INLEDNING. 1 SAMMANFA TTNING. 2. PROVNING A v MID-MX TARE.. REFERENSLISTA 24 INNEH..\LLSFORTECKNING PROBLEMINVENTERING 4 INSTALLATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. 1 SAMMANFA TTNING. 2. PROVNING A v MID-MX TARE.. REFERENSLISTA 24 INNEH..\LLSFORTECKNING PROBLEMINVENTERING 4 INSTALLATION"

Transkript

1

2 1. 9. INNEH..\LLSFORTECKNING INLEDNING. 1 SAMMANFA TTNING. 2 PROBLEMINVENTERING 4 MAGNETISK.INDUKTIV FLODESMA TARE Beskrivning Matf6rutsattningar Matprincip av strornningsprofil VATTENKEMI 2.2 Vattenkvaliten Magnetit Rekommendation 2.1 """"""""""""""'" for fjarrvarmevatten PROVNING A v MID-MX TARE FELANALYSOCHTEORI Bestiimning Teoretisk 4.1 beskrivning av matter moo av matprincip hjalp av motstlmdsmatning INSTALLATION KOMPLETTVARMEMATARE Anpassning Allmiint mellan nooesgivare och integreringsverk PROBLEMA TGARDER REVISION 22 INK()P 9.1 Allmant Matr6rutsattningar Val Offertr6rfragan ()vrigt 9.4 av matare REFERENSLISTA 24

3 ~ 1 INLEDNING Denna upplaga av handbok sam behandlar magnetisk-induktiv flodesmiitare har i samband med omtryckning av upplagan i vissa avsnitt reviderats. For art visa var forlindringar gjorts har dessa markerats med kursiv te.xt., t Denna handbok iir ett komplement till WFs tekniska bestiimmelser fb"r viirmemiitare nr 105. Den magnetisk-iduktiva flodesmataren, MID-mataren, ar en matargeneration sam anvands sam energimatare i fjarrvarmesystem. MID-mataren maste valjas med minst gamma noggrannhet som da mekaniska matare valjs. Matarens egenskaper och systemets forutsattningar maste beaktas for att en riktig roaming skall kunna genomforas. Olika Mill-matare bar skillnader i tillforlitlighet och matnoggrannhet, detta beroende p! att tillverkama under!fens lopp anpassat matama till de behov de anvlinds till. Varmeverken upptackte pa ett tidigt stadium svarigheten vid matning med Mm-matare. Rapporten har producerats av abonnentcentralgruppen sam tillsatt eft arbetsutskott for att skriva Mid-rapporten. Arbetet utfordes under 1988 till Arbetsutskottet har gjort egna undersokningar, fabriksbesok samt studerat tidigare rapporter och undersokningar. AC-gruppen har under 1993 kompletterat och bearbetat rapporten.

4 >5 Betriiffande Undersokningar 1< >5 5 <5 Ja** * SAMMANF A TTNIN G Rapporten behandlar forutsattningama for magnetisk-induktiva fiodesmatares funktion i fjarrvarmenat, induktivmataren ar en del av varmemataren. Totalt fanns fram till 1989 ca 8000 MID-matare av olika utforande monterade i fjarrvarmenat, de fiesta sam debiteringsmatare.,, Mill-mataren hat visat sig anvandbar for sitt andamai, men det finns ett antal faktorer sam paverkar funktionen i hog grad. Detta har stude rats och dokumenterats via studiebesok, litteraturstudier och egna undersokningar. Funktionsprincipen for en Mill-matare foljer enkla fysikaliska lagar och ar ingen ny uppfinning. Man utnyttjar Faradays lag om ett foremais rorelse i ett magnetfait, dar foremaiet inte ar en fast kropp utan en fluid, dvs fjarrvarmevatten. Mataren skall arbeta inom ett temperaturomrade som varierar mellan DoC till 120 C. Beroende pa konstruktion och materialval skall mataren motsta olika slags stomingar som forekommer i fjarrvarmenat. Mill-mataren ar kanslig for vattenkvalit6, installationssatt och elektriska stomingar. vattenkvaliten at mataren bland annat beroende av vattnets ledningsformaga (konduktiviteten). Vissa tillverkare bar angett en lagsta grans pa 2 ~S/cm for till-fredsstiillande funktion, forekomsten av magnetit i vattnet bar de forbisett som gjorts visar att MID-mataren mater tillfredsstiillande vid enledningsformaga pa 150 ~S/cm vid en magnetithalt av 0,1 mg/kg. Flodeshastigheten bar ocksa inverkan pa nedsmutsningen. En hog flodeshastighetmotverkar belaggning pa elektroderna och isolationsbekladnaden i mataren. Nr Konduktivitet 1,uS/cm] Magnetit {mglkg} Hastighet [m/s] Mid-anviindnmg < Nej 2 < Ja 3 < Nej 4 < > 150 < 0.1 Ja < 0.1 >5 Ja 150 > > 0.1 >5 Ja Regelbunden rengoring kravs ** Utesittningstiden beaktas 2

5 Vid installation av MID-matare finns en del elektriska faktorer att ta hansyn till. Problemen ar av svagstromskaraktar och kraver kunskap hos montoren. Stomingar i signalkabeln mellan matror och forstiirkare och aven vidare till integreringsverk kan uppkomma om kabeln inte ar av ratt typ, t ex skarmad. Stomingar kan aven uppkomma om signalkabeln ligger parallellt med en kraftkabel. Den kan vara omgiven av kraftiga magnetfalt som inducerar frammande strommar i signalkabeln. KabeLn far ej om den lit for Lang rullas upp, da kan induktionsstrommar uppsta. Viktig't ar ocksa att MIDmatarens flansar ar jordade. Vid dimensionering av MID-miitaren bar vattenhastigheten hallas hog. Tillverkaren skall i produktinformation redovisa med vilken hastighet fjiirrvarmevattnet passerar miitsnittet vid olika floden. Mark viii au i en normalt fungerande abonnentcentral varierar flodet mellan ~in och ~ax' Hog vattenhastighet bar en renande effekt och forhindrar magnetiten att bygga upp tjocka lager. Detta paverkar utesittningstidens liingd. Det av storsta vikt vid dimensionering att ~ax ej overskrids. For vissa matare kan foljande intraffa. Ingen utsignal vilket motsvarar nollflode. Konstant utsignal ( = max ) oberoende av overbelastningens storlek. Utsignal som fb"ljer!lodet mer filer mindre noggrant. Utesittningstiden for MID-mataren ar beroende av mekanisk hallbarhet, vattenkvalite, installation och dimensionering. Revision av MID-matare stillier andra rutiner och krav pa matarverkstaden och dess personal an vid revision av mekaniska matare. For denna typ avflodesmiitare kan det varanodvlindigt att kontrollera packningars tlithet i miitrorets elektrodgenomgangar. Ett slitt lir att med spargas kontrollera tlitheten. Rengoringen ar mycket enkel, att rengora matroret med exempelvis en vanlig flaskborste och ett milt tvailosningsmedel gar bra. Vid okularbesiktning konstateras latt att den inre bekladnaden inte ar skadad. MID-miitaren kriiver gada kunskaper om elektronik. Provning och kalibrering av matarna ar mer komplicerad an for vanliga mekaniska m31are bland annat beroende pa matarens avancerade konstruktion, men aven beroende pa att mataren ar mer kanslig for prov i kallvatten an en traditionell mekanisk matartyp. Mid-miitaren bor diirfor provas i provbord med varmt vatten. Det ar svart att kontrollera flodesmatarna pa plats ute i anlaggningen. Svanghetema ar bland annat att fmna lampliga referenser. Innan be slut fattas om att infora Mill-matare i ett fjarrvarmenat bor det klargoras om tekniska forutsattningar finds betraffande vattenkvalit6 och att installationskraven kan tillgodoses. Innan upphandling sker bor det klargoras for levetanroren vilka forutsattningar sam r.ftder. Detta bor redovisas redan vid offertforfr.ftgan dar krav for garantier skall faststiillas. Om befintliga integreringsverk skall anvandas bor det kontrolleras att MID-matarens utsignal ar anpassningsbar till dessa. 3

6 Rapporten visar att MID-mataren inte loser problem vid energimatningen has alla. Andra altemativ av matare finds att tillga, sasom bland annat mekaniska matare eller ultraljudsmatare. PROBLEMINVENTERING Den induktiva flodesmataren har anvants inom bland annat industrin under en lang foljd av AT. Mataren har anpassats for sin speciella funktion med hansyn till det medium som skall matas. Utvecklingen och anpassningen har medfort att matare med flera olika inre bekladnadsmaterial sasom teflon, keramik och olika gummikvaliteter har tillverkats. A ven elektroniken har utformats for att tillgodose bestallarens speciella villkor. De problem som uppstatt har i stort sett kunnat losas eftersom tillverkarna har fatt klart for gig vad som kravs av mataren for att mata i fjarrvarmenat. Varmeverkens mataransvariga har under manga Par sokt efter alternativ till mekaniska flodesmatare. Den induktiva mataren blev intressant och ett stort antal matare finds nu installerade hos varmeverken dar de anvands som debiteringsmatare hos abonnenter och som produktionsmatare i produktionsanlaggningar. Tyvarr har det visat sig art ett antal brister uppstatt nar matarna har applicerats i fjarrvarmenaten med sina speciella och olika vattenkvaliteer, temperaturnivaer och varierande floden. Ett av de forsta problemen sam visade gig var hmlfastheten hog det invandiga bekladnadsmaterial sam isolerar elektroderna fran varandra. Vissa gummikvalit6er lossnade och flaktes upp i matare med stora dimensioner. Dessutom bar gummi- och teflonmaterial i en del fall bildat en liten nedhangning i matrorets andar vilket paverkat matnoggrannheten. Efter kortare eller langre rids utesittning har det ocksa visat gig att invandiga belaggningar i matroret kan kortsluta elektrodema. Detta galler framst i de fall vattnets ledningsformaga ar lag och halted av magnetit ar hog. Fjarrvannevatten innehailer magnetit i varierande omfattning. Denna magnetit ar magnetisk och elektrisk ledande. Magnetiten forekommer tillsammans med bland annat fettrester fran ventilsmorjning i det slam sam bildats i fjarrvarrneledningarna. Magnetiten faster pa de fiesta ytor, foljaktligen aven pa vaggarna i matroret och pa elektroderna. Den hinna av magnetit sam bildas mellan elektroderna medverkar till ett lagre elektriskt motstand an vad sam uppmattes genom vattnet vid ett rengjort matror. Detta kan uppmckas vid motstandsmatning over elektroderna. Dessa varden kan pd begaran erhdllas iran tillverkaren. Ett smygande minusfel pa matsignalen uppstar och okar med okande tjocklek pa belaggningen i matroret. A yen bar bar det invandiga bekladnadsmaterialet en avgorande roll for matarens funktion. Ett matror forsett med ett glatt material ar betydligt motstandskraftigare mot belaggningar an ett med porosivt material. Flodeshastigheten paverkar i hog grad mojligheterna for magnetiten att fasta pa matroret. Flodet varierar over aret beroende pa olika belastningar i anlaggningen. En positiv faktor ar da att magnetit (slam)-halten i det cirkulerande fjarrvannevattnet ar hog nar fiodet ar hog st. Hogt fiode ger mindre belaggningar. Vid lag belastning ligger slammet stilla i ledningarna i framfor allt lagpunkterna. Bristfalliga montageanvisningar framfor allt pa den eltekniska sidan samt otillrackligt testade produkter ar orsaker till felaktigheter. Slarv i tillverkningen bar uppmarksammats. Lackande elektrodgenomforingar och felaktigt monterade elektronik komponenter hac 4

7 konstaterats pa MID-matare sam varit i drift. Tillverkare av Mid-mlitare ska pa begaran redovisa vilket motstand Rw som galler for en ren mlitare. Bade vid tillverkning och vid revision av Mid-miitare ska tlithetskontroll utforas av elektrodernas tiitningar i mlitrorets genomfij'ringar. Att anvanda spargas iir en lamplig metod. MID-miitaren har en kiinslig elektronik och skador pa denna har uppstatt vid installation da statisk urladdning!ran montoren skett. Har b6~ somma jorsiktighet vidtagas som vid tillverkningen. Viktigt ar art erfarenheter kommer tillverkaren till kiinnedom. 5

8 1. MAGNETISK-INDUKTIV FLODESMA TARE Matprincip Magnetisk-induktiva flodesmatare grundar gig pa Faradays induktionslag enligt vilken den inducerade spanningen i en spole ar proportionell mot spol.eps lindningsvarv och tidsderivatan av det magnetiska flodet genom spolen. Med andra ord den elektromagnetiska flodesmataren mater stromningshastigheten (v) i en elektriskt ledande vatska. Genom eft magnetiskt fait vinkelratt mot stromningsriktningen induceras en elektrisk spanning (U) mellan tva mot magnetflodet (B) vinkelrata elektroder placerade pa omse sidor av ett for (D) nar en elektriskt ledande vatska passerar. Spanningen ar proportionell mot stromningshastigheten. En symmetrisk stromningsbild ar att efterstrava for att matningen skall bli korrekt. Det ar darfor nodvandigt att med hansyn till matarens fire utformning staila krav pa rordragning bade fore och efter mataren. Detta for att stromningsprofilen inte negativt skall paverka matningen

9 v KxBxD Bild U K B v 0 q A - lnducerad spanning over elektrodema Matkonstant Magnetiska faitstyrkan Vatskans hastighet A vstandet mellan elektrodema Flodet av fjarrvarmevatten Matrorets area vid elektrodema "matsnittet" [V] [T] [ m/s [m] [ m3/s ['m2] = u q=vxa Magnetspole VattenflOde q \ r- u Alstrad spanning.princip och genomskarning av MID-matare. 7

10 1.2 Beskrivning av stromningsprofil Rorledningarna i en abonnentcentral drag vanligtvis fram till en flodesmatare genom olika avvinklingar och rakstrackor. Risken ar uppenbar att stromningsprofllen blir oregelbunden. q. mln qmax ~in ~ax Bild 2: Den ideella stromningsprofilen i en rorledning fore flodesmataren kan beskrivas pa foljande satt. Hastigheten pa vattnet varierar i flodesomcadet ~in till ~ax. qmin ~in qmax Qrnax Bild 3: Erfarenheterna visar att stromningsprofilen ar oregelbunden. Om rorledningarna fore mataren ar avvinklade i olika plan, vilket ar vanligt, kan dessutom stromningsprofilen borja rotera. Rotationen okar och minskar med olika hastighet beroende pa den effeki som behovs i abonnentcentralen. Det blir svart att mata den ratta hastigheten pa vattnet. Det ar nodvandigt att flodesmatarna registrerar ratt hastighet pa fjarrrvannevattnet. For MID-matare ar det nodvandigt pa grund av dess matprincip. I storre anlaggningar typ produktionsanlaggningar dar flodet ar mer eller mindre konstant ar det betydligt lattare att registrera flodet i en matare. Men i abonnentcentraler dar det normala flodesforloppet bar star variation stalls det betydligt storre krav. For au underlatta flodesregistreringen maste en symmetrisk stromningsprofil efterstravas i flodsmatarens matomrade. Hastighetsforandringar forekommer och kan vara bade snabba och langsamma. Det ar framst tappvarmvattnets anvandningssatt sam framkallar flodesvariationer i fjarrvarmevattnet. Vid typprovning och i matarverkstiiders provriggar ar stromningsprofilen tillrattalagd med langa rakstrackor eller stromningsriktare. En installerad jlodesmiitare hat utover sin kalibrerade jlodeskurva i provbord ett miitfel sam beror pa anslutande rorledningar fore och efter miitaren. Genom systemtester kan delta fel uppskattas och korrigeras. * 8

11 Matr6ru~attningar Med en gynnsam sammansattning av fjarrvannevatten avseende ledningsformaga, magnetithalt, fettlosande amnen och annat innehail vars inverkan annu ej ar kanda, kan mojligen fullgod matning erhailas vid ledningsformaga pa sa lagt yarde som 10 ~S/cm och magnetithalt under 0,1 mg/kg. Men detta kraver att vattenhasti.gheten i flodesmataren ar hog i matarens matomrade. Abonnentcentralemas servisledning dimensioneras normalt for en maximal vattenhastigbet mellan I till 1,5 mfs. Denna hastighet ar inte tillracklig for Mill-mataren. Genom att valja Mill-matare med mindre yta i matsnittet an i servisledning sa kommer vattenhastigheten genom MIDmataren att oka. Det ar darfor nodvandigt att tillverkaren i sitt informationsmaterial redovisar vilka hastigheter sam galler vid olika delfloden. Bild 4. Exempel pa diagram for flodeshastighet/matomrade. Det tillgangliga differanstrycket over abonnentcentralen gor att flodeshastigheten begransas. Matrorets utformning har inverkan pa tryckfallet over mataren. 5. Exempel pa tryckfallsdiagram for ett strypt matror Bild 9

12 --- 1 >5 Ja** Nr Konduktivitet l.us/cm] < < < < > Magnetit [mglkg] Hastighet [m/s] Mid-anvandnmg < 0.1 <5 Nej < 0.1 Ja > 0.1 <5 Nej > 0.1 > 150 < 0.1 >5 Ja > 150 < 0.1 >5 Ja > 150 > 0.1 > 0.1 <5 >5 Ja * Regelbunden rengoring kravs ** Utesittningstiden beaktas Bild 6. Rekommendationstabell for MID-matare. Om vattnet ar gynnsamt eller ej, kan endast avgoras da matare ar installerade i det egna fj"cirrvarmenatet ocb fungerar enligt Statens Provningsanstalts kontrollbestiimmelser under onskad utesittningstid. Mataren forutsatts fran matsynpunkt arbeta under foljande driftforhmlanden: Temperaturen varierar i fjarrvannens returledning iran abonnentcentralen mellan 15 C och 65 C. Mataren skall aven klara 120 C utan att noggrannheten vid normala drifttemperaturer paverkas. En driftstoming i abonnentcentralen kan fororsaka denna hoga temperatur da 1200C ar hogsta temperaturen sam kan forekomma i fjarrvannenatet. Flodeshastigheten varierar genom mataren beroende av effektuttaget for uppvannning och for tappvarmvatten. 10

13 VA TTEN KEMI Vattenkvaliten Vattenkvaliten ar avgorande for bur MID-mataren skall fungera. Da vattenkvaliten av naturliga orsaker varierar mycket fran ett varmeverk till ett annat, maste krav stiillas pa MID-matarens formaga att mata pa fororenat vatten med varierimde temperatur och flodeshastighet i olika miljoer. Foljande bild visar bur magnetithalten forandras vid en utbyggnad av natet om inte anlaggningen for vattenbehandlig anpassas efter natets okade vattenvolym. Bild 7. Exempel pa mangetithaltens foriindring i tiden beroende pa utbyggnaden av fjarrvarmenatet. 2.2 Rekommendation for fjarrvarmevatten Ph -viirde vid 25 C.$ Hardhet dh Syre ( O2..s: 0.1 mg/kg Jam Kappar ( Fe ( Cu 0.5 mg/kg 0.1 mg/kg -0.1 Hydrazin (NP4 mglkg Ammoniak ( NH3 ) s mglkg Klorid ( Cl 5-30 mg/kg Ledningsformaga vid 25 C uS/cm Bild 8. Exempel pa fjarrvarrnevatten samt magnetit m fl jamoxider.

14 3. Mataren arbetar i vatten som inte a11tid ar fullstiindigt behandlat. Vanneverk kan i sitt fjarrvannenat anvanda sig av totalavsaltat vatten med en sa lag ledningsfonnaga sam 2 ~S/cm. Magnetit forekommer alltid i MID-matare, vilket medfor att anvandning i detta fall ej ar att rekommendera utan att forst prova i mindre omfattning. Ledningsformaga i vatten kan overstiga 600 ~S/cm (60 ms/m) och skall matas vid 25 C. 2.3 Magnetit Magnetit, Fe3 O4' bildad av jamoxider ar bland annat en korrosionsprodukt fran fjarrvarmenatet. Ar magnetiten inblandad i olja och fett bar de en benagenhet att fasta pa alia ytor i fjarrvarmenatet, ytor sasom matror och elektroder i MID-mataren. Koncentrationen av magnetit okar om pafyllning i fjarrvarmesystem gors med ravatten samt vid eventuella inlackage i varmevaxlare av typ vattenvarmare. PROVNING A v MID-MA TARE En starkt nedsmutsad MID-matare med stora minusfel (-40 %) kan mycket val visa ratt i provbord beroende av att matarverkstaderna har i det narrnaste magnetitfritt vatted med hog ledningsformaga. I provbordet ar ocksa stromningsprofilen gynnsam for mataren. En rattvisande MID-matare kan aven visa fel i provbord beroende pa lag vattentemperatur. Detta fel kan vid ~in uppga tilllo % vid en temperatur pa vattnet av lac, vid qt och vid ~ ar relet i regel mindre an 1 %. Over provbordet tan ocksa ligga en sa kallad jordspanning, denna spanning bar intetidigare uppmarksarnmats da de mekaniska matarna inte ar kansliga for elektriska stomingar. Sadana kanda fel gar att eliminera. Matarverkstadens personal maste darf6r vara observant. MID-matare provas for narvarande som de mekaniska flodesmatare. For att fa jamforbarhet av protokollen mellan olika verkstader och en battre repeterbarhet maste protokollen innehalla uppgifter pa vattentemperatur och ledningsformaga i provvattnet. Tillvagagangssattet vid provning skall beskrivas. Anvands en ackrediterad miitplats ar sparbarheten garanterad och behover ej efterfragas. Om daremot provplatsen inte ar ackrediterad skall provplatsen kunna visa upp att resultaten ar sparbara. Mojligheten att kontrollera motstandet mellan elektroderna i framtiden kan fa en stor betydelse bland annat for utesittningstidens langd. Praktiska prov och forsoksmatningar hac gjorts. Dessa matningar visar att det genom matematiska berakningar skall kunna faststallas felvisning vid en bestaffid magnetitbelaggning (motstandet mellan elektroderna). Vardet fijr nwtstandet Rw over elektrodema for rent matror ska pa begaran erhallas av tillverkaren. 12

15 Provpunktema upptagna i kontrollbestammelsema racker mer an val. Den magnetisktinduktiva matarens felkurva ar betydligt rakare an de mekaniska beroende pc! att tryckfallet ar obetydligt i matrorel Matror med matsnittet nedstrypt uppvisar storre tryckfall. Bild 10. Exempel pa felkurvor for flerstraiiga vinghjulsmatare. Bild 11. Exempel pa felkurvor for induktiva flodesmatare. Typgodkanda MID-matare finns pa marknaden men typgodkannandet visar endast bur mataren uppfor sig vid vattentemperaturer mellan 300C -85 C. Det ar vid dessa temperaturer matare hittills typprovats. Den mataransvarige svarar dock for att MIDmataren mater inom felgransema i temperaturomradet 15 C -65 C. I dagens lage har man endast jamforelsematning att tillga. Detta ar besvarligt och kostsamt men mycket palitligt. Kopplas en mekanisk matare, med kand felkurva, i serle med MID-mataren kan bade kortvariga och langvariga kontrollmatningar ske. Med hjalp av dessa kan utesittningstidens langd bestammas. Metoden hat sina brister da stromningsprofilen paverkas av de tva miitama och miitresultatet diirmed paverkas. ~. 13

16 4. = ~ FELANAL YS OCH TEORI 4.1 Teoretisk beskrivning av matprincip Genom praktiska prov och forsoksmatningar bar sambanden teoretiskt hljrletts mellan magnetit och vattnets ledningsformaga. Bra overensstaffimelse bar uppnatts mellan teori och praktiska forsok. ' Nedan visas ett forenklat schema over ett magnetiskt induktivt matror, som ar vattenfyllt och har magnetitbelaggning: Ry Bild 12. Schema over ett magnetiskt induktivt matror (elektriskt ekvivalent) G = u = q Rw = RM = Rv = A-B = RAB = Symbol for vattnet som generator lnducerade spanningen Vattenmotstandet utan magnetitbelaggning Magnetitbelagningens motst~d vid vattenfyllt matror Forstarkaring~gen, vanligt yarde 108 ohm Matrorets isolerade poler Uppmatt motstand over polerna Vid magnetitfritt matror ar: Med magnetit ar: R xr RAB,= -W M (parallellkopplade rnotstand) Rw + RM Felmatning uppkommer df1: Rw X RM Rw + RM 14

17 t1 4.2 Bestiimning av matfel moo hjalp av motstandsmiitning Om en magnetiskt induktiv matare misstanks ha en magnetitbelaggning kan matfelet approximativt bestaffimas genom att motstandsmatningors fore och efter rengoring av matroret. Om motstandsmatning gars pa en rengjord matare vid uppsattning i en anlaggning, sa kan matvardet kontrolleras regelbundet genom att ny motstandsmatning utfars vid ett senare tillfaile. Magnetitbelaggning eller annan belaggning kan pa sa satt uppmarkgammas. Approximativ formel for bestiimning av matfelet hog ett magnetiskt-induktivt matror medmagnetitbelaggnin med kompensation for ledningsformaga och vattentemperatur: fr = 100 RAB2= Motstandet over elektroder vid magnetitbelagt matror [ohm] Rw = Motstandet over elektrodema vid rent matror [ohm] y = = Ledningsfonndga vid matning av Rw Vattentemperatur vid miitning av Rw [~S/cm] 2 Y = Ledningsformdga vid matning av RAB2 [~S/cm] ~ = fr = Vattentemperatur vid matning av RAB2 Approximativt matfel Matutrustning sam behovs for andamaiet ar en mattransformator (OBS! denna skall vara en fulltransformator) SaInt en volt- och ampere meter for vaxelstrom. r- ~ Bild 13. Inkopp1ing av matinstrument. 15

18 Fore anslutning: vidtag foljande atgarder: 1. Ta bort matningen till matforstiirkaren och se till att denna roaming inte blir aterinkopplad under matningen. Kontrollera genom matning att mataren "tit spanningsfri och koppla bort elektrodanslutningarna A och B.., Anslut maturtustning enligt kopplingsbilden till elektrodanslutningarna A och B. 4. Reglera upp spanningsnivan till ca 10 V. Om matvardena pendlar for mycket, stang av eller stryp vattenflodet genom matroret da instrumentet avlases. 5. A vias den aktuella vattentemperaturen som passerar matroret. Montera hort matutrustningen och aterstiill mataren. 7. Innan provet tag, spola ur det stillastaende ev svarta vattnet ur narmast avtappningsventils draneringsledning. Tag ut 0,5 1 vatten for bestiimning av ledningsfonnagan. I ett mindre fjarrvarmesystem utan inlackage, kan ledningsfonnagan pa fjarrvarmevattnet vid produktionsanlaggningen anvandas. LedningsfonnAgan bestiims pa vattenlaboratoriet med nonnerad temperatur pa 25 C. 8. Om den forsta matningen utfordes pa ett nyuppsatt, rent matror, utfor sedan uppfoljningsmatningar forslagsvis en gang per fir eller of tare i de fall natets vattenanalys visar hoga halter av magnetit och lag ledningsformaga. Vid kontroll av eventuell felvisning hog en matare sam suttit ute i fjarrvannenatet en langre rid gors matningarna fore resp efter rengoring av matroret. r

19 Exemvel va matnin1?:: Forsta matnin2en va nvtt matror. utan magnetit Uppmatt spanning: UAB = 10,00 V Uppmatt strom: lab = 200 ~ RAB = UAB lab = 10V 0,0002 = ohm = 50 kohm = Rw Vattentemperatur t = 42,OOC. Ledningsformaga y = 12,0 ~S/cm Andra matningen efter 12 manader, med magnetit Uppmatt spanning: UAB = 10,00 V Uppmatt strom: lab = 228 ~ UAB 10Y = ohm R AB. = I = 0, AB Vattentemperatur t = 38,OOC. Ledningsformaga y = 10,0 ~S/cm 3. Felberaknin2 titan korri2erin2 for temperattir och lednin2sfonnaga Rw = ohm RAB2 = ohm fr = RAB, = = 12,3 % Rw Korrigering av Rw = RWk for olika temperatur och ledningsformftga vid matning 1 I Matning 1 : Matning 2 : Rw = ohm vid 42 C och 12 J,1S/cm Rw = ohm vid 38 C och 10,0 J,1S/cm RWk = RW (t} -t2) 100 = ,0 + 10:0 (42-38) RWk = ohm,

20 Felberaknin2 med kom2erin2 for temoeratur och lednin2sfonna2a. fr = RAB = RWk i)(X)" 100 = -31,5 % Normalt utfors inte berakningen p.3 Bild 14. Kurvan visar bur miitfe1et okar med minskande konduktivitet i en nedsmutsad MID-miitare 5. INSTALLATION Hur foldesmatare skall installeras ar redovisat i Varmeverksforeningens"Installation och drifttagning av varmemiitare II nr 112. Varje flodesmatare paverkas i sin matnoggrannhet av stromningsprofilen. Darfor bar i ovan namnda bestammelser angivits att rakstrackor skall forekomma, 10 x D fore och 5 x Defter mataren. Detta ar ett minimikrav. Flodesmatarens anslutningsdiameter ar rakstrackans diameter (0). Rakstrackan skall vara fri iran av- och pastick. Olika matartyper ar mer eller mindre kansliga for stomingar i flodesprofilen som paverkas av bur for ar dragna och av flodeshastigheten. Ar dessutom rordragningen utformad sa att flera 900 -borjar forekommer i olika plan fore mataren uppstar rotationsfloden. Sddana floden skall undvikas. I matarkonstruktioner dar den invandiga diametem i mataren ar lika star sam rakstrackomas diametrar forandras stromningsprofilen ej namnvart. Den framkallade stromningsprofilen passerar flodesmataren och ar den ogynnsam blir resultatet felaktigt. Har ar de tidigare foreslagna minimikraven pa rakstrackor ej tillrackliga. I detta fall behovs kanske rakstrackor pa 30 x Deller mer. Detta ar i de fiesta fall omojligt att utfora och darfor ar det lampligt att flodesriktare monteras enligt beskrivning i inloppet till rakstrlickan 10 x D. Flodesriktaren kan vara utformad enligt detta forslag. Viktigt ar att den ar av sadan konstruktion att den bar ett lagt tryckfall vid ~ax' 18

21 r Bild 15. Exempel pa flodesriktare. Montaget gors sa att mlitroret Kan avluftas. Det iir mycket viktigt att fliinspackningar har samma innerdiameter sam flodesmlitarens fliinsar. En packning med 1 mm for liten innerdiameter fororsakar ett matfel pa ca 1 % beroende pa att flodesprofilen forbi elektrodema stors. Mill-mataren skall monteras sa att elektrodema ar placerade horisontellt for att undvika inverkan fran slam eller fasta foremai som kan skada elektrodema. MID-mataren och forstiirkarkabeln skall inte monteras i narheten av elektriska motorer, hogspanningskablar eller grova lagspanningskablar. Detta for att undvika stomingar i matningen pa grund av magnetiska fait. Signalkabeln mellan flodesdelen och matvardesomvandlaren far ej laggas i en ring. Denna kabelring kan upptrada som en induktionsspole och fororsaka stora matfel. J ordspanningen som kan vara upp till 24 V star inte bara matningen vid provborden utan var heist man insta1lerar en Mill-matare. Folj noga tillverkarens instruktioner vid jordning av matare. Om specialpackningar medfoljer leveransen anvands dessa. Matfelen som uppstar kan till en del hero p! potentialskillnad mellan den verkliga jorden (fjarrvarrnenatet) och skyddsjorden. Bild 16. Exempe1 pa jordning av MID-matare. L 19

22 6.1 KOMPLETT v ARMEMA TARE Allmant Den kompletta varrnemataren bestar av Mill-matare, matvardesomvandlare inklusive natdel, tva motstandstermometrar och integreringsverket sam uttar berakningarna och registrerar dessa. Den elektriska utrustningen skall uppfylla giillande elektriska foreskrifter. Plintar skall vara latt atkomliga samt anpassade efter aktuella kabeldimensioner. Varmemataren skall ocksa ha utg!ng for testning och provning som skall utforas enligt kontrollbestammelserna for varmematare och varmvattenmatare. Installationen av varmemataren skall folja de anvisningar som bar ges och framgar av Varmeverksforeningens Tekniska Bestammelser. Varmematare skall uppfylla kraven enligtvarmematare" VVFs "Tekniska Bestammelser for nr Anpassning mellan flooesgivare och integreringsverk Om varmematare sammansatts av delar fran olika tillverkare ar det viktigt att de olika komponentema gar att kombinera. Kontrollera att utg~ngs- och ingangssignalema bar ratt pulsamplitud, pulslangd samt att pulsvardet ar korrekt. V ar ocks~ observant p~ utrustningamas max-belastning. Vid dimensioneringen ar det viktigt att se till att matarens ~ax aldrig overskrids. Det av storsta vikt vid dimensionering att ~ax ej overskrids. For vissa matare kan foljande intraffa Ingen utsignal vilket motsvarar nolljlode. Konstant utsignal ( = max) oberoende av overbelastningens storlek. Utsignal sam ftjljer flb'det mer eller mindre noggrant. PROBLEMATGARDER I debatten om induktiva matare vid matning i vatted med lag ledningsformaga och ett relativt hogt magnetitinnehmi bar matarnas tillforlitlighet ifragasatts. Vissa leverantorer anger endast vattnets ledningsformaga som begransade for matarens anvandning. Andra pekar pa forhmlandet ledningsformaga/magnetithaltlvattenhastighet. De fiesta varmeverk bar hog ledningsformaga i fjarrvarmevattnet och da kan en induktiv matare mata korrekt. Utesittningstiden ar den faktor som kan gora de induktiva matarna ekonomiskt lonsamma. Nagon exakt rekommendation kan ej ges men i vatted med ledningsformaga storre an 150 IlS/cm kan utesittningstiden antas vara 10 AT om installationen utf6rts pa ett riktigt satt. Vid lagre ledningsformaga, hog magnetithalt och lag flodeshastighet kan den antas minska ner mot 6 manader. 20

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 ISSN

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Lufthastighet fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Er kunskapspartner Nordtec Instrument AB 31-74 1 7 122 Fakta

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Solutions for advanced flow technology

Solutions for advanced flow technology PROBLEM: MEDIAFÖRSÖRJNINGSSYSTEM INOM INDUSTRIELLA APPLIKATIONER KAN VARA KOMPLEXT. DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA REDA PÅ ALLT IFRÅN DIMEN- SIONERING TILL MATERIALKVALITETER, SAMT NORMER OCH KRAV. SPECIELLT OM

Läs mer

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar Sensorer, effektorer och fysik Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar Innehåll Volymetriska flödesmätare Strömningslära Obstruktionsmätare Mätning av massflöde Mätning av flödeshastighet

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Anvisningarna är hämtade ur Svenskt Vattens publikation P100 3.2.1 Installation För mätare med q n fr o m 2,5 t o m 10,0 m 3 /h bör korrosionsskyddade

Läs mer

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar

Deadline 4. Analysera alternativa lösningar Deadline 4 Analysera alternativa lösningar Chalmers 2011 02 23 Grupp A2 Helena Almegius Fredrik Hermansson Johan Ljunggren Sofie Nilsson Marie Nydahl 4 Analysera alternativa lösningar Denna essä syftar

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga -givare påverkar människor Redan år 1850 upptäckte Dr Pettenkofer (M.D. 1843 i München), att -halten i luften påverkar personer som vistas i

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare 2010-08-12 C37A5SE11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Några ord om denna manual... 3 3. Utförande... 3 4. Mätprincip... 3 5. Uppackning av givaren...

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Referenstermometer K20REF

Referenstermometer K20REF Tack för Ert val av COMARK referenstermometer modell KM20REF. Termometern är speciellt framtagen för att enkelt och snabbt kalibrera (kontrollmäta) vanliga brukstermometrar. KM20REF har en fast monterad

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3 Kapitel 13 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Personfara genom elektrisk ström

Personfara genom elektrisk ström UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 1999-09-15 Rev 1.0 Personfara genom elektrisk ström K O M P E N D I U M 3 ELEKTRO INNEHÅLL 1. VILKEN STRÖMSTYRKA ÄR FARLIG?...2

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg?

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg? ENERGI Nyfiken på varför vi har specialiserat oss på problemlösning för energibolag? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom värme, kyla och process. Av naturliga skäl är det därför

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS ENVA Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS Augusti 2012 1. Inledning Den här instruktionen har tagits fram av Hållbar utveckling Väst inom projektet ENVA energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem.

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Bensinkontroll. Arbetsmanual och handhavande för Digatron DT-47FTD

Bensinkontroll. Arbetsmanual och handhavande för Digatron DT-47FTD SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET THE SWEDISH AUTOMOBILE SPORT FEDERATION Kartingutskottet Bensinkontroll Arbetsmanual och handhavande för Digatron DT-47FTD Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning 1 Arbetsbeskrivning...

Läs mer

Sammanfattning av likströmsläran

Sammanfattning av likströmsläran Innehåll Sammanfattning av likströmsläran... Testa-dig-själv-likströmsläran...9 Felsökning.11 Mätinstrument...13 Varför har vi växelström..17 Växelspännings- och växelströmsbegrepp..18 Vektorräknig..0

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

HANDBOK UTGÅVA 1 2003. Värmemätare

HANDBOK UTGÅVA 1 2003. Värmemätare HANDBOK UTGÅVA 1 2003 Värmemätare Ett svenskt småhus förbrukar i genomsnitt cirka 20 MWh per år. För en fastighetsägare kan värmekostnaden svara för en dryg femtedel av de direkta fastighetskostnaderna.

Läs mer

OFP metoder. Inspecta Academy

OFP metoder. Inspecta Academy OFP metoder Inspecta Academy 1 Presentation av olika OFP-metoder Inspecta Sweden AB 2 Presentation av olika OFP-metoder 3 Vad är OFP? OFP - OFörstörande Provning Allmänt vedertagen förkortning Olika provningsmetoder

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer