LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015. Soldatängens förskola"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/2015 Soldatängens förskola

2 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys 6. Förebyggande insatser 7. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Bilagor Bilaga 1: Definitioner Bilaga2: Lagstöd Bilaga 3: Partille kommuns årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Bilaga 4: Incidentrapport

3 1. Vision Alla barn på Soldatängens förskola ska känna att verksamheten är trygg, rolig och lärorik. Inget barn ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på något vis på vår förskola. Respekten för alla människors lika värde ska ständigt aktualiseras. Rätten till likabehandling hör till de mänskliga rättigheterna Alla barn som går på vår förskola ska ha samma rättigheter och ska behandlas på ett likvärdigt sätt oavsett, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Dessa rättigheter regleras i diskrimineringslagen(2014:958) där det står att alla förskolor varje år ska skriva en likabehandlingsplan. Alla barn har rätt att vistas på våra förskolor utan att bli utsatta för kränkande behandling. Denna rättighet uttrycks i Skollagen(2010:800)där det står att förskolor även ska skriva en plan mot kränkande behandling. 1. Grunduppgifter Soldatängens förskola, med sex avdelningar, Hattstugan, Orange, Röd, Blå, Grön och Gul tillhör Oxleds förskolor och ligger i södra Sävedalen i Partille kommun. Ansvarig är förskolechef Terese Ernelind. Vi kommer att slå ihop Likabehandlingsplan och årlig plan av mot kränkande behandling på vår förskola, eftersom vi anser att de på ett naturligt sätt går in i varandra. Vi kommer att systematiskt och kontinuerligt att vika tid åt detta viktiga arbete på våra Arbetsplatsmöten och arbetslagsplaneringar och i andra forum där vi pedagoger möts. Årets plan kommer att utvärderas i maj 2015 och genomförs av varje arbetslag på Soldatängens förskola på vår gemensamma studiedag. Ny plan kommer att presenteras 15 oktober Planen gäller from 15/10-14 tom 15/10-15 Mål Vi som arbetar på Soldatängens förskola har som målsättning att tillsammans med områdets fem teampiloter, förskolechef och utvecklingspedagog arbeta för att

4 förankra och levandegöra likabehandlingsarbetet såväl hos barn och föräldrar som hos personal. På Soldatängens förskola kommer vi att arbeta mot och sträva efter att alla barn ska känna sig välkomna, respekterade och trygga. Vårt mål ska alltid vara att inget barn ska utsättas för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela förskolans verksamhet, både vad gäller pedagogiken, didaktiken, pedagogernas förhållningssätt, regler och rutiner, planering och genomförande av aktiviteter. Alla som berörs av förskolans verksamhet ska ges möjlighet att aktivt delta i likabehandlingsarbetet, därför kommer vi att aktivt arbeta med barnens och vårdnadshavarnas inflytande och delaktighet i vårt likabehandlingsarbete. Likabehandlingsplanen skall synliggöras och göras tillgänglig för vårdnadshavare på varje avdelning på Soldatängens förskola. Vårdnadshavares delaktighet Vi arbetar tillsammans för att skapa goda relationer till våra vårdnadshavare och erbjuda dem insyn och delaktighet i vår verksamhet, där likabehandlingsarbetet är en viktig del. Detta sker på föräldramöten, genom veckobrev, drop-in, inskolningssamtal, föräldraråd och andra möten i vardagen. Barnens delaktighet Vi arbetar aktivt för att skapa forum där barnen kan göra sina röster hörda och där de är delaktiga i att utforma verksamheten så att den kan bli rolig, trygg och lärorik för alla barn som går på vår förskola. Vi erbjuder barnen möten och samlingar där innehållet ibland väljs utifrån ett likabehandlingsperspektiv med frågor som handlar om trivsel, livsfrågor och andra frågor som har med värdegrund och välmående att göra. Barnen är också delaktiga genom att delta i kartläggning av verksamheten(tex genom husvandringar) och kan då komma med sina synpunkter på både den fysiska och psykiska miljön. Personalens delaktighet Team-piloter tillsammans med förskolechef träffas regelbundet och möts för att kartlägga var vi befinner oss i likabehandlingsarbetet och vad som ska ske som nästa steg. Detta arbete fortsätter sedan på de egna enheterna där likabehandlingsarbetet ska diskuteras och konkretiseras i den dagliga verksamheten och utmynna i ett aktivt likabehandlingsarbete. Arbetslagsreflektioner varje vecka samt våra kvällsplaneringar och Apt:n är forum för detta arbete. De kommande teampilotsträffarna kommer att vara 12/11 och 10/12 till hösten då förskolechef och teampiloter träffas.

5 Förankring av planen Alla som arbetar på Soldatängens förskola ska vara involverade och aktiva i arbetet med likabehandling och den ska vara känd av alla som arbetar på förskolan. Utvecklingspedagog ansvarar för att presentera likabehandlingsplanen och arbetet kring den för nyanställd personal. Områdets fem teampiloter, förskolechef och utvecklingspedagog ska tillsammans arbeta för att förankra och levandegöra likabehandlingsarbetet såväl hos barn och föräldrar som hos personal. Årets Likabehandlingsplanen ska presenteras för vårdnadshavare på föräldramöten i oktober och läggas upp på hemsidan senast 15 oktober Utvärdering av förra årets plan Arbetet med denna plan startade i augusti 2013 på Soldatängens förskola. Resultat och effekter av genomförda insatser och åtgärder har diskuterats på Apt:n, i arbetslagen, på avdelningsplaneringar, på teampilotsträffar och på studiedagar. All personal har varit delaktig i utvärderingen av planen på studiedagen i maj Vi kommer att sträva efter att öka barnens och föräldrarnas delaktighet och inflytande i nästa års utvärdering av vårt likabehandlingsarbete 2014/15. Vad gäller främjande arbete har vi lagt mycket fokus på att skapa trygga barngrupper på alla våra avdelningar. Det har känts viktigt att skapa tillfällen för barnen att känna samhörighet och glädje med varandra. Mycket fokus har lagts på grupp processer och där vi arbetat med hur vi kan bli lagspelare. Det finns klädlag, bordslag osv. Vi märker att barnen är mer måna om varandra och visar detta på många olika sätt. Vad gäller arbetet med diskrimineringsgrunden kön kommer vi att fortsätta att diskutera och utmana varandra i våra förhållningssätt. Vi kommer att lägga fokus på barnboken och studera den mer ingående utifrån hur de beskriver eller utmanar traditionella könsmönster. Vad gäller diskrimineringsgrunden etnicitet har vi genom att vara lyhörda för barnens tankar kommit in på spår där barnen lyft sina tankar om vår globala värld, tex reagerade barnen på en avdelning på naturkatastrofen på Filipperna förra året. Detta mynnade ut i många diskussioner kring värdegrund och solidaritet med andra människor och ledde till att barnen genom olika projekt samlade in pengar och donerade till hjälporganisationer. Vi vill bli bättre på att använda oss av den multikulturella almanackan som vi inhandlade förra året. Vi vill bli bättre på att erbjuda föräldrarna insyn, delaktighet och inflytande i vårt likabehandlingsarbete. Vi hoppas att nya föräldraråd ska skapas där samtal och diskussioner kan hållas levande och broar mellan förskolan och hemmet kan skapas.

6 4. Främjande Främjande arbete syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning och är en naturlig del av det vardagliga arbetet. Det främjande arbetet återspeglas i förskolans miljö, förhållningssätt och pedagogiskt material. Mål: På Soldatängens förskola ska alla barn ha möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning. Vi vill skapa en atmosfär på vår förskola där vi har ett respektfullt bemötande till varandra och som ser våra olikheter som en tillgång! Vi vill arbeta för att skapa en miljö på vår förskola som ser delaktighet, samarbete och ansvar som viktiga värden att sträva emot. Insats 2014/15: Vi kommer att fokusera på diskrimineringsgrunderna kön/könstillhörighet samt funktionshinder under kommande års likabehandlingsarbete. I höst kommer barnboken att vara i fokus och diskuteras utifrån ett funktionshinder och genusperspektiv. Egon Rommedahl, psykoterapeut och handledare föreläser om etik och det goda mötet och goda relationer i augusti och oktober för hela södra Sävedalen. Detta kommer att levande hålla våra diskussioner om värdegrunden och hur den kan komma till uttryck genom våra handlingar. Vi ökar vår medvetenhet kring frågor som rör likabehandling, FN:s barnkonvention och mänskliga rättigheter genom kontinuerliga samtal om våra förhållningssätt och värdegrund tillsammans med barn och vuxna. Några avdelningar kommer att arbeta med Barnkonventionen under året.

7 Vi kommer att starta våra pedagogiska forum där vi tillsammans med utvecklingspedagog kan lyfta olika dilemman eller frågeställningar som vi möter i vårt pedagogiska uppdrag. Vi låter barnen vara delaktiga genom att erbjuda dem samtal i olika forum där vi diskuterar rättigheter, skyldigheter och olikheter Vi samtalar med barnen om vad det innebär att visa respekt och om vad det betyder att alla är lika mycket värda. Ansvariga: All personal ansvarar för att detta genomsyrar hela vår verksamhet under året. Vi utvärderar kontinuerligt och systematiskt denna plan och kopplar även till vår Teamplan och Partille kommuns årshjul.(bilaga 4) Förskolechef tillsammans med utvecklingspedagog och teampiloter tar särskilt ansvar för att levandegöra likabehandlingsarbetet på våra gemensamma Apt:n och andra arbetslagsträffar för att hålla diskussionerna levande och ständigt aktuella. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 står bland annat följande skrivet: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Lpfö98/10 Skolverket skriver följande: Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden för ett växande ansvar och intresse hos barnen för att på sikt delta aktivt i samhällslivet (skolverket.se) Diskrimineringsgrunderna Kön Mål: Inget barn på Soldatängens förskola ska diskrimineras på grund av sitt kön. Insats: Vi lyfter kontinuerligt frågan och utmanar varandra i hur vi organiserar och planerar verksamheten så att vi inte omedvetet styr barnen utifrån ett genusperspektiv i val av lekar, aktiviteter material och förhållningssätt. Vi vill att

8 barnen gör sina egna val utifrån nyfikenhet och intresse som människor och inte utifrån sin könstillhörighet. Vi lånar böcker från biblioteket samt köper in nya böcker som belyser genus från olika perspektiv och som sedan ska ingå i den ordinarie bokrepertoaren på förskolan. Ansvar: Alla pedagoger Etnisk tillhörighet Mål: Ingen på vår förskola ska känna sig diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. Insats: Vi samtalar och lyfter vilka olika länder det finns på jordklotet. Dels de länder som barnen känner till eller har anknytning till, vad det talas för språk, musik, mat och helger och traditioner. Vi följer multikulturella almanackan för att kunna följa andra länders olika firanden. Vi kommer att fortsätta att vara lyhörda för barnens tankar kring vad som händer i världen i olika länder och låta dem sätta ord på sina tankar och låta det mynna ut i olika projekt som det tex blev på en avdelning då Filippinerna drabbades av en naturkatastrof Vi lånar böcker från biblioteket som belyser olika etniska tillhörigheter. Ansvar: Alla pedagoger Religion eller annan trosuppfattning Mål: Ingen ska diskrimineras på grund av sin religion eller annan trosuppfattning. Insats: Vi belyser att det finns olika religioner och trosuppfattningar och att det är varje människas rätt att själv välja vad den vill tro på. Det finns inga rätt och fel vad gäller religion och trosuppfattningar. Vi använder oss av den multikulturella almanackan för att lyfta att det finns olika religioner och kulturer, vars högtider och traditioner kan se olika ut. Ansvariga: Alla pedagoger Funktionshinder:

9 Mål: Ingen på vår förskola ska känna sig diskriminerad på grund av funktionsnedsättning. Insats: Vi organiserar vår verksamhet utifrån en syn på integrering där alla barn ska kunna delta utifrån sina förutsättningar, behov och intressen. Vi pratar öppet och odramatiskt om olika funktionshinder och vad det kan innebära och att vissa funktionshinder är osynliga tillsammans med barnen. Vi lånar böcker med anknytning till funktionshinder samt köper in nya böcker som belyser funktionshinder på ett nyanserat sätt och som ska ingå i förskolans ordinarie bokrepertoar. Ansvarig: Alla pedagoger på vår förskola. Sexuell läggning Mål: Att ingen på vår förskola ska diskrimineras på grund av sexuell läggning. Insats: Genom att vi pedagoger diskuterar och synliggör egna värderingar kring sexuell läggning på våra nätverksträffar, Apt:n och avdelningsplaneringar och på så sätt ökar medvetenheten kring området sexuell läggning. När vi samtalar tillsammans med barnen är vi noga med att lyfta fram att det finns många olika sätt att leva i relationer och familjekonstellationer och att alla har rätt att själva välja hur och med vem de väljer att leva sina liv tillsammans med. Vi kommer att köpa in böcker som belyser detta på olika sätt samt låna böcker från biblioteket. Ansvariga: Alla pedagoger Ålder Mål: Att ingen på vår förskola ska diskrimineras på grund av ålder. Insats: Vi delar inte in barnen i grupper efter ålder, utan låter intresse, behov och förutsättningar styra. Ansvariga: Alla pedagoger

10 4. Kartläggning och analys Vi kartlägger för att få syn på och identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. Resultatet från kartläggningen ligger sedan till grund för planering av åtgärder som ska genomföras i förebyggande syfte i 2015 års plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling. Kartläggningen ska omfatta diskrimineringsgrunderna, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Kartläggningsmetoder som vi använder oss av: Vi tittar igenom vad vi har för material på avdelningarna med fokus på likabehandling och diskrimineringsgrunderna, tex vilka böcker, material har vi framme? Hur ser miljön inom-och utomhus ut ur ett diskriminerings och kränkningsperspektiv? Vi vill göra både barn och föräldrar delaktiga i detta arbete. Husvandringar eller andra metoder för att få syn på var det kan ske kränkande behandling och i vilka områden barnen kan känna sig otrygga på förskolan. Genom barnobservationer, barnintervjuer, dokumentation. Vi diskuterar värdegrund och förhållningssätt både bland barn och vuxna och hur vi kan bemöta varandra med respekt och lyhördhet. Vi vill erbjuda föräldrar inflytande och delaktighet genom att bjuda in den på föräldramöten och delta i diskussioner kring likabehandling på drop-in, genom Pluttra osv. Analys

11 I vår kartläggning har framkommit följande riskområden: Utomhus har vi observerat att gården är stor och det finns områden som är utom synhåll för vuxna och där kränkningar kan ske, tex bakom fotbollsmålet vid parkeringen. När vi tittar igenom vårt pedagogiska material på avdelningarna märker vi att vi behöver bli bättre på att erbjuda barnen böcker som belyser och utmanar oss i att normkritiskt granska traditionella könsmönster och frågor som rör genus. Detta gäller även funktionshinder. Vi behöver mer diskussioner och kunskaper om mångkulturalitet och mångfald. När vi upptäcker att barnen ofta handlar i konflikter med varandra så tar vi tag i det på en gång. Vi kan inte bara säga att gör inte si eller så. 5. Förebyggande Utifrån kartläggningen och analysen har vi identifierat vissa riskområden. Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I vår kartläggning av gården har vi upptäckt att det finns områden som är utom synhåll för vuxna och där kränkningar skulle kunna ske, bland annat bakom fotbollsmålet vid parkeringen. Åtgärd: Pedagoger flödar och sprider sig på förskolegården så att hela gården är under uppsyn av vuxna. Kön Åtgärd: Vi ser till att inhandla böcker som beskriver och belyser olika sätt att se på genus, familjekonstellationer och könsöverskridande identiteter. Dessa böcker ska ingå i förskolans ordinarie bokrepertoar och vara ämnen för samtal tillsammans med barnen. Ansvar: Alla pedagoger och utvecklingspedagog Funktionshinder Åtgärd: Vi kommer att inhandla böcker samt låna från bibliotek som belyser olika funktionshinder. Ansvar: Alla pedagoger och utvecklingspedagog

12 Ålder Åtgärd: Vi försöker att inte dela in barnen i grupper utifrån ålder, utan efter barnens intresse, behov och förutsättningar. Ansvar: Alla pedagoger Etnicitet Åtgärd: Vi går igenom förskolans pedagogiska material, såsom böcker, leksaker och annat material för att förvissa oss om att olika etniciteteter finns representerade. Vi använder oss av multikulturella almanackan på våra möten/samlingar, där olika kulturers och länders högtider och traditioner uppmärksammas lyfts fram. När barnen har funderingar kring olika hudfärger till exempel, skapar vi forum för barnens tankar och funderingar att lyftas fram. Ansvar: Alla pedagoger 7.1 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Att i organisationen se till så att det ständigt går att ha god uppsikt där barn vistas inom och utomhus. Att det är en stående punkt vid arbetslagets reflektion. Att skapa forum där barns tankar tas till vara och på allvar samt att värdegrunden hålls levande hos både barn och vuxna. 7.2 Policy På Soldatängens förskola vill vi att det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Det ska vara en trygg och säker miljö överallt på förskolan. Vi vill vara nära barnen för att kunna upptäcka vad som sker i barnens interaktion med andra barn och för att säkerställa att våra värden lever. Vi ska ha en levande dialog

13 mellan barn och pedagoger, mellan barn och barn och mellan pedagoger och vårdnadshavare. 7.3 Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Föräldrar och barn ska känna trygghet att kunna vända sig till all personal på förskolan. 7.4 Rutiner när barn kränks av andra barn Vi pratar med barnen om det som har hänt och hjälper dem att reflektera över det som har hänt. Det är viktigt att alla parter kommer till tals. Fokus ligger på hur vi går vidare. För att kunna förebygga att detta inte inträffar igen är det viktigt att vi ser över miljö och struktur/organisation. 7.5 Rutiner när barn kränks av personal I dessa situationer tar vi alltid barnens parti. När barnen inte är närvarande diskuteras den uppkomna situationen med berörd personal. Om situationen upprepas skall alltid förskolechefen informeras och händelsens dokumenteras. Förskolechefen är skyldig att föra informationen vidare till vårdnadshavare och huvudmannen. 7.6 Rutiner för uppföljning När barn kränks av andra barn ansvarar pedagogisk personal för att händelsen följs upp med berörda barn och vårdnadshavare. Detta görs genom observationer och samtal. I samband med att pedagogen har ett samtal med vårdnadshavaren ska ett uppföljningssamtal planeras in. Om kränkningarna inte upphör upprättas en handlingsplan i samråd med pedagoger, vårdnadshavare och förskolechef. Förskolechef och pedagoger ansvarar för att denna handlingsplan följs upp. När barn kränks av personal ansvarar förskolechefen för att följa upp ärendet med barn, vårdnadshavare samt berörd personal. Förskolechefen träffar regelbundet den personal som utfört den kränkande behandlingen. Om situationen inte förbättras kontaktar chefen återigen huvudmannen. 7.7 Rutiner för dokumentation Pedagoger och förskolechef ansvarar för att åtgärderna vid kränkande handlingar dokumenteras och att handlingsplan upprättas när så krävs. 7.8 Ansvarsförhållande Pedagoger och förskolechef har ett gemensamt ansvar för det åtgärdande arbetet när en kränkande handling har uppstått.

14 Bilaga1 Definitioner Begrepp förklarade av diskrimineringsombudsmannen(do)och i Skolverkets allmänna råd Diskriminering- är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Trakasserier och kränkande behandling- handlar om när ett uppträdande kränker ett barns värdighet. Det kan handla om slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder. Trakasserier- definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga, homosexuella eller andra egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad blatte, fjolla eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att ett barn känner sig hotad, kränkt eller illa behandlad.

15 Kränkande behandling- definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller text och bildburna. Mobbing- som är en form av kränkande behandling, när en eller flera personer flera gånger under en tid blir utsatta för negativa handlingar från eller flera personer. Den som utsätts kränks alltså vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbing från andra former av kränkande behandling. Det råder också en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Fler definitioner och begrepp finns att läsa på DO och skolverkets allmänna råd Bilaga 2 Lagstöd Barnens och elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan och förskolan bygger framför allt på: FN:s konvention om mänskliga rättigheter Barnkonventionen Diskrimineringslagen(2008:567) Skollagen (2010:800) Diskrimineringslagen- förbud mot diskriminering i samband med verksamheten för barn och unga. Där anges; Förbud mot diskriminering, trakasserier och repressalier Utredningsskyldighet och åtgärdsplikt vid kännedom om trakasserier Krav på aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Upprättande av likabehandlingsplan varje år Skollagen-förbud mot kränkande behandling och repressalier finns i skollagens 6 kap. Lagen anger att huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet: Bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

16 Genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling Att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse över vilka åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året- en redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling och det finns anledning att anta att han eller hon blivit utsatt för en sådan behandling är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit. Bilaga 3

17

18 INCIDENTRAPPORT Dokumentation av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Datum och tid för händelsen: Händelse: Plats: Inblandade: Följande har inträffat: Hur upplevde barnet händelsen: Åtgärder: Datum för uppföljning: Information lämnad till: Hur: Datum: Berörd anställd: Underskrift uppgiftslämnare: Underskrift förskolechef: Original förskolechef Kopia till arbetslaget

19

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016. Ugglumsledens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016. Ugglumsledens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Ugglumsledens förskola Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16 Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/16 Grunduppgifter Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogiska ombud. Vår vision Alla barn ska känna sig trygga och bemötas

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Soldatängens förskola

Soldatängens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2016/2017 Soldatängens förskola Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016. Soldatängens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016. Soldatängens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Soldatängens förskola Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Förskolan Skattkistan Malmslätt Inledning Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Sedan 1

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2016/2017. Ugglumsledens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2016/2017. Ugglumsledens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2016/2017 Ugglumsledens förskola Innehållsförteckning 1. Vision 2. Grunduppgifter 3. Utvärdering 4. Främjande arbete 5. Kartläggning och analys

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Arbetslagen på. Förskolechef. Vår vision På vår förskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2016-2017 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan har utvärderats på arbetsplatsmöten samt genom

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Sunnanängs förskola Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Sunnanängs långsiktiga mål... 3 3. Definitioner och begrepp... 3 4. Grunduppgifter...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Augusti 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Inledning Definitioner av de olika begreppen i planen Grunduppgifter Utvärdering Främjande insatser Kartläggning...

Inledning Definitioner av de olika begreppen i planen Grunduppgifter Utvärdering Främjande insatser Kartläggning... Innehållsförteckning Inledning... 3 Definitioner av de olika begreppen i planen... 4 Grunduppgifter... 5 Utvärdering... 6 Främjande insatser... 7 Kartläggning... 9 Förebyggande åtgärder... 10 Rutiner för

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Solgatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solgatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef, utvecklingspedagog samt arbetslagen.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola !

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola ! Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Pixbo förskola 2016-2017 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slättaskogen År 2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef Annelie Zandén Pedagoger Karin Stenman, Josefine Sveningsson,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Laxå september 2016

Laxå september 2016 Laxå september 2016 Innehållsförteckning Förskolan Saltängens plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Grunduppgifter... 3 Lagtext... 4 Begrepp... 5 Diskriminering... 5 Trakasserier... 5 Kränkande

Läs mer

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Balltorps förskolor 20130419 Annette Kimmehed Förskolechef Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 augusti 2016 1 Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Sara Wallin,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Hjärtums förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2015/2016

Hjärtums förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2015/2016 s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Vår vision På vår förskola skall inget

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern

Likabehandlingsplan Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern Likabehandlingsplan 2015-2016 Förskolorna Framtidsfolket Rödklövern Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Förskolorna Framtidsfolket... 4 Fördjupningsområden 2015-2016...7 Rutiner för att utreda, åtgärda

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Nallegården Vision På Nallegården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlningsplan Norlandia förskolor Farsta Skogsgläntan

Likabehandlningsplan Norlandia förskolor Farsta Skogsgläntan Likabehandlningsplan Norlandia förskolor Farsta Skogsgläntan 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Varför en likabehandlingsplan? 2. Grunduppgifter 2.1 Vår vision 2.2 Barnens delaktighet 2.3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Linn Sölvestad Johan Lindström Vår vision På vår förskola ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Hasselbackens musikförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasselbackens musikförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasselbackens musikförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Detta är en information till dig som har ditt barn på Smultronets förskola. På vår förskola tillämpas skollagen och diskrimineringslagen, så att

Läs mer

Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Christina Petersson Maria Nyberg Vår vision På vår förskola

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Ansvarig för planen Carina Hägglund, Nina Edgren och Rasha Karim Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan vilar på demokratins

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Klockargårdens fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5år

Klockargårdens fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5år Klockargårdens fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5år Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan. Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan.

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/14 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kärralundsgatan 19 Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller förskoleverksamhet Förskolechef: Johan Forsstrand

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2016/2017. Vision

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2016/2017. Vision Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2016/2017 Vision Att alla ska känna sig välkomna, trygga, respekterade och trivas. Att skapa värderingar och normer som ger alla möjlighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-06-13 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerad,

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer