Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter"

Transkript

1 BO 37 SM 1101 Rikets fastigheter 2011 Assessment of Real Estate in 2011 I korta drag Taxeringsvärden enligt Fastighetstaxeringen 2011 Det totala taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i landet är enligt 2011 års allmänna och särskilda fastighetstaxering miljarder kronor. Detta innebär en ökning med 298,1 miljarder kronor eller 4,9 procent jämfört med 2010 års förenklade och särskilda fastighetstaxering. De största ökningarna gäller för lantbruk då dessa varit föremål för allmän fastighetstaxering Det totala taxeringsvärdet för lantbruk har ökat med 242,0 miljarder kronor eller 33,1 procent jämfört med 2010 års fastighetstaxering. Hyreshusens totala taxeringsvärde har ökat med 18,3 miljarder eller 0,9 procent. Det totala taxeringsvärdet för småhus har ökat med 27,5 miljarder eller 1,0 procent medan ökningen för industrier stannade på 2,4 miljarder eller 0,9 procent. Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter Lantbruksenhet Småhusenhet Hyreshusenhet Industrienhet Ägarlägenhetsenhet Täktenhet Elproduktionsenhet Magnus Walestad, SCB, tfn , eller Martin Verhage, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie BO Bostäder och byggande. Utkom den 12 december URN:NBN:SE:SCB-2011-BO37SM1101_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 BO 37 SM 1101 Innehåll Statistiken med kommentarer Taxeringsvärden för samtliga taxeringsenheter Taxeringsvärdehöjningar Genomsnittliga taxeringsvärden för småhus- och fritidshusenheter Tabeller Teckenförklaring 1A. Lantbruksenheter år 2011 och Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter. Hela riket 1B. Småhusenheter år 2011 och Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter. Hela riket 1C. Hyreshusenheter år 2011 och Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter. Hela riket 2A. Industrienheter år 2011 och Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter. Hela riket. 2B. Täktenheter och elproduktionsenheter år 2011 och Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter. Hela riket 3. Specialenheter år 2011 och Antal taxeringsenheter. Hela riket 4. Samtliga taxeringsenheter år Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter efter län. Värden i miljoner kr. 5. Lantbruksenheter (Typkod 100, 110, 113, 120 och 121). Delvärden (taxeringsvärden) och antal taxeringsenheter med respektive delvärde efter län. Värden i miljoner kr. 6. Bebyggda småhusenheter år Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter efter län. Värden i miljoner kr. 7. Bebyggda hyreshusenheter år Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter efter län. Värden i miljoner kr. 7B. Hyreshusenheter Bostads- och lokalvärden och antal taxeringsenheter efter län. Värden i miljoner kr. 8. Bebyggda industrienheter (tillverkningsindustri) år Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter efter riksområde. Värden i miljoner kr Bebyggda industrienheter (ej tillverkningsindustri) år Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter efter riksområde. Värden i miljoner kr Specialenheter år Antal taxeringsenheter efter län Diagram 1. Totala markvärden och byggnadsvärden år 2011 efter län. Miljarder kronor Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken 29 29

3 SCB 3 BO 37 SM 1101 Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Län ingående i Riksområden Publicering och specialbearbetningar Bilagor Förteckning över typkoder vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering från och med år (Bilaga 1) Fastigheter undantagna från skatteplikt. (Bilaga 2) Tidigare redovisning över utfallet av allmän fastighetstaxering fr.o.m. år 1981 samt från särskild fastighetstaxering fr.o.m (Bilaga 3) In English Summary List of tables List of terms

4 SCB 4 BO 37 SM 1101 Statistiken med kommentarer Taxeringsvärden för samtliga taxeringsenheter I nedanstående tablå visas totala taxeringsvärden för samtliga skattepliktiga taxeringsenheter 2011 och Typ av taxeringsenhet Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor Antal taxeringsenheter Lantbruksenhet Småhusenhet Hyreshusenhet Industrienhet Ägarlägenhetsenhet Täktenhet Elproduktionsenhet Totalt ) Inklusive taxeringsenheter med värde <1000 kronor. Taxeringsvärdehöjningar Höjningarna av taxeringsvärdena för olika typer av skattepliktiga taxeringsenheter framgår av nedanstående indexdiagram. Utveckling av taxeringsvärden Index 1975=100 Index Lantbruk Småhus Hyreshus Industri De år då olika fastighetstyper varit föremål för allmän eller förenklad fastighetstaxering kan tydligt urskiljas i diagrammet. Se i Fakta om statistiken, Bra att

5 SCB 5 BO 37 SM 1101 veta. För småhus, hyreshus och lantbruk skedde dessutom omräkningar vissa av åren I ökningarna ingår också ökningar till följd av ny-, till- och ombyggnader. Genomsnittliga taxeringsvärden för småhus- och fritidshusenheter De genomsnittliga taxeringsvärdena för permanenta småhus (typkod 220) och fritidshus (typkod 221) varierar kraftigt inom landet. De högsta taxeringsvärdena finns i Stockholms län där det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus för permanentboende 2011 var kronor. För fritidshus var det genomsnittliga taxeringsvärdet kronor i Stockholms län. Genomsnittet för hela riket för permanenta småhus var kronor, för fritidshus kronor. Danderyds kommun har det högsta genomsnittliga taxeringsvärdet för permanenta småhus med kronor. De högst taxerade fritidshusen finns i Lidingö kommun där det genomsnittliga taxeringsvärdet var kronor år De lägst värderade småhusen för permanentboende finns i Åsele kommun, kronor. Fritidshusen med de lägsta genomsnittliga taxeringsvärdena finns i Överkalix kommun, kronor. I nedanstående diagram visas genomsnittliga taxeringsvärden för småhus (typkod 220) och fritidshus (typkod 221) fördelade på län enligt fastighetstaxeringen Genomsnittliga taxeringsvärden för permanenta småhus och fritidshus 2011 länsvis Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket typkod Hela riket typkod Typkod 220 Typkod

6 SCB 6 BO 37 SM 1101 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 Mindre än 0,5 Less than 0.5. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 1A. Lantbruksenheter år 2011 och Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter. Hela riket 1A. Agricultural units assessed in 2011 and Assessed values and number of units in Sweden. Values in SEK million Typ av taxeringsenhet Typkod Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor Antal taxeringsenheter Summa lantbruksenhet ( ) Därav obebyggd (110) byggnadsvärde under kr (113) bebyggd (120) växthus eller djurstall (121) skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2, 2 st. FTL) (180) skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 FTL) (181) övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr (197) med värde < kronor (199) ej fastställd typ av lantbruksenhet (100)

7 SCB 7 BO 37 SM B. Småhusenheter år 2011 och Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter. Hela riket 1B. One- or two-dwelling units assessed in 2011 and Assessed values and number of assessed units in Sweden. Values in SEK million. Typ av taxeringsenhet Typkod Totalt taxeringsvärde miljoner kronor Antal taxeringsenheter Summa småhusenhet ( ) Därav tomt till helårsbostad (210) tomt till fritidsbostad (211) byggnadsvärde under kr (213) tomt till okänt ändamål (212) helårsbostad, 1-2 familjer (220) därav friliggande en- och tvåfamiljsvilla därav rad- och kedjehus därav okänd användning för fler än två familjer (222) med lokaler (223) fritidsbostad (221) bostadsbyggnad på vattenfastighet (240) skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2, 2 st. FTL) (280) skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 FTL) (281) med värde <1 000 kronor (299) ej fastställd typ av småhusenhet (200)

8 SCB 8 BO 37 SM C. Hyreshusenheter år 2011 och Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter. Hela riket 1C. Multi-dwelling and commercial units assessed in 2011 and Assessed values and number of units in Sweden. Values in SEK million. Typ av taxeringsenhet Typkod Totalt taxeringsvärde miljoner kronor Antal taxeringsenheter Summa hyreshusenhet ( ) Därav tomtmark, exploateringsmark (310) byggnadsvärde under kr (313) huvudsakligen bostäder 1 (320) både bostäder och lokaler 1 (321) huvudsakligen lokaler 1 (325) kontor på industrimark (326) hotell och restaurang (322) kiosk (323) parkeringshus, garage (324) med saneringsbyggnad (311) skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2, 2 st. FTL) (380) skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 FTL) (381) med värde <1 000 kronor (399) ej fastställd typ av hyreshusenhet (300) ) De tre grupperna hyreshus med huvudsakligen bostäder, bostäder och lokaler respektive med huvudsakligen lokaler har i första hand bestämts med hänsyn till om hyresintäkterna utgör mer än 75 procent bostäder, mellan 75 procent och 25 procent bostäder eller mindre. Begreppet hyreshus i fastighetstaxeringarna inkluderar både bostäder med hyresrätt och bostadsrätt.

9 SCB 9 BO 37 SM A. Industrienheter år 2011 och Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter. Hela riket. 2A. Industrial units assessed in 2011 and Assessed values and number of units in Sweden. Values in SEK million. Typ av taxeringsenhet Typkod Totalt taxeringsvärde miljoner kronor Antal taxeringsenheter Summa industrienhet ( ) Därav tomtmark, exploateringsmark (411) mark med byggnad, byggnadsvärde < kronor (414) kemisk industri (421) livsmedelsindustri (422) metall, maskinindustri (423) textil, beklädnadsindustri (424) trävaruindustri (425) annan tillverkningsindustri (426) upplag, uppställningsplats (413) fiskefastighet (415) industrihotell (420) bensinstation (430) reparationsverkstad (431) lagerbyggnad (432) med saneringsbyggnad (412) med annan byggnad (433) med byggnad för radiokommunikation (443) skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2, 2 st. FTL) (480) skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 FTL) (481) övrig mark i tätort, utan taxeringsvärde (497) gatu-, parkmark med värde < kronor (498) övriga med värde < kronor (499) ej fastställd typ av industrienhet (400)

10 SCB 10 BO 37 SM B. Täktenheter och elproduktionsenheter år 2011 och Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter. Hela riket 2B. Quarries, sand/gravel pits and electrical generating units assessed in 2011 and Assessed values and number of units in Sweden. Values in SEK million. Typ av taxeringsenhet Typkod Totalt taxeringsvärde miljoner kronor Antal taxeringsenheter Täktenhet (inom industrienhet) Summa täktenhet ( ) Därav obebyggd (610) bebyggd (620) med värde < kronor (699) övriga täktenheter (600, 613) Elproduktionsenheter (inom industrienhet) Summa elproduktionsenhet ( ) Därav outbyggt strömfall (711) tomt till elproduktionsenhet (712, 715, 717, 718) andels- eller ersättningskraft (714) vattenkraftverk (720) kärnkraftverk (730) kondenskraftverk (731) kraftvärmeverk (732) gasturbinanläggning (733) vindkraftverk (734) med värde < kronor (799) övriga elproduktionsenheter (700, 713, 719) Specialenheter år 2011 och Antal taxeringsenheter. Hela riket 3. Special units in 2011 and Number of units in Sweden. Typ av taxeringsenhet Typkod Antal taxeringsenheter Summa specialenhet ( ) Därav tomtmark (810) distributionsbyggnad (820) reningsanläggning (821) värmecentral 822) vårdbyggnad (823) bad-, sport-, och idrottsanläggning (824) skolbyggnad (825) kulturbyggnad (826) ecklesiastikbyggnad (827) allmän byggnad (828) kommunikationsbyggnad (829) Kommunikationsbyggnad / telekommast (830) försvarsbyggnad (890) ej fastställd typ av specialenhet (800) 3 3

11 SCB 11 BO 37 SM Samtliga taxeringsenheter år Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter efter län. Värden i miljoner kr. 4. All units assessed in Assessed values and number of assessed units by county. Values in SEK million. Hela riket Lantbruks- Småhus- Hyreshus- Ägarlägen- Industri- Täkt- Elprod.- Special- Län enhet enhet enhet hetsenhet enhet enhet enhet enhet (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod ) ) ) ) ) ) ) ) Hela riket Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Stockholm Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Uppsala Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Södermanland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Östergötland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Jönköping Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Kronoberg Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Kalmar Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

12 SCB 12 BO 37 SM (forts.) Län Lantbruks- Småhus- Hyreshus- Ägarlägen- Industri- Täkt- Elprod.- Specialenhet enhet enhet hetsenhet enhet enhet enhet enhet (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod ) ) ) ) ) ) ) ) Gotland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Blekinge Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Skåne Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Halland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västra Götaland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Värmland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Örebro Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västmanland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

13 SCB 13 BO 37 SM (forts.) Län Lantbruks- Småhus- Hyreshus- Ägarlägen- Industri- Täkt- Elprod.- Specialenhet enhet enhet hetsenhet enhet enhet enhet enhet (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod (typkod ) ) ) ) ) ) ) ) Dalarna Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Gävleborg Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västernorrland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Jämtland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västerbotten Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Norrbotten Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

14 SCB 14 BO 37 SM Lantbruksenheter (Typkod 100, 110, 113, 120 och 121). Delvärden (taxeringsvärden) och antal taxeringsenheter med respektive delvärde efter län. Värden i miljoner kr. 5. Agricultural units assessed in (Categories 100, 110, 113, 120 and 121). Partial values and number of assessed units by county. Values in SEK million. Hela riket Skogs- Skogs- Åker- Betes- Tomt- Bostads- Ekonomi- Totalt Län bruks- impedi- värde marks- marks- bygg- bygg- taxe- värde ments- värde värde nads- nads- rings- värde värde värde värde Hela riket Värde Antal enheter Stockholm Värde Antal enheter Uppsala Värde Antal enheter Södermanland Värde Antal enheter Östergötland Värde Antal enheter Jönköping Värde Antal enheter Kronoberg Värde Antal enheter Kalmar Värde Antal enheter Gotland Värde Antal enheter Blekinge Värde Antal enheter Skåne Värde Antal enheter

15 SCB 15 BO 37 SM (Forts) Län Skogs- Skogs- Åker- Betes- Tomt- Bostads- Ekonomi- Totalt bruks- impedi- värde marks- marks- bygg- bygg- taxevärde ments- värde värde nads- nads- ringsvärde värde värde värde Halland Värde Antal enheter Västra Götaland Värde Antal enheter Värmland Värde Antal enheter Örebro Värde Antal enheter Västmanland Värde Antal enheter Dalarna Värde Antal enheter Gävleborg Värde Antal enheter Västernorrland Värde Antal enheter Jämtland Värde Antal enheter Västerbotten Värde Antal enheter Norrbotten Värde Antal enheter

16 SCB 16 BO 37 SM Bebyggda småhusenheter år Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter efter län. Värden i miljoner kr. 6. One- or two-dwelling units assessed in Assessed values and number of assessed units by county. Values in SEK million. Hela riket Län Helårsbostad (typkod 220) Friliggande Rad- och Ej känd en- och kedjehus tvåfamiljshus Summa helårs- bostad Fritidsbostad (typkod 221) Småhus: byggnadsvärde under kr (typkod 213) Övriga småhus (typkod 200, 222, 223, 240, 280, 281, 299) Hela riket Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Stockholm Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Uppsala Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Södermanland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Östergötland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Jönköping Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Kronoberg Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Kalmar Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

17 SCB 17 BO 37 SM (forts.) Län Helårsbostad (typkod 220) Friliggande Rad- och Ej känd en- och kedjehus tvåfamiljshus Summa helårsbostad Fritidsbostad (typkod 221) Småhus: byggnadsvärde under kr (typkod 213) Övriga småhus (typkod 200, 222, 223, 240, 280, 281, 299) Gotland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Blekinge Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Skåne Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Halland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västra Götaland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Värmland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Örebro Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västmanland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

18 SCB 18 BO 37 SM (forts.) Län Helårsbostad (typkod 220) Friliggande Rad- och Ej känd en- och kedjehus tvåfamiljshus Summa helårsbostad Fritidsbostad (typkod 221) Småhus: byggnadsvärde under kr (typkod 213) Övriga småhus (typkod 200, 222, 223, 240, 280, 281, 299) Dalarna Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Gävleborg Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västernorrland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Jämtland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västerbotten Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Norrbotten Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

19 SCB 19 BO 37 SM Bebyggda hyreshusenheter år Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter efter län. Värden i miljoner kr. 7. Multi-dwelling and commercial units assessed in Assessed values and number of assessed units by county. Values in SEK million. Hela riket Huvud- Både Huvud- Kontor på Hotell Kiosk Parke- Sane- Övriga Län sakligen bostäder sakligen industri- eller (typ- rings- rings- hyreshus bostäder och lokaler mark restau- kod hus byggnad (typkod (typkod lokaler (typkod (typkod rang 323) (typkod (typ- 300, 313, 320) (typkod 325) 326) (typkod 324) kod 380, 381, 321) 322) 311) 399) Hela riket Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Stockholm Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Uppsala Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Södermanland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Östergötland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Jönköping Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Kronoberg Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Kalmar Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

20 SCB 20 BO 37 SM (forts.) Län Huvud- Både Huvud- Kontor på Hotell Kiosk Parke- Sane- Övriga sakligen bostäder sakligen industri- eller (typ- rings- rings- hyreshus bostäder och lokaler mark restau- kod hus byggnad (typkod (typkod lokaler (typkod (typkod rang 323) (typkod (typ- 300, 313, 320) (typkod 325) 326) (typkod 324) kod 380, 381, 321) 322) 311) 399) Gotland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Blekinge Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Skåne Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Halland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västra Götaland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Värmland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Örebro Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västmanland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

21 SCB 21 BO 37 SM (forts.) Län Huvud- Både Huvud- Kontor på Hotell Kiosk Parke- Sane- Övriga sakligen bostäder sakligen industri- eller (typ- rings- rings- hyreshus bostäder och lokaler mark restau- kod hus byggnad (typkod (typkod lokaler (typkod (typkod rang 323) (typkod (typ- 300, 313, 320) (typkod 325) 326) (typkod 324) kod 380, 381, 321) 322) 311) 399) Dalarna Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Gävleborg Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västernorrland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Jämtland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västerbotten Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Norrbotten Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

22 SCB 22 BO 37 SM B. Hyreshusenheter Bostads- och lokalvärden och antal taxeringsenheter efter län. Värden i miljoner kr. 7B. Multi-dwelling and commercial units in Assessed values for residential and non-residential parts and number of assessed units by county. Values in SEK million. Hela riket Samtliga Huvud- Både Huvud- Hotell Övriga Län hyreshus- sakligen bostäder sakligen eller hyreshus enheter bostäder och lokaler restau- (typkod (typkod lokaler (typkod rang 310, ) (typkod 325) (typkod 313, ) 322) 324, 326) Hela riket Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Stockholm Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Uppsala Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Södermanland Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Östergötland Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Jönköping Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Kronoberg Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Kalmar Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter

23 SCB 23 BO 37 SM B (forts.) Län Samtliga Huvud- Både Huvud- Hotell Övriga hyreshus- sakligen bostäder sakligen eller hyreshus enheter bostäder och lokaler restau- (typkod (typkod lokaler (typkod rang 310, ) (typkod 325) (typkod 313, ) 322) 324, 326) Gotland Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Blekinge Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Skåne Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Halland Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Västra Götaland Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Värmland Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Örebro Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Västmanland Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter

24 SCB 24 BO 37 SM B (forts.) Län Samtliga Huvud- Både Huvud- Hotell Övriga hyreshus- sakligen bostäder sakligen eller hyreshus enheter bostäder och lokaler restau- (typkod (typkod lokaler (typkod rang 310, ) (typkod 325) (typkod 313, ) 322) 324, 326) Dalarna Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Gävleborg Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Västernorrland Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Jämtland Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Västerbotten Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter Norrbotten Totalt värde Bostadsvärde Lokalvärde Antal enheter

25 SCB 25 BO 37 SM Bebyggda industrienheter (tillverkningsindustri) år Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter efter riksområde. Värden i miljoner kr. 8. Industrial units assessed (manufacturing industry) in Assessed values and number of assessed units by NUTS 2. Values in SEK million. Hela riket Kemisk Livs- Metall, Textil, Trävaru- Annan Riksområden industri medels- maskin- bekläd- industri tillverk- (typkod industri industri nads- (typkod nings- 421) (typkod (typkod industri 425) industri 422) 423) (typkod (typkod 424) 426) Hela riket Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Stockholm Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Östra Mellansverige Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Småland med öarna Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Sydsverige Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västsverige Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Norra Mellansverige Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Mellersta Norrland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Övre Norrland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

26 SCB 26 BO 37 SM Bebyggda industrienheter (ej tillverkningsindustri) år Taxeringsvärden och antal taxeringsenheter efter riksområde. Värden i miljoner kr. 9. Industrial units assessed (not manufacturing industry) in Assessed values and number of assessed units by NUTS 2. Values in SEK million. Hela riket Upplag, Industri- Bensin- Repara- Lager Sane- Annan Övrig in- Riksområden uppställ- hotell station tions- (typkod rings- övrig dustrienhet ningsplats (typkod (typkod verkstad 432) byggnad byggnad (typkod (typkod 420) 430) (typkod (typkod (typkod 400, 401, 414, 413) 431) 412) 433) 415, 443, 480, 481, 498, 499) Hela riket Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Stockholm Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Östra Mellansverige Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Småland med öarna Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Sydsverige Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Västsverige Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Norra Mellansverige Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Mellersta Norrland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter Övre Norrland Markvärde Byggnadsvärde Totalt värde Antal enheter

27 SCB 27 BO 37 SM Specialenheter år Antal taxeringsenheter efter län. 10. Special units in Number of units by county. Hela riket Samtliga Distribu- Renings- Vård- Bad-, Skol- Kultur- Eckle- Allmän För- Övriga Län special- tions- o anlägg- bygg- sport- o bygg- bygg- siastik- bygg- svars- specialenheter kommuni- ning, nad idrotts- nad nad bygg- nad bygg- enheter kations- värme- (823) anlägg- (825) (826) nad (828) nad (800,810, byggn central ning (827) (890) 830) (820,829) (821,822) (824) Hela riket Antal enheter Stockholm Antal enheter Uppsala Antal enheter Södermanland Antal enheter Östergötland Antal enheter Jönköping Antal enheter Kronoberg Antal enheter Kalmar Antal enheter Gotland Antal enheter Blekinge Antal enheter Skåne Antal enheter Halland Antal enheter Västra Götaland Antal enheter Värmland Antal enheter Örebro Antal enheter Västmanland Antal enheter Dalarna Antal enheter Gävleborg Antal enheter Västernorrland Antal enheter Jämtland Antal enheter Västerbotten Antal enheter Norrbotten Antal enheter

28 SCB 28 BO 37 SM 1101 Diagram 1. Totala markvärden och byggnadsvärden år 2011 efter län. Miljarder kronor. 1. Value of land and buildings in 2011 by county. SEK billion. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Markvärde Byggnadsvärde Miljarder kr Alla skattepliktiga enheter inklusive värde för skog, åker m.m. samt värde av ekonomibyggnader på lantbruksenhet.

29 SCB 29 BO 37 SM 1101 Fakta om statistiken All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till fastigheterna hör byggnader och anläggningar av olika slag. Vid fastighetstaxering erhåller fastigheterna taxeringsvärden som främst utgör underlag för fastighetsbeskattning. Taxeringsvärdena och uppgifter från fastighetstaxering används dessutom i en mängd andra sammanhang. Statistiska centralbyrån (SCB) ska enligt fastighetstaxeringsförordningen redogöra för utfallet av den allmänna, förenklade och den särskilda fastighetstaxeringen. Primärmaterialet hämtas från de beslut som skattemyndigheten har fattat avseende taxering för år Skatteverket gör uttaget från sina databaser och sänder det till SCB. Detta omfattar statistiken Publikationen Rikets fastigheter redovisar Småhus, hyreshus-, industri- och elproduktionsenheter antal taxeringsenheter, taxeringsvärde med uppdelning på markvärde och byggnadsvärde. För hyreshus görs även en uppdelning på bostads- och lokalvärde. Lantbruksenheter antal taxeringsenheter, taxeringsvärde med uppdelning på skogsbruksvärde, skogsimpedimentsvärde, åkervärde, betesmarksvärde, tomtmarksvärde, bostadsbyggnadsvärde samt ekonomibyggnadsvärde. För skattefria fastigheter redovisas enbart antal taxeringsenheter. Redovisningen görs med underindelning på typkoder. (Se bilaga 1.) Undersökningens objekt är taxeringsenhet och värderingsenhet. Uppgifterna avser taxeringsenheternas beskaffenhet och övriga förhållanden vid ingången av år Definitioner och förklaringar Taxeringsbeslut. Vid fastighetstaxering ska beslut fattas om fastighetens skattepliktsförhållande och indelning i taxeringsenhet. Vidare ska taxeringsvärde bestämmas för varje taxeringsenhet. Fastighet. Egendom som ska taxeras är fast egendom enligt 1 och 2 kapitlen Jordabalken. Bestämmelserna om fastighetstaxering ska tillämpas även för byggnad på annans mark (som är lös egendom). Skatteplikt. Alla fastigheter är skattepliktiga med undantag av s.k. specialbyggnader. Principen för undantagen från skatteplikt kan mycket grovt sägas vara att fastigheternas användning i någon mening anses vara av särskild samhällsnytta, exempelvis skolor, vårdbyggnader m.m. Undantagen anges i 3 kapitlet FTL (fastighetstaxeringslagen). Paragraferna återges i bilaga 2. För skattefri fastighet ska inte fastställas något taxeringsvärde. Taxeringsenhet är vad som taxeras för sig och motsvarar som regel en fastighet. Om delar av en fastighet har olika ägare redovisas fastigheten uppdelad i skilda taxeringsenheter. Fastighet kan också delas upp på flera taxeringsenheter om det föreligger olika skattepliktsförhållanden eller användningssätt för skilda delar av egendomen. Vidare kan flera fastigheter inom en kommun slås samman till en taxeringsenhet om de har samma ägare och har samma skattepliktsförhållande och användningssätt. Taxeringsenhet är vad som normalt utgör objekt för överlåtelse och upplåtelse. För lantbruksenhet gäller att taxeringsenhet ska utgöras av egendom som ingår i en och samma brukningsenhet.

Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter

Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter BO 37 SM 1201 Rikets fastigheter 2012 Assessment of Real Estate in 2012 I korta drag Taxeringsvärden enligt Fastighetstaxeringen 2012 Det totala taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter

Läs mer

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen BO 38 SM 0801 Rikets fastigheter 2007, del 2 Uppgifter från allmän fastighetstaxering Real Estate Tax Assessment in 2007, part 2 I korta drag Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar Den

Läs mer

DeDU Aktuellt. januari 2008. Hej!

DeDU Aktuellt. januari 2008. Hej! 1(3) Hej! Vintern har slagit till med full kraft här i norrland! (-3 C och 5 cm snö ) Hur går det med energideklarationerna, har ni kommit igång? Vi på DeDU jobbar på våra nyårslöften (se www.jogg.se),

Läs mer

Fastighetstyp 2 - Småhusenheter - gäller fastighetstaxeringsår 2015 och därefter

Fastighetstyp 2 - Småhusenheter - gäller fastighetstaxeringsår 2015 och därefter Typkoder Fastighetstyp 1 - Lantbruksenheter 100 Lantbruksenhet, inte fastställd typ av 110 Lantbruksenhet, obebyggd 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr 120 Lantbruksenhet, bebyggd

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Stockholms län har de högst värderade småhusen. Genomsnittliga bostadsytan för småhus störst för nybyggda

Stockholms län har de högst värderade småhusen. Genomsnittliga bostadsytan för småhus störst för nybyggda BO 38 SM 0401 Rikets fastigheter 2003, del 2 Uppgifter från allmän fastighetstaxering Assessment of real estate in 2003, part 2 I korta drag Stockholms län har de högst värderade småhusen Taxeringsvärdet

Läs mer

Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter 2013 2015

Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter 2013 2015 BO 37 SM 1501 Rikets fastigheter 2015 Assessment of Real Estate in 2015 I korta drag Taxeringsvärden enligt Fastighetstaxeringen 2015 Det totala taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter

Läs mer

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling

7 Fastighetspriser. Statistikens omfattning och insamling 7 Fastighetspriser 7.1 Fastighetsprisstatistik Uppgifterna till detta avsnitt har hämtats från SCB:s fastighetsprisstatistik och SCB:s beräkningar av fastighetsprisindex och konsumentprisindex. Statistikens

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

4 Taxeringsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Samma ägare. Taxeringsenhet Avsnitt 4 59

4 Taxeringsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Samma ägare. Taxeringsenhet Avsnitt 4 59 4 Taxeringsenhet Taxeringsenhet Avsnitt 4 59 4.1 Allmänt 4 kap. 1 FTL Taxeringsenhet är vad som skall taxeras för sig. Fastighet skall utgöra taxeringsenhet, om inte annat föreskrivs. Med fastighet avses

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING. Vad är fastighetstaxering? Allmänna värderingsregler. Värderingsmodeller. -Hyreshus -Industri -m fl

FASTIGHETSTAXERING. Vad är fastighetstaxering? Allmänna värderingsregler. Värderingsmodeller. -Hyreshus -Industri -m fl FASTIGHETSTAXERING Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller -Hyreshus -Industri -m fl VAD ÄR FASTIGHETSTAXERING? Klassificering av byggnader och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2009:105 Utkom från trycket den 10 mars 2009 utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Vad är fastighetstaxering?

Vad är fastighetstaxering? Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2015:60 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap.

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013

Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 BO 40 SM 1401 Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 Preliminära uppgifter Prices of real estate 4 th quarter 2013 I korta drag Prisutveckling senaste kvartalet Priserna för småhus, hyreshus och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet Oförändrade småhuspriser under första kvartalet

Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet Oförändrade småhuspriser under första kvartalet BO 40 SM 1402 Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Prices of real estate 1 st quarter 2014 I korta drag Oförändrade småhuspriser under första kvartalet Priserna på småhus

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m 2014 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap. 6 fastighetstaxeringsförordningen

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Fastighetstaxeringar 2000

Fastighetstaxeringar 2000 Fastighetstaxeringar 2000 BO0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bostäder och byggande A.2 Statistikområde Fastighetstaxeringar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Strandnära byggande utgör 15 procent. Ytterligare 260 kilometer bebyggelsepåverkat. En tredjedel av de nya fritidshusen i strandnära läge

Strandnära byggande utgör 15 procent. Ytterligare 260 kilometer bebyggelsepåverkat. En tredjedel av de nya fritidshusen i strandnära läge MI 50 SM 1501 Strandnära byggande 2010-2014 Buildings erected close to shores 2010 2014 I korta drag Strandnära byggande utgör 15 procent Under perioden 2010-2014 färdigställdes närmare 57 000 nya byggnader

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2014

Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2014 BO 40 SM 1404 Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Prices of real estate 3 rd quarter 2014 I korta drag Stigande fastighetspriser Under tredje kvartalet 2014, i jämförelse

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2001:546 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018 Juni 2012 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018...

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används.

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRETS RAPPORT FOKUSERAR PÅ BOSTADSBYGGANDE FAKTA OM

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Promemoria. Förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter

Promemoria. Förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter Promemoria Förslag till regler om taxering och beskattning av ägarlägenheter Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Anders Borg Genom beslut den 21 juni 2007 förordnade chefen för Finansdepartementet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Niclas Sjölund, SCB, tfn 08-506 943 42, niclas.sjolund@scb.se eller Martin Verhage, SCB, tfn 08-506 947 78, martin.verhage@scb.se

Niclas Sjölund, SCB, tfn 08-506 943 42, niclas.sjolund@scb.se eller Martin Verhage, SCB, tfn 08-506 947 78, martin.verhage@scb.se BO 41 SM 1401 Fastighetsprisstatistik 2013 Småhus, hyreshus, industrifastigheter och lantbruk Prices of real estate in 2013 I korta drag Fastigheter för 219 miljarder kronor bytte ägare 2013 Totalt 135

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Taxering och beskattning av ägarlägenheter

Taxering och beskattning av ägarlägenheter Lagrådsremiss Taxering och beskattning av ägarlägenheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 november 2008 Anders Borg Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Småhus, hyreshus, industrifastigheter, lantbruk och obebyggd tomtmark. Fastigheter för drygt 160 miljarder bytte ägare 2002

Småhus, hyreshus, industrifastigheter, lantbruk och obebyggd tomtmark. Fastigheter för drygt 160 miljarder bytte ägare 2002 BO 41 SM 0301 Fastighetsprisstatistik 2002 Småhus, hyreshus, industrifastigheter, lantbruk och obebyggd tomtmark Prices of real estate in 2002 I korta drag Fastigheter för drygt 160 miljarder bytte ägare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 1999:630 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 17 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl Kontakt Novus: Freja Blomdahl 076-262 04 53 freja.blomdahl@novus.se 1 2017-11-08 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer