Vårutskick inkl. vaktlista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårutskick 2015. inkl. vaktlista"

Transkript

1 Vårutskick 2015 inkl. vaktlista Innehåll: Styrelse och revisorer 2015, inkl. styrelsens ansvarsområden sidan 2 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka 3 Övrig information 4 Protokoll fört vid Önnereds Båtlags årsmöte Båtlagskalendern 11 Priser och avgifter för Regler för vakthållning 14 Vaktlista 15 Snabbfakta om Önnereds Båtlag Hamnen byggd Antal medlemmar ca 650. Antal båtplatser: 293. Anmälningsavgift för nya medlemmar 100:-. Årsavgift 250:-. Plusgirokonto: Önnereds Hamnväg 20, Västra Frölunda. Tfn till klubbstugan: Maximal båtstorlek/plats: 1. 5,0 x 2 m Antal 97 Maxdjup 0,5 m 2. 6,5 x 2,5 m " 42 0,6 m 3. 8,5 x 2,75 m " 85 1,5 m 4. 9,5 x 3,25 m " 55 1,75 m 5. 11,0 x 3,75 m " 14 2,00 m Klubbstugan kan bokas av medlem som äger/hyr bryggplats i hamnen eller vinterplats på Sjöbacka under tiden 1 oktober-30 april via Helena och Peter Malmström, eller Kostnad 500 kronor/dygn eller 0-5 timmar från 300 kronor. 1

2 Styrelse och revisorer 2015 Ordförande C-G Hjort V. ordförande Peter Ahlstedt Kassör Gunilla Adamsson Sekreterare Charlotte Flodin Ledamöter Thord Nilsson Lennart Falck Ingemar Löfving Suppleanter Thomas Oskarsson Eddy Nilsson Claes Wenzelberg Revisorer Åse Kopp Johansson Per-Åke Andréasson Suppleant Kjell Jonasson Ansvarsområden inom styrelsen : * Medlemsregister, köp, sälj, hyra, hyra ut, vaktlista, klubbstugan, expedition, Ingemar Löving vinteruppläggning på hamnplan Charlotte Flodin Gunilla Adamsson * Underhåll och drift samt ansvar för arbetskvällar, utrustning, gräsytor, Thord Nilsson hamnplan, sjöbodar, förråd, sopcontainer, kärror Claes Wenzelberg * Bryggor med utrustning, slip Thomas Oskarsson Eddy Nilsson * Sjöbacka inklusive uppläggning/sjösättning, arbetsdagar, debitering Peter Ahlstedt Anders Collin * Miljöansvar, miljöstationer, spolplatta Lennart Falck * Hemsidan Thord Nilsson 2

3 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka Arbetsdagar är planerade enligt nedanstående. De pågår mellan klockan och Kom arbetsklädd och ta gärna med egna redskap. Medlemmar (hyrare) har förmånen/skyldigheten att göra arbetsdagar. De är obligatoriska. Vid utebliven närvaro debiteras 400 kronor. Av årets faktura framgår när du har arbetsdagar och vaktgång. För dem som ingår i gruppen köpa-byta-hyra-hyra ut bryggplatser blir det slutliga ansvaret klart först när den karusellen är avslutad. De som blir berörda kommer att meddelas. Hamnen Arbetet består av underhållsarbeten i hamnen, på klubbstuga och förråd, trädgårdsarbete, städning m.m. VÅR HÖST Datum Bryggplatsnummer Datum Bryggplatsnummer 13 april D33-D48 21 september E02-E12, A0-A06 20 april B34, D49-D64 28 september A07-A21 27 april D65-D77, DA2 19 oktober A22-A37 Är du förhindrad att delta på din arbetsdag så ring i god tid till arbetsledaren Thord Nilsson Han försöker då finna en annan arbetsdag. Sjöbodar Arbetsdagar för sjöbodarna är 4 maj för nummer 1-8 och 14 september för nummer Arbetet består av städning, underhållsarbete, trädgårdsarbete m.m. Är du förhindrad att delta på din arbetsdag så ring i god tid till arbetsledaren Anders Hedlund, tfn Han försöker då finna en annan arbetsdag. Sjöbacka Sjösättning från Sjöbacka sker april och 9-10 maj och upptagning blir det september, 3-4 oktober och 24 oktober. Se även bifogad anmälningsblankett. Arbetsdagar på Sjöbacka är 18 maj och 7 september. Arbetet består av städning, underhållsarbete, placering av vaggor, pallningsvirke m.m. Det är förbjudet att ha el inkopplad då ingen vistas i eller i närheten av båten. Risken för brand är uppenbar och brand i en båt kan snabbt sprida sig till fler båtar. Bommen vid infarten till Sjöbacka ska låsas efter varje passage. 3

4 Övrig information Kort om sånt som är bra att känna till: Damseniorerna träffas varje tisdag kl. 11 i klubbstugan, se kalendarium. Herrseniorerna träffas varje onsdag kl. 10 i klubbstugan, se kalendarium. Markera din plats som gästplats genom att markera grönt med den rödgröna skylten på bryggan när du ger dig ut på långsegling. Notera beräknad ankomstdag i liggaren. Tilläggning på nockarna är bara tillåten för i- och urlastning. Anmäl ändringar av uppgifter i medlemsregistret till Bryggplatskö På årsmötet i februari presenterades en tabell över intresset av att köpa/sälja/hyra och hyra ut bryggplatser. Den dagsaktuella situationen är denna: INTRESSEANMÄLNINGAR 2015 Storlek Summa Sälja Köpa Byta till Hyra Hyra ut (varav 25 hyr) Högsta M-nr för köpta platser STORLEK: Flest år i byteskön Högsta M-nr för hyra plats Antal år som medlem >20 4 Ett medlemsnummer ger endast rätt till en båtplats i hamnen. Medlem med befintlig båtplats idag kan alltså inte köpa ytterligare plats på samma medlemsnummer. Detta gäller såväl i en eventuell yttre hamn som i den gamla hamnen. All andrahandsuthyrning av platser i hamnen ska förmedlas via styrelsen. Medlemmar som uppdagas med att hyra ut sin plats på egen hand kan uteslutas ur föreningen. Expeditionen Expeditionen hålls öppen på tisdagar 5 och 19 maj samt 8, 15 och 22 september klockan Vid dessa tillfällen kan du som är båtplatsägare eller båtplatshyrare köpa nycklar (200:- för ägare resp. 400:- för hyrare), klubbvimplar (150:-) och dekaler, samt i maj boka jolleplats och i september uppläggningsplats på hamnplan. 4

5 Anmälan om vinterplats i sjön kan göras via e-post till Vinterliggare ska förtöja båten på ostsidan av bryggan, så långt in mot land som möjligt. Detta för att minska påfrestning på bryggorna. Styrelsen vill uppmana medlemmarna att logga in sig på båtlagets hemsida. För att få information mellan utskicken och få reda på aktuella händelser i hamnen och föreningen finns webbsidan på Här planerar vi även att förmedla intressant information från föreningens styrelsemöten. På webbsidan finns även en anslagstavla för byten av hamnvaktsdag. För att få mer än allmän information krävs en registrering för att få lösenord. Information om detta finns under "logga in". Ny lag avseende tömning av holdingtank. Från den 1 april gäller lagstiftning om att holdingtankar måste tömmas i därför avsedda tömningsstationer. Önnereds Fiskehamnsförening har färdigställt en sådan anläggning, och Önnereds Båtlag har i samarbete gemensam tömningsstation med fiskehamnsföreningen. Varje enskild båtägare kan köpa en nyckel av Stig Kjellberg, Önnereds Fiskehamnsförening, tel för 150 kr + moms. Därefter utgår en årsavgift på 200 kr för obegränsat antal tömningar. Ytterliggare information kan erhållas i samband med köp av nyckel. Avfallshantering/Miljöstationer Miljöstationerna i hamnen och på Sjöbacka får bara användas för miljöfarligt avfall, t ex oljor, oljefilter, övriga vätskor, färgburkar och batterier. Annat skräp tas hem till egen tunna. Lämna inget skräp under båten. Miljöstationerna kan inte ta hand om gamla nödraketer. Göteborgs Stad Miljö kräver att båtägare täcker marken under båten med presenning eller liknande innan skrapning och målning av botten. Töm färgresterna i behållaren för färgrester i miljöstationen. Använd endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för fritidsbåtar. (se bifogade brev från Göteborgs Stad Miljö på nästa sida). Vi vill påminna om de regler som gäller på våra uppläggningsplatser. Miljöförvaltningen gör oanmälda besiktningar och då är det enkelt att se att vi har en del förbättringar att göra. Det är troligt att vite kan utdömas mot Båtlaget. Dvs vi får betala för de som inte sköter sig. Styrelsen har inte tänkt sig att uppträda som poliser utan vi räknar med att beslutade regler följs. De som har behov att slipa ner sina båtbottnar förväntar vi oss att man förbereder detta, så att vi kan följa de regler som finns. Observera att det är helt förbjudet att tvätta ur färgpenslar i handfaten på såväl yttre som inre toaletten i klubbstugan. 5

6 Miljöskyddsavdelningen Handläggare: Helena Martinell Önnereds Båtlag Tfn: 031/ Att: Per Ahlberg E-post: Önnereds Hamnväg Västra Frölunda Diarienr: 05143/06 Beslut enligt miljöbalken Önnereds Båtlag, Önnereds Hamnväg Beslut Miljönämnden förelägger Önnereds Båtlag med org.nr att följande regler tillkännages för hamnens kunder, medlemmar eller motsvarande. Ni har genom skrivelse daterad den 18 september 2006 beretts möjlighet att yttra Er i ärendet. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 2 kap 3. Beslutet går att överklaga, se bilaga. - Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger får användas. - Vid skrapning och slipning av båtar ska färgflagor och slipdamm samlas upp och lämnas på miljöstation. Lägg något under båten så att färgflagor och slipdamm inte tränger ner i marken. (Slipmaskin med filter/behållare kan underlätta uppsamlingen). - Vid målning av båtar ska marken täckas så att färgspill kan omhändertas. - Färgburkar, olja och andra kemikalier får ej lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen. - Avfall och farligt avfall ska samlas upp och lämnas vid hamnens miljöstation. - T ex färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm. - Avspolning av båtar får endast ske över spolplatta/på anvisad plats. - Bullerstörande arbeten får inte utföras mellan kl till Båtar får inte ställas upp med mast inom hamnens område så att störning uppstår från bl a slående fall eller vinande oljud vid blåst. 6

7 Den traditionella midsommarfesten För varje år blir vårt midsommarfirande allt mer populärt och lockar deltagare från en stor del av västra Göteborg. Det tycker vi är roligt men det ställer också större krav på arrangörerna och behovet av frivilliga insatser före, under och efter firandet ökar. Vi vädjar därför till våra medlemmar att hjälpa till det kan gälla allt från att klä och resa stången till att röja upp efteråt. Vi behöver också bidrag från medlemmar i form av lotterivinster för att kunna betala lekledare/musiker. Anmäl er som medhjälpare till Agneta och Sten-Gunnar Andersson, tfn Så här ser programmet för midsommarfirandet på midsommarafton ut: Samling för att klä och resa midsommarstången Gemensamt firande i hamnen. Dans, lekar, dricka, varm korv. Lotter med fina vinster. Som vanligt är det fri entré och gott väder! Så här förtöjer man vid en y-bom! Fäll gärna ner badstegen då du lämnar båten, det underlättar om någon skulle ha otur och falla i vattnet. 7

8 Protokoll fört vid Önnereds Båtlags årsmöte, Anders Collin hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet antog det anslagna medlemsregistret, där alla närvarande prickat av sig, som röstlängd. Därefter godkändes dagordningen. 3. Till ordförande för mötet valdes Björn Hallin. 4. Till sekreterare för mötet valdes C-G Hjort 5. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ida Wahlqvist och Ulf Palm. 6. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 7. Verksamhetsberättelsen, vilken var utsänd med årsmöteshandlingarna, godkändes av stämman. Resultat- och balansräkning, vilka också var utsända med årsmöteshandlingarna, fastställdes av stämman. Revisionsberättelsen lästes upp av Björn Hallin och godkändes av stämman. 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år Mötesordföranden frågade stämman om 9 kunde delas upp i pkt.a och pkt.b. Under pkt.a skulle motionen om medlemskap i SBU behandlas, och därefter under pkt. b skulle insatser, budget och årsavgift fastställas. Stämman godkände denna arbetsordning. 9 a. Styrelsen föredrog motionen om medlemskap i SBU. Stämman uttryckte tveksamhet till att Båtlaget skulle betala ca kr årligen för möjligheten att få SBU som borgenär till en handlingsfrihet att låna pengar, som eventuellt aldrig skulle ske. Inför en oförutsedd situation, eller behovet av att utnyttja ett SBU-medlemskap krävde stämman en mer detaljerad beskrivning. Stämman beslutade återremittera motionen till styrelsen. 9 b. Styrelsens förslag till budget för 2015 fastställdes av stämman. Insatser och årsavgift fastställdes i enlighet med förslag i årsmöteshandlingarna. Det framfördes önskemål att budgeten ska skickas ut med årskmöteshandlingarna. På fråga vad medlemsavgiften ska täcka för utgifter, informerades att den ska täcka utgifter för administration. 10. Motion ang. Vaggor på Sjöbacka. Rolf Dagborn föredrog sin motion innebärande snävare tidsrymd mellan arbetsdagar och sjösättning/upptagning på Sjöbacka. Anders Collin svarade att styrelsen tillstyrker motionen och att motionärens syfte redan tillgodosetts i årsmötesutskickets kalendarium. Stämman beslutade bifalla motionen. Motion ang. Muddringsdjup i hamnen. Rolf Dagborn föredrog sin motion innebärande återställande av muddringsdjupet 2 meter, främst i tillfartsrännan. Anders Collin svarade att det hittills ej varit möjligt att dumpa några muddringsmassor. Nu har det dock uppenbarat sig två möjligheter. Dels att till en kostnad av ca 600 kr/kubikmeter mottager ett byggföretag muddermassorna, samt dels en teknisk lösning som bryggföreningen vid lilla Dansholmen nu 8

9 prövar. Den lösningen innebär att man spontar nära strandremsan och lägger muddermassorna mellan spont och strandremsa. Båtlaget har idag vattendomen både i hamnen och tillfartsrännan, men måste söka ett igångsättningstillstånd. I den allmänna diskussionen restes förslaget att frågan skulle återremitteras till styrelsen, och trots att det är Båtlaget som har vattendomen skulle styrelsen kontakta våra grannföreningar för att göra gemensam sak. Stämman beslutade återremittera motionen till styrelsen. Motion ang. Vinterplatser i hamnen. Styrelsen föredrog sin motion innebärande att ej tillåta vinterliggning i hamnen för båtar större än plats 3. I efterföljande diskussion framfördes att Båtlaget då bla skulle tappa en del av sin verksamhet. Det framfördes också att styrelsen bör ta ett större ansvar för att förtöjningsreglerna efterlevs. Stämman beslutade att återremittera frågan till styrelsen, och att styrelsen har handlingsfrihet att införa en avgift för utnyttjande av klubbstugan och hamnens övriga faciliteter för permanent boende i hamnen. Motion ang.förslag till stadgeändringar. Mötesordförande frågade stämman om denna motion kunde ställas under proposition exkl frågan om arv av medlemsnummer. Därigenom skulle behandlingen av nästa motion ge svaret på frågan om ja eller nej till arv av medlemsnummer. Stämman godkände denna propositionsordning. C-G Hjort föredrog stadgegruppens förslag till omarbetade stadgar. Under diskussionen framfördes synpunkten att införande av familjemedlemskap borde ses över. Stämman beslutade anta motionen. Motion ang. Stadgegruppens förslag. Thord Nilsson föredrog motionen som en majoritet av styrelsen stod bakom. Den innebar att möjligheten att ärva medlemsnumret inte skulle vara möjlig, samt att stadgarna bör granskas av en extern jurist. Härefter förevar en större diskussion varvid stämman slutligen enades att konstatera att de skilda köreglerna för hyra respektive köpa/byta bryggplats kanske skapade icke önskvärda effekter. Stämman beslutade återremmittera frågan till styrelsen, med uppdrag att se över köreglerna och återkomma med förslag. Nuvarande tillämpning av köreglerna gäller under utredningstiden. Beträffande frågan om en extern jurist meddelade stadgegruppen att man var bekväm med kompetensen inom gruppen enär Ralf Marek både undervisat och skrivit läroböcker i ämnet. Stämman beslutade att detta var tillräckligt. 11. Stämman antog valberedningens förslag enligt nedan: Ordförande C-G Hjort Nyval 2 år Ledamöter Gunilla Adamsson Vald 2014 Ingemar Löfving Fyllnadsval 1 år Lennart Falck Vald 2014 Charlotte Flodin Omval 2 år Peter Ahlstedt Omval 2 år Thord Nilsson Vald 2014 Suppleanter Thomas Oskarsson Omval 1 år Eddy Nilsson Omval 1 år Claes Wenzelberg Nyval 1 år Revisorer Åse Kopp Omval 1 år Per-Åke Andreasson Nyval 1 år Revisorssuppleant Kjell Jonasson Nyval 1 år 12. På förslag från årsmötet valdes valberedningen bestående av Ulf Palm (sammankallande), Anders Collin och Bengt Olof Magnusson. 9

10 13. Anders Collin informerade om planerad verksamhet för Vad gäller hamnen pågår en diskussion med skattemyndigheten att kunna bygga upp en reparationsfond och därmed slippa skatta för eventuella överskott i bokföringen. Räddningsstegar är införskaffade och ska monteras på bryggorna i hamnen innan sjösättningen. Akterpålar ska justeras. Det har införskaffats nya dörrar till sjöbodarna, som efter målning ska monteras. Vad gäller Sjöbacka är den stora frågan om lyftalternativ dominerande. Därutöver pågår renovering av diverse hjälpmedel för av- och påmastning samt förvaring. Styrelsen påminde också om kravet att täcka marken under båten vid skrapning och målning av båtbotten. Det informerades att de båtägare som har holdingtank kan köpa en nyckel, samt mot en årlig avgift, fritt kan tömma sina tankar i en nyinstallerad anläggning i Önnereds fiskehamn. Informerades att deponering av bottensprutat vatten på spolplattan i hamnen kostar Båtlaget pengar. Därför ska vanlig renspolning av båtarna i övrigt ej samlas upp. Det finns detaljerad instruktion om detta vid spolplattan som ska följas. Det begärdes av medlem att det skulle föras till protokollet att styrelsen fortsätter utreda frågan om att bygga en balkong till klubbstugan. Det uttrycktes önskemål om att Båtlagets lösa flytbryggor (som avses användas på Sjöbacka vid annat lyftalternativ) i mellantiden används som vågbrytare utanför A- och B-bryggorna. Styrelsen fick uppdraget att utreda med grannföreningarna om att starta Båtsamverkan, och i samband med detta starta upp en kommunikationsfunktion via facebook. 14. Ulf Palm redogjorde för pågående arbete inom Önnereds Bryggplatsförening (ÖBPF). En detaljplan ska komma till stånd från 2016 i vårt område. På fråga vad detta skulle innebära tidsmässigt, svarade Ulf att man får räkna med att bygglov tar ett par månader, en vattendom ca 1,5 till 2 år och totalt säkert 3-4 år. I detta sammanhang nämnde Ulf att representanter för styrelsen i Önneredsviken Marina (Wallenstams bryggor)har ställt frågan om Bryggplatsföreningen kunde tänka sig att införliva deras bryggor i en framtida nybyggd hamn. 15. Inga övriga frågor fanns anmälda. C-G Hjort tackade avgående styrelseordföranden Anders Collin för hans engagemang i styrelsearbetet med en blomma och gåva. Bo Löfving avtackades (genom Ingemar Löfving) för sitt mångåriga uppdrag som revisor, även han med blomma och gåva. Avgående styrelsesuppleanten Jörgen Svensson var ej närvarande men mötet applåderade även honom. 16. Ordföranden Björn Hallin tackade styrelsen för dess arbete under det gångna verksamhetsåret samt till sist årsmötet för uppmärksamheten, önskade oss alla en trevlig båtsommar och förklarade därefter årsmötet avslutat. Önnered Vid protokollet C-G Hjort Justeras Ida Wahlqvist Ulf Palm 10

11 Båtlagskalender 2015 Dag April Maj Juni, juli, aug September Oktober 1 Herrseniorer Inga Damseniorer Damseniorer aktiviteter, förutom; Midsommar 19 juni. 2 Herrseniorer 3 Upptagning Sjöbacka 4 A-dag sjöbodar 1-8 Upptagning Sjöbacka 5 Expedition Damseniorer 6 Herrseniorer Damseniorer 7 Damseniorer A-dag Sjöbacka Herrseniorer 8 Herrseniorer Expedition Damseniorer 9 Sjösättning Sjöbacka Herrseniorer 10 Sjösättning Sjöbacka Damseniorer Upptagning Sjöbacka 13 A-dag hamnen Herrseniorer Upptagning Damseniorer D33 - D48 Sjöbacka 14 Damseniorer A-dag sjöbodar Herrseniorer 15 Herrseniorer Sista dag för sjösättning från hamnplan 9-16 Expedition Damseniorer 16 Herrseniorer Sjösättning Sjöbacka A-dag Sjöbacka 19 Sjösättning Sjöbacka Expedition Damseniorer A-dag hamnen A22-A37 Damseniorer 20 A-dag hamnen D49 - D64 Herrseniorer 21 Damseniorer A-dag hamnen Herrseniorer E02-E12, A0-A06 22 Herrseniorer Expedition Damseniorer 23 Herrseniorer 24 Upptagning Sjöbacka Damseniorer 27 A-dag hamnen Herrseniorer A-dag hamnen Damseniorer D65 - D77, DA2 A07-A21 28 Damseniorer Herrseniorer 29 Herrseniorer Damseniorer 30 Herrseniorer 31 XXX XXX 11

12 Priser och avgifter 2015 Samtliga priser och avgifter inkluderar 25 % moms. Priser inom parentes anger tidigare års avgift. Hamnen Båtplats typ Insatsens värde vid köp/försäljning Hamnavgift exkl. årsavgift inkl Miljöavgift 100kr Hyresavgift exkl. årsavgift inkl Miljöavgift 100kr kr 700 kr kr kr 800 kr kr kr 950 kr kr kr 1100 kr kr kr kr kr Den som hyr en plats skall vara medlem och betala en hyra som framräknas som hamnavgiften + 10 % av insatsens värde. Övriga avgifter Bryggplatsägare Bryggplatshyrare Övr. medlem Års/medlemsavgift 250 kr 250 kr 250 kr Jolleplats 400 kr 400 kr 400 kr Uppläggningsplats hamnplan Vinterplats i sjön 1/11-31/3 (för boende i båt utredning pågår) 700 kr Sen anmälan, dvs efter sista expeditionskvällen, 350 kr extra 100 % hamnavgift 700 kr Sen anmälan, dvs efter sista expeditionskvällen, 350 kr extra 100 % hamnavgift kr Sen anmälan, dvs efter sista expeditionskvällen, 550 kr extra Nycklar 200 kr Deposition 400 kr -- Klubbvimpel 150 kr 150 kr 150 kr Förtöjningsboj 100 kr 100 kr 100 kr Påminnelseavgift 100 kr 100 kr 100 kr Utebliven närvaro vid arbetsdag Sen sjösättning från hamnplan (efter 15 maj) Hyra av klubbstuga 400 kr 400 kr 200 kr /påbörjad vecka 200 kr /påbörjad vecka 200 kr /påbörjad vecka Heldag 500kr (med tält 1000 kr) 0-3 timmar-300kr Anmälningsavgift (ny medlem) kr Nycklar, jolleplatser mm säljs vid expeditionstillfällena. Elförbrukning för vinterplats i sjön debiteras till 1:20kr/kWh med avläsning på separata mätare. Avläsning och betalning lämnas av vinterliggarna senast 20 dec. 12

13 Sjöbacka Då Kynningsrud höjt sina priser för lyft och sjösättning och troligtvis kommer att höja dem ytterligare, kommer Båtlaget framgent att debitera den faktiska lyftkostnaden. Alternativa lyftalternativ är under utredning av styrelsen. Uppläggningsplats Insatsens värde Platsavgift inkl Mastavgift typ vid köp/försäljn Miljöavgift 200kr kr 600 kr 125 kr kr 725 kr 125 kr kr 850 kr 125 kr kr 975 kr 125 kr Nycklar 100 kr Deposition 400 kr Uppläggningsplats typ Tilläggskostnad för den som hyr är 15 % av insatsens värde Kostnad och tid för tillfälligt lyft/sjösättning 2 15 % x = 450 kr Särskild överenskommelse 3 15 % x = 555 kr med Anders Collin 4 15 % x = 650 kr 5 15 % x = 765 kr Den som hyr plats på Sjöbacka betalar en hyra som framräknas som platsavgiften + lyft/sjösättningsavgift + 15 % av insatsens värde. Nycklar säljs av Anders Collin. Sjöbodar Alla sjöbodar är Insatsens värde vid Avgift för sjöbod av samma typ köp/försäljning Sjöbod kr kr 13

14 Regler för vakthållning Vaktlista, se nästa sida. Observera att det vaktdatum som stod på fakturan var preliminärt eftersom köp/byte/hyr-karusellen då inte var slutförd. Kontrollera ditt vaktdatum i denna vaktlista så att du inte missar din vakt! Varje bryggplatsinnehavare är skyldig att gå vakt. Vid uthyrning av bryggplats är den som hyr platsen vaktskyldig. I vaktrapporten är specificerat de åtgärder som vakterna är skyldiga att utföra. Utnyttja detta tillfälle att dra Ditt strå till stacken för allas säkerhet och trevnad genom att noggrant utföra dessa åtgärder. Observera att det endast är föreningens medlemmar som är försäkrade via Önnereds Båtlag under vaktgång. Vaktlaget skall bestå av två personer som fyllt 18 år. Dessa ska inneha medlemskap i Önnereds Båtlag eller ha nära anknytning därtill. Den som står överst på listan är vaktchef och ansvarar för arbetet. Han skall även ringa till nästa kvälls vakter för att påminna dessa om vaktskyldigheten. Vakt får inte gå ensam. Vakt som uteblir från sitt pass skall sökas per telefon. Om kontakt inte nås skall detta meddelas till ordförande C-G Hjort, tfn för överenskommelse om att vaktpasset skall avbrytas. Den som uteblir från sin vakt skall enligt årsmötesbeslut debiteras kr. Byt gärna inbördes (kan göras via hemsidan) men anteckna alla ändringar i den lista som ligger på skrivbordet i vaktlokalen. Om den vaktskyldige inte kan ta sin vakt åligger det denne att skaffa en ersättare. Hamnen bevakas från den 4 maj till den 30 september mellan klockan och Pingstafton och midsommarafton sköts av Båtlaget. 14

15 :59 VAKT 2015 E.xls VAKTLISTA ÅR 2015 ÖNNEREDS BÅTLAG MAJ SEPTEMBER 1 ti 2 on 3 to 4 fr 5 lö 6 sö 7 må 8 ti 9 on 10 to 11 fr 12 lö 13 sö 14 må 15 ti 16 on 17 to 18 fr 19 lö 20 sö 21 må 22 ti 23 on 24 to 25 fr 26 lö 27 sö 28 må 29 ti 30 on JUNI JULI AUGUSTI DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL Englund Mait Johansson Per-Arne Antblad Andrea fr 1 må Engelbrektsson Jan on Johansson Ove lö Nilverius Ulf Johansen Louice Engström Bengt Sandgren Peter Novenius Stefan Stenson Johan lö 2 ti Eriksson Karin to Johansson Robert sö Nordén Mats Tomingas Linda Eriksson Krister Jonasson Kjell Ahlstedt Peter sö 3 on Eriksson Leif fr Johansson Tore må Nyman Robert Nilsson Lars Larsson Yvonne Ernsjöö Staffan Jonsson Jan Jonason Per-Magnus Almgren Peter må Conrad Anette to Evenås Thomas lö Josefsson Dennis ti Ohlsson Bengt Wahlbäck Mats Berggren Tor Faleslätt Laila Jurland Jan Gustafsson Jenny Wedelin Bengt ti Bergfelt Carina fr Floback Thomas sö Jurland Brigitta on Oldhage Siv-Britt Wassen Hans Bergström Jonas Carlsson Per-Axel Milthon-Edoff Malin Dahlqvist Magnus Wekell Lars on Bergsten Lars lö Frosthammar Per-Anders må Karlsson Håkan to Olsson Peter Wenzelberg Claes Berntsson Eva Lagerstrand Ernie Börjesson Dan Oskarsson Johan Wernefalk Håkan to Hammarclou Leif sö Fägerlind Gun ti Eliasson Kent fr Oskarsson Ingemar Wessberg Robert Holmstedt Stefan Gunnarsson Lars Sahlström Bo Palm Nils Attman Ola fr Bertilsson Göran må Granhed Lena on Kimmelid Irene lö Oskarsson Thomas Westerberg Bengt-Olof Björk Conny Gunnarzon Erlandh Kopp Åse Palmqvist Per Bo Högström lö Berton Martin ti Gustafson Patrik to Kopp Leif sö Pauli Arne Westin Susanne Martinsson Bo Gustavsson Leif Karlsson Torbjörn Lindkqvist Anton Wiberg Nils sö Blomqvist Stefan on Gustavsson Tore fr Kopp Marianne må Persson Ingemar Widén Karl-Erik Boqvist Paul Tammert Yngve Kristensson Lennart Bokhammar Niclas Winterhag Jan må Westman Christer to Hagberg Klas lö Kristensson Birger ti Persson Lars-Göran Zacharoff Kent Bruhn Ulla Hallin Björn Samuelsson Monica Peterson Charlotte Ziegler Hans Dieter ti Brandt Klas fr Jeansson Anders sö Nilsson Tomas on Peterson Sune Zacharoff Lars Abrahamsson Bertil Hansson Lennart Lager Sven-Olof Johansson Eva Åkerman Johan on Hjalmarsson Thomas lö Hansson Per må Kullander Lizzie to Pettersson Christina Ågren Ylva Hansson Per o Anders Ganelius Per Pettersson Jan Bruhn Joakim to Stefan Kristoffersson sö Hastler Göran ti Leander Lövoll Eva fr Pettersson Jan-Erik Åkervall Bo Linders Johan Fischer Ingrid o Peter Lepik Andrus Henriksson Arne Wenzelberg Nils fr Börgeson Gunnar må Hedlund Anders on Leijon Susanne lö Premmert Maria Hermansson Daniel Börjesson Allan Sjöstedt Jan Zachrisson Tore Rand Kalle lö Börgesson Ralph ti Hellström Niclas to Scotting Ursula sö Rissler-Åkesson Göran Ahlmark Gun Borkman Hans Östermark Anna-Lisa William-Olsson Björn Rollfelt Harry Uhlén Mårten sö Börjesson Filip on Skoglund Annika fr Lundberg Birgitta må Rådbo Marie Ahlström Björn Carlander Catharina Hjort C-G Lundegren John Berntsson Martin Albert Lisa må Börjesson Yngve to Öström Birger lö Lundgren Inge ti Rönnberg Sture Albert Gustav Carlson Johan Båtlaget Midsommarafton 0 Lundgren Sven-Erik Röstberg Kerstin Alstrin Mats ti Carlsson Gösta fr Båtlaget Midsommarafton 0 19 sö Lundin Claes on Taflin Eva Albinsson Jan Pettersson Percy Hjort Pontus Svensson Jörgen Hedlund Bengt Åke Godmark Sofia on Carlsson Lars-Christer lö Hjärth Lloyd må Löfving Ingemar to Zachrisson Håkan Andersson Bengt Christiansson Lars-Inge Tammert Ditte Myllylä Marjo Ekelund Niclas Andersson Magnus to Christiansson Yvonne sö Berntsson Ulrica ti Magnusson Barbro fr Sandgren Carin Andersson Britta Claesson Thor Andréasson Beryl Magnusson Stina Börjesson Elin Myhrberg Maja fr Claesson Sven må Nilsson Lännart on Magnusson Bengt Olof lö Scotting Owe Östermark Otto Båtlaget Pingstafton 0 Holmqvist Lars Svensson Arne Scotting Ulf Andréasson Mikael lö Båtlaget Pingstafton 0 23 ti Holmstedt Stefan to Malmström Peter sö Sellhed Göran/Gabriele Andreasson Henry Collin Anders Olsson Bengt-Göran Holmén Jonas Kjellander Rasmus Broberg Ulf sö Corneliusson Jarl on Hultgren Bo fr Marcusson Karl-Erik må Petersson Sivert Andreasson Per-Åke Johansson Thomas 0 Hägglund Bo Östberg Erik Nilsson Eddy Hjort Linus må Corsman Andreas to Hultgren Monica lö Marek Rikard ti Hultkrantz Peter Antonsson Arne Dahlgren Gunnar Christiansson Christopher Melldahl Leif Ståhl Anders Axelsson Anna-Karin ti Dagborn Rolf fr Israelsson Björn sö Mattisson Lars on Stigendal Daniel Axelsson Per Danerås Sven Johansson Martin Milthon Ralph Stålberg Thomas Backman Bror-Lorentz on Dahlström Anders lö Johansson Amanda må Milthon Carl to Svensk Ingmar Back Åke Börjesson Henrik Johansson Pär Börjesson Samuel Svennevid Lennart Backman Anders to Drewitz Tage sö Johansson Frida ti Müller Sverker fr Svennevid David Backman Hans Bernhard Sven-Olof Johansson Lisbeth Mörck Jan Svensson Jarl Backman Katarina fr Dybeck Tom må Johansson Håkan on Niklasson Rolf lö Svensson Berggren Ulrika Andersson Roland Eklund Annika Johansson Martin Nilsson Thord Svensson Marie Hallin Anna lö Eggelind Evert ti Johansson Christer to Nilsson Göran sö Swärd Reino Bengtsson Lars Hedlund Lars G Dyrevik Jonas Adamsson Per sö Eklund Louise fr Nilsson Henrik må Isaksson Tord

Årsmöte i Önnereds Båtlag

Årsmöte i Önnereds Båtlag Årsmöte i Önnereds Båtlag 2013 Innehåll: Kallelse till årsmöte sid. 2 Föredragningslista samt valberedningens förslag 3 Verksamhetsberättelse för år 2012 4 Ekonomisk redovisning 5 Styrelsens förslag till

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Till ordförande för årsstämman valdes Christer Hjort och till sekreterare Gunnar Ryman.

Till ordförande för årsstämman valdes Christer Hjort och till sekreterare Gunnar Ryman. PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2008 Lördagen den 9 augusti kl 15.00 i Häröns skola Ordförande i FHSF Christer Hjort hälsade de närvarande stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad. Representanter

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

3 Val av två justeringsmän. Till att justera protokollet från denna stämma valdes Barbro Isaksson C09 och Klas Kingström, D02.

3 Val av två justeringsmän. Till att justera protokollet från denna stämma valdes Barbro Isaksson C09 och Klas Kingström, D02. 1 Inledning. Namn Mötet öppnas. Mats Garle Har kallelsen till föreningsstämman annonserats i tid enligt stadgarna? Bifölls av stämman Dagordning till stämman har funnits tillgänglig i brevlådan vid anslagstavlan

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22 1 Stämmans öppnande Bo Arne Nilsson öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer