Reviderad MEDICINTEKNISK HANDBOK VÅRD OCH OMSORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad MEDICINTEKNISK HANDBOK VÅRD OCH OMSORG"

Transkript

1 Reviderad MEDICINTEKNISK HANDBOK VÅRD OCH OMSORG

2 Innehållsförteckning DEFINITIONER... 3 Medicinteknisk produkt:... 3 Verksamhetschef enligt HSL... 3 Förbrukningsartiklar:... 3 Egen tillverkade medicintekniska produkter... 3 Vårdgivare... 3 Hälso- och sjukvårdspersonal... 3 Specialanpassad produkt... 3 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 Vårdgivaren... 4 Verksamhetschef... 4 KOMPETENS... 4 Hälso- och sjukvårdspersonal... 4 CE-MÄRKNING... 5 FÖRSKRIVNINGSPROCESS... 5 INSTRUKTIONER/BRUKSANVISNINGAR... 5 CHECKLISTA... 5 LEVERANSKONTROLL/ANKOMSTKONTROLL... 6 HANDHAVANDE... 6 RENGÖRING... 6 AKUTA ÅTGÄRDER... 7 KASSERING/ÅTERANVÄNDNING... 7 Personligt förskrivna hjälpmedel... 7 Grundutrustning på särskilt boende RAPPORTERING OLYCKOR/TILLBUD... 7 UPPHANDLING... 8 MADRASSER OCH KUDDAR, GRUNDUTRUSTING TILL SÄRSKILT BOENDE MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MTP Grupp 1 och 2 REKOMMENDERADE UNDERHÅLLSINTERVALL MEDICINTEKNISK PRODUKT GRUPP Checklista Rengöring Checklista PERSONLYFT Kontrollera att hjulen fungerar Rengör med milt rengöringsmedel Kontrollera att bromsarna fungerar

3 DEFINITIONER Medicinteknisk produkt: En produkt som avses i 2 Lagen om medicintekniska produkter som enligt tillverkarens uppgift, ska användas separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak: påvisa, förebygga, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller funktionshinder, undersöka, ändra, eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller kontrollera befruktning. Verksamhetschef enligt HSL Befattningshavare som svarar för verksamheten, se 29 och 30 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Förbrukningsartiklar: Vara som fortlöpande förbrukas. De förbrukningsartiklar som omfattas av dessa föreskrifter är att betrakta som medicintekniska produkter. Egen tillverkade medicintekniska produkter Medicinsteknisk produkt som en vårdgivare tagit ansvar för som tillverkare och som konstruerats och tillverkats för att uteslutande användas i den egna verksamheten. I begreppet ingår även befintliga medicintekniska produkter som har modifierats eller flera medintekniska produkter som har kombinerats på ett nytt sätt som den ursprungliga tillverkaren inte har avsett. Vårdgivare Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare). Hälso- och sjukvårdspersonal Person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. Specialanpassad produkt Produkt som har tillverkats efter en läkares skriftliga anvisningar för att endast användas av en viss angiven patient och som läkaren på sitt ansvar har gett speciella konstruktionsegenskaper. En anvisning kan även tas fram av annan hälso- och sjukvårdspersonal som genom sina yrkeskvalifikationer är behörig. 3

4 INLEDNING Syftet med Medicinteknisk handbok är att med utgångspunkt från lagar, förordningar och föreskrifter tydliggöra tillvägagångssätt, ansvar och befogenheter vid olika moment i arbete med medicintekniska produkter. Observera att det alltid är de tryckta utgåvorna av lagar, förordningar och författningar som gäller. Handboken är en instruktion som ska tillförsäkra patienter och personal god kvalitet på hanteringen av medicintekniska produkter. Exempel på medicintekniska produkter är rullstol, rollator, sängar, lyftar, inkontinenshjälpmedel, inhalator, p-glucosapparat, blodtrycksmanschett och sug. ANSVAR Vårdgivaren Ger direktiv och säkerställa att det i ledningssystemet finns rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter. Vårdgivaren ansvarar även att delegera uppdraget till verksamhetschef enligt HSL. Detta ska dokumenteras. Verksamhetschef Verksamhetschef ansvara för säkerhet, ändamålsenlighet, rutiner, spårbarhet, kontroller, kommunicera information från tillverkare och myndigheter till berörd personal. Verksamhetschefen ska även göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att: vara utbildningsansvarig, förskriva och utlämna medicintekniska produkter, ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter, och vara anmälningsansvarig, vilket innebär att göra anmälningar enligt 6 kap avsedda negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, utse och förteckna de som ska fullgöra ovanstående uppgifter. KOMPETENS Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att ha kunskap om produkternas funktion, risker, hantering samt åtgärder vid eventuell vårdskada. 4

5 CE-MÄRKNING Sverige ingår i EU, då får endast CE märkta medicintekniska produkter marknadsföras. CE märkningen innebär en viss säkerhet för patienten och personal. Det innebär att produkten har en säker funktion då den används som tillverkaren har föreskrivit. FÖRSKRIVNINGSPROCESS Den som förskriver, utlämnar eller tillför en medicinteknisk produkt till en patient ska identifiera dennes behov och ansvara för att produkten motsvarar behoven. I denna uppgift ska ingå att: Prova ut och anpassa produkten enligt tillverkarens anvisning. Samordna produkten med eventuellt tidigare förskrivna, utlämnade eller tillförda produkter. Bedöm behov av anpassning av hemmiljö för att produkterna ska kunna fungera tillsammans på ett säkert sätt, utför riskbedömning. Ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön. Informera användaren om hur produkten ska användas och de åtgärder som ska vidtas i enlighet med tillverkarens föreskrifter, lämna även skriftlig information. Instruera och träna användaren. Se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll. Följ upp och utvärdera förskrivningen, utlämnandet eller tillförandet till patienten fram till dess att behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits över av någon annan. Förskrivningsprocessen ska dokumenteras i patientjournal. INSTRUKTIONER/BRUKSANVISNINGAR Vid förskrivning av medicintekniska produkter ska noggranna instruktioner ges skriftligt om funktion och skötsel av legitimerad personal. Bruksanvisning ska medfölja och förvaras tillgänglig. Användarna ska ha kunskap om och övning i kontroll, ordningsställande och tillsyn av produkten enligt fastställda instruktioner samt kunskap om var man ska vända sig vid fel, skador, tillbud eller olycka. Med användare menas patient, närstående och/eller personal. För personal ansvarar arbetsledare för kontinuerlig utbildning, övning samt uppföljning. CHECKLISTA Checklista ska medfölja vid förskrivning och förvaras tillgänglig i patientens bostad. Checklistan beskriver vilka kontroller som ska ske och hur produkten ska rengöras. Ansvarig ska vara utsedd och beskriven utifrån roll/titel tex anhörig, kontaktperson eller hemtjänst. Personen ska ej vara namngiven. 5

6 LEVERANSKONTROLL/ANKOMSTKONTROLL Före produktens användande ska den kontrolleras i enlighet med bruksanvisning. Viktigt är att produktens alla delar är i funktionsdugligt skick. 1. Leveranskontroll av medicinskteknisk utrustning sker av person med adekvat kompetens som utses av verksamhetschef enligt HSL. 2. Leveranskontroll av arbetsteknisk utrustning sker av person med adekvat kompetens som utses av verksamhetschef enligt HSL. 3. Leveranskontroll för individuellt utprovade hjälpmedel utförs av den som ordinerat/förskrivit hjälpmedlet. 4. Kalibrering respektive justering ska utföras enligt anvisningar i bruksanvisningen. 5. Medicinteknisk produkt inköpt som inventarier ska registreras. HANDHAVANDE För rätt handhavande av medicintekniska produkter gäller: Bruksanvisning och checklista ska finnas på svenska och ska följa produkten samt läsas innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning och checklista ska bestå av handhavandeinstruktion och skötselinstruktion. Utrustningen ska användas och rengöras enligt bruksanvisning och checklista. Utrustningen får inte kopplas samman med andra utrustningar utan leverantörens skriftliga medgivande eller att det anges i bruksanvisningen. Anslutning och montering ska alltid vara i enlighet med leverantörens anvisningar. Endast tillbehör och reservdelar som angivits av leverantören får användas. Tillverkarens ansvar gäller bara då produkten används på det sätt som angetts i bruksanvisningen. RENGÖRING För allmänt underhåll, rengöring och förvaring av individuellt förskrivna hjälpmedel ansvarar den person som fått hjälpmedlet förskrivet eller den som assisterar, det vill säga personal och i vissa fall närstående. Hjälpmedel ska skötas och underhållas enligt tillverkarens bruksanvisning. Alla hjälpmedel, till exempel gång-, hygien- och lyfthjälpmedel, ska skötas och rengöras regelbundet. När personal ansvarar för rengöring av hjälpmedel ska datum dokumenteras. Produkter som används av flera patienter ska rengöras och kontrolleras mellan varje användare. 6

7 Ytterligare information kring rengöring/desinfektion av hjälpmedel finns på nedanstående länk: rutiner/grundlaggande-vardhygieniska-rutiner/hantering-av-hjalpmedel--- vardhygieniska-riktlinjer-i-kommunal-vard-och-omsorg.pdf AKUTA ÅTGÄRDER Då funktions- eller driftstopp uppkommer ska användandet av utrustningen/hjälpmedlet omedelbart avbrytas och produkten ska ta ur bruk samt märkas. Produkten får inte repareras eller kastas av personal. Rapportering ska ske till närmsta chef/legitimerad personal snarast möjligt. KASSERING/ÅTERANVÄNDNING Personligt förskrivna hjälpmedel När behov upphört av personligt förskrivna hjälpmedel ska dessa återlämnas till förskrivaren. Vid återlämning ska hjälpmedlet vara rengjort. Grundutrustning på särskilt boende. Inventarier som tillhör boendet, till exempel sängar och lyftar ansvarar det särskilda boendet för att dessa rekonditioneras och ställs undan. För madrasser och kuddar se sidan 9. Om hjälpmedel vid återlämning bedöms vara i sådant skick att det inte går att återanvända ska detta kasseras. Bedömning kan ske av legitimerad personal eller av certifierad tekniker. Anledningen kan vara: att utrustningen/hjälpmedlet inte uppfyller gällande säkerhetskrav att utrustningen/hjälpmedlet inte uppfyller fastställda krav på funktion och/eller prestanda att medicinska behov inte längre föreligger samt att utrustningen/hjälpmedlet ersätts av ny produkt eller ny teknik. RAPPORTERING OLYCKOR/TILLBUD Enligt 24 HSL ska den som utsetts anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, tillverkaren och socialnämnden om en patient utsätts för allvarlig skada eller sjukdom eller risk för sådan i samband med vård och behandling. Förskrivaren av hjälpmedlet eller annan som tilldelats uppgiften skickar omedelbart en avvikelse till tillverkaren och en kopia till läkemedelsverket. Till Inspektionen för vård och omsorg anmäls om det är egentillverkade produkter. Tillverkaren ska också 7

8 själv vid varje allvarlig händelse med produkten eller risk för sådan anmäla detta till Läkemedelsverket. Om medicinteknisk produkt påverkat händelseförloppet ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket. Även en misstanke om tillbud där medicinteknisk produkt är inblandad ska rapporteras. Oavsett om olyckan/tillbudet ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg och läkemedelsverket enligt Lex Maria eller inte måste medicinskt ansvarig sjuksköterska vara delaktig i utredningen tillsammans med medicintekniskt kompetent personal. Syftet med rapportering av olycka/tillbud är att snarast och korrekt dokumentera alla bidragande orsaker till händelsen. Nödvändiga åtgärder enligt nedan: 1. Avbryt behandlingen/undersökningen. Tag utrustningen/hjälpmedlet ur bruk. Försök inte reparera. Kasta inte bort något material. Märk produkten tydligt så att ingen annan använder den. 2. Rapportera till Din närmaste chef/legitimerad personal snarast möjligt. 3. Händelsen ska dokumenteras på för ändamålet avsett formulär av berörd personal. 4. Ansvarig chef eller legitimerad personal är skyldig att omedelbart rapportera händelsen till MAS:en och berörd leverantör, som i sin tur har eget utredningsansvar. 5. Åtgärder för att undvika ett upprepande ska vidtas. UPPHANDLING Upphandling ska ske i enlighet med kommunens rutiner. Inför en upphandling ska en behovsanalys ske med utgångspunkt från medicinska behov, tekniska behov, ekonomiska behov samt myndighetskrav. Inför inköp av medicinteknisk utrustning ska medicinskt ansvarig sjuksköterska yttra sig. Kravspecifikation ska utformas i samarbete av verksamhetsansvarig, sjuksköterska med medicinskt ansvar samt övriga yrkesgrupper som behövs i det enskilda fallet. Krav som ska ställas på varan: Rimligt pris Miljöhänsyn Bruksanvisning på svenska och teknisk manual ska medfölja Rimlig leveranstid Skriftlig instruktion om besiktningsintervall, vad som särskilt ska kontrolleras och användning plus vilken utrustning som får samanvändas med denna utrustning ska medfölja Att vårdtagaren/personal får instruktion/utbildning i samband med leverans För montering och ankomstkontroll ska skriftlig instruktion medfölja 8

9 God tillgänglighet/leverantör/service Rimlig garantitid Handhavande och skötselinstruktion inklusive rekommenderade produkter för rengöring desinfektion av produkten ska medfölja. Inköpsåret MADRASSER OCH KUDDAR, GRUNDUTRUSTING TILL SÄRSKILT BOENDE. Madrasser Daglig användning av madrassen ger stort slitage till exempel vid belastning samtidigt som sängens huvudände höjs och sänks. Används madrassen över sin egen hållbarhetstid ökar risken för att patienten ska få trycksår. Grundmadrasser av skum ska bytas ut regelbundet beroende på patientens/brukarens vikt och användningsområde. Tillverkarens rekommendationer för livslängd ska följas. Grundmadrassen ska ha följande egenskaper. o Valet av madrass ska baseras på patientens vikt. o Ha god hållfasthet som underlättar komfortkänslan o Ha en förebyggande och tryckreducerande effekt upp till sårgrad 2. o Ha ett överdrag som är helt i sömmar och blixtlås o Vara försedd med överdrag som kan ytdesinficeras. o Ha ett överdrag som är avtagbart och kan tvättas i 60 grader C. o Ska inte alstra statisk elektricitet o Möjlighet ska finnas för inspektion av madrassens insida, nedsmutsade madrasser ska kasseras omedelbart. o Notera datum och årtal på madrassen när den tas i bruk om det inte finns på produkten o Vara väl anpassad för sängen (inte glida). Vid nyanskaffning gäller o Madrassen ska vara försedd med evakueringshandtag för evakuering vid brand. (vid anskaffning efter 1 januari 2017). o Ytskiktet på madrassen ska vara följsamt, andas vara allergifritt och ha dokumenterat goda barriäregenskaper mot olika vätskor och mikroorganismer. Kuddar o Överdrag till kuddar ska tvättas regelbundet i minst 60 grader C. o Sömmar och blixtlås i överdraget ska vara hela. 9

10 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Medicintekniska produkter, MTP, indelas i tre grupper. Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Medicinteknisk utrustning Arbetsteknisk hjälpmedel Individuellt utprovade hjälpmedel MTP Grupp 1 och 2 REKOMMENDERADE UNDERHÅLLSINTERVALL I första hand gäller det som finns angivet för produkten i bruksanvisningen annars gäller nedanstående rekommendation. Apparattyp Underhålls intervall Kommentar Blodtrycksmanschett 12 månader * Verksamhetschef Blodsockermätare Enligt bruksanvisning * Verksamhetschef Sugar avdelningsbundna 12 månader * Region Skåne Dekontaminator 12 månader * Verksamhetschef TNS-apparat (kommun 12 månader * Verksamhetschef ägda) Personlyft 12 månader * Verksamhetschef Manuella rullstolar 12 månader eller vid * Verksamhetschef (transport) behov Personvåg 12 månader * Verksamhetschef Säng 12 månader * Verksamhetschef Arbetsstol 12 månader * Verksamhetschef * Utföres av leverantörens personal eller annan teknisk utbildad personal som har kompetens för uppgiften. För samtlig utrustning som lånas eller hyrs av annan vårdgivare gälle deras föreskrifter. 10

11 MEDICINTEKNISK PRODUKT GRUPP 3 Grupp 3 Individuellt utprovade hjälpmedel Underhåll utförs enligt checklista av brukare/närstående /personal Individuellt ordinerade hjälpmedel är ordinatörens ansar. Inköpta hjälpmedel för enheten är verksamhetschefens enligt HSL ansvar. 11

12 DUSCHSTOL (DS)/DUSCHBÅR (DB) MED HJUL Individnr.. Förebyggande underhåll ska ske en gång per år av fackman. Kontrollera att bromsarna fungerar. Kontrollera att fotplattor är på om inte andra direktiv angetts (DS). Kontrollera att klädseln är hel för att minimera smittspridning. Vid vipp-funktion kontrollera att nackstödet sitter fast (DS). Efter användning rengör hjälpmedlet med normalt rengöringsmedel. Vid behov: Kontrollera att armstöd och sits sitter fast och är intakt. Kontrollera att hjulen sitter fast. Ta bort smuts, hår etc. som fastnat i hjulen. Kontrollera att det inte finns lösa skruvar. Kontrollera ytbehandlingen, ex rostangrepp. Kontrollera att sprickbildning inte uppkommit i chassit. Kontrollera att höj- och sänkfunktionen fungerar (DB). (Patient/närstående/omvårdnadspersonal) 12

13 BADBRÄDA/BADKARSSTOL Individnr.. Kontrollera att kantstoppar är åtdragna och inte slitna. Kontrollera att badbrädan inte kan förflytta sig ofrivilligt, dvs. riskerar att kasa då brukaren sätter sig. Vid behov, dock minst en gång/månad: Rengöring enligt bruksanvisning. (Patient/närstående/omvårdnadspersonal) 13

14 DUSCHSTOL/DUSCHPALL/FRISTÅENDE TOAFÖRHÖJNING/TOALETTSTOLSARMSTÖD/ TOAFÖRHÖJNING fast monterad. Individnr.. Ordinatör.Tfn.. Kontrollera att benen står jämt mot golvet och inte blivit skeva. Vid behov dock minst Rengöring enligt bruksanvisning. Kontrollera ytbehandling (ex rost). Kontrollera att skruvarna är fast och att hjälpmedlet är monterat mitt på toalettstolen. Vid varje rengörningstillfälle kontrolleras: Att gummifötterna är hela och mjuka. Kontrollera att förhöjningsknoppar/clips på benen finns på plats och fungerar. Att plastdetaljer inte har sprickbilningar. (Patient/närstående/omvårdnadspersonal 14

15 GÅSTATIV/KRYCKKÄPPAR/KÄPPAR Individnr.. Kontrollera stabiliteten. Varannan månad och/eller vid behov: Kontrollera doppskorna - ska inte vara blankslitna eller spruckna. Kontrollera materialet i plastdistanserna med tanke på sprickbildningar (gäller gåstativ, se pilar på bilden). Kontrollera att benen inte är böjda. Kontrollera hålen för höjdinställningar - får inte vara slitna till oval form = instabilitet. Rengöring (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 15

16 PERSONLYFT Individnr.. Bruksanvisning utlämnad....(datum och sign) OBS! Varje brukare som har blivit ordinerad förflyttning med personlyft ska ha egen ordinerad lyftsele och ska endast lyftas i den. Besiktning ska ske en gång om året av fackman. Kontrollera att avkrokningsskydd för lyftsele finns och fungerar. Kontrollera att manövrering av lyftrörelse och breddinställning fungerar (golvlyft). Kontrollera att laddaren fungerar. Varje månad och/eller vid behov: Ta bort smuts, hår etc. som fastnat i hjulen (golvlyft). På lyft där bygelhöjden regleras med lyftband kontrollera att slitage och veckbildningar inte förekommer på lyftbandet. Rengör lyften enligt bruksanvisning. (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 16

17 LYFTSELE Modell/storlek/fabrikat.. Bruksanvisning utlämnad..(datum och sign) Besiktning av lyftselen ska ske två gånger om året av fackman eller ordinatör. Kontrollera att sömmar, tyg, upphängningsöglor och kantband är hela. Vid plastspänne kontrollera låsfunktion. Vid behov: Rengör selen enligt bruksanvisning. (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 17

18 UPPRESNINGSBÄLTE Modell/storlek/fabrikat.. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Kontrollera att sömmar och material är fria från skador. Kontrollera att materialet inte är utsatt för nötning eller är blekt. Vid behov: Håll bältet rent enligt bruksanvisning. (Patient/närstående/kontaktman) 18

19 GÅBORD/GÅSTOL/ROLLATOR Individnr/serienr.. Kontrollera att bromsarna fungerar och att ev. bromsvajrar är hela. Kontrollera att körhandtagen sitter fast. Kontrollera att sittplattan/armstödsplattan är hel. Varje månad och/eller vid behov: Ta bort smuts, hår etc. som fastnat i hjulen. Rengöring enligt bruksanvisning. Kontrollera att hopfällningsmekanismen fungerar (rollator). Vid höj- och sänkbart gåbord kontrollera att höjdinställning fungerar (vid elfunktion kontrollera laddare). (Patient/närstående/kontaktman) 19

20 MANUELLT DRIVEN RULLSTOL Individnr/serienr.. Förebyggande underhåll ska ske en gång per år av fackman. Byte samt reparation av däck och slang bekostas av brukaren, punkteringsfria däck bekostas av kommunen. Kontrollera att brukarens rullstolsdyna ligger rätt i rullstolen. Är Du osäker se bruksanvisning. Vid luftpumpade däck kontrollera att de är rätt pumpade. Kontrollera att bromsarna fungerar. Kontrollera att tippskydden (om det finns) sitter fast och är rättvända. Kontrollera att körhandtag/körbygel (om det finns) sitter fast. Kontrollera att drivhjulen med snabbkoppling sitter fast. Kontrollera att armstöden sitter på rätt håll. Var. och/eller vid behov: Kontrollera att armstöden och fotstöden är stabila och fungerar. Kontrollera att klädseln är intakt. Ta bort smuts, hår etc. som fastnat i hjulen. Rengör enligt bruksanvisning. Kontrollera att sits- och rygginställningar fungerar (komfortrullstol). (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 20

21 SÄNG Ordinerad till Personnummer Individnr/serienr. Sängen ska alltid lämnas i lägsta läge (gäller patienter som inte kan förflytta sig i och ur säng självständigt). Kontrollera att sänggrindarna sitter fast och att låsningen fungerar. Kontrollera att sängen inte för oljud. Vid behov: Kontrollera att bromsarna fungerar. Kontrollera att sladdarna ej är klämda eller lösa. Kontrollera att stöd- och vändhandtag sitter fast Rengör enligt bruksanvisning. (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 21

22 ÖVERFLYTTNINGSPLATTFORM/ VRIDPLATTA Individnr/serienr.. till den som ordinerat hjälpmedlet eller till dess ersättare. Kontrollera att handtagsstaget är stabilt. Kontrollera att fotbromsen fungerar. OBS! Damm och smuts mellan glidskivorna försämrar funktionen. Kontakta ordinatör. Var och/eller vid behov: Kontrollera att skruvarna är åtdragna. Kontrollera att antihalkmaterialen på ovansidan är intakt. Kontrollera att hjulen fungerar. Rengör enligt bruksanvisning. (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 22

23 SÄNGRYGGSTÖD, elektriskt Individnr/serienr.. Varje användningstillfälle Kontrollera att sängryggstödet inte glider ut åt sidan. Kontrollera att spännremmarna är fast åtdragna. Vid behov Sladdarna får ej vara klämda eller lösa. Rengör enligt bruksanvisning. (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 23

24 ANTIDECUBITUSMADRASS, luftväxlande eller statisk Individnr/serienr PUMP Individnr/serienr MADRASS Kontrollera att hjälpmedlet är rätt placerat i säng. Är Du osäker se bruksanvisning. Kontrollera att madrassen inte läcker luft. Kontrollera att eventuella luftslangar och/eller sladdar inte är klämda eller har lossnat. Kontrollera att luftinställningen överensstämmer med ordinationen i vårdplanen. Håll madrassen ren enligt bruksanvisning. Minimera antal lager såsom draglakan, hygienunderlägg osv. mellan brukare och madrass. Vid fel och brister på en luftväxlande madrass gör först en felsökning enligt den checklista som brukar sitta på kompressorn. Saknas checklistan se bruksanvisning. Om felet ej avhjälpts skall hjälpmedlet omedelbart tas ur bruk, rapportera till ordinatör eller dennes ersättare som ansvarar för åtgärder. (Patient/närstående /omvårdnadspersonal) 24

25 ANTIDECUBITUSDYNA, Individnr/serienr.. Kontrollera att hjälpmedlet är rätt placerat i stol. Är Du osäker se bruksanvisning. Kontrollera att dyna med luft inte läcker. Se vårdplan Rengöring enligt bruksanvisning (Patient/anhörig(omvårdnadspersonal) 25

26 TIPPBRÄDA Individnr/serienr.. Kontrollera att bromsarna fungerar. Kontrollera höj - och sänkfunktionen. Kontrollera att säkerhetsbälten och att dess fästen finns och är hela. Vid behov: Kontrollera att klädseln är hel. Ta bort smuts, hår etc. som fastnat i hjulen. Rengör enligt bruksanvisning vid behov. (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 26

27 STÖDHANDTAG Individnr/serienr.. Använd ej produkten om den upplevs sitta löst eller inte står stabilt. Inga generella anvisningar kan ges hur man ska sköta denna produkt då det skiljer mycket beroende på modell. Viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen. Varje månad och/eller vid behov: Rengör med milt rengöringsmedel. (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 27

28 ARBETSSTOL och STÅSTOL Individnr/serienr.. Var noga med att följa tillverkarens anvisningar, se bruksanvisning. Det är otillåtet att själv utföra förändringar, justeringar eller montera Kontrollera att bromsarna fungerar. Var. och/eller vid behov : Kontrollera att doppskorna inte är blankslitna eller spruckna. Kontrollera att skruvarna och reglagen är åtdragna. Kontrollera att hjulens infästningar sitter fast får ej glappa. Kontrollera höj- och sänkfunktionen. Kontrollera att klädseln och armstödsplattorna är hela. Ta bort smuts, hår etc. som fastnat i hjulen. Rengör enligt bruksanvisning. (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 28

29 Manuped, arm/bentränare och ståstöd Individnr/serienr.. Var noga med att följa tillverkarens anvisningar, se bruksanvisning. Manuped och arm/bentränare: Kontrollera att inget kan komma i kläm och att handtag och pedaler går lätt och är ordentligt fastsatta. Kontrollera att brukaren inte har löst sittande kläder, då dessa kan komma in i rem, handtag eller pedaler. Ståstöd: Kontrollera att höjdinställnings vreden är ordentligt åtdragna. Lämna inte brukaren i stående ställning obevakad. Placera ståstödet på plant underlag. Varje månad och/eller vid behov: Rengör enligt bruksanvisning. (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 29

30 Tyngdtäcke Individnr/serienr. Tyngdtäcket bör inte ligga på golvet av hygieniska skäl samt att det är en snubbelrisk. Kontroll av produktens sömmar För att minska tvättbehovet skall täcket stoppas i ett påslakan på samma sätt som med ett vanligt täcke. Vid behov: Tvättas enligt leverantörens anvisningar. (Patient/närstående/ omvårdnadspersonal) 30

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL MEDICINTEKNISK HANDBOK II CHECKLISTOR, EGENKONTROLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING DUSCHVAGN... 3 RULLSTOL... 4 BETASTÖD... 5 FÖRHÖJNINGSKLOTSAR... 6 MOBIL LYFT... 7 LYFTSELE OCH LYFTBAND... 8 SÄNGAR... 9 MOBIL

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR Rutin Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-11 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Medicinsk tekniska produkter MAR Fastställd av

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsenheten Socialförvaltningen MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Handläggare: Befattning: Ann-Britt Christensen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2004 Uppdaterad 2013 Version:

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Innehåll 1. Syfte... 3 2. Upplägg... 3 3. Definitioner... 3 3.1. Medicintekniska produkter... 3 3.2. Medicinteknisk utrustning... 3 3.3. Hjälpmedel... 3 3.4.

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Lathund för kontroll och skötsel

Lathund för kontroll och skötsel Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: (MTP) Lathund för kontroll och skötsel Sida 2 (13) Innehåll

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2017-03-06 Ulrika Ström, Anna Gröneberg Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28 uniform

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

RIKTLINJER. om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne. Version

RIKTLINJER. om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne. Version RIKTLINJER om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne Version 1.0 2016-06-08 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Vårdgivarens ansvar... 4 3. Förvaltningschefens ansvar...

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter

Riktlinje för medicintekniska produkter PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Område: Version: Trygg och säker Hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Medicinskt ansvariga Beslutad av: Medicinskt ansvariga Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Vård- och omsorgskontoret 2009-11-17 Uppdaterad 2010-07-08, 2011-01-04, Ann-Mari Godeberg 2011-07-19, 2013-11-01, 2014-04-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-10-01 08-579 214 20 Hälso- och sjukvård

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun

7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun 7.1 Syftet med rutinerna för MTP (medicintekniska produkter) i Säters kommun Syftet är att tydliggöra ansvar och ange rutiner för att säkerställa en långsiktig, effektiv och säker användning av MTP och

Läs mer

HANDBOK. Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21)

HANDBOK. Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (21) Medicinskt Ansvariga 2014-12-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering HANDBOK Stöd för hantering av Medicintekniska produkter (MTP) Medicinskt Ansvariga

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med MTP-grupp medicinskt ansvariga (MAS/MAR) Eva Silow MAR Centrum, Majorna-Linné, Doris Söderman

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Den hälso- och sjukvårdspersonal som skall använda och hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om produktens

Läs mer

Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter

Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter RUTIN 2016-07-20 Von 1645 Rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter [ ] Dokumentet gäller som längst fram till:2018-07-20 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering. RUTIN

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Grundutrustning Grundutrustning är de medicintekniska produkter (MTP) som skall finnas på alla Linköpings kommuns särskilda boendeformer. Grundutrustningen

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Region Gotland 2011-04-01 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Region Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4 7583/2016 Marknadskontrollplan 2016 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(7) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

080508 11:1 060621. Flik: Ers: MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

080508 11:1 060621. Flik: Ers: MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 080508 11:1 060621 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 11:2/4 Rutiner för medicintekniska produkter, MTPD - Definition - Mål och syfte för kvalitetssäkring i kommunen - Lagar, författningar 11:5/8 Ansvar - Ansvarig

Läs mer

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler

Läs mer

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar Hjälpmedelsinstitutets förslag till: Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar 2009-06-05 OBS! Besiktnings/provningsrutiner utgivna av lyft- eller seltillverkaren/ leverantören gäller i

Läs mer

Hur ofta Vad som ska kontrolleras Akutsele

Hur ofta Vad som ska kontrolleras Akutsele MTP Hur ofta Vad som ska kontrolleras Akutsele Var Tyg, band, söm, upphängningsögla/or 6:månad Arbetsstol Varje år Broms fungerar vid belastning. Sits och ryggplatta är stadiga. Höjdinställning kvarstår

Läs mer

MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter

MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Sid 1 av 24 MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Region Gotland 2015-03-01 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Region Gotland Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (6) Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Inom Norrbottens läns landsting finns

Läs mer

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Nätverkets uppdrag, nätverksträff 16 maj 2013 Vårdprogram och rutiner synpunkter

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2010:4 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Q-RA Äldrenämnden Uppföljning hemsjukvård

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 5 Dokumentets namn Riktlinje Blodtransfusion Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2010-08-10 Reviderad 2014-03-17 RIKTLINJE BLODTRANSFUSION

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Blås- och tarmdysfunktion

Blås- och tarmdysfunktion Region Stockholm Innerstad Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6) 2017-08-30 Blås- och tarmdysfunktion MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual

Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual Rekonditionering 2009-01-22 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3-4 Tvätt och desinfektion

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Omsorgsförvaltningen Kravspecifikation för rehabiliterande synsätt I Landskrona stad ska vi arbeta med ett rehabiliterande synsätt. Med detta menas

Läs mer

INFORMATION när Du får låna elrullstol

INFORMATION när Du får låna elrullstol Hjälpmedelscentrum 2015 Signalistgatan 2 721 31 Västerås INFORMATION när Du får låna elrullstol Förvaring Förvaring ska ske så att inte obehöriga kan få tillgång till hjälpmedlet. Elrullstol ska förvaras

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer