen Inför anlegandet :1000 I.AGAKAAFT Antagandehandling Normalt planförfarande etaljplan för del av Slubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394, Viken Högan;;. kommun. Skåne län

17 ~ HÖGANÄS KOMMUN PLAN SAMRÅ ANTAGANEHANLING UTSTÄLLNING -ANTAGANE- PRÖVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANE PLANBESKRIVNING etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANLINGAR Plankarta, skala 1: 1000 med planbestärrunelser Illustrarlonskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivrung Grundkarta Behovsbedömning Fastighetsförteckning etaljplan har upprättats: Förtydligande av plan- och genomförandebesktivnlngen inför antagande: Antagits av KF: Vunnit laga kraft: xxxx -xx -x.."{ xxxx -xx -x..'{

18 ,j "!.,...,," Olienteringskarta, planområdet i Viken INLENING Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 KS 4 åt planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneprojektet del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. Uppdraget omfattar genomförande av planprocess för de aktuella fastigheterna med syfte att planlägga en fastighet för kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager. Planarbetet har initierats av de framtida verksamhetsutövarna, NordiCare, ett företag som marknadsför ortopedi- och rehabprodukter, har informerat om dess behov och dess befintliga verksamhet. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet norr om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industtiområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och material. Med hänsyn till det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infart anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet avseende materiaival, fargsättning och detaljutformning har tagits. Planförfarande och planprocess etaljplanen för del av Stubbarp 34:2 mm handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. plansamråd och formell utställning. Program behövs inte eftersom att planuppdraget har stöd i Vikens fördjupade översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäktige. Plandata el av Stubbarp 34:2 mm som avses planläggas utgörs aven ttiangelformad grönyta inklämd mellan tre vägar; Prästavägen, Solrosvägen och Björnbärsvägen. Området omfattar ca 1,6 ha. 1. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

19 l..j 1- r -.~ ad ~ Fusk be/eli del al' StIlbbar 34: ,,.... '- ~- Aktt/ella fastigheterna som plalion/rådet omfattas av..... ~ ~ 4 l' I' '''' l' ~... ~ ~ ~... -~ ~ 'f,,, I ~~ 'I 'f, All 'I PlanemIls Markägoförhållanden et aktuella planområdet innefattas av del av fastigheterna Stubbarp 34:2 samt Svanebäck 1:394 som ägs av Höganäs kommun. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB en aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av med mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 MB skall en kommun som upprättar eller ändrar en plan, som krävs i lag eller annan författning, göra en bedömning av hur planen eller ändringen påverkar miljön. enna bedömning ska ge svar pä frågan om genomförandet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I fräga.om detaljplaner som enbart avser användningen av smä omräden på lokal nivå skall genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om kommunen finner att sä är fallet, med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen. Genomförandet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan då planen syftas till kon tor samt icke störande småindustri. ock skall hänsyn tas till stengärdet sä att denna inte påverkas av föreslagen detaljplan. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 2.

20 Aktuella dctayplan,r Planbesl<rivning för OETALJPLAN FÖR OELAV STUBBARP 34',2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 3,

21 TIIGARE STÄLLNINGSTAGANEN Fördjupad översiktsplan Vikens fördjupade översiktsplan vann laga kraft den 21 maj I den fördjupande översiktsplanen anges det nu aktuella området som verksamhetsområden. Öster om det aktuella området är bostadsbebyggelse planerat. etaljplaner et aktuella planområdet är redovisat som park i väst samt vägmark i öst i gällande detaljplan, 1284-P50 Stubbarp 34:2 mm, som vunnit laga kraft Planen ersätts i denna del. I övrigt medger planen nordost om det föreslagna planområdet småindustri och i nordväst bostäder för småindustris behov. Max byggnadshöjd i nordost är 6 meter och 50 % av fastighetsytan får bebyggas. I nordväst är max byggnadshöjd 3,5 respektive 4,5 meter och 35 % respektive 40 % av fastighetens bestämmelseyta får bebyggas. el av Prästavägen ingår i planområdet och är markerat som vägmark. Utfartsförbud gäller längs delar av Prästavägen. Föreslaget planområde gränsar i öster till gällande detaljplan 42/1977, VIK-396, byggnadsplan för delar av Stubbarp 6:2, 9:1 m.fl. laga kraft Planen medger park mot Prästavägen och i övrig bostadsbebyggelse samt bebyggelse för allmänt ändamål. Inom detaljplanen har bostadsområdet i nordväst blivit ersatt av detaljplan 1284-P07/359, Stubbarp 34:12 m.fl. enna medger en utökning av utnyttjandegraden av bostadsbebyggelsen. I väster gränsar det aktuella planområdet till gällande detaljplan 9/1971, VIK-316, Förslag till byggnadsplan för dej av Svanebäck, laga kraft Planen medger friliggande bostadsbebyggelse i en våning med 45 graders taklutning. Riksintresse och övriga intressen Området innefattas i området som definierats som riksintresse för högexploaterad kustzon. Natur- och kulturmiljön har inte bedömts innehålla sådana värden eller känslighet att den omfatras av naturvårds- eller kulturmiljöplan för Höganäs kommun antagna år 1997 resp Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 4.

22 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR l<otografi (jver planområde Befintlig markanvändning Planområdet består av parkmark en större grönyta med högre gräs och gång- och cykelled. I den norra delen av planområdet finns en återvinningsstation. Natur Mark och vegetation Marken lutar dels åt nordväst samt åt sydost. Både cykelväg samt Prästavägen är högre än befintlig parkmark. Bilden nedan anger de plushöjder som finns inom planområdet. Planområdet består aven stor gräsyta som i väst gränsar med en äldre fastighetsgräns, med stengärde, bevuxen med träd och buskage. Till vissa delar har den spridits sig ut på gräsytan, då aspupplag, dessa behöver röjas och gärdet sedan i den mån det behövs gallras, detta för att bibehålla karaktären med fristående träd. enna del av planområdet anses vara en biotop och bör därför bevaras. enna vegetation fortsätter vidare norr om planområdet. Ett större buskage finns i den norra delen som innesluter återvinningsstationen. Förorenad mark Området innefattas inte av någon förorenad mark, då detta har tidigare varit åkermark. Grundvatten Grundvattenytan har vid geoteknisk undersölming, inom planområdets västra del inmätts till 1,5 till 2,0 meter under marknivån. Jordlager en geotekniska undersökningen, visar att jordlagren inom planområdets västra del utgörs av matjord, sandig lerig morän samt lerig morän. 5. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

23 , I I - II,.! ",\ l! 'e' r:.. r '., t'"!+~, 1"""""'-...L + 6,42 ~ ~ ~ "... { 6,57 ~....1 ~,... j" _I., :'I' ~~I.. ' + 6,5 + 6,84 + 6,72.. ~_ _-:.I Plushijder for pfanoljjrådet,...., I' Radon Viken ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Fornlämningar Området innefattas inte av någon nu känd formlämning. Bebyggelse Norr om planområdet finns Solrosvägen, Apelvägen och Stubbarps industriområde. Solrosvägen är ansluten till Prästavägen och servar både villaområdet i väst samt Stubbarps industriområde i norr. Stubbarps industriområde består av icke störande verksamheter såsom kontorsverksamheter, förskola blandat med bostäder. Byggnadsvolymerna väster om Apelvägen är främst utformade som 1 plans bebyggelse med sadeltak, med högre taklumlng och varierande byggnadshöjd. Byggnadsvolymerna öster om Apelvägen som är den mer högre och dominerande bebyggelsen i området är utformade med sadeltak, med högre taklutning och högre byggnadshöjd, 4,5 meter. Bebyggelsens nockhöjd är 9 meter. Fasaderna mot Prästavägen är uppdelad med kupor, vilket ger en variation. ÖVervägande är fasaderna i området gjort av ljusa stenmaterial. Öster om Prästavägen och planområdet, är ett villaområde från ZOOO-talet samt åkerlandskap placerat. Akerlandskapet är avsett för ny bostadsbebyggelse enligt Vikens fördjupade översiktsplan. Villaområdets byggnadsvolymer är främst utformade som 1'/2 plans bebyggelse med sadeltak med högre taklutning. Väster om planområdet ligger ett 1970-tals villaområde med 1 plans bebyggelse med sadeltak med Z7 graders lutning i söder och 1 Y2 plans bebyggelse med 45 graders lutning i norr. Garage för villabebyggelsen är placerade utmed Björnbärsvägen som även är infart till villaområdets södra del. Solrosvägen är infart till villaområdets norra del. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 6.

24 Trafik Biltrafik Planområdet angränsar rill Prästavägen, Solrosvägen och Björnbärsvägen. Prästavägen är Vikens nordöstra infartsled som servar hela nordöstra Vikens bostadsområden och verksamhetsområden. Både Solrosvägen och Björnbärsvägen är lokalgator. Kollektivtrafik en närmsta hållplatsen för kollektivtrafik är Viken Fortet, korsningen Prästavägen och Höganäsvägen som är placerat cirka 800 meter (cirka 10 minuter gång) från planområdet. enna hållplats ligger utmed sträckan Helsingborg-Höganäs. Gång- och cykeltrafik Utmed planområdets västra och del samt direkt norr om planområdet går gång- och cykelled. Här ifrån når man Vikens sydvästra, norra och östra del. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Befintliga ledningar korsar området. I den södra delen av området går en större vattenledning som inte bör flyttas. Samt finns en mindre vattenledning i den mellersta delen där möjligheter för förflytming kan ske. Aven längs den västra delen av planområdet är VAledningar placerade. agvatten agvattenledningar går dels från planområdets nordvästra del, där två rännstensbrunnar är placerade och från en rännstensbrunn i nordost. Övrigt dagvattensystem finns väster om planområdet i befintligt bostadsområde. El och gas Både högspännings-, lågspänningskablar samt optokablar finns placerade längs den västra delen av planområdet. et finns en gasledning som korsar planområdets södra del. Telefoni, nr, IT Telekablar går längs den västra delen av området. Avfall Inom planområdet är idag Vikens enda återvinningsstation placerad. En förflyttning av denna skall ske innan exploatering av kvartersmark. 7. Planbeskrivnin9 för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

25 SatllJJlaflbåilf,allde grihlstruktllr P/anförs/ag PLAN FÖRSLAG et föreslagna verksamhetsområdet innefattas av kontor samt icke störande småindustri med möjlighet för lager. ock medges inte hotell och konferenslokaler då denna typ av verksamhet anses olämplig vad gäller placering i förhållande rill omkringliggande bebyggelse. Gällande detaljplanebestämmelser samt dagens utformning av bebyggelsen i Stubbarps industriområde har varit en grund för föreslagna detaljplanebestämmelserna. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet nott om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industriområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och fasadmaterial Med hänsyn rill det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infart Prästavägen anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet avseende materialval, färgsättning och detaljutformning har tagits. Allmän plalsmark Planen föreslår infart utmed Solrosvägen lika gällande detaljplan norr om planområdet. Lokalgata föreslås där Björnbårsvägen och Solrosvägen har sina sträckningar inom planområdet, lika gällande detaljplan. Parkmark föreslås i den södra samt västra delen av planområdet, lika gällande detaljplan. agvatten från kvartersmark föreslås fördröjas inom planområdets allmänna platsmark, parkmark. Befintlig trädvegetation i stengärde samt befintligt stengärde är en biotop som skyddas genom att stengårde och trädvegetation skall bibehållas. Bebyggelse, volym och utformning Utformningen av den nya bebyggelsen år viktig för att den skall upplevas sammanhängande med Stubbarps industriområde. etta har styrt planutformningen och föreslagna planbestämmelser. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 8.

26 Befintligt triforande och uiformning av Sttlbbarps indtlstriområde har styrt planutjormningen och flireslagna planbestämmelser. Planen föreslår lika utnyttjandegrad 40 %, cirka 2500 kvm byggbar yta av cirka 6300 kvm framtida fastighetsyta. lika maximala byggnadshöjd 4,5 meter och lika maximala nockhöjd 9 meter som gällande detaljplan och befintlig bebyggelseutformning i Stubbarps industtiområde. Huvudbyggnad skall förses med sadeltak, lika befintlig bebyggelse i Stubbarps industriområde och omkringliggande bebyggelse. Endast matta tak är tillåtna ock kan mindre delar av huvudbyggnaden ha annan takutformning för att skala variation i utformningen. Kupa och frontespis får uppföras till hälften av takets längd, för att bryta ner takets skala. Föreskriven byggnadshöjd får då överskridas. Ny bebyggelse skall förses med fasader i stenmaterial i ljusa kulörer, lika befintlig bebyggelse i Stubbarps industriområde sarut omkringliggande bebyggelse. Inslag av trä och blandning av material är tillåtet, för att möjliggöra en variation på fasad. Fasaderna mot infartsgatan/prästavägen skall ägnas extra uppmärksamhet avseende materialva~ färgsättning och detaljutformning. etta med hänsyn till det exponerande läget utmed Prästavägen,. Vikens nordöstra infart där bebyggelse bör vara representativ inte bara för verksaruheten utan även för Viken. Gator och trafik Verksamheten kommer att alstra trafik i form av både lastbils- och personbils trafik. Båda trafikslagens omfattning är beroende av vilken verksamhet som bedrivs inom planomrldet. en verksamhet som är aktuell i nuläget beräknas till cirka ett 15-tal anställda och anses inte alstra personalttafik som påverka befintligt vägnät. Transport av lagermaterial till och från verksamhetsområdet kommer att ske med lastbil med en uppskattad intensitet är 1-3 fordon per vecka. Utöver transporter genererade av lagarhantering sker kundrelaterad trafik. etaljplanens bestämmelser rymmer både en personaltätare verksamhet och en transportintensivare sådan. In- och utfartsförbud råder mot Prästavägen som är en infartsväg till Viken som inte får belastas med enskilda fastigheters infarter. In- och utfart till aktuell fastighet inom planområdet sker längs Solrosvägen i planområdets norra del. 9. Plan beskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1:394

27 Kvartersmark skall vara tillgänglighetsanpassad för Räddningstjänstens fordon vid eventuella räddningsinsatser. Parkering Parkering löses inom den egna fastigheten. Lastgårdar och parkeringsanläggningar skall omgärdas med vegetation så att större öppna ytor begränsas och inte blir synliga från angränsande trafikleder. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt. Området kan kopplas till det befintliga nätet. agvatlenhantering agvattenföring förs så lång möjligt ovan mark av ekologiska skäl och för att uppnå en långsiktigt hållbar funktion. agvatten från området fördröjs enligt Samhällbyggnadsförvaltningens VA-avdelnings rekommendationer då befintligt dagvattensystem är underdimensionerat. Fördröjningsmagasin placeras inom pianområdets södra del och är utformat delvis som en vårbelagd bäck samt delvis torrbelagd flack slänt som kan damma upp vid större skyfall. Ett öppet system bidrar till ökas biologisk mångfald, det är ett vackert inslag på den annars så livlösa grönytan, rening sker på plats via infiltration, energlsparrung genom minskat behov av utbyggnad av ledningssystemet. El och gas El- och gasledningar med möjlighet till ansluming finns i anslutning till planområdet. Telefoni, ni, Ir Teleförsörjning finns fram,till planområdet. Störningar Luftkvalitet Från och med sommaren 2003 finns miljökvalitetsnormer för sex typer av ämnen i luft. e är kvävedioxider och kväveoxider, partiklar (PMlO), bensen, svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har och 2009 genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i Höganäs centralort. Kompletterande mätningar finns från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid. Genomförda mämingar i Höganäs kommun visar värden för kväveoxid, svaveldioxid och bensen som inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid är värdena generellt långt under normen. Värdet för partiklar i luft överskrider inte normen enligt mätningar från Föreslagen detaljplan skall följa Naturvårdsverkets riktlinjer för luftkvalitet. Yt och grundvatlenkvalitet Planområdet ingår i södra Östersjöns vattendistrlkt och ytvattnet från området avvattnas Planbeskrivnin9 för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :

28 till Öresund via dagvattennätet i Viken. Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormerna för Y t- och grundvattnet inte påverkas negativt då allt ytvatten fördröjs idagvattenmagasin eller infiltreras, detaljplanens kvartersmark inte tillåter verksamhet som "stör" grund- och ytvattnet samt grundvattennivån förändras inte. Buller Föreslagen verksamhet inom planområdet klassas som ett icke störande småindustriområde utan några störningar från verksamheten. ock finns det möjlighet att uppföra störningsskydd mot exempelvis ljusstörning, dels mot Prästavägen och dels mot bostadsbebyggelsen i väster. Verksamheter inom planområdet skall följa gällande riktvärden för högsta utomhusriktvärden för externt industribuller. Värden kan komma att ändras i framtiden så därför anges inte riktvärden i planbestämmelserna. N edan presenteras rådande riktvärden för externt industribuller, enligt Naturvårdverkets föreskrifter. Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dba. Områdesanvändning 1 ) Ekvivalent ljudnivå i dba Högsta ljudnivå i dbaläge "FAST" ",väll kl '"-22 ag Samt söndag Natt kl Momentana ljud Kl Och helgdag nattetid Kl Kl Arbetslokaler tör ej bullranoe verksamhet l:3ostader och rekreation~,~~or I OSl8- dars grannskap samt utbildningslokaler och vårdbyggnader ) 55 Umr,,"en tör IritidSbebyggerse oe rörligt friluftsliv där naturupplevelserna är en viktig faktorj J 1) Vid de fall kringliggande område ej utgörs av angivna områdestyper bör bullervillkoren anges på annat sätt, till exempel ljudnivå vid stadsplanegräns eller på ett visst avstånd från anläggrungen. 2) Värdet för natt behöver inte tillämpas för utbildningslokaler. 3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. Mätningen av buller skall ske enligt föreskrifter för bullermätning. etta brukar ske vid representativa mätpunkter inom de områden som angränsar till industrin. 11. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

29 KONSEKVENSER AV ETALJPLANENS GENOMFÖRANE Behovsbedömning, bedömning av miljöpåverkan En ny detaljplan skall innehålla redovisning av vilka konsekvenser dess genomförande kan antas leda till. etta sker enligt gällande lagar och förordningar på så sätt att i beskrivningar ges en samlad bild av planens konsekvenser. Kommunen skall vidare göra en särskild bedömning av hur planen påverkar miljön. I aktuellt planarbete redovisas denna i en separat behovsbedömning. Resultatet av behovsbedömningen är grund för kommunens ställningstagande om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Endast om betydande miljöpåverkan kan konstateras ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens bestämmelser göras. Allmänna intressen Föreslagen detaljplan ligger i linje med gällande fördjupad översiktsplan för Viken från Föreslagen detaljplan finns inom riksintresse för högexploaterad kustzon men detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset eftersom den detaljplanen omfattar redan planlagd och ianspråktagen mark. Natur et aktuella planområdet är idag Hissat i den befintliga detaljplanen som park.mark. ock används till större del inte denna grönyta aktivt som park.mark mellan tre större områden, bostadsområdet i väster, oexploaterad mark i öster samt verksamhetsområde i norr. en park.mark som går förlorad för bostadsbebyggelsen i närheten ersätts med den större park som är föreslagen i Vikens fördjupade översiktsplan från el av park.mark föreslås bli öppet dagvattenmagasin som utformas flackt där säkerheten står i fokus. en park.mark som anses som en biotop kommer i detaljplanen att skyddas aven bestämmelse som bibehåller stengärde och trädvegetation. enna natur anses inte bli berörd av den föreslagna detaljplanen då ny fastighet för verksamheter placeras cirka 5 meter från stengärde samt cirka 10 meter till ny bebyggelse. Befintlig boendemiljö et bostadsområde som angränsar till planområdet ligger cirka meter från planerad bebyggelse och kommer inte att störas av verksamheten, eftersom att detaljplanen endast tillåter kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager. å detaljplanen endast tillåter kontor och icke störande småindustri med lager som innefattar endast verksamheter som följer Naturvårdsverkets riktlinjer för externt buller samt riktvärden för luftkvalitet. Eventuellt buller från industri som påverkar bostadsbebyggelse regleras i Miljöbalken. Verksamheter som har högre värden än riktvärden kommer inte kunna finnas inom planområdet då de är tillståndspliktiga och detaljplanen syftar inte till denna form av verksamhet. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :

30 Möjlighet att uppföra störningsskydd mot exempelvis!jusstörningar finns mot bostadsområdet i väster. Störningar och trafik Verksamheten som sådan kommer inte att medföra några störningar. en trafikaisrring som beräknas uppkomma kommer inte påverka omgivningen. 13. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

31 AMINISTRATIVA FRÅGOR etaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. En genomförandebeskrivning har upprättats separat. I denna redovisas frågor kring exploateringens genomförande, organisatoriska, fastighetsrättsliga samt ekonomiska frågor. Följande har deltagit i programarbetet Planförfattare är Höganäs kommuns planavdelning genom Mariette Johansson, planarkitekt. PLANAVELNINGEN Mila Sladie Planehef Mariette Johansson Planarkitekt Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :

32 ~I~ HÖGANÄS KOMMUN ANTAGANEHANLING PLAN- UTSTÄLLNING -ANTAGANE- PROVNING LAGA SAMRA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANE GENOMFÖRANEBESKRIVNING etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANLINGAR Plankarta, skala 1: med planbestämmelser Illustraclonskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta Behovsbedömning Fastighetsförteckning etaljplan har upprättats: Förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inför antagande: Antagits av KF: Vunnit laga kraft: :xxxx-xx-xx :xxx,."'{ - L"C - xx

33 INLENING Syfte och planförslag Kommunstyrelsen uppdrog senast den 26 januari 2010 KS 4 planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan samt kommunens planprioritering med planläggning under 2010 att genomföra detaljplaneprojektet del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. en aktuella detaljplanen 1284-PSO del av Stubbarp 34:2 mm, som vunnit laga kraft betecknar området som pru:kmark. etaljplaneläggning av det aktuella området syftar till att möjliggöra kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager, dock ej hotell och konferensverksamhet, för en fastighet samt att bevara befintlig parkmark. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet notr om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industriområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och material. Med hänsyn till det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infru:t anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet avseende materialval, fargsättning och detaljutformning hru: tagits. ORGANISATORISKA FRÄGOR Tidsplan Arbetet med detaljplanen sker under hösten/vintern 2010 med avsikt att bli antagen hösten/vintern Innan kvartersmarken exploateras skall förflyttning och återuppbyggnad av befintlig återvinningsstation ske på ny föreslagen placering. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning Höganäs kommun är huvudman för allmänplatsmark. I planen omfattas detta av parkmark och gatumark med beteckning infart samt lokalgata. Kommunen är även huvudman för den allmänna VA-anläggningen samt dagvattenhanteringen. Planområdet ingår i dess verksamhetsområde. Höganäs kommun skall kontakta KON Gas AB under tidigt projekteringsskede samt innan påbörjat grävbete i närheten av gasledningru:na. Aven skall KON Gas rekommenderade föreskrifter och restrektioner gälla vid framtida plantering och grävningsaktiviteter intill ledningar. Höganäs Energi AB är huvudman för eldistributionen. Planområdet ingår i deras områdeskoncession. 1. Genomförandebeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

34 E.ON Gas AB är huvudman för distribution av gas till området. Exploatören ansvarar för att E.ON Gas rekommenderade föreskrifter och restriktioner följs och särskilda försiktighetsåtgärder med mera tas kring ledningar på grund av planens genomförande. Exploatören skall kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRAGOR et aktuella planområdet innefattas av del av fastigheterna Stubbarp 34:2 samt Svanebäck 1:394 som ägs av Höganäs kommun. Aktuell detaljplan föreslår att del av Stubbarp 34:2 samt del av Svanebäck 1:394 kommer att bli allmän platsmark och del av Stubbarp 34:2 kommer att bli kvartersmark. Endast en fastighet får bildas inom kvartersmark. EKONOMISKA FRAGOR Kostnader för planarbete tas ut via planavgift i bygglovstaxan. Exploatören skall stå för eventuella kostnader såsom vid flyttning av gasledningar. PLANAVELNINGEN Mila Sladie Planchef Marietle Johansson Planarkitekt Genomförandebeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 2.

35 ~ HÖGANÄS KOMMUN ANTAGANEHANLING UTLÅTANE etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 Viken, Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats

36 INLENING Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 KS 4 åt planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneprojektet del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. Uppdraget omfattar genomförande av planprocess för de aktuella fastigheterna med syfte att planlägga en fastighet för kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager. Planarbetet har initierats av de framtida verksamhetsutövarna, NordiCare, ett företag som marknadsför ortopedi- och rehabprodukter. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet norr om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industriområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och material. Med hänsyn rill det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infart anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet skall tas avseende materialval, fargsättning och detaljutformning. Planprocess etaljplanen för del av Stubbarp 34:2 mm handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. plansamråd och formell utställning. Program har behövs inte eftersom att planuppdraget har stöd i Vikens fördjupade översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäkrige. Samråds förslag, upprättat den 14 oktober 2010, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 26 oktober 2010, 281. Plansamråd genomfördes 8 november till den 22 november Underrättelse om samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i ortens dagstidning Helsingborgs agblad samt kommunens hemsida den 8 november Utställningsförslag, upprättat den 12 april 2011, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 27 april 2011, 28. Utställning genomfördes mellan den 9 maj rill den 7 juni Underrättelse om utställningen har skett genom utskick i enlighet med fastighetsförteckning och sändlista samt genom annons i Helsingborgs agblad och på kommunens hemsida den 9 maj Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

37 PLANSAMRAo Srunrådsmöte hölls i Vikenskolan. Sammanlagt deltog 24 personer och två tjänstemän (l'iiariette Johansson, planarkitekt, ansvarig handläggare och Mila Sladie, planchef) från kommunen. Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och synpunkter under srunrådsmötet handlade bland annat om verksamhets beskrivningen, planbestämmelserna, dess inverkan på närmiljö samt bebyggelsens skala. Kommentar: Frågor framfo'rda under samrådsmbtet besvarades i så stor utstriickning som möjligt. Framfo'rda synpunkter tas med och beaktas i detfortsatta planarbetet. Inkomna skrivelser Under samrådstiden har 15 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i ansluming till skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess. TeliaSonera Skanova Access AB ( ) har inget att erinra. Höganäs Energi AB ( ) har inget att erinra. KON GAS Sverige AB ( ) meddelar att väster srunt söder om planområdet har KON Gas en distributionsledning för natur- och biogas. Enligt Energigasnormens regler (EGN 2009) är minsta skyddsavståndet mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmast gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 meter. Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. Vid eventuella arbeten med ledning kan rotskydd minska risken för skador på ttäden. KON Gas rekommenderar förtydning av gasledningen i plankartan genom att den ritas in i grundkartan. KON Gas önskar föra en dialog med Höganäs Kommun både under tidigt detaljerat projekteringsskede samt innan arbetet påbörjas i närheten av ledningarna. KON Gas förutsätter att ledningarna kan vara kvar i befintliga lägen samt att ovan nämnda förskrifter och restriktioner följs och att exploatören står för eventuella kostnader såsom flyttning och särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas kring ledningarna på grund av planens genomförande. Kommentar: Minsta skyddsavståndet mellan byggnad inom tätbebyggt område och ledning Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 2.

38 kommer att flffas. Angivet sk:yddsavstånd enligt ovan mellan framtida plantering av träd och ledning kommer att förtydligas i genomfo'randebeskrivningen i fortsatt arbete. Gasledning kommer att ritas in i grnndkartan enligt rekommendation. Genomforandebeskrivningen kommer att fl'rtyd/igas med att en dialog mellan E. ON Gas och Höganäs Kommun skall foras under både ett tidigtprojekteringsskede samt innan arbete påbörjas i närheten av ledningarna. Planen förutsåfter att befintliga ledningar i väster skall vara kvar i befintliga lägen. et kommer att fl'rtydligas igenomförandebeskrivningen samt att eventuella kostnader får exploatijren stå för och att särskilda fl'rsiktighetsåtgårder med mera måste tas kring ledningarna enligt ovan, på grund av planens genomfo'rande. Lantmäterimyndigheten ( ) har inget att erinra. Fastighetsägaren till Svanebäck 1:440 ( ) nämner att det saknas en visuell vikt i förhållande till nu befintliga bostadsområden samt planerad bostadsbebyggelse öster om planområdet. Placeringen av den tilltänkta industribyggnaden kommer ske mellan två bostadsområden samt betydligt närmare villakvarteren än det idag befintliga industriområdet. Aven framgår det ej tydligt att någon utvärdering av vilka konsekvenserna blir av denna placering. Fastighetsägaren beskriver att i andra kommuner har liknande fall inte varit lyckade med många klagomål från boende i nära anslutning till industribyggnader. en föreslagna nockhöjden på 9 meter kommer att dominera för mycket. Byggnadshöjden borde därmed istället anpassas efter l-plansbebyggelsen väster om Apelvägen, vilket har mer gemensamt med den föreslagna bebyggelsen, vad gäller placering i förhållande till befintligt villakvarter. et poängteras att verksamhetsområdet norr om planområdet avskärmas på ett naturligt sätt genom tät hög vegetation mot bostadsbebyggelsen i väster, vilket planområdet inte gör. Här utgörs gränsen enbart av buskage. I planen betonas vikten av att lastgårdar och parkering bör omgärdas av vegetation. etta kan tolkas som att det enbart skall ske utrued Prästavägen. Hänsyn bör även tas i riktning mot Björnbärsvägen. Fastighetsägaren skriver att den nu tilltänkta verksamheten inte anses innebära några störningar i dagsläget men att detta inte kan uteslutas i framtiden. Aven påpekas att ingen utredning har gjorts gällande utformningen av ett eventuellt störningsskydd kan se ut och hur detta påverkar helhetssynen i området. Beskrivningen av parkmarken som en restyta anses vara en förhastad slutsats då den ses 3. Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

39 som en populär lekplats för barn i närområdet. Någon hänsyn i planeringen avseende lekande barn tycks inte ha gjorts inom planområdet. et föreslagna verksamhetsområdet innefattas av kontor samt icke störande småindustri med möjlighet för lager. Med hänsyn till närheten till villaområden bör planen endast omfatta kontor och lager. et planerade verksamhetsområdet mellan två befintliga villaområden anser fastighetsägaren inte vara en bra lösning, som sannolikt i framtiden kommer att skapa problem mellan berörda parter. Kommentar: Syftet medforeslagen utformning av bebyggelsen är att den skall ingå med Stubba/ps industriområde och att detta flrlängs. Val av takutformning samtfasadmaterial ingår visuellt både med Stubbarps industriområde samt med omkringliggande bostadsbebyggelse. essutom är skillnaden i bebyggelseskalan mellan Stubbarps industriområde och omkringliggande villabebyggelse inte stiirre än att den upplevs sammanhcingande. en aktuella fastighetens placering i fiirhållande till omkringliggande bebyggelse ligger närmre Stubbar ps industriområde nämligen på cirka meters avstånd än avståndet mellan den aktuella fastigheten och bostadsbebyggelsen, där det är cirka 3540 meter. I den gällande fiirdjupade o'versiktsplanen fiir Viken antagen av kommunfullmäktige 2008 är planområdet utpekat som ett planerat verksamhetsområde. Området bedolns som olämpligt for annan användning såsom bostadsändamål ellerparkmark med tanke på utsatt läge i anslutning till Prästavägen. en aktuella detaljplanens behovsbedömning redovisar att det ar lämpligt att placera kontor och icke storande småindustri med lager bredvid bostadsbebyggelse. Avskärmning mellan bostadsbebyggelse i väster och den aktuella verksamhetsfastigheten sker idag aven Mgre trädridå men dock med vissa hålrum i vegetationen. etfinns å'ven möjlighet att uppfora storningsskydd mot bostadsbebyggelsen. Ingen utredning kring utformning av störningsskydd hargiorts. etta sker i bygglovsskedet. Planens intentioner även att lastgårdar och parkeringar bör omges av vegetation även utmed Björnbärsvägen. en ovanbeskriva karaktären på den befintligaparkmarken har inte uppfattas vid besok på plats. Tillgång till griina ytor bediims som til!fredstä!lande i den här delen av Viken. essutom pågår arbete med en ny stor park i Viken, enligt flrdjupad översiktsplan da;' barn kan vistas. En blandning av icke storande små industri samt bostadsbebyggelse är ingen ovanlig kombination i dagens samhällsplanering. Planbestämmelsen fl'r kvartersmark kontor och icke storande småindustri med lager innefattar endast verksamheter som fljjer Naturvårdverkets riktlinjer fl'r externt buller samt riktvärden fl'r lujtkvalitet. Buller från industrier som påverkar bostadsbebyggelse regleras i Miljo'balken. et är Miljo'- och Bygglovenhetens roll som myndighetsutövare att i fl'rsta hand se till att lagar och regler fl'ljs. Verksamheter som har Mgre värden än riktvärdena kommer inte kunna finnas inom planområdet, då de är tillståndspliktiga och detaljplanen syftar inte till denna form av verksamhet. Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 4.

40 Fastighetsägarna till Svanebäck 1:440 ( ) har lämnat lika synpunkter som fastighetsägare till Svanebäck 1:440. essutom tillägger fastighetsägaren att i planhandlingarna nämns två olika mått, ett mått, 9 meter i planbeskrivningen och ett annat mått, 11 meter i plankartan. enna nockhöjd kommer att dominera för mycket. Byggnadshöjden borde därmed istället anpassas efter 1-plansbebyggelsen väster om Apelvägen, vilket har mer gemensamt med den föreslagna bebyggelsen, vad gäller placering i förhållande till befintligt villakvarter. Kommentar: Kommentarer till synpunkter lämnade av fastighetsägaren besvaras under kommentarer till fastighetsägaren till Svanebäck 1:440. enforeslagna nockhöjden skall vara 9 meter. Planhandlingarna kommer att redigeras. Fastighetsägare till Svanebäck 1:418 och 1:441 ( ) anser att riskerna för framtida intressefriktion är överhängande. etta eftersom att förslaget industriverksamhet, om än med tillägg av ej störande sådan inte främjar en god och attraktiv boendemiljö som kommunen säger sig värna om. Avståndet mellan industrifastigheten och bostadsbebyggelse uppnår endast 40 meter. Störningsförhållanden kan med säkerhet bedömas först i efterhand. Behov av att planlägga marken för industriverksamhet har inte beskrivits, då den nu tilltänkta verksamhetsutövaren inte bedriver sådan. ärför anser fastighetsägaren att kvartersmarken bör begränsas till kontor och mindre omfattande lagerversamhet. I planhandlingarna nämns två olika mått, ett mått på 9 meter i planbeskrivningen och ett annat mått på 11 meter i plankartan. Oavsett vilken nockhöjd anser fastighetsägaren att bebyggelsen skall ansluta skalmässigt till befintlig bostadsbebyggelse i väster. Föreslagen bebyggelsen kommer att upplevas massiv, mycket påtagligt dominerande och väsenskild från karaktären i omgivande bostadsbebyggelse. Av underlaget framgår att bebyggelsen kan komma att bestå av flera byggnader men inget om hur totalytan fördelas mellan dessa. Fastighetsägaren föreslår att tillåten bebyggd markyta skall reducera, att maximal nockhöjd sänks samt att den totala byggnadsvolymen fördelas på flera byggnader. en föreslagna bebyggelsen bör anslutas till omgivande bostadsbebyggelse snarare än till Stubbarps industriområde. Fastighetsägaren anser att det höga arkitektoniska kravet som ställs på fasader mot Prästavägen bör även ställas på hela byggnationen. Krav på insynsskyddande plantering mot bostadsbebyggelsen i väster bör införas i detaljplanen, då trädridån i väster inte fyller den avskärmningsfunktion som det refereras till i planförslaget. Föreslagen parkmark bör utformas och iordningställas på ett sätt så att parksyftet uppfylls och då ej endast anläggande av gräsytor. Särskild omsorg bör ägnas åt utformningen av 5. Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG Datum 2009-10-27 Diarie nr SN 0035/09 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN Datum Dnr 2012-09-27 KS 275/12 Samhällsutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Flygfoto över del av Ljusdal. Förvaltningshuset

Läs mer

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer