Vårutskick inkl. vaktlista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårutskick 2015. inkl. vaktlista"

Transkript

1 Vårutskick 2015 inkl. vaktlista Innehåll: Styrelse och revisorer 2015, inkl. styrelsens ansvarsområden sidan 2 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka 3 Övrig information 4 Protokoll fört vid Önnereds Båtlags årsmöte Båtlagskalendern 11 Priser och avgifter för Regler för vakthållning 14 Vaktlista 15 Snabbfakta om Önnereds Båtlag Hamnen byggd Antal medlemmar ca 650. Antal båtplatser: 293. Anmälningsavgift för nya medlemmar 100:-. Årsavgift 250:-. Plusgirokonto: Önnereds Hamnväg 20, Västra Frölunda. Tfn till klubbstugan: Maximal båtstorlek/plats: 1. 5,0 x 2 m Antal 97 Maxdjup 0,5 m 2. 6,5 x 2,5 m " 42 0,6 m 3. 8,5 x 2,75 m " 85 1,5 m 4. 9,5 x 3,25 m " 55 1,75 m 5. 11,0 x 3,75 m " 14 2,00 m Klubbstugan kan bokas av medlem som äger/hyr bryggplats i hamnen eller vinterplats på Sjöbacka under tiden 1 oktober-30 april via Helena och Peter Malmström, eller Kostnad 500 kronor/dygn eller 0-5 timmar från 300 kronor. 1

2 Styrelse och revisorer 2015 Ordförande C-G Hjort V. ordförande Peter Ahlstedt Kassör Gunilla Adamsson Sekreterare Charlotte Flodin Ledamöter Thord Nilsson Lennart Falck Ingemar Löfving Suppleanter Thomas Oskarsson Eddy Nilsson Claes Wenzelberg Revisorer Åse Kopp Johansson Per-Åke Andréasson Suppleant Kjell Jonasson Ansvarsområden inom styrelsen : * Medlemsregister, köp, sälj, hyra, hyra ut, vaktlista, klubbstugan, expedition, Ingemar Löving vinteruppläggning på hamnplan Charlotte Flodin Gunilla Adamsson * Underhåll och drift samt ansvar för arbetskvällar, utrustning, gräsytor, Thord Nilsson hamnplan, sjöbodar, förråd, sopcontainer, kärror Claes Wenzelberg * Bryggor med utrustning, slip Thomas Oskarsson Eddy Nilsson * Sjöbacka inklusive uppläggning/sjösättning, arbetsdagar, debitering Peter Ahlstedt Anders Collin * Miljöansvar, miljöstationer, spolplatta Lennart Falck * Hemsidan Thord Nilsson 2

3 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka Arbetsdagar är planerade enligt nedanstående. De pågår mellan klockan och Kom arbetsklädd och ta gärna med egna redskap. Medlemmar (hyrare) har förmånen/skyldigheten att göra arbetsdagar. De är obligatoriska. Vid utebliven närvaro debiteras 400 kronor. Av årets faktura framgår när du har arbetsdagar och vaktgång. För dem som ingår i gruppen köpa-byta-hyra-hyra ut bryggplatser blir det slutliga ansvaret klart först när den karusellen är avslutad. De som blir berörda kommer att meddelas. Hamnen Arbetet består av underhållsarbeten i hamnen, på klubbstuga och förråd, trädgårdsarbete, städning m.m. VÅR HÖST Datum Bryggplatsnummer Datum Bryggplatsnummer 13 april D33-D48 21 september E02-E12, A0-A06 20 april B34, D49-D64 28 september A07-A21 27 april D65-D77, DA2 19 oktober A22-A37 Är du förhindrad att delta på din arbetsdag så ring i god tid till arbetsledaren Thord Nilsson Han försöker då finna en annan arbetsdag. Sjöbodar Arbetsdagar för sjöbodarna är 4 maj för nummer 1-8 och 14 september för nummer Arbetet består av städning, underhållsarbete, trädgårdsarbete m.m. Är du förhindrad att delta på din arbetsdag så ring i god tid till arbetsledaren Anders Hedlund, tfn Han försöker då finna en annan arbetsdag. Sjöbacka Sjösättning från Sjöbacka sker april och 9-10 maj och upptagning blir det september, 3-4 oktober och 24 oktober. Se även bifogad anmälningsblankett. Arbetsdagar på Sjöbacka är 18 maj och 7 september. Arbetet består av städning, underhållsarbete, placering av vaggor, pallningsvirke m.m. Det är förbjudet att ha el inkopplad då ingen vistas i eller i närheten av båten. Risken för brand är uppenbar och brand i en båt kan snabbt sprida sig till fler båtar. Bommen vid infarten till Sjöbacka ska låsas efter varje passage. 3

4 Övrig information Kort om sånt som är bra att känna till: Damseniorerna träffas varje tisdag kl. 11 i klubbstugan, se kalendarium. Herrseniorerna träffas varje onsdag kl. 10 i klubbstugan, se kalendarium. Markera din plats som gästplats genom att markera grönt med den rödgröna skylten på bryggan när du ger dig ut på långsegling. Notera beräknad ankomstdag i liggaren. Tilläggning på nockarna är bara tillåten för i- och urlastning. Anmäl ändringar av uppgifter i medlemsregistret till Bryggplatskö På årsmötet i februari presenterades en tabell över intresset av att köpa/sälja/hyra och hyra ut bryggplatser. Den dagsaktuella situationen är denna: INTRESSEANMÄLNINGAR 2015 Storlek Summa Sälja Köpa Byta till Hyra Hyra ut (varav 25 hyr) Högsta M-nr för köpta platser STORLEK: Flest år i byteskön Högsta M-nr för hyra plats Antal år som medlem >20 4 Ett medlemsnummer ger endast rätt till en båtplats i hamnen. Medlem med befintlig båtplats idag kan alltså inte köpa ytterligare plats på samma medlemsnummer. Detta gäller såväl i en eventuell yttre hamn som i den gamla hamnen. All andrahandsuthyrning av platser i hamnen ska förmedlas via styrelsen. Medlemmar som uppdagas med att hyra ut sin plats på egen hand kan uteslutas ur föreningen. Expeditionen Expeditionen hålls öppen på tisdagar 5 och 19 maj samt 8, 15 och 22 september klockan Vid dessa tillfällen kan du som är båtplatsägare eller båtplatshyrare köpa nycklar (200:- för ägare resp. 400:- för hyrare), klubbvimplar (150:-) och dekaler, samt i maj boka jolleplats och i september uppläggningsplats på hamnplan. 4

5 Anmälan om vinterplats i sjön kan göras via e-post till Vinterliggare ska förtöja båten på ostsidan av bryggan, så långt in mot land som möjligt. Detta för att minska påfrestning på bryggorna. Styrelsen vill uppmana medlemmarna att logga in sig på båtlagets hemsida. För att få information mellan utskicken och få reda på aktuella händelser i hamnen och föreningen finns webbsidan på Här planerar vi även att förmedla intressant information från föreningens styrelsemöten. På webbsidan finns även en anslagstavla för byten av hamnvaktsdag. För att få mer än allmän information krävs en registrering för att få lösenord. Information om detta finns under "logga in". Ny lag avseende tömning av holdingtank. Från den 1 april gäller lagstiftning om att holdingtankar måste tömmas i därför avsedda tömningsstationer. Önnereds Fiskehamnsförening har färdigställt en sådan anläggning, och Önnereds Båtlag har i samarbete gemensam tömningsstation med fiskehamnsföreningen. Varje enskild båtägare kan köpa en nyckel av Stig Kjellberg, Önnereds Fiskehamnsförening, tel för 150 kr + moms. Därefter utgår en årsavgift på 200 kr för obegränsat antal tömningar. Ytterliggare information kan erhållas i samband med köp av nyckel. Avfallshantering/Miljöstationer Miljöstationerna i hamnen och på Sjöbacka får bara användas för miljöfarligt avfall, t ex oljor, oljefilter, övriga vätskor, färgburkar och batterier. Annat skräp tas hem till egen tunna. Lämna inget skräp under båten. Miljöstationerna kan inte ta hand om gamla nödraketer. Göteborgs Stad Miljö kräver att båtägare täcker marken under båten med presenning eller liknande innan skrapning och målning av botten. Töm färgresterna i behållaren för färgrester i miljöstationen. Använd endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för fritidsbåtar. (se bifogade brev från Göteborgs Stad Miljö på nästa sida). Vi vill påminna om de regler som gäller på våra uppläggningsplatser. Miljöförvaltningen gör oanmälda besiktningar och då är det enkelt att se att vi har en del förbättringar att göra. Det är troligt att vite kan utdömas mot Båtlaget. Dvs vi får betala för de som inte sköter sig. Styrelsen har inte tänkt sig att uppträda som poliser utan vi räknar med att beslutade regler följs. De som har behov att slipa ner sina båtbottnar förväntar vi oss att man förbereder detta, så att vi kan följa de regler som finns. Observera att det är helt förbjudet att tvätta ur färgpenslar i handfaten på såväl yttre som inre toaletten i klubbstugan. 5

6 Miljöskyddsavdelningen Handläggare: Helena Martinell Önnereds Båtlag Tfn: 031/ Att: Per Ahlberg E-post: Önnereds Hamnväg Västra Frölunda Diarienr: 05143/06 Beslut enligt miljöbalken Önnereds Båtlag, Önnereds Hamnväg Beslut Miljönämnden förelägger Önnereds Båtlag med org.nr att följande regler tillkännages för hamnens kunder, medlemmar eller motsvarande. Ni har genom skrivelse daterad den 18 september 2006 beretts möjlighet att yttra Er i ärendet. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 2 kap 3. Beslutet går att överklaga, se bilaga. - Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger får användas. - Vid skrapning och slipning av båtar ska färgflagor och slipdamm samlas upp och lämnas på miljöstation. Lägg något under båten så att färgflagor och slipdamm inte tränger ner i marken. (Slipmaskin med filter/behållare kan underlätta uppsamlingen). - Vid målning av båtar ska marken täckas så att färgspill kan omhändertas. - Färgburkar, olja och andra kemikalier får ej lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen. - Avfall och farligt avfall ska samlas upp och lämnas vid hamnens miljöstation. - T ex färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm. - Avspolning av båtar får endast ske över spolplatta/på anvisad plats. - Bullerstörande arbeten får inte utföras mellan kl till Båtar får inte ställas upp med mast inom hamnens område så att störning uppstår från bl a slående fall eller vinande oljud vid blåst. 6

7 Den traditionella midsommarfesten För varje år blir vårt midsommarfirande allt mer populärt och lockar deltagare från en stor del av västra Göteborg. Det tycker vi är roligt men det ställer också större krav på arrangörerna och behovet av frivilliga insatser före, under och efter firandet ökar. Vi vädjar därför till våra medlemmar att hjälpa till det kan gälla allt från att klä och resa stången till att röja upp efteråt. Vi behöver också bidrag från medlemmar i form av lotterivinster för att kunna betala lekledare/musiker. Anmäl er som medhjälpare till Agneta och Sten-Gunnar Andersson, tfn Så här ser programmet för midsommarfirandet på midsommarafton ut: Samling för att klä och resa midsommarstången Gemensamt firande i hamnen. Dans, lekar, dricka, varm korv. Lotter med fina vinster. Som vanligt är det fri entré och gott väder! Så här förtöjer man vid en y-bom! Fäll gärna ner badstegen då du lämnar båten, det underlättar om någon skulle ha otur och falla i vattnet. 7

8 Protokoll fört vid Önnereds Båtlags årsmöte, Anders Collin hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet antog det anslagna medlemsregistret, där alla närvarande prickat av sig, som röstlängd. Därefter godkändes dagordningen. 3. Till ordförande för mötet valdes Björn Hallin. 4. Till sekreterare för mötet valdes C-G Hjort 5. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ida Wahlqvist och Ulf Palm. 6. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 7. Verksamhetsberättelsen, vilken var utsänd med årsmöteshandlingarna, godkändes av stämman. Resultat- och balansräkning, vilka också var utsända med årsmöteshandlingarna, fastställdes av stämman. Revisionsberättelsen lästes upp av Björn Hallin och godkändes av stämman. 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år Mötesordföranden frågade stämman om 9 kunde delas upp i pkt.a och pkt.b. Under pkt.a skulle motionen om medlemskap i SBU behandlas, och därefter under pkt. b skulle insatser, budget och årsavgift fastställas. Stämman godkände denna arbetsordning. 9 a. Styrelsen föredrog motionen om medlemskap i SBU. Stämman uttryckte tveksamhet till att Båtlaget skulle betala ca kr årligen för möjligheten att få SBU som borgenär till en handlingsfrihet att låna pengar, som eventuellt aldrig skulle ske. Inför en oförutsedd situation, eller behovet av att utnyttja ett SBU-medlemskap krävde stämman en mer detaljerad beskrivning. Stämman beslutade återremittera motionen till styrelsen. 9 b. Styrelsens förslag till budget för 2015 fastställdes av stämman. Insatser och årsavgift fastställdes i enlighet med förslag i årsmöteshandlingarna. Det framfördes önskemål att budgeten ska skickas ut med årskmöteshandlingarna. På fråga vad medlemsavgiften ska täcka för utgifter, informerades att den ska täcka utgifter för administration. 10. Motion ang. Vaggor på Sjöbacka. Rolf Dagborn föredrog sin motion innebärande snävare tidsrymd mellan arbetsdagar och sjösättning/upptagning på Sjöbacka. Anders Collin svarade att styrelsen tillstyrker motionen och att motionärens syfte redan tillgodosetts i årsmötesutskickets kalendarium. Stämman beslutade bifalla motionen. Motion ang. Muddringsdjup i hamnen. Rolf Dagborn föredrog sin motion innebärande återställande av muddringsdjupet 2 meter, främst i tillfartsrännan. Anders Collin svarade att det hittills ej varit möjligt att dumpa några muddringsmassor. Nu har det dock uppenbarat sig två möjligheter. Dels att till en kostnad av ca 600 kr/kubikmeter mottager ett byggföretag muddermassorna, samt dels en teknisk lösning som bryggföreningen vid lilla Dansholmen nu 8

9 prövar. Den lösningen innebär att man spontar nära strandremsan och lägger muddermassorna mellan spont och strandremsa. Båtlaget har idag vattendomen både i hamnen och tillfartsrännan, men måste söka ett igångsättningstillstånd. I den allmänna diskussionen restes förslaget att frågan skulle återremitteras till styrelsen, och trots att det är Båtlaget som har vattendomen skulle styrelsen kontakta våra grannföreningar för att göra gemensam sak. Stämman beslutade återremittera motionen till styrelsen. Motion ang. Vinterplatser i hamnen. Styrelsen föredrog sin motion innebärande att ej tillåta vinterliggning i hamnen för båtar större än plats 3. I efterföljande diskussion framfördes att Båtlaget då bla skulle tappa en del av sin verksamhet. Det framfördes också att styrelsen bör ta ett större ansvar för att förtöjningsreglerna efterlevs. Stämman beslutade att återremittera frågan till styrelsen, och att styrelsen har handlingsfrihet att införa en avgift för utnyttjande av klubbstugan och hamnens övriga faciliteter för permanent boende i hamnen. Motion ang.förslag till stadgeändringar. Mötesordförande frågade stämman om denna motion kunde ställas under proposition exkl frågan om arv av medlemsnummer. Därigenom skulle behandlingen av nästa motion ge svaret på frågan om ja eller nej till arv av medlemsnummer. Stämman godkände denna propositionsordning. C-G Hjort föredrog stadgegruppens förslag till omarbetade stadgar. Under diskussionen framfördes synpunkten att införande av familjemedlemskap borde ses över. Stämman beslutade anta motionen. Motion ang. Stadgegruppens förslag. Thord Nilsson föredrog motionen som en majoritet av styrelsen stod bakom. Den innebar att möjligheten att ärva medlemsnumret inte skulle vara möjlig, samt att stadgarna bör granskas av en extern jurist. Härefter förevar en större diskussion varvid stämman slutligen enades att konstatera att de skilda köreglerna för hyra respektive köpa/byta bryggplats kanske skapade icke önskvärda effekter. Stämman beslutade återremmittera frågan till styrelsen, med uppdrag att se över köreglerna och återkomma med förslag. Nuvarande tillämpning av köreglerna gäller under utredningstiden. Beträffande frågan om en extern jurist meddelade stadgegruppen att man var bekväm med kompetensen inom gruppen enär Ralf Marek både undervisat och skrivit läroböcker i ämnet. Stämman beslutade att detta var tillräckligt. 11. Stämman antog valberedningens förslag enligt nedan: Ordförande C-G Hjort Nyval 2 år Ledamöter Gunilla Adamsson Vald 2014 Ingemar Löfving Fyllnadsval 1 år Lennart Falck Vald 2014 Charlotte Flodin Omval 2 år Peter Ahlstedt Omval 2 år Thord Nilsson Vald 2014 Suppleanter Thomas Oskarsson Omval 1 år Eddy Nilsson Omval 1 år Claes Wenzelberg Nyval 1 år Revisorer Åse Kopp Omval 1 år Per-Åke Andreasson Nyval 1 år Revisorssuppleant Kjell Jonasson Nyval 1 år 12. På förslag från årsmötet valdes valberedningen bestående av Ulf Palm (sammankallande), Anders Collin och Bengt Olof Magnusson. 9

10 13. Anders Collin informerade om planerad verksamhet för Vad gäller hamnen pågår en diskussion med skattemyndigheten att kunna bygga upp en reparationsfond och därmed slippa skatta för eventuella överskott i bokföringen. Räddningsstegar är införskaffade och ska monteras på bryggorna i hamnen innan sjösättningen. Akterpålar ska justeras. Det har införskaffats nya dörrar till sjöbodarna, som efter målning ska monteras. Vad gäller Sjöbacka är den stora frågan om lyftalternativ dominerande. Därutöver pågår renovering av diverse hjälpmedel för av- och påmastning samt förvaring. Styrelsen påminde också om kravet att täcka marken under båten vid skrapning och målning av båtbotten. Det informerades att de båtägare som har holdingtank kan köpa en nyckel, samt mot en årlig avgift, fritt kan tömma sina tankar i en nyinstallerad anläggning i Önnereds fiskehamn. Informerades att deponering av bottensprutat vatten på spolplattan i hamnen kostar Båtlaget pengar. Därför ska vanlig renspolning av båtarna i övrigt ej samlas upp. Det finns detaljerad instruktion om detta vid spolplattan som ska följas. Det begärdes av medlem att det skulle föras till protokollet att styrelsen fortsätter utreda frågan om att bygga en balkong till klubbstugan. Det uttrycktes önskemål om att Båtlagets lösa flytbryggor (som avses användas på Sjöbacka vid annat lyftalternativ) i mellantiden används som vågbrytare utanför A- och B-bryggorna. Styrelsen fick uppdraget att utreda med grannföreningarna om att starta Båtsamverkan, och i samband med detta starta upp en kommunikationsfunktion via facebook. 14. Ulf Palm redogjorde för pågående arbete inom Önnereds Bryggplatsförening (ÖBPF). En detaljplan ska komma till stånd från 2016 i vårt område. På fråga vad detta skulle innebära tidsmässigt, svarade Ulf att man får räkna med att bygglov tar ett par månader, en vattendom ca 1,5 till 2 år och totalt säkert 3-4 år. I detta sammanhang nämnde Ulf att representanter för styrelsen i Önneredsviken Marina (Wallenstams bryggor)har ställt frågan om Bryggplatsföreningen kunde tänka sig att införliva deras bryggor i en framtida nybyggd hamn. 15. Inga övriga frågor fanns anmälda. C-G Hjort tackade avgående styrelseordföranden Anders Collin för hans engagemang i styrelsearbetet med en blomma och gåva. Bo Löfving avtackades (genom Ingemar Löfving) för sitt mångåriga uppdrag som revisor, även han med blomma och gåva. Avgående styrelsesuppleanten Jörgen Svensson var ej närvarande men mötet applåderade även honom. 16. Ordföranden Björn Hallin tackade styrelsen för dess arbete under det gångna verksamhetsåret samt till sist årsmötet för uppmärksamheten, önskade oss alla en trevlig båtsommar och förklarade därefter årsmötet avslutat. Önnered Vid protokollet C-G Hjort Justeras Ida Wahlqvist Ulf Palm 10

11 Båtlagskalender 2015 Dag April Maj Juni, juli, aug September Oktober 1 Herrseniorer Inga Damseniorer Damseniorer aktiviteter, förutom; Midsommar 19 juni. 2 Herrseniorer 3 Upptagning Sjöbacka 4 A-dag sjöbodar 1-8 Upptagning Sjöbacka 5 Expedition Damseniorer 6 Herrseniorer Damseniorer 7 Damseniorer A-dag Sjöbacka Herrseniorer 8 Herrseniorer Expedition Damseniorer 9 Sjösättning Sjöbacka Herrseniorer 10 Sjösättning Sjöbacka Damseniorer Upptagning Sjöbacka 13 A-dag hamnen Herrseniorer Upptagning Damseniorer D33 - D48 Sjöbacka 14 Damseniorer A-dag sjöbodar Herrseniorer 15 Herrseniorer Sista dag för sjösättning från hamnplan 9-16 Expedition Damseniorer 16 Herrseniorer Sjösättning Sjöbacka A-dag Sjöbacka 19 Sjösättning Sjöbacka Expedition Damseniorer A-dag hamnen A22-A37 Damseniorer 20 A-dag hamnen D49 - D64 Herrseniorer 21 Damseniorer A-dag hamnen Herrseniorer E02-E12, A0-A06 22 Herrseniorer Expedition Damseniorer 23 Herrseniorer 24 Upptagning Sjöbacka Damseniorer 27 A-dag hamnen Herrseniorer A-dag hamnen Damseniorer D65 - D77, DA2 A07-A21 28 Damseniorer Herrseniorer 29 Herrseniorer Damseniorer 30 Herrseniorer 31 XXX XXX 11

12 Priser och avgifter 2015 Samtliga priser och avgifter inkluderar 25 % moms. Priser inom parentes anger tidigare års avgift. Hamnen Båtplats typ Insatsens värde vid köp/försäljning Hamnavgift exkl. årsavgift inkl Miljöavgift 100kr Hyresavgift exkl. årsavgift inkl Miljöavgift 100kr kr 700 kr kr kr 800 kr kr kr 950 kr kr kr 1100 kr kr kr kr kr Den som hyr en plats skall vara medlem och betala en hyra som framräknas som hamnavgiften + 10 % av insatsens värde. Övriga avgifter Bryggplatsägare Bryggplatshyrare Övr. medlem Års/medlemsavgift 250 kr 250 kr 250 kr Jolleplats 400 kr 400 kr 400 kr Uppläggningsplats hamnplan Vinterplats i sjön 1/11-31/3 (för boende i båt utredning pågår) 700 kr Sen anmälan, dvs efter sista expeditionskvällen, 350 kr extra 100 % hamnavgift 700 kr Sen anmälan, dvs efter sista expeditionskvällen, 350 kr extra 100 % hamnavgift kr Sen anmälan, dvs efter sista expeditionskvällen, 550 kr extra Nycklar 200 kr Deposition 400 kr -- Klubbvimpel 150 kr 150 kr 150 kr Förtöjningsboj 100 kr 100 kr 100 kr Påminnelseavgift 100 kr 100 kr 100 kr Utebliven närvaro vid arbetsdag Sen sjösättning från hamnplan (efter 15 maj) Hyra av klubbstuga 400 kr 400 kr 200 kr /påbörjad vecka 200 kr /påbörjad vecka 200 kr /påbörjad vecka Heldag 500kr (med tält 1000 kr) 0-3 timmar-300kr Anmälningsavgift (ny medlem) kr Nycklar, jolleplatser mm säljs vid expeditionstillfällena. Elförbrukning för vinterplats i sjön debiteras till 1:20kr/kWh med avläsning på separata mätare. Avläsning och betalning lämnas av vinterliggarna senast 20 dec. 12

13 Sjöbacka Då Kynningsrud höjt sina priser för lyft och sjösättning och troligtvis kommer att höja dem ytterligare, kommer Båtlaget framgent att debitera den faktiska lyftkostnaden. Alternativa lyftalternativ är under utredning av styrelsen. Uppläggningsplats Insatsens värde Platsavgift inkl Mastavgift typ vid köp/försäljn Miljöavgift 200kr kr 600 kr 125 kr kr 725 kr 125 kr kr 850 kr 125 kr kr 975 kr 125 kr Nycklar 100 kr Deposition 400 kr Uppläggningsplats typ Tilläggskostnad för den som hyr är 15 % av insatsens värde Kostnad och tid för tillfälligt lyft/sjösättning 2 15 % x = 450 kr Särskild överenskommelse 3 15 % x = 555 kr med Anders Collin 4 15 % x = 650 kr 5 15 % x = 765 kr Den som hyr plats på Sjöbacka betalar en hyra som framräknas som platsavgiften + lyft/sjösättningsavgift + 15 % av insatsens värde. Nycklar säljs av Anders Collin. Sjöbodar Alla sjöbodar är Insatsens värde vid Avgift för sjöbod av samma typ köp/försäljning Sjöbod kr kr 13

14 Regler för vakthållning Vaktlista, se nästa sida. Observera att det vaktdatum som stod på fakturan var preliminärt eftersom köp/byte/hyr-karusellen då inte var slutförd. Kontrollera ditt vaktdatum i denna vaktlista så att du inte missar din vakt! Varje bryggplatsinnehavare är skyldig att gå vakt. Vid uthyrning av bryggplats är den som hyr platsen vaktskyldig. I vaktrapporten är specificerat de åtgärder som vakterna är skyldiga att utföra. Utnyttja detta tillfälle att dra Ditt strå till stacken för allas säkerhet och trevnad genom att noggrant utföra dessa åtgärder. Observera att det endast är föreningens medlemmar som är försäkrade via Önnereds Båtlag under vaktgång. Vaktlaget skall bestå av två personer som fyllt 18 år. Dessa ska inneha medlemskap i Önnereds Båtlag eller ha nära anknytning därtill. Den som står överst på listan är vaktchef och ansvarar för arbetet. Han skall även ringa till nästa kvälls vakter för att påminna dessa om vaktskyldigheten. Vakt får inte gå ensam. Vakt som uteblir från sitt pass skall sökas per telefon. Om kontakt inte nås skall detta meddelas till ordförande C-G Hjort, tfn för överenskommelse om att vaktpasset skall avbrytas. Den som uteblir från sin vakt skall enligt årsmötesbeslut debiteras kr. Byt gärna inbördes (kan göras via hemsidan) men anteckna alla ändringar i den lista som ligger på skrivbordet i vaktlokalen. Om den vaktskyldige inte kan ta sin vakt åligger det denne att skaffa en ersättare. Hamnen bevakas från den 4 maj till den 30 september mellan klockan och Pingstafton och midsommarafton sköts av Båtlaget. 14

15 :59 VAKT 2015 E.xls VAKTLISTA ÅR 2015 ÖNNEREDS BÅTLAG MAJ SEPTEMBER 1 ti 2 on 3 to 4 fr 5 lö 6 sö 7 må 8 ti 9 on 10 to 11 fr 12 lö 13 sö 14 må 15 ti 16 on 17 to 18 fr 19 lö 20 sö 21 må 22 ti 23 on 24 to 25 fr 26 lö 27 sö 28 må 29 ti 30 on JUNI JULI AUGUSTI DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL DAT NAMN TEL Englund Mait Johansson Per-Arne Antblad Andrea fr 1 må Engelbrektsson Jan on Johansson Ove lö Nilverius Ulf Johansen Louice Engström Bengt Sandgren Peter Novenius Stefan Stenson Johan lö 2 ti Eriksson Karin to Johansson Robert sö Nordén Mats Tomingas Linda Eriksson Krister Jonasson Kjell Ahlstedt Peter sö 3 on Eriksson Leif fr Johansson Tore må Nyman Robert Nilsson Lars Larsson Yvonne Ernsjöö Staffan Jonsson Jan Jonason Per-Magnus Almgren Peter må Conrad Anette to Evenås Thomas lö Josefsson Dennis ti Ohlsson Bengt Wahlbäck Mats Berggren Tor Faleslätt Laila Jurland Jan Gustafsson Jenny Wedelin Bengt ti Bergfelt Carina fr Floback Thomas sö Jurland Brigitta on Oldhage Siv-Britt Wassen Hans Bergström Jonas Carlsson Per-Axel Milthon-Edoff Malin Dahlqvist Magnus Wekell Lars on Bergsten Lars lö Frosthammar Per-Anders må Karlsson Håkan to Olsson Peter Wenzelberg Claes Berntsson Eva Lagerstrand Ernie Börjesson Dan Oskarsson Johan Wernefalk Håkan to Hammarclou Leif sö Fägerlind Gun ti Eliasson Kent fr Oskarsson Ingemar Wessberg Robert Holmstedt Stefan Gunnarsson Lars Sahlström Bo Palm Nils Attman Ola fr Bertilsson Göran må Granhed Lena on Kimmelid Irene lö Oskarsson Thomas Westerberg Bengt-Olof Björk Conny Gunnarzon Erlandh Kopp Åse Palmqvist Per Bo Högström lö Berton Martin ti Gustafson Patrik to Kopp Leif sö Pauli Arne Westin Susanne Martinsson Bo Gustavsson Leif Karlsson Torbjörn Lindkqvist Anton Wiberg Nils sö Blomqvist Stefan on Gustavsson Tore fr Kopp Marianne må Persson Ingemar Widén Karl-Erik Boqvist Paul Tammert Yngve Kristensson Lennart Bokhammar Niclas Winterhag Jan må Westman Christer to Hagberg Klas lö Kristensson Birger ti Persson Lars-Göran Zacharoff Kent Bruhn Ulla Hallin Björn Samuelsson Monica Peterson Charlotte Ziegler Hans Dieter ti Brandt Klas fr Jeansson Anders sö Nilsson Tomas on Peterson Sune Zacharoff Lars Abrahamsson Bertil Hansson Lennart Lager Sven-Olof Johansson Eva Åkerman Johan on Hjalmarsson Thomas lö Hansson Per må Kullander Lizzie to Pettersson Christina Ågren Ylva Hansson Per o Anders Ganelius Per Pettersson Jan Bruhn Joakim to Stefan Kristoffersson sö Hastler Göran ti Leander Lövoll Eva fr Pettersson Jan-Erik Åkervall Bo Linders Johan Fischer Ingrid o Peter Lepik Andrus Henriksson Arne Wenzelberg Nils fr Börgeson Gunnar må Hedlund Anders on Leijon Susanne lö Premmert Maria Hermansson Daniel Börjesson Allan Sjöstedt Jan Zachrisson Tore Rand Kalle lö Börgesson Ralph ti Hellström Niclas to Scotting Ursula sö Rissler-Åkesson Göran Ahlmark Gun Borkman Hans Östermark Anna-Lisa William-Olsson Björn Rollfelt Harry Uhlén Mårten sö Börjesson Filip on Skoglund Annika fr Lundberg Birgitta må Rådbo Marie Ahlström Björn Carlander Catharina Hjort C-G Lundegren John Berntsson Martin Albert Lisa må Börjesson Yngve to Öström Birger lö Lundgren Inge ti Rönnberg Sture Albert Gustav Carlson Johan Båtlaget Midsommarafton 0 Lundgren Sven-Erik Röstberg Kerstin Alstrin Mats ti Carlsson Gösta fr Båtlaget Midsommarafton 0 19 sö Lundin Claes on Taflin Eva Albinsson Jan Pettersson Percy Hjort Pontus Svensson Jörgen Hedlund Bengt Åke Godmark Sofia on Carlsson Lars-Christer lö Hjärth Lloyd må Löfving Ingemar to Zachrisson Håkan Andersson Bengt Christiansson Lars-Inge Tammert Ditte Myllylä Marjo Ekelund Niclas Andersson Magnus to Christiansson Yvonne sö Berntsson Ulrica ti Magnusson Barbro fr Sandgren Carin Andersson Britta Claesson Thor Andréasson Beryl Magnusson Stina Börjesson Elin Myhrberg Maja fr Claesson Sven må Nilsson Lännart on Magnusson Bengt Olof lö Scotting Owe Östermark Otto Båtlaget Pingstafton 0 Holmqvist Lars Svensson Arne Scotting Ulf Andréasson Mikael lö Båtlaget Pingstafton 0 23 ti Holmstedt Stefan to Malmström Peter sö Sellhed Göran/Gabriele Andreasson Henry Collin Anders Olsson Bengt-Göran Holmén Jonas Kjellander Rasmus Broberg Ulf sö Corneliusson Jarl on Hultgren Bo fr Marcusson Karl-Erik må Petersson Sivert Andreasson Per-Åke Johansson Thomas 0 Hägglund Bo Östberg Erik Nilsson Eddy Hjort Linus må Corsman Andreas to Hultgren Monica lö Marek Rikard ti Hultkrantz Peter Antonsson Arne Dahlgren Gunnar Christiansson Christopher Melldahl Leif Ståhl Anders Axelsson Anna-Karin ti Dagborn Rolf fr Israelsson Björn sö Mattisson Lars on Stigendal Daniel Axelsson Per Danerås Sven Johansson Martin Milthon Ralph Stålberg Thomas Backman Bror-Lorentz on Dahlström Anders lö Johansson Amanda må Milthon Carl to Svensk Ingmar Back Åke Börjesson Henrik Johansson Pär Börjesson Samuel Svennevid Lennart Backman Anders to Drewitz Tage sö Johansson Frida ti Müller Sverker fr Svennevid David Backman Hans Bernhard Sven-Olof Johansson Lisbeth Mörck Jan Svensson Jarl Backman Katarina fr Dybeck Tom må Johansson Håkan on Niklasson Rolf lö Svensson Berggren Ulrika Andersson Roland Eklund Annika Johansson Martin Nilsson Thord Svensson Marie Hallin Anna lö Eggelind Evert ti Johansson Christer to Nilsson Göran sö Swärd Reino Bengtsson Lars Hedlund Lars G Dyrevik Jonas Adamsson Per sö Eklund Louise fr Nilsson Henrik må Isaksson Tord

Årsmöte i Önnereds Båtlag

Årsmöte i Önnereds Båtlag Årsmöte i Önnereds Båtlag 2013 Innehåll: Kallelse till årsmöte sid. 2 Föredragningslista samt valberedningens förslag 3 Verksamhetsberättelse för år 2012 4 Ekonomisk redovisning 5 Styrelsens förslag till

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 I årets verksamhetsberättelse har vi samlat alla rapporter i en och samma text. Tanken är att det ska vara lättare att hitta i materialet samtidigt som vi sparar lite

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Datum: Torsdagen den 27 mars 2014, klockan 19.00 (18.30) Plats: Aulan i Kapareskolan, Håkullavägen, Onsala. OBS! Mötet börjar 19.00

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång!

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång! NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN Juniorseglingens framgång! Ole seglar Vinter familjens på Hundudden nya Midget. FOTO: Christian Grethe Rottböll Falk Sund Seglar-Vikingen

Läs mer

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Fikapaus. Karl Leander, SK 22 Neana, Per Nordström, Folkbåten Saba, Stefan Impola, Folkbåten Pärla. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

PROTOKOLL 1(3) Grötviks Segelsällskap

PROTOKOLL 1(3) Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Grötviks Segelsällskap Datum Protokollsnr 2011-02-02 1 Styrelsemöte Tid 2011-02-02 Plats Närvarande Klubbstugan i Grötvik Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Clas Löfqvist Claes

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

DRAGBLADET. Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna

DRAGBLADET. Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna DRAGBLADET Smålandssektionen Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna NR 2 /2010 Årgång 24 Glad midsommar och Njut av sommaren I detta nummer: Redaktörens ruta Ordförande har ordet Protokoll från årsmötet

Läs mer

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar Protokoll fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN FOTO: PIA DUFBÄCK ARKSTEDT Mäklarringen kan Österåker. Vi känner till de

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

Dags att ta beslut i Subliftfrågan

Dags att ta beslut i Subliftfrågan NR 2. 2009. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 214:e PUBLIKATION. 53:a ÅRGÅNGEN 110 år VSS Dags att ta beslut i Subliftfrågan FOTO: Christian Falk FOTO: Redaktionen Kom till vårmötet, torsdagen den 28 maj, kl.

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Kallelse till ordinarie föreningsstämma SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Onsdagen den 25 april 19.00 Restaurang Le Golf på Wermdö Golf & Country Club www.skeppsdalsstrom.se KALLELSE till ORDINARIE

Läs mer