HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANLINGAR TORSAGEN EN 15 SEPTEMBER 2011, KL 18.30

2

3 " HÖGA NÄs KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum sid 1 (14) Välkommen Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. atum och tid: , k Plats: Sessionssalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Utstallningen "Som broar över mörka vatten" kommer att visas i joajin till sessionssalen i samband med kommunfullmäktiges sammantrade. Utstallningen består av sju afghanskaflyktingpojkars berdtte/ser om sin ffyktvdg till Sverige och om livet hdr. Pojkarna och två ledare kommer att finnas på plats. Ärenden 1. Justering 2. Avsägelser från uppdrag 3. Fyllnadsval 4. Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1:394 i Viken 5. Finansiering av utsmyckning för den planerade rondellen i kors.ningen väg 111 ILexikonvägen 6. Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) samarbete med Terracastus AB om produktion av flytande biogas 7. Ansökan om ekonomiska medel för genomförande av förstudie om biogas på Kullahalvön 8. Förslag till förändring av verksamhetsområden i budgeten 9. Förnyade avtal med Kommuninvest 10. Överföring av medel för om- och tillbyggnationen av Stadshusets höghusdel ILAnmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till funktionshindrade 12. Svar på motion "Aterrapportel1ng för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs" 13.Ny motion: Motion om fördjupad demokrati genom förbättrad insyn i kommunfullmäktiges sammanträden (Mr) s s s s s s s s s s s s Höganäs Göran Tornee Ordförande Höganäs kommun Höganäs

4

5 n HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL FÖRSLAG Sammanträdesdatum KFZ sid 2 (14) Avsägelser från uppdrag I<KJ\/2011/512,I<J<J\/2011/549 Sammanfattning av ärendet Margareta Ahlström (1\'1) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. Tulsa Jansson (MP) har lämnat in en avsägelse för sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Underlag Margareta Ahlströms CM) avsägelse, inkommen den 18 augusti 2011, Tulsa Janssons (MP) avsägelse, inkommen den 6 september Kommunfullmäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna. Beslutet ska skickas till Margareta Ahlström Tulsa Jansson

6 I ~ / ') Vl\ Till Kommunfullmäktige ha/zoli! ')\c Ordf. i Kommunstyrelsen i Höganäs kommun Peter Kovacs (M) Härmed vill jag meddela att jag lämnar mitt förtroendeuppdrag som (M) ersättare i Byggnadsnämnden samt uppdraget gällande "enkelt avhjälpta hinder". Skäret Med vänliga hälsningar ~~/ij]cz(/lcj~ Margaretha Ahlstrpm (M).! '~/

7 HÖGANÄS KOMMUN, KOM t,,1u "!Kf,N','L,ET. 70r, O J l' Höganäs l NR Jag avsäger mig mitt uppdrag som förtroendevald i kommunfullmäktige i Höganäs med omedelbar verkan. Med vänlig häls in Tuls~Jansson, i öpartiet de Gröna i Höganäs,

8

9 " HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL FÖRSLAG Sammanträdesdatum KF3 sid 3 (14) Fyllnadsval KKA/2011/185 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Kjell Cronert CM) avseende en ersättarplats i styrelsen för Höganäs Energi AB. Underlag Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2011, 88, Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2011, 55, Kommunfullmäktiges beslut den 21 april 2011, 43. Kommunfullmäktiges valberednings protokoll den 21 april 2011, 9. KommunfuJhnäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av ersättare i styrelsen för Höganäs Energi AB efter Kjell Cronert CM). Beslutet ska skickas till Kommunledningskontoret (kommunkansliet) Höganäs Energi AB

10

11 n HÖGANÄS KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL FÖRSLAG Sammanlrädesdalum sid 4 (14) KKA/2010/10 Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010, 4, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken med syfte att planlägga berört område för småindusttiändamål. etaljplanen har genomförts med normalt planförfarande. Inför antagandet finns sex stycken sakägare med kvarstående synpunkter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 30 augusti 2011, 169, Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 16 augusti 2011, 39, Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse, upprättad den 25 juli 2011, Plankarta, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Planbeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Genomförandebeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Utlåtande, upprättat den 25 juli Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsensforslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen att anta detaljplanen för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli Beslutet ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen (planavdelningen)

12 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 17 (29) KS/2010/ Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010, 4, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken med syfte att planlägga berört område för småilldustrländamål. etaljplanen har genomförts med normalt planförfarande. Inför antagandet finns sex stycken sakägare med kvarstående synpunkter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 16 augusti 2011, 39, Sambällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse, upprättad den 25 juli 2011, Plankarta, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Planbeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Genomförandebeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Utlåtande, upprättat den 25 juli Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1:394 i Viken, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

13 ~ HÖGANÄS KOMMUN ~ KS PLANUTSKOTT PROTOKOLL Sammanträdesdatum sid 6 (6) KKAl20 10/1 O 39 etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2010, 4, att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för del av fastigheten Stubbarp 34:2 i Viken tued syfte att planlägga berört område för smålndustriändamål etaljplanen har genomförts med nonnalt planförfarande. Inför antagandet finns sex stycken sakägare med kvarstående synpunkter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsfötvaltillngens, planavdelning, ~änsteskrivelse, upprättad den 25 juli 2011, Plankarta, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Planbeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Genomförandebeskrivning, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli 2011, Utlåtande, upprättat den 25 juli Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 i Viken, upprättad den 12 april 2011, reviderad den 25 juli Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Sign ~IC- ~Z

14 ~ HÖGANÄS KOMMUN etaljplan för del av m 2010/KKA Kommunfullmäktige Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 Viken, Höganäs kommun, Skåne län Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 KS 4 åt planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneprojektet för del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. Syftet med planläggningen är att piöva nyetablering av icke störande småindustri inom delar av plan området. etaljplanen har genomförts med normalt planförfarande. Inför antagandet finns det 6 stycken bedömda sakägare med kvarstående synpunkter. Synpunkterna berör bland annat planbestämmelserna, dess inverkan på närmiljön samt bebyggelsens skala. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse etaljplanekarta med bestämmelser, upprättad , förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inför antagande Planbeskrivning, upprättad , förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inföi antagande Genornförandebeskrivning, upprättad , förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inför antagande Utlåtande, upprättad Planprocessen Planförslag för Stubbarp 34:2 mm godkändes för samråd OC26, 281 av kommunstyrelsens planutskott. Parallellt med planförslaget upprättades underlag till bedömning om betydande miljöpåverkan som antogs att detaljplanen inte skulle medföra betydande miljöpåverkan av kommunstyrelsen Planförslaget och underlag för bedömning var på samråd mellan till , 28 godkände kommunstyrelsen planutskott planförslag inför utställning. Utställning genomföides mellan till Utställningsförslaget är kompletterat/reviderat Planavde1ningens förslag till beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat utlåtande, daterat SAMHÄLLSBYGGNASFÖRVALTNINGEN

15 ~ HÖGANÄS KOMMUN att att kvarstående erinringar inte tillgodoses anta förslag till detaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1:394, Viken, upprättad , förtydligande av planoch genomförandebeskrivningen inför antagande Mila Sladic Planchef SAMHÄLLSBYGGNASFÖRVALTNINGEN

16 PLANBESTÄMMELSER Följ""de gäller Inom omraden med nedanstående belecknjngar. Endast angiven användning <>Ch utformning är Ullålen. 9astllmmelsar utan balacl<ning gliiler Inom hela plaj'lomradel GRÄNSBETECKNINGAR E-.~ Plangr~ns, linje pol!!<artan ritad 3 metor utanf6r planområc!ats gräns E ='3 Anvl!ndn;ngsgrän. E =t Egenskapsgräns MARKANVÄNNING Allmänna platser I PARK I Park I INFART Irnfar!slrafil< ILOKALGATA I Lc!<altraftk Kvartersmark I K, J I I Kontor, Icka SlÖrande smålndu.1rl mad la~r. Ej hotell- och konr",ensv~,ksamhel UTNYTI JANEGRA I FASTIGHETSINELNING Största tillåtna byggoadsarea lit 40 % av fastighetsarean. Endast an fasughat f~r bllc!a$ ",om K,artarsmafk. "::===::J:~ MARKENS BEBYGGANE E Mark som Inte tar bebyggas. on.rn."n!l5korlil,p!anon"lld.livlken UTFART E~~~:<:I KM,.rl,;. och utlantar IntaatlordMs. " Grundkartans beteckningar o ~ GE± -,-- --, K,.rIo~och trakl~rins F.'U~hot.gr1lno lednln~"a!lsgrl!ns L.ednlflG>ratI Bostadoh.. U<hus Sl<Armlak V~gm.df8,p,""nkorrtst.n GC-,äjjkanl ~..,", Aso~.g,grl!.. l_ad B,ly,nln""stoIpo Sl.i!nl V..."toOnlng Spill""tter>lednlng ~n"'g ALLMÄN PLATS UTFORMNING OCH UTFORANE I I Filresl<rlven höjd övarnotlpl""st I n I I Park skall tnnahålla dagvaltenmagsln. Stengiirde med trädvegalahon skall blbeh.llas. UTFORMNING OCH UTFORANE AV KVARTERSMARK Högsta ~llåtna by99nadshöjd är 4,5 meter. Högsta Ullåtna no"kmijd är e meter. Mln.ta Ullätna taklutningen är 35 grader resp.ku~.törsta tillåtna taklull1lng 45 grad... Huvudbyggnad skall förses med sadeltak. Endast matta tak är Ull/det. ock kan mindre delar av huvudby9!01"ad ha annan lakuhommlng. Ny bebyggelse skall rorses med lasad... I stenmat... lal ; ljusa kulörer. Inslag av trä och blandning av maienai är tillåtet utöver tillåten byggnad.höjd tar kupor Ot:h flontaspjser uppföras lill sammanlagt hälften av takets längd. ock tar en enskild kup<' eller frontespis max uppta 1/10 av tallats Iilngd. Fasaderna motlnfart/präslavägen ska ägnas e>ct<a uppmärksamhet avseende matenalval färg$åltnlng och detaljutformning. STORNINGAR I m, I Möjlighet a~ uppföra sliimlngskydd AMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomffirandetiden är t O ~r fran den dag planen vinner laga krar!. K<)mmunen är hu""dman för allmän plalsm.", Inom planomrlldet F - ILLUSTRATIONER -=j IlIlustratlonstext ~ HÖGANÄS KOMMUN etaljplan har upprätla!s; 2ll11-04_12 Förl)'dllgande av plar\. och genomförandebesl<nvnlngen Inför anlegandet :1000 I.AGAKAAFT Antagandehandling Normalt planförfarande etaljplan för del av Slubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394, Viken Högan;;. kommun. Skåne län

17 ~ HÖGANÄS KOMMUN PLAN SAMRÅ ANTAGANEHANLING UTSTÄLLNING -ANTAGANE- PRÖVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANE PLANBESKRIVNING etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANLINGAR Plankarta, skala 1: 1000 med planbestärrunelser Illustrarlonskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivrung Grundkarta Behovsbedömning Fastighetsförteckning etaljplan har upprättats: Förtydligande av plan- och genomförandebesktivnlngen inför antagande: Antagits av KF: Vunnit laga kraft: xxxx -xx -x.."{ xxxx -xx -x..'{

18 ,j "!.,...,," Olienteringskarta, planområdet i Viken INLENING Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 KS 4 åt planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneprojektet del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. Uppdraget omfattar genomförande av planprocess för de aktuella fastigheterna med syfte att planlägga en fastighet för kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager. Planarbetet har initierats av de framtida verksamhetsutövarna, NordiCare, ett företag som marknadsför ortopedi- och rehabprodukter, har informerat om dess behov och dess befintliga verksamhet. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet norr om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industtiområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och material. Med hänsyn till det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infart anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet avseende materiaival, fargsättning och detaljutformning har tagits. Planförfarande och planprocess etaljplanen för del av Stubbarp 34:2 mm handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. plansamråd och formell utställning. Program behövs inte eftersom att planuppdraget har stöd i Vikens fördjupade översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäktige. Plandata el av Stubbarp 34:2 mm som avses planläggas utgörs aven ttiangelformad grönyta inklämd mellan tre vägar; Prästavägen, Solrosvägen och Björnbärsvägen. Området omfattar ca 1,6 ha. 1. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

19 l..j 1- r -.~ ad ~ Fusk be/eli del al' StIlbbar 34: ,,.... '- ~- Aktt/ella fastigheterna som plalion/rådet omfattas av..... ~ ~ 4 l' I' '''' l' ~... ~ ~ ~... -~ ~ 'f,,, I ~~ 'I 'f, All 'I PlanemIls Markägoförhållanden et aktuella planområdet innefattas av del av fastigheterna Stubbarp 34:2 samt Svanebäck 1:394 som ägs av Höganäs kommun. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB en aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av med mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 MB skall en kommun som upprättar eller ändrar en plan, som krävs i lag eller annan författning, göra en bedömning av hur planen eller ändringen påverkar miljön. enna bedömning ska ge svar pä frågan om genomförandet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I fräga.om detaljplaner som enbart avser användningen av smä omräden på lokal nivå skall genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om kommunen finner att sä är fallet, med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen. Genomförandet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan då planen syftas till kon tor samt icke störande småindustri. ock skall hänsyn tas till stengärdet sä att denna inte påverkas av föreslagen detaljplan. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 2.

20 Aktuella dctayplan,r Planbesl<rivning för OETALJPLAN FÖR OELAV STUBBARP 34',2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 3,

21 TIIGARE STÄLLNINGSTAGANEN Fördjupad översiktsplan Vikens fördjupade översiktsplan vann laga kraft den 21 maj I den fördjupande översiktsplanen anges det nu aktuella området som verksamhetsområden. Öster om det aktuella området är bostadsbebyggelse planerat. etaljplaner et aktuella planområdet är redovisat som park i väst samt vägmark i öst i gällande detaljplan, 1284-P50 Stubbarp 34:2 mm, som vunnit laga kraft Planen ersätts i denna del. I övrigt medger planen nordost om det föreslagna planområdet småindustri och i nordväst bostäder för småindustris behov. Max byggnadshöjd i nordost är 6 meter och 50 % av fastighetsytan får bebyggas. I nordväst är max byggnadshöjd 3,5 respektive 4,5 meter och 35 % respektive 40 % av fastighetens bestämmelseyta får bebyggas. el av Prästavägen ingår i planområdet och är markerat som vägmark. Utfartsförbud gäller längs delar av Prästavägen. Föreslaget planområde gränsar i öster till gällande detaljplan 42/1977, VIK-396, byggnadsplan för delar av Stubbarp 6:2, 9:1 m.fl. laga kraft Planen medger park mot Prästavägen och i övrig bostadsbebyggelse samt bebyggelse för allmänt ändamål. Inom detaljplanen har bostadsområdet i nordväst blivit ersatt av detaljplan 1284-P07/359, Stubbarp 34:12 m.fl. enna medger en utökning av utnyttjandegraden av bostadsbebyggelsen. I väster gränsar det aktuella planområdet till gällande detaljplan 9/1971, VIK-316, Förslag till byggnadsplan för dej av Svanebäck, laga kraft Planen medger friliggande bostadsbebyggelse i en våning med 45 graders taklutning. Riksintresse och övriga intressen Området innefattas i området som definierats som riksintresse för högexploaterad kustzon. Natur- och kulturmiljön har inte bedömts innehålla sådana värden eller känslighet att den omfatras av naturvårds- eller kulturmiljöplan för Höganäs kommun antagna år 1997 resp Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 4.

22 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR l<otografi (jver planområde Befintlig markanvändning Planområdet består av parkmark en större grönyta med högre gräs och gång- och cykelled. I den norra delen av planområdet finns en återvinningsstation. Natur Mark och vegetation Marken lutar dels åt nordväst samt åt sydost. Både cykelväg samt Prästavägen är högre än befintlig parkmark. Bilden nedan anger de plushöjder som finns inom planområdet. Planområdet består aven stor gräsyta som i väst gränsar med en äldre fastighetsgräns, med stengärde, bevuxen med träd och buskage. Till vissa delar har den spridits sig ut på gräsytan, då aspupplag, dessa behöver röjas och gärdet sedan i den mån det behövs gallras, detta för att bibehålla karaktären med fristående träd. enna del av planområdet anses vara en biotop och bör därför bevaras. enna vegetation fortsätter vidare norr om planområdet. Ett större buskage finns i den norra delen som innesluter återvinningsstationen. Förorenad mark Området innefattas inte av någon förorenad mark, då detta har tidigare varit åkermark. Grundvatten Grundvattenytan har vid geoteknisk undersölming, inom planområdets västra del inmätts till 1,5 till 2,0 meter under marknivån. Jordlager en geotekniska undersökningen, visar att jordlagren inom planområdets västra del utgörs av matjord, sandig lerig morän samt lerig morän. 5. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

23 , I I - II,.! ",\ l! 'e' r:.. r '., t'"!+~, 1"""""'-...L + 6,42 ~ ~ ~ "... { 6,57 ~....1 ~,... j" _I., :'I' ~~I.. ' + 6,5 + 6,84 + 6,72.. ~_ _-:.I Plushijder for pfanoljjrådet,...., I' Radon Viken ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Fornlämningar Området innefattas inte av någon nu känd formlämning. Bebyggelse Norr om planområdet finns Solrosvägen, Apelvägen och Stubbarps industriområde. Solrosvägen är ansluten till Prästavägen och servar både villaområdet i väst samt Stubbarps industriområde i norr. Stubbarps industriområde består av icke störande verksamheter såsom kontorsverksamheter, förskola blandat med bostäder. Byggnadsvolymerna väster om Apelvägen är främst utformade som 1 plans bebyggelse med sadeltak, med högre taklumlng och varierande byggnadshöjd. Byggnadsvolymerna öster om Apelvägen som är den mer högre och dominerande bebyggelsen i området är utformade med sadeltak, med högre taklutning och högre byggnadshöjd, 4,5 meter. Bebyggelsens nockhöjd är 9 meter. Fasaderna mot Prästavägen är uppdelad med kupor, vilket ger en variation. ÖVervägande är fasaderna i området gjort av ljusa stenmaterial. Öster om Prästavägen och planområdet, är ett villaområde från ZOOO-talet samt åkerlandskap placerat. Akerlandskapet är avsett för ny bostadsbebyggelse enligt Vikens fördjupade översiktsplan. Villaområdets byggnadsvolymer är främst utformade som 1'/2 plans bebyggelse med sadeltak med högre taklutning. Väster om planområdet ligger ett 1970-tals villaområde med 1 plans bebyggelse med sadeltak med Z7 graders lutning i söder och 1 Y2 plans bebyggelse med 45 graders lutning i norr. Garage för villabebyggelsen är placerade utmed Björnbärsvägen som även är infart till villaområdets södra del. Solrosvägen är infart till villaområdets norra del. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 6.

24 Trafik Biltrafik Planområdet angränsar rill Prästavägen, Solrosvägen och Björnbärsvägen. Prästavägen är Vikens nordöstra infartsled som servar hela nordöstra Vikens bostadsområden och verksamhetsområden. Både Solrosvägen och Björnbärsvägen är lokalgator. Kollektivtrafik en närmsta hållplatsen för kollektivtrafik är Viken Fortet, korsningen Prästavägen och Höganäsvägen som är placerat cirka 800 meter (cirka 10 minuter gång) från planområdet. enna hållplats ligger utmed sträckan Helsingborg-Höganäs. Gång- och cykeltrafik Utmed planområdets västra och del samt direkt norr om planområdet går gång- och cykelled. Här ifrån når man Vikens sydvästra, norra och östra del. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Befintliga ledningar korsar området. I den södra delen av området går en större vattenledning som inte bör flyttas. Samt finns en mindre vattenledning i den mellersta delen där möjligheter för förflytming kan ske. Aven längs den västra delen av planområdet är VAledningar placerade. agvatten agvattenledningar går dels från planområdets nordvästra del, där två rännstensbrunnar är placerade och från en rännstensbrunn i nordost. Övrigt dagvattensystem finns väster om planområdet i befintligt bostadsområde. El och gas Både högspännings-, lågspänningskablar samt optokablar finns placerade längs den västra delen av planområdet. et finns en gasledning som korsar planområdets södra del. Telefoni, nr, IT Telekablar går längs den västra delen av området. Avfall Inom planområdet är idag Vikens enda återvinningsstation placerad. En förflyttning av denna skall ske innan exploatering av kvartersmark. 7. Planbeskrivnin9 för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

25 SatllJJlaflbåilf,allde grihlstruktllr P/anförs/ag PLAN FÖRSLAG et föreslagna verksamhetsområdet innefattas av kontor samt icke störande småindustri med möjlighet för lager. ock medges inte hotell och konferenslokaler då denna typ av verksamhet anses olämplig vad gäller placering i förhållande rill omkringliggande bebyggelse. Gällande detaljplanebestämmelser samt dagens utformning av bebyggelsen i Stubbarps industriområde har varit en grund för föreslagna detaljplanebestämmelserna. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet nott om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industriområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och fasadmaterial Med hänsyn rill det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infart Prästavägen anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet avseende materialval, färgsättning och detaljutformning har tagits. Allmän plalsmark Planen föreslår infart utmed Solrosvägen lika gällande detaljplan norr om planområdet. Lokalgata föreslås där Björnbårsvägen och Solrosvägen har sina sträckningar inom planområdet, lika gällande detaljplan. Parkmark föreslås i den södra samt västra delen av planområdet, lika gällande detaljplan. agvatten från kvartersmark föreslås fördröjas inom planområdets allmänna platsmark, parkmark. Befintlig trädvegetation i stengärde samt befintligt stengärde är en biotop som skyddas genom att stengårde och trädvegetation skall bibehållas. Bebyggelse, volym och utformning Utformningen av den nya bebyggelsen år viktig för att den skall upplevas sammanhängande med Stubbarps industriområde. etta har styrt planutformningen och föreslagna planbestämmelser. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 8.

26 Befintligt triforande och uiformning av Sttlbbarps indtlstriområde har styrt planutjormningen och flireslagna planbestämmelser. Planen föreslår lika utnyttjandegrad 40 %, cirka 2500 kvm byggbar yta av cirka 6300 kvm framtida fastighetsyta. lika maximala byggnadshöjd 4,5 meter och lika maximala nockhöjd 9 meter som gällande detaljplan och befintlig bebyggelseutformning i Stubbarps industtiområde. Huvudbyggnad skall förses med sadeltak, lika befintlig bebyggelse i Stubbarps industriområde och omkringliggande bebyggelse. Endast matta tak är tillåtna ock kan mindre delar av huvudbyggnaden ha annan takutformning för att skala variation i utformningen. Kupa och frontespis får uppföras till hälften av takets längd, för att bryta ner takets skala. Föreskriven byggnadshöjd får då överskridas. Ny bebyggelse skall förses med fasader i stenmaterial i ljusa kulörer, lika befintlig bebyggelse i Stubbarps industriområde sarut omkringliggande bebyggelse. Inslag av trä och blandning av material är tillåtet, för att möjliggöra en variation på fasad. Fasaderna mot infartsgatan/prästavägen skall ägnas extra uppmärksamhet avseende materialva~ färgsättning och detaljutformning. etta med hänsyn till det exponerande läget utmed Prästavägen,. Vikens nordöstra infart där bebyggelse bör vara representativ inte bara för verksaruheten utan även för Viken. Gator och trafik Verksamheten kommer att alstra trafik i form av både lastbils- och personbils trafik. Båda trafikslagens omfattning är beroende av vilken verksamhet som bedrivs inom planomrldet. en verksamhet som är aktuell i nuläget beräknas till cirka ett 15-tal anställda och anses inte alstra personalttafik som påverka befintligt vägnät. Transport av lagermaterial till och från verksamhetsområdet kommer att ske med lastbil med en uppskattad intensitet är 1-3 fordon per vecka. Utöver transporter genererade av lagarhantering sker kundrelaterad trafik. etaljplanens bestämmelser rymmer både en personaltätare verksamhet och en transportintensivare sådan. In- och utfartsförbud råder mot Prästavägen som är en infartsväg till Viken som inte får belastas med enskilda fastigheters infarter. In- och utfart till aktuell fastighet inom planområdet sker längs Solrosvägen i planområdets norra del. 9. Plan beskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1:394

27 Kvartersmark skall vara tillgänglighetsanpassad för Räddningstjänstens fordon vid eventuella räddningsinsatser. Parkering Parkering löses inom den egna fastigheten. Lastgårdar och parkeringsanläggningar skall omgärdas med vegetation så att större öppna ytor begränsas och inte blir synliga från angränsande trafikleder. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt. Området kan kopplas till det befintliga nätet. agvatlenhantering agvattenföring förs så lång möjligt ovan mark av ekologiska skäl och för att uppnå en långsiktigt hållbar funktion. agvatten från området fördröjs enligt Samhällbyggnadsförvaltningens VA-avdelnings rekommendationer då befintligt dagvattensystem är underdimensionerat. Fördröjningsmagasin placeras inom pianområdets södra del och är utformat delvis som en vårbelagd bäck samt delvis torrbelagd flack slänt som kan damma upp vid större skyfall. Ett öppet system bidrar till ökas biologisk mångfald, det är ett vackert inslag på den annars så livlösa grönytan, rening sker på plats via infiltration, energlsparrung genom minskat behov av utbyggnad av ledningssystemet. El och gas El- och gasledningar med möjlighet till ansluming finns i anslutning till planområdet. Telefoni, ni, Ir Teleförsörjning finns fram,till planområdet. Störningar Luftkvalitet Från och med sommaren 2003 finns miljökvalitetsnormer för sex typer av ämnen i luft. e är kvävedioxider och kväveoxider, partiklar (PMlO), bensen, svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har och 2009 genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i Höganäs centralort. Kompletterande mätningar finns från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid. Genomförda mämingar i Höganäs kommun visar värden för kväveoxid, svaveldioxid och bensen som inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid är värdena generellt långt under normen. Värdet för partiklar i luft överskrider inte normen enligt mätningar från Föreslagen detaljplan skall följa Naturvårdsverkets riktlinjer för luftkvalitet. Yt och grundvatlenkvalitet Planområdet ingår i södra Östersjöns vattendistrlkt och ytvattnet från området avvattnas Planbeskrivnin9 för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :

28 till Öresund via dagvattennätet i Viken. Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormerna för Y t- och grundvattnet inte påverkas negativt då allt ytvatten fördröjs idagvattenmagasin eller infiltreras, detaljplanens kvartersmark inte tillåter verksamhet som "stör" grund- och ytvattnet samt grundvattennivån förändras inte. Buller Föreslagen verksamhet inom planområdet klassas som ett icke störande småindustriområde utan några störningar från verksamheten. ock finns det möjlighet att uppföra störningsskydd mot exempelvis ljusstörning, dels mot Prästavägen och dels mot bostadsbebyggelsen i väster. Verksamheter inom planområdet skall följa gällande riktvärden för högsta utomhusriktvärden för externt industribuller. Värden kan komma att ändras i framtiden så därför anges inte riktvärden i planbestämmelserna. N edan presenteras rådande riktvärden för externt industribuller, enligt Naturvårdverkets föreskrifter. Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dba. Områdesanvändning 1 ) Ekvivalent ljudnivå i dba Högsta ljudnivå i dbaläge "FAST" ",väll kl '"-22 ag Samt söndag Natt kl Momentana ljud Kl Och helgdag nattetid Kl Kl Arbetslokaler tör ej bullranoe verksamhet l:3ostader och rekreation~,~~or I OSl8- dars grannskap samt utbildningslokaler och vårdbyggnader ) 55 Umr,,"en tör IritidSbebyggerse oe rörligt friluftsliv där naturupplevelserna är en viktig faktorj J 1) Vid de fall kringliggande område ej utgörs av angivna områdestyper bör bullervillkoren anges på annat sätt, till exempel ljudnivå vid stadsplanegräns eller på ett visst avstånd från anläggrungen. 2) Värdet för natt behöver inte tillämpas för utbildningslokaler. 3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. Mätningen av buller skall ske enligt föreskrifter för bullermätning. etta brukar ske vid representativa mätpunkter inom de områden som angränsar till industrin. 11. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

29 KONSEKVENSER AV ETALJPLANENS GENOMFÖRANE Behovsbedömning, bedömning av miljöpåverkan En ny detaljplan skall innehålla redovisning av vilka konsekvenser dess genomförande kan antas leda till. etta sker enligt gällande lagar och förordningar på så sätt att i beskrivningar ges en samlad bild av planens konsekvenser. Kommunen skall vidare göra en särskild bedömning av hur planen påverkar miljön. I aktuellt planarbete redovisas denna i en separat behovsbedömning. Resultatet av behovsbedömningen är grund för kommunens ställningstagande om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Endast om betydande miljöpåverkan kan konstateras ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens bestämmelser göras. Allmänna intressen Föreslagen detaljplan ligger i linje med gällande fördjupad översiktsplan för Viken från Föreslagen detaljplan finns inom riksintresse för högexploaterad kustzon men detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset eftersom den detaljplanen omfattar redan planlagd och ianspråktagen mark. Natur et aktuella planområdet är idag Hissat i den befintliga detaljplanen som park.mark. ock används till större del inte denna grönyta aktivt som park.mark mellan tre större områden, bostadsområdet i väster, oexploaterad mark i öster samt verksamhetsområde i norr. en park.mark som går förlorad för bostadsbebyggelsen i närheten ersätts med den större park som är föreslagen i Vikens fördjupade översiktsplan från el av park.mark föreslås bli öppet dagvattenmagasin som utformas flackt där säkerheten står i fokus. en park.mark som anses som en biotop kommer i detaljplanen att skyddas aven bestämmelse som bibehåller stengärde och trädvegetation. enna natur anses inte bli berörd av den föreslagna detaljplanen då ny fastighet för verksamheter placeras cirka 5 meter från stengärde samt cirka 10 meter till ny bebyggelse. Befintlig boendemiljö et bostadsområde som angränsar till planområdet ligger cirka meter från planerad bebyggelse och kommer inte att störas av verksamheten, eftersom att detaljplanen endast tillåter kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager. å detaljplanen endast tillåter kontor och icke störande småindustri med lager som innefattar endast verksamheter som följer Naturvårdsverkets riktlinjer för externt buller samt riktvärden för luftkvalitet. Eventuellt buller från industri som påverkar bostadsbebyggelse regleras i Miljöbalken. Verksamheter som har högre värden än riktvärden kommer inte kunna finnas inom planområdet då de är tillståndspliktiga och detaljplanen syftar inte till denna form av verksamhet. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :

30 Möjlighet att uppföra störningsskydd mot exempelvis!jusstörningar finns mot bostadsområdet i väster. Störningar och trafik Verksamheten som sådan kommer inte att medföra några störningar. en trafikaisrring som beräknas uppkomma kommer inte påverka omgivningen. 13. Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

31 AMINISTRATIVA FRÅGOR etaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. En genomförandebeskrivning har upprättats separat. I denna redovisas frågor kring exploateringens genomförande, organisatoriska, fastighetsrättsliga samt ekonomiska frågor. Följande har deltagit i programarbetet Planförfattare är Höganäs kommuns planavdelning genom Mariette Johansson, planarkitekt. PLANAVELNINGEN Mila Sladie Planehef Mariette Johansson Planarkitekt Planbeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :

32 ~I~ HÖGANÄS KOMMUN ANTAGANEHANLING PLAN- UTSTÄLLNING -ANTAGANE- PROVNING LAGA SAMRA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANE GENOMFÖRANEBESKRIVNING etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANLINGAR Plankarta, skala 1: med planbestämmelser Illustraclonskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta Behovsbedömning Fastighetsförteckning etaljplan har upprättats: Förtydligande av plan- och genomförandebeskrivningen inför antagande: Antagits av KF: Vunnit laga kraft: :xxxx-xx-xx :xxx,."'{ - L"C - xx

33 INLENING Syfte och planförslag Kommunstyrelsen uppdrog senast den 26 januari 2010 KS 4 planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan samt kommunens planprioritering med planläggning under 2010 att genomföra detaljplaneprojektet del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. en aktuella detaljplanen 1284-PSO del av Stubbarp 34:2 mm, som vunnit laga kraft betecknar området som pru:kmark. etaljplaneläggning av det aktuella området syftar till att möjliggöra kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager, dock ej hotell och konferensverksamhet, för en fastighet samt att bevara befintlig parkmark. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet notr om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industriområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och material. Med hänsyn till det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infru:t anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet avseende materialval, fargsättning och detaljutformning hru: tagits. ORGANISATORISKA FRÄGOR Tidsplan Arbetet med detaljplanen sker under hösten/vintern 2010 med avsikt att bli antagen hösten/vintern Innan kvartersmarken exploateras skall förflyttning och återuppbyggnad av befintlig återvinningsstation ske på ny föreslagen placering. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning Höganäs kommun är huvudman för allmänplatsmark. I planen omfattas detta av parkmark och gatumark med beteckning infart samt lokalgata. Kommunen är även huvudman för den allmänna VA-anläggningen samt dagvattenhanteringen. Planområdet ingår i dess verksamhetsområde. Höganäs kommun skall kontakta KON Gas AB under tidigt projekteringsskede samt innan påbörjat grävbete i närheten av gasledningru:na. Aven skall KON Gas rekommenderade föreskrifter och restrektioner gälla vid framtida plantering och grävningsaktiviteter intill ledningar. Höganäs Energi AB är huvudman för eldistributionen. Planområdet ingår i deras områdeskoncession. 1. Genomförandebeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

34 E.ON Gas AB är huvudman för distribution av gas till området. Exploatören ansvarar för att E.ON Gas rekommenderade föreskrifter och restriktioner följs och särskilda försiktighetsåtgärder med mera tas kring ledningar på grund av planens genomförande. Exploatören skall kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRAGOR et aktuella planområdet innefattas av del av fastigheterna Stubbarp 34:2 samt Svanebäck 1:394 som ägs av Höganäs kommun. Aktuell detaljplan föreslår att del av Stubbarp 34:2 samt del av Svanebäck 1:394 kommer att bli allmän platsmark och del av Stubbarp 34:2 kommer att bli kvartersmark. Endast en fastighet får bildas inom kvartersmark. EKONOMISKA FRAGOR Kostnader för planarbete tas ut via planavgift i bygglovstaxan. Exploatören skall stå för eventuella kostnader såsom vid flyttning av gasledningar. PLANAVELNINGEN Mila Sladie Planchef Marietle Johansson Planarkitekt Genomförandebeskrivning för ETALJPLAN FÖR EL AV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 2.

35 ~ HÖGANÄS KOMMUN ANTAGANEHANLING UTLÅTANE etaljplan för del av Stubbarp 34:2 och Svanebäck 1 :394 Viken, Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats

36 INLENING Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen uppdrog den 26 januari 2010 KS 4 åt planavdelningen att i enlighet med Vikens fördjupade översiktsplan genomföra detaljplaneprojektet del av Stubbarp 34:2 mm i Viken. Uppdraget omfattar genomförande av planprocess för de aktuella fastigheterna med syfte att planlägga en fastighet för kontor och icke störande småindustri med möjlighet för kompletterande lager. Planarbetet har initierats av de framtida verksamhetsutövarna, NordiCare, ett företag som marknadsför ortopedi- och rehabprodukter. etaljplanens intentioner är att den nya fastigheten skall vara en utvidgning av Stubbarps industriområde, verksamhetsområdet norr om planområdet. Bebyggelsen skall ingå visuellt med detta industriområde, vad gäller byggnadsvolym, utformning av tak och material. Med hänsyn rill det exponerande läget utmed Vikens nordöstra infart anses det viktigt att den nya bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalite, där extra uppmärksamhet skall tas avseende materialval, fargsättning och detaljutformning. Planprocess etaljplanen för del av Stubbarp 34:2 mm handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. plansamråd och formell utställning. Program har behövs inte eftersom att planuppdraget har stöd i Vikens fördjupade översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäkrige. Samråds förslag, upprättat den 14 oktober 2010, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 26 oktober 2010, 281. Plansamråd genomfördes 8 november till den 22 november Underrättelse om samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i ortens dagstidning Helsingborgs agblad samt kommunens hemsida den 8 november Utställningsförslag, upprättat den 12 april 2011, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 27 april 2011, 28. Utställning genomfördes mellan den 9 maj rill den 7 juni Underrättelse om utställningen har skett genom utskick i enlighet med fastighetsförteckning och sändlista samt genom annons i Helsingborgs agblad och på kommunens hemsida den 9 maj Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

37 PLANSAMRAo Srunrådsmöte hölls i Vikenskolan. Sammanlagt deltog 24 personer och två tjänstemän (l'iiariette Johansson, planarkitekt, ansvarig handläggare och Mila Sladie, planchef) från kommunen. Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och synpunkter under srunrådsmötet handlade bland annat om verksamhets beskrivningen, planbestämmelserna, dess inverkan på närmiljö samt bebyggelsens skala. Kommentar: Frågor framfo'rda under samrådsmbtet besvarades i så stor utstriickning som möjligt. Framfo'rda synpunkter tas med och beaktas i detfortsatta planarbetet. Inkomna skrivelser Under samrådstiden har 15 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i ansluming till skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess. TeliaSonera Skanova Access AB ( ) har inget att erinra. Höganäs Energi AB ( ) har inget att erinra. KON GAS Sverige AB ( ) meddelar att väster srunt söder om planområdet har KON Gas en distributionsledning för natur- och biogas. Enligt Energigasnormens regler (EGN 2009) är minsta skyddsavståndet mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmast gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 meter. Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. Vid eventuella arbeten med ledning kan rotskydd minska risken för skador på ttäden. KON Gas rekommenderar förtydning av gasledningen i plankartan genom att den ritas in i grundkartan. KON Gas önskar föra en dialog med Höganäs Kommun både under tidigt detaljerat projekteringsskede samt innan arbetet påbörjas i närheten av ledningarna. KON Gas förutsätter att ledningarna kan vara kvar i befintliga lägen samt att ovan nämnda förskrifter och restriktioner följs och att exploatören står för eventuella kostnader såsom flyttning och särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas kring ledningarna på grund av planens genomförande. Kommentar: Minsta skyddsavståndet mellan byggnad inom tätbebyggt område och ledning Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 2.

38 kommer att flffas. Angivet sk:yddsavstånd enligt ovan mellan framtida plantering av träd och ledning kommer att förtydligas i genomfo'randebeskrivningen i fortsatt arbete. Gasledning kommer att ritas in i grnndkartan enligt rekommendation. Genomforandebeskrivningen kommer att fl'rtyd/igas med att en dialog mellan E. ON Gas och Höganäs Kommun skall foras under både ett tidigtprojekteringsskede samt innan arbete påbörjas i närheten av ledningarna. Planen förutsåfter att befintliga ledningar i väster skall vara kvar i befintliga lägen. et kommer att fl'rtydligas igenomförandebeskrivningen samt att eventuella kostnader får exploatijren stå för och att särskilda fl'rsiktighetsåtgårder med mera måste tas kring ledningarna enligt ovan, på grund av planens genomfo'rande. Lantmäterimyndigheten ( ) har inget att erinra. Fastighetsägaren till Svanebäck 1:440 ( ) nämner att det saknas en visuell vikt i förhållande till nu befintliga bostadsområden samt planerad bostadsbebyggelse öster om planområdet. Placeringen av den tilltänkta industribyggnaden kommer ske mellan två bostadsområden samt betydligt närmare villakvarteren än det idag befintliga industriområdet. Aven framgår det ej tydligt att någon utvärdering av vilka konsekvenserna blir av denna placering. Fastighetsägaren beskriver att i andra kommuner har liknande fall inte varit lyckade med många klagomål från boende i nära anslutning till industribyggnader. en föreslagna nockhöjden på 9 meter kommer att dominera för mycket. Byggnadshöjden borde därmed istället anpassas efter l-plansbebyggelsen väster om Apelvägen, vilket har mer gemensamt med den föreslagna bebyggelsen, vad gäller placering i förhållande till befintligt villakvarter. et poängteras att verksamhetsområdet norr om planområdet avskärmas på ett naturligt sätt genom tät hög vegetation mot bostadsbebyggelsen i väster, vilket planområdet inte gör. Här utgörs gränsen enbart av buskage. I planen betonas vikten av att lastgårdar och parkering bör omgärdas av vegetation. etta kan tolkas som att det enbart skall ske utrued Prästavägen. Hänsyn bör även tas i riktning mot Björnbärsvägen. Fastighetsägaren skriver att den nu tilltänkta verksamheten inte anses innebära några störningar i dagsläget men att detta inte kan uteslutas i framtiden. Aven påpekas att ingen utredning har gjorts gällande utformningen av ett eventuellt störningsskydd kan se ut och hur detta påverkar helhetssynen i området. Beskrivningen av parkmarken som en restyta anses vara en förhastad slutsats då den ses 3. Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

39 som en populär lekplats för barn i närområdet. Någon hänsyn i planeringen avseende lekande barn tycks inte ha gjorts inom planområdet. et föreslagna verksamhetsområdet innefattas av kontor samt icke störande småindustri med möjlighet för lager. Med hänsyn till närheten till villaområden bör planen endast omfatta kontor och lager. et planerade verksamhetsområdet mellan två befintliga villaområden anser fastighetsägaren inte vara en bra lösning, som sannolikt i framtiden kommer att skapa problem mellan berörda parter. Kommentar: Syftet medforeslagen utformning av bebyggelsen är att den skall ingå med Stubba/ps industriområde och att detta flrlängs. Val av takutformning samtfasadmaterial ingår visuellt både med Stubbarps industriområde samt med omkringliggande bostadsbebyggelse. essutom är skillnaden i bebyggelseskalan mellan Stubbarps industriområde och omkringliggande villabebyggelse inte stiirre än att den upplevs sammanhcingande. en aktuella fastighetens placering i fiirhållande till omkringliggande bebyggelse ligger närmre Stubbar ps industriområde nämligen på cirka meters avstånd än avståndet mellan den aktuella fastigheten och bostadsbebyggelsen, där det är cirka 3540 meter. I den gällande fiirdjupade o'versiktsplanen fiir Viken antagen av kommunfullmäktige 2008 är planområdet utpekat som ett planerat verksamhetsområde. Området bedolns som olämpligt for annan användning såsom bostadsändamål ellerparkmark med tanke på utsatt läge i anslutning till Prästavägen. en aktuella detaljplanens behovsbedömning redovisar att det ar lämpligt att placera kontor och icke storande småindustri med lager bredvid bostadsbebyggelse. Avskärmning mellan bostadsbebyggelse i väster och den aktuella verksamhetsfastigheten sker idag aven Mgre trädridå men dock med vissa hålrum i vegetationen. etfinns å'ven möjlighet att uppfora storningsskydd mot bostadsbebyggelsen. Ingen utredning kring utformning av störningsskydd hargiorts. etta sker i bygglovsskedet. Planens intentioner även att lastgårdar och parkeringar bör omges av vegetation även utmed Björnbärsvägen. en ovanbeskriva karaktären på den befintligaparkmarken har inte uppfattas vid besok på plats. Tillgång till griina ytor bediims som til!fredstä!lande i den här delen av Viken. essutom pågår arbete med en ny stor park i Viken, enligt flrdjupad översiktsplan da;' barn kan vistas. En blandning av icke storande små industri samt bostadsbebyggelse är ingen ovanlig kombination i dagens samhällsplanering. Planbestämmelsen fl'r kvartersmark kontor och icke storande småindustri med lager innefattar endast verksamheter som fljjer Naturvårdverkets riktlinjer fl'r externt buller samt riktvärden fl'r lujtkvalitet. Buller från industrier som påverkar bostadsbebyggelse regleras i Miljo'balken. et är Miljo'- och Bygglovenhetens roll som myndighetsutövare att i fl'rsta hand se till att lagar och regler fl'ljs. Verksamheter som har Mgre värden än riktvärdena kommer inte kunna finnas inom planområdet, då de är tillståndspliktiga och detaljplanen syftar inte till denna form av verksamhet. Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394 4.

40 Fastighetsägarna till Svanebäck 1:440 ( ) har lämnat lika synpunkter som fastighetsägare till Svanebäck 1:440. essutom tillägger fastighetsägaren att i planhandlingarna nämns två olika mått, ett mått, 9 meter i planbeskrivningen och ett annat mått, 11 meter i plankartan. enna nockhöjd kommer att dominera för mycket. Byggnadshöjden borde därmed istället anpassas efter 1-plansbebyggelsen väster om Apelvägen, vilket har mer gemensamt med den föreslagna bebyggelsen, vad gäller placering i förhållande till befintligt villakvarter. Kommentar: Kommentarer till synpunkter lämnade av fastighetsägaren besvaras under kommentarer till fastighetsägaren till Svanebäck 1:440. enforeslagna nockhöjden skall vara 9 meter. Planhandlingarna kommer att redigeras. Fastighetsägare till Svanebäck 1:418 och 1:441 ( ) anser att riskerna för framtida intressefriktion är överhängande. etta eftersom att förslaget industriverksamhet, om än med tillägg av ej störande sådan inte främjar en god och attraktiv boendemiljö som kommunen säger sig värna om. Avståndet mellan industrifastigheten och bostadsbebyggelse uppnår endast 40 meter. Störningsförhållanden kan med säkerhet bedömas först i efterhand. Behov av att planlägga marken för industriverksamhet har inte beskrivits, då den nu tilltänkta verksamhetsutövaren inte bedriver sådan. ärför anser fastighetsägaren att kvartersmarken bör begränsas till kontor och mindre omfattande lagerversamhet. I planhandlingarna nämns två olika mått, ett mått på 9 meter i planbeskrivningen och ett annat mått på 11 meter i plankartan. Oavsett vilken nockhöjd anser fastighetsägaren att bebyggelsen skall ansluta skalmässigt till befintlig bostadsbebyggelse i väster. Föreslagen bebyggelsen kommer att upplevas massiv, mycket påtagligt dominerande och väsenskild från karaktären i omgivande bostadsbebyggelse. Av underlaget framgår att bebyggelsen kan komma att bestå av flera byggnader men inget om hur totalytan fördelas mellan dessa. Fastighetsägaren föreslår att tillåten bebyggd markyta skall reducera, att maximal nockhöjd sänks samt att den totala byggnadsvolymen fördelas på flera byggnader. en föreslagna bebyggelsen bör anslutas till omgivande bostadsbebyggelse snarare än till Stubbarps industriområde. Fastighetsägaren anser att det höga arkitektoniska kravet som ställs på fasader mot Prästavägen bör även ställas på hela byggnationen. Krav på insynsskyddande plantering mot bostadsbebyggelsen i väster bör införas i detaljplanen, då trädridån i väster inte fyller den avskärmningsfunktion som det refereras till i planförslaget. Föreslagen parkmark bör utformas och iordningställas på ett sätt så att parksyftet uppfylls och då ej endast anläggande av gräsytor. Särskild omsorg bör ägnas åt utformningen av 5. Utlåtande för ETALJPLAN FÖR ELAV STUBBARP 34:2 OCH SVANEBÄCK 1 :394

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT

HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT Detaljplan för Steglinge 1:14 m.fl, i Höganäs Höganäs kommun, Skåne län Kullabygdensflygfoto 2008 HANDLINGAR Plankarta,

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA KS/2014/497 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Aktuellt detaljplanområde markerat med heldragen röd linje. ANTAGANDEHANDLING 2015-01-30 BAKGRUND

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN Miljö- och byggnämnden Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Kiruna Kommun Norrbottens län (foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB) ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Enkelt planförfarande Antagandehandling Upprättad den 12 maj 2012 reviderad den 16 aug 2012 Diarienr Plan 7/2011

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERK- SAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERK- SAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERK- SAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer