Kommunchef Christina Madeling informerar om hur arbetet med kommunens servicecenter fortlöper. 57 Dnr 2013/ KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunchef Christina Madeling informerar om hur arbetet med kommunens servicecenter fortlöper. 57 Dnr 2013/48-042 KS"

Transkript

1

2 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar om hur arbetet med kommunens servicecenter fortlöper. 57 Dnr 2013/ KS Budgetuppföljning mars Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för budgetuppföljningen mars Av kommunens totala uppföljning framgår: Resultatet uppgår till minus 3,6 mkr. Underskottet hänförs till socialnämnden som efter mars månad har ett negativt utfall på 3,7 mkr. Återställande av negativt resultat avseende 2012 ingår i uppföljningen och överskrider budget med 0,3 mkr beroende på utfall Teknisk service är i och med budgetåret 2013 i stort sett utfördelat på förvaltningarna enligt antagen modell. På finanssidan är utbetalningarna för pensioner något högre än budgeterat medan det gynnsamma ränteläget samt omsättning av lån har bidragit till ett litet överskott på kontot för kostnadsräntor. Genomsnittsräntan för de fasta lånen uppgår till 3,74 % och för de rörliga 2,50 %. Kommunen har 51 % av sina långfristiga lån bundna med fast ränta. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är slutavräkningen, semesterlöneskuld, pensionsskuldens förändring samt räntekostnaden för pensionsskulden. Likviditeten Den stora utbetalningen för det individuella valet som betalades i mars månad reducerade det positiva medelsaldot från februari månad. Förutsatt att kommunen håller budget 2013 enligt Borgholmsmodellen så pekar likviditetsprognosen strävsamt uppåt men det är först 2014 kommunen stabilt ligger på en positiv likviditet i förhållande till checken. Man bör dock ha nämndernas angivna utfall i förhållande till budget med sig. Investeringar De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till 14,4 mkr. Till och med februari är 0,7 mkr investerade. Beslut Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2011/ KS Överföring av medel. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att överföra 40 tkr från konto till särskilda aktiviteter. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t överföra 40 tkr från konto till särskilda aktiviteter. 59 Dnr 2011/ KS Investering, dagvattenproblem Kungsgården. Fastighetschef Bo Thoor, Borgholm Energi AB, redogör för ärendet. Av tjänsteskrivelse framgår att Borgholms kommun fått föreläggande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att åtgärda brister i dagvattenhanteringen på Kungsgården i Borgholm. Efter samtal med jurist angående ansvarsfördelningen framgår att ansvaret för åtgärderna vilar på Borgholms kommun och inte på arrendatorn. Fastighetschef Bo Thoor har vid samtal med samhällsbyggnadsförvaltningen kommit överens om en uppdelning av åtgärder i etapper. Ett godkännande av att utföra åtgärder för dagvatten på norra sidan av fastigheten som etapp 1 (hängrännor, stuprör samt markarbete) har accepterats. Kostnaderna för denna etapp är beräknad till 180 tkr. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t godkänna investering om 180 tkr för åtgärder med anledning av dagvattenproblem på Kungsgården, Borgholm. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2013/ KS Remiss - Klimatfärdplan Miljödepartementet inbjuder i remiss kommunen att senast lämna synpunkter på rapporten om klimatfärdplan Naturvårdsverket har lämnat ett underlag till regeringen för utformning av en svensk klimatfärdplan för att nå noll i nettoutsläpp av växthusgaser till Samhällsbyggnadschef Göran Borgö redogör för ärendet och upprättat förslag till yttrande. Beslut Kommunstyrelsen avger följande förslag och synpunkter på rapporten om klimatfärdplan Förslag: - Minerallagen ses över och underordnas miljöbalken. Kommunen ska ha vetorätt mot ingrepp som innebär stora risker för miljön, t ex utvinning av skiffergas från Ölands känsliga berggrund. - Regeringen bör ta initiativ till en utveckling som innebär bättre balans mellan landets olika regioner. Den nuvarande ordningen med kraftig inflyttning till storstäderna och utarmning av småstäder och landsbygd kan inte kallas hållbar samhällsutveckling. Många småorter och landsbygdsområden kan erbjuda höga livsmiljökvaliteter som inte minst underlättar förslagen i klimatfärdplan Förslaget att ge länsstyrelsen rätt att överpröva detaljplaner som inte tagit klimathänsyn avstyrks. Istället kan länsstyrelsens uppdrag att föra dialog och samverka med kommunen i den kommunala planprocessen stärkas. - Kraftfulla nationella satsningar ska göras på fiberbredbandsutbyggnad. Synpunkter: Avsnitt 4.3. Klimatkonsekvenser av beslut inom andra politikområden. På Öland, både i Borgholms och i Mörbylånga kommun, pågår för närvarande förberedande undersökningar om att utvinna fossil skiffergas. Båda ölandskommunerna har uttalat sig negativt om projektet som inte överensstämmer med kommuneras arbete att avveckla användningen av fossil energi. Ölands känsliga natur och särskilda geologiska förhållanden med kalkstens- och skifferlager innebär att man äventyrar viktiga grundvattenströmmar. Minerallagen bör ändras och underordnas miljöbalken. Kommunen bör ha vetorätt mot ingrepp som innebär stora miljörisker genom beslut enligt minerallagen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Avsnitt En långsiktig klimatstrategi kräver en mix av styrmedel. Rapporten diskuterar begreppet hållbart samhällsbyggande. Enligt Borgholms kommuns uppfattning kan den nuvarande politiken som innebär kraftig tillväxt av storstadsområdena och en utarmning av landsbygdskommuner inte kallas hållbar. Hållbart samhällsbyggande borde innebära betydligt bättre förutsättningar från staten att skapa attraktiva miljöer i mindre städer och på landsbygden. Mindre orter och landsbygd kan uppvisa höga kvaliteter som också underlättar förslagen i klimatfärdplanen. Avsnitt Infrastruktur och samhällsplanering. Rapporten föreslår att eventuellt ge länsstyrelserna rätt att överpröva kommunala detaljplaner som inte tagit klimathänsyn, Borgholms kommun avstyrker förslaget. Redan idag tas klimatfrågor upp naturligt genom dialog och i samråd mellan länsstyrelse och kommunen, t ex i arbetet med detaljplaner där klimathänsynsfrågor naturligt hör hemma. 61 Dnr 2013/ KS Remiss - Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län har i remiss inbjudit kommunen att senast lämna synpunkter på Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län. Miljöinspektör Mia Hedman redogör för ärendet och upprättat förslag till yttrande. Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Arbetet har pågått under perioden i ett nära samarbete med länets kommuner. Planen ska utgöra ett planeringsunderlag för kommunernas och länsstyrelsens arbete vid översiktsplanering och annan ärendehandläggning. I planen har 27 vattenresurser pekats ut som regionalt viktiga för länets dricksvattenförsörjning; 14 grundvattenmagasin, 6 sjöar och 7 vattendrag. Planen innehåller även en fördjupad klimatanalys för ett urval av vattenresurser i länet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t avge yttrande enligt upprättat förslag (BILAGA 1). Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2013/ KS Utökat mottagande av nyanlända. Handläggare Martina Almqvist och Moa Brändström från Länsstyrelsen i Kalmar län redogör för ärendet. Länsstyrelsen i Kalmar län föreslår att Borgholms kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 nyanlända varav 36 anvisningsbara platser. Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes född, tillgång till bostäder, anläggningsboende i Migrationsverkets regi samt mottagande av ensamkommande barn. Borgholms kommun har i dag en överenskommelse om att årligen ta emot 25 nyanlända varav 15 anvisningsbara platser. Denna överenskommelse lever kommunen i stort sett upp till och flyktingmottagandet fungerar väl i kommunen. Yrkande Eddie Forsman (M) yrkar att ärendet skickas på remiss till berörda nämnder innan beslut fattas i ärendet. Maria Lindmark (MP) yrkar att arbetsmarknadsavdelningen får i uppdrag att inventera och ta fram underlag med förslag på åtgärder hur kommunen ska kunna ta emot fler nyanlända. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen ställer sig positiv till båda yrkandena. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t a t t remittera ärendet till socialnämnden, utbildningsnämnden och överförmyndarna för synpunkter innan kommunstyrelsen behandling av ärendet vid sammanträde , uppdra till arbetsmarknadsavdelningen att ta fram ett underlag med förslag på åtgärder för att möjliggöra ett eventuellt utökat mottagande av flyktingar att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde Dnr 2013/ KS Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för ärendet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Kommunstyrelsen har sedan förra delegationsordningen antogs beslutat om ett antal delegationer som inte skrivits in i dokumentet. Den nu framtagna delegationsordningen är reviderad - utifrån tidigare beslutade delegationer - i syfte att korta beslutsvägarna - med anledning av ändrade delegater Av dokumentet framgår också syftet med delegation, de generella regler som gäller i hela kommunen och de specifika regler som gäller för kommunstyrelsens delegation. Vidare framgår att redovisning av delegationsärenden i förekommande fall ska ske skriftligt till nästkommande sammanträde. Delegationsbesluten redovisas tillsammans med inkomna meddelanden. Beslut Kommunstyrelsen godkänner reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen med vissa redaktionella ändringar. Ersätter delegationsordning antagen Dnr 2012/ KS Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda kommunmedlemmarnas synpunkter på avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 11, Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige må besluta att tillsätta en utredning med syfte att: - inhämta samtliga kommunmedlemmarnas synpunkter i enlighet med SFS 1991:900; 5 kap 34 som avser framtida avtal med Migrationsverket. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att medborgarförslaget avslås. Av tjänsteskrivelsen framgår vidare att från 1 juni 2006 gäller att boende för ensamkommande barn ska tillhandahållas av kommuner. Motiven till detta är att den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta situationer finns inom kommunerna. Från 1 januari 2011 företräder länsstyrelserna staten vid förhandlingarna med kommunerna om tillhandahållande av platserna. Länsstyrelsen i Kalmar län framförde 2012 önskemål om att antalet platser utökas då behovet är stort. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Kommuner som har tecknat överenskommelse får statlig ersättning för faktiska kostnader vid mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehålls-tillstånd. Bedömning Åsenholms förslag att tillsätta en utredning för att anordna en folkomröstning i samband med allmänna val 2014 skulle medföra en extra kostnad för kommunen. Att som i förslaget passa på att inhämta kommunmedlemmarnas synpunkter beträffande andra angelägna frågor är inte möjligt då en folkomröstning ska avgöra en specifik fråga och inte ett antal frågor. De folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige har i beslut förklarat sig positiva till att teckna avtal gällande ensamkommande barn. Konsekvensanalys En utredning och eventuellt beslut om folkomröstning ökar kommunens utgifter, en utgift som inte får full kostnadstäckning av någon instans. Om kommunen beslutar att inte ta emot ensamkommande barn ställs ett antal arbetstagare utan arbete. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet med har valt att inte närvara. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t avslå medborgarförslaget. Beslutet redovisas till kommunfullmäktige vid oktobersammanträdet i samband med redovisning av beredning av motioner och medborgarförslag. 65 Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dessa tillsammans med inkomna meddelanden till handlingar (BILAGA 2) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2013/ KS Ungdomsråd. Vid sammanträdet tas frågan om inrättande av ungdomsråd upp till diskussion. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att förslaget är att de ungdomar som ingår i Nöjesbanken även kan bli ungdomsråd. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar kommunchef Christina Madeling a t t undersöka om ledarna för Nöjesbanken kan ta fram förslag på hur ungdomarna som ingår i Nöjesbanken kan bli kommunens första ungdomsråd. 67 Dnr 2012/ KS Framtidsstudie för Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås, diskussionsärende. Vid sammanträdet diskuteras hur kommunen ska gå vidare med anledning av Björn Sundström framtidsstudie. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktiges presidium att lyfta framtidsstudien på allmänpolitiska debatten vid kommunfullmäktiges juni-sammanträde. 68 Dnr 2013/ KS Information. Under sammanträdet informerar Eddie Forsman (M) att han fått uppdraget att, tillsammans med representanter från partier som ingår i kommunstyrelsen, revidera Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet. Partierna ska anmäla sina representanter i gruppen till Forsman snarast. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 BILAGA 1 KS TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (6) / Handläggare Mia Hedman Miljöinspektör Ert datum Er beteckning Svar på remiss Regional vattenförsörjningsplan, LST Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog remissen för den Regionala vattenförsörjningsplanen för länet från Länsstyrelsen i Kalmar. Förvaltningen har tillsammans Borgholm Energi sett AB över remissen, svaret ska vara länsstyrelsen tillhanda senast Det är mycket positivt att denna plan arbetas fram då förvaltningen av våra vattenresurser är ett mycket viktigt ansvarsområde för oss. Vi anser överlag att det är ett väl genomarbetat underlag men har en del synpunkter och kommentarer att bidra med, enligt nedan. Borgholms kommun avger följande synpunkter och förslag på ändringar: Övergripande i kap 5 angående kartbilder över vattenresursen: Hela vattenförekomsten, inte bara resursen bör markeras ut på kartorna. Oftast behöver hela förekomsten skyddas, ex. vis innefattar vattenskyddsområdet ofta hela förekomsten. Kap. 4 sid 17, ang. diagram: Endast de tre större andelarna redovisas, vad består de mindre av? Kap. 4.3 sid 23, tredje stycket ang. tal: Konduktivitetstalen ser konstiga ut, saknas upphöjt till? Kap. 4:4, sid 24, ang. bedömningsgrunder för grundvatten: Vi saknar information om SGUs bedömningsgrunder för grundvatten, relevant i detta sammanhang. Kvalitetsbedömningarna grundas delvis på dessa. Se SGU-rapport 2013: s och s. 90 del 8.7 Överuttag och saltvatteninträngning: Tydliggörande-Sommartid regnar det väldigt lite på Öland och avdunstningen är hög. Det är också mycket hårt tryck på grundvattenreserven eftersom befolkningen mångdubblas. Kap. 5.2 sid 26, ang. vattenresurser urval B: Postadress Telefon Telefax / www Box Borgholm

11 BILAGA 1 KS (6) Byxelkroks vattenresurs bör vara med i urval B. Området som denna resurs försörjer saknar alternativ vattenförsörjning i dagsläget då ledningsnätet är helt isolerat från det övriga. Medeluttaget är 144m 3 /dygn. Hornsjön ingår i Löttorps vattenförekomst, men ej i den utpekade resursen. Sjön är mkt viktig för resursen Löttorp då stor del av uttagsvattnet är konstgjort infiltrerat ytvatten från sjön. Kan man skriva Löttorp (inkl. Hornsjön)? Kap. 5.3 generellt ang. kvalitet och hot: Oklassade MIFO-objekt nämns ibland finnas på resursen. Dessa behöver markeras ut trots att de ej är klassade! Kap sid. 41, tredje stycket under Kvalitet och hot samt första stycket under Kvantitet och uttag, ang. redigering av text: Vatten från Hornsjön samt Vedbys och Vedborms träsk Referens i form av fotnot önskas för utredningar, sista stycket. Sulfat och konduktivitet är konstaterat hög. Men också COD, Järn, Mangan och Kalk finns rikligt i grundvattnet. Högt färgtal har länge varit ett problem. Kap sid 42 ang. Resmotäkten resp. Västra Ölands grundvattenförekomst i det sedimentära berget: Texten behöver förtydligas. Det nämns både att Resmotäkten ingår i Västra Ölands grundvattenförekomst i sedimentärt berg men också att den består av glacifluvialt material och morän, vilket blir förvirrande. Kanske bör informationen om Västra Ölands grundvattenförekomst inte bakas in i Resmoinformationen utan lyftas ut och stycket kan placeras först. Kartbilden bör heller inte ligga under Resmo. Legenden visar sedimentär bergförekomst, är det inte snarare grundvattenförekomsten den visar? Kap sid. 44 under Kvalitet och hot : Rälla fungerar idag främst som reservvattentäkt och är sammankopplat med Köpingsviks VV.Underlig formulering ang. kvicksilver, texten bör förbättras. Resursen saknar namn i tabell 5:12. Den heter Rälla. Kvantitet och uttag: Konstgjord infiltration är möjlig men i dagsläget saknas vattenvolymer att infiltrera. Utredning krävs. Kap sid. 46 Solbergafältet (inkl Lindbyfältet): Sulfat och konduktivitet är konstaterat hög. Men också järn, mangan och kalk finns rikligt i grundvattnet. Dessutom är färgtalets trend är svagt ökande men inte kritiskt i dagsläget.

12 BILAGA 1 KS (6) Statliga vägar med tung/ farligt gods-trafik, löper både i anslutning till och genom det inre skyddsområdet för Ölands viktigaste vattenförekomst Solberga-Lindby. Formuleringen Väg 136 ligger i formationens närområde.. är något felaktig och för vag. Vi önskar ett tydliggörande av att både länsväg 136 som ligger i direkt anslutning till täktens sekundära zon och Ramsättravägen (väg 973) som går rakt igenom vattenresursen utgör hot mot dess vatten. Kommunen bedömer transport av farligt gods på Ramsättravägen som olämpligt samt att det är nödvändigt med förebyggande åtgärder längs lv 136 vid Strömmen, varifrån en del av Solbergafältets infiltrationsvatten samlas in. Det lilla flygfältet Borglanda nämns ej under kvalitet och hot, det kanske bör nämnas. Hot mot resursen borde redovisas för hela resursens påverkansområde. För att tydliggöra resursens påverkansområde önskar kommunen att även vattenskyddsområdet redovisas på figur Resursen saknar namn i tabell 5:13. Den bör benämnas Solbergafältet (inkl Lindbyfältet) Kap sid. 48 under Kvalitet och hot: Väg 955/957 mellan Färjestaden och Gårdby/Norra Möckleby är ej omnämnd. Den löper genom vattenskyddsområdet och bör tas upp som potentiellt hot. Resursen saknar namn i tabell 5:15. Kap. 6.1 s 74, ang. tabell: Procenttalet stämmer inte för Mönsterås kommun? Kap. 6.3 s 76 ang. andra stycket ang. stora sjöar: Hornsjön nämns ej, Ölands enda riktiga sjö, dessutom viktig för dricksvattenförsörjningen på norra Öland genom förstärkning av Löttorpsresursen. sista stycket: Vem bör utföra analyser..:? Kommunen? Förtydliga vems ansvaret är. Kap. 7.3 ang. tabell: Byxelkroks vattenskyddsföreskrifter är under revidering som tidigare nämnts. Viktigt att uppdatera statusklassen om de nya föreskrifterna hinner antas. Även sidan 82. Kap. 7.4 ang. figur 7.1: Det vore även intressant att se hur stor andel av den totala produktionen som har ett gott skydd. Många av de större, viktigare verken har trots allt ett bättre skydd än många små.

13 BILAGA 1 KS (6) Kap sid 85: Kommunerna ska ha särskilt utpekade områden med hårdare reningskrav för enskilda avlopp s.k. hög skyddsnivå. Dessa krav ställs bl.a. i vattenskyddsområdena (vsko), i vår kommun. I vsko prioriteras även kommunal utbyggnad, bland andra parametrar. Kap sid 85: Begränsningar av energiuttag gäller för vattenskyddsområdena i vår kommun och säkert allmänt i länet. Bergvärme är förbjudet i inre vattenskyddsområden och övriga anläggningar är också reglerade i vsko. Kap sid 86: En hög maxdygnstrafik borde också innebära en risk, även om årsdygnstrafiken faller utom de högre riskklasserna. Sid Ang. rapport Vägverket Region Sydöst : Alltför vag förmulering i stycke två om att det kan finnas anledning att revidera Man behöver ställa krav på att ny sådan tas fram och arbetas efter, snarast. Vi önskar även tydliggörande om behovet av förbud mot farligt godstrafik samt restriktioner för tung trafik på vissa vägar i länet. Vore bra att tydliggöra vilka krav som ställs på Trafikverket för att skydda kommunernas vatten och hur Trafikverket arbetar i praktiken med att förebygga hot mot våra vattenresurser. Karta från Trafikverkets väginformation Läget i trafiken Vägar med förbud mot farligt gods är markerade med rött. Kalmar län saknar nästan helt vägar med förbud mot farligt gods. Kap sid 88: Det kan nämnas att viss täktverksamhet regleras i vattenskyddsföreskrifterna. Det är dock en bra idé med materialförsörjningsplan.

14 BILAGA 1 KS (6) Kap. 8.7 sista stycket ang. saltvatteninträngning: Även Borgholms kommun har, i enskilda vattentäkter, problem med saltvatteninträngning i kustområden. Kommentar ang. de kommunala dricksvattentäkterna: Är det verkligen rimligt med risk för ökad saltvatteninträngning när medelgrundvattenytan ligger på ca 24 m.ö.h.? Kap 8.9 s. 91 i ang. tillägg av kanalföretag: De kanalföretag som avvattnar stora ytor både på fastlandet och på Öland utgör en stor intressegrupp där avvattningen i de flesta fall är lagligt bunden genom vattendomar. Historiskt har avvattningarna varit nödvändiga för att öka odlingsarealen men det har också fört med sig minskad grundvatteninfiltration och ökat utflöde av näringsämnen till kustvattnen. Särskilt på Öland bör ansträngningar göras för att inom kanalföretagen minska avrinningen i samråd företagens medlemmar. Enligt Ekstam, m.fl. (2003), sköljs många miljoner kubikmeter vatten ut i Östersjön istället för att infiltreras naturligt i t.ex. restaurerade eller skapade våtmarker. En omprövning av företagens tillstånd bör komma till stånd för att uppdatera eventuella villkor till dagens förhållande. Kan en lösning vara återinfiltration på annan plats? Ref: Ekstam, B., Ekelund, S., Aleljung, S-O. och Hevelius, C Limniska våtmarker i Borgholms kommun. Slutrapport till kommunstyrelsen mars Övrigt tillägg Kap. 8: Prospektering för provborrning av gas är aktuellt och utgör ett hot som behöver prioriteras och utredas närmare. Kapitel Sista stycket sid 57: Kvicksilver, är inte det problemet relaterat till Rälla istället för Solbergafältet? Kap. 10 ang. dricksvattenförsörjning hos grannlän: Gotland saknas! Det är det grannlän som har mest lika och i princip med oss unika och extremt problematiska dricksvattenförutsättningar som Öland. Det är viktigt att sammanfatta även deras förutsättningar! 10.1 Blekinge: Det stora framtida projektet med konstgjord infiltrering i Johannishusåsen nämns ej sid 96, tabell 11.1: Är inte den sedimentära grundvattenförekomsten Öland västra (sid. 42) en mellankommunal resurs? Bilaga A: Huvudvattentäkt sid 2: Förtydliga vart 1 milj. m3 vatten/år som inte beräknas förbrukas av invånarna går? Till turism, lantbruk, Mörbylånga? Uppdämning utvärderas / önskas skall det vara. Inte sker. Detta hanteras i vattendomen som kommer att sökas så fort provning och handlingar är färdiga.

15 BILAGA 1 KS (6) Det är färgtalet som det finns dokumenterade trender på. Denna trend visar svagt ökande värden. Fjärde stycket: not. Ölands näringslivskontor är nedlagt/ska läggas ned. Skriv hellre att kommunen arbetar utifrån en turismstrategi.

16 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Samlad bedömning Folkbildningsrådet ska varje år redovisa till regeringen hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften har uppnåtts., Folkbildningsrådet In KS Beviljar ansökan om kronor under förutsättning att turistfoldern speglar båda kommunerna med lika fördelning., Mörbylånga kommunledningsutskott In KS Underskrivet samverkansavtal kring samhällsorienteringen för nyanlända flyktingar under 2013, Regionförbundet i Kalmar län Flyktingmottagning 2010/322 KS In KS Utbetalning av statsbidrag, maxtaxa 2013., Skolverket In KS Protokoll från årsmöte 13/ Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Verksamhetsplan 2013, Ölands vattenråd In KS Tillstyrker hastightesbegränsning på väg 925 i Runsten i samband med "Äggröran" Följer Trafikerkets förslag på en kortare sträcka än det ursprungliga förslaget., Länsstyrelsen i Kalmar Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m 2013/15 KS Winess Bardeli Datasystem :46 Antal:9 HAMED

17 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Inspektion enligt 20 förmyndarskapsförordningen av överförmyndaren i Borgholms kommun.., Länsstyrelsen Östergötland In KS Avslag på ansökan om att få bli pilotkommun för gårdsförsäljning av egenproducerat vin., Socialdepartementet Pilotkommun för gårdsförsäljning 2012/138 KS In KS Under våren kommer Skolinspektionen genomföra en telefonintervju gällande asylsökande barns utbildning. Detta görs i samtliga Sveriges kommuner., Skolinspektionen Winess Bardeli Datasystem :46 Antal:9 HAMED

18 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Yttrande KS Lokala trafikföreskrifter / MLJ Transporttillstånd m m Grannyttrande Borgholm 11:1. Osten KS Bygglov ianspråkstagande av mark för campingplats.ingen erinran, Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen 2013/ CM Hyreskontrakt. Slottsgatan 14 E., Svenska Bostadsfonden Delegationsbeslut - Arbetsmarknadsavdelningen. Beviljat Transporttillstånd för 6 månader. Växjö Elementmontage. Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m Transporttillstånd AB Nybro Gräv & Schakt Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m Grannyttande Djupvik 1:16. Nybyggnad av fritidshus.ingen erinran, Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen Yttrande Borgholms Cityförening TILLSTYRKS PERIODEN 22/3-23/ Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Yttrande Borgholms cityförening fordonsutställningar mm TILLSTYRKS 22/3-23/ Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Yttrande Uteservering Borgholms kök och Bar TILLSTYRKS Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis KS / KS / MLJ KS / MLJ KS / CM KS / MLJ KS / MLJ KS / MLJ Winess Bardeli Datasystem :49 Antal:17 HADEL

19 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Yttrande Din mat (Himla Gott) KS TILLSTYRKS 15/4-10/ Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis 2013/ MLJ Yttrande Flyguppvisning TILLSTYRKS Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Yttrande Minitåg TILLSTYRKS Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis KS / MLJ KS / MLJ Yttrande Förstamaj-tåg TILLSTYRKS KS Begagnande av allmän mark/plats 2013/ MLJ Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Grannyttrande. Köpinge 1:93. Nybyggnad fritidshus samt carport/förråd. Ingen erinran, Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen Grannyttrande. Plogen 6. Nybyggnad industribyggnad. Ingen erinran., Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen GÄLLANDE ATTESTLISTA FRÅN 2 APRIL 2013 Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen Transporttillstånd Nybro Gräv & Schakt Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m KS / CM KS / CM KS / CM KS / MLJ Winess Bardeli Datasystem :49 Antal:17 HADEL

20 BILAGA 2 KS PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens arbetsutskott Information, polisens arbete på Öland. 28 Omsättning av lån. 29 Omsättning av lån 30 Kommunstyrelsens internbudget 2013, ändring av beslut. 31 Återinförande av IT-kostnader till förvaltningarna. 32 Budget 2013, Borgholms Slott. 33 Upphandling Rakelprodukter. 34 Upphandling HVB-hem. 35 Information, kommunchefen. 36 Årlig träff med LRF:s kommungrupp. 37 Eventuell försäljning av kommunägda HSB lägenheter i Borgholm. 38 Minimering av kommunala lokalytor. 39 Laglighetsprövning av KF:s beslut Investeringsbudget 2013 samt 206 Övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun. 40 Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) utreda kommunmedlemmarnas synpunkter på avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. 41 Utställning av detaljplan Köpingbaden, Solbergatäkten 1:1 m fl. 42 Politisk representant för Borgmästaravtalet. 43 Tillfällig delegation kultur- och fritidsverksamheten. 44 Medverkan i nätverk mot diskriminering och rasism. 45 Deltagande i konferens. 46 Studiebesök, Borlänge Information; Närtrafik ett komplement till de vanliga busslinjerna Information, kommunchefen 49 Information, regional transportplan 50 Remiss Tillverkningsindustrin i Kalmar län, nuläge och framtida möjligheter. 51 Representant bolagstämma Sustainable Sweden Southeast AB. 52 Tillväxt- och näringslivsstrategi för Borgholms kommun. 53 Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet, revidering. 54 Ändrande kriterier vidlivsmedelsupphandling. 55 EU-projekt, Baltic Innovations för Costal Societies. BICS. 56 Information, Ölands Gymnasium. 57 Upphandling Trygghetslarm och larmmottagning. 58 Ansökan om bidrag 2013, Borgholms Jaktvårdskrets. 59 Ansökan om bidrag 2013, Kalmar-Ölands Nämndemannaförening. 60 Finansiering av utvecklingstjänst KalmarÖland Airport, Ölands Kommunalförbund. 61 Representant, styrgrupp för projekt Klimatsmart Turism.

21 BILAGA 2 KS Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut , Antagande av detaljplan Järnnian samt (mål nr ). 63 Sammanträdesdagar, komplettering. 64 Bokslut- och budgetdagar. 65 Feriearbeten år Överföring av medel. Styrelsemöte Borgholm Energi AB Mötets öppnande. 16 Val av justeringsman. 17 Godkännande av dagordning. 18 Fördjupning Teknisk Service. 19 Föregående mötesprotokoll. 20 Revidering attestreglemente. 21 Bredband, information. 22 Ersättningsanspråk Lindby vattenskyddsområde, lägesrapport. 23 Rapport från verksamheten. 24 Bixia information 25 Övriga frågor. 26 Mötets avslutande. Styrelsemöte Borgholm Energi Elnät AB Mötets öppnande. 9 Val av justeringsman. 10 Godkännande av dagordning. 11 Föregående mötesprotokoll. 12 Rapport från verksamheten 13 Övriga frågor. 14 Mötets avslutande. Styrelsemöte Borgholm Energi AB Mötets öppnande. 28 Val av justeringsman. 29 Godkännande av dagordning. 30 Föregående mötesprotokoll. 31 Årsredovisning, bokslut. 32 Ersättningsanspråk Lindby vattenskyddsområde, lägesrapport. 33 Rapport från verksamheten. 34 Bixia information.

22 BILAGA 2 KS Övriga frågor. 36 Mötet avslutande. Styrelsemöte Borgholm Energi Elnät AB Mötets öppnande. 16 Val av justeringsman. 17 Godkännande av dagordning. 18 Föregående mötesprotokoll. 19 Årsredovisning, bokslut. 20 Rapport från verksamheten. 21 Övriga frågor. 22 Mötet avslutande.

11 Dnr 2011/254-145 KS

11 Dnr 2011/254-145 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 11 Dnr 2011/254-145 KS Information projektet Öppna portar. Öppna portar är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Statens Fastighetsverk (SFV) och omfattar fyra av

Läs mer

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 191 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar om utsänt PM gällande Strategiutveckling Ölands Gymnasium och minnesanteckningar från möte med KLT angående

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 25 maj 2010 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna

Läs mer

Dricksvattenförsörjning Kalmar län. Liselotte Hagström miljöskyddshandläggare

Dricksvattenförsörjning Kalmar län. Liselotte Hagström miljöskyddshandläggare Dricksvattenförsörjning Kalmar län Liselotte Hagström miljöskyddshandläggare Hur är det tänkt? Kalmar län, våra förutsättningar Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län Hot & risker, fördjupad klimatanalys

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Projektledare: Liselotte Hagström, miljöskyddshandläggare

Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Projektledare: Liselotte Hagström, miljöskyddshandläggare Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län Projektledare: Liselotte Hagström, miljöskyddshandläggare Bakgrund Klimat och sårbarhetsutredningen 2005, (SOU 2007:60) Regeringens proposition 2008/2009:163

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Eddie Forsman (M) informerar om att första delsträckan av Ölandsleden cykla Fyr till Fyr, Penåsa-Kastlösa, invigs 2013-06-12.

Eddie Forsman (M) informerar om att första delsträckan av Ölandsleden cykla Fyr till Fyr, Penåsa-Kastlösa, invigs 2013-06-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 94 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om - att 74 sökanden har anmält intresse för tjänsten som destinationsutvecklare. Anställningsintervjuer sker under

Läs mer

47 Dnr 2016/ KS. Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

47 Dnr 2016/ KS. Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Sammanträdesprotokoll sid 2 (8) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 47 Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. 48 Information om

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) sammanträdesdatum 2012-11-27 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

49 Dnr 2013/55-403 KS

49 Dnr 2013/55-403 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 48 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar om - arbetet för att stärka fullmäktiges roll och redogör för framtagna balanserade styrkort utifrån

Läs mer

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet

Läs mer

54 Dnr 2014/48-106 KS

54 Dnr 2014/48-106 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 53 Information. Under sammanträdet informerar ordförande Lisbeth Lennartsson (C) från möte med arbetsförmedlingschef Hans Fritz och sektionschef Gregory Golding där bland

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Planstrategiska rådet CN

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 2. Planstrategiska rådet CN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 19 september 2016, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Motion om öppen redovisning av invandringens kostnader och konsekvenser för Falkenbergs kommun. KS

Motion om öppen redovisning av invandringens kostnader och konsekvenser för Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-02-23 49 Motion om öppen redovisning av invandringens kostnader och konsekvenser för. KS 2015-368 KS, KF Beslut

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

- att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

- att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) I samband med sammanträdet samlas kommunstyrelsens ledamöter för visning av Resedan. Borgholm Energi AB:s ordförande Stig Bertilsson (C) informerar om byggnationen och

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-15 2 KS 141 Dnr 2011.214-10 Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den 19-20 september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

240 Dnr 2014/208-031 KS

240 Dnr 2014/208-031 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 240 Dnr 2014/208-031 KS Deltagande i utlandskonferens. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson deltar i studieresa tillsammans

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Reviderad kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00 - Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan Kalmar Län

Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan Kalmar Län Handläggare Kerstin Ahlberg 0480-45 03 27 Datum Ärendebeteckning 2013-1967 SamhäUsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Sökande: Ärende: *Remiss Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund

Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund Protokoll Kommunstyrelsen den 12 september 2005 Ks 105 Dnr KS05/297 701 Ny förbundsordning för Värmlands Läns Vårdförbund Sedan 1 mars 2005 har social- och omsorgsförvaltningen i Forshaga kommun övertagit

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Datum 2016-02-23 Sida 1(2) Administrativ enhet Anna Magnusson, anna.magnusson@uppvidinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde torsdagen den 3 mars 2016 kl. 08:30 i

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

182 Dnr 2012/167-006 KS. Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar 2013:

182 Dnr 2012/167-006 KS. Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar 2013: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (23) 182 Dnr 2012/167-006 KS Sammanträdesdagar 2013. Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar 2013: 22 januari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 27 augusti,

Läs mer

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet 30 mars 2015 kl 18.30 Ärenden Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund

Läs mer

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun.

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 204 Information. Kommunchef Christina Madeling bjöd 2013-09-16 in till Samverkansmöte angående asylförläggningar i Borgholms kommun. Inbjudna var Migrationsverket, länsstyrelsen,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 oktober 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

112 Dnr 2012/195-020 KS

112 Dnr 2012/195-020 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 112 Dnr 2012/195-020 KS Lönerevision 2013. Personalchef Krister Kronzell redogör för årets lönerevision. Det noteras att 3 % är budgeterat i löneökning för år 2013 och

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket) Kommunstyrelsen 2009-04-14 86 201 Plan- och tillväxtutskottet 2009-03-23 26 48 Dnr 08.719-341 aprilkf16 Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

9. Grundvatten av god kvalitet

9. Grundvatten av god kvalitet 9. Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Målet innebär i ett generationsperspektiv

Läs mer

15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/

15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 33 (51) 2016-10-31 Kf Ks 343 15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/158-109 Malin Sjölander (M) och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Teknisk Produktionsstyrelse Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Yngve Wernersson Sammanträdesdatum 30 oktober 2013 Plats och tid Tunbytorpsgatan 33, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-06-11, 17.15 i Stora mötet på Koordinaten Catharina Fredriksson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

1 Dnr 2011/180-757 KS

1 Dnr 2011/180-757 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 1 Dnr 2011/180-757 KS Information, projekt kyld mat. Socialchef Ewa Larsson informerar om projektet Kyld mat som kommer att pågå under tre månader. 39 pensionärer i mellersta

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 mars 2009 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Andreas Porswald (MP),

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer