HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 12 november 2013 kl Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström (C) Övriga deltagande Joakim Malmdahl, kommunchef Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Carina Hansson, samordnare, 88 Henrik Tingsström, 92 Victoria Schön-Månsson, ekonomichef, Anna Emrin, redovisningsekonom, Anders Ivansson, miljöinspektör, 101, 106 Samuel Bergquist, projektledare Högsby-Björkshultsprojektet 101 Anders Svensson Länsstyrelsen, 101 Anders Johansson, verksamhetschef, 105 Utses att justera Ingemar Svanström (C) Tid och plats för justering Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Jonas Erlandsson Justerande... Ingemar Svanström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (30) KU 85 DNR: KU Godkännande av dagordning Föreslås att dagordningen kompletteras med följande ärenden: - SCBs medborgarundersökning Information kring eventuella avyttringar av fastigheter - Kiosken vid resecentrum - Budgetärende Kommunstyrelsens beslut Dagordningen, med kompletteringar, godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30) KU 86 DNR: KU Näringslivsfrågor samt redovisning över aktuellt läge för företagarna i kommunen Jonas Erlandsson (S) efterlyste på kommunstyrelsens sammanträde en redovisning över läget för företagarna i kommunen och ville att det skulle redovisas på nästa kommunledningsutskottssammanträde. En redovisning över dagsläget i det lokala näringslivet och information kring upphandlingar och LOU är framtagen av utvecklingsstrategen. Kommunstyrelsens beslut Näringslivsrapporten godkännes. Kommunchefen får i uppdrag att sammankalla sponsorerna för älgjakten, till ett utvärderings- och uppföljningsmöte. Beslutsunderlag Protokoll KS 188 Tjänsteutlåtande - Näringslivsrapport KU doc Beslutsmottagare Utvecklingsstrategen Kommunchefen

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (30) KU 87 DNR: KU Bolagspolicy för bolagen Kommunfullmäktige beslutade , 120 att godkänna bolagsordning och ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen. Bolagspolicy för de helägda kommunala bolagen återremitteras däremot för översyn av 7 "Samordning av funktioner". Kommunchefen redovisar förslag till ändrad text. Kommunledningsutskottets förslag Den reviderade bolagspolicyn för de helägda kommunala bolagen godkännes. Beslutsunderlag Bolagspolicy_reviderad doc

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) KU 88 DNR: KU Befolkningsfrågor Vid kommunledningsutskottets sammanträde fick samordnaren och informatören i uppdrag att utforma en enkät som ska skickas till kommunens in- och utflyttare. Vid dagens sammanträde redovisar samordnaren resultatet av inkomna enkätsvar. Enkäter skickades ut till samtliga personer över 18 år som flyttat till eller från Högsby kommun under perioden Av totalt utskickade enkäter inkom 115 svar. Kommunledningsutskottets beslut Kommunledningsutskottet tackar för en väl genomförd undersökning och redovisning. Samordnaren får i uppdrag att göra en sammanfattning som presenteras för utskotten, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt ledningsgruppen och chefsgruppen inom mjuk sektor. Sammanfattningen behandlas på utskotten i februari Beslutsunderlag Protokoll KU 54 Beslutsmottagare Samordnaren Verksamhetschefen

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) KU 89 DNR: KU Revidering av regler för utdelning av kommunens hedersbelöning Högsby kommuns regler för utdelning av kommunens hedersbelöning har ej blivit reviderade efter att den politiska organisationen förändrades Punkt 2 i reglerna har haft följande lydelse: "Under 25-årsperioden, minst en mandatperiod, varit ledamot i någon av följande nämnder/styrelser: kommunstyrelse, socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, kultur-, fritids- och turismnämnd eller teknisk nämnd." Kommunchefen föreslår att punkt 2 ändras till följande: Under 25-årsperioden, minst en mandatperiod, varit ledamot i någon av följande nämnder/styrelser/utskott/direktion: kommunstyrelser, socialt utskott, utbildningsutskott, myndighetsnämnd eller förbundsdirektion. Kommunledningsutskottet föreslår att "minst en mandatperiod" tas bort. Kommunledningsutskottets förslag Regler för utdelning av kommunens hedersbelöning godkännes enligt följande lydelse: Regler för utdelning av kommunens hedersbelöning Högsby kommuns hedersbelöning, bestående av kristallskål från Orrefors, utdelas till förtjänta förtroendevalda som uppfyller nedan nämnda villkor: 1. Till kommunal ordinarie förtroendevald som under en tid av minst 25 år, minst en sammanhängande mandatperiod, varit ledamot av kommunfullmäktige eller någon i Högsby kommuns kommunala styrelser/nämnder. Med kommunal nämnd jämställs i dessa regler styrelse/direktion i helägt kommunalt bolag, ekonomisk förening, kommunalförbund, utskott eller stiftelse. 2. Undantag för punkt 1 kan göras efter särskild prövning av kommunstyrelsen för sådan ordinarie förtroendevald som i sitt uppdrag uträttat gärning som på ett påtagligt sätt medverkat till kommunens utveckling och kommuninvånarnas trygghet.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (30) KU 89 DNR: KU Samma person kan ej tilldelas kommunens hedersbelöning mer än en gång. Hedersbelöning utdelas ej postumt. 4. Frågan om hedersbelöning aktualiseras till kommunstyrelsen av den nämnd eller styrelse varunder vederbörande sorteras. Avsägelse ska respekteras. Belöningen utdelas lämpligen i samband med något kommunfullmäktigesammanträde. Beslutsunderlag Beslut om hedersbelöning, KF 214, pdf Tjänsteutlåtande Utskott_jm

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (30) KU 90 DNR: KU BioBlizt/ Forum Emån 2014 BioBlitz är en 24 timmars inventering av alla arter som finns i ett bestämt område. Evenemanget samlar forskare, studenter och amatörbiologer för att dokumentera den biologiska mångfalden i närnaturen. Alla är dock välkomna, eftersom aktiviteterna organiseras som guidningar och resultaten kommer att visas upp i någon slags endagsnaturum. Därmed bidrar evenemanget till kunskapsspridning kring natur. Evenemanget är en lugn aktivitet av naturkaraktär, relativt småskalig, där publiken får möjlighet att uppleva den unika naturen genom att delta i aktiviteterna. BioBlitzen i Högsby kommer att bli den fjärde i Sverige. Genomförandet kommer att ske genom Naturskyddsföreningens Länsförbund. Kontaktperson på kommunen kommer att bli miljöchefen. Projektet har flera syften. Först och främst synliggörs och förmedlas den biologiska mångfalden kring Emån i Högsby. Under har Högsby kommun förbättrat tillgängligheten och framkomligheten i Ryningen, ett naturområde på kommungränsen mot Hultsfred. Med hjälp av LONA-pengar och frivillig insats från de lokala naturskyddsföreningar har bland annat utsiktsplatser skapats. Även parkering och skyltning har anordnats. Ett naturevenemang som BioBlitz är ett hjälpmedel i marknadsföringen av naturområdet till en större publik. Projektet kommer att genomföras av Naturskyddsföreningen. Länsförbund i samarbete med Högsby kommun, Handbörds Naturskyddsförening, Linnéuniversitetet och andra lokala föreningar och företag. Projektparterna kommer att medverka med sin expertkunskap, medlemmarnas ideella arbete och kommunens arbetsinsats. Avsikten är att även involvera grundskolor och gymnasiet. Projektet ansöker om bidrag från Högsby kommun med 250 timmar i arbetsinsats för genomförande år Kommunledningsutskottets beslut Högsby kommun medfinansierar projekt BioBlitz med kronor i form av arbetsinsatser, beräknat till 250 timmar, år Arbetsinsatsen beräknas genomföras av fritidschefen, samordnaren och miljöchefen.

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (30) KU 90 DNR: KU Kommunchefen får i uppdrag att efterhöra med skolan om eleverna kan erbjudas möjlighet att deltaga på aktiviteten. Beslutsunderlag underlag bioblitz lona.doc NBE underlag KLU.pdf Budget_v102.pdf Beslutsmottagare Pepijn Klaassen, Ork-idé AB Rektorer grundskola, gymnasium Fritidschefen Miljöchefen

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) KU 91 DNR: KU Motion gällande justa villkor Socialdemokraterna skriver i motion daterad att det har vid flera tillfällen i olika forum beskrivits att ojusta arbetsvillkor förekommer, att anställningar inte följer svenska regler och lagar. Både arbetstagare, arbetsgivare och fackliga organisationer har tagit avstånd från detta. Samtliga önskar "justa villkor", som har blivit ett begrepp. Med justa villkor befrämjas en sund konkurrens genom lika förutsättningar. Dessa arbetsplatser har rättvisa regler och en sund arbetsmiljö för sina anställda. Socialdemokraterna menar att Högsby kommun ska upprätta inköpsregler som följer det svenska kollektivavtalets och meddelarfrihetens regelverk. De producenter, serviceinrättningar och företag etc. där kommunen är kund ska kunna visa/dokumentera att deras löne- och arbetsvillkor motsvarar svenskt kollektivavtal inklusive meddelarfrihet, om inte kollektivavtal finns formellt upprättat. Högsby kommun ska ha rätt att kontrollera detta vid inköp eller upphandling. Socialdemokraterna yrkar att Högsby kommun vid kundrelationer endast använder sig av de företag som har verksamhet enligt de justa regler som beskrivs ovan och att rutiner upprättas för detta. Ekonomichefen svarar att "sedan i mars 2013 ingår Högsby kommun i en gemensam inköpscentral tillsammans med Mönsterås, Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner. Inköpscentralen är stationerad i Västervik och administrerar avtal, inköp och upphandlingar för de samverkande kommunerna. Inköpscentralen i Västervik håller på att ta fram dokumentation och riktlinjer för inköp och upphandling som ska vara gemensamma för de samverkande kommunerna. I detta arbete ingår även att ta fram etiska riktlinjer för upphandlingar samt krav på uppförandekod för leverantörer. Förslag på policydokument kommer att skickas till de berörda kommunerna under början av 2014, för fastställande av kommunfullmäktige i respektive kommun."

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) KU 91 DNR: KU Kommunledningsutskottets förslag Ovanstående skrivelse godkännes som svar på motionen. Motionen är därmed besvarad. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KU - Justa villkor vid upphandling Motion S.pdf Protokoll KF 36

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (30) KU 92 DNR: KU Medborgarförslag om konst Henrik Tingström har inkommit med ett medborgarförslag om konst, daterat , enligt nedan. Som medborgarförslag föreslås att runt 1 procent av Högsby kommuns budget satsas på kommunens konsthantering, konstinköp och digital dokumentation av redan kommunägd konst. Inköpt konst ska utsmycka kommunens egna lokaler och offentliga miljöer. Kommunens totala konstsamling ska präglas av variation, mångsidighet och kvalitet. Konstverk avser både lös och fast konst. Lös konst är flyttbar och kan till exempel vara målningar, textila konstverk och mindre skulpturer. Med fast konst avses konst som monteras fast i byggnader eller utomhus i offentliga miljöer. Att samband med konstinköp eller inventering dokumentera konstverk i ett digitalt arkiv med foto, verkets namn, konstnär, placering, förvärvsdatum och inköpspris. Konstinköp och konstgåvor ska bedömas och hanteras av lämplig förvaltning, konstintresserad arbetsgrupp eller i samarbete med lokal konstförening. Det ska ges möjlighet för betraktaren av kommunens offentliga konst, att möta olika konstnärliga temperament, tekniker och uttryck. Såväl det etablerade och traditionella som det nya och oväntade ska förekomma. Konstsamlingen ska ses som en bildningsinstitution som också vänder sig till en ovan konstpublik. Konst ska placeras ut i kommunens lokaler, exempelvis äldreboenden och skolor samt i lättillgängliga offentliga miljöer. Konsten bör också pedagogiskt presenteras för olika målgrupper. Kommunanställda ska få möjlighet att låna och byta verk från kommunens konstsamling att hänga i sina korridorer, mötes- och arbetsrum. Flertalet kommuner i landet har antagit någon slags konstpolicy för att hantera konstinköp, både som lösa inventarier men även fasta installationer i byggnader. Många kommuner har antagit en budget för

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (30) KU 92 DNR: KU konstinköp på 1% på den budgeterade investeringen i nyproduktionen eller ombyggnationen av kommunala byggnader. I Högsby kommun var ett liknande ärendet uppe i arbetsutskottet i april 1989, där ärendet avslogs. Om kommunfullmäktige anser att även Högsby kommun skall eftersträva mer konstinköp måste en konstpolicy tas fram som reglerar inköpen. Vidare så skickar man i och med detta även direktiv till Budgetberedningen att avsätta medel i investeringsbudgeten för detta ändamål. Kommunledningsutskottets förslag Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att göra en konstinventering samt att en konstpolicy upprättas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Utskott_jm Medborgarförslag

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (30) KU 93 DNR: KU Bidragsansökan Missing People Missing People Sweden, MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera skallgångar när personer är försvunna. Organisation växer och är i stort behov av stöd från det svenska näringslivet för att kunna fortsätta verksamheten. Arbete har utvecklats från att tidigare bestått mest av sökande efter kroppar i fall där polisen gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, tillsammans med polisen, för att rädda liv. MPS frågar om Högsby kommun vill stödja verksamheten med 5000 kronor. Kommunledningsutskottets beslut Kommunen bidrar med 5000 kronor under förutsättning att minst hälften av länets kommuner är med och bidrar till denna verksamhet för Beslutsunderlag _prislista_mp 5.pdf _mp_info.pdf Beslutsmottagare Kommunchefen

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (30) KU 94 DNR: KU Kiosken vid resecentrum Fråga ställs hur det går för hyresgästen som hyr kiosken vid resecentrum och vilka villkor som gäller avseende öppethållande av kiosk och väntsal. Kommunledningsutskottets beslut Kommunchefen får i uppdrag att utreda frågan. Beslutsmottagare Utredaren Kommunchefen

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30) KU 95 DNR: KU Fonder och stiftelser Högsby kommun har idag fyra stiftelser som förvaltas av Kommunstyrelsen; Skolsamfonden Omsorgssamfonden Den Sällska fonden CJ Karlssons fond Kapitalet i Sven Olssons minnesfonds stiftelse har Kommunstyrelsen tidigare i år beslutat att överföra till Omsorgssamfonden, då dessa saknade stadgar och inte ansågs vara en egen stiftelse. Stadgarna till samtliga stiftelser säger att maximalt 90 % av avkastningen får delas ut årligen. Avkastning som inte används, reserveras för utdelning kommande år. Skolsamfonden och Omsorgssamfonden delades ut senast 2009, den Sällska fonden 1998 och avseende CJ Karlssons fond finns det anteckningar om en utbetalning Sedan 2010 gäller bestämmelserna att stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen senast sex månader efter deras bildning. Gamla stiftelser med kapital understigande 10 prisbasbelopp har en övergångstid på fem år, vilket gör att de senast 2015 ska vara registrerade och ha fått ett organisationsnummer. Stiftelserna som förvaltas av Högsby kommun är ännu inte registrerade hos Länsstyrelsen. Enligt tidigare beslut, KS 150, har Högsby kommun ansökt om permutation av stiftelsen Den Sällska fonden. Stiftelsen skulle avvecklas och resterande kapital överföras till Skolsamfonden. Permutationsansökan skickades till Kammarkollegiet där vi fick svaret att de som praxis ger tillstånd att förbruka kapitalet i stiftelser vars kapital understiger en miljon kronor. Detta på grund av att avkastningen i dessa fall är så liten att ändamålet inte bedöms kunna uppfyllas på ett ändamålsenligt sätt. Kammarkollegiet anser att en sammanläggning av Den Sällska fonden och Skolsamfonden inte är genomförbar då en stiftelse med så ringa kapital skulle sakna den varaktighet som krävs för en giltig stiftelsebildning.

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30) KU 95 DNR: KU Enligt 6 kap. 5 Stiftelselagen får en stiftelses förvaltare i vissa fall besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar utan att det krävs Kammarkollegiets tillstånd. Följande förutsättningar måste då vara uppfyllda: Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. Värdet av stiftelsens tillgångar, värderade med tillämpning av 3 kap. 3, har vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp motsvarande tio gånger det då gällande prisbasbeloppet (år kr, kr, kr. Stiftelsen saknar skulder. Om stiftelsens förvaltare gör bedömningen att samtliga ovanstående punkter är uppfyllda för stiftelsen så innebär det att förvaltare får besluta att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill den är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Ett sådant beslut kräver dock tillstånd från tillsynsmyndigheten, i detta fall Länsstyrelsen. Kommunledningsutskottets förslag Då alla punkter i 6 kap. 5 Stiftelselagen är uppfyllda för Den Sällska fonden och CJ Karlssons fond föreslås att dessa stiftelser avvecklas och kapitalet förbrukas i enlighet med varje stiftelses ändamål eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Permutationsansökan för Den Sällska fonden återkallas från Kammarkollegiet med ett yrkande om att ansökningsavgiften återbetalas. Kapitalet för Den sällska fonden uppgår till kr och föreslås tilldelas Utbildningsutskottet i Högsby kommun, för insatser som kommer eleverna vid kommunens grundskola och/eller gymnasieskola tillgodo. Utbildningsutskottet beslutar om insatserna och återrapporterar till Kommunstyrelsen efter utförda aktiviteter. Kapitalet för CJ Karlssons fond uppgår till kr och föreslås tilldelas Ruda samhällsförening för utsmyckning av Ruda samhälle.

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (30) KU 95 DNR: KU Omsorgssamfondens och Skolsamfondens ändamål har inte kunnat främjas sedan 2009, då de senaste utdelningarna gjordes. Om ändamålen för fonderna inte kommer att kunna främjas under de kommande åren föreslås dessa fonder att avvecklas så snart samtliga punkter i 6 kap. 5 Stiftelselagen är uppfyllda. I händelse av att Omsorgssamfondens respektive Skolsamfondens ändamål inte kommer att kunna främjas under de kommande åren och att fonderna därför avvecklas föreslås fondernas respektive kapital tilldelas enligt följande; Omsorgssamfondens kapital uppgår till kr och föreslås tilldelas Sociala utskottet i Högsby kommun, för utsmyckning eller utrymme för rekreation på kommunens särskilda boenden. Sociala utskottet beslutar om insatserna och återrapporterar till Kommunstyrelsen efter utförda aktiviteter. Skolsamfondens kapital uppgår till kr och föreslås tilldelas Utbildningsutskottet i Högsby kommun, för insatser som kommer eleverna vid kommunens grundskola och/eller gymnasieskola tillgodo. Utbildningsutskottet beslutar om insatserna och återrapporterar till Kommunstyrelsen efter utförda aktiviteter. Kommunstyrelsen delegerar åt Anna Emrin, redovisningsekonom Högsby kommun, Att ansöka om tillstånd för att avveckla den Sällska fonden och CJ Karlssons fond hos Länsstyrelsen Östergötland, Att återkalla permutationsansökan för den Sällska fonden hos Kammarkollegiet, Att registrera kvarvarande stiftelser, Skolsamfonden och Omsorgssamfonden, hos Länsstyrelsen Östergötland Samt att i övrigt företräda stiftelseförvaltaren i aktuella ärenden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande stiftelser KS Protokoll KS 150

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30) KU 96 DNR: KU Verksamhetsplan kommunledningskontoret Under hösten 2012 arbetade ekonomienheten på Högsby kommun fram en verksamhetsplan för enheten avseende 2012/2013, som redovisades och godkändes av kommunledningsutskottet. Denna verksamhetsplan har nu följts upp och utvärderats. En ny verksamhetsplan för ekonomienheten avseende 2013/2014 har arbetats fram under hösten Verksamhetsplanen har utarbetats av medarbetarna på ekonomienheten och utgår från Kommunledningsutskottets balanserade styrkort i budget Kommunledningsutskottets beslut Kommunledningsutskottet godkänner uppföljningen av verksamhetsplan för 2012/2013 avseende ekonomienheten samt upprättad verksamhetsplan för 2013/2014 avseende ekonomienheten. Kommunledningsutskottet ger en eloge till ekonomichefen för väl utfört arbetet med upprättande av planen. Beslutsunderlag Verksamhetsplan ekonomi pdf Tjänsteutlåtande Utskott - Verksamhetsplan ekonomi Uppföljning verksamhetsplan ekonomi pdf Beslutsmottagare Ekonomichefen

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (30) KU 97 DNR: KU Atrinova Kommunstyrelsen beslutade , 212, att från och med 2013 utträda som medlem i näringslivssamverkan Oskarshamn-Mönsterås- Högsby (TRINOVA). Kommunledningsutskottets beslut Högsby kommun avstår från att förnya medlemskapet i Trinova. Beslutsunderlag Atrinova.ppt Protokoll KU 67 KS 212, pdf Beslutsmottagare Trinova Utvecklingsstrategen

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (30) KU 98 DNR: KU Utredningsuppdrag 1) Vakans på ekonomichefstjänsten från och med årsskiftet föranleder att kommunchefen bör få i uppdrag att utreda samverkansmöjligheter inom ekonomiadministrationen. 2) Löpande utvärdering av de kommunala verksamheterna är av största vikt och en nödvändighet för att optimera verksamhet. Kommunens näringslivsverksamheten har ej varit föremål för utvärdering sedan den nya organisationen med en utvecklingsstrateg infördes Kommunchefen bör få i uppdrag att genomföra en sådan utredning. Kommunledningsutskottets förslag Kommunchefen får uppdrag enligt ovanstående. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Utskott_jm

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (30) KU 99 DNR: KU Ekonomiuppföljning KLU Kommunchefen redovisar ekonomiuppföljning avseende kommunledningsutskottet. Prognosen pekar mot ett överskott om kronor på årsbasis Kommunledningsutskottets beslut Redovisningen godkännes.

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (30) KU 100 DNR: KU Valbidrag för att öka valdeltagandet Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela projektbidrag för aktiviteter som syftar till att få fler att rösta i valet Målgruppen för projekten ska vara unga och/eller utrikes födda i alla åldrar. Anmälan ska göras mellan den 1 november 2013 och den 3 januari Ett förslag till ansökan är upprättad av fritidschefen och fritidsledarna. Projekttiden avser tiden Kommunledningsutskottets beslut Upprättat förslag till projektansökan godkännes ej, utan måste arbetas om. Den reviderade ansökan tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 10 december Beslutsunderlag Bidrag för att uppmuntra till ökat valdeltagande.doc Valbidrag för att öka valdetagandet.pdf Beslutsmottagare Kommunchefen Fritidschefen KS

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (30) KU 101 DNR: PBG Sanering av Björkshults glasbruksområde Vid dagens sammanträde medverkar projektledare Samuel Bergquist, Sweco, Anders Svensson, Länsstyrelsen och Anders Ivansson, kommunens kontaktperson. En redovisning ges av aktuellt läge för saneringen av Björkshults glasbruksområde. Kommunledningsutskottets beslut Kommunledningsutskottet tackar för informationen.

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (30) KU 102 DNR: KU Landsbygdsprogrammet och LLU (Lokalt Ledd Utveckling f d Leader) Utvecklingsstrategen har, på uppdrag av KLU, tidigare varit i kontakt med Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd för att undersöka hur intresset varit för att öppna upp för ett större område där även Högsby kommun skulle kunna ingå. Tongångarna har varit enbart positiva och de fyra nuvarande kommunerna i Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd (Eksjö, Hultsfred, delar av Oskarshamn och Vimmerby) ställer sig alla positiva till Högsby kommuns presumtivt framtida medverkande. Nuläget när det gäller Landsbygdsprogrammet är det att regeringen håller f n på att jobba fram utformningen av det nya nationella landsbygdsprogrammet, vilket i slutet på året ska skickas in till EUkommissionen för godkännande (vilket kan ta upp till 6 mån). Det är först därefter som vi i Sverige kan påbörja arbetet med landsbygdsutveckling via Landsbygdsprogrammet. Sannolikt kommer därför arbetet med LLU tidigast att kunna starta under Dock kommer 2014 ägnas åt att skriva strategier för respektive område, och då inte minst för området Astrid Lindgrens Hembygd. De fyra nuvarande kommunerna i området Astrid Lindgrens Hembygd har i respektive kommun och till dags dato fattat politiska beslut om en avsiktsförklaring att tillsammans med Astrid Lindgrens Hembygd fortsätta arbetet med landsbygdsutveckling. Mot bakgrund av detta har Astrid Lindgrens Hembygd nu även ställt frågan till Högsby kommun om en liknande avsiktsförklaring. Högsby kommun har under innevarande programperiod ( ) ingått i Leaderområdet Mitt i Småland. Vad som kommer att ske med detta område inför nästa programperiod är fortfarande något oklart. Såvida det inte blir en fortsättning i någon regi så kommer en avveckling av Leaderkontoret att ske under 2014, då en slutredovisning av verksamheten ska inlämnas till Jordbruksverket i början av Högsby kommun har i och med nuvarande programperiods slut inte heller längre några förpliktelser gentemot Mitt i Småland, utan är fria att söka samarbete med t ex Astrid Lindgrens Hembygd.

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (30) KU 102 DNR: KU Kommunledningsutskottets förslag Högsby kommun undertecknar avsiktsförklaring om ett vidare samarbete med Astrid Lindgrens Hembygd avseende landsbygdsutveckling i ett s k LLU-område. Högsby kommun begär utträde/ej fortsatt medlemskap i Mitt i Småland efter nuvarande programperiods slut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande - Lokalt Ledd Utveckling (Astrid Lindgrens Hembygd) KLU doc Protokoll KU 26

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (30) KU 103 DNR: KU Information om eventuell avyttring av fastigheter Kommunchefen informerar från lokalresursplaneringsgruppens (LRP) möte LRP-gruppen föreslår att gamla lågstadiebyggnaden i Högsby, Tegelbruket och Skyttebo förskola i Berga avyttras. Kommunchefen informerar om pågående försäljning av fastigheten Mellby 7:1. Kommunledningsutskottets beslut Kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram förslag till beslut att avyttra ovanstående fastigheter. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde Beslutsmottagare KS

28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (30) KU 104 DNR: KU Inbjudan att delta i SCB:s medborgarundersökning 2014 Statistiska centralbyrån (SCB) efterhör om kommunen vill delta i Medborgarundersökningen våren Sista dag för anmälan är den 21 februari. Sista dag för att beställa tilläggsfrågor är den 3 februari. Kommunledningsutskottets beslut Ärendet beslutas av kommunledningsutskottet Beslutsmottagare KLU

29 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (30) KU 105 DNR: KU Brottsförebyggande- och folkhälsofrågor Verksamhetschefen redogör för hur arbetet med brottsförebyggande- och folkhälsofrågor har varit fördelat. Efter organisationsförändringar i verksamheten är det inte helt klart ännu på vilken tjänst dessa frågor ska ligga. Många olika befattningar inom kommunen jobbar idag med ANDT-frågor (Alkohol-Narkotika-Doping-Tobak), folkhälsofrågor samt brottsförebyggande frågor på olika sätt inom flera olika verksamheter. Kommunstyrelsens beslut Representant från Landstinget inbjuds till Högsby kommun för att vid något tillfälle informera kommunens chefer och den politiska ledningen angående Landstingets arbete med folkhälsofrågor. Verksamhetschefen får i uppdrag att kontakta landstinget Beslutsmottagare Verksamhetschefen

30 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (30) KU 106 DNR: MA Information kring arbetet med framtagande av VA-plan för Högsby kommun Miljöinspektör Anders Ivansson informerar om hur långt arbetet med framtagande av VA-plan, med tillhörande bilagor, för Högsby kommun avancerat. Anders Ivansson kommer att lämna över det slutgiltiga arbetet till kommunens miljöchef, Anneli Nielsen. Kommunledningsutskottets beslut Informationen godkändes Beslutsmottagare Kommunchefen Miljöinspektören Miljöchefen

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 7 oktober 2013 kl 18.30-21.20. Ajournering mellan kl 20.30-20.45. Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunledningsutskottet 2015-02-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunledningsutskottet 2015-02-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Notariet, tisdagen den 3 februari 2015 kl 08.30-17.00 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Marcus Schön (M) Jonas Erlandsson (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S)

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 17 november kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Roland Waern

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Kommunstyrelsen 2009-06-15 1 (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-14.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer