Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding III AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding III AB"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding III AB

2 Innehåll Huvudpunkter Översikt över Hyresfastigheter Holding III AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Borås... 9 Jönköping Stockholm Norrort Karlstad Umeå Kiel Romanum Puchheim Mozart Tosca Lohengrin (Berlin) Max Frisch Nyckeltal Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse... 33

3 Huvudpunkter 2008 VÄRDERINGAR Till följd av turbulensen på finansmarknaden och den svaga ekonomiska utvecklingen under 2008 har bolagets fastighetsvärden minskat med cirka två procent under året. Värdefallet för bostadsfastigheter var lägre än för de flesta andra typer av fastigheter i Europa/Norden. Eftersom koncernens investeringar är lånefinansierade kommer ett minskat fastighetsvärde att ge en större procentuell effekt på värdet per aktie. Detta beror på att det egna kapitalet belastas med hela värdefallet medan skulden är oförändrad. Värderingen av bolagets fastighetsportföljer görs av en oberoende tredjepart två gånger per år. Valuta Försvagningen av den norska och svenska kronan mot euron i slutet av 2008 ledde till stark press på valutapositionen i koncernen och bolaget var tvunget att lämna säkringspositioner på grund av likviditetsbegränsningar. Detta har lett till att moderbolaget har bokfört förluster på valutaterminer i årets bokslut. Färre vakanser i Kiel Den positiva utvecklingen för vakansgraden har fortsatt under Vakansgraden i början av 2009 låg på cirka 3,5 procent, vilket är betydligt under genomsnittet för den här regionen i Tyskland. Kassaflödet i Kiel är också bra. Kassaflödet mätt i procent av eget kapital gör Kiel-investeringen till den bästa bland bolagets investeringar i Tyskland. Bra utveckling i Berlin Tillsammans med investeringen i Kiel är det portföljen i Berlin som har haft den starkaste utvecklingen under Förvaltningens särskilda fokus på uthyrning har gett goda resultat när det gäller vakansgraden som nu ligger under två procent. Utbetalning för 2008 Osäkerheten på kapitalmarknaden har ökat under Detta har medfört ökad risk samt skapat större osäkerhet kring framtida utveckling för koncernen och aktieägarnas värden. Styrelsen har därför värderat att det ligger i bolagets och aktieägarnas långsiktiga intresse att det inte görs någon utbetalning för räkenskapsåret Grundlag för detta är att säkra koncernen en tillfredsställande likviditetsbuffert för att kunna möta eventuella krav på avbetalning av lån till följd av fallande marknadsvärden på fastigheterna. Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 3

4 > aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding III AS (Norge) ca 67 % Hyresbostäder i KIA Borås (Sverige) 100 % 100 % 100 % 100 % 91 % Karlstad II (Sverige) Jönköping (Sverige) Sthlm Norrort (Sverige) Umeå (Sverige) Borås lägenheter kvm Juni 2005 Karlstad 274 lägenheter kvm Dec 2005 Jönköping 207 lägenheter kvm Sept 2005 Sthlm Norrort 289 lägenheter kvm Nov 2005 Umeå 862 lägenheter kvm Dec 2005 Årlig hyra MSEK 75 Årlig hyra MSEK 23 Årlig hyra MSEK 18 Årlig hyra MSEK 25 Årlig hyra MSEK 50 Hyresfastigheter Holding III AB Inledning Årsrapporten för 2008 innehåller, förutom årsredovisning, information om utvecklingen på fastighetsmarknaden i Sverige och Tyskland samt en uppdatering av viktiga händelser i förvaltningen av de investerade portföljerna i Hyresfastigheter Holding III AB ( HFH III ). Struktur och översikt HFH III är en fastighetsportfölj som består av hyresbostäder med centralt läge (befolkning, kommunikation) i EU/EESområdet. Bolaget äger totalt elva fastighetsportföljer, varav fem i Sverige och sex i Tyskland. Portföljen är i normal drift och det arbetas kontinuerligt med åtgärder för att minska vakanserna, sänka kostnaderna samt hitta investeringar med god avkastning. Totalt äger koncernen lägenheter samt en del kommersiella lokaler som utgör cirka fem procent av portföljen. Kartan på nästa sida visar fastigheternas geografiska läge. Utbetalning för 2008 Osäkerheten på kapitalmarknaden har ökat under Detta har medfört ökad risk samt skapat större osäkerhet kring framtida utveckling för koncernen och aktieägarnas värden. Styrelsen har därför värderat att det ligger i bolagets och aktieägarnas långsiktiga intresse att det inte görs någon utbetalning för räkenskapsåret Grundlag för detta är att säkra koncernen en tillfredsställande likviditetsbuffert för att kunna möta eventuella krav på avbetalning av lån till följd av fallande marknadsvärden på fastigheterna. Elmschenhagen, Kiel 4 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

5 > aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Hyresfastigheter Holding III Gul AB (Sverige) ca 33 % Sverige III Gul AB Kiel (Tyskland) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % Romanum (Tyskland) Puchheim (Tyskland) Mozart/Tosca (Tyskland) Lohengrin (Tyskland) Max Frisch (Tyskland) Kiel lägenheter kvm Nov 2005 Spridd lägenheter kvm Dec 2005 München 440 lägenheter kvm Mars 2006 Spridd lägenheter kvm Maj 2006 Berlin lägenheter kvm Juni 2006 Spredt lägenheter kvm Sept 2006 Årlig hyra MEUR 12 Årlig hyra MEUR 8 Årlig hyra MEUR 3 Årlig hyra MEUR 9 Årlig hyra MEUR 15 Årlig hyra MEUR 9 Flensburg 5 Umeå 1 4 Kiel Östersund 4 Cuxhaven 4 6 Hamburg Karlstad 3 Eskilstuna Söderhamn 4 STOCKHOLM Bremen 6 Bielefeld Hannover 4 4 BERLIN 5 Göteborg 1 2 Linköping Jönköping Essen 6 Düsseldorf 6 Köln 4 6 Bonn 4 4 Jena Leipzig Dresden Chemnitz 2 Frankfurt am Main 4 Malmö 6 Saarbrucken Mannheim 2 4 Nürnberg 4 Stuttgart München Fastigheter Sverige Tyskland 1. Borås 4. Stockholm Norrort 1. Kiel 4. Mozart Tosca 2. Jönköping 5. Umeå 2. Romanum 5. Lohengrin 3. Karlstad 3. Puchheim 6. Max Frisch Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 5

6 BNP tillväxt i Norden (%) E Norge Sverige Finland Danmark Källa: SEB/Newsec Transaktionsvolym (Mrd EURO) Norge Sverige Finland Danmark Källa: Newsec Marknadsuppdatering Utveckling på fastighetsmarknaden i Norden Norden drabbades av den globala finanskrisen på allvar under andra halvåret 2008 och prognoserna för 2009 tyder på att lågkonjunkturen fortsätter under hela året. Aktiviteten på fastighetsmarknaden avtog under 2008 som en följd av stor osäkerhet på marknaden och problem med lånefinansiering. Vi har samtidigt sett en markant ökning av direktavkastningen/yielden 1. Till följd av bland annat att avståndet mellan köparnas och säljarnas förväntningar är stort har färre transaktioner genomförts på marknaden jämfört med Då aktörerna tyngs av ökade avkastningskrav förväntas attraktiva investeringsmöjligheter komma ut på marknaden, framför allt för aktörer som är mindre beroende av lånefinansiering. Källa: Aberdeen, Newsec, ING Real Estate Fastighetsmarknaden i Sverige Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden blev högre än förväntat under 2008 som en följd av några enstaka stora transaktioner. Statligt ägda Vasakronan såldes till AP-Fastigheter för 41,1 miljarder kronor i juli och är den största fastighetstransaktionen som någonsin genomförts i Sverige. Totalt omsattes fastigheter för 132,8 miljarder kronor i Sverige under 2008, vilket är en minskning med cirka nio procent jämfört med Marknadsandelen för transaktioner som gjorts av internationella aktörer ökade till cirka 60 procent under 2007, men minskade under 2008 till cirka 25 procent. Under 2007 stabiliserades direktavkastningsnivån i Sverige med en svagt stigande tendens under andra halvåret, bland annat som en följd av en högre räntenivå och större osäkerhet/risk på marknaden. Den här utvecklingen fortsatte under hela 2008 som en följd av turbulensen på finansmarknaderna med ökad osäkerhet och problem med lånefinansiering. Trots en betydligt lägre räntenivå har utvecklingen med ökade avkastningskrav fortsatt under Källa: Newsec, ING Real Estate Bostadsmarknaden i Sverige En hög andel av befolkningen i Sverige hyr sin bostad och 39 procent av alla bostäder i Sverige är hyresbostäder. Detta ger en stor och välfungerande hyresmarknad samtidigt som priset per kvadratmeter ligger betydligt under kostnaden för nybyggnation, vilket bidrar till att minska risken med investeringen. Den svenska marknaden för hyresbostäder är en marknad med i huvudsak reglerade hyror. I praktiken justeras hyrorna i förhållande till kostnadsökningarna för de kommunala bostadsbolagen och hyrorna varierar därför inte särskilt mycket. Detta innebär att hyresintäkterna för portföljen är stabila och risken på intäktssidan är främst risken för vakanser. Utveckling på efterfrågesidan beror på befolkningssituationen i området, medan utbudssidan beror på bostadsbyggandet. Under 2008 fortsatte den positiva utvecklingen för hyresnivån i Sverige med en ökning på 2,7 procent för de kommunala bolagen och 2,8 procent för de privata bolagen. Prognoserna för hyreshöjningarna under 2009 är också goda och resultatet av hyresförhandlingarna hittills ger en hyreshöjning på drygt tre procent. Källor: Hem & Hyra, Newsec 1 Direktavkastning/yield kan definieras som driftsnetto (hyresintäkter minus ägarkostnader) dividerat med fastighetens värde. Vid oförändrat driftsnetto ger en ökad direktavkastning lägre fastighetsvärde, medan en minskad direktavkastning ger högre fastighetsvärde. 6 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

7 Årlig hyresökning för hyresbostäder i Sverige (%) Volym för BRF-ombildningar (MSEK) 3, , ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Källa: SCB Marknaden för ombildning till bostadsrätter i Sverige Ombildning av hyreslägenheter till bostadsrättslägenheter eller bostadsrättsföreningar (BRF) har varit mycket populärt under de senaste åren och en utveckling har ägt rum där fler och fler vill äga sin egen bostad/lägenhet. Antalet bostadsrättsombildningar ökade markant under 2007 och 2008 och en viktig orsak till detta var att den så kallade stopplagen, en lag som i princip hindrade de kommunala bolagen från att genomföra ombildningar, upphörde att gälla i juli Figuren ovan visar den totala volymen för ombildningar under de senaste sex åren. Den kraftiga sänkningen av styrräntan i Sverige har påverkat kostnadsbilden i en bostadsrättsombildning positivt, vilket gör det mer attraktivt för hyresgästerna att investera i den egna bostaden. Priserna på bostadsrättslägenheter i Sverige föll med cirka två procent under 2008, men har haft en positiv utveckling i början av 2009 till följd av den låga räntenivån. Källor: Tenzing, Stockholms Statistikkontor, Mäklarstatistik Utveckling på fastighetsmarknaden i Centraleuropa Euroområdet drabbades fullt ut av finanskrisen under andra halvåret 2008, vilket hämmade tillväxten i hela regionen. Finanskrisen spred sig från USA till Europa och Asien, både direkt genom att banker och investerare gjorde förluster på investeringar i USA och som en följd av de psykologiska effekterna av en konjunkturnedgång. Den globala lågkonjunkturen tillsammans med en extrem volatilitet på valutamarknaden har även fått en negativ effekt på fastighetsmarknaden i Europa under Avkastningskraven har ökat markant och tillgången på kapital har både minskat och blivit dyrare. Hyresökningen på kontorsmarknaden planade ut under 2008 och fastighetsvärdena för både kommersiella fastigheter och bostäder har fallit. På grund av problemen med finansiering och mindre tillgängligt egenkapital på marknaden blev transaktionsvolymen i Europa betydligt lägre under 2008 jämfört med Källor: Eurostat, DN Makroekonomisk utveckling i Tyskland BNP-tillväxten var fortsatt positiv i euroområdet under 2008 med en tillväxt på 1,2 procent, vilket var en nedgång från 2,6 procent under Prognoserna för ekonomin är svaga och Europeiska centralbanken förväntar sig ett BNP-fall på cirka 2,7 procent under Prognosen för utvecklingen i världsekonomin har bara förvärrats allt mer sedan finanskrisen slog till för fullt i euroområdet under andra halvåret Prisökningen i Europa var hög under 2008 med en ökning på 3,3 procent jämfört med 2,1 procent under Prisökningstakten förväntas minska kraftigt under 2009 som en följd av den globala lågkonjunkturen. Råvarupriserna har minskat avsevärt, där oljepriset har gått i täten med en minskning från toppnoteringen på 150 dollar/fat till cirka 40 dollar/fat. Arbetslösheten i Europa ökade marginellt från 7,8 procent under 2007 till 7,9 procent under 2008, men förväntas stiga kraftigt under Tillväxten i den tyska ekonomin låg på 1,3 procent under 2008 jämfört med 2,5 procent under Under sista kvartalet 2008 var dock den ekonomiska tillbakagången mellan 1,5 och 2 procent. Tyskland är hårt drabbat av lågkonjunkturen och Finansdepartementet fruktar en tillbakagång på så mycket som 3 procent under Tack vare strukturreformer och stark sysselsättning i Tyskland minskade arbetslösheten under 2008 och låg på 7,3 procent i slutet av året. På grund av finanskrisen och den svaga utvecklingen för realekonomin förväntas dock arbetslösheten åter stiga till över 8 procent under Källa: ESB Bostadsmarknaden i Tyskland Trots de sjunkande värdena på bostadsmarknaden under 2008 förväntas efterfrågan på bostäder öka under de kommande åren. Antalet hushåll förväntas öka med mellan Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 7

8 BNP tillväxt i Tyskland E Tyskland EU 0,5 och 1 procent per år, medan nybyggnadsaktiviteten förväntas vara låg. Den genomsnittliga hyreshöjningen i Tyskland för bostadsfastigheter låg på cirka 1 procent under 2008, medan hyreshöjningen i städer med mer än invånare låg på mellan 2 procent och 3 procent. Källa: Destatis Under 2009 förväntas det finnas fortsatt intresse från investerare på bostadsmarknaden eftersom prisnivån är lägre. Dessutom anses bostäder vara ett attraktivt investeringsobjekt på en marknad som i övrigt är osäker eftersom kassaflödet är relativt stabilt. Trots positiva prognoser för efterfrågan på bostadsmarknaden förväntas fastighetsvärdena ändå få en negativ utveckling under 2009 till följd av ökade avkastningskrav och problem med tillgång på både eget kapital och finansiering. Källor: ING Real Estate, Immobilienverband IVD Trud 4, Borås 8 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

9 Göken 2 2. Fjolner Gullkragen 5 4. KFA Morfeus 7 6. Nybygget Trud 4 Borås Portföljen består av cirka 65 fastigheter med centralt läge i Borås. Byggnaderna är i gott tekniskt skick och det finns inga behov av större underhållsinvesteringar under de närmaste åren. Borås har cirka invånare och ligger 40 km från Landvetter flygplats i Västra Götaland. Staden ligger 60 km öster om Göteborg. En förbättring av järnvägen från Göteborg till Borås är planerad, vilket kommer att öka stadens attraktionskraft. Staden är ett centrum för den svenska textil- och konfektionsindustrin och högskolan i Borås har cirka studenter. Portföljen fortsatte sin positiva utveckling under 2007 med bra kassaflöden och låg vakansgrad. Efter flera år utan hyreshöjningar kom bolaget överens med hyresgästföreningen om en hyreshöjning på 3,9 procent från den 1 oktober Dessutom har en överenskommelse nåtts om en tillvalslista som definierar hyreshöjningar kopplade till vissa investeringar i lägenheterna. Under 2008 uppstod vattenskador på vissa fastigheter på grund av gamla rörsystem och förvaltningen kommer fortsätta att arbeta med olika åtgärder för att minska risken för den här typen av skador under Värmekostnaderna i delar av portföljen ligger högt och det har genomförts en del åtgärder under 2008 för att minska värmekostnaderna. Fokus på optimering av driften, bra planerat underhåll och uthyrning blir viktiga parametrar under Andel av årliga hyresintäkter 9 % Nyckeltal Antal byggnader 66 Antal lägenheter Areal kvm andel bostäder 83 % andel kommersiella lokaler 17 % Hyresintäkter 2008 MSEK 75 Investeringstillfälle juni 2005 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 9

10 Taffeln Vyn Jönköping Portföljen består av tre fastigheter i Jönköping. Byggnaderna var nybyggda när de togs över och de är i gott tekniskt skick. Endast mycket små underhållskostnader förväntas under de kommande åren. Jönköping är Sveriges tionde största kommun med en befolkning på cirka invånare. Befolkningstillväxten är hög och staden har under de senaste åren växt med cirka personer per år. Det centrala läget mellan Malmö, Göteborg och Stockholm gör att Jönköping är ett logistikcentrum i södra Sverige. Stadens högskola har studenter. Utvecklingen i portföljen under 2008 har varit som förväntat. Fokus har legat på att hålla vakansgraden på en låg nivå, vilket har varit framgångsrikt eftersom vakansgraden idag i praktiken är noll. Fokus framöver kommer, vid sidan av att hålla nere vakanserna, att ligga på att behålla driftskostnaden på nuvarande låga nivå. Andel av årliga hyresintäkter 2 % Nyckeltal Antal byggnader 3 Antal lägenheter 207 Areal kvm andel bostäder 100 % andel kommersiella lokaler 0 % Hyresintäkter 2008 MSEK 18 Investeringstillfälle september Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

11 Hässelby 2. Jårfälla 3. Jårfälla 4. Vallentuna 5. Vallentuna 6. Skuggviolen 1 7. Runö Viksjö Stockholm Norrort Portföljen består av totalt 289 lägenheter fördelade på fem fastigheter som ligger i Storstockholm. Alla byggnaderna är relativt nya och är en kombination av fastigheter med lägenheter och mindre parhus. Ett mindre äldreboende ingår också i portföljen. Fastigheterna ligger nordväst om Stockholm i Hässelby, Åkersberga, Vallentuna och Järfälla. Alla fastigheterna ligger i anslutning till populära bostadsområden och vakansgraden i portföljen är låg. Fuktskador i badrummen är ett problem i flera av husen och det har därför funnits behov av en del extra underhållsarbete under 2008 för att undvika ytterligare vattenskador. Vi har avsatt extra medel för fortsatt underhåll under Obligatorisk ventilationskontroll har genomförts på samtliga fastigheter under Utmaningarna ligger i att kunna driva en effektiv förvaltning eftersom portföljen är utspridd i ett ganska stort område. Man arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att sänka driftskostnaderna genom bättre serviceavtal och en mer effektiv förvaltning. Andel av årliga hyresintäkter 3 % Nyckeltal Antal byggnader 5 Antal lägenheter 289 Areal kvm andel bostäder 95 % andel kommersiella lokaler 5 % Hyresintäkter 2008 MSEK 25 Investeringstillfälle november 2005 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 11

12 Laxen 2 2. Laxen Lodjuret Mårmon 5. Mårmon 6. Pilen 2 7. Pollux 8 8. Törnskatan Karlstad Portföljen består av 15 fastigheter med totalt 274 lägenheter, med huvudsakligen bra, centrala lägen i Karlstad. Fastigheterna är byggda under perioden och är i gott skick. Karlstad har cirka invånare och ligger i Värmland. Karlstad har en god demografisk utveckling och stadens vision är att uppnå ett befolkningstal på invånare. Prognoser för befolkningsutvecklingen visar en förväntad ökning på cirka 700 personer per år fram till Karlstad är en universitetsstad med cirka studenter. Det har undertecknats ett treårigt kontrakt med kommunen om en ledig lokal på cirka 200 kvm under andra halvåret En frisör har etablerat sig i en av de övriga lediga lokalerna som omfattar 90 kvm och nu finns endast en tom lokal kvar. Ett nära samarbete med lokala mäklare och aktiv marknadsföring förväntas kunna ge resultat under 2009 så att vakansgraden kan minskas ytterligare. En aktiv dialog förs också med Hammarö kommun om ett samarbete för att skapa ett mer levande centrum i området Skoghall. Under 2008 kommer fokus fortsatt att ligga på att öka driftsresultatet genom en mer kostnadseffektiv förvaltning och bättre avtal med entreprenörer. Andel av årliga hyresintäkter 3 % Nyckeltal Antal byggnader 15 Antal lägenheter 274 Areal kvm andel bostäder 80 % andel kommersiella lokaler 20 % Hyresintäkter 2008 MSEK 23 Investeringstillfälle december Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

13 Safarinen 7 2. Rubinen 3 3. Mulbetet Lönnen 2 5. Leoparden 3 6. Konstnären Konstnären Domherren 9 Umeå Portföljen består av 38 fastigheter med totalt 862 lägenheter med huvudsakligen centrala lägen i Umeå. Byggnaderna är uppförda under perioden och har genomgående en mycket god teknisk standard. HFH III äger 91 procent av portföljen, medan 9 procent ägs av en lokal aktör som också ansvarar för den dagliga driften. Umeå ligger i Västerbottens län i norra Sverige och har invånare. Umeå har under flera decennier varit en av Sveriges snabbast växande städer. Befolkningsökningen visar inga tecken på att avta och ytterligare tillväxt förväntas under de kommande åren. Staden domineras av universitetet som har cirka studenter och anställda. Dåliga fönster har bytts ut på en del fastigheter i centrum och kommunen har bidragit med ekonomiskt stöd till projektet för att kunna minska bullernivån i lägenheterna. Investeringen kommer att bidra till att minska värmekostnaderna i portföljen. Portföljen kännetecknas av låga driftskostnader, låg vakansgrad och goda kassaflöden. Denna utveckling förväntas fortsätta också under Andel av årliga hyresintäkter 6 % Nyckeltal Antal byggnader 36 Antal lägenheter 862 Areal kvm andel bostäder 92 % andel kommersiella lokaler 8 % Hyresintäkter 2008 MSEK 50 Investeringstillfälle december 2005 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 13

14 Wellingdorf 5 7. Elmschenhagen 8. Dietrichsdorf Kiel Kiel-Holtenau Fördestraße Dorfstraße Brodersdorf Fastigheterna ligger i stadsdelarna Elmschenhagen, Wellingdorf och Dietrichsdorf Neu. Byggnaderna i Elmschenhagen är delvis uppförda före och under andra världskriget, medan övriga byggnader är från och 70-talen. Kiel är huvudstaden i delstaten Schleswig-Holstein. Staden ligger i norra Tyskland vid den sydöstra delen av Östersjön. I Norden är staden känd som en kommunikationsknutpunkt med färjor till och från Sverige och Norge. Staden är också känd för Kielerkanalen som gör att fartygstrafiken slipper gå den långa vägen runt Skagen. Staden har cirka invånare och befolkningsutvecklingen har varit svagt stigande under de senaste åren. Fokus i den här portföljen har under 2008 varit att hålla en låg vakansgrad. Ett framgångsrikt projekt genomfördes under 2007 där vakansgraden minskades och under 2008 har arbetet fortsatt. I början av 2008 var vakansgraden cirka 4,2 procent och under året minskade den till cirka 3,5 procent. Under 2009 kommer ett uppgraderingsprojekt att genomföras på flera av de lägenheter där underhållet är mest eftersatt, vilket vi förväntar kommer att minska Projensdorf Hasseldleksdamm Hassee Olof-Palme Damm Wik Blücherplatz K i e l e r F ö r d e Poppenbrügge Altstadt Howaldtswerke- Exerzierplatz KIEL Deutsche Werft AG Mönkelberg Ravensberg Düsternbrook Neumühlen-Dietrichsdorf Brunswik Ellerbek Gaarden-Ost K 33 Wellsee B 502 Preetzer Chaussee Ölberg K 31 Ostring K 34 Klausdorf Dreikronen Schönkirchen Oppendorf Dietrichsdorf Siedlung Oppdendorf Lütjenburger Straße Probstellerhagen vakansgraden ytterligare. Målsättningen för 2009 är att komma ner till en vakansgrad på cirka 2,8 procent. Tökendorf Dobersdorf D o b e r s d o r f e r S e e Lillenthal Starkt fokus kommer att ligga på kostnadskontroll och på att göra de investeringar i portföljen som ger bäst avkastning. Dorfstraße Wulfsdorfer Weg Passade Andel av årliga hyresintäkter 16 % Nyckeltal Antal byggnader 168 Antal lägenheter Areal kvm andel bostäder 100 % andel kommersiella lokaler 0 % Hyresintäkter 2008 MEUR 12 Investeringstillfälle november Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

15 Dusseldorf 2. Gelsenkirchen 3. Frankfurt 4. Haar 5. Krefeld 6. Munchen Osnabruck Romanum Flensburg Kiel Cuxhaven Portföljen består av 39 fastigheter i eller i närheten av de mest befolkningstäta områdena i Tyskland. Cirka 55 procent av portföljen ligger i Nordrhein Westfalen och Niedersachsen-området. Resterande del av portföljen ligger i Hessen/Frankfurt-området (28 procent) och Bayern (17 procent). Byggnaderna är huvudsakligen uppförda under perioden Totalt innehåller portföljen lägenheter. Bremen Bielefeld Hamburg Hannover BERLIN De viktigaste fokusområdena under 2008 har varit kopplade till att hålla nere vakansgraden, öka intäkterna samt upprätthålla den goda kostnadsutvecklingen från Ett stort antal åtgärder har också genomförts för att kunna höja hyrorna, vilket gav en hyreshöjning på cirka en procent. Däremot har vi sett ökade förluster på fordringar i delar av portföljen som totalt sett har gett något lägre intäkter än som ursprungligen budgeterats. Några lägenheter i Bomlitz, som har stått tomma under en längre tid, har lagts ut till försäljning. En fastighet har sålts under 2008 för cirka euro. Essen Düsseldorf Köln Bonn Saarbrucken Frankfurt am Main Mannheim Stuttgart Jena Nürnberg Leipzig Chemnitz Dresden Under 2009 kommer bolaget att fortsätta att arbeta målinriktat med att optimera driften och förvaltningen kommer att ha starkt fokus på marknadsföring för att kunna minska vakansgraden i portföljen. München Andel av årliga hyresintäkter 11 % Nyckeltal Antal byggnader 39 Antal lägenheter Areal kvm andel bostäder 93 % andel kommersiella lokaler 7 % Hyresintäkter 2008 MEUR 8 Investeringstillfälle december 2005 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 15

16 Puchheim Einsbach Dachau Unterschleißheim Portföljens 24 fastigheter ligger samlade i Puchheim cirka 20 km utanför München (Bayern). Fastigheterna är lägenhetshus som är byggda under perioden Tekniskt är byggnaderna i gott skick i relation till ålder och byggnadstyp. Portföljen har bra läge ur kommunikationssynpunkt och ligger på gångavstånd från järnvägen. Det tar cirka 20 minuter med tåg till Münchens centrum. Puchheim ligger i ett av de områden i Tyskland som har starkast tillväxt och där arbetslösheten är relativt låg. Detta läge i kombination med relativt låg hyra gör portföljen attraktiv. Portföljen har under 2008 utvecklats något bättre än förväntat. Vakansgraden är lägre än den budgeterade. Det har också genomförts åtgärder som har gett högre hyreshöjningar än förväntat. Kostnaderna för 2008 ligger något över budget, men bedöms ändå ligga på en tillfredsställande nivå. Under 2006/2007 arbetade förvaltningen mycket med hyresgästernas sammansättning i portföljen, vilket har gett gott resultat. Malsach Fürstenfeldbruck E 52 Weichselbaum Olching E 54 A 8 Germering W ü r m B 471 A 96 Buchendorf ST2065 Gräfelfing B 2 Neuried Baierbrunn W ü r m k a n a l Untermenzing E 533 Fasanerie Am Hart Maxvorstadt MÜNCHEN B 11 B a v a r i a Isarvorstadt Unterhaching A 995 A 8 Potzham E 54 E 52 Garching Unterföhring A 94 E 52 MS 18 Otterloh Andel av årliga hyresintäkter 4 % Nyckeltal Antal byggnader 24 Antal lägenheter 440 Areal kvm andel bostäder 98 % andel kommersiella lokaler 2 % Hyresintäkter 2008 MEUR 3 Investeringstillfälle mars Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

17 Soltau 2. Munchen 3. Meckenheim 4. Leipzig 5. Kiel 6. Hildesheim 7. Hamburg Braunschweig Mozart Tosca Flensburg Kiel Portföljen består av 20 fastigheter som ligger utspridda i eller i närheten av de mest befolkningstäta områdena i Tyskland. Huvuddelen av portföljen ligger i München (18 procent), Kiel (14 procent), Meckenheim utanför Bonn (11 procent), Hildesheim vid Hannover (10 procent), Cuxhaven (10 procent) och Hamburg (9 procent). Resterande del av portföljen är utspridd på flera olika platser i västra Tyskland, med undantag av en fastighet som ligger i Leipzig. Byggnaderna i portföljen är uppförda under perioden och anses genomgående ha en god teknisk standard. Totalt innehåller portföljen bostadsenheter. Essen Düsseldorf Cuxhaven Bremen Bielefeld Hamburg Hannover BERLIN Leipzig Dresden Vakansgraden i portföljen har minskat under I början av året var vakansgraden cirka 5,3 procent och i januari 2009 var denna 4,5 procent. Prognoserna för en fortsatt positiv utveckling av vakansgraden under 2009 är goda. Under 2008 har förvaltningen arbetat mycket med att försöka hyra ut en del kommersiella lokaler som har stått lediga under längre tid, men marknaden är tuff och hittills har detta inte lyckats. Förvaltningen kommer att fortsätta att fokusera på detta under Köln Bonn Saarbrucken Frankfurt am Main Mannheim Stuttgart Jena Nürnberg Chemnitz För 2009 kommer det att fokuseras på att ytterligare minska vakansgraden och att arbeta med att minska förlusterna på fordringar som i den här portföljen idag är för höga. München Andel av årliga hyresintäkter 12 % Nyckeltal Antal byggnader 20 Antal lägenheter Areal kvm andel bostäder 90 % andel kommersiella lokaler 10 % Hyresintäkter 2008 MEUR 9 Investeringstillfälle maj 2006 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 17

18 Wedding Reinichendorf 2. Berlin 3. Britz Grunlingweg 4. Spandau Askanierring 5. Spandau Brokzeile 6. Spandau Petzoldweg 7 8. Tegel Lohengrin (Berlin) Blankenfelde Berliner Ring Portföljens lägenheter finns i olika delar av Berlin. Huvuddelen av portföljen ligger i det tidigare Västberlin och 40 procent av portföljen ligger i Spandau av lägenheterna ligger i Östberlin med betoning på Britz, där det finns 956 lägenheter. Portföljen är koncernens största. Tegel A 105 Buchholz Rosenthal Viertel Blankenburg Niederschönhausen Reichendorf Seestraße Wedding Malchow Prenzlauer Berg Weiβensee Lindenberg Falkenberg Marzahn Berlin är huvudstaden och den i särklass största staden i Tyskland med 3,4 miljoner invånare. Trots att stadens ekonomi har drabbats hårt av lågkonjunkturen i Tyskland har befolkningen legat på en stabil nivå under de senaste åren. Berlin är också säte för den tyska regeringen och för centrala statsinstitutioner. Utvecklingen i portföljen har under 2008 varit god. Vakansgraden har fortsatt att falla och har under perioder av året legat under 2 procent, vilket är mycket bra jämfört med motsvarande objekt i samma område. Hyreshöjningarna i Berlin har också varit goda under 2008 och den utvecklingen förväntas fortsätta under Totalt sett har alltså den här portföljen levererat ett resultat för 2008 som är bättre än budgeterat. Under 2009 kommer en betydande uppgradering av en fastighet i portföljen att genomföras. Det kommer att utarbetas en ny hyrestabell (Mietspiegel) i Berlin under Avus Olympic Stadium Heerstraβe E 51 Granewald Tiergarten Charlottenburg A 104 Alt-Treptow BERLIN Kreutzberg Schoneberg A 100 Mariendorf B 101 B 96 Danziger Straße Friedrichshain Alt- Treptow Baumschlungenweg Landsberger Allee Fempfuhl Rummelsburg Spree Plänterwald Johannisthal A 113 Gropiusstadt hösten 2009 som förhoppningsvis kommer att möjliggöra ytterligare hyreshöjningar. Under 2008 gav de kostnadsbesparande åtgärder som gjordes under 2007 utdelning vilket gör att kostnaderna nu ligger på en acceptabel nivå. Vi ser att det finns stor efterfrågan på lägenheterna och vakansgraden förväntas ligga på en stabilt låg nivå framöver. Adlergestell Andel av årliga hyresintäkter 20 % Nyckeltal Antal byggnader Antal lägenheter Areal kvm andel bostäder 99 % andel kommersiella lokaler 1 % Hyresintäkter 2008 MEUR 15 Investeringstillfälle juni Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

19 Max Frisch Flensburg Kiel Fastigheterna består av lägenheter på olika platser i västra Tyskland. Cirka 80 procent av portföljen ligger i Oberhausen, Köln och Hamburg. Byggnaderna är uppförda under perioden från förra sekelskiftet och fram till början av 1990-talet och har en normal teknisk standard med hänsyn till åldern. Byggnaderna står på arrendetomter och hyrs på 200-åriga kontrakt. Cuxhaven Bremen Hamburg Hannover BERLIN Portföljen har under 2008 haft ett utmanande år. Hyreshöjningarna blev lägre än förväntat samtidigt som kostnaderna för löpande underhåll har legat för högt. Detta har lett till en utveckling under 2008 som är svagare än förväntat. Essen Düsseldorf Köln Bonn Bielefeld Jena Leipzig Chemnitz Dresden För 2009 kommer det att fokuseras på en noggrann uppföljning av hyresgästerna för att minska förlusterna på fordringar samt på att aktivt söka försäljningsmöjligheter för vissa av fastigheterna i Kiel med stora underhållsbehov. Saarbrucken Frankfurt am Main Mannheim Nürnberg Stuttgart München Andel av årliga hyresintäkter 12 % Nyckeltal Antal byggnader Antal lägenheter Areal kvm andel bostäder 95 % andel kommersiella lokaler 5 % Hyresintäkter 2008 MEUR 9 Investeringstillfälle september 2006 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 19

20 Vyn 1, Jönköping 20 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

21 Nyckeltal Hyresfastigheter Holding III Gul AB («HFH III») äger 32,61 % av aktierna i Hyresbostäder i Sverige III Gul AB («HBS III»). Koncernredovisningen upprättas av det norska moderbolaget. Den officiella årsredovisningen för HFH III omfattar endast moderbolagets redovisning, och visar inte utfallet från den underliggande driften i fastighetsportföljerna. Nedan visas därför nyckeltal från resultat- och balansräkningen för HBS III. Hyresbostäder i Sverige III Gul AB (SEK i tusentals kronor) Resultaträkning Intäkter Driftskostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Driftsresultat Finansiellt resultat Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Minoritetsandel (SEK i tusentals kronor) Balansräkning Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital Minoritetsandel Summa eget kapital (inkl minoritetsandel) Avsättningar och obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa Eget kapital och skulder Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 21

22 22 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

23 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 23

24 24 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

25 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 25

26 26 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

27 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 27

28 28 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

29 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 29

30 30 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

31 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 31

32 32 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB

33 Årsrapport 2008, Hyresfastigheter Holding III AB 33

34

35

36 Hyresfastigheter Holding III AB C/O ABG Sundal Collier Postboks 1444 Vika N-0115 Oslo signatur.no

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding III AB

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding III AB Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding III AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding III AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten:

Läs mer

Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding IV AB

Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding IV AB Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding IV AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Hyresfastigheter Holding IV AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Max Frisch... 7 Nidda...

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding II AB > 4 200 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) > 2 200 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding II AS

Läs mer

Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Årsrapport 2008 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2008 AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding I AB

Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding I AB Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding I AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Översikt över Hyresfastigheter Holding I AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Malmö I...

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport mars 01 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Årsrapport 2010. Hyresfastigheter Holding IV AB

Årsrapport 2010. Hyresfastigheter Holding IV AB Årsrapport 2010 Hyresfastigheter Holding IV AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding IV AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 8 Allmänt

Läs mer

Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2008 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Strukturbild efter transaktionen 6 Drift, förvaltning och

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB > 4 900 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS 6 % Næringsbygg 100 % 80 % 75 % 75 % 49,9 % 65 % 49

Läs mer

Arsredovisning Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB

Arsredovisning Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB Arsredovisning Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB Org nr 556645-9722 Rakenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB 1 (11) Akrsredovisning f8r råkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken Svenska Bostadsfonden 8 Uttern 2008 förvaltningsber ättelse 2008 SVENSK A BOSTADSFONDEN 8 AB Faktaruta

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 8

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport juni 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport juni 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport mars 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport mars 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2013 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr. 2006-09-01 -- 2007-08-31 och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2010 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsrapport 2011. Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2011. Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2011 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Viktiga händelser 2011... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Triangeln, Sweden -10-24 NCC AB 1 Q3 i korthet Orderingång 12 383 (12 160) MSEK Orderstock

Läs mer