LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015 Soldatängens förskola

2 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys 6. Förebyggande insatser 7. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Bilagor Bilaga 1: Definitioner Bilaga2: Lagstöd Bilaga 3: Partille kommuns årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Bilaga 4: Incidentrapport

3 1. Vision Alla barn på Soldatängens förskola ska känna att verksamheten är trygg, rolig och lärorik. Inget barn ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på något vis på vår förskola. Respekten för alla människors lika värde ska ständigt aktualiseras. Rätten till likabehandling hör till de mänskliga rättigheterna Alla barn som går på vår förskola ska ha samma rättigheter och ska behandlas på ett likvärdigt sätt oavsett, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Dessa rättigheter regleras i diskrimineringslagen(2014:958) där det står att alla förskolor varje år ska skriva en likabehandlingsplan. Alla barn har rätt att vistas på våra förskolor utan att bli utsatta för kränkande behandling. Denna rättighet uttrycks i Skollagen(2010:800)där det står att förskolor även ska skriva en plan mot kränkande behandling. 1. Grunduppgifter Soldatängens förskola, med sex avdelningar, Hattstugan, Orange, Röd, Blå, Grön och Gul tillhör Oxleds förskolor och ligger i södra Sävedalen i Partille kommun. Ansvarig är förskolechef Terese Ernelind. Vi kommer att slå ihop Likabehandlingsplan och årlig plan av mot kränkande behandling på vår förskola, eftersom vi anser att de på ett naturligt sätt går in i varandra. Vi kommer att systematiskt och kontinuerligt att vika tid åt detta viktiga arbete på våra Arbetsplatsmöten och arbetslagsplaneringar och i andra forum där vi pedagoger möts. Årets plan kommer att utvärderas i maj 2015 och genomförs av varje arbetslag på Soldatängens förskola på vår gemensamma studiedag. Ny plan kommer att presenteras 15 oktober Planen gäller from 15/10-14 tom 15/10-15 Mål Vi som arbetar på Soldatängens förskola har som målsättning att tillsammans med områdets fem teampiloter, förskolechef och utvecklingspedagog arbeta för att

4 förankra och levandegöra likabehandlingsarbetet såväl hos barn och föräldrar som hos personal. På Soldatängens förskola kommer vi att arbeta mot och sträva efter att alla barn ska känna sig välkomna, respekterade och trygga. Vårt mål ska alltid vara att inget barn ska utsättas för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela förskolans verksamhet, både vad gäller pedagogiken, didaktiken, pedagogernas förhållningssätt, regler och rutiner, planering och genomförande av aktiviteter. Alla som berörs av förskolans verksamhet ska ges möjlighet att aktivt delta i likabehandlingsarbetet, därför kommer vi att aktivt arbeta med barnens och vårdnadshavarnas inflytande och delaktighet i vårt likabehandlingsarbete. Likabehandlingsplanen skall synliggöras och göras tillgänglig för vårdnadshavare på varje avdelning på Soldatängens förskola. Vårdnadshavares delaktighet Vi arbetar tillsammans för att skapa goda relationer till våra vårdnadshavare och erbjuda dem insyn och delaktighet i vår verksamhet, där likabehandlingsarbetet är en viktig del. Detta sker på föräldramöten, genom veckobrev, drop-in, inskolningssamtal, föräldraråd och andra möten i vardagen. Barnens delaktighet Vi arbetar aktivt för att skapa forum där barnen kan göra sina röster hörda och där de är delaktiga i att utforma verksamheten så att den kan bli rolig, trygg och lärorik för alla barn som går på vår förskola. Vi erbjuder barnen möten och samlingar där innehållet ibland väljs utifrån ett likabehandlingsperspektiv med frågor som handlar om trivsel, livsfrågor och andra frågor som har med värdegrund och välmående att göra. Barnen är också delaktiga genom att delta i kartläggning av verksamheten(tex genom husvandringar) och kan då komma med sina synpunkter på både den fysiska och psykiska miljön. Personalens delaktighet Team-piloter tillsammans med förskolechef träffas regelbundet och möts för att kartlägga var vi befinner oss i likabehandlingsarbetet och vad som ska ske som nästa steg. Detta arbete fortsätter sedan på de egna enheterna där likabehandlingsarbetet ska diskuteras och konkretiseras i den dagliga verksamheten och utmynna i ett aktivt likabehandlingsarbete. Arbetslagsreflektioner varje vecka samt våra kvällsplaneringar och Apt:n är forum för detta arbete. De kommande teampilotsträffarna kommer att vara 12/11 och 10/12 till hösten då förskolechef och teampiloter träffas.

5 Förankring av planen Alla som arbetar på Soldatängens förskola ska vara involverade och aktiva i arbetet med likabehandling och den ska vara känd av alla som arbetar på förskolan. Utvecklingspedagog ansvarar för att presentera likabehandlingsplanen och arbetet kring den för nyanställd personal. Områdets fem teampiloter, förskolechef och utvecklingspedagog ska tillsammans arbeta för att förankra och levandegöra likabehandlingsarbetet såväl hos barn och föräldrar som hos personal. Årets Likabehandlingsplanen ska presenteras för vårdnadshavare på föräldramöten i oktober och läggas upp på hemsidan senast 15 oktober Utvärdering av förra årets plan Arbetet med denna plan startade i augusti 2013 på Soldatängens förskola. Resultat och effekter av genomförda insatser och åtgärder har diskuterats på Apt:n, i arbetslagen, på avdelningsplaneringar, på teampilotsträffar och på studiedagar. All personal har varit delaktig i utvärderingen av planen på studiedagen i maj Vi kommer att sträva efter att öka barnens och föräldrarnas delaktighet och inflytande i nästa års utvärdering av vårt likabehandlingsarbete 2014/15. Vad gäller främjande arbete har vi lagt mycket fokus på att skapa trygga barngrupper på alla våra avdelningar. Det har känts viktigt att skapa tillfällen för barnen att känna samhörighet och glädje med varandra. Mycket fokus har lagts på grupp processer och där vi arbetat med hur vi kan bli lagspelare. Det finns klädlag, bordslag osv. Vi märker att barnen är mer måna om varandra och visar detta på många olika sätt. Vad gäller arbetet med diskrimineringsgrunden kön kommer vi att fortsätta att diskutera och utmana varandra i våra förhållningssätt. Vi kommer att lägga fokus på barnboken och studera den mer ingående utifrån hur de beskriver eller utmanar traditionella könsmönster. Vad gäller diskrimineringsgrunden etnicitet har vi genom att vara lyhörda för barnens tankar kommit in på spår där barnen lyft sina tankar om vår globala värld, tex reagerade barnen på en avdelning på naturkatastrofen på Filipperna förra året. Detta mynnade ut i många diskussioner kring värdegrund och solidaritet med andra människor och ledde till att barnen genom olika projekt samlade in pengar och donerade till hjälporganisationer. Vi vill bli bättre på att använda oss av den multikulturella almanackan som vi inhandlade förra året. Vi vill bli bättre på att erbjuda föräldrarna insyn, delaktighet och inflytande i vårt likabehandlingsarbete. Vi hoppas att nya föräldraråd ska skapas där samtal och diskussioner kan hållas levande och broar mellan förskolan och hemmet kan skapas.

6 4. Främjande Främjande arbete syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning och är en naturlig del av det vardagliga arbetet. Det främjande arbetet återspeglas i förskolans miljö, förhållningssätt och pedagogiskt material. Mål: På Soldatängens förskola ska alla barn ha möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning. Vi vill skapa en atmosfär på vår förskola där vi har ett respektfullt bemötande till varandra och som ser våra olikheter som en tillgång! Vi vill arbeta för att skapa en miljö på vår förskola som ser delaktighet, samarbete och ansvar som viktiga värden att sträva emot. Insats 2014/15: Vi kommer att fokusera på diskrimineringsgrunderna kön/könstillhörighet samt funktionshinder under kommande års likabehandlingsarbete. I höst kommer barnboken att vara i fokus och diskuteras utifrån ett funktionshinder och genusperspektiv. Egon Rommedahl, psykoterapeut och handledare föreläser om etik och det goda mötet och goda relationer i augusti och oktober för hela södra Sävedalen. Detta kommer att levande hålla våra diskussioner om värdegrunden och hur den kan komma till uttryck genom våra handlingar. Vi ökar vår medvetenhet kring frågor som rör likabehandling, FN:s barnkonvention och mänskliga rättigheter genom kontinuerliga samtal om våra förhållningssätt och värdegrund tillsammans med barn och vuxna. Några avdelningar kommer att arbeta med Barnkonventionen under året.

7 Vi kommer att starta våra pedagogiska forum där vi tillsammans med utvecklingspedagog kan lyfta olika dilemman eller frågeställningar som vi möter i vårt pedagogiska uppdrag. Vi låter barnen vara delaktiga genom att erbjuda dem samtal i olika forum där vi diskuterar rättigheter, skyldigheter och olikheter Vi samtalar med barnen om vad det innebär att visa respekt och om vad det betyder att alla är lika mycket värda. Ansvariga: All personal ansvarar för att detta genomsyrar hela vår verksamhet under året. Vi utvärderar kontinuerligt och systematiskt denna plan och kopplar även till vår Teamplan och Partille kommuns årshjul.(bilaga 4) Förskolechef tillsammans med utvecklingspedagog och teampiloter tar särskilt ansvar för att levandegöra likabehandlingsarbetet på våra gemensamma Apt:n och andra arbetslagsträffar för att hålla diskussionerna levande och ständigt aktuella. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 står bland annat följande skrivet: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Lpfö98/10 Skolverket skriver följande: Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden för ett växande ansvar och intresse hos barnen för att på sikt delta aktivt i samhällslivet (skolverket.se) Diskrimineringsgrunderna Kön Mål: Inget barn på Soldatängens förskola ska diskrimineras på grund av sitt kön. Insats: Vi lyfter kontinuerligt frågan och utmanar varandra i hur vi organiserar och planerar verksamheten så att vi inte omedvetet styr barnen utifrån ett genusperspektiv i val av lekar, aktiviteter material och förhållningssätt. Vi vill att

8 barnen gör sina egna val utifrån nyfikenhet och intresse som människor och inte utifrån sin könstillhörighet. Vi lånar böcker från biblioteket samt köper in nya böcker som belyser genus från olika perspektiv och som sedan ska ingå i den ordinarie bokrepertoaren på förskolan. Ansvar: Alla pedagoger Etnisk tillhörighet Mål: Ingen på vår förskola ska känna sig diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. Insats: Vi samtalar och lyfter vilka olika länder det finns på jordklotet. Dels de länder som barnen känner till eller har anknytning till, vad det talas för språk, musik, mat och helger och traditioner. Vi följer multikulturella almanackan för att kunna följa andra länders olika firanden. Vi kommer att fortsätta att vara lyhörda för barnens tankar kring vad som händer i världen i olika länder och låta dem sätta ord på sina tankar och låta det mynna ut i olika projekt som det tex blev på en avdelning då Filippinerna drabbades av en naturkatastrof Vi lånar böcker från biblioteket som belyser olika etniska tillhörigheter. Ansvar: Alla pedagoger Religion eller annan trosuppfattning Mål: Ingen ska diskrimineras på grund av sin religion eller annan trosuppfattning. Insats: Vi belyser att det finns olika religioner och trosuppfattningar och att det är varje människas rätt att själv välja vad den vill tro på. Det finns inga rätt och fel vad gäller religion och trosuppfattningar. Vi använder oss av den multikulturella almanackan för att lyfta att det finns olika religioner och kulturer, vars högtider och traditioner kan se olika ut. Ansvariga: Alla pedagoger Funktionshinder:

9 Mål: Ingen på vår förskola ska känna sig diskriminerad på grund av funktionsnedsättning. Insats: Vi organiserar vår verksamhet utifrån en syn på integrering där alla barn ska kunna delta utifrån sina förutsättningar, behov och intressen. Vi pratar öppet och odramatiskt om olika funktionshinder och vad det kan innebära och att vissa funktionshinder är osynliga tillsammans med barnen. Vi lånar böcker med anknytning till funktionshinder samt köper in nya böcker som belyser funktionshinder på ett nyanserat sätt och som ska ingå i förskolans ordinarie bokrepertoar. Ansvarig: Alla pedagoger på vår förskola. Sexuell läggning Mål: Att ingen på vår förskola ska diskrimineras på grund av sexuell läggning. Insats: Genom att vi pedagoger diskuterar och synliggör egna värderingar kring sexuell läggning på våra nätverksträffar, Apt:n och avdelningsplaneringar och på så sätt ökar medvetenheten kring området sexuell läggning. När vi samtalar tillsammans med barnen är vi noga med att lyfta fram att det finns många olika sätt att leva i relationer och familjekonstellationer och att alla har rätt att själva välja hur och med vem de väljer att leva sina liv tillsammans med. Vi kommer att köpa in böcker som belyser detta på olika sätt samt låna böcker från biblioteket. Ansvariga: Alla pedagoger Ålder Mål: Att ingen på vår förskola ska diskrimineras på grund av ålder. Insats: Vi delar inte in barnen i grupper efter ålder, utan låter intresse, behov och förutsättningar styra. Ansvariga: Alla pedagoger

10 4. Kartläggning och analys Vi kartlägger för att få syn på och identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. Resultatet från kartläggningen ligger sedan till grund för planering av åtgärder som ska genomföras i förebyggande syfte i 2015 års plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling. Kartläggningen ska omfatta diskrimineringsgrunderna, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Kartläggningsmetoder som vi använder oss av: Vi tittar igenom vad vi har för material på avdelningarna med fokus på likabehandling och diskrimineringsgrunderna, tex vilka böcker, material har vi framme? Hur ser miljön inom-och utomhus ut ur ett diskriminerings och kränkningsperspektiv? Vi vill göra både barn och föräldrar delaktiga i detta arbete. Husvandringar eller andra metoder för att få syn på var det kan ske kränkande behandling och i vilka områden barnen kan känna sig otrygga på förskolan. Genom barnobservationer, barnintervjuer, dokumentation. Vi diskuterar värdegrund och förhållningssätt både bland barn och vuxna och hur vi kan bemöta varandra med respekt och lyhördhet. Vi vill erbjuda föräldrar inflytande och delaktighet genom att bjuda in den på föräldramöten och delta i diskussioner kring likabehandling på drop-in, genom Pluttra osv. Analys

11 I vår kartläggning har framkommit följande riskområden: Utomhus har vi observerat att gården är stor och det finns områden som är utom synhåll för vuxna och där kränkningar kan ske, tex bakom fotbollsmålet vid parkeringen. När vi tittar igenom vårt pedagogiska material på avdelningarna märker vi att vi behöver bli bättre på att erbjuda barnen böcker som belyser och utmanar oss i att normkritiskt granska traditionella könsmönster och frågor som rör genus. Detta gäller även funktionshinder. Vi behöver mer diskussioner och kunskaper om mångkulturalitet och mångfald. När vi upptäcker att barnen ofta handlar i konflikter med varandra så tar vi tag i det på en gång. Vi kan inte bara säga att gör inte si eller så. 5. Förebyggande Utifrån kartläggningen och analysen har vi identifierat vissa riskområden. Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I vår kartläggning av gården har vi upptäckt att det finns områden som är utom synhåll för vuxna och där kränkningar skulle kunna ske, bland annat bakom fotbollsmålet vid parkeringen. Åtgärd: Pedagoger flödar och sprider sig på förskolegården så att hela gården är under uppsyn av vuxna. Kön Åtgärd: Vi ser till att inhandla böcker som beskriver och belyser olika sätt att se på genus, familjekonstellationer och könsöverskridande identiteter. Dessa böcker ska ingå i förskolans ordinarie bokrepertoar och vara ämnen för samtal tillsammans med barnen. Ansvar: Alla pedagoger och utvecklingspedagog Funktionshinder Åtgärd: Vi kommer att inhandla böcker samt låna från bibliotek som belyser olika funktionshinder. Ansvar: Alla pedagoger och utvecklingspedagog

12 Ålder Åtgärd: Vi försöker att inte dela in barnen i grupper utifrån ålder, utan efter barnens intresse, behov och förutsättningar. Ansvar: Alla pedagoger Etnicitet Åtgärd: Vi går igenom förskolans pedagogiska material, såsom böcker, leksaker och annat material för att förvissa oss om att olika etniciteteter finns representerade. Vi använder oss av multikulturella almanackan på våra möten/samlingar, där olika kulturers och länders högtider och traditioner uppmärksammas lyfts fram. När barnen har funderingar kring olika hudfärger till exempel, skapar vi forum för barnens tankar och funderingar att lyftas fram. Ansvar: Alla pedagoger 7.1 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Att i organisationen se till så att det ständigt går att ha god uppsikt där barn vistas inom och utomhus. Att det är en stående punkt vid arbetslagets reflektion. Att skapa forum där barns tankar tas till vara och på allvar samt att värdegrunden hålls levande hos både barn och vuxna. 7.2 Policy På Soldatängens förskola vill vi att det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Det ska vara en trygg och säker miljö överallt på förskolan. Vi vill vara nära barnen för att kunna upptäcka vad som sker i barnens interaktion med andra barn och för att säkerställa att våra värden lever. Vi ska ha en levande dialog

13 mellan barn och pedagoger, mellan barn och barn och mellan pedagoger och vårdnadshavare. 7.3 Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Föräldrar och barn ska känna trygghet att kunna vända sig till all personal på förskolan. 7.4 Rutiner när barn kränks av andra barn Vi pratar med barnen om det som har hänt och hjälper dem att reflektera över det som har hänt. Det är viktigt att alla parter kommer till tals. Fokus ligger på hur vi går vidare. För att kunna förebygga att detta inte inträffar igen är det viktigt att vi ser över miljö och struktur/organisation. 7.5 Rutiner när barn kränks av personal I dessa situationer tar vi alltid barnens parti. När barnen inte är närvarande diskuteras den uppkomna situationen med berörd personal. Om situationen upprepas skall alltid förskolechefen informeras och händelsens dokumenteras. Förskolechefen är skyldig att föra informationen vidare till vårdnadshavare och huvudmannen. 7.6 Rutiner för uppföljning När barn kränks av andra barn ansvarar pedagogisk personal för att händelsen följs upp med berörda barn och vårdnadshavare. Detta görs genom observationer och samtal. I samband med att pedagogen har ett samtal med vårdnadshavaren ska ett uppföljningssamtal planeras in. Om kränkningarna inte upphör upprättas en handlingsplan i samråd med pedagoger, vårdnadshavare och förskolechef. Förskolechef och pedagoger ansvarar för att denna handlingsplan följs upp. När barn kränks av personal ansvarar förskolechefen för att följa upp ärendet med barn, vårdnadshavare samt berörd personal. Förskolechefen träffar regelbundet den personal som utfört den kränkande behandlingen. Om situationen inte förbättras kontaktar chefen återigen huvudmannen. 7.7 Rutiner för dokumentation Pedagoger och förskolechef ansvarar för att åtgärderna vid kränkande handlingar dokumenteras och att handlingsplan upprättas när så krävs. 7.8 Ansvarsförhållande Pedagoger och förskolechef har ett gemensamt ansvar för det åtgärdande arbetet när en kränkande handling har uppstått.

14 Bilaga1 Definitioner Begrepp förklarade av diskrimineringsombudsmannen(do)och i Skolverkets allmänna råd Diskriminering- är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Trakasserier och kränkande behandling- handlar om när ett uppträdande kränker ett barns värdighet. Det kan handla om slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder. Trakasserier- definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga, homosexuella eller andra egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad blatte, fjolla eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att ett barn känner sig hotad, kränkt eller illa behandlad.

15 Kränkande behandling- definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller text och bildburna. Mobbing- som är en form av kränkande behandling, när en eller flera personer flera gånger under en tid blir utsatta för negativa handlingar från eller flera personer. Den som utsätts kränks alltså vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbing från andra former av kränkande behandling. Det råder också en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Fler definitioner och begrepp finns att läsa på DO och skolverkets allmänna råd Bilaga 2 Lagstöd Barnens och elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan och förskolan bygger framför allt på: FN:s konvention om mänskliga rättigheter Barnkonventionen Diskrimineringslagen(2008:567) Skollagen (2010:800) Diskrimineringslagen- förbud mot diskriminering i samband med verksamheten för barn och unga. Där anges; Förbud mot diskriminering, trakasserier och repressalier Utredningsskyldighet och åtgärdsplikt vid kännedom om trakasserier Krav på aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Upprättande av likabehandlingsplan varje år Skollagen-förbud mot kränkande behandling och repressalier finns i skollagens 6 kap. Lagen anger att huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet: Bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

16 Genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling Att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse över vilka åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året- en redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling och det finns anledning att anta att han eller hon blivit utsatt för en sådan behandling är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit. Bilaga 3

17

18 INCIDENTRAPPORT Dokumentation av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Datum och tid för händelsen: Händelse: Plats: Inblandade: Följande har inträffat: Hur upplevde barnet händelsen: Åtgärder: Datum för uppföljning: Information lämnad till: Hur: Datum: Berörd anställd: Underskrift uppgiftslämnare: Underskrift förskolechef: Original förskolechef Kopia till arbetslaget

19

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Lindängehus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindängehus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindängehus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Lindängehus förskola 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lindängehus

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors med verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Läsåret 2014-2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(12) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solgårdens förskola & pedagogisk omsorg 20150201-20160131 2(12) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelgårdens förskola Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 6 Kartläggning 6 Förbyggande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer