Kommunchef Christina Madeling informerar om hur arbetet med kommunens servicecenter fortlöper. 57 Dnr 2013/ KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunchef Christina Madeling informerar om hur arbetet med kommunens servicecenter fortlöper. 57 Dnr 2013/48-042 KS"

Transkript

1

2 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar om hur arbetet med kommunens servicecenter fortlöper. 57 Dnr 2013/ KS Budgetuppföljning mars Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för budgetuppföljningen mars Av kommunens totala uppföljning framgår: Resultatet uppgår till minus 3,6 mkr. Underskottet hänförs till socialnämnden som efter mars månad har ett negativt utfall på 3,7 mkr. Återställande av negativt resultat avseende 2012 ingår i uppföljningen och överskrider budget med 0,3 mkr beroende på utfall Teknisk service är i och med budgetåret 2013 i stort sett utfördelat på förvaltningarna enligt antagen modell. På finanssidan är utbetalningarna för pensioner något högre än budgeterat medan det gynnsamma ränteläget samt omsättning av lån har bidragit till ett litet överskott på kontot för kostnadsräntor. Genomsnittsräntan för de fasta lånen uppgår till 3,74 % och för de rörliga 2,50 %. Kommunen har 51 % av sina långfristiga lån bundna med fast ränta. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är slutavräkningen, semesterlöneskuld, pensionsskuldens förändring samt räntekostnaden för pensionsskulden. Likviditeten Den stora utbetalningen för det individuella valet som betalades i mars månad reducerade det positiva medelsaldot från februari månad. Förutsatt att kommunen håller budget 2013 enligt Borgholmsmodellen så pekar likviditetsprognosen strävsamt uppåt men det är först 2014 kommunen stabilt ligger på en positiv likviditet i förhållande till checken. Man bör dock ha nämndernas angivna utfall i förhållande till budget med sig. Investeringar De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till 14,4 mkr. Till och med februari är 0,7 mkr investerade. Beslut Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2011/ KS Överföring av medel. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att överföra 40 tkr från konto till särskilda aktiviteter. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t överföra 40 tkr från konto till särskilda aktiviteter. 59 Dnr 2011/ KS Investering, dagvattenproblem Kungsgården. Fastighetschef Bo Thoor, Borgholm Energi AB, redogör för ärendet. Av tjänsteskrivelse framgår att Borgholms kommun fått föreläggande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att åtgärda brister i dagvattenhanteringen på Kungsgården i Borgholm. Efter samtal med jurist angående ansvarsfördelningen framgår att ansvaret för åtgärderna vilar på Borgholms kommun och inte på arrendatorn. Fastighetschef Bo Thoor har vid samtal med samhällsbyggnadsförvaltningen kommit överens om en uppdelning av åtgärder i etapper. Ett godkännande av att utföra åtgärder för dagvatten på norra sidan av fastigheten som etapp 1 (hängrännor, stuprör samt markarbete) har accepterats. Kostnaderna för denna etapp är beräknad till 180 tkr. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t godkänna investering om 180 tkr för åtgärder med anledning av dagvattenproblem på Kungsgården, Borgholm. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2013/ KS Remiss - Klimatfärdplan Miljödepartementet inbjuder i remiss kommunen att senast lämna synpunkter på rapporten om klimatfärdplan Naturvårdsverket har lämnat ett underlag till regeringen för utformning av en svensk klimatfärdplan för att nå noll i nettoutsläpp av växthusgaser till Samhällsbyggnadschef Göran Borgö redogör för ärendet och upprättat förslag till yttrande. Beslut Kommunstyrelsen avger följande förslag och synpunkter på rapporten om klimatfärdplan Förslag: - Minerallagen ses över och underordnas miljöbalken. Kommunen ska ha vetorätt mot ingrepp som innebär stora risker för miljön, t ex utvinning av skiffergas från Ölands känsliga berggrund. - Regeringen bör ta initiativ till en utveckling som innebär bättre balans mellan landets olika regioner. Den nuvarande ordningen med kraftig inflyttning till storstäderna och utarmning av småstäder och landsbygd kan inte kallas hållbar samhällsutveckling. Många småorter och landsbygdsområden kan erbjuda höga livsmiljökvaliteter som inte minst underlättar förslagen i klimatfärdplan Förslaget att ge länsstyrelsen rätt att överpröva detaljplaner som inte tagit klimathänsyn avstyrks. Istället kan länsstyrelsens uppdrag att föra dialog och samverka med kommunen i den kommunala planprocessen stärkas. - Kraftfulla nationella satsningar ska göras på fiberbredbandsutbyggnad. Synpunkter: Avsnitt 4.3. Klimatkonsekvenser av beslut inom andra politikområden. På Öland, både i Borgholms och i Mörbylånga kommun, pågår för närvarande förberedande undersökningar om att utvinna fossil skiffergas. Båda ölandskommunerna har uttalat sig negativt om projektet som inte överensstämmer med kommuneras arbete att avveckla användningen av fossil energi. Ölands känsliga natur och särskilda geologiska förhållanden med kalkstens- och skifferlager innebär att man äventyrar viktiga grundvattenströmmar. Minerallagen bör ändras och underordnas miljöbalken. Kommunen bör ha vetorätt mot ingrepp som innebär stora miljörisker genom beslut enligt minerallagen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Avsnitt En långsiktig klimatstrategi kräver en mix av styrmedel. Rapporten diskuterar begreppet hållbart samhällsbyggande. Enligt Borgholms kommuns uppfattning kan den nuvarande politiken som innebär kraftig tillväxt av storstadsområdena och en utarmning av landsbygdskommuner inte kallas hållbar. Hållbart samhällsbyggande borde innebära betydligt bättre förutsättningar från staten att skapa attraktiva miljöer i mindre städer och på landsbygden. Mindre orter och landsbygd kan uppvisa höga kvaliteter som också underlättar förslagen i klimatfärdplanen. Avsnitt Infrastruktur och samhällsplanering. Rapporten föreslår att eventuellt ge länsstyrelserna rätt att överpröva kommunala detaljplaner som inte tagit klimathänsyn, Borgholms kommun avstyrker förslaget. Redan idag tas klimatfrågor upp naturligt genom dialog och i samråd mellan länsstyrelse och kommunen, t ex i arbetet med detaljplaner där klimathänsynsfrågor naturligt hör hemma. 61 Dnr 2013/ KS Remiss - Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län har i remiss inbjudit kommunen att senast lämna synpunkter på Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län. Miljöinspektör Mia Hedman redogör för ärendet och upprättat förslag till yttrande. Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Arbetet har pågått under perioden i ett nära samarbete med länets kommuner. Planen ska utgöra ett planeringsunderlag för kommunernas och länsstyrelsens arbete vid översiktsplanering och annan ärendehandläggning. I planen har 27 vattenresurser pekats ut som regionalt viktiga för länets dricksvattenförsörjning; 14 grundvattenmagasin, 6 sjöar och 7 vattendrag. Planen innehåller även en fördjupad klimatanalys för ett urval av vattenresurser i länet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t avge yttrande enligt upprättat förslag (BILAGA 1). Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2013/ KS Utökat mottagande av nyanlända. Handläggare Martina Almqvist och Moa Brändström från Länsstyrelsen i Kalmar län redogör för ärendet. Länsstyrelsen i Kalmar län föreslår att Borgholms kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 nyanlända varav 36 anvisningsbara platser. Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes född, tillgång till bostäder, anläggningsboende i Migrationsverkets regi samt mottagande av ensamkommande barn. Borgholms kommun har i dag en överenskommelse om att årligen ta emot 25 nyanlända varav 15 anvisningsbara platser. Denna överenskommelse lever kommunen i stort sett upp till och flyktingmottagandet fungerar väl i kommunen. Yrkande Eddie Forsman (M) yrkar att ärendet skickas på remiss till berörda nämnder innan beslut fattas i ärendet. Maria Lindmark (MP) yrkar att arbetsmarknadsavdelningen får i uppdrag att inventera och ta fram underlag med förslag på åtgärder hur kommunen ska kunna ta emot fler nyanlända. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen ställer sig positiv till båda yrkandena. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t a t t remittera ärendet till socialnämnden, utbildningsnämnden och överförmyndarna för synpunkter innan kommunstyrelsen behandling av ärendet vid sammanträde , uppdra till arbetsmarknadsavdelningen att ta fram ett underlag med förslag på åtgärder för att möjliggöra ett eventuellt utökat mottagande av flyktingar att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde Dnr 2013/ KS Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för ärendet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Kommunstyrelsen har sedan förra delegationsordningen antogs beslutat om ett antal delegationer som inte skrivits in i dokumentet. Den nu framtagna delegationsordningen är reviderad - utifrån tidigare beslutade delegationer - i syfte att korta beslutsvägarna - med anledning av ändrade delegater Av dokumentet framgår också syftet med delegation, de generella regler som gäller i hela kommunen och de specifika regler som gäller för kommunstyrelsens delegation. Vidare framgår att redovisning av delegationsärenden i förekommande fall ska ske skriftligt till nästkommande sammanträde. Delegationsbesluten redovisas tillsammans med inkomna meddelanden. Beslut Kommunstyrelsen godkänner reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen med vissa redaktionella ändringar. Ersätter delegationsordning antagen Dnr 2012/ KS Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda kommunmedlemmarnas synpunkter på avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 11, Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige må besluta att tillsätta en utredning med syfte att: - inhämta samtliga kommunmedlemmarnas synpunkter i enlighet med SFS 1991:900; 5 kap 34 som avser framtida avtal med Migrationsverket. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att medborgarförslaget avslås. Av tjänsteskrivelsen framgår vidare att från 1 juni 2006 gäller att boende för ensamkommande barn ska tillhandahållas av kommuner. Motiven till detta är att den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta situationer finns inom kommunerna. Från 1 januari 2011 företräder länsstyrelserna staten vid förhandlingarna med kommunerna om tillhandahållande av platserna. Länsstyrelsen i Kalmar län framförde 2012 önskemål om att antalet platser utökas då behovet är stort. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Kommuner som har tecknat överenskommelse får statlig ersättning för faktiska kostnader vid mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehålls-tillstånd. Bedömning Åsenholms förslag att tillsätta en utredning för att anordna en folkomröstning i samband med allmänna val 2014 skulle medföra en extra kostnad för kommunen. Att som i förslaget passa på att inhämta kommunmedlemmarnas synpunkter beträffande andra angelägna frågor är inte möjligt då en folkomröstning ska avgöra en specifik fråga och inte ett antal frågor. De folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige har i beslut förklarat sig positiva till att teckna avtal gällande ensamkommande barn. Konsekvensanalys En utredning och eventuellt beslut om folkomröstning ökar kommunens utgifter, en utgift som inte får full kostnadstäckning av någon instans. Om kommunen beslutar att inte ta emot ensamkommande barn ställs ett antal arbetstagare utan arbete. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet med har valt att inte närvara. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t avslå medborgarförslaget. Beslutet redovisas till kommunfullmäktige vid oktobersammanträdet i samband med redovisning av beredning av motioner och medborgarförslag. 65 Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dessa tillsammans med inkomna meddelanden till handlingar (BILAGA 2) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2013/ KS Ungdomsråd. Vid sammanträdet tas frågan om inrättande av ungdomsråd upp till diskussion. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att förslaget är att de ungdomar som ingår i Nöjesbanken även kan bli ungdomsråd. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar kommunchef Christina Madeling a t t undersöka om ledarna för Nöjesbanken kan ta fram förslag på hur ungdomarna som ingår i Nöjesbanken kan bli kommunens första ungdomsråd. 67 Dnr 2012/ KS Framtidsstudie för Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås, diskussionsärende. Vid sammanträdet diskuteras hur kommunen ska gå vidare med anledning av Björn Sundström framtidsstudie. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktiges presidium att lyfta framtidsstudien på allmänpolitiska debatten vid kommunfullmäktiges juni-sammanträde. 68 Dnr 2013/ KS Information. Under sammanträdet informerar Eddie Forsman (M) att han fått uppdraget att, tillsammans med representanter från partier som ingår i kommunstyrelsen, revidera Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet. Partierna ska anmäla sina representanter i gruppen till Forsman snarast. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 BILAGA 1 KS TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (6) / Handläggare Mia Hedman Miljöinspektör Ert datum Er beteckning Svar på remiss Regional vattenförsörjningsplan, LST Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog remissen för den Regionala vattenförsörjningsplanen för länet från Länsstyrelsen i Kalmar. Förvaltningen har tillsammans Borgholm Energi sett AB över remissen, svaret ska vara länsstyrelsen tillhanda senast Det är mycket positivt att denna plan arbetas fram då förvaltningen av våra vattenresurser är ett mycket viktigt ansvarsområde för oss. Vi anser överlag att det är ett väl genomarbetat underlag men har en del synpunkter och kommentarer att bidra med, enligt nedan. Borgholms kommun avger följande synpunkter och förslag på ändringar: Övergripande i kap 5 angående kartbilder över vattenresursen: Hela vattenförekomsten, inte bara resursen bör markeras ut på kartorna. Oftast behöver hela förekomsten skyddas, ex. vis innefattar vattenskyddsområdet ofta hela förekomsten. Kap. 4 sid 17, ang. diagram: Endast de tre större andelarna redovisas, vad består de mindre av? Kap. 4.3 sid 23, tredje stycket ang. tal: Konduktivitetstalen ser konstiga ut, saknas upphöjt till? Kap. 4:4, sid 24, ang. bedömningsgrunder för grundvatten: Vi saknar information om SGUs bedömningsgrunder för grundvatten, relevant i detta sammanhang. Kvalitetsbedömningarna grundas delvis på dessa. Se SGU-rapport 2013: s och s. 90 del 8.7 Överuttag och saltvatteninträngning: Tydliggörande-Sommartid regnar det väldigt lite på Öland och avdunstningen är hög. Det är också mycket hårt tryck på grundvattenreserven eftersom befolkningen mångdubblas. Kap. 5.2 sid 26, ang. vattenresurser urval B: Postadress Telefon Telefax / www Box Borgholm

11 BILAGA 1 KS (6) Byxelkroks vattenresurs bör vara med i urval B. Området som denna resurs försörjer saknar alternativ vattenförsörjning i dagsläget då ledningsnätet är helt isolerat från det övriga. Medeluttaget är 144m 3 /dygn. Hornsjön ingår i Löttorps vattenförekomst, men ej i den utpekade resursen. Sjön är mkt viktig för resursen Löttorp då stor del av uttagsvattnet är konstgjort infiltrerat ytvatten från sjön. Kan man skriva Löttorp (inkl. Hornsjön)? Kap. 5.3 generellt ang. kvalitet och hot: Oklassade MIFO-objekt nämns ibland finnas på resursen. Dessa behöver markeras ut trots att de ej är klassade! Kap sid. 41, tredje stycket under Kvalitet och hot samt första stycket under Kvantitet och uttag, ang. redigering av text: Vatten från Hornsjön samt Vedbys och Vedborms träsk Referens i form av fotnot önskas för utredningar, sista stycket. Sulfat och konduktivitet är konstaterat hög. Men också COD, Järn, Mangan och Kalk finns rikligt i grundvattnet. Högt färgtal har länge varit ett problem. Kap sid 42 ang. Resmotäkten resp. Västra Ölands grundvattenförekomst i det sedimentära berget: Texten behöver förtydligas. Det nämns både att Resmotäkten ingår i Västra Ölands grundvattenförekomst i sedimentärt berg men också att den består av glacifluvialt material och morän, vilket blir förvirrande. Kanske bör informationen om Västra Ölands grundvattenförekomst inte bakas in i Resmoinformationen utan lyftas ut och stycket kan placeras först. Kartbilden bör heller inte ligga under Resmo. Legenden visar sedimentär bergförekomst, är det inte snarare grundvattenförekomsten den visar? Kap sid. 44 under Kvalitet och hot : Rälla fungerar idag främst som reservvattentäkt och är sammankopplat med Köpingsviks VV.Underlig formulering ang. kvicksilver, texten bör förbättras. Resursen saknar namn i tabell 5:12. Den heter Rälla. Kvantitet och uttag: Konstgjord infiltration är möjlig men i dagsläget saknas vattenvolymer att infiltrera. Utredning krävs. Kap sid. 46 Solbergafältet (inkl Lindbyfältet): Sulfat och konduktivitet är konstaterat hög. Men också järn, mangan och kalk finns rikligt i grundvattnet. Dessutom är färgtalets trend är svagt ökande men inte kritiskt i dagsläget.

12 BILAGA 1 KS (6) Statliga vägar med tung/ farligt gods-trafik, löper både i anslutning till och genom det inre skyddsområdet för Ölands viktigaste vattenförekomst Solberga-Lindby. Formuleringen Väg 136 ligger i formationens närområde.. är något felaktig och för vag. Vi önskar ett tydliggörande av att både länsväg 136 som ligger i direkt anslutning till täktens sekundära zon och Ramsättravägen (väg 973) som går rakt igenom vattenresursen utgör hot mot dess vatten. Kommunen bedömer transport av farligt gods på Ramsättravägen som olämpligt samt att det är nödvändigt med förebyggande åtgärder längs lv 136 vid Strömmen, varifrån en del av Solbergafältets infiltrationsvatten samlas in. Det lilla flygfältet Borglanda nämns ej under kvalitet och hot, det kanske bör nämnas. Hot mot resursen borde redovisas för hela resursens påverkansområde. För att tydliggöra resursens påverkansområde önskar kommunen att även vattenskyddsområdet redovisas på figur Resursen saknar namn i tabell 5:13. Den bör benämnas Solbergafältet (inkl Lindbyfältet) Kap sid. 48 under Kvalitet och hot: Väg 955/957 mellan Färjestaden och Gårdby/Norra Möckleby är ej omnämnd. Den löper genom vattenskyddsområdet och bör tas upp som potentiellt hot. Resursen saknar namn i tabell 5:15. Kap. 6.1 s 74, ang. tabell: Procenttalet stämmer inte för Mönsterås kommun? Kap. 6.3 s 76 ang. andra stycket ang. stora sjöar: Hornsjön nämns ej, Ölands enda riktiga sjö, dessutom viktig för dricksvattenförsörjningen på norra Öland genom förstärkning av Löttorpsresursen. sista stycket: Vem bör utföra analyser..:? Kommunen? Förtydliga vems ansvaret är. Kap. 7.3 ang. tabell: Byxelkroks vattenskyddsföreskrifter är under revidering som tidigare nämnts. Viktigt att uppdatera statusklassen om de nya föreskrifterna hinner antas. Även sidan 82. Kap. 7.4 ang. figur 7.1: Det vore även intressant att se hur stor andel av den totala produktionen som har ett gott skydd. Många av de större, viktigare verken har trots allt ett bättre skydd än många små.

13 BILAGA 1 KS (6) Kap sid 85: Kommunerna ska ha särskilt utpekade områden med hårdare reningskrav för enskilda avlopp s.k. hög skyddsnivå. Dessa krav ställs bl.a. i vattenskyddsområdena (vsko), i vår kommun. I vsko prioriteras även kommunal utbyggnad, bland andra parametrar. Kap sid 85: Begränsningar av energiuttag gäller för vattenskyddsområdena i vår kommun och säkert allmänt i länet. Bergvärme är förbjudet i inre vattenskyddsområden och övriga anläggningar är också reglerade i vsko. Kap sid 86: En hög maxdygnstrafik borde också innebära en risk, även om årsdygnstrafiken faller utom de högre riskklasserna. Sid Ang. rapport Vägverket Region Sydöst : Alltför vag förmulering i stycke två om att det kan finnas anledning att revidera Man behöver ställa krav på att ny sådan tas fram och arbetas efter, snarast. Vi önskar även tydliggörande om behovet av förbud mot farligt godstrafik samt restriktioner för tung trafik på vissa vägar i länet. Vore bra att tydliggöra vilka krav som ställs på Trafikverket för att skydda kommunernas vatten och hur Trafikverket arbetar i praktiken med att förebygga hot mot våra vattenresurser. Karta från Trafikverkets väginformation Läget i trafiken Vägar med förbud mot farligt gods är markerade med rött. Kalmar län saknar nästan helt vägar med förbud mot farligt gods. Kap sid 88: Det kan nämnas att viss täktverksamhet regleras i vattenskyddsföreskrifterna. Det är dock en bra idé med materialförsörjningsplan.

14 BILAGA 1 KS (6) Kap. 8.7 sista stycket ang. saltvatteninträngning: Även Borgholms kommun har, i enskilda vattentäkter, problem med saltvatteninträngning i kustområden. Kommentar ang. de kommunala dricksvattentäkterna: Är det verkligen rimligt med risk för ökad saltvatteninträngning när medelgrundvattenytan ligger på ca 24 m.ö.h.? Kap 8.9 s. 91 i ang. tillägg av kanalföretag: De kanalföretag som avvattnar stora ytor både på fastlandet och på Öland utgör en stor intressegrupp där avvattningen i de flesta fall är lagligt bunden genom vattendomar. Historiskt har avvattningarna varit nödvändiga för att öka odlingsarealen men det har också fört med sig minskad grundvatteninfiltration och ökat utflöde av näringsämnen till kustvattnen. Särskilt på Öland bör ansträngningar göras för att inom kanalföretagen minska avrinningen i samråd företagens medlemmar. Enligt Ekstam, m.fl. (2003), sköljs många miljoner kubikmeter vatten ut i Östersjön istället för att infiltreras naturligt i t.ex. restaurerade eller skapade våtmarker. En omprövning av företagens tillstånd bör komma till stånd för att uppdatera eventuella villkor till dagens förhållande. Kan en lösning vara återinfiltration på annan plats? Ref: Ekstam, B., Ekelund, S., Aleljung, S-O. och Hevelius, C Limniska våtmarker i Borgholms kommun. Slutrapport till kommunstyrelsen mars Övrigt tillägg Kap. 8: Prospektering för provborrning av gas är aktuellt och utgör ett hot som behöver prioriteras och utredas närmare. Kapitel Sista stycket sid 57: Kvicksilver, är inte det problemet relaterat till Rälla istället för Solbergafältet? Kap. 10 ang. dricksvattenförsörjning hos grannlän: Gotland saknas! Det är det grannlän som har mest lika och i princip med oss unika och extremt problematiska dricksvattenförutsättningar som Öland. Det är viktigt att sammanfatta även deras förutsättningar! 10.1 Blekinge: Det stora framtida projektet med konstgjord infiltrering i Johannishusåsen nämns ej sid 96, tabell 11.1: Är inte den sedimentära grundvattenförekomsten Öland västra (sid. 42) en mellankommunal resurs? Bilaga A: Huvudvattentäkt sid 2: Förtydliga vart 1 milj. m3 vatten/år som inte beräknas förbrukas av invånarna går? Till turism, lantbruk, Mörbylånga? Uppdämning utvärderas / önskas skall det vara. Inte sker. Detta hanteras i vattendomen som kommer att sökas så fort provning och handlingar är färdiga.

15 BILAGA 1 KS (6) Det är färgtalet som det finns dokumenterade trender på. Denna trend visar svagt ökande värden. Fjärde stycket: not. Ölands näringslivskontor är nedlagt/ska läggas ned. Skriv hellre att kommunen arbetar utifrån en turismstrategi.

16 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Samlad bedömning Folkbildningsrådet ska varje år redovisa till regeringen hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften har uppnåtts., Folkbildningsrådet In KS Beviljar ansökan om kronor under förutsättning att turistfoldern speglar båda kommunerna med lika fördelning., Mörbylånga kommunledningsutskott In KS Underskrivet samverkansavtal kring samhällsorienteringen för nyanlända flyktingar under 2013, Regionförbundet i Kalmar län Flyktingmottagning 2010/322 KS In KS Utbetalning av statsbidrag, maxtaxa 2013., Skolverket In KS Protokoll från årsmöte 13/ Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Verksamhetsplan 2013, Ölands vattenråd In KS Tillstyrker hastightesbegränsning på väg 925 i Runsten i samband med "Äggröran" Följer Trafikerkets förslag på en kortare sträcka än det ursprungliga förslaget., Länsstyrelsen i Kalmar Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m 2013/15 KS Winess Bardeli Datasystem :46 Antal:9 HAMED

17 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Inspektion enligt 20 förmyndarskapsförordningen av överförmyndaren i Borgholms kommun.., Länsstyrelsen Östergötland In KS Avslag på ansökan om att få bli pilotkommun för gårdsförsäljning av egenproducerat vin., Socialdepartementet Pilotkommun för gårdsförsäljning 2012/138 KS In KS Under våren kommer Skolinspektionen genomföra en telefonintervju gällande asylsökande barns utbildning. Detta görs i samtliga Sveriges kommuner., Skolinspektionen Winess Bardeli Datasystem :46 Antal:9 HAMED

18 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Yttrande KS Lokala trafikföreskrifter / MLJ Transporttillstånd m m Grannyttrande Borgholm 11:1. Osten KS Bygglov ianspråkstagande av mark för campingplats.ingen erinran, Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen 2013/ CM Hyreskontrakt. Slottsgatan 14 E., Svenska Bostadsfonden Delegationsbeslut - Arbetsmarknadsavdelningen. Beviljat Transporttillstånd för 6 månader. Växjö Elementmontage. Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m Transporttillstånd AB Nybro Gräv & Schakt Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m Grannyttande Djupvik 1:16. Nybyggnad av fritidshus.ingen erinran, Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen Yttrande Borgholms Cityförening TILLSTYRKS PERIODEN 22/3-23/ Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Yttrande Borgholms cityförening fordonsutställningar mm TILLSTYRKS 22/3-23/ Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Yttrande Uteservering Borgholms kök och Bar TILLSTYRKS Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis KS / KS / MLJ KS / MLJ KS / CM KS / MLJ KS / MLJ KS / MLJ Winess Bardeli Datasystem :49 Antal:17 HADEL

19 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Yttrande Din mat (Himla Gott) KS TILLSTYRKS 15/4-10/ Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis 2013/ MLJ Yttrande Flyguppvisning TILLSTYRKS Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Yttrande Minitåg TILLSTYRKS Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis KS / MLJ KS / MLJ Yttrande Förstamaj-tåg TILLSTYRKS KS Begagnande av allmän mark/plats 2013/ MLJ Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Grannyttrande. Köpinge 1:93. Nybyggnad fritidshus samt carport/förråd. Ingen erinran, Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen Grannyttrande. Plogen 6. Nybyggnad industribyggnad. Ingen erinran., Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen GÄLLANDE ATTESTLISTA FRÅN 2 APRIL 2013 Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen Transporttillstånd Nybro Gräv & Schakt Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m KS / CM KS / CM KS / CM KS / MLJ Winess Bardeli Datasystem :49 Antal:17 HADEL

20 BILAGA 2 KS PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens arbetsutskott Information, polisens arbete på Öland. 28 Omsättning av lån. 29 Omsättning av lån 30 Kommunstyrelsens internbudget 2013, ändring av beslut. 31 Återinförande av IT-kostnader till förvaltningarna. 32 Budget 2013, Borgholms Slott. 33 Upphandling Rakelprodukter. 34 Upphandling HVB-hem. 35 Information, kommunchefen. 36 Årlig träff med LRF:s kommungrupp. 37 Eventuell försäljning av kommunägda HSB lägenheter i Borgholm. 38 Minimering av kommunala lokalytor. 39 Laglighetsprövning av KF:s beslut Investeringsbudget 2013 samt 206 Övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun. 40 Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) utreda kommunmedlemmarnas synpunkter på avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. 41 Utställning av detaljplan Köpingbaden, Solbergatäkten 1:1 m fl. 42 Politisk representant för Borgmästaravtalet. 43 Tillfällig delegation kultur- och fritidsverksamheten. 44 Medverkan i nätverk mot diskriminering och rasism. 45 Deltagande i konferens. 46 Studiebesök, Borlänge Information; Närtrafik ett komplement till de vanliga busslinjerna Information, kommunchefen 49 Information, regional transportplan 50 Remiss Tillverkningsindustrin i Kalmar län, nuläge och framtida möjligheter. 51 Representant bolagstämma Sustainable Sweden Southeast AB. 52 Tillväxt- och näringslivsstrategi för Borgholms kommun. 53 Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet, revidering. 54 Ändrande kriterier vidlivsmedelsupphandling. 55 EU-projekt, Baltic Innovations för Costal Societies. BICS. 56 Information, Ölands Gymnasium. 57 Upphandling Trygghetslarm och larmmottagning. 58 Ansökan om bidrag 2013, Borgholms Jaktvårdskrets. 59 Ansökan om bidrag 2013, Kalmar-Ölands Nämndemannaförening. 60 Finansiering av utvecklingstjänst KalmarÖland Airport, Ölands Kommunalförbund. 61 Representant, styrgrupp för projekt Klimatsmart Turism.

21 BILAGA 2 KS Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut , Antagande av detaljplan Järnnian samt (mål nr ). 63 Sammanträdesdagar, komplettering. 64 Bokslut- och budgetdagar. 65 Feriearbeten år Överföring av medel. Styrelsemöte Borgholm Energi AB Mötets öppnande. 16 Val av justeringsman. 17 Godkännande av dagordning. 18 Fördjupning Teknisk Service. 19 Föregående mötesprotokoll. 20 Revidering attestreglemente. 21 Bredband, information. 22 Ersättningsanspråk Lindby vattenskyddsområde, lägesrapport. 23 Rapport från verksamheten. 24 Bixia information 25 Övriga frågor. 26 Mötets avslutande. Styrelsemöte Borgholm Energi Elnät AB Mötets öppnande. 9 Val av justeringsman. 10 Godkännande av dagordning. 11 Föregående mötesprotokoll. 12 Rapport från verksamheten 13 Övriga frågor. 14 Mötets avslutande. Styrelsemöte Borgholm Energi AB Mötets öppnande. 28 Val av justeringsman. 29 Godkännande av dagordning. 30 Föregående mötesprotokoll. 31 Årsredovisning, bokslut. 32 Ersättningsanspråk Lindby vattenskyddsområde, lägesrapport. 33 Rapport från verksamheten. 34 Bixia information.

22 BILAGA 2 KS Övriga frågor. 36 Mötet avslutande. Styrelsemöte Borgholm Energi Elnät AB Mötets öppnande. 16 Val av justeringsman. 17 Godkännande av dagordning. 18 Föregående mötesprotokoll. 19 Årsredovisning, bokslut. 20 Rapport från verksamheten. 21 Övriga frågor. 22 Mötet avslutande.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet

Läs mer

1 Dnr 2011/180-757 KS

1 Dnr 2011/180-757 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 1 Dnr 2011/180-757 KS Information, projekt kyld mat. Socialchef Ewa Larsson informerar om projektet Kyld mat som kommer att pågå under tre månader. 39 pensionärer i mellersta

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

173 Dnr 2014/210-041 KS

173 Dnr 2014/210-041 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 172 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar från verksamheten och redogör för de samlade intrycken från gårdagens utbildning för kommunstyrelsens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom.

Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom. ÖvF{ga närvarande Utses att: justera IBORGHOLMS KO UN Lennartsson, ordförande Lisbeth Nilsson Daniet Sturesson Kenneth Nilsson Bengt-Gunnar Forsman Eddie Erici, tig ersättare an ne Axefsson Su Sundbom

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Uppdaterad mars 2011 Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland april 2005 Uppdaterad mars 2011 Handledningen har uppdaterats

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S)

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 17 november kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Roland Waern

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer