Kommunchef Christina Madeling informerar om hur arbetet med kommunens servicecenter fortlöper. 57 Dnr 2013/ KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunchef Christina Madeling informerar om hur arbetet med kommunens servicecenter fortlöper. 57 Dnr 2013/48-042 KS"

Transkript

1

2 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar om hur arbetet med kommunens servicecenter fortlöper. 57 Dnr 2013/ KS Budgetuppföljning mars Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för budgetuppföljningen mars Av kommunens totala uppföljning framgår: Resultatet uppgår till minus 3,6 mkr. Underskottet hänförs till socialnämnden som efter mars månad har ett negativt utfall på 3,7 mkr. Återställande av negativt resultat avseende 2012 ingår i uppföljningen och överskrider budget med 0,3 mkr beroende på utfall Teknisk service är i och med budgetåret 2013 i stort sett utfördelat på förvaltningarna enligt antagen modell. På finanssidan är utbetalningarna för pensioner något högre än budgeterat medan det gynnsamma ränteläget samt omsättning av lån har bidragit till ett litet överskott på kontot för kostnadsräntor. Genomsnittsräntan för de fasta lånen uppgår till 3,74 % och för de rörliga 2,50 %. Kommunen har 51 % av sina långfristiga lån bundna med fast ränta. I uppföljningen ingår ett antal kalkylerade poster som bygger på senast kända uppgifter och prognoser på den förväntade ekonomiska utvecklingen. Exempel på sådana poster är slutavräkningen, semesterlöneskuld, pensionsskuldens förändring samt räntekostnaden för pensionsskulden. Likviditeten Den stora utbetalningen för det individuella valet som betalades i mars månad reducerade det positiva medelsaldot från februari månad. Förutsatt att kommunen håller budget 2013 enligt Borgholmsmodellen så pekar likviditetsprognosen strävsamt uppåt men det är först 2014 kommunen stabilt ligger på en positiv likviditet i förhållande till checken. Man bör dock ha nämndernas angivna utfall i förhållande till budget med sig. Investeringar De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till 14,4 mkr. Till och med februari är 0,7 mkr investerade. Beslut Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen med beaktande till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2011/ KS Överföring av medel. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att överföra 40 tkr från konto till särskilda aktiviteter. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t överföra 40 tkr från konto till särskilda aktiviteter. 59 Dnr 2011/ KS Investering, dagvattenproblem Kungsgården. Fastighetschef Bo Thoor, Borgholm Energi AB, redogör för ärendet. Av tjänsteskrivelse framgår att Borgholms kommun fått föreläggande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att åtgärda brister i dagvattenhanteringen på Kungsgården i Borgholm. Efter samtal med jurist angående ansvarsfördelningen framgår att ansvaret för åtgärderna vilar på Borgholms kommun och inte på arrendatorn. Fastighetschef Bo Thoor har vid samtal med samhällsbyggnadsförvaltningen kommit överens om en uppdelning av åtgärder i etapper. Ett godkännande av att utföra åtgärder för dagvatten på norra sidan av fastigheten som etapp 1 (hängrännor, stuprör samt markarbete) har accepterats. Kostnaderna för denna etapp är beräknad till 180 tkr. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t godkänna investering om 180 tkr för åtgärder med anledning av dagvattenproblem på Kungsgården, Borgholm. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2013/ KS Remiss - Klimatfärdplan Miljödepartementet inbjuder i remiss kommunen att senast lämna synpunkter på rapporten om klimatfärdplan Naturvårdsverket har lämnat ett underlag till regeringen för utformning av en svensk klimatfärdplan för att nå noll i nettoutsläpp av växthusgaser till Samhällsbyggnadschef Göran Borgö redogör för ärendet och upprättat förslag till yttrande. Beslut Kommunstyrelsen avger följande förslag och synpunkter på rapporten om klimatfärdplan Förslag: - Minerallagen ses över och underordnas miljöbalken. Kommunen ska ha vetorätt mot ingrepp som innebär stora risker för miljön, t ex utvinning av skiffergas från Ölands känsliga berggrund. - Regeringen bör ta initiativ till en utveckling som innebär bättre balans mellan landets olika regioner. Den nuvarande ordningen med kraftig inflyttning till storstäderna och utarmning av småstäder och landsbygd kan inte kallas hållbar samhällsutveckling. Många småorter och landsbygdsområden kan erbjuda höga livsmiljökvaliteter som inte minst underlättar förslagen i klimatfärdplan Förslaget att ge länsstyrelsen rätt att överpröva detaljplaner som inte tagit klimathänsyn avstyrks. Istället kan länsstyrelsens uppdrag att föra dialog och samverka med kommunen i den kommunala planprocessen stärkas. - Kraftfulla nationella satsningar ska göras på fiberbredbandsutbyggnad. Synpunkter: Avsnitt 4.3. Klimatkonsekvenser av beslut inom andra politikområden. På Öland, både i Borgholms och i Mörbylånga kommun, pågår för närvarande förberedande undersökningar om att utvinna fossil skiffergas. Båda ölandskommunerna har uttalat sig negativt om projektet som inte överensstämmer med kommuneras arbete att avveckla användningen av fossil energi. Ölands känsliga natur och särskilda geologiska förhållanden med kalkstens- och skifferlager innebär att man äventyrar viktiga grundvattenströmmar. Minerallagen bör ändras och underordnas miljöbalken. Kommunen bör ha vetorätt mot ingrepp som innebär stora miljörisker genom beslut enligt minerallagen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Avsnitt En långsiktig klimatstrategi kräver en mix av styrmedel. Rapporten diskuterar begreppet hållbart samhällsbyggande. Enligt Borgholms kommuns uppfattning kan den nuvarande politiken som innebär kraftig tillväxt av storstadsområdena och en utarmning av landsbygdskommuner inte kallas hållbar. Hållbart samhällsbyggande borde innebära betydligt bättre förutsättningar från staten att skapa attraktiva miljöer i mindre städer och på landsbygden. Mindre orter och landsbygd kan uppvisa höga kvaliteter som också underlättar förslagen i klimatfärdplanen. Avsnitt Infrastruktur och samhällsplanering. Rapporten föreslår att eventuellt ge länsstyrelserna rätt att överpröva kommunala detaljplaner som inte tagit klimathänsyn, Borgholms kommun avstyrker förslaget. Redan idag tas klimatfrågor upp naturligt genom dialog och i samråd mellan länsstyrelse och kommunen, t ex i arbetet med detaljplaner där klimathänsynsfrågor naturligt hör hemma. 61 Dnr 2013/ KS Remiss - Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län har i remiss inbjudit kommunen att senast lämna synpunkter på Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län. Miljöinspektör Mia Hedman redogör för ärendet och upprättat förslag till yttrande. Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Arbetet har pågått under perioden i ett nära samarbete med länets kommuner. Planen ska utgöra ett planeringsunderlag för kommunernas och länsstyrelsens arbete vid översiktsplanering och annan ärendehandläggning. I planen har 27 vattenresurser pekats ut som regionalt viktiga för länets dricksvattenförsörjning; 14 grundvattenmagasin, 6 sjöar och 7 vattendrag. Planen innehåller även en fördjupad klimatanalys för ett urval av vattenresurser i länet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t avge yttrande enligt upprättat förslag (BILAGA 1). Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2013/ KS Utökat mottagande av nyanlända. Handläggare Martina Almqvist och Moa Brändström från Länsstyrelsen i Kalmar län redogör för ärendet. Länsstyrelsen i Kalmar län föreslår att Borgholms kommun under 2013 åtar sig att ta emot 55 nyanlända varav 36 anvisningsbara platser. Hänsyn har tagits till kommunens storlek, arbetsmarknad, andel utrikes född, tillgång till bostäder, anläggningsboende i Migrationsverkets regi samt mottagande av ensamkommande barn. Borgholms kommun har i dag en överenskommelse om att årligen ta emot 25 nyanlända varav 15 anvisningsbara platser. Denna överenskommelse lever kommunen i stort sett upp till och flyktingmottagandet fungerar väl i kommunen. Yrkande Eddie Forsman (M) yrkar att ärendet skickas på remiss till berörda nämnder innan beslut fattas i ärendet. Maria Lindmark (MP) yrkar att arbetsmarknadsavdelningen får i uppdrag att inventera och ta fram underlag med förslag på åtgärder hur kommunen ska kunna ta emot fler nyanlända. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen ställer sig positiv till båda yrkandena. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t a t t remittera ärendet till socialnämnden, utbildningsnämnden och överförmyndarna för synpunkter innan kommunstyrelsen behandling av ärendet vid sammanträde , uppdra till arbetsmarknadsavdelningen att ta fram ett underlag med förslag på åtgärder för att möjliggöra ett eventuellt utökat mottagande av flyktingar att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde Dnr 2013/ KS Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för ärendet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Kommunstyrelsen har sedan förra delegationsordningen antogs beslutat om ett antal delegationer som inte skrivits in i dokumentet. Den nu framtagna delegationsordningen är reviderad - utifrån tidigare beslutade delegationer - i syfte att korta beslutsvägarna - med anledning av ändrade delegater Av dokumentet framgår också syftet med delegation, de generella regler som gäller i hela kommunen och de specifika regler som gäller för kommunstyrelsens delegation. Vidare framgår att redovisning av delegationsärenden i förekommande fall ska ske skriftligt till nästkommande sammanträde. Delegationsbesluten redovisas tillsammans med inkomna meddelanden. Beslut Kommunstyrelsen godkänner reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen med vissa redaktionella ändringar. Ersätter delegationsordning antagen Dnr 2012/ KS Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) - utreda kommunmedlemmarnas synpunkter på avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. Andreas Åsenholm, Nedra Sandby Horvgata 11, Köpingsvik, föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige må besluta att tillsätta en utredning med syfte att: - inhämta samtliga kommunmedlemmarnas synpunkter i enlighet med SFS 1991:900; 5 kap 34 som avser framtida avtal med Migrationsverket. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att medborgarförslaget avslås. Av tjänsteskrivelsen framgår vidare att från 1 juni 2006 gäller att boende för ensamkommande barn ska tillhandahållas av kommuner. Motiven till detta är att den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta situationer finns inom kommunerna. Från 1 januari 2011 företräder länsstyrelserna staten vid förhandlingarna med kommunerna om tillhandahållande av platserna. Länsstyrelsen i Kalmar län framförde 2012 önskemål om att antalet platser utökas då behovet är stort. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Kommuner som har tecknat överenskommelse får statlig ersättning för faktiska kostnader vid mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehålls-tillstånd. Bedömning Åsenholms förslag att tillsätta en utredning för att anordna en folkomröstning i samband med allmänna val 2014 skulle medföra en extra kostnad för kommunen. Att som i förslaget passa på att inhämta kommunmedlemmarnas synpunkter beträffande andra angelägna frågor är inte möjligt då en folkomröstning ska avgöra en specifik fråga och inte ett antal frågor. De folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige har i beslut förklarat sig positiva till att teckna avtal gällande ensamkommande barn. Konsekvensanalys En utredning och eventuellt beslut om folkomröstning ökar kommunens utgifter, en utgift som inte får full kostnadstäckning av någon instans. Om kommunen beslutar att inte ta emot ensamkommande barn ställs ett antal arbetstagare utan arbete. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet med har valt att inte närvara. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t avslå medborgarförslaget. Beslutet redovisas till kommunfullmäktige vid oktobersammanträdet i samband med redovisning av beredning av motioner och medborgarförslag. 65 Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dessa tillsammans med inkomna meddelanden till handlingar (BILAGA 2) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (9) Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2013/ KS Ungdomsråd. Vid sammanträdet tas frågan om inrättande av ungdomsråd upp till diskussion. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att förslaget är att de ungdomar som ingår i Nöjesbanken även kan bli ungdomsråd. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar kommunchef Christina Madeling a t t undersöka om ledarna för Nöjesbanken kan ta fram förslag på hur ungdomarna som ingår i Nöjesbanken kan bli kommunens första ungdomsråd. 67 Dnr 2012/ KS Framtidsstudie för Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås, diskussionsärende. Vid sammanträdet diskuteras hur kommunen ska gå vidare med anledning av Björn Sundström framtidsstudie. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktiges presidium att lyfta framtidsstudien på allmänpolitiska debatten vid kommunfullmäktiges juni-sammanträde. 68 Dnr 2013/ KS Information. Under sammanträdet informerar Eddie Forsman (M) att han fått uppdraget att, tillsammans med representanter från partier som ingår i kommunstyrelsen, revidera Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet. Partierna ska anmäla sina representanter i gruppen till Forsman snarast. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 BILAGA 1 KS TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (6) / Handläggare Mia Hedman Miljöinspektör Ert datum Er beteckning Svar på remiss Regional vattenförsörjningsplan, LST Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog remissen för den Regionala vattenförsörjningsplanen för länet från Länsstyrelsen i Kalmar. Förvaltningen har tillsammans Borgholm Energi sett AB över remissen, svaret ska vara länsstyrelsen tillhanda senast Det är mycket positivt att denna plan arbetas fram då förvaltningen av våra vattenresurser är ett mycket viktigt ansvarsområde för oss. Vi anser överlag att det är ett väl genomarbetat underlag men har en del synpunkter och kommentarer att bidra med, enligt nedan. Borgholms kommun avger följande synpunkter och förslag på ändringar: Övergripande i kap 5 angående kartbilder över vattenresursen: Hela vattenförekomsten, inte bara resursen bör markeras ut på kartorna. Oftast behöver hela förekomsten skyddas, ex. vis innefattar vattenskyddsområdet ofta hela förekomsten. Kap. 4 sid 17, ang. diagram: Endast de tre större andelarna redovisas, vad består de mindre av? Kap. 4.3 sid 23, tredje stycket ang. tal: Konduktivitetstalen ser konstiga ut, saknas upphöjt till? Kap. 4:4, sid 24, ang. bedömningsgrunder för grundvatten: Vi saknar information om SGUs bedömningsgrunder för grundvatten, relevant i detta sammanhang. Kvalitetsbedömningarna grundas delvis på dessa. Se SGU-rapport 2013: s och s. 90 del 8.7 Överuttag och saltvatteninträngning: Tydliggörande-Sommartid regnar det väldigt lite på Öland och avdunstningen är hög. Det är också mycket hårt tryck på grundvattenreserven eftersom befolkningen mångdubblas. Kap. 5.2 sid 26, ang. vattenresurser urval B: Postadress Telefon Telefax / www Box Borgholm

11 BILAGA 1 KS (6) Byxelkroks vattenresurs bör vara med i urval B. Området som denna resurs försörjer saknar alternativ vattenförsörjning i dagsläget då ledningsnätet är helt isolerat från det övriga. Medeluttaget är 144m 3 /dygn. Hornsjön ingår i Löttorps vattenförekomst, men ej i den utpekade resursen. Sjön är mkt viktig för resursen Löttorp då stor del av uttagsvattnet är konstgjort infiltrerat ytvatten från sjön. Kan man skriva Löttorp (inkl. Hornsjön)? Kap. 5.3 generellt ang. kvalitet och hot: Oklassade MIFO-objekt nämns ibland finnas på resursen. Dessa behöver markeras ut trots att de ej är klassade! Kap sid. 41, tredje stycket under Kvalitet och hot samt första stycket under Kvantitet och uttag, ang. redigering av text: Vatten från Hornsjön samt Vedbys och Vedborms träsk Referens i form av fotnot önskas för utredningar, sista stycket. Sulfat och konduktivitet är konstaterat hög. Men också COD, Järn, Mangan och Kalk finns rikligt i grundvattnet. Högt färgtal har länge varit ett problem. Kap sid 42 ang. Resmotäkten resp. Västra Ölands grundvattenförekomst i det sedimentära berget: Texten behöver förtydligas. Det nämns både att Resmotäkten ingår i Västra Ölands grundvattenförekomst i sedimentärt berg men också att den består av glacifluvialt material och morän, vilket blir förvirrande. Kanske bör informationen om Västra Ölands grundvattenförekomst inte bakas in i Resmoinformationen utan lyftas ut och stycket kan placeras först. Kartbilden bör heller inte ligga under Resmo. Legenden visar sedimentär bergförekomst, är det inte snarare grundvattenförekomsten den visar? Kap sid. 44 under Kvalitet och hot : Rälla fungerar idag främst som reservvattentäkt och är sammankopplat med Köpingsviks VV.Underlig formulering ang. kvicksilver, texten bör förbättras. Resursen saknar namn i tabell 5:12. Den heter Rälla. Kvantitet och uttag: Konstgjord infiltration är möjlig men i dagsläget saknas vattenvolymer att infiltrera. Utredning krävs. Kap sid. 46 Solbergafältet (inkl Lindbyfältet): Sulfat och konduktivitet är konstaterat hög. Men också järn, mangan och kalk finns rikligt i grundvattnet. Dessutom är färgtalets trend är svagt ökande men inte kritiskt i dagsläget.

12 BILAGA 1 KS (6) Statliga vägar med tung/ farligt gods-trafik, löper både i anslutning till och genom det inre skyddsområdet för Ölands viktigaste vattenförekomst Solberga-Lindby. Formuleringen Väg 136 ligger i formationens närområde.. är något felaktig och för vag. Vi önskar ett tydliggörande av att både länsväg 136 som ligger i direkt anslutning till täktens sekundära zon och Ramsättravägen (väg 973) som går rakt igenom vattenresursen utgör hot mot dess vatten. Kommunen bedömer transport av farligt gods på Ramsättravägen som olämpligt samt att det är nödvändigt med förebyggande åtgärder längs lv 136 vid Strömmen, varifrån en del av Solbergafältets infiltrationsvatten samlas in. Det lilla flygfältet Borglanda nämns ej under kvalitet och hot, det kanske bör nämnas. Hot mot resursen borde redovisas för hela resursens påverkansområde. För att tydliggöra resursens påverkansområde önskar kommunen att även vattenskyddsområdet redovisas på figur Resursen saknar namn i tabell 5:13. Den bör benämnas Solbergafältet (inkl Lindbyfältet) Kap sid. 48 under Kvalitet och hot: Väg 955/957 mellan Färjestaden och Gårdby/Norra Möckleby är ej omnämnd. Den löper genom vattenskyddsområdet och bör tas upp som potentiellt hot. Resursen saknar namn i tabell 5:15. Kap. 6.1 s 74, ang. tabell: Procenttalet stämmer inte för Mönsterås kommun? Kap. 6.3 s 76 ang. andra stycket ang. stora sjöar: Hornsjön nämns ej, Ölands enda riktiga sjö, dessutom viktig för dricksvattenförsörjningen på norra Öland genom förstärkning av Löttorpsresursen. sista stycket: Vem bör utföra analyser..:? Kommunen? Förtydliga vems ansvaret är. Kap. 7.3 ang. tabell: Byxelkroks vattenskyddsföreskrifter är under revidering som tidigare nämnts. Viktigt att uppdatera statusklassen om de nya föreskrifterna hinner antas. Även sidan 82. Kap. 7.4 ang. figur 7.1: Det vore även intressant att se hur stor andel av den totala produktionen som har ett gott skydd. Många av de större, viktigare verken har trots allt ett bättre skydd än många små.

13 BILAGA 1 KS (6) Kap sid 85: Kommunerna ska ha särskilt utpekade områden med hårdare reningskrav för enskilda avlopp s.k. hög skyddsnivå. Dessa krav ställs bl.a. i vattenskyddsområdena (vsko), i vår kommun. I vsko prioriteras även kommunal utbyggnad, bland andra parametrar. Kap sid 85: Begränsningar av energiuttag gäller för vattenskyddsområdena i vår kommun och säkert allmänt i länet. Bergvärme är förbjudet i inre vattenskyddsområden och övriga anläggningar är också reglerade i vsko. Kap sid 86: En hög maxdygnstrafik borde också innebära en risk, även om årsdygnstrafiken faller utom de högre riskklasserna. Sid Ang. rapport Vägverket Region Sydöst : Alltför vag förmulering i stycke två om att det kan finnas anledning att revidera Man behöver ställa krav på att ny sådan tas fram och arbetas efter, snarast. Vi önskar även tydliggörande om behovet av förbud mot farligt godstrafik samt restriktioner för tung trafik på vissa vägar i länet. Vore bra att tydliggöra vilka krav som ställs på Trafikverket för att skydda kommunernas vatten och hur Trafikverket arbetar i praktiken med att förebygga hot mot våra vattenresurser. Karta från Trafikverkets väginformation Läget i trafiken Vägar med förbud mot farligt gods är markerade med rött. Kalmar län saknar nästan helt vägar med förbud mot farligt gods. Kap sid 88: Det kan nämnas att viss täktverksamhet regleras i vattenskyddsföreskrifterna. Det är dock en bra idé med materialförsörjningsplan.

14 BILAGA 1 KS (6) Kap. 8.7 sista stycket ang. saltvatteninträngning: Även Borgholms kommun har, i enskilda vattentäkter, problem med saltvatteninträngning i kustområden. Kommentar ang. de kommunala dricksvattentäkterna: Är det verkligen rimligt med risk för ökad saltvatteninträngning när medelgrundvattenytan ligger på ca 24 m.ö.h.? Kap 8.9 s. 91 i ang. tillägg av kanalföretag: De kanalföretag som avvattnar stora ytor både på fastlandet och på Öland utgör en stor intressegrupp där avvattningen i de flesta fall är lagligt bunden genom vattendomar. Historiskt har avvattningarna varit nödvändiga för att öka odlingsarealen men det har också fört med sig minskad grundvatteninfiltration och ökat utflöde av näringsämnen till kustvattnen. Särskilt på Öland bör ansträngningar göras för att inom kanalföretagen minska avrinningen i samråd företagens medlemmar. Enligt Ekstam, m.fl. (2003), sköljs många miljoner kubikmeter vatten ut i Östersjön istället för att infiltreras naturligt i t.ex. restaurerade eller skapade våtmarker. En omprövning av företagens tillstånd bör komma till stånd för att uppdatera eventuella villkor till dagens förhållande. Kan en lösning vara återinfiltration på annan plats? Ref: Ekstam, B., Ekelund, S., Aleljung, S-O. och Hevelius, C Limniska våtmarker i Borgholms kommun. Slutrapport till kommunstyrelsen mars Övrigt tillägg Kap. 8: Prospektering för provborrning av gas är aktuellt och utgör ett hot som behöver prioriteras och utredas närmare. Kapitel Sista stycket sid 57: Kvicksilver, är inte det problemet relaterat till Rälla istället för Solbergafältet? Kap. 10 ang. dricksvattenförsörjning hos grannlän: Gotland saknas! Det är det grannlän som har mest lika och i princip med oss unika och extremt problematiska dricksvattenförutsättningar som Öland. Det är viktigt att sammanfatta även deras förutsättningar! 10.1 Blekinge: Det stora framtida projektet med konstgjord infiltrering i Johannishusåsen nämns ej sid 96, tabell 11.1: Är inte den sedimentära grundvattenförekomsten Öland västra (sid. 42) en mellankommunal resurs? Bilaga A: Huvudvattentäkt sid 2: Förtydliga vart 1 milj. m3 vatten/år som inte beräknas förbrukas av invånarna går? Till turism, lantbruk, Mörbylånga? Uppdämning utvärderas / önskas skall det vara. Inte sker. Detta hanteras i vattendomen som kommer att sökas så fort provning och handlingar är färdiga.

15 BILAGA 1 KS (6) Det är färgtalet som det finns dokumenterade trender på. Denna trend visar svagt ökande värden. Fjärde stycket: not. Ölands näringslivskontor är nedlagt/ska läggas ned. Skriv hellre att kommunen arbetar utifrån en turismstrategi.

16 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Samlad bedömning Folkbildningsrådet ska varje år redovisa till regeringen hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften har uppnåtts., Folkbildningsrådet In KS Beviljar ansökan om kronor under förutsättning att turistfoldern speglar båda kommunerna med lika fördelning., Mörbylånga kommunledningsutskott In KS Underskrivet samverkansavtal kring samhällsorienteringen för nyanlända flyktingar under 2013, Regionförbundet i Kalmar län Flyktingmottagning 2010/322 KS In KS Utbetalning av statsbidrag, maxtaxa 2013., Skolverket In KS Protokoll från årsmöte 13/ Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Verksamhetsplan 2013, Ölands vattenråd In KS Tillstyrker hastightesbegränsning på väg 925 i Runsten i samband med "Äggröran" Följer Trafikerkets förslag på en kortare sträcka än det ursprungliga förslaget., Länsstyrelsen i Kalmar Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m 2013/15 KS Winess Bardeli Datasystem :46 Antal:9 HAMED

17 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Inspektion enligt 20 förmyndarskapsförordningen av överförmyndaren i Borgholms kommun.., Länsstyrelsen Östergötland In KS Avslag på ansökan om att få bli pilotkommun för gårdsförsäljning av egenproducerat vin., Socialdepartementet Pilotkommun för gårdsförsäljning 2012/138 KS In KS Under våren kommer Skolinspektionen genomföra en telefonintervju gällande asylsökande barns utbildning. Detta görs i samtliga Sveriges kommuner., Skolinspektionen Winess Bardeli Datasystem :46 Antal:9 HAMED

18 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Yttrande KS Lokala trafikföreskrifter / MLJ Transporttillstånd m m Grannyttrande Borgholm 11:1. Osten KS Bygglov ianspråkstagande av mark för campingplats.ingen erinran, Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen 2013/ CM Hyreskontrakt. Slottsgatan 14 E., Svenska Bostadsfonden Delegationsbeslut - Arbetsmarknadsavdelningen. Beviljat Transporttillstånd för 6 månader. Växjö Elementmontage. Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m Transporttillstånd AB Nybro Gräv & Schakt Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m Grannyttande Djupvik 1:16. Nybyggnad av fritidshus.ingen erinran, Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen Yttrande Borgholms Cityförening TILLSTYRKS PERIODEN 22/3-23/ Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Yttrande Borgholms cityförening fordonsutställningar mm TILLSTYRKS 22/3-23/ Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Yttrande Uteservering Borgholms kök och Bar TILLSTYRKS Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis KS / KS / MLJ KS / MLJ KS / CM KS / MLJ KS / MLJ KS / MLJ Winess Bardeli Datasystem :49 Antal:17 HADEL

19 DELEGATIONSBESLUT (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (2) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Info Notering Hid Besl.inst Datum Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl Yttrande Din mat (Himla Gott) KS TILLSTYRKS 15/4-10/ Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis 2013/ MLJ Yttrande Flyguppvisning TILLSTYRKS Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Yttrande Minitåg TILLSTYRKS Begagnande av allmän mark/plats Delegationsbeslut - Tillståndsbevis KS / MLJ KS / MLJ Yttrande Förstamaj-tåg TILLSTYRKS KS Begagnande av allmän mark/plats 2013/ MLJ Delegationsbeslut - Tillståndsbevis Grannyttrande. Köpinge 1:93. Nybyggnad fritidshus samt carport/förråd. Ingen erinran, Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen Grannyttrande. Plogen 6. Nybyggnad industribyggnad. Ingen erinran., Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen GÄLLANDE ATTESTLISTA FRÅN 2 APRIL 2013 Delegationsbeslut, attestlista - kommunchefen Transporttillstånd Nybro Gräv & Schakt Lokala trafikföreskrifter 2013 Transporttillstånd m m KS / CM KS / CM KS / CM KS / MLJ Winess Bardeli Datasystem :49 Antal:17 HADEL

20 BILAGA 2 KS PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens arbetsutskott Information, polisens arbete på Öland. 28 Omsättning av lån. 29 Omsättning av lån 30 Kommunstyrelsens internbudget 2013, ändring av beslut. 31 Återinförande av IT-kostnader till förvaltningarna. 32 Budget 2013, Borgholms Slott. 33 Upphandling Rakelprodukter. 34 Upphandling HVB-hem. 35 Information, kommunchefen. 36 Årlig träff med LRF:s kommungrupp. 37 Eventuell försäljning av kommunägda HSB lägenheter i Borgholm. 38 Minimering av kommunala lokalytor. 39 Laglighetsprövning av KF:s beslut Investeringsbudget 2013 samt 206 Övergripande vision och verksamhetsmål för Borgholms kommun. 40 Medborgarförslag (Andreas Åsenholm) utreda kommunmedlemmarnas synpunkter på avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn. 41 Utställning av detaljplan Köpingbaden, Solbergatäkten 1:1 m fl. 42 Politisk representant för Borgmästaravtalet. 43 Tillfällig delegation kultur- och fritidsverksamheten. 44 Medverkan i nätverk mot diskriminering och rasism. 45 Deltagande i konferens. 46 Studiebesök, Borlänge Information; Närtrafik ett komplement till de vanliga busslinjerna Information, kommunchefen 49 Information, regional transportplan 50 Remiss Tillverkningsindustrin i Kalmar län, nuläge och framtida möjligheter. 51 Representant bolagstämma Sustainable Sweden Southeast AB. 52 Tillväxt- och näringslivsstrategi för Borgholms kommun. 53 Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet, revidering. 54 Ändrande kriterier vidlivsmedelsupphandling. 55 EU-projekt, Baltic Innovations för Costal Societies. BICS. 56 Information, Ölands Gymnasium. 57 Upphandling Trygghetslarm och larmmottagning. 58 Ansökan om bidrag 2013, Borgholms Jaktvårdskrets. 59 Ansökan om bidrag 2013, Kalmar-Ölands Nämndemannaförening. 60 Finansiering av utvecklingstjänst KalmarÖland Airport, Ölands Kommunalförbund. 61 Representant, styrgrupp för projekt Klimatsmart Turism.

21 BILAGA 2 KS Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut , Antagande av detaljplan Järnnian samt (mål nr ). 63 Sammanträdesdagar, komplettering. 64 Bokslut- och budgetdagar. 65 Feriearbeten år Överföring av medel. Styrelsemöte Borgholm Energi AB Mötets öppnande. 16 Val av justeringsman. 17 Godkännande av dagordning. 18 Fördjupning Teknisk Service. 19 Föregående mötesprotokoll. 20 Revidering attestreglemente. 21 Bredband, information. 22 Ersättningsanspråk Lindby vattenskyddsområde, lägesrapport. 23 Rapport från verksamheten. 24 Bixia information 25 Övriga frågor. 26 Mötets avslutande. Styrelsemöte Borgholm Energi Elnät AB Mötets öppnande. 9 Val av justeringsman. 10 Godkännande av dagordning. 11 Föregående mötesprotokoll. 12 Rapport från verksamheten 13 Övriga frågor. 14 Mötets avslutande. Styrelsemöte Borgholm Energi AB Mötets öppnande. 28 Val av justeringsman. 29 Godkännande av dagordning. 30 Föregående mötesprotokoll. 31 Årsredovisning, bokslut. 32 Ersättningsanspråk Lindby vattenskyddsområde, lägesrapport. 33 Rapport från verksamheten. 34 Bixia information.

22 BILAGA 2 KS Övriga frågor. 36 Mötet avslutande. Styrelsemöte Borgholm Energi Elnät AB Mötets öppnande. 16 Val av justeringsman. 17 Godkännande av dagordning. 18 Föregående mötesprotokoll. 19 Årsredovisning, bokslut. 20 Rapport från verksamheten. 21 Övriga frågor. 22 Mötet avslutande.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Eddie Forsman (M) informerar om att första delsträckan av Ölandsleden cykla Fyr till Fyr, Penåsa-Kastlösa, invigs 2013-06-12.

Eddie Forsman (M) informerar om att första delsträckan av Ölandsleden cykla Fyr till Fyr, Penåsa-Kastlösa, invigs 2013-06-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 94 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om - att 74 sökanden har anmält intresse för tjänsten som destinationsutvecklare. Anställningsintervjuer sker under

Läs mer

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

1 Dnr 2011/180-757 KS

1 Dnr 2011/180-757 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 1 Dnr 2011/180-757 KS Information, projekt kyld mat. Socialchef Ewa Larsson informerar om projektet Kyld mat som kommer att pågå under tre månader. 39 pensionärer i mellersta

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

123 Dnr 2014/119-253 KS. Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter.

123 Dnr 2014/119-253 KS. Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 123 Dnr 2014/119-253 KS Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter. Socialchef Ewa Ekman och IFO-chef Hillevi Österbo har begärt företräde till dagens sammanträde

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

61 Dnr 2012/134-212 KS. Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning.

61 Dnr 2012/134-212 KS. Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 61 Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning. 62 Information; Ölands Gymnasium. 63 Information; Borgholms 200-års jubileum. 64 Utdelning 2014; ändring

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (4) 32 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN Budgetuppföljning april Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning

Läs mer

Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar.

Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 127 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. Eddie Forsman (M) informerar

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

176 Dnr 2013/199-043 KS. Äskande om tilläggsbudgetering 2013, kommunstyrelsen.

176 Dnr 2013/199-043 KS. Äskande om tilläggsbudgetering 2013, kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (21) 176 Dnr 2013/199-043 KS Äskande om tilläggsbudgetering 2013, kommunstyrelsen. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg föreslår i skrivelse 2013-11-07 kommunstyrelsen att äska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om kommunens aktuella åtaganden vad gäller investeringsbudget, skulder m m.

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om kommunens aktuella åtaganden vad gäller investeringsbudget, skulder m m. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 222 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar om att - arbetsgruppen för utveckling av yttre hamnen kommer att ha sitt första möte 8 september

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) Innehållsförteckning: 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. 153 Rekrytering,

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

76 Dnr 2013/108-730 SN. Redovisning av insatsen utevistelse inom äldreomsorgen

76 Dnr 2013/108-730 SN. Redovisning av insatsen utevistelse inom äldreomsorgen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 76 Dnr 2013/108-730 SN Redovisning av insatsen utevistelse inom äldreomsorgen Anna Hasselbom Trofast, verksamhetschef ÄO informerar att alla i ordinärt boende som har beslutet

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer