Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 10 december 2011"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall, ledamot Peter Wolfhagen, ledamot Petra Modée, suppleant Maha al Haddad, suppleant Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant, ledamot Per-Erik Persson, personalrepresentant, ledamot Marie Gillberg, personalrepresentant, suppleant Björn Andersson, personalrepresentant, suppleant Karin Nordström, stf VD och protokollförare VD-rapport VD Johan Oppmark rapporterade om aktuella frågor i banken. Vad gäller situationen på kontoret fortsätter arbetet med att förbättra stabiliteten och arbetssituationen för de anställda. Ett stort arbete är också att få ordning på alla data till årsskiftet. Övergången till kontantprincipen och den nya lånekostnaden ställer nya krav inför avstämningarna vid årsbokslutet. Medlemsverksamheten Vi hade vid förra året besök av två forskare från IE Business school i Madrid. De har vunnit priset årets forskningsrapport, vilket innebär att flera lärare kommer att använda rapporten som studiematerial och rapporten kommer att publiceras i en bok. Nyckeltal Utlåningsbudgeten ser god ut. Vi når sannolikt inte riktigt budget, utan landar på ca 190 miljoner kronor mot budgeterade 200 miljoner kronor. Den totala lånestocken har ökat igen. Vad gäller handläggning av blancolån är vi nu nere på under två veckors väntetid. Orsastyrelsen Ordförande Lotta Friberg har haft kontakt med samtliga ledamöter i Orsastyrelsen angående beslutet om nedläggning. Vidare har ordförande har fördjupad kontakt angående fortsatt samarbete kring projekt i området. Förslaget är att ordförande och representant/-er från banken åker till Orsa/Skattungbyn för att diskutera eventuella kommande gemensamma projekt. Styrelsen är positiv till upplägget och mötet planeras i början av Sparfaktorn VD föredrog ärendet. Styrelsen har efterfrågat ett förslag på hur sparfaktorn och sparpoängsunderskottet ska hanteras. Lösningen som föreslås är att gå från dagens system där styrelsen beslutar om en sparfaktor för de individuella kontotyperna till ett system där man har bestämt

2 att inom ett visst tidsintervall så ska det vara balans mellan antalet skapade sparpoäng (SP) och antalet förbrukade SP. Det som styrelsen beslutar om i det föreslagna systemet med förbättrad sparfaktorstyrning är hur sparfaktorn mellan olika kontotyper ska vara relaterad och i vilken grad det ska vara balans i sparpoängssystemet eller om underskottet ska tillåtas växa eller minska och i vilken takt. Graden av balans i systemet bestäms av att ange sparpoängunderskottsfaktorn. En sparpoängunderskottsfaktor på 1 innebär att systemet strävar efter balans, med en faktor större än 1 tillåter systemet att sparpoängsunderskottet växer, och en faktor mindre än 1 tillåter underskottet att minska. Synpunkt framfördes om att det inte är något problem med pedagogiken att sparandet på det stora hela måste balansera utlåningen. Vad som däremot vore önskvärt är att komplettera detta med att kunna välja ett bundet konto med sparfaktorn 1,0. Det är dock inte möjligt att ha ett konto med medel som är bundna på riktigt, dvs det måste gå att få ut sina medel mot en avgift. Det gör att det ur ett likviditetshanteringsperspektiv inte går att betrakta dessa medel som bundna. Det är dock en intressant fråga att titta vidare på. Det är viktigt att vi renodlar och inte har många olika typer av konton och varianter. Synpunkt framfördes om att användandet av transaktionskontot sannolikt kommer att påverka utfallet av sparpoängsunderskottet. Synpunkt framfördes om att det finns en rättvisa i sparlånesystemet i det sätt som vi nu hanterar det på och att det är det rimliga sättet att hantera en överlikviditet på, att ha en lägre faktor på försparande. Synpunkt framfördes om att vi vill premiera sparande och att det då känns fel att ha högre faktor på eftersparande. En annan aspekt av detta är att vi har sett att inlåningen har ökat när vi har sänkt sparfaktorn, dvs att folk sparar mer då. Det kan dock vara svårt att spara mer om man inte har marginaler. Synpunkt framfördes om att det är styrelsens ansvar att hålla systemet i balans och att liggande förslag är bra för att hantera detta. Synpunkt framfördes vidare om att sparpoängsunderskottet inte har direkt koppling till bundet sparande, snarare till möjligheten till långa lån. Vi har en risk i den korta inlåningen relaterat den långa utlåningen. Att använda utlåningskvoten för att avgöra sparfaktorn är en rimlig metod. Ärendet återkommer. Koefficienter för sparlånesystemet Förslaget är att behålla koefficienterna oförändrade. Fråga ställdes om det är möjligt idag att binda sitt sparande. Svaret blev att det endast är eftersparande och stödsparande som kan bindas. Styrelsen bör inte behandla sparfaktorn löpande, men genom t.ex. fastställda gränsvärden ha verktyg att bedöma och hantera om underskottet slår åt olika håll. Styrelsen beslutade att behålla samtliga koefficienter oförändrade Instruktion för pengaplaceringar Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. I JAK Medlemsbanks stadgar framgår att bankens likviditet ska placeras i statliga värdepapper eller genom andra placeringar som uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav på god likviditet och betryggande säkerhet. För detta ansvarar styrelsen, som delegerar hanteringen till VD och styr den genom instruktioner och riktlinjer. Styrelsen diskuterade vid oktobermötet vilka placeringar av likviditeten som är att föredra när statsskuldsväxlar inte finns tillgängliga. Utifrån denna diskussion har instruktionen justerats för att tydligare ange hur placeringar av likviditeten ska ske. I underlaget behandlas endast likviditet. Om en enskild kommun däremot kommer för att låna behandlas detta som ett kreditärende och faller inte under likviditetshantering.

3 Fråga ställdes angående bindningstiden som är ett år på bankkonton och två år i statsobligationer och att vi då bör kunna göra andra typer av placeringar, exempelvis i skog. Svaret blev att vi bör skilja på likviditetshantering och placeringar av medel. Likviditeten är trots bindningstiden eller löptiden tillgänglig på 5 dagar vid dessa placeringar, vilket det inte är om vi köper skog. Det handlar också om risk och kapitaltäckning. Fråga ställdes om hur vi ser på att vi får ränteavkastning av placeringar på andra banker. Svaret blev att vi använder ränteintäkterna för att bygga upp vårt egna kapital och att det inte finns anledning att minska ränteanspråken för att inte få dessa intäkter. Det är också skillnad när det kommer föreningen till godo. Frågan är dock komplicerad. En möjlighet vore att titta på samarbete med exempelvis företag som arbetar med räntefrihet. Vi bör uppmuntra sådana alternativ. Fråga ställdes om varför vi har så pass mycket medel på bankkonton. Svaret blev att det har blivit brist på möjligheter till likviditetsplaceringar i statsskuldsväxlar. Vi har idag samarbete med några fristående sparbanker, Länsförsäkringar bank och Danske bank utöver Nordea och Swedbank. De nya kapitaltäckningsreglerna gör att vi kan ha begränsade medel hos samma motpart. Situationen är en helt annan nu mot tidigare. Synpunkt framfördes om att det ideologiskt inte är ett stort problem att vi får ränta på de medel vi har på andra banker. Alternativet vore att skänka det till dem. Problemet är att vi har samarbete med storbankerna och detta bör vi se över. Vi bör också återkomma till frågan om placeringar av medel på lång sikt. Ärendet återkommer till styrelsen. Styrelsen beslutade att fastställa instruktion gällande hantering av likviditetsrisker efter justering, samt att återkomma till frågan om vilka banker vi ska prioritera samarbete med. Idé- och projektlistan VD föredrog ärendet. Arbetet med ärenden på projektlistan har gått långsamt, då det har varit fullt upp med handlingsplanen för att förbättra arbetsmiljön på kontoret. En konsult kommer att tas in för projektet att bli medlem direkt på hemsidan. Synpunkt framfördes om att bilagorna bör gås igenom och uppdateras. Förslag framfördes om att tekniska aspekter av demokratiuppdraget bör flyttas upp till projektlistan, samt att idé- och väntelistan bör byta plats med varandra. Fråga ställdes angående att dynamiskt efterspar inte bör vara svårt och därmed kunna genomföras. Svaret blev att det finns några saker kvar att gå igenom för genomförande och detta kräver en arbetsinsats. Ärendet ligger idag på väntelistan. Styrelsen beslutade att byta plats på idé- och väntelistan, att flytta upp tekniska aspekter av demokratiuppdraget till prio 10 projektlistan, att därefter fastställa den justerade idé- och projektlistan. JAK:s lånekostnad Den första motionen till 2012 års föreningsstämma har inkommit och föreslår en successiv sänkning av JAK:s lånekostnad till 1 % med en inledande sänkning till 2,5 % under Ärendet kommer nu upp till styrelsen för en diskussion kring vilka siffror som är angelägna att fokusera på och vilka perspektiv som bör lyftas vid jämförelser med andra banker; dvs jämföra total kostnadsmassa, kostnad per lån, kostnad per anställd, genomsnittskostnad per lån etc. Beräkningarna blir hypotetiska, eftersom mycket i vårt system inte är jämförbart med andra banker. Det är inte möjligt att få så långa lån i andra banker och inte heller veta vilken inlåningsränta man kan få. Samtidigt behöver andra banker ha en relativt liten ränta för att täcka kostnader, medan vi har mindre lån, eftersparande samt att medlemmen amorterar vilket ger mindre intäkter relativt sett. En jämförelse har lagts ut i styrelsemappen där kostnader och

4 intäkter för banken jämförs. Ett annat sätt att jämföra är ur ett låntagarperspektiv. I en sådan jämförelse måste man också göra ett antal antaganden. Det förutsätts ofta att alla agerar lika, trots att vi vet att det inte fungerar så. Vi bör vidare fundera över hur vi värderar sådana faktorer som vi vet att många medlemmar värdesätter, som trygghet och förutsägbarhet. En möjlighet är att jämföra ett antal exempelpersoner. Att jämföra med räntan historiskt är en metod. Bolånen i snitt har varit 7,5 % men bör undvika att anta att det är så i framtiden. När man gör jämförelser måste så mycket som möjligt vara lika. Synpunkt framfördes om att en relevant jämförelse bör innehålla det som vi garanterar, t.ex. fast kostnad under lång tid. Det är en garanti att jämföra med andra garantier på produkter och tjänster. Denna fråga är delvis skild från frågan om hur effektiva billiga vi är och bör behandlas separat. Vi har sparlån med kostnadsgaranti. En sådan jämförelse som motionären gör är dock relevant. Synpunkt framfördes om att det vore intressant att göra stora och långa lån billigare, då de inte borde kosta proportionellt mot små lån i handläggning. Svaret blev att ett litet lån på kort tid kan kräva att två medlemmar sparar, medan ett stort lån på lång tid kräver att flera hundra medlemmar sparar. Vi har en kostnad för medlemmar som sparar, utöver själva lånehandläggningen. Vidare blir det större risk eftersom det handlar om lån på lång tid. Fråga ställdes angående att sänka lånekostnaden. Om vi gör det skulle vi kunna få in fler medlemmar och öka omsättningen. Ska vi öka utlåningen måste vi dock ta större risker. Det har kommit in en motion om att vi har ränta. Synpunkt framfördes om att ränta och procenträkning inte är samma sak. Synpunkt framfördes vidare om att styrelsen kan använda internrevisorn för att kontrollera att vi är en kostnadseffektiv organisation. Det är inte ett självändamål att ha en låg kostnad och att låna ut mycket pengar. Stämman bör inte fastställa att vi ska ha en lånekostnad på 1 %. Intäkterna går också till vårt mål om att förändra världen och att visa på att det finns andra sätt att tänka kring ekonomi. Ett sätt att vända på perspektiven vore att tydliggöra att andra banker borde kunna vara billigare. Nordea har t.ex. 15 % i vinst. Vårt främsta syfte är inte att medlemmarna ska låna så billigt som möjligt. Det finns inget självändamål i det. Hade räntenivån i övriga samhället legat högre hade inte detta varit en diskussion. En annan aspekt är att det finns andra sätt att minska likvidpåverkan på låntagaren, exempelvis att sänka låneinsatsen på 6 %. Det är viktigt att räkna på ett sätt som har verklighetsförankring. Vi är inte vinstdrivande och det är en grundläggande skillnad jämfört med andra. Vi ska vara stolta och tydliga och får inte glömma att vi är en folkrörelse som vill lyfta bort möjligheten att tjäna pengar på pengar. Synpunkt framfördes om att jag är beredd att betala lite extra för att handla ekologiskt. Det är orimligt att jämföra olika saker på samma sätt. Vi bör visa på vad vi erbjuder som inte andra gör. Vi är en räntefri bank och erbjuder tjänster på den grunden. Vi bör hålla fokus på att vi är en medlemsägd bank, men också ta fram exempel på några typlån med andra banker. Kontantprincipen innebär att vi intäktsför det folk betalar och det är grundläggande för att undvika den typen av problem som vi har med den balanserade posten. Det är viktigt att vi håller på den principen och inte räknar på någon fast kostnad. Då skulle vi få nya problem. Budget för Grus & Guld Informationssamordnare Per-Erik Persson föredrog ärendet. Styrelsen träffade igår (den 9 december) representanter från Grus & Guld (G&G) för en diskussion. Ärendet kommer nu upp för beslut kring budgetramen för 2012, samt inriktning för det fortsatta arbetet. Målsättning för 2012 är att renodla rollerna i arbetet, att få en tidning på nätet, att utveckla tidningen och att den även fortsättningsvis ska vara en kvalitativ tidning. Det finns några olika

5 alternativa vägar framåt; att lägga ut hela arbetet på en byrå, delar av arbetet på en byrå (exempelvis layouten), att skriva kontrakt separat med layoutare, att fortsätta med den typen av frilansavtal som vi har idag, eller att anställa en redaktör. Per-Erik redogjorde för de kostnadsförslag som har kommit in för olika alternativ. En viktig fråga är vilken roll G&G ska ha i den totala kommunikationsmixen. Det krävs relevanta, tydliga mål för kvalitetssäkring. Att ha 4 nummer istället för 5 skulle kapa kostnaderna med ca 20 % (ca 400 tkr). Det kan motiveras med att tidningen har en längre livslängd i och med att den finns på nätet. Detta skulle dock inte kunna genomföras 2012, utan först Vidare bör G&G integreras med annat informationsarbete i JAK. Ett alternativ är att VD anställer en redaktör som också skriver texter och VD skriver kontrakt om layout. Omgörning av tidningen kan integreras med en omgörning av övriga kanaler. Budgeten föreslås vara 2,4 miljoner för Synpunkt framfördes om att vi bör ta hjälp av nuvarande frilansare för att utveckla tidningen framöver. Vi bör ha en budget på 2,4 miljoner och vi bör genomföra en omgörning, som dock inte behöver vara så omfattande. Vi bör anställa och personen bör inte vara pressekreterare. Tveksamhet framfördes om anställning, att det finns risk och svårigheter med en person på flera stolar. Vidare är det angeläget att personer i styrelsen har ett löpande ansvar, men det måste också till viss del ligga på administrationen att sköta kontakterna med redaktören. Styrelsen beslutade att budgeten för Grus & Guld under 2012 ska vara 2440 tkr, att Grus & Guld ska finnas tillgänglig på nätet vid utgivningsdatum för G&G nr 2, 2012, samt att uppdra åt VD att, i samråd med nuvarande redaktör och utifrån de inriktningar som framkommit vid styrelsens möte, arbeta vidare med former och inriktning för G&G samt återkomma med förslag på justerade riktlinjer. Budget 2012 VD föredrog ärendet. Efter mötet i Säter i oktober har budgeten justerats enligt de inriktningar styrelsen gav VD. På intäktssidan har inga förändringar gjorts. På kostnadssidan har kostnader lagts till för VD-rekrytering, ökade personalkostnader samt ökade konsultkostnader. Vad gäller besparingar har en sommarkurs tagits bort, minskat utskick av brev, minskade ITinvesteringar samt minskade reparationskostnader för fastigheten i Skövde. Det budgeterade resultatet för år 2012 blir med dessa förändringar 3000 tkr. Förhållandet mellan ränteintäkter och budgeterat resultat blir då 0,68. Kvoten ska vara 1,0 år Styrelsen beslutade att fastställa budget för 2012 enligt underlag. JAK:s instruktioner Stf VD Karin Nordström föredrog ärendet. JAK:s instruktioner tas upp för behandling och fastställande årligen vid januarimötet. För att styrelsen ska ha bättre förutsättningar att sätta sig in i dokumenten kommer de redan nu upp för genomläsning och synpunkter. Synpunkt framfördes om att det borde finnas några ord om de möjligheter som finns att organisera sig i tillfälliga arbets/projektgrupper lokalt. Synpunkt framfördes vidare om att vi bör förkorta tiden från det att vi skickar påminnelse till att vi överväger inkassokrav. VD ser över detta och ärendet återkommer i januari. JAK:s riktlinjer Stf VD föredrog ärendet. Precis som JAK:s instruktioner tas riktlinjerna upp för behandling och fastställande årligen i januari. Synpunkt framfördes om att riktlinjerna för marknadsföring

6 bör uppdateras. Synpunkt framfördes vidare vad gäller mångfald att vi bör kunna bli bättre på att få in sökande med annan etnisk bakgrund än svensk. Ärendet återkommer i januari. Förvaltningsberättelse i årsredovisningen 2011 Stf VD föredrog ärendet. Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen som styrelsen årligen lämnar till föreningsstämman. Styrelsen beslutar om innehåll och budskap. I den första delen finns ett antal formaliakrav, medan det i delen om icke-finansiell verksamhet finns möjlighet att lägga fokus på det styrelsen vill lyfta fram. Synpunkt framfördes om att det är önskvärt att vi kan sätta siffrorna i sitt värderingssammanhang, dvs lyfta fram hur vi uppnår våra ideologiska mål genom de siffror vi redovisar. Vi bör också fundera vidare på hur vi kan göra den tillgänglig och intressant för många, genom exempelvis en separat årsberättelse som är enklare skriven. Ärendet återkommer i styrelsemappen och vid januarimötet. JAK:s stipendium Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi. Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. Det har kommit in 6 ansökningar och stipendiekommittén lämnar ett förslag till beslut. De föreslagna tre uppsatserna fokuserar på frågor som är väldigt relevanta för JAK, nämligen ägandeform för finansiella institutioner, räntefria studielån och dolda räntor i konsumtionen. Styrelsen beslutade att dela ut stipendium på kr till Aya Norvell, Munkedal, på kr till Linda Elgestad och Anna Amborg, Gävle samt på kr till Fredrik Lüsch, Stockholm Brev till styrelsen Ett brev har inkommit från Orsastyrelsen där oro uttrycks för det lokala kontoret med anledning av att Orsastyrelsen läggs ned. I brevet finns önskemål om ett skriftligt svar. Ordförande skriver ett svar. En medlem har skrivit angående att styrelsen har nekat föreningen Nationell idag medlemskap. Vi har grundvärderingar som vi är rädda att en organisation som Nationell idag skulle hota. Dessa värderingar bör definieras och vi bör markera att politiskt oberoende inte innebär fria från värderingar. Ordförande skriver ett svar.

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe Hjälp till att hålla de andra oppe Tage Danielsson Foto: Omslag,

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer