Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 10 december 2011"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall, ledamot Peter Wolfhagen, ledamot Petra Modée, suppleant Maha al Haddad, suppleant Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant, ledamot Per-Erik Persson, personalrepresentant, ledamot Marie Gillberg, personalrepresentant, suppleant Björn Andersson, personalrepresentant, suppleant Karin Nordström, stf VD och protokollförare VD-rapport VD Johan Oppmark rapporterade om aktuella frågor i banken. Vad gäller situationen på kontoret fortsätter arbetet med att förbättra stabiliteten och arbetssituationen för de anställda. Ett stort arbete är också att få ordning på alla data till årsskiftet. Övergången till kontantprincipen och den nya lånekostnaden ställer nya krav inför avstämningarna vid årsbokslutet. Medlemsverksamheten Vi hade vid förra året besök av två forskare från IE Business school i Madrid. De har vunnit priset årets forskningsrapport, vilket innebär att flera lärare kommer att använda rapporten som studiematerial och rapporten kommer att publiceras i en bok. Nyckeltal Utlåningsbudgeten ser god ut. Vi når sannolikt inte riktigt budget, utan landar på ca 190 miljoner kronor mot budgeterade 200 miljoner kronor. Den totala lånestocken har ökat igen. Vad gäller handläggning av blancolån är vi nu nere på under två veckors väntetid. Orsastyrelsen Ordförande Lotta Friberg har haft kontakt med samtliga ledamöter i Orsastyrelsen angående beslutet om nedläggning. Vidare har ordförande har fördjupad kontakt angående fortsatt samarbete kring projekt i området. Förslaget är att ordförande och representant/-er från banken åker till Orsa/Skattungbyn för att diskutera eventuella kommande gemensamma projekt. Styrelsen är positiv till upplägget och mötet planeras i början av Sparfaktorn VD föredrog ärendet. Styrelsen har efterfrågat ett förslag på hur sparfaktorn och sparpoängsunderskottet ska hanteras. Lösningen som föreslås är att gå från dagens system där styrelsen beslutar om en sparfaktor för de individuella kontotyperna till ett system där man har bestämt

2 att inom ett visst tidsintervall så ska det vara balans mellan antalet skapade sparpoäng (SP) och antalet förbrukade SP. Det som styrelsen beslutar om i det föreslagna systemet med förbättrad sparfaktorstyrning är hur sparfaktorn mellan olika kontotyper ska vara relaterad och i vilken grad det ska vara balans i sparpoängssystemet eller om underskottet ska tillåtas växa eller minska och i vilken takt. Graden av balans i systemet bestäms av att ange sparpoängunderskottsfaktorn. En sparpoängunderskottsfaktor på 1 innebär att systemet strävar efter balans, med en faktor större än 1 tillåter systemet att sparpoängsunderskottet växer, och en faktor mindre än 1 tillåter underskottet att minska. Synpunkt framfördes om att det inte är något problem med pedagogiken att sparandet på det stora hela måste balansera utlåningen. Vad som däremot vore önskvärt är att komplettera detta med att kunna välja ett bundet konto med sparfaktorn 1,0. Det är dock inte möjligt att ha ett konto med medel som är bundna på riktigt, dvs det måste gå att få ut sina medel mot en avgift. Det gör att det ur ett likviditetshanteringsperspektiv inte går att betrakta dessa medel som bundna. Det är dock en intressant fråga att titta vidare på. Det är viktigt att vi renodlar och inte har många olika typer av konton och varianter. Synpunkt framfördes om att användandet av transaktionskontot sannolikt kommer att påverka utfallet av sparpoängsunderskottet. Synpunkt framfördes om att det finns en rättvisa i sparlånesystemet i det sätt som vi nu hanterar det på och att det är det rimliga sättet att hantera en överlikviditet på, att ha en lägre faktor på försparande. Synpunkt framfördes om att vi vill premiera sparande och att det då känns fel att ha högre faktor på eftersparande. En annan aspekt av detta är att vi har sett att inlåningen har ökat när vi har sänkt sparfaktorn, dvs att folk sparar mer då. Det kan dock vara svårt att spara mer om man inte har marginaler. Synpunkt framfördes om att det är styrelsens ansvar att hålla systemet i balans och att liggande förslag är bra för att hantera detta. Synpunkt framfördes vidare om att sparpoängsunderskottet inte har direkt koppling till bundet sparande, snarare till möjligheten till långa lån. Vi har en risk i den korta inlåningen relaterat den långa utlåningen. Att använda utlåningskvoten för att avgöra sparfaktorn är en rimlig metod. Ärendet återkommer. Koefficienter för sparlånesystemet Förslaget är att behålla koefficienterna oförändrade. Fråga ställdes om det är möjligt idag att binda sitt sparande. Svaret blev att det endast är eftersparande och stödsparande som kan bindas. Styrelsen bör inte behandla sparfaktorn löpande, men genom t.ex. fastställda gränsvärden ha verktyg att bedöma och hantera om underskottet slår åt olika håll. Styrelsen beslutade att behålla samtliga koefficienter oförändrade Instruktion för pengaplaceringar Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. I JAK Medlemsbanks stadgar framgår att bankens likviditet ska placeras i statliga värdepapper eller genom andra placeringar som uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav på god likviditet och betryggande säkerhet. För detta ansvarar styrelsen, som delegerar hanteringen till VD och styr den genom instruktioner och riktlinjer. Styrelsen diskuterade vid oktobermötet vilka placeringar av likviditeten som är att föredra när statsskuldsväxlar inte finns tillgängliga. Utifrån denna diskussion har instruktionen justerats för att tydligare ange hur placeringar av likviditeten ska ske. I underlaget behandlas endast likviditet. Om en enskild kommun däremot kommer för att låna behandlas detta som ett kreditärende och faller inte under likviditetshantering.

3 Fråga ställdes angående bindningstiden som är ett år på bankkonton och två år i statsobligationer och att vi då bör kunna göra andra typer av placeringar, exempelvis i skog. Svaret blev att vi bör skilja på likviditetshantering och placeringar av medel. Likviditeten är trots bindningstiden eller löptiden tillgänglig på 5 dagar vid dessa placeringar, vilket det inte är om vi köper skog. Det handlar också om risk och kapitaltäckning. Fråga ställdes om hur vi ser på att vi får ränteavkastning av placeringar på andra banker. Svaret blev att vi använder ränteintäkterna för att bygga upp vårt egna kapital och att det inte finns anledning att minska ränteanspråken för att inte få dessa intäkter. Det är också skillnad när det kommer föreningen till godo. Frågan är dock komplicerad. En möjlighet vore att titta på samarbete med exempelvis företag som arbetar med räntefrihet. Vi bör uppmuntra sådana alternativ. Fråga ställdes om varför vi har så pass mycket medel på bankkonton. Svaret blev att det har blivit brist på möjligheter till likviditetsplaceringar i statsskuldsväxlar. Vi har idag samarbete med några fristående sparbanker, Länsförsäkringar bank och Danske bank utöver Nordea och Swedbank. De nya kapitaltäckningsreglerna gör att vi kan ha begränsade medel hos samma motpart. Situationen är en helt annan nu mot tidigare. Synpunkt framfördes om att det ideologiskt inte är ett stort problem att vi får ränta på de medel vi har på andra banker. Alternativet vore att skänka det till dem. Problemet är att vi har samarbete med storbankerna och detta bör vi se över. Vi bör också återkomma till frågan om placeringar av medel på lång sikt. Ärendet återkommer till styrelsen. Styrelsen beslutade att fastställa instruktion gällande hantering av likviditetsrisker efter justering, samt att återkomma till frågan om vilka banker vi ska prioritera samarbete med. Idé- och projektlistan VD föredrog ärendet. Arbetet med ärenden på projektlistan har gått långsamt, då det har varit fullt upp med handlingsplanen för att förbättra arbetsmiljön på kontoret. En konsult kommer att tas in för projektet att bli medlem direkt på hemsidan. Synpunkt framfördes om att bilagorna bör gås igenom och uppdateras. Förslag framfördes om att tekniska aspekter av demokratiuppdraget bör flyttas upp till projektlistan, samt att idé- och väntelistan bör byta plats med varandra. Fråga ställdes angående att dynamiskt efterspar inte bör vara svårt och därmed kunna genomföras. Svaret blev att det finns några saker kvar att gå igenom för genomförande och detta kräver en arbetsinsats. Ärendet ligger idag på väntelistan. Styrelsen beslutade att byta plats på idé- och väntelistan, att flytta upp tekniska aspekter av demokratiuppdraget till prio 10 projektlistan, att därefter fastställa den justerade idé- och projektlistan. JAK:s lånekostnad Den första motionen till 2012 års föreningsstämma har inkommit och föreslår en successiv sänkning av JAK:s lånekostnad till 1 % med en inledande sänkning till 2,5 % under Ärendet kommer nu upp till styrelsen för en diskussion kring vilka siffror som är angelägna att fokusera på och vilka perspektiv som bör lyftas vid jämförelser med andra banker; dvs jämföra total kostnadsmassa, kostnad per lån, kostnad per anställd, genomsnittskostnad per lån etc. Beräkningarna blir hypotetiska, eftersom mycket i vårt system inte är jämförbart med andra banker. Det är inte möjligt att få så långa lån i andra banker och inte heller veta vilken inlåningsränta man kan få. Samtidigt behöver andra banker ha en relativt liten ränta för att täcka kostnader, medan vi har mindre lån, eftersparande samt att medlemmen amorterar vilket ger mindre intäkter relativt sett. En jämförelse har lagts ut i styrelsemappen där kostnader och

4 intäkter för banken jämförs. Ett annat sätt att jämföra är ur ett låntagarperspektiv. I en sådan jämförelse måste man också göra ett antal antaganden. Det förutsätts ofta att alla agerar lika, trots att vi vet att det inte fungerar så. Vi bör vidare fundera över hur vi värderar sådana faktorer som vi vet att många medlemmar värdesätter, som trygghet och förutsägbarhet. En möjlighet är att jämföra ett antal exempelpersoner. Att jämföra med räntan historiskt är en metod. Bolånen i snitt har varit 7,5 % men bör undvika att anta att det är så i framtiden. När man gör jämförelser måste så mycket som möjligt vara lika. Synpunkt framfördes om att en relevant jämförelse bör innehålla det som vi garanterar, t.ex. fast kostnad under lång tid. Det är en garanti att jämföra med andra garantier på produkter och tjänster. Denna fråga är delvis skild från frågan om hur effektiva billiga vi är och bör behandlas separat. Vi har sparlån med kostnadsgaranti. En sådan jämförelse som motionären gör är dock relevant. Synpunkt framfördes om att det vore intressant att göra stora och långa lån billigare, då de inte borde kosta proportionellt mot små lån i handläggning. Svaret blev att ett litet lån på kort tid kan kräva att två medlemmar sparar, medan ett stort lån på lång tid kräver att flera hundra medlemmar sparar. Vi har en kostnad för medlemmar som sparar, utöver själva lånehandläggningen. Vidare blir det större risk eftersom det handlar om lån på lång tid. Fråga ställdes angående att sänka lånekostnaden. Om vi gör det skulle vi kunna få in fler medlemmar och öka omsättningen. Ska vi öka utlåningen måste vi dock ta större risker. Det har kommit in en motion om att vi har ränta. Synpunkt framfördes om att ränta och procenträkning inte är samma sak. Synpunkt framfördes vidare om att styrelsen kan använda internrevisorn för att kontrollera att vi är en kostnadseffektiv organisation. Det är inte ett självändamål att ha en låg kostnad och att låna ut mycket pengar. Stämman bör inte fastställa att vi ska ha en lånekostnad på 1 %. Intäkterna går också till vårt mål om att förändra världen och att visa på att det finns andra sätt att tänka kring ekonomi. Ett sätt att vända på perspektiven vore att tydliggöra att andra banker borde kunna vara billigare. Nordea har t.ex. 15 % i vinst. Vårt främsta syfte är inte att medlemmarna ska låna så billigt som möjligt. Det finns inget självändamål i det. Hade räntenivån i övriga samhället legat högre hade inte detta varit en diskussion. En annan aspekt är att det finns andra sätt att minska likvidpåverkan på låntagaren, exempelvis att sänka låneinsatsen på 6 %. Det är viktigt att räkna på ett sätt som har verklighetsförankring. Vi är inte vinstdrivande och det är en grundläggande skillnad jämfört med andra. Vi ska vara stolta och tydliga och får inte glömma att vi är en folkrörelse som vill lyfta bort möjligheten att tjäna pengar på pengar. Synpunkt framfördes om att jag är beredd att betala lite extra för att handla ekologiskt. Det är orimligt att jämföra olika saker på samma sätt. Vi bör visa på vad vi erbjuder som inte andra gör. Vi är en räntefri bank och erbjuder tjänster på den grunden. Vi bör hålla fokus på att vi är en medlemsägd bank, men också ta fram exempel på några typlån med andra banker. Kontantprincipen innebär att vi intäktsför det folk betalar och det är grundläggande för att undvika den typen av problem som vi har med den balanserade posten. Det är viktigt att vi håller på den principen och inte räknar på någon fast kostnad. Då skulle vi få nya problem. Budget för Grus & Guld Informationssamordnare Per-Erik Persson föredrog ärendet. Styrelsen träffade igår (den 9 december) representanter från Grus & Guld (G&G) för en diskussion. Ärendet kommer nu upp för beslut kring budgetramen för 2012, samt inriktning för det fortsatta arbetet. Målsättning för 2012 är att renodla rollerna i arbetet, att få en tidning på nätet, att utveckla tidningen och att den även fortsättningsvis ska vara en kvalitativ tidning. Det finns några olika

5 alternativa vägar framåt; att lägga ut hela arbetet på en byrå, delar av arbetet på en byrå (exempelvis layouten), att skriva kontrakt separat med layoutare, att fortsätta med den typen av frilansavtal som vi har idag, eller att anställa en redaktör. Per-Erik redogjorde för de kostnadsförslag som har kommit in för olika alternativ. En viktig fråga är vilken roll G&G ska ha i den totala kommunikationsmixen. Det krävs relevanta, tydliga mål för kvalitetssäkring. Att ha 4 nummer istället för 5 skulle kapa kostnaderna med ca 20 % (ca 400 tkr). Det kan motiveras med att tidningen har en längre livslängd i och med att den finns på nätet. Detta skulle dock inte kunna genomföras 2012, utan först Vidare bör G&G integreras med annat informationsarbete i JAK. Ett alternativ är att VD anställer en redaktör som också skriver texter och VD skriver kontrakt om layout. Omgörning av tidningen kan integreras med en omgörning av övriga kanaler. Budgeten föreslås vara 2,4 miljoner för Synpunkt framfördes om att vi bör ta hjälp av nuvarande frilansare för att utveckla tidningen framöver. Vi bör ha en budget på 2,4 miljoner och vi bör genomföra en omgörning, som dock inte behöver vara så omfattande. Vi bör anställa och personen bör inte vara pressekreterare. Tveksamhet framfördes om anställning, att det finns risk och svårigheter med en person på flera stolar. Vidare är det angeläget att personer i styrelsen har ett löpande ansvar, men det måste också till viss del ligga på administrationen att sköta kontakterna med redaktören. Styrelsen beslutade att budgeten för Grus & Guld under 2012 ska vara 2440 tkr, att Grus & Guld ska finnas tillgänglig på nätet vid utgivningsdatum för G&G nr 2, 2012, samt att uppdra åt VD att, i samråd med nuvarande redaktör och utifrån de inriktningar som framkommit vid styrelsens möte, arbeta vidare med former och inriktning för G&G samt återkomma med förslag på justerade riktlinjer. Budget 2012 VD föredrog ärendet. Efter mötet i Säter i oktober har budgeten justerats enligt de inriktningar styrelsen gav VD. På intäktssidan har inga förändringar gjorts. På kostnadssidan har kostnader lagts till för VD-rekrytering, ökade personalkostnader samt ökade konsultkostnader. Vad gäller besparingar har en sommarkurs tagits bort, minskat utskick av brev, minskade ITinvesteringar samt minskade reparationskostnader för fastigheten i Skövde. Det budgeterade resultatet för år 2012 blir med dessa förändringar 3000 tkr. Förhållandet mellan ränteintäkter och budgeterat resultat blir då 0,68. Kvoten ska vara 1,0 år Styrelsen beslutade att fastställa budget för 2012 enligt underlag. JAK:s instruktioner Stf VD Karin Nordström föredrog ärendet. JAK:s instruktioner tas upp för behandling och fastställande årligen vid januarimötet. För att styrelsen ska ha bättre förutsättningar att sätta sig in i dokumenten kommer de redan nu upp för genomläsning och synpunkter. Synpunkt framfördes om att det borde finnas några ord om de möjligheter som finns att organisera sig i tillfälliga arbets/projektgrupper lokalt. Synpunkt framfördes vidare om att vi bör förkorta tiden från det att vi skickar påminnelse till att vi överväger inkassokrav. VD ser över detta och ärendet återkommer i januari. JAK:s riktlinjer Stf VD föredrog ärendet. Precis som JAK:s instruktioner tas riktlinjerna upp för behandling och fastställande årligen i januari. Synpunkt framfördes om att riktlinjerna för marknadsföring

6 bör uppdateras. Synpunkt framfördes vidare vad gäller mångfald att vi bör kunna bli bättre på att få in sökande med annan etnisk bakgrund än svensk. Ärendet återkommer i januari. Förvaltningsberättelse i årsredovisningen 2011 Stf VD föredrog ärendet. Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen som styrelsen årligen lämnar till föreningsstämman. Styrelsen beslutar om innehåll och budskap. I den första delen finns ett antal formaliakrav, medan det i delen om icke-finansiell verksamhet finns möjlighet att lägga fokus på det styrelsen vill lyfta fram. Synpunkt framfördes om att det är önskvärt att vi kan sätta siffrorna i sitt värderingssammanhang, dvs lyfta fram hur vi uppnår våra ideologiska mål genom de siffror vi redovisar. Vi bör också fundera vidare på hur vi kan göra den tillgänglig och intressant för många, genom exempelvis en separat årsberättelse som är enklare skriven. Ärendet återkommer i styrelsemappen och vid januarimötet. JAK:s stipendium Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi. Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. Det har kommit in 6 ansökningar och stipendiekommittén lämnar ett förslag till beslut. De föreslagna tre uppsatserna fokuserar på frågor som är väldigt relevanta för JAK, nämligen ägandeform för finansiella institutioner, räntefria studielån och dolda räntor i konsumtionen. Styrelsen beslutade att dela ut stipendium på kr till Aya Norvell, Munkedal, på kr till Linda Elgestad och Anna Amborg, Gävle samt på kr till Fredrik Lüsch, Stockholm Brev till styrelsen Ett brev har inkommit från Orsastyrelsen där oro uttrycks för det lokala kontoret med anledning av att Orsastyrelsen läggs ned. I brevet finns önskemål om ett skriftligt svar. Ordförande skriver ett svar. En medlem har skrivit angående att styrelsen har nekat föreningen Nationell idag medlemskap. Vi har grundvärderingar som vi är rädda att en organisation som Nationell idag skulle hota. Dessa värderingar bör definieras och vi bör markera att politiskt oberoende inte innebär fria från värderingar. Ordförande skriver ett svar.

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN.

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. Ett räntefritt CSN Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. JAK Medlemsbank är en bank i Sverige idag som jobbar med räntefri ekonomi och som fungerar

Läs mer

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank Har du någon gång funderat över etik, värdegrund och ideologi i samband med att du

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Privatekonomiskbarometer December2013

Privatekonomiskbarometer December2013 Privatekonomiskbarometer December2013 (samtmars-december2013) CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för December 2013 Räntan gick ned

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Mars2014

Privatekonomiskbarometer Mars2014 Privatekonomiskbarometer Mars2014 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Mars 2014 Mars månad bjöd på något lägre boräntor. Snitträntan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav en studie av JAK medlemsbanks arbete för förbättrad service och ökad tillgänglighet Anders Carlborg Handledare: Robert Hart SLU, Department

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bolån. Den 31/5 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,75 procentenheter vilket den även gjorde under mars och april.

Bolån. Den 31/5 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,75 procentenheter vilket den även gjorde under mars och april. Bolån Sammanfattning för Maj 2014 Bolåneräntan sjönk under maj månad för både rörligt bolån och bolån med bindningstid. Snitträntan för rörliga bolån sjönk med 0,02 procentenheter, räntan på bolån med

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Styrelsens yttranden till inkomna motioner

Styrelsens yttranden till inkomna motioner Styrelsens yttranden till inkomna motioner MOTION NR 01 EFTERSPARFRITT FÖR PÅGÅENDE LÅN TILL FÖRENINGAR OCH STIFTELSER I stället för att söka ett nytt lån, som skall vara eftersparfritt, borde föreningar

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Privatekonomiskbarometer April2013

Privatekonomiskbarometer April2013 Privatekonomiskbarometer April2013 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för April 2013 Räntan på bolånen har, i snitt, under april

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Sidan 58 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson

Läs mer

Bolån. Den 31/10 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,67 procentenheter vilket är 0,01 procentenhet lägre än 30/9.

Bolån. Den 31/10 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,67 procentenheter vilket är 0,01 procentenhet lägre än 30/9. Bolån Sammanfattning för Oktober 2013 Räntan gick ned (i snitt) för alla bindningstider under oktober månad efter att ha gått upp i september. 1-årsräntan gick ned med 0,01 procentenheter, 2-årsräntan

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Bolån. Den 30/6 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,72 procen vilket är 0,01 procentenhet mer än 30/5.

Bolån. Den 30/6 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,72 procen vilket är 0,01 procentenhet mer än 30/5. Bolån Sammanfattning för Juni 2013 Räntan på bolånen har, i snitt, ökat på samtliga bindningstider under juni, med större ökning ju längre bindningstid man väljer. De rörliga (3-mån) bolånen har i snitt

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN JAK Medlemsbank Medlemsundersökning oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrund....3 Sammanfattande NMI....4 NMI Uppdelning....5 Förklaring åtgärdsmatris....6 Del 1:

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån.

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån. Privatekonomisk barometer Juli 2013 Bolån Sammanfattning för Juli 2013 Räntan har, i snitt, minskat för bolån med rörlig, 1 års och 2 års ränta under juli (0,03, 0,03 respektive 0,01 procentenheter). För

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Januari2014

Privatekonomiskbarometer Januari2014 Privatekonomiskbarometer Januari2014 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Januari 2014 Räntan gick ned (i snitt) för 3 månaders

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Februari2014

Privatekonomiskbarometer Februari2014 Privatekonomiskbarometer Februari2014 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Februari 2014 Stiltje på bolånemarknaden under februari.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Augusti2013

Privatekonomiskbarometer Augusti2013 Privatekonomiskbarometer Augusti2013 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Augusti 2013 Räntan har under augusti, i snitt, minskat

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer