TID: Måndagen den 28 april 2014, ki PLATS: Forum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TID: Måndagen den 28 april 2014, ki. 18.00. PLATS: Forum"

Transkript

1 Härmed kallas medlemmarna i Brf Sigrun till brdinarie årsstämma TID: Måndagen den 28 april 214, ki PLATS: Forum DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2, Upprättande av lorteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden. 3. Val av ordforande for stämman. 4. Anmälan av protokollskrivare. 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 7. Godkännande av dagordningen. 8. Föredragningavstyrelsens årsredovisning. 9. Föredragning av revisorernas berättelse. 1. Fastställande av balans- och resultaträkning 213-I2-3I. 11. Fråga om ansvarsfrihet for stynelsen. 12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av forlust. 13. Föredrag;ning av budget Fråga om arvoden for räkenskapsåret Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter. T7. Val av revisor och suppleant. 18. Val av valberedning. 19. Motioner enligt bilaga I och2. 2. Frågor. 2I. Stämmans avslutande. Angående rösträtt hänvisas till $ 21 i stadgama. Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stiimman och att vi tillsammans kåinner ett ansvar fiir ftjreningens ekonomi och boendemiljö. Föreningen bjuder på fortiiring. Köping i apnl214 BRF SIGRLIN Styrelsen

2 Årsredovisning Ior Brf Sigrun Räkenskapsåret 2t3

3 Org.nr (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Sigrun får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Fö rvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet peleningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nlttjanderätt och utan tidsgränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av uppiåtelsen. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket I. Fastighet och lägenhetsfiirdelning Föreningens fastighet, Sigrun 3 bebyggdes 1958 av Byggnadsfirman Anders Diös AB och är belägen i Köpings kommun. På fastigheten finns 1 st bostadshus innehållande 53 lägenheter och 5 lokaler, varav 2lokaler är bostadsrätter och 1 lokal är hyresrätt och 2 lokaler disponeras av bostadsrättsföreningen., Dessutom finns 17 garage och12 p-platser med motorvärmare 6 utan och 1 besöksparkering. Lägenhetsfbrdelning: 6 st 1 r..irn och kök 1 st 2 rum och kök 14 st 3 rum och kök 11 st 4 rum och kök 9 st 5 rum och kök 3 st 6 rum och kök Total bostadsfla: 4 47I,2Wm Total lokalyta: 386,6 kvm Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stiimma bestått av: Ordinarie Suppleanter Revisorer Ordinarie Suppleant Valberedning Thomas Skogman Ordf. Mathias Axelsson V. ordf. Margareta Söderberg Gunilla Wigren Hans Ortquist Christina Berglöw Sahne Hyllstrand Mari Ljungkvist Torbjörn HoLmström Radosav Simic Margareta Andreasson Christer Wickseil Niclas Danielsson Sammankallande

4 Org.nr (13) Renoveringar Fasad,/balkonger/trapphus Tak 1995 Fönsterbyte 21 Utvändig målning av all plåt 27 Markarbeten inkl nya p-platser 27 Montering av värmeslingor i stuprör 27 Starnrenovering Gång till soptururor. 21 Nya entrö- och källardörrar 2ll Värmeslingor i garagenedfart 2ll Renovering delar av fasaden 212 Lägenhetsör'erlåtelser Under perioden har 7 (3) st över1åtelser äg En andrahandsuthymingar har beviljats under året. Stlrelsens policy for andrahandsuthyrningar är att flo1ja bostadsrättslagen. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaklansvärda skä1, till exempel tillf;illigt arbete eller tillfiiliiga studier på annan ort då medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har mojlighet att nlttja lägenheten. Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är forverkad och foreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand. Föreningen hade vid årets slut 67 (67) medlemmar. X'astigh etsfti rvaltning Styrelsen har under året haft 15 (11) protokollförda sammanträden. Vicevärd for föreningen har varit Sören Eriksson tom Den ekonomiska frirvaltningen har utförts av ISS Facility Services. Lägenhetsförteckningen hanteras av styrelsen. Fastighets skötseln har omb e sörj ts av Sj ödoff' s Fastighets service AB. Trappstädningen har utförts av Alltjänst i Köping AB. Försäkring Fastigheten var fullvärdeförsäkrad i IF Skadeförsäkring AB tom Från så är fastigheten fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. I lorsäkringen ingår ansvarsforsäkring för styrelsen, skadedjursforsäkring och även tilläggsftirsäkring för bostadsrättshavare. (Observera att denna ej ersätter hemforsiikringen.) Ekonomi Föreningens fond för yttre underhåll Reservering och iansprållagande av yttre reparationsfonden ingår i styrelsens förslag tili resultatdisposition och överöring sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond.

5 Org.nr (13) Fastighetsskatt/avgift och inkomstskatt Fastigheten har åsatts värdeår 195g. Fastigheten är beskattad hel avgift. För inkomstttret213 uppgår den kommunala fastighetsavgi{ten för flerbostadshus till 1 21 kronor per bostadslägenhet, dock högst,3 oä av gäflande taxjringsvaide på bostad.sdelen. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas åjgen. För lokaldelen beskattas föreningen med.l%o av taxeringsvärdet. Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skatteplikliga, dock tas kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp ftir beräkning av åkomstskatt. Eventuellt taxerat,nderskott från föregående år ar,räknas och är underraget positir.t sker beskattnngmed22 %o. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Alla bostadsrättsöreningar med räkenskapsåt*oå pauo4 as 2}I4kommer att omfattas av en ny normgivning ftr redovisning. Det innebär att foreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisningen enligt ett så kallat K-regelverk. Föråndringar kommer sannolikt äit.t" r,ad gäller synen på avskrivningar, investeringar, underhåll och ev underhållsfonder. Detta kan medföra att framtida resultat och jämftirelsetal ar,viker från denna årsredovisning och budget för 214. Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras koparen vid varje överlåteise en expeditionsavgift pä 2,5 oä av basbeloppet (214=1 11 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % au iuri"toppet (214:444 kronor) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 6 kronor vid sen betalning. FIerårsöversikt 2A Nettoomsättning g Resultat fore reserverhg _33 il25 Reservering lrttre reparationsfond 37 1 Ianspråktaganade yttre fond O 84 7g Saldo yttre reparationsfond LgI 27g 226 Sg Lån per kvm total1.ra I 796 I g44 Kassalikviditet (%) Årsavgift bostäder kronor,4rvm 43 41g Lån per k'"m, kassalikviditet samt årsavgifter per kvm beräknas per r I r r t s

6 Org.nr (13) Förslag till vinstdisposition Styrelsen ftjreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till yttre reparationsfond överföres i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterfoljande resuitat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 Org.nr s (13) Resultaträkning Not L AL-t -212-t2-31 Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat ftire finansiella poster 2 J ',t1-12i Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster -3s JJ lzj Resultat ftire skatt Årets resultat

8 Org.nr (13) Balansräkning Not t 212-t2-31 TILLGÅNGAR Anlä ggningstillgån ga r M uteriella anl dg g rtitrg stil lg ång ar Byggnader Mark Markanläggningar Maskiner och inventarier t r Summa anläggningstillgångar s Omsättningstillgångar Öwiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 s r 4t Kassu oclt bank Kassa och bank Awäkningskonto ISS Facility Services AB I3r Summa omsäffningstillgångar s SUMMA TILLGÅNGAR L L s

9 Org.nr (13) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 11 Inbetalda insatser Hyesrätt ombildad till bostadsrätt ', /.tj Bostadsrätt ombildad ti1l hyresrätt Uppiåtelseavgifter Yttre reparationsfond s1t r 2 I29 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat s s6 36 1s2 33 Summa eget kapital I Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och forutbetalda intäkler Summa kortfristiga skulder I6 I r3s s i SfIMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER l s Ställda säkerheter Fasti ghetsinteckningar Ansvarsftirbindelser Inga Inga

10 Org.nr (13) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmärura råd. Om inte annat framgår är de tillämpade redovisningsprinciperna oförändrade jämfort med ftiregående år. An1äggningstill gångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter fiir örbättringar av ti1lgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåil redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyftjandeperiod. Linj är avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas : Fönsterbl'te 2 är 4 är Stambyte Entr6- ochkällardörrar 1 år Markanläggning 2 är Tvättmaskin 1 år Markvärdet är inte foremål för avskrir,ning. I de fal1 en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgangen omedelbart ner till sitt återvinningsveirde. Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som e{ter individuell prövning beräknas bli betalt. Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp. Övriga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde, Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar akluell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende akfuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt öreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningama. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond ftir yttre underhåll ingår i styrelsens ftrslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på ftreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. Nyckeltalsde frniti oner Kassalikviditet visar foreningens kortsiktiga betaliringsörmäga,beräknas som forhållandet mellan omsättningstillgangar och kortfristiga skulder. För ytterligare upplysningar hiinvisas till not.

11 Org.nr e (13) Noter Not I Föreningens intäkter Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Kabel-TV / Intemet Avsättning inre reparationsfond./. Ersättningar och intäkier Faklurerade kostnader I i s s Not 2 Underhållskostnader Löpande reparationer Reparationer och underhåil enligt undehållsplan r t Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel/städning entreprenad Besiktning Fastighetsel Uppviinnning Vatten Sophiimtning Fastighetsfrrsäkring Sj älwiskireparation forsäkringsskador Kabel-TV och intemet Fastighetsskatt/fastighetsavgift Öwiga driftkostnader 2t r s Isj r s I Not 4 Förwaltnings- och externa kostnader Administration, kontor och övrigt Revisionsarvode Förvaltningsarvode A nl Oss

12 Org.nr (13) Not 5 Personalkostnader Styrelsearvoden Löner Sociala avgifter Not 6 Avskrivningar Stambyte Fönsterbye Entrö- och källardörrar Markanläggningar Tvättmaskin 2t s An t A4 Not 7 Byggnader Ingående anskaffiiingsvärde byggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 213-I t s Ingående avskrir,ningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar s Fasad och ftinster Stambyte Entr6- och källardorrar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 3 s s 12 92s hrgående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar s sa} -342 s -3 88s Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark t s A I utgående redovisat värde ingår fasadrenovering kronor, f,önsterrenovering 525 (6 ) kronor och stambyte (8 1 ) kronor och entrö- och källardönar (34 ) kronor.

13 Org.nr (13) Not 8 Markanläggningar Ingående anskaffningsvdrden fitgående ackumulerade anskaffningsvärden 213-t2-3t sl Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde -3s s Not 9 Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 213-t2-3I A 2t2-12-3t Ingående avskrir,rringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde t s Not 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald örsäkringspremie Förutbetald kabel-tv t2-3I Not 11 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av foregående års resultat: Ärets resultat Belopp vid årets utgång Inbetalda insatser s Upplåtelse avgifter 57t t 72s Yttre rep. fond 226 s I 279 Balanserat resultat s Årets resultat s 33 72s

14 Org.nr (13) Not 12 Hyresrätt ombildad till bostadsrätt Hy'resrätt nr 5 har ombildats till bostadsrätt och åsatts insats kronor. Not 13 Bostadsrätt ombildad tiil hyresrätt Bostadsrätt nr 53 och 54 med insats kronor respektive kronor är ombildade till hyresrätter. Not 14 Upplåtelseavgifter Hyresrätt nr 5 har ombildats till bostadsrätt och vid forsäljning översteg marknadsvärdet insats enligt ekonomisk plan med 57I 725 kronor. Not 15 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring Stadshypotek AB - 4,74o/o Stadshypotek AB - 4,73yo I-3 Stadshlpotek AB - 2,7Ä Avgår kortfristig del./ s Not 16 Övriga skulder Inrereparationsfond I9A Avsättning till inre reparationsfonden har gjorts med (15 54) kronor och uttag har skett med (3 8) kronor.

15 Org.nr (13) Not 17 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter Uppl riinteko stnader externt Förskottsbetalda h1'ror/avg Upplupna uppvärmningsko stnader Upplupna elavgifter Upplupna renhållningsavgift er Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intälter 213-I2-31 4s t r s Koping den..'/ r,/-f /,.t. l'/ 7/'t //z/:t Mathias Axelsson r'l /,'',"F / U-t * /,,'#r7*''/' Sn4" /'1 Margareta Söderberg / M'ffw.{ Vår revisionsberättelse har lämnats. jungkvist ÅJi-r //-Z=-' Tordörn (Holmström Revisor

16 452 BRF SIGRUN AYser tusentals kronor - tkr Hyresintiilter lokal er Hgesintiiller garage Hyresintäkter p-platser Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Kabel-TV Avsätbring inre rep.fond./. Gemensamhetslokrl Övriga intäkter Fakhuerade kostnader RÖRELSENS INTI XTER Fastighetsskötsel entr. Städning ent. Obligatorisk ventilationskontroll Besiknring Löpande reparati oner/underhåli Plaoenligt underhåll Avear erhållna bidrae ltir rep./. Pågående om- oct tillbygpad lnvesteringar enl underhåilsplan.. varav skall aliliveras./... varov uttas Nsatta ntedel -/. Elavgifter UppvZirmning Vatten & avlopp Sophämtning Fasti ghetsftirszikringar Försåikringsersätbringar Kabel-TV Fastighetsskatt Öw fcirbn*ningsinventarierimaterial Sq.relsearvode Revisionsarvode Förvaltringsarvoden Övri ga ft irvalningskostnader Öwiga externa tjiinster Löner övriga Löner arvoden/vicevärd Lagstadgade sociala avgift er Avskrilrring om- och tillbygenader {y5lglynin g markanläggningar {ysffiyning inventarier RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSENS RESI'LTAT Ränteintäl(er fiån bank Öwiga ränteint?ilter klientnedel FINANSIELLA INTÄKTER Räntekostnader fastighetslan FINANSIELLA KOSTNADER Ompöning statlig skatt RESULTAT RESULTAT _ ) I RESULTAT BTJDGET l I l s l J l 3 ) I 69s Föreslås i resultatdispositionen: Ianspråktagande av yttre reparationsfond Reservering till lttre reparationsfond./ I BUDGET INKLI]DERAR FÖLJANDE HÖN.INGAR: Årsavgifter 2% FROM: ISS Facility Services AB

Årsredovisning. Brf Tonsättaren

Årsredovisning. Brf Tonsättaren Årsredovisning för Brf Tonsättaren 716401-2945 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 1 a13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Tonsättaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 07 01 2014

Läs mer

Årsredovisning. Brf Råsundakullen

Årsredovisning. Brf Råsundakullen Årsredovisning för Brf Råsundakullen 769619-7180 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 769619-7180 1 (12) Årsredovisning Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rörstrand 29-37

Årsredovisning. Brf Rörstrand 29-37 Årsredovisning för Brf Rörstrand 29-37 769603-3369 Räkenskapsåret 2010 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Rörstrand 29-37 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hägerstenshamnen 4

Årsredovisning. Brf Hägerstenshamnen 4 Årsredovisning för Brf Hägerstenshamnen 4 716420-0722 Räkenskapsåret 2012 1 (16) Årsredovisning Styrelsen för Brf Hägerstenshamnen 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Omega

Årsredovisning. Brf Omega Årsredovisning för Brf Omega 702001-5975 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 702001-5975 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Omega får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gudöterrassen

Årsredovisning. Brf Gudöterrassen Årsredovisning för Brf Gudöterrassen 716418-6392 Räkenskapsåret 2012 Org.nr 716418-6392 1 (16) Årsredovisning Styrelsen för Brf Gudöterrassen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Föreningen upplåter med hyresrätt även några mindre lokaler till medlemmar och hyresgäster samt ett antal antennplatser på höghusets tak.

Föreningen upplåter med hyresrätt även några mindre lokaler till medlemmar och hyresgäster samt ett antal antennplatser på höghusets tak. HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka 1 (13) Årsredovisning Styrelsen for HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden inacka får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 Brf Lagmanstinget 5 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2007 HSB:s Brf Insjön i Nacka 1(13) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trängen 1

Årsredovisning. Brf Trängen 1 Årsredovisning för Brf Trängen 1 716422-1637 Räkenskapsåret 2010 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Trängen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ryttmästaren i Helsingborg

Årsredovisning. Brf Ryttmästaren i Helsingborg Årsredovisning för Brf Ryttmästaren i Helsingborg 743000-2142 Räkenskapsåret 2013 09 01 2014 08 31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Brf Rudboda. Årsredovisning 713600-0796. För räkenskapsåret

Brf Rudboda. Årsredovisning 713600-0796. För räkenskapsåret Brf Rudboda Årsredovisning För räkenskapsåret 2004 Brf Rudboda 1(14) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Rudboda på Lidingö, bildad 1971, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2004-01

Läs mer

Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1

Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1 Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 2 Styrelsen och revisorer... 2 2013-01-01 2013-04-11... 2 2013-04-11 2013-12-31... 2 Revisorer... 2 2013-01-01 2013-04-11...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer