HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANLINGAR TORSAGEN EN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30

2

3 " HÖGA NÄs KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum sid 1 (14) Välkommen Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. atum och tid: , k Plats: Sessionssalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Utstallningen "Som broar över mörka vatten" kommer att visas i joajin till sessionssalen i samband med kommunfullmäktiges sammantrade. Utstallningen består av sju afghanskaflyktingpojkars berdtte/ser om sin ffyktvdg till Sverige och om livet hdr. Pojkarna och två ledare kommer att finnas på plats. Ärenden 1. Justering 2. Avsägelser från uppdrag 3. Fyllnadsval 4. Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1:394 i Viken 5. Finansiering av utsmyckning för den planerade rondellen i kors.ningen väg 111 ILexikonvägen 6. Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) samarbete med Terracastus AB om produktion av flytande biogas 7. Ansökan om ekonomiska medel för genomförande av förstudie om biogas på Kullahalvön 8. Förslag till förändring av verksamhetsområden i budgeten 9. Förnyade avtal med Kommuninvest 10. Överföring av medel för om- och tillbyggnationen av Stadshusets höghusdel ILAnmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till funktionshindrade 12. Svar på motion "Aterrapportel1ng för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs" 13.Ny motion: Motion om fördjupad demokrati genom förbättrad insyn i kommunfullmäktiges sammanträden (Mr) s s s s s s s s s s s s Höganäs Göran Tornee Ordförande Höganäs kommun Höganäs

4

5 n HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL FÖRSLAG Sammanträdesdatum KFZ sid 2 (14) Avsägelser från uppdrag I<KJ\/2011/512,I<J<J\/2011/549 Sammanfattning av ärendet Margareta Ahlström (1\'1) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. Tulsa Jansson (MP) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Underlag Margareta Ahlströms CM) avsägelse, inkommen den 18 augusti 2011, Tulsa Janssons (MP) avsägelse, inkommen den 6 september Kommunfullmäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna. Beslutet ska skickas till Margareta Ahlström Tulsa Jansson

6 I ~ / ') Vl\ Till Kommunfullmäktige ha/zoli! ')\c Ordf. i Kommunstyrelsen i Höganäs kommun Peter Kovacs (M) Härmed vill jag meddela att jag lämnar mitt förtroendeuppdrag som (M) ersättare i Byggnadsnämnden samt uppdraget gällande "enkelt avhjälpta hinder". Skäret Med vänliga hälsningar ~~/ij]cz(/lcj~ Margaretha Ahlstrpm (M).! '~/

7 HÖGANÄS KOMMUN, KOM t,,1u "!Kf,N','L,ET. 70r, O J l' Höganäs l NR Jag avsäger mig mitt uppdrag som förtroendevald i kommunfullmäktige i Höganäs med omedelbar verkan. Med vänlig häls in Tuls~Jansson, i öpartiet de Gröna i Höganäs,

8

9 " HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL FÖRSLAG Sammanträdesdatum KF3 sid 3 (14) Fyllnadsval KKA/2011/185 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Kjell Cronert CM) avseende en ersättarplats i styrelsen för Höganäs Energi AB. Underlag Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2011, 88, Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2011, 55, Kommunfullmäktiges beslut den 21 april 2011, 43. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll den 21 april 2011, 9. KommunfuJhnäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av ersättare i styrelsen för Höganäs Energi AB efter Kjell Cronert CM). Beslutet ska skickas till Kommunledningskontoret (kommunkansliet) Höganäs Energi AB

10

11 n HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL FÖRSLAG Sammanlrädesdalum sid 4 (14) KKA/2010/10 Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010, 4, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken med syfte att planlägga berört område för småindusttiändamål. etaljplanen har genomförts med normalt planförfarande. Inför antagandet finns sex stycken sakägare med kvarstående synpunkter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 30 augusti 2011, 169, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 16 augusti 2011, 39, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse, upprättad den 25 juli 2011, Plankarta, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Planbeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Genomförandebeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Utlåtande, upprättat den 25 juli Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen att anta detaljplanen för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli Beslutet ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen (planavdelningen)

12 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 17 (29) KS/2010/ Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010, 4, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken med syfte att planlägga berört område för småilldustrländamål. etaljplanen har genomförts med normalt planförfarande. Inför antagandet finns sex stycken sakägare med kvarstående synpunkter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 16 augusti 2011, 39, Sambällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse, upprättad den 25 juli 2011, Plankarta, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Planbeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Genomförandebeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Utlåtande, upprättat den 25 juli Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1:394 i Viken, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

13 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~ KS PLANUTSKOTT PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 6 (6) KKAl20 10/1 O 39 etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010, 4, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken tued syfte att planlägga berört område för smålndustriändamål etaljplanen har genomförts med nonnalt planförfarande. Inför antagandet finns sex stycken sakägare med kvarstående synpunkter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsfötvaltillngens, planavdelning, ~änsteskrivelse, upprättad den 25 juli 2011, Plankarta, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Planbeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Genomförandebeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Utlåtande, upprättat den 25 juli Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Sign ~IC- ~Z

14 ~ HÖGANÄS KOMMUN etaljplan för del av m 2010/KKA Kommunfullmäktige Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 Viken, Höganäs kommun, Skåne län Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 KS 4 åt planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneprojektet för del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. Syftet med planläggningen är att piöva nyetablering av icke störande småindustri inom delar av plan området. etaljplanen har genomförts med normalt planförfarande. Inför antagandet finns det 6 stycken bedömda sakägare med kvarstående synpunkter. Synpunkterna berör bland annat planbestämmelserna, dess inverkan på närmiljön samt bebyggelsens skala. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse etaljplanekarta med bestämmelser, upprättad , förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inför antagande Planbeskrivning, upprättad , förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inföi antagande Genornförandebeskrivning, upprättad , förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inför antagande Utlåtande, upprättad Planprocessen Planförslag för Stubbarp 34:2 mm godkändes för samråd OC26, 281 av kommunstyrelsens planutskott. Parallellt med planförslaget upprättades underlag till bedömning om betydande miljöpåverkan som antogs att detaljplanen inte skulle medföra betydande miljöpåverkan av kommunstyrelsen Planförslaget och underlag för bedömning var på samråd mellan till , 28 godkände kommunstyrelsen planutskott planförslag inför utställning. Utställning genomföides mellan till Utställningsförslaget är kompletterat/reviderat Planavde1ningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat utlåtande, daterat SAMHÄLLSBYGGNASFÖRVALTNINGEN

15 ~ HÖGANÄS KOMMUN att att kvarstående erinringar inte tillgodoses anta förslag till detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1:394, Viken, upprättad , förtydligande av planoch genomförandebeskrivningen inför antagande Mila Sladic Planchef SAMHÄLLSBYGGNASFÖRVALTNINGEN

16 PLANBESTÄMMELSER Följ""de gäller Inom omraden med nedanstående belecknjngar. Endast angiven användning <>Ch utformning är Ullålen. 9astllmmelsar utan balacl<ning gliiler Inom hela plaj'lomradel GRÄNSBETECKNINGAR E-.~ Plangr~ns, linje pol!!<artan ritad 3 metor utanf6r planområc!ats gräns E ='3 Anvl!ndn;ngsgrän. E =t Egenskapsgräns MARKANVÄNNING Allmänna platser I PARK I Park I INFART Irnfar!slrafil< ILOKALGATA I Lc!<altraftk Kvartersmark I K, J I I Kontor, Icka SlÖrande smålndu.1rl mad la~r. Ej hotell- och konr",ensv~,ksamhel UTNYTI JANEGRA I FASTIGHETSINELNING Största tillåtna byggoadsarea lit 40 % av fastighetsarean. Endast an fasughat f~r bllc!a$ ",om K,artarsmafk. "::===::J:~ MARKENS BEBYGGANE E Mark som Inte tar bebyggas. on.rn."n!l5korlil,p!anon"lld.livlken UTFART E~~~:<:I KM,.rl,;. och utlantar IntaatlordMs. " Grundkartans beteckningar o ~ GE± -,-- --, K,.rIo~och trakl~rins F.'U~hot.gr1lno lednln~"a!lsgrl!ns L.ednlflG>ratI Bostadoh.. U<hus Sl<Armlak V~gm.df8,p,""nkorrtst.n GC-,äjjkanl ~..,", Aso~.g,grl!.. l_ad B,ly,nln""stoIpo Sl.i!nl V..."toOnlng Spill""tter>lednlng ~n"'g ALLMÄN PLATS UTFORMNING OCH UTFORANE I I Filresl<rlven höjd övarnotlpl""st I n I I Park skall tnnahålla dagvaltenmagsln. Stengiirde med trädvegalahon skall blbeh.llas. UTFORMNING OCH UTFORANE AV KVARTERSMARK Högsta ~llåtna by99nadshöjd är 4,5 meter. Högsta Ullåtna no"kmijd är e meter. Mln.ta Ullätna taklutningen är 35 grader resp.ku~.törsta tillåtna taklull1lng 45 grad... Huvudbyggnad skall förses med sadeltak. Endast matta tak är Ull/det. ock kan mindre delar av huvudby9!01"ad ha annan lakuhommlng. Ny bebyggelse skall rorses med lasad... I stenmat... lal ; ljusa kulörer. Inslag av trä och blandning av maienai är tillåtet utöver tillåten byggnad.höjd tar kupor Ot:h flontaspjser uppföras lill sammanlagt hälften av takets längd. ock tar en enskild kup<' eller frontespis max uppta 1/10 av tallats Iilngd. Fasaderna motlnfart/präslavägen ska ägnas e>ct<a uppmärksamhet avseende matenalval färg$åltnlng och detaljutformning. STORNINGAR I m, I Möjlighet a~ uppföra sliimlngskydd AMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomffirandetiden är t O ~r fran den dag planen vinner laga krar!. K<)mmunen är hu""dman för allmän plalsm.", Inom planomrlldet F - ILLUSTRATIONER -=j IlIlustratlonstext ~ HÖGANÄS KOMMUN etaljplan har upprätla!s; 2ll11-04_12 Förl)'dllgande av plar\. och genomförandebesl<nvnlngen Inför anlegandet :1000 I.AGAKAAFT Antagandehandling Normalt planförfarande etaljplan för del av Slubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394, Viken Högan;;. kommun. Skåne län

17 ~ HÖGANÄS KOMMUN PLAN SAMRÅ ANTAGANEHANLING UTSTÄLLNING -ANTAGANE- PRÖVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANE PLANBESKRIVNING etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANLINGAR Plankarta, skala 1: 1000 med planbestärrunelser Illustrarlonskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivrung Grundkarta Behovsbedömning Fastighetsförteckning etaljplan har upprättats: Förtydligande av plan- och genomförandebesktivnlngen inför antagande: Antagits av KF: Vunnit laga kraft: xxxx -xx -x.."{ xxxx -xx -x..'{

18 ,j "!.,...,," Olienteringskarta, planområdet i Viken INLENING Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 KS 4 åt planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneprojektet del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. Uppdraget omfattar genomförande av planprocess för de aktuella fastigheterna med syfte att planlägga en fastighet för kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager. Planarbetet har initierats av de framtida verksamhetsutövarna, NordiCare, ett företag som marknadsför ortopedi- och rehabprodukter, har informerat om dess behov och dess befintliga verksamhet. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet norr om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industtiområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och material. Med hänsyn till det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infart anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet avseende materiaival, fargsättning och detaljutformning har tagits. Planförfarande och planprocess etaljplanen för del av Stubbarp 34:2 mm handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. plansamråd och formell utställning. Program behövs inte eftersom att planuppdraget har stöd i Vikens fördjupade översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäktige. Plandata el av Stubbarp 34:2 mm som avses planläggas utgörs aven ttiangelformad grönyta inklämd mellan tre vägar; Prästavägen, Solrosvägen och Björnbärsvägen. Området omfattar ca 1,6 ha. 1. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

19 l..j 1- r -.~ ad ~ Fusk be/eli del al' StIlbbar 34: ,,.... '- ~- Aktt/ella fastigheterna som plalion/rådet omfattas av..... ~ ~ 4 l' I' '''' l' ~... ~ ~ ~... -~ ~ 'f,,, I ~~ 'I 'f, All 'I PlanemIls Markägoförhållanden et aktuella planområdet innefattas av del av fastigheterna Stubbarp 34:2 samt Svanebäck 1:394 som ägs av Höganäs kommun. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB en aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av med mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 MB skall en kommun som upprättar eller ändrar en plan, som krävs i lag eller annan författning, göra en bedömning av hur planen eller ändringen påverkar miljön. enna bedömning ska ge svar pä frågan om genomförandet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I fräga.om detaljplaner som enbart avser användningen av smä omräden på lokal nivå skall genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om kommunen finner att sä är fallet, med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen. Genomförandet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan då planen syftas till kon tor samt icke störande småindustri. ock skall hänsyn tas till stengärdet sä att denna inte påverkas av föreslagen detaljplan. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 2.

20 Aktuella dctayplan,r Planbesl<rivning för OETALJPLAN FÖR OELAV STUBBARP 34',2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 3,

21 TIIGARE STÄLLNINGSTAGANEN Fördjupad översiktsplan Vikens fördjupade översiktsplan vann laga kraft den 21 maj I den fördjupande översiktsplanen anges det nu aktuella området som verksamhetsområden. Öster om det aktuella området är bostadsbebyggelse planerat. etaljplaner et aktuella planområdet är redovisat som park i väst samt vägmark i öst i gällande detaljplan, 1284-P50 Stubbarp 34:2 mm, som vunnit laga kraft Planen ersätts i denna del. I övrigt medger planen nordost om det föreslagna planområdet småindustri och i nordväst bostäder för småindustris behov. Max byggnadshöjd i nordost är 6 meter och 50 % av fastighetsytan får bebyggas. I nordväst är max byggnadshöjd 3,5 respektive 4,5 meter och 35 % respektive 40 % av fastighetens bestämmelseyta får bebyggas. el av Prästavägen ingår i planområdet och är markerat som vägmark. Utfartsförbud gäller längs delar av Prästavägen. Föreslaget planområde gränsar i öster till gällande detaljplan 42/1977, VIK-396, byggnadsplan för delar av Stubbarp 6:2, 9:1 m.fl. laga kraft Planen medger park mot Prästavägen och i övrig bostadsbebyggelse samt bebyggelse för allmänt ändamål. Inom detaljplanen har bostadsområdet i nordväst blivit ersatt av detaljplan 1284-P07/359, Stubbarp 34:12 m.fl. enna medger en utökning av utnyttjandegraden av bostadsbebyggelsen. I väster gränsar det aktuella planområdet till gällande detaljplan 9/1971, VIK-316, Förslag till byggnadsplan för dej av Svanebäck, laga kraft Planen medger friliggande bostadsbebyggelse i en våning med 45 graders taklutning. Riksintresse och övriga intressen Området innefattas i området som definierats som riksintresse för högexploaterad kustzon. Natur- och kulturmiljön har inte bedömts innehålla sådana värden eller känslighet att den omfatras av naturvårds- eller kulturmiljöplan för Höganäs kommun antagna år 1997 resp Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 4.

22 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR l<otografi (jver planområde Befintlig markanvändning Planområdet består av parkmark en större grönyta med högre gräs och gång- och cykelled. I den norra delen av planområdet finns en återvinningsstation. Natur Mark och vegetation Marken lutar dels åt nordväst samt åt sydost. Både cykelväg samt Prästavägen är högre än befintlig parkmark. Bilden nedan anger de plushöjder som finns inom planområdet. Planområdet består aven stor gräsyta som i väst gränsar med en äldre fastighetsgräns, med stengärde, bevuxen med träd och buskage. Till vissa delar har den spridits sig ut på gräsytan, då aspupplag, dessa behöver röjas och gärdet sedan i den mån det behövs gallras, detta för att bibehålla karaktären med fristående träd. enna del av planområdet anses vara en biotop och bör därför bevaras. enna vegetation fortsätter vidare norr om planområdet. Ett större buskage finns i den norra delen som innesluter återvinningsstationen. Förorenad mark Området innefattas inte av någon förorenad mark, då detta har tidigare varit åkermark. Grundvatten Grundvattenytan har vid geoteknisk undersölming, inom planområdets västra del inmätts till 1,5 till 2,0 meter under marknivån. Jordlager en geotekniska undersökningen, visar att jordlagren inom planområdets västra del utgörs av matjord, sandig lerig morän samt lerig morän. 5. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

23 , I I - II,.! ",\ l! 'e' r:.. r '., t'"!+~, 1"""""'-...L + 6,42 ~ ~ ~ "... { 6,57 ~....1 ~,... j" _I., :'I' ~~I.. ' + 6,5 + 6,84 + 6,72.. ~_ _-:.I Plushijder for pfanoljjrådet,...., I' Radon Viken ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Fornlämningar Området innefattas inte av någon nu känd formlämning. Bebyggelse Norr om planområdet finns Solrosvägen, Apelvägen och Stubbarps industriområde. Solrosvägen är ansluten till Prästavägen och servar både villaområdet i väst samt Stubbarps industriområde i norr. Stubbarps industriområde består av icke störande verksamheter såsom kontorsverksamheter, förskola blandat med bostäder. Byggnadsvolymerna väster om Apelvägen är främst utformade som 1 plans bebyggelse med sadeltak, med högre taklumlng och varierande byggnadshöjd. Byggnadsvolymerna öster om Apelvägen som är den mer högre och dominerande bebyggelsen i området är utformade med sadeltak, med högre taklutning och högre byggnadshöjd, 4,5 meter. Bebyggelsens nockhöjd är 9 meter. Fasaderna mot Prästavägen är uppdelad med kupor, vilket ger en variation. ÖVervägande är fasaderna i området gjort av ljusa stenmaterial. Öster om Prästavägen och planområdet, är ett villaområde från ZOOO-talet samt åkerlandskap placerat. Akerlandskapet är avsett för ny bostadsbebyggelse enligt Vikens fördjupade översiktsplan. Villaområdets byggnadsvolymer är främst utformade som 1'/2 plans bebyggelse med sadeltak med högre taklutning. Väster om planområdet ligger ett 1970-tals villaområde med 1 plans bebyggelse med sadeltak med Z7 graders lutning i söder och 1 Y2 plans bebyggelse med 45 graders lutning i norr. Garage för villabebyggelsen är placerade utmed Björnbärsvägen som även är infart till villaområdets södra del. Solrosvägen är infart till villaområdets norra del. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 6.

24 Trafik Biltrafik Planområdet angränsar rill Prästavägen, Solrosvägen och Björnbärsvägen. Prästavägen är Vikens nordöstra infartsled som servar hela nordöstra Vikens bostadsområden och verksamhetsområden. Både Solrosvägen och Björnbärsvägen är lokalgator. Kollektivtrafik en närmsta hållplatsen för kollektivtrafik är Viken Fortet, korsningen Prästavägen och Höganäsvägen som är placerat cirka 800 meter (cirka 10 minuter gång) från planområdet. enna hållplats ligger utmed sträckan Helsingborg-Höganäs. Gång- och cykeltrafik Utmed planområdets västra och del samt direkt norr om planområdet går gång- och cykelled. Här ifrån når man Vikens sydvästra, norra och östra del. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Befintliga ledningar korsar området. I den södra delen av området går en större vattenledning som inte bör flyttas. Samt finns en mindre vattenledning i den mellersta delen där möjligheter för förflytming kan ske. Aven längs den västra delen av planområdet är VAledningar placerade. agvatten agvattenledningar går dels från planområdets nordvästra del, där två rännstensbrunnar är placerade och från en rännstensbrunn i nordost. Övrigt dagvattensystem finns väster om planområdet i befintligt bostadsområde. El och gas Både högspännings-, lågspänningskablar samt optokablar finns placerade längs den västra delen av planområdet. et finns en gasledning som korsar planområdets södra del. Telefoni, nr, IT Telekablar går längs den västra delen av området. Avfall Inom planområdet är idag Vikens enda återvinningsstation placerad. En förflyttning av denna skall ske innan exploatering av kvartersmark. 7. Planbeskrivnin9 för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

25 SatllJJlaflbåilf,allde grihlstruktllr P/anförs/ag PLAN FÖRSLAG et föreslagna verksamhetsområdet innefattas av kontor samt icke störande småindustri med möjlighet för lager. ock medges inte hotell och konferenslokaler då denna typ av verksamhet anses olämplig vad gäller placering i förhållande rill omkringliggande bebyggelse. Gällande detaljplanebestämmelser samt dagens utformning av bebyggelsen i Stubbarps industriområde har varit en grund för föreslagna detaljplanebestämmelserna. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet nott om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industriområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och fasadmaterial Med hänsyn rill det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infart Prästavägen anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet avseende materialval, färgsättning och detaljutformning har tagits. Allmän plalsmark Planen föreslår infart utmed Solrosvägen lika gällande detaljplan norr om planområdet. Lokalgata föreslås där Björnbårsvägen och Solrosvägen har sina sträckningar inom planområdet, lika gällande detaljplan. Parkmark föreslås i den södra samt västra delen av planområdet, lika gällande detaljplan. agvatten från kvartersmark föreslås fördröjas inom planområdets allmänna platsmark, parkmark. Befintlig trädvegetation i stengärde samt befintligt stengärde är en biotop som skyddas genom att stengårde och trädvegetation skall bibehållas. Bebyggelse, volym och utformning Utformningen av den nya bebyggelsen år viktig för att den skall upplevas sammanhängande med Stubbarps industriområde. etta har styrt planutformningen och föreslagna planbestämmelser. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 8.

26 Befintligt triforande och uiformning av Sttlbbarps indtlstriområde har styrt planutjormningen och flireslagna planbestämmelser. Planen föreslår lika utnyttjandegrad 40 %, cirka 2500 kvm byggbar yta av cirka 6300 kvm framtida fastighetsyta. lika maximala byggnadshöjd 4,5 meter och lika maximala nockhöjd 9 meter som gällande detaljplan och befintlig bebyggelseutformning i Stubbarps industtiområde. Huvudbyggnad skall förses med sadeltak, lika befintlig bebyggelse i Stubbarps industriområde och omkringliggande bebyggelse. Endast matta tak är tillåtna ock kan mindre delar av huvudbyggnaden ha annan takutformning för att skala variation i utformningen. Kupa och frontespis får uppföras till hälften av takets längd, för att bryta ner takets skala. Föreskriven byggnadshöjd får då överskridas. Ny bebyggelse skall förses med fasader i stenmaterial i ljusa kulörer, lika befintlig bebyggelse i Stubbarps industriområde sarut omkringliggande bebyggelse. Inslag av trä och blandning av material är tillåtet, för att möjliggöra en variation på fasad. Fasaderna mot infartsgatan/prästavägen skall ägnas extra uppmärksamhet avseende materialva~ färgsättning och detaljutformning. etta med hänsyn till det exponerande läget utmed Prästavägen,. Vikens nordöstra infart där bebyggelse bör vara representativ inte bara för verksaruheten utan även för Viken. Gator och trafik Verksamheten kommer att alstra trafik i form av både lastbils- och personbils trafik. Båda trafikslagens omfattning är beroende av vilken verksamhet som bedrivs inom planomrldet. en verksamhet som är aktuell i nuläget beräknas till cirka ett 15-tal anställda och anses inte alstra personalttafik som påverka befintligt vägnät. Transport av lagermaterial till och från verksamhetsområdet kommer att ske med lastbil med en uppskattad intensitet är 1-3 fordon per vecka. Utöver transporter genererade av lagarhantering sker kundrelaterad trafik. etaljplanens bestämmelser rymmer både en personaltätare verksamhet och en transportintensivare sådan. In- och utfartsförbud råder mot Prästavägen som är en infartsväg till Viken som inte får belastas med enskilda fastigheters infarter. In- och utfart till aktuell fastighet inom planområdet sker längs Solrosvägen i planområdets norra del. 9. Plan beskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1:394

27 Kvartersmark skall vara tillgänglighetsanpassad för Räddningstjänstens fordon vid eventuella räddningsinsatser. Parkering Parkering löses inom den egna fastigheten. Lastgårdar och parkeringsanläggningar skall omgärdas med vegetation så att större öppna ytor begränsas och inte blir synliga från angränsande trafikleder. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt. Området kan kopplas till det befintliga nätet. agvatlenhantering agvattenföring förs så lång möjligt ovan mark av ekologiska skäl och för att uppnå en långsiktigt hållbar funktion. agvatten från området fördröjs enligt Samhällbyggnadsförvaltningens VA-avdelnings rekommendationer då befintligt dagvattensystem är underdimensionerat. Fördröjningsmagasin placeras inom pianområdets södra del och är utformat delvis som en vårbelagd bäck samt delvis torrbelagd flack slänt som kan damma upp vid större skyfall. Ett öppet system bidrar till ökas biologisk mångfald, det är ett vackert inslag på den annars så livlösa grönytan, rening sker på plats via infiltration, energlsparrung genom minskat behov av utbyggnad av ledningssystemet. El och gas El- och gasledningar med möjlighet till ansluming finns i anslutning till planområdet. Telefoni, ni, Ir Teleförsörjning finns fram,till planområdet. Störningar Luftkvalitet Från och med sommaren 2003 finns miljökvalitetsnormer för sex typer av ämnen i luft. e är kvävedioxider och kväveoxider, partiklar (PMlO), bensen, svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har och 2009 genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i Höganäs centralort. Kompletterande mätningar finns från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid. Genomförda mämingar i Höganäs kommun visar värden för kväveoxid, svaveldioxid och bensen som inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid är värdena generellt långt under normen. Värdet för partiklar i luft överskrider inte normen enligt mätningar från Föreslagen detaljplan skall följa Naturvårdsverkets riktlinjer för luftkvalitet. Yt och grundvatlenkvalitet Planområdet ingår i södra Östersjöns vattendistrlkt och ytvattnet från området avvattnas Planbeskrivnin9 för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :

28 till Öresund via dagvattennätet i Viken. Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormerna för Y t- och grundvattnet inte påverkas negativt då allt ytvatten fördröjs idagvattenmagasin eller infiltreras, detaljplanens kvartersmark inte tillåter verksamhet som "stör" grund- och ytvattnet samt grundvattennivån förändras inte. Buller Föreslagen verksamhet inom planområdet klassas som ett icke störande småindustriområde utan några störningar från verksamheten. ock finns det möjlighet att uppföra störningsskydd mot exempelvis ljusstörning, dels mot Prästavägen och dels mot bostadsbebyggelsen i väster. Verksamheter inom planområdet skall följa gällande riktvärden för högsta utomhusriktvärden för externt industribuller. Värden kan komma att ändras i framtiden så därför anges inte riktvärden i planbestämmelserna. N edan presenteras rådande riktvärden för externt industribuller, enligt Naturvårdverkets föreskrifter. Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dba. Områdesanvändning 1 ) Ekvivalent ljudnivå i dba Högsta ljudnivå i dbaläge "FAST" ",väll kl '"-22 ag Samt söndag Natt kl Momentana ljud Kl Och helgdag nattetid Kl Kl Arbetslokaler tör ej bullranoe verksamhet l:3ostader och rekreation~,~~or I OSl8- dars grannskap samt utbildningslokaler och vårdbyggnader ) 55 Umr,,"en tör IritidSbebyggerse oe rörligt friluftsliv där naturupplevelserna är en viktig faktorj J 1) Vid de fall kringliggande område ej utgörs av angivna områdestyper bör bullervillkoren anges på annat sätt, till exempel ljudnivå vid stadsplanegräns eller på ett visst avstånd från anläggrungen. 2) Värdet för natt behöver inte tillämpas för utbildningslokaler. 3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. Mätningen av buller skall ske enligt föreskrifter för bullermätning. etta brukar ske vid representativa mätpunkter inom de områden som angränsar till industrin. 11. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

29 KONSEKVENSER AV ETALJPLANENS GENOMFÖRANE Behovsbedömning, bedömning av miljöpåverkan En ny detaljplan skall innehålla redovisning av vilka konsekvenser dess genomförande kan antas leda till. etta sker enligt gällande lagar och förordningar på så sätt att i beskrivningar ges en samlad bild av planens konsekvenser. Kommunen skall vidare göra en särskild bedömning av hur planen påverkar miljön. I aktuellt planarbete redovisas denna i en separat behovsbedömning. Resultatet av behovsbedömningen är grund för kommunens ställningstagande om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Endast om betydande miljöpåverkan kan konstateras ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens bestämmelser göras. Allmänna intressen Föreslagen detaljplan ligger i linje med gällande fördjupad översiktsplan för Viken från Föreslagen detaljplan finns inom riksintresse för högexploaterad kustzon men detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset eftersom den detaljplanen omfattar redan planlagd och ianspråktagen mark. Natur et aktuella planområdet är idag Hissat i den befintliga detaljplanen som park.mark. ock används till större del inte denna grönyta aktivt som park.mark mellan tre större områden, bostadsområdet i väster, oexploaterad mark i öster samt verksamhetsområde i norr. en park.mark som går förlorad för bostadsbebyggelsen i närheten ersätts med den större park som är föreslagen i Vikens fördjupade översiktsplan från el av park.mark föreslås bli öppet dagvattenmagasin som utformas flackt där säkerheten står i fokus. en park.mark som anses som en biotop kommer i detaljplanen att skyddas aven bestämmelse som bibehåller stengärde och trädvegetation. enna natur anses inte bli berörd av den föreslagna detaljplanen då ny fastighet för verksamheter placeras cirka 5 meter från stengärde samt cirka 10 meter till ny bebyggelse. Befintlig boendemiljö et bostadsområde som angränsar till planområdet ligger cirka meter från planerad bebyggelse och kommer inte att störas av verksamheten, eftersom att detaljplanen endast tillåter kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager. å detaljplanen endast tillåter kontor och icke störande småindustri med lager som innefattar endast verksamheter som följer Naturvårdsverkets riktlinjer för externt buller samt riktvärden för luftkvalitet. Eventuellt buller från industri som påverkar bostadsbebyggelse regleras i Miljöbalken. Verksamheter som har högre värden än riktvärden kommer inte kunna finnas inom planområdet då de är tillståndspliktiga och detaljplanen syftar inte till denna form av verksamhet. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :

30 Möjlighet att uppföra störningsskydd mot exempelvis!jusstörningar finns mot bostadsområdet i väster. Störningar och trafik Verksamheten som sådan kommer inte att medföra några störningar. en trafikaisrring som beräknas uppkomma kommer inte påverka omgivningen. 13. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

31 AMINISTRATIVA FRÅGOR etaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. En genomförandebeskrivning har upprättats separat. I denna redovisas frågor kring exploateringens genomförande, organisatoriska, fastighetsrättsliga samt ekonomiska frågor. Följande har deltagit i programarbetet Planförfattare är Höganäs kommuns planavdelning genom Mariette Johansson, planarkitekt. PLANAVELNINGEN Mila Sladie Planehef Mariette Johansson Planarkitekt Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :

32 ~I~ HÖGANÄS KOMMUN ANTAGANEHANLING PLAN- UTSTÄLLNING -ANTAGANE- PROVNING LAGA SAMRA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANE GENOMFÖRANEBESKRIVNING etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANLINGAR Plankarta, skala 1: med planbestämmelser Illustraclonskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta Behovsbedömning Fastighetsförteckning etaljplan har upprättats: Förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inför antagande: Antagits av KF: Vunnit laga kraft: :xxxx-xx-xx :xxx,."'{ - L"C - xx

33 INLENING Syfte och planförslag Kommunstyrelsen uppdrog senast den 26 januari 2010 KS 4 planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan samt kommunens planprioritering med planläggning under 2010 att genomföra detaljplaneprojektet del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. en aktuella detaljplanen 1284-PSO del av Stubbarp 34:2 mm, som vunnit laga kraft betecknar området som pru:kmark. etaljplaneläggning av det aktuella området syftar till att möjliggöra kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager, dock ej hotell och konferensverksamhet, för en fastighet samt att bevara befintlig parkmark. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet notr om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industriområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och material. Med hänsyn till det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infru:t anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet avseende materialval, fargsättning och detaljutformning hru: tagits. ORGANISATORISKA FRÄGOR Tidsplan Arbetet med detaljplanen sker under hösten/vintern 2010 med avsikt att bli antagen hösten/vintern Innan kvartersmarken exploateras skall förflyttning och återuppbyggnad av befintlig återvinningsstation ske på ny föreslagen placering. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning Höganäs kommun är huvudman för allmänplatsmark. I planen omfattas detta av parkmark och gatumark med beteckning infart samt lokalgata. Kommunen är även huvudman för den allmänna VA-anläggningen samt dagvattenhanteringen. Planområdet ingår i dess verksamhetsområde. Höganäs kommun skall kontakta KON Gas AB under tidigt projekteringsskede samt innan påbörjat grävbete i närheten av gasledningru:na. Aven skall KON Gas rekommenderade föreskrifter och restrektioner gälla vid framtida plantering och grävningsaktiviteter intill ledningar. Höganäs Energi AB är huvudman för eldistributionen. Planområdet ingår i deras områdeskoncession. 1. Genomförandebeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

34 E.ON Gas AB är huvudman för distribution av gas till området. Exploatören ansvarar för att E.ON Gas rekommenderade föreskrifter och restriktioner följs och särskilda försiktighetsåtgärder med mera tas kring ledningar på grund av planens genomförande. Exploatören skall kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRAGOR et aktuella planområdet innefattas av del av fastigheterna Stubbarp 34:2 samt Svanebäck 1:394 som ägs av Höganäs kommun. Aktuell detaljplan föreslår att del av Stubbarp 34:2 samt del av Svanebäck 1:394 kommer att bli allmän platsmark och del av Stubbarp 34:2 kommer att bli kvartersmark. Endast en fastighet får bildas inom kvartersmark. EKONOMISKA FRAGOR Kostnader för planarbete tas ut via planavgift i bygglovstaxan. Exploatören skall stå för eventuella kostnader såsom vid flyttning av gasledningar. PLANAVELNINGEN Mila Sladie Planchef Marietle Johansson Planarkitekt Genomförandebeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 2.

35 ~ HÖGANÄS KOMMUN ANTAGANEHANLING UTLÅTANE etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 Viken, Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats

36 INLENING Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 KS 4 åt planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneprojektet del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. Uppdraget omfattar genomförande av planprocess för de aktuella fastigheterna med syfte att planlägga en fastighet för kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager. Planarbetet har initierats av de framtida verksamhetsutövarna, NordiCare, ett företag som marknadsför ortopedi- och rehabprodukter. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet norr om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industriområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och material. Med hänsyn rill det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infart anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet skall tas avseende materialval, fargsättning och detaljutformning. Planprocess etaljplanen för del av Stubbarp 34:2 mm handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. plansamråd och formell utställning. Program har behövs inte eftersom att planuppdraget har stöd i Vikens fördjupade översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäkrige. Samråds förslag, upprättat den 14 oktober 2010, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 26 oktober 2010, 281. Plansamråd genomfördes 8 november till den 22 november Underrättelse om samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i ortens dagstidning Helsingborgs agblad samt kommunens hemsida den 8 november Utställningsförslag, upprättat den 12 april 2011, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 27 april 2011, 28. Utställning genomfördes mellan den 9 maj rill den 7 juni Underrättelse om utställningen har skett genom utskick i enlighet med fastighetsförteckning och sändlista samt genom annons i Helsingborgs agblad och på kommunens hemsida den 9 maj Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

37 PLANSAMRAo Srunrådsmöte hölls i Vikenskolan. Sammanlagt deltog 24 personer och två tjänstemän (l'iiariette Johansson, planarkitekt, ansvarig handläggare och Mila Sladie, planchef) från kommunen. Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och synpunkter under srunrådsmötet handlade bland annat om verksamhets beskrivningen, planbestämmelserna, dess inverkan på närmiljö samt bebyggelsens skala. Kommentar: Frågor framfo'rda under samrådsmbtet besvarades i så stor utstriickning som möjligt. Framfo'rda synpunkter tas med och beaktas i detfortsatta planarbetet. Inkomna skrivelser Under samrådstiden har 15 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i ansluming till skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess. TeliaSonera Skanova Access AB ( ) har inget att erinra. Höganäs Energi AB ( ) har inget att erinra. KON GAS Sverige AB ( ) meddelar att väster srunt söder om planområdet har KON Gas en distributionsledning för natur- och biogas. Enligt Energigasnormens regler (EGN 2009) är minsta skyddsavståndet mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmast gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 meter. Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. Vid eventuella arbeten med ledning kan rotskydd minska risken för skador på ttäden. KON Gas rekommenderar förtydning av gasledningen i plankartan genom att den ritas in i grundkartan. KON Gas önskar föra en dialog med Höganäs Kommun både under tidigt detaljerat projekteringsskede samt innan arbetet påbörjas i närheten av ledningarna. KON Gas förutsätter att ledningarna kan vara kvar i befintliga lägen samt att ovan nämnda förskrifter och restriktioner följs och att exploatören står för eventuella kostnader såsom flyttning och särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas kring ledningarna på grund av planens genomförande. Kommentar: Minsta skyddsavståndet mellan byggnad inom tätbebyggt område och ledning Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 2.

38 kommer att flffas. Angivet sk:yddsavstånd enligt ovan mellan framtida plantering av träd och ledning kommer att förtydligas i genomfo'randebeskrivningen i fortsatt arbete. Gasledning kommer att ritas in i grnndkartan enligt rekommendation. Genomforandebeskrivningen kommer att fl'rtyd/igas med att en dialog mellan E. ON Gas och Höganäs Kommun skall foras under både ett tidigtprojekteringsskede samt innan arbete påbörjas i närheten av ledningarna. Planen förutsåfter att befintliga ledningar i väster skall vara kvar i befintliga lägen. et kommer att fl'rtydligas igenomförandebeskrivningen samt att eventuella kostnader får exploatijren stå för och att särskilda fl'rsiktighetsåtgårder med mera måste tas kring ledningarna enligt ovan, på grund av planens genomfo'rande. Lantmäterimyndigheten ( ) har inget att erinra. Fastighetsägaren till Svanebäck 1:440 ( ) nämner att det saknas en visuell vikt i förhållande till nu befintliga bostadsområden samt planerad bostadsbebyggelse öster om planområdet. Placeringen av den tilltänkta industribyggnaden kommer ske mellan två bostadsområden samt betydligt närmare villakvarteren än det idag befintliga industriområdet. Aven framgår det ej tydligt att någon utvärdering av vilka konsekvenserna blir av denna placering. Fastighetsägaren beskriver att i andra kommuner har liknande fall inte varit lyckade med många klagomål från boende i nära anslutning till industribyggnader. en föreslagna nockhöjden på 9 meter kommer att dominera för mycket. Byggnadshöjden borde därmed istället anpassas efter l-plansbebyggelsen väster om Apelvägen, vilket har mer gemensamt med den föreslagna bebyggelsen, vad gäller placering i förhållande till befintligt villakvarter. et poängteras att verksamhetsområdet norr om planområdet avskärmas på ett naturligt sätt genom tät hög vegetation mot bostadsbebyggelsen i väster, vilket planområdet inte gör. Här utgörs gränsen enbart av buskage. I planen betonas vikten av att lastgårdar och parkering bör omgärdas av vegetation. etta kan tolkas som att det enbart skall ske utrued Prästavägen. Hänsyn bör även tas i riktning mot Björnbärsvägen. Fastighetsägaren skriver att den nu tilltänkta verksamheten inte anses innebära några störningar i dagsläget men att detta inte kan uteslutas i framtiden. Aven påpekas att ingen utredning har gjorts gällande utformningen av ett eventuellt störningsskydd kan se ut och hur detta påverkar helhetssynen i området. Beskrivningen av parkmarken som en restyta anses vara en förhastad slutsats då den ses 3. Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

39 som en populär lekplats för barn i närområdet. Någon hänsyn i planeringen avseende lekande barn tycks inte ha gjorts inom planområdet. et föreslagna verksamhetsområdet innefattas av kontor samt icke störande småindustri med möjlighet för lager. Med hänsyn till närheten till villaområden bör planen endast omfatta kontor och lager. et planerade verksamhetsområdet mellan två befintliga villaområden anser fastighetsägaren inte vara en bra lösning, som sannolikt i framtiden kommer att skapa problem mellan berörda parter. Kommentar: Syftet medforeslagen utformning av bebyggelsen är att den skall ingå med Stubba/ps industriområde och att detta flrlängs. Val av takutformning samtfasadmaterial ingår visuellt både med Stubbarps industriområde samt med omkringliggande bostadsbebyggelse. essutom är skillnaden i bebyggelseskalan mellan Stubbarps industriområde och omkringliggande villabebyggelse inte stiirre än att den upplevs sammanhcingande. en aktuella fastighetens placering i fiirhållande till omkringliggande bebyggelse ligger närmre Stubbar ps industriområde nämligen på cirka meters avstånd än avståndet mellan den aktuella fastigheten och bostadsbebyggelsen, där det är cirka 3540 meter. I den gällande fiirdjupade o'versiktsplanen fiir Viken antagen av kommunfullmäktige 2008 är planområdet utpekat som ett planerat verksamhetsområde. Området bedolns som olämpligt for annan användning såsom bostadsändamål ellerparkmark med tanke på utsatt läge i anslutning till Prästavägen. en aktuella detaljplanens behovsbedömning redovisar att det ar lämpligt att placera kontor och icke storande småindustri med lager bredvid bostadsbebyggelse. Avskärmning mellan bostadsbebyggelse i väster och den aktuella verksamhetsfastigheten sker idag aven Mgre trädridå men dock med vissa hålrum i vegetationen. etfinns å'ven möjlighet att uppfora storningsskydd mot bostadsbebyggelsen. Ingen utredning kring utformning av störningsskydd hargiorts. etta sker i bygglovsskedet. Planens intentioner även att lastgårdar och parkeringar bör omges av vegetation även utmed Björnbärsvägen. en ovanbeskriva karaktären på den befintligaparkmarken har inte uppfattas vid besok på plats. Tillgång till griina ytor bediims som til!fredstä!lande i den här delen av Viken. essutom pågår arbete med en ny stor park i Viken, enligt flrdjupad översiktsplan da;' barn kan vistas. En blandning av icke storande små industri samt bostadsbebyggelse är ingen ovanlig kombination i dagens samhällsplanering. Planbestämmelsen fl'r kvartersmark kontor och icke storande småindustri med lager innefattar endast verksamheter som fljjer Naturvårdverkets riktlinjer fl'r externt buller samt riktvärden fl'r lujtkvalitet. Buller från industrier som påverkar bostadsbebyggelse regleras i Miljo'balken. et är Miljo'- och Bygglovenhetens roll som myndighetsutövare att i fl'rsta hand se till att lagar och regler fl'ljs. Verksamheter som har Mgre värden än riktvärdena kommer inte kunna finnas inom planområdet, då de är tillståndspliktiga och detaljplanen syftar inte till denna form av verksamhet. Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 4.

40 Fastighetsägarna till Svanebäck 1:440 ( ) har lämnat lika synpunkter som fastighetsägare till Svanebäck 1:440. essutom tillägger fastighetsägaren att i planhandlingarna nämns två olika mått, ett mått, 9 meter i planbeskrivningen och ett annat mått, 11 meter i plankartan. enna nockhöjd kommer att dominera för mycket. Byggnadshöjden borde därmed istället anpassas efter 1-plansbebyggelsen väster om Apelvägen, vilket har mer gemensamt med den föreslagna bebyggelsen, vad gäller placering i förhållande till befintligt villakvarter. Kommentar: Kommentarer till synpunkter lämnade av fastighetsägaren besvaras under kommentarer till fastighetsägaren till Svanebäck 1:440. enforeslagna nockhöjden skall vara 9 meter. Planhandlingarna kommer att redigeras. Fastighetsägare till Svanebäck 1:418 och 1:441 ( ) anser att riskerna för framtida intressefriktion är överhängande. etta eftersom att förslaget industriverksamhet, om än med tillägg av ej störande sådan inte främjar en god och attraktiv boendemiljö som kommunen säger sig värna om. Avståndet mellan industrifastigheten och bostadsbebyggelse uppnår endast 40 meter. Störningsförhållanden kan med säkerhet bedömas först i efterhand. Behov av att planlägga marken för industriverksamhet har inte beskrivits, då den nu tilltänkta verksamhetsutövaren inte bedriver sådan. ärför anser fastighetsägaren att kvartersmarken bör begränsas till kontor och mindre omfattande lagerversamhet. I planhandlingarna nämns två olika mått, ett mått på 9 meter i planbeskrivningen och ett annat mått på 11 meter i plankartan. Oavsett vilken nockhöjd anser fastighetsägaren att bebyggelsen skall ansluta skalmässigt till befintlig bostadsbebyggelse i väster. Föreslagen bebyggelsen kommer att upplevas massiv, mycket påtagligt dominerande och väsenskild från karaktären i omgivande bostadsbebyggelse. Av underlaget framgår att bebyggelsen kan komma att bestå av flera byggnader men inget om hur totalytan fördelas mellan dessa. Fastighetsägaren föreslår att tillåten bebyggd markyta skall reducera, att maximal nockhöjd sänks samt att den totala byggnadsvolymen fördelas på flera byggnader. en föreslagna bebyggelsen bör anslutas till omgivande bostadsbebyggelse snarare än till Stubbarps industriområde. Fastighetsägaren anser att det höga arkitektoniska kravet som ställs på fasader mot Prästavägen bör även ställas på hela byggnationen. Krav på insynsskyddande plantering mot bostadsbebyggelsen i väster bör införas i detaljplanen, då trädridån i väster inte fyller den avskärmningsfunktion som det refereras till i planförslaget. Föreslagen parkmark bör utformas och iordningställas på ett sätt så att parksyftet uppfylls och då ej endast anläggande av gräsytor. Särskild omsorg bör ägnas åt utformningen av 5. Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP

TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP KS/2009/506 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2013-12-09 Reviderad enligt beslut i Kommunstyrelsens planutskott 2013-12-17 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN,

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Dnr: MBN 2015/90 Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län Planområde PLAN-

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= =

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = Diarienummer PLAN 2012.14 = aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = = = = OMNQJMRJNV= p^joüape^kaifkd= = Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

Egelsta 2:8, del av, m.fl.

Egelsta 2:8, del av, m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-02-13 SBN/2011:226 1.21 Planavdelningen Yeneba King, 016-710 11 39 Samrådshandling Detaljplan för Egelsta 2:8, del

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer