INLEDNING. 1 SAMMANFA TTNING. 2. PROVNING A v MID-MX TARE.. REFERENSLISTA 24 INNEH..\LLSFORTECKNING PROBLEMINVENTERING 4 INSTALLATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. 1 SAMMANFA TTNING. 2. PROVNING A v MID-MX TARE.. REFERENSLISTA 24 INNEH..\LLSFORTECKNING PROBLEMINVENTERING 4 INSTALLATION"

Transkript

1

2 1. 9. INNEH..\LLSFORTECKNING INLEDNING. 1 SAMMANFA TTNING. 2 PROBLEMINVENTERING 4 MAGNETISK.INDUKTIV FLODESMA TARE Beskrivning Matf6rutsattningar Matprincip av strornningsprofil VATTENKEMI 2.2 Vattenkvaliten Magnetit Rekommendation 2.1 """"""""""""""'" for fjarrvarmevatten PROVNING A v MID-MX TARE FELANALYSOCHTEORI Bestiimning Teoretisk 4.1 beskrivning av matter moo av matprincip hjalp av motstlmdsmatning INSTALLATION KOMPLETTVARMEMATARE Anpassning Allmiint mellan nooesgivare och integreringsverk PROBLEMA TGARDER REVISION 22 INK()P 9.1 Allmant Matr6rutsattningar Val Offertr6rfragan ()vrigt 9.4 av matare REFERENSLISTA 24

3 ~ 1 INLEDNING Denna upplaga av handbok sam behandlar magnetisk-induktiv flodesmiitare har i samband med omtryckning av upplagan i vissa avsnitt reviderats. For art visa var forlindringar gjorts har dessa markerats med kursiv te.xt., t Denna handbok iir ett komplement till WFs tekniska bestiimmelser fb"r viirmemiitare nr 105. Den magnetisk-iduktiva flodesmataren, MID-mataren, ar en matargeneration sam anvands sam energimatare i fjarrvarmesystem. MID-mataren maste valjas med minst gamma noggrannhet som da mekaniska matare valjs. Matarens egenskaper och systemets forutsattningar maste beaktas for att en riktig roaming skall kunna genomforas. Olika Mill-matare bar skillnader i tillforlitlighet och matnoggrannhet, detta beroende p! att tillverkama under!fens lopp anpassat matama till de behov de anvlinds till. Varmeverken upptackte pa ett tidigt stadium svarigheten vid matning med Mm-matare. Rapporten har producerats av abonnentcentralgruppen sam tillsatt eft arbetsutskott for att skriva Mid-rapporten. Arbetet utfordes under 1988 till Arbetsutskottet har gjort egna undersokningar, fabriksbesok samt studerat tidigare rapporter och undersokningar. AC-gruppen har under 1993 kompletterat och bearbetat rapporten.

4 >5 Betriiffande Undersokningar 1< >5 5 <5 Ja** * SAMMANF A TTNIN G Rapporten behandlar forutsattningama for magnetisk-induktiva fiodesmatares funktion i fjarrvarmenat, induktivmataren ar en del av varmemataren. Totalt fanns fram till 1989 ca 8000 MID-matare av olika utforande monterade i fjarrvarmenat, de fiesta sam debiteringsmatare.,, Mill-mataren hat visat sig anvandbar for sitt andamai, men det finns ett antal faktorer sam paverkar funktionen i hog grad. Detta har stude rats och dokumenterats via studiebesok, litteraturstudier och egna undersokningar. Funktionsprincipen for en Mill-matare foljer enkla fysikaliska lagar och ar ingen ny uppfinning. Man utnyttjar Faradays lag om ett foremais rorelse i ett magnetfait, dar foremaiet inte ar en fast kropp utan en fluid, dvs fjarrvarmevatten. Mataren skall arbeta inom ett temperaturomrade som varierar mellan DoC till 120 C. Beroende pa konstruktion och materialval skall mataren motsta olika slags stomingar som forekommer i fjarrvarmenat. Mill-mataren ar kanslig for vattenkvalit6, installationssatt och elektriska stomingar. vattenkvaliten at mataren bland annat beroende av vattnets ledningsformaga (konduktiviteten). Vissa tillverkare bar angett en lagsta grans pa 2 ~S/cm for till-fredsstiillande funktion, forekomsten av magnetit i vattnet bar de forbisett som gjorts visar att MID-mataren mater tillfredsstiillande vid enledningsformaga pa 150 ~S/cm vid en magnetithalt av 0,1 mg/kg. Flodeshastigheten bar ocksa inverkan pa nedsmutsningen. En hog flodeshastighetmotverkar belaggning pa elektroderna och isolationsbekladnaden i mataren. Nr Konduktivitet 1,uS/cm] Magnetit {mglkg} Hastighet [m/s] Mid-anviindnmg < Nej 2 < Ja 3 < Nej 4 < > 150 < 0.1 Ja < 0.1 >5 Ja 150 > > 0.1 >5 Ja Regelbunden rengoring kravs ** Utesittningstiden beaktas 2

5 Vid installation av MID-matare finns en del elektriska faktorer att ta hansyn till. Problemen ar av svagstromskaraktar och kraver kunskap hos montoren. Stomingar i signalkabeln mellan matror och forstiirkare och aven vidare till integreringsverk kan uppkomma om kabeln inte ar av ratt typ, t ex skarmad. Stomingar kan aven uppkomma om signalkabeln ligger parallellt med en kraftkabel. Den kan vara omgiven av kraftiga magnetfalt som inducerar frammande strommar i signalkabeln. KabeLn far ej om den lit for Lang rullas upp, da kan induktionsstrommar uppsta. Viktig't ar ocksa att MIDmatarens flansar ar jordade. Vid dimensionering av MID-miitaren bar vattenhastigheten hallas hog. Tillverkaren skall i produktinformation redovisa med vilken hastighet fjiirrvarmevattnet passerar miitsnittet vid olika floden. Mark viii au i en normalt fungerande abonnentcentral varierar flodet mellan ~in och ~ax' Hog vattenhastighet bar en renande effekt och forhindrar magnetiten att bygga upp tjocka lager. Detta paverkar utesittningstidens liingd. Det av storsta vikt vid dimensionering att ~ax ej overskrids. For vissa matare kan foljande intraffa. Ingen utsignal vilket motsvarar nollflode. Konstant utsignal ( = max ) oberoende av overbelastningens storlek. Utsignal som fb"ljer!lodet mer filer mindre noggrant. Utesittningstiden for MID-mataren ar beroende av mekanisk hallbarhet, vattenkvalite, installation och dimensionering. Revision av MID-matare stillier andra rutiner och krav pa matarverkstaden och dess personal an vid revision av mekaniska matare. For denna typ avflodesmiitare kan det varanodvlindigt att kontrollera packningars tlithet i miitrorets elektrodgenomgangar. Ett slitt lir att med spargas kontrollera tlitheten. Rengoringen ar mycket enkel, att rengora matroret med exempelvis en vanlig flaskborste och ett milt tvailosningsmedel gar bra. Vid okularbesiktning konstateras latt att den inre bekladnaden inte ar skadad. MID-miitaren kriiver gada kunskaper om elektronik. Provning och kalibrering av matarna ar mer komplicerad an for vanliga mekaniska m31are bland annat beroende pa matarens avancerade konstruktion, men aven beroende pa att mataren ar mer kanslig for prov i kallvatten an en traditionell mekanisk matartyp. Mid-miitaren bor diirfor provas i provbord med varmt vatten. Det ar svart att kontrollera flodesmatarna pa plats ute i anlaggningen. Svanghetema ar bland annat att fmna lampliga referenser. Innan be slut fattas om att infora Mill-matare i ett fjarrvarmenat bor det klargoras om tekniska forutsattningar finds betraffande vattenkvalit6 och att installationskraven kan tillgodoses. Innan upphandling sker bor det klargoras for levetanroren vilka forutsattningar sam r.ftder. Detta bor redovisas redan vid offertforfr.ftgan dar krav for garantier skall faststiillas. Om befintliga integreringsverk skall anvandas bor det kontrolleras att MID-matarens utsignal ar anpassningsbar till dessa. 3

6 Rapporten visar att MID-mataren inte loser problem vid energimatningen has alla. Andra altemativ av matare finds att tillga, sasom bland annat mekaniska matare eller ultraljudsmatare. PROBLEMINVENTERING Den induktiva flodesmataren har anvants inom bland annat industrin under en lang foljd av AT. Mataren har anpassats for sin speciella funktion med hansyn till det medium som skall matas. Utvecklingen och anpassningen har medfort att matare med flera olika inre bekladnadsmaterial sasom teflon, keramik och olika gummikvaliteter har tillverkats. A ven elektroniken har utformats for att tillgodose bestallarens speciella villkor. De problem som uppstatt har i stort sett kunnat losas eftersom tillverkarna har fatt klart for gig vad som kravs av mataren for att mata i fjarrvarmenat. Varmeverkens mataransvariga har under manga Par sokt efter alternativ till mekaniska flodesmatare. Den induktiva mataren blev intressant och ett stort antal matare finds nu installerade hos varmeverken dar de anvands som debiteringsmatare hos abonnenter och som produktionsmatare i produktionsanlaggningar. Tyvarr har det visat sig art ett antal brister uppstatt nar matarna har applicerats i fjarrvarmenaten med sina speciella och olika vattenkvaliteer, temperaturnivaer och varierande floden. Ett av de forsta problemen sam visade gig var hmlfastheten hog det invandiga bekladnadsmaterial sam isolerar elektroderna fran varandra. Vissa gummikvalit6er lossnade och flaktes upp i matare med stora dimensioner. Dessutom bar gummi- och teflonmaterial i en del fall bildat en liten nedhangning i matrorets andar vilket paverkat matnoggrannheten. Efter kortare eller langre rids utesittning har det ocksa visat gig att invandiga belaggningar i matroret kan kortsluta elektrodema. Detta galler framst i de fall vattnets ledningsformaga ar lag och halted av magnetit ar hog. Fjarrvannevatten innehailer magnetit i varierande omfattning. Denna magnetit ar magnetisk och elektrisk ledande. Magnetiten forekommer tillsammans med bland annat fettrester fran ventilsmorjning i det slam sam bildats i fjarrvarrneledningarna. Magnetiten faster pa de fiesta ytor, foljaktligen aven pa vaggarna i matroret och pa elektroderna. Den hinna av magnetit sam bildas mellan elektroderna medverkar till ett lagre elektriskt motstand an vad sam uppmattes genom vattnet vid ett rengjort matror. Detta kan uppmckas vid motstandsmatning over elektroderna. Dessa varden kan pd begaran erhdllas iran tillverkaren. Ett smygande minusfel pa matsignalen uppstar och okar med okande tjocklek pa belaggningen i matroret. A yen bar bar det invandiga bekladnadsmaterialet en avgorande roll for matarens funktion. Ett matror forsett med ett glatt material ar betydligt motstandskraftigare mot belaggningar an ett med porosivt material. Flodeshastigheten paverkar i hog grad mojligheterna for magnetiten att fasta pa matroret. Flodet varierar over aret beroende pa olika belastningar i anlaggningen. En positiv faktor ar da att magnetit (slam)-halten i det cirkulerande fjarrvannevattnet ar hog nar fiodet ar hog st. Hogt fiode ger mindre belaggningar. Vid lag belastning ligger slammet stilla i ledningarna i framfor allt lagpunkterna. Bristfalliga montageanvisningar framfor allt pa den eltekniska sidan samt otillrackligt testade produkter ar orsaker till felaktigheter. Slarv i tillverkningen bar uppmarksammats. Lackande elektrodgenomforingar och felaktigt monterade elektronik komponenter hac 4

7 konstaterats pa MID-matare sam varit i drift. Tillverkare av Mid-mlitare ska pa begaran redovisa vilket motstand Rw som galler for en ren mlitare. Bade vid tillverkning och vid revision av Mid-miitare ska tlithetskontroll utforas av elektrodernas tiitningar i mlitrorets genomfij'ringar. Att anvanda spargas iir en lamplig metod. MID-miitaren har en kiinslig elektronik och skador pa denna har uppstatt vid installation da statisk urladdning!ran montoren skett. Har b6~ somma jorsiktighet vidtagas som vid tillverkningen. Viktigt ar art erfarenheter kommer tillverkaren till kiinnedom. 5

8 1. MAGNETISK-INDUKTIV FLODESMA TARE Matprincip Magnetisk-induktiva flodesmatare grundar gig pa Faradays induktionslag enligt vilken den inducerade spanningen i en spole ar proportionell mot spol.eps lindningsvarv och tidsderivatan av det magnetiska flodet genom spolen. Med andra ord den elektromagnetiska flodesmataren mater stromningshastigheten (v) i en elektriskt ledande vatska. Genom eft magnetiskt fait vinkelratt mot stromningsriktningen induceras en elektrisk spanning (U) mellan tva mot magnetflodet (B) vinkelrata elektroder placerade pa omse sidor av ett for (D) nar en elektriskt ledande vatska passerar. Spanningen ar proportionell mot stromningshastigheten. En symmetrisk stromningsbild ar att efterstrava for att matningen skall bli korrekt. Det ar darfor nodvandigt att med hansyn till matarens fire utformning staila krav pa rordragning bade fore och efter mataren. Detta for att stromningsprofilen inte negativt skall paverka matningen

9 v KxBxD Bild U K B v 0 q A - lnducerad spanning over elektrodema Matkonstant Magnetiska faitstyrkan Vatskans hastighet A vstandet mellan elektrodema Flodet av fjarrvarmevatten Matrorets area vid elektrodema "matsnittet" [V] [T] [ m/s [m] [ m3/s ['m2] = u q=vxa Magnetspole VattenflOde q \ r- u Alstrad spanning.princip och genomskarning av MID-matare. 7

10 1.2 Beskrivning av stromningsprofil Rorledningarna i en abonnentcentral drag vanligtvis fram till en flodesmatare genom olika avvinklingar och rakstrackor. Risken ar uppenbar att stromningsprofllen blir oregelbunden. q. mln qmax ~in ~ax Bild 2: Den ideella stromningsprofilen i en rorledning fore flodesmataren kan beskrivas pa foljande satt. Hastigheten pa vattnet varierar i flodesomcadet ~in till ~ax. qmin ~in qmax Qrnax Bild 3: Erfarenheterna visar att stromningsprofilen ar oregelbunden. Om rorledningarna fore mataren ar avvinklade i olika plan, vilket ar vanligt, kan dessutom stromningsprofilen borja rotera. Rotationen okar och minskar med olika hastighet beroende pa den effeki som behovs i abonnentcentralen. Det blir svart att mata den ratta hastigheten pa vattnet. Det ar nodvandigt att flodesmatarna registrerar ratt hastighet pa fjarrrvannevattnet. For MID-matare ar det nodvandigt pa grund av dess matprincip. I storre anlaggningar typ produktionsanlaggningar dar flodet ar mer eller mindre konstant ar det betydligt lattare att registrera flodet i en matare. Men i abonnentcentraler dar det normala flodesforloppet bar star variation stalls det betydligt storre krav. For au underlatta flodesregistreringen maste en symmetrisk stromningsprofil efterstravas i flodsmatarens matomrade. Hastighetsforandringar forekommer och kan vara bade snabba och langsamma. Det ar framst tappvarmvattnets anvandningssatt sam framkallar flodesvariationer i fjarrvarmevattnet. Vid typprovning och i matarverkstiiders provriggar ar stromningsprofilen tillrattalagd med langa rakstrackor eller stromningsriktare. En installerad jlodesmiitare hat utover sin kalibrerade jlodeskurva i provbord ett miitfel sam beror pa anslutande rorledningar fore och efter miitaren. Genom systemtester kan delta fel uppskattas och korrigeras. * 8

11 Matr6ru~attningar Med en gynnsam sammansattning av fjarrvannevatten avseende ledningsformaga, magnetithalt, fettlosande amnen och annat innehail vars inverkan annu ej ar kanda, kan mojligen fullgod matning erhailas vid ledningsformaga pa sa lagt yarde som 10 ~S/cm och magnetithalt under 0,1 mg/kg. Men detta kraver att vattenhasti.gheten i flodesmataren ar hog i matarens matomrade. Abonnentcentralemas servisledning dimensioneras normalt for en maximal vattenhastigbet mellan I till 1,5 mfs. Denna hastighet ar inte tillracklig for Mill-mataren. Genom att valja Mill-matare med mindre yta i matsnittet an i servisledning sa kommer vattenhastigheten genom MIDmataren att oka. Det ar darfor nodvandigt att tillverkaren i sitt informationsmaterial redovisar vilka hastigheter sam galler vid olika delfloden. Bild 4. Exempel pa diagram for flodeshastighet/matomrade. Det tillgangliga differanstrycket over abonnentcentralen gor att flodeshastigheten begransas. Matrorets utformning har inverkan pa tryckfallet over mataren. 5. Exempel pa tryckfallsdiagram for ett strypt matror Bild 9

12 --- 1 >5 Ja** Nr Konduktivitet l.us/cm] < < < < > Magnetit [mglkg] Hastighet [m/s] Mid-anvandnmg < 0.1 <5 Nej < 0.1 Ja > 0.1 <5 Nej > 0.1 > 150 < 0.1 >5 Ja > 150 < 0.1 >5 Ja > 150 > 0.1 > 0.1 <5 >5 Ja * Regelbunden rengoring kravs ** Utesittningstiden beaktas Bild 6. Rekommendationstabell for MID-matare. Om vattnet ar gynnsamt eller ej, kan endast avgoras da matare ar installerade i det egna fj"cirrvarmenatet ocb fungerar enligt Statens Provningsanstalts kontrollbestiimmelser under onskad utesittningstid. Mataren forutsatts fran matsynpunkt arbeta under foljande driftforhmlanden: Temperaturen varierar i fjarrvannens returledning iran abonnentcentralen mellan 15 C och 65 C. Mataren skall aven klara 120 C utan att noggrannheten vid normala drifttemperaturer paverkas. En driftstoming i abonnentcentralen kan fororsaka denna hoga temperatur da 1200C ar hogsta temperaturen sam kan forekomma i fjarrvannenatet. Flodeshastigheten varierar genom mataren beroende av effektuttaget for uppvannning och for tappvarmvatten. 10

13 VA TTEN KEMI Vattenkvaliten Vattenkvaliten ar avgorande for bur MID-mataren skall fungera. Da vattenkvaliten av naturliga orsaker varierar mycket fran ett varmeverk till ett annat, maste krav stiillas pa MID-matarens formaga att mata pa fororenat vatten med varierimde temperatur och flodeshastighet i olika miljoer. Foljande bild visar bur magnetithalten forandras vid en utbyggnad av natet om inte anlaggningen for vattenbehandlig anpassas efter natets okade vattenvolym. Bild 7. Exempel pa mangetithaltens foriindring i tiden beroende pa utbyggnaden av fjarrvarmenatet. 2.2 Rekommendation for fjarrvarmevatten Ph -viirde vid 25 C.$ Hardhet dh Syre ( O2..s: 0.1 mg/kg Jam Kappar ( Fe ( Cu 0.5 mg/kg 0.1 mg/kg -0.1 Hydrazin (NP4 mglkg Ammoniak ( NH3 ) s mglkg Klorid ( Cl 5-30 mg/kg Ledningsformaga vid 25 C uS/cm Bild 8. Exempel pa fjarrvarrnevatten samt magnetit m fl jamoxider.

14 3. Mataren arbetar i vatten som inte a11tid ar fullstiindigt behandlat. Vanneverk kan i sitt fjarrvannenat anvanda sig av totalavsaltat vatten med en sa lag ledningsfonnaga sam 2 ~S/cm. Magnetit forekommer alltid i MID-matare, vilket medfor att anvandning i detta fall ej ar att rekommendera utan att forst prova i mindre omfattning. Ledningsformaga i vatten kan overstiga 600 ~S/cm (60 ms/m) och skall matas vid 25 C. 2.3 Magnetit Magnetit, Fe3 O4' bildad av jamoxider ar bland annat en korrosionsprodukt fran fjarrvarmenatet. Ar magnetiten inblandad i olja och fett bar de en benagenhet att fasta pa alia ytor i fjarrvarmenatet, ytor sasom matror och elektroder i MID-mataren. Koncentrationen av magnetit okar om pafyllning i fjarrvarmesystem gors med ravatten samt vid eventuella inlackage i varmevaxlare av typ vattenvarmare. PROVNING A v MID-MA TARE En starkt nedsmutsad MID-matare med stora minusfel (-40 %) kan mycket val visa ratt i provbord beroende av att matarverkstaderna har i det narrnaste magnetitfritt vatted med hog ledningsformaga. I provbordet ar ocksa stromningsprofilen gynnsam for mataren. En rattvisande MID-matare kan aven visa fel i provbord beroende pa lag vattentemperatur. Detta fel kan vid ~in uppga tilllo % vid en temperatur pa vattnet av lac, vid qt och vid ~ ar relet i regel mindre an 1 %. Over provbordet tan ocksa ligga en sa kallad jordspanning, denna spanning bar intetidigare uppmarksarnmats da de mekaniska matarna inte ar kansliga for elektriska stomingar. Sadana kanda fel gar att eliminera. Matarverkstadens personal maste darf6r vara observant. MID-matare provas for narvarande som de mekaniska flodesmatare. For att fa jamforbarhet av protokollen mellan olika verkstader och en battre repeterbarhet maste protokollen innehalla uppgifter pa vattentemperatur och ledningsformaga i provvattnet. Tillvagagangssattet vid provning skall beskrivas. Anvands en ackrediterad miitplats ar sparbarheten garanterad och behover ej efterfragas. Om daremot provplatsen inte ar ackrediterad skall provplatsen kunna visa upp att resultaten ar sparbara. Mojligheten att kontrollera motstandet mellan elektroderna i framtiden kan fa en stor betydelse bland annat for utesittningstidens langd. Praktiska prov och forsoksmatningar hac gjorts. Dessa matningar visar att det genom matematiska berakningar skall kunna faststallas felvisning vid en bestaffid magnetitbelaggning (motstandet mellan elektroderna). Vardet fijr nwtstandet Rw over elektrodema for rent matror ska pa begaran erhallas av tillverkaren. 12

15 Provpunktema upptagna i kontrollbestammelsema racker mer an val. Den magnetisktinduktiva matarens felkurva ar betydligt rakare an de mekaniska beroende pc! att tryckfallet ar obetydligt i matrorel Matror med matsnittet nedstrypt uppvisar storre tryckfall. Bild 10. Exempel pa felkurvor for flerstraiiga vinghjulsmatare. Bild 11. Exempel pa felkurvor for induktiva flodesmatare. Typgodkanda MID-matare finns pa marknaden men typgodkannandet visar endast bur mataren uppfor sig vid vattentemperaturer mellan 300C -85 C. Det ar vid dessa temperaturer matare hittills typprovats. Den mataransvarige svarar dock for att MIDmataren mater inom felgransema i temperaturomradet 15 C -65 C. I dagens lage har man endast jamforelsematning att tillga. Detta ar besvarligt och kostsamt men mycket palitligt. Kopplas en mekanisk matare, med kand felkurva, i serle med MID-mataren kan bade kortvariga och langvariga kontrollmatningar ske. Med hjalp av dessa kan utesittningstidens langd bestammas. Metoden hat sina brister da stromningsprofilen paverkas av de tva miitama och miitresultatet diirmed paverkas. ~. 13

16 4. = ~ FELANAL YS OCH TEORI 4.1 Teoretisk beskrivning av matprincip Genom praktiska prov och forsoksmatningar bar sambanden teoretiskt hljrletts mellan magnetit och vattnets ledningsformaga. Bra overensstaffimelse bar uppnatts mellan teori och praktiska forsok. ' Nedan visas ett forenklat schema over ett magnetiskt induktivt matror, som ar vattenfyllt och har magnetitbelaggning: Ry Bild 12. Schema over ett magnetiskt induktivt matror (elektriskt ekvivalent) G = u = q Rw = RM = Rv = A-B = RAB = Symbol for vattnet som generator lnducerade spanningen Vattenmotstandet utan magnetitbelaggning Magnetitbelagningens motst~d vid vattenfyllt matror Forstarkaring~gen, vanligt yarde 108 ohm Matrorets isolerade poler Uppmatt motstand over polerna Vid magnetitfritt matror ar: Med magnetit ar: R xr RAB,= -W M (parallellkopplade rnotstand) Rw + RM Felmatning uppkommer df1: Rw X RM Rw + RM 14

17 t1 4.2 Bestiimning av matfel moo hjalp av motstandsmiitning Om en magnetiskt induktiv matare misstanks ha en magnetitbelaggning kan matfelet approximativt bestaffimas genom att motstandsmatningors fore och efter rengoring av matroret. Om motstandsmatning gars pa en rengjord matare vid uppsattning i en anlaggning, sa kan matvardet kontrolleras regelbundet genom att ny motstandsmatning utfars vid ett senare tillfaile. Magnetitbelaggning eller annan belaggning kan pa sa satt uppmarkgammas. Approximativ formel for bestiimning av matfelet hog ett magnetiskt-induktivt matror medmagnetitbelaggnin med kompensation for ledningsformaga och vattentemperatur: fr = 100 RAB2= Motstandet over elektroder vid magnetitbelagt matror [ohm] Rw = Motstandet over elektrodema vid rent matror [ohm] y = = Ledningsfonndga vid matning av Rw Vattentemperatur vid miitning av Rw [~S/cm] 2 Y = Ledningsformdga vid matning av RAB2 [~S/cm] ~ = fr = Vattentemperatur vid matning av RAB2 Approximativt matfel Matutrustning sam behovs for andamaiet ar en mattransformator (OBS! denna skall vara en fulltransformator) SaInt en volt- och ampere meter for vaxelstrom. r- ~ Bild 13. Inkopp1ing av matinstrument. 15

18 Fore anslutning: vidtag foljande atgarder: 1. Ta bort matningen till matforstiirkaren och se till att denna roaming inte blir aterinkopplad under matningen. Kontrollera genom matning att mataren "tit spanningsfri och koppla bort elektrodanslutningarna A och B.., Anslut maturtustning enligt kopplingsbilden till elektrodanslutningarna A och B. 4. Reglera upp spanningsnivan till ca 10 V. Om matvardena pendlar for mycket, stang av eller stryp vattenflodet genom matroret da instrumentet avlases. 5. A vias den aktuella vattentemperaturen som passerar matroret. Montera hort matutrustningen och aterstiill mataren. 7. Innan provet tag, spola ur det stillastaende ev svarta vattnet ur narmast avtappningsventils draneringsledning. Tag ut 0,5 1 vatten for bestiimning av ledningsfonnagan. I ett mindre fjarrvarmesystem utan inlackage, kan ledningsfonnagan pa fjarrvarmevattnet vid produktionsanlaggningen anvandas. LedningsfonnAgan bestiims pa vattenlaboratoriet med nonnerad temperatur pa 25 C. 8. Om den forsta matningen utfordes pa ett nyuppsatt, rent matror, utfor sedan uppfoljningsmatningar forslagsvis en gang per fir eller of tare i de fall natets vattenanalys visar hoga halter av magnetit och lag ledningsformaga. Vid kontroll av eventuell felvisning hog en matare sam suttit ute i fjarrvannenatet en langre rid gors matningarna fore resp efter rengoring av matroret. r

19 Exemvel va matnin1?:: Forsta matnin2en va nvtt matror. utan magnetit Uppmatt spanning: UAB = 10,00 V Uppmatt strom: lab = 200 ~ RAB = UAB lab = 10V 0,0002 = ohm = 50 kohm = Rw Vattentemperatur t = 42,OOC. Ledningsformaga y = 12,0 ~S/cm Andra matningen efter 12 manader, med magnetit Uppmatt spanning: UAB = 10,00 V Uppmatt strom: lab = 228 ~ UAB 10Y = ohm R AB. = I = 0, AB Vattentemperatur t = 38,OOC. Ledningsformaga y = 10,0 ~S/cm 3. Felberaknin2 titan korri2erin2 for temperattir och lednin2sfonnaga Rw = ohm RAB2 = ohm fr = RAB, = = 12,3 % Rw Korrigering av Rw = RWk for olika temperatur och ledningsformftga vid matning 1 I Matning 1 : Matning 2 : Rw = ohm vid 42 C och 12 J,1S/cm Rw = ohm vid 38 C och 10,0 J,1S/cm RWk = RW (t} -t2) 100 = ,0 + 10:0 (42-38) RWk = ohm,

20 Felberaknin2 med kom2erin2 for temoeratur och lednin2sfonna2a. fr = RAB = RWk i)(X)" 100 = -31,5 % Normalt utfors inte berakningen p.3 Bild 14. Kurvan visar bur miitfe1et okar med minskande konduktivitet i en nedsmutsad MID-miitare 5. INSTALLATION Hur foldesmatare skall installeras ar redovisat i Varmeverksforeningens"Installation och drifttagning av varmemiitare II nr 112. Varje flodesmatare paverkas i sin matnoggrannhet av stromningsprofilen. Darfor bar i ovan namnda bestammelser angivits att rakstrackor skall forekomma, 10 x D fore och 5 x Defter mataren. Detta ar ett minimikrav. Flodesmatarens anslutningsdiameter ar rakstrackans diameter (0). Rakstrackan skall vara fri iran av- och pastick. Olika matartyper ar mer eller mindre kansliga for stomingar i flodesprofilen som paverkas av bur for ar dragna och av flodeshastigheten. Ar dessutom rordragningen utformad sa att flera 900 -borjar forekommer i olika plan fore mataren uppstar rotationsfloden. Sddana floden skall undvikas. I matarkonstruktioner dar den invandiga diametem i mataren ar lika star sam rakstrackomas diametrar forandras stromningsprofilen ej namnvart. Den framkallade stromningsprofilen passerar flodesmataren och ar den ogynnsam blir resultatet felaktigt. Har ar de tidigare foreslagna minimikraven pa rakstrackor ej tillrackliga. I detta fall behovs kanske rakstrackor pa 30 x Deller mer. Detta ar i de fiesta fall omojligt att utfora och darfor ar det lampligt att flodesriktare monteras enligt beskrivning i inloppet till rakstrlickan 10 x D. Flodesriktaren kan vara utformad enligt detta forslag. Viktigt ar att den ar av sadan konstruktion att den bar ett lagt tryckfall vid ~ax' 18

21 r Bild 15. Exempel pa flodesriktare. Montaget gors sa att mlitroret Kan avluftas. Det iir mycket viktigt att fliinspackningar har samma innerdiameter sam flodesmlitarens fliinsar. En packning med 1 mm for liten innerdiameter fororsakar ett matfel pa ca 1 % beroende pa att flodesprofilen forbi elektrodema stors. Mill-mataren skall monteras sa att elektrodema ar placerade horisontellt for att undvika inverkan fran slam eller fasta foremai som kan skada elektrodema. MID-mataren och forstiirkarkabeln skall inte monteras i narheten av elektriska motorer, hogspanningskablar eller grova lagspanningskablar. Detta for att undvika stomingar i matningen pa grund av magnetiska fait. Signalkabeln mellan flodesdelen och matvardesomvandlaren far ej laggas i en ring. Denna kabelring kan upptrada som en induktionsspole och fororsaka stora matfel. J ordspanningen som kan vara upp till 24 V star inte bara matningen vid provborden utan var heist man insta1lerar en Mill-matare. Folj noga tillverkarens instruktioner vid jordning av matare. Om specialpackningar medfoljer leveransen anvands dessa. Matfelen som uppstar kan till en del hero p! potentialskillnad mellan den verkliga jorden (fjarrvarrnenatet) och skyddsjorden. Bild 16. Exempe1 pa jordning av MID-matare. L 19

22 6.1 KOMPLETT v ARMEMA TARE Allmant Den kompletta varrnemataren bestar av Mill-matare, matvardesomvandlare inklusive natdel, tva motstandstermometrar och integreringsverket sam uttar berakningarna och registrerar dessa. Den elektriska utrustningen skall uppfylla giillande elektriska foreskrifter. Plintar skall vara latt atkomliga samt anpassade efter aktuella kabeldimensioner. Varmemataren skall ocksa ha utg!ng for testning och provning som skall utforas enligt kontrollbestammelserna for varmematare och varmvattenmatare. Installationen av varmemataren skall folja de anvisningar som bar ges och framgar av Varmeverksforeningens Tekniska Bestammelser. Varmematare skall uppfylla kraven enligtvarmematare" VVFs "Tekniska Bestammelser for nr Anpassning mellan flooesgivare och integreringsverk Om varmematare sammansatts av delar fran olika tillverkare ar det viktigt att de olika komponentema gar att kombinera. Kontrollera att utg~ngs- och ingangssignalema bar ratt pulsamplitud, pulslangd samt att pulsvardet ar korrekt. V ar ocks~ observant p~ utrustningamas max-belastning. Vid dimensioneringen ar det viktigt att se till att matarens ~ax aldrig overskrids. Det av storsta vikt vid dimensionering att ~ax ej overskrids. For vissa matare kan foljande intraffa Ingen utsignal vilket motsvarar nolljlode. Konstant utsignal ( = max) oberoende av overbelastningens storlek. Utsignal sam ftjljer flb'det mer eller mindre noggrant. PROBLEMATGARDER I debatten om induktiva matare vid matning i vatted med lag ledningsformaga och ett relativt hogt magnetitinnehmi bar matarnas tillforlitlighet ifragasatts. Vissa leverantorer anger endast vattnets ledningsformaga som begransade for matarens anvandning. Andra pekar pa forhmlandet ledningsformaga/magnetithaltlvattenhastighet. De fiesta varmeverk bar hog ledningsformaga i fjarrvarmevattnet och da kan en induktiv matare mata korrekt. Utesittningstiden ar den faktor som kan gora de induktiva matarna ekonomiskt lonsamma. Nagon exakt rekommendation kan ej ges men i vatted med ledningsformaga storre an 150 IlS/cm kan utesittningstiden antas vara 10 AT om installationen utf6rts pa ett riktigt satt. Vid lagre ledningsformaga, hog magnetithalt och lag flodeshastighet kan den antas minska ner mot 6 manader. 20

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

ModMAG Food / M2000 Induktiv flödesmätare

ModMAG Food / M2000 Induktiv flödesmätare ModMG Food / M2000 atablad 1 (7) ModMG Food/M2000 består av en givare och en display/signalomvandlare som känner av konduktiviteten (minst 5 µs/cm) i vätskan som mäts. Mätarna har inga rörliga delar och

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004

provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 provprogram för värmeväxlare och vattenvärmare Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 PROVPROGRAM FÖR VÄRMEVÄXLARE OCH VATTENVÄRMARE Tekniska bestämmelser F:109 Mars 2004 ISSN 1401-9264 2004 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

LK OptiFlow EVO II. Utförande. Montering. LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering

LK OptiFlow EVO II. Utförande. Montering. LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering LK OptiFlow EVO II Utförande LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering av t.ex. golvvärmesystem, traditionella värmesystem samt kylsystem. Ventilen finns i två olika flödesområden, 2-16

Läs mer

Flödesgivare Magnetisk induktiv

Flödesgivare Magnetisk induktiv Magnetisk induktiv AT 718 AT 718 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 0-1200 16/ - - 70 ºC (kortvarigt 90 ºC) Kolstål, Lining: NBR alt. EPDM Användningsområde För mätning av flöden på ledande

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:23 Tillämpningsområde 1

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el Rubriken har denna lydelse genom

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 Juni 2004

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 Juni 2004 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 Juni 2004 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 Juni 2004 ISSN 1401-9264

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid.

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid. LK Markvärme Allmänt LK Markvärmesystem består av fördelare, rör och styrenhet. Fördelare Det finns tre olika typer av fördelare, LK Markfördelare, LK Värmekretsfördelare RF samt LK Fördelare Qmax G40.

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Flödesmätare Magnetisk induktiv

Flödesmätare Magnetisk induktiv Användningsområde För mätning av flöden på ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom kallvatten, hetvatten, avloppsvatten och andra typer av korrosiva vätskor med olika viskositet.

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad meggning)

Isolationsprovning (så kallad meggning) Isolationsprovning (så kallad meggning) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Zeparo G-Force. Automatiska avluftningsventiler och separatorer Cyklonisk smuts och magnetitavskiljare

Zeparo G-Force. Automatiska avluftningsventiler och separatorer Cyklonisk smuts och magnetitavskiljare Zeparo G-Force Automatiska avluftningsventiler och separatorer Cyklonisk smuts och magnetitavskiljare IMI PNEUMATEX / Vattenkvalitet / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Omfattande sortiment av produkter för

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Välj smarta ventiler för injustering Flow

Välj smarta ventiler för injustering Flow Välj smarta ventiler för injustering Flow För enkel injustering av flödet NC Flow injusteringsventiler NC Flow är avsedd för injustering av värme- och kylsystem. Ett felinställt flöde är en vanlig orsak

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande;

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande; Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande; Är det AC eller DC ström som ska mätas? (DC tänger är kategoriserade som AC/DC tänger eftersom de mäter både lik- och växelström.)

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

Instruktion Fläktar LPM

Instruktion Fläktar LPM 2008 2008 11 10 In Instruktion Fläktar LPM Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts

Läs mer

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare.

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Ulf.Grevillius@AlfaLaval.com Portfolio management /EPSi 01/11/2010 Innehåll Allmänt Sida Miljöbestämmelser och CIP 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Varför använda

Läs mer

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar.

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Realice system Spara energi och få en bättre is Detta är den andra och förbättrade generationen av det välkända Realicesystemet. Det består

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT SE.TBPA8. Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en cirkulationspump

Läs mer

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK f o r SOLVÄRMESYSTEM FÖR POOLER A För ovanjords pooler Produktnummer: 2950100 INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK Hur soluppvärmning av poolen fungerar Poolpumpen pumpar automatiskt vattnet genom solfångarna.

Läs mer

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel BILD Åkerstedts Verkstad AB Broholm 1 53 591 Kvänum Tel 0512-325 60 www.akerstedts.com Kammarfläkt KML Montering och skötsel 1. Viktig information Installation och service av fläkten ska endast ske av

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 VÄRMEMÄTARE DYNAMISK FUNKTIONSKONTROLL AV VÄRMEMÄTARE FÖR SMÅHUS Tekniska bestämmelser F:111 Mars

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem

LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem LOKALA ANVISNINGAR för anslutning och ombyggnad till fjärrvärmesystem Gäller fr.o.m. 2012 Dessa anvisningar gäller tillsammans med Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser. För kundanläggning, se i första

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

EDM Turbinflödesmätare TM Storlek 3 och 4

EDM Turbinflödesmätare TM Storlek 3 och 4 Storlek 3 och 4 Datablad 1 (6) är en mycket prisvärd och noggrann turbinflödesmätare som utvecklats speciellt för att ersätta magnetiska flödesmätare (MAG-mätare) inom industrin. I kombineras högteknologisk

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Roderlägesgivare...4 Rodervinkelsvisaren...6 Montering...6 Testning...6 Justeringar...6 Även om alla åtgärder har vidtagits

Läs mer

Fördelare och rör för markvärme

Fördelare och rör för markvärme Fördelare och rör för markvärme LK Markfördelare LK Markfördelare tillverkas av PEH rör PN10 med påsvetsade avstick DN 25 för LK Markvärmerör 25 x 2,3. Markfördelaren specialbyggs utifrån det specifika

Läs mer

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder vinden som kraftkälla! Eco Productions

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2016:5 Utkom från trycket den 29 mars 2016 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 ISSN

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Zeparo Cyclone. Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar

Zeparo Cyclone. Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar Zeparo Cyclone Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar IMI PNEUMATEX / Vattenkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Omfattande sortiment

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2006:5 Utkom från trycket 2006-07-21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:8 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät Siemens Press Dynamisk balansering för dynamiska nät Avancerade hydrauliska nät måste sörja för energisnål, ekonomisk och felfri drift, kompensera för avvikelser från de ursprungliga projekteringsvärdena,

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Nikolai Tesla och övergången till växelström

Nikolai Tesla och övergången till växelström Nikolai Tesla och övergången till växelström Jag påminner lite om förra föreläsningen: växelström har enorma fördelar, då transformatorer gör det enkelt att växla mellan högspänning, som gör det möjligt

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Lufthastighet fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Er kunskapspartner Nordtec Instrument AB 31-74 1 7 122 Fakta

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3 Resultat

Läs mer

Referenstermometer K20REF

Referenstermometer K20REF Tack för Ert val av COMARK referenstermometer modell KM20REF. Termometern är speciellt framtagen för att enkelt och snabbt kalibrera (kontrollmäta) vanliga brukstermometrar. KM20REF har en fast monterad

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from 2014-12-03 Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentraler. Anvisningarna överlämnas

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Magnetiska fält laboration 1FA514 Elektimagnetism I

Magnetiska fält laboration 1FA514 Elektimagnetism I Magnetiska fält laboration 1FA514 Elektimagnetism I Utförs av: William Sjöström 19940404 6956 Oskar Keskitalo 19941021 4895 Uppsala 2015 05 09 Sammanfattning När man leder ström genom en spole så bildas

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:20 Författningen upphävd

Läs mer

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar Sensorer, effektorer och fysik Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar Innehåll Volymetriska flödesmätare Strömningslära Obstruktionsmätare Mätning av massflöde Mätning av flödeshastighet

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz.

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz. Hur man väljer en centrifugalpump Valet av en centrifugalpump skall ske me beaktning av en befintliga anläggningens karakteristik samt konition. För att välja pump är följane ata növäniga: Flöe Q Kvantitet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Solutions for advanced flow technology

Solutions for advanced flow technology PROBLEM: MEDIAFÖRSÖRJNINGSSYSTEM INOM INDUSTRIELLA APPLIKATIONER KAN VARA KOMPLEXT. DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA REDA PÅ ALLT IFRÅN DIMEN- SIONERING TILL MATERIALKVALITETER, SAMT NORMER OCH KRAV. SPECIELLT OM

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson 1. En negativt laddad pappersbit befinner sig nära en oladdad metallplåt. Får man attraktion, repulsion eller ingen kraftpåverkan? Motivera! 2. På ett mönsterkort

Läs mer

Slang för lastning & lossning av oljeprodukter

Slang för lastning & lossning av oljeprodukter Slang för lastning & lossning av oljeprodukter GHAB 2011 Microsoft Torbjörn Henriksson 2011-09-23 Maflobe Information gällande slangar avsedda för lastning och lossning av oljeprodukter. INNEHÅLL INLEDNING...

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer