Samarbete som lönar sig EXPERTEN OM INDUSTRIELL SYMBIOS SKÄL TILL CIRKULÄR 3EKONOMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete som lönar sig EXPERTEN OM INDUSTRIELL SYMBIOS SKÄL TILL CIRKULÄR 3EKONOMI"

Transkript

1 injett I IJÖII CH I C I CIU 3I amarbete som lönar sig X IUI YBI : BI Y IJÖ I H UÖ Ö BHÖ IJÖIÖ IX IJ Y I I UCI C W Y YBI 01

2 Ö Ö BI BIÖ 03 BI B I 11 i kallar oss miljöintegratörer arknadschef iklas oyson örsäljningschef ecycling : B I B 02 / J UI Ö JÖ C 11 Y C Y C e barkhögen är kärnan i hela verksamheten på conova. är företaget grundades i orrköpingstrakten för över 50 år sedan, började vi ta till vara bark och flis som låg som spillhögar efter skogsavverkningen. i såg både miljö- och affärsnytta i att om händ erta restprodukter från skogsindustrin för att framställa jordprodukter. aktum är att mantrat se barkhögen betyder om möjligt ännu mer för oss idag än för 50 år sedan. Idag är det vår inställning, vårt förhållningssätt, hela vårt dna. i vill hitta nya användnings områden för alla organiska material. aturen gene rerar inget avfall, det ska inte vi heller göra! är den enes avfall eller restprodukt blir den andres råvara skapas industriell symbios. okala och regionala kretslopp och samarbeten hävdar många är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra globala miljömål. Industriell symbios handlar inte om att företagen behöver stora komplicerade flöden och komplexa nätverk. i tror på att se möjligheterna och sänka tröskeln en aning. Börja samarbeta i liten skala med ett par företag i samma region. ed nyfikenhet, rätt attityd och ett samarbetande förhållningssätt vågar du se utanför dina egna grindar och först då skapas verkliga synergier. i på conova främjar hållbarhet genom att sammanföra material och energiflöden, från olika aktör er till en helhet, en symbios. i ser till att flödena fungerar tillsammans vilket är till fördel för miljön och samhället i stort. i kallar oss miljöintegratörer. Johan ydberg H BI - BU C CC C UB BIB BII IB UI U / BIB I IBY B H BI I UI B IB B 12 C YBI I IJÖII CH I C C B, BX 90, BY, I UI JH YB UI CHI B, I 8, CH, CHÖ BJÖ Ö I IW IC I B H, II Y UI I JB YCI ÖI YCI I I H C egionpolitikern va ndersson om viljan till samverkan i Östergötland. H J IJÖC 02 edare ÖJIH IUI YBI. 03 Just nu HBH CH BU. 04 Cirkulär ekonomi är lösningen U IJÖ- CH Y. 06 å jobbar man på Braviken IUI YBI UÖ ÖI. 09 erktygslådan UI Ö U CH Ö: I! 10 Innovation ger affärsnytta X I I B CH. 11 Utvalt HBH CH CI Ö I U, B I CH. 02 YBI

3 Just nu Industriell symbios är framtiden & J I CH I har satt upp tydliga mål för veriges energi- och klimatpolitik fram till 2020 bland annat vill regeringen att energiintensiteten minskar med 20 procent mellan 2008 och en hur kan vi lösa globala problem på lokal nivå? tt viktigt steg på vägen mot en effektivare energi- och materialanvändning är utvecklingen mot cirkulär ekonomi. är ses inte avfall och rest material som kostsamma biprodukter utan som ny råvara. Industriell symbios är ett talande exempel för när cirkulär ekonomi och samarbetsvilja mellan olika aktörer fungerar och skapar hållbarhet och affärsnytta på samma gång. I C II YBI vill vi lyfta fram möjligheterna, utmaningarna och de potentiella vinsterna med industriell symbios både ur ett miljöoch affärsperspektiv. revlig läsning. et behövs företag som driver på så att avfalls- och råvarusynergier uppstår mellan olika aktörer. å sparar vi resurser. va ilja, äringslivsdirektör på Örebro kommun Y HBHU å grund av ändrade finansiella redovisningskrav kommer fler företag att behöva visa konkreta resultat av sitt hållbarhetsarbete. ymbios ställde frågan vad detta innebär i praktiken till arianne Bogle, vd för C weden. X I IW rån och med 2017 ska nya hållbarhetsindex redovisas i vissa företags årsredovisningar: rbetet med miljö, socialt ansvar för anställda, mänskliga rättigheter och antikorruption ska kunna kopplas till företagens affärsmodell. ed väl underbyggd fakta, utifrån noggranna inventeringar av verksamheten, ska dessa nya index presenteras på ett begripligt sätt i förvaltningsberättelsen. å räcker det inte längre med greenwashing eller att styvmoderligt placera miljöpolicyn i en bilaga. opplat till csr/hållbarhetsfrågorna ska företagen kunna berätta vilka deras mål är, vilka policys som finns på plats samt vilken förmåga företaget har att kunna uppfylla dessa. ch om företaget inte rapporterar kring detta måste man förklara varför. et kommer att påverka investorernas intresse. U-II, måste anses revolutionera synen på företagens ansvar för en hållbar utveckling, togs i september venska regeringen sätter ribban högt för vilka den nya lagen ska gälla, vilket innebär att fler företag än vad U krävt berörs. arianne Bogle menar att inventeringar med hållbarhet i fokus ger möjlighet till helt nya berikande sätt att se på sin verksamhet. ch skapa behov av samverkan horisontellt och vertikalt mellan olika sektorer. Håller vi verkligen vad vi lovar genom hela produktionskedjan? an vi skapa synergier med andra aktörer? an till exempel något vi behandlar som avfall istället bli råvara hos någon annan? ör att skapa ekosystem som den hållbara stadens cirkulära ekonomi, eller industriell symbios, gäller det att det finns aktörer och plattformar som kopplar ihop olika aktörer. et lär finnas ett växande behov av konsultföretag och organisationer som har förmåga att skapa de synergier och mötesplatser som måste till för att vi ska kunna nå miljömålen, både de lokala, regionala, nationella och internationella, avslutar arianne Bogle. arianne Bogle, vd för C weden ton fiberslam från Bravikens pappersbruk används varje år i conovas jordproduktion. äs reportaget på sidan 6. tt ta tillvara restmaterial och hushålla med resurser är en viktig del av riksdagens uppsatta generationsmål * nnika Helker undström, ationell miljömålssamordnare *enerationsmålet: et övergripande målet för miljö politiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälso problem utanför veriges gränser. äs mer på sidan 6. YBI 03

4 U H Cirkulär ekonomi, industriell symbios och miljöintegration. re verktyg som kommer bidra till att miljömålen går att nå samtidigt som vi utvecklar välfärd och gör smartare affärer. X I IW H I I B en svenske miljöprofilen Johan ockström gör just nu viral succé med sitt ted-alk med budskapet att det är nu, de närmaste 40 åren som nästa stora revolution måste pågå. n av dem som delar ockströms vision att vi har en lika stor förändring framför oss som den industriella revolutionen innebar, är ats klund, professor i industriell miljöteknik vid inköpings universitet. Han ser många affärsmässiga möjligheter i utmaningarna och kommer liksom ockström med hopp, snarare än undergångsprofetior. i har verktyg. et gäller bara att använda dem, att våga tänka nytt och börja agera utifrån insikten att allting hänger ihop. tt inse att vi har begränsade resurser som vi behöver använda smarta system för att återbruka, snarare än förbruka. Här finns stora miljömässiga och ekonomiska vinster att göra. er resurseffektiva system skapar förutsättningar för framtidens välfärd, då de blir en konkurrensfördel på en global marknad och gör att företag kan ha kvar sin produktion i verige. essutom bidrar de till ökad innovations- och förädlingstakt, säger ats klund. cirkulär ekonomi inspireras av naturens kretslopp och är uppbyggt så att alla delar i en produktionskedja länkar i den andra. å så sätt är flödet mellan aktörerna en förutsättning för affärerna. Inget går till spillo. Industriell symbios bygger på samma princip och kända exempel finns i Händelö energikombinat, Industry ark of weden i Helsing borg och danska alundborg, där företagens produktion delvis bygger på återbruk av varandras restprodukter i ett kretsloppsupplägg. etta till skillnad mot traditionell linjär eko nomi, där en vara produceras och brukas för att sedan kastas bort och inte mycket uppmärksamhet riktas mot biprodukter, avfall och energi. I ett system präglat av industriell symbios blir en producents avfall istället en annans råvara. estprodukter består av energi och material, vilka via smart logistik och samarbete kan komma till nytta. ill exempel kan massaindustrin bidra till effektivare tomatodling genom sin restprodukt koldioxid, leverera spillvärme och låta jordproducenter dra nytta av materialen. tt verkligt optimalt upplägg av synergier där någons avsättningsproblem trans formeras till någon annans lösning, säger ats klund. Just ett sådant samarbete finns sedan decennier mellan Bravikens pappersbruk och conova, ordens största producent av jord. å plats bredvid pappersbruket i orrköping ligger conovas jordproduktion där restprodukterna från pappersbruket ingår som en viktig ingrediens. terbruket av fiberslam ersätter produktion av det jungfruliga materialet torv, och på så vis skapas ett kretslopp. enna omställning mot jordproduktion med enbart återvunna råvaror är en utveckling som conova driver. andra ekonomiska incitament är att kostnaderna för dyra deponier sänks när restprodukter kan tas tillvara i högre grad och dessutom säljas som råvara. ats klund menar att det redan pågår många lokala utbyten av denna sort runt om i verige, utan att det kallas för indust riell symbios, men anser att det finns en enorm outnyttjad potential av goda affärer att göra. ch en del i revolutionen handlar om att skapa nya sammanhang, att vidga sina vyer det leder till nya affärsmöjligheter. et gäller att företag nu snabbt öppnar grindarna och får syn på sin granne. tt man frågar sig ad kan det finnas för avfall eller restprodukter att hämta som kan vara till nytta i vår produktion? ad kan vi alla spara och tjäna på det? Bjud in varandra, både industrin, kommunerna, regionerna, akademierna, intresse- och samverkansorganisationerna. a reda på hur ni logistiskt och produktionsmässigt smartast kan utveckla nya kluster och mest effektivt använder er av varandra redan nu. Hur kan ni minska utnyttjandet av jungfruliga material? Hur ni kan vävas samman i en industriell symbios som kan leda till nästa stora innovation? ör att detta ska bli möjligt krävs samarbeten och samverkan på helt nya nivåer. Både inom näringslivet och kommunerna. ommunen spelar en viktig roll. els genom att med sin planering styra mot industriell symbios och dels med sitt näringslivsarbete skapa arenor för synergier och samarbeten. ökad samverkan mellan vitt skilda aktörer föder behov av nya funktioner och spelare. Här ser ats klund privata återvinningsföretag inom avfallshantering som viktiga aktörer. et kommer behövas återvinningsföretag inom avfallshantering som specialiserar sig på detta, som kan marknad erna, avsättningen och har kontakterna inom kommunerna. e blir spindeln i nätet. recis som det inom datavärlden krävs systemintegratörer för att få allting att effektivt samverka, behövs det inom industrin miljöintegratörer. e som bidrar till att affären sys ihop och sedan handfast ansvarar för att en aktörs avfall förflyttas till att bli någon annans råvara, avslutar ats klund. I Ö U H I Y I UI? 04 YBI

5 ad är industriell symbios? Ö Ö BI BIÖ BI B I Y C Ö JÖ C C CC ats klund är professor i industriell miljöteknik vid inköpings universitet och sitter i conovas styrelse. Han anser att det behövs fler företag som bidrar till att binda samman olika aktörer i industriell symbios. ffärsupplägg liknande det conova utför i sin roll som miljöintegratör. UI C UB : BIB BII IB C C UI U / BIB B I B / J H BI - BU Y C I IBY B H BI I UI B IB B H J IJÖC Illustrationen visar industriell symbios som den ser ut i orrköping. Här blir ett företags restprodukter och avfall någon annans råvara. tt utbyte mellan en mängd aktörer som innebär vinster både rent ekonomiskt och för miljön. YBI 05

6 injett ymbios som ger eko å Braviken utanför orrköping flödar restmaterial och energi mellan industrigrannarna. Här finns en medveten samverkan mellan företag och kommun som ger förutsättningar för både miljömässiga och affärsmässiga vinster. X BJÖ H tora hjullastare och lastbilar skyndar mellan de stora materialhögarna med tydliga mål i sikte. unt omkring dem tornar högar av restfiber, aska och täckbark upp sig och skapar ett mullvadslandskap. i befinner oss på Braviken utanför orrköping där restprodukterna inte går till spillo utan istället är på väg mot nya användningsområden. ör flera decennier sedan myntades för första gången uttrycket Cradle to cradle av Walter tahel, ledande inom resurseffektivitet. ritt översatt blir betydelsen från vagga till vagga och syftar till att skapa industriella system som inte bara är effektiva utan i förlängningen också helt avfallsfria. ajo riteten av dagens företag har inordnat sig i linjära system där produkter konsumeras och slängs. et är inte hållbart vare sig för miljön eller ekonomin förväntas den globala ekonomin ha fyrdubblats och befolkningen växt från 7 miljarder till 9,2 miljarder vilket kommer att ställa enorma krav på att vi använder våra resurser mer effektivt. å Braviken är conova spindeln i nätet. Härifrån jobbar man med att kartlägga regionens energioch material flöden och bidrar till att samla regionens aktörer i utvecklingsmöten. essutom strävar parterna hela tiden efter att hitta cirkulära helhetslösningar som är lönsamma för alla inblan dade aktörer. om miljöintegratör är vår vision att skapa det avfallsfria bruket. i började arbeta med Bravikens pappersbruk redan Under 1980-talet påbörjades ett utvecklingsarbete med fiberkompostering för att omhänderta restprodukten fiberslam, i syfte att nyttja den som jordråvara. ör pappersbruket innebar det en fördel, då trycket på den egna deponin minskade i samma takt som fiberkomposteringen växte. edan 2005 är det inte tillåtet att deponera organiskt material, vilket gör att det utöver miljönyttan med fiberkompostering även finns ett tydligt ekonomiskt incitament för utbytet, förklarar iklas oyson som jobbar som försäljningschef på conova ecycling. Industriell symbios bygger på samma 06 YBI

7 eportaget kretsloppsidé som cirkulär ekonomi, att material och energi i största möjliga mån återanvänds. I Östergötland har företag tillsammans med kommunen jobbat medvetet med att få till synergier och ta tillvara restmaterial. å Braviken omhändertar och återvinner conova restprodukter samt sköter även driften av brukets deponi. en egna jordproduktionen är nära granne både med Bravikens pappersbruk och sågverk. en geografiska närheten gör restprodukthanteringen smidig för båda parter. I det här fallet rör det sig om ton av pappersbrukets fiberslam som varje år komposteras och blandas med andra råvaror för att bland annat säljas vidare som konsumentjord på den skandinaviska marknaden. I ett annat led förser conova Bravikens pappersbruk med flis som eldas i fastbränslepannan på pappersbruket och blir till ånga som används när pappret torkas. å Bravikens pappersbruk producerar vi runt ton fiberslam varje år och har länge haft ett väl fungerande samarbete med conova. i har möten och följer upp arbetet kontinuerligt. essutom letar om miljöintegratör är vår vision att skapa det avfallsfria bruket. de hela tiden efter förbättringsmöjligheter, säger eonard ahlberg, kvalitets- och miljöingenjör på Bravikens pappersbruk. ellan Bravikens pappersbruk och sågverk pågår andra energi- och materialutbyten. rån sågverket köper vi in råvara i form av sågverksflis som vi sedan gör papper av. en levererar vi värme tillbaka till sågverket, värme som de i sin tur använder när de torkar sina brädor, förklarar eonard ahlberg. Utsläppen av fossil koldioxid från Bravikens pappersbruk har minskat med 90 procent de senaste åren och pappersbruket strävar hela tiden efter maximal återvinning och återanvändning. lutkunden ställer allt högre krav och vill veta varifrån vedråvaran till pappersproduktionen kommer och lagstiftningen skärps löpande. iljönyttan är givetvis viktig. ikaså de ekonomiska incitamenten. Bravikens pappersbruk är en stor skogsägare och för oss är det viktigt att hela potentialen i skogsråvaran utnyttjas. lla restprodukter har en benägenhet att driva kostnader, men internt nytänkande och vårt samarbete med co nova har fört oss i motsatt riktning, förklarar eonard ahlberg. ör väl fungerande industriell symbios behövs bra förutsättningar. ör det första är det ur utsläppssynpunkt en stor fördel om aktörerna ligger nära varandra rent geografiskt. ör det andra måste företagen och industrierna själva vara drivande i önskan att hitta synergier och materialflöden. et finns också andra aktörer som kan underlätta arbetet. I orrköping har kommunen länge sett fördelarna med samarbeten företagen emellan. ätverket Cleantech Östergötland startades för många år sedan och gav miljöteknikföretag och andra företag möjlig heten att träffas och föra en dialog. et som speglar samverkan i den här regionen är att det finns en vilja att vända dagens miljöproblem till ngande fibermull i fokus när nya råvaror blir till. askinföraren Charlotte kstedt har fullt upp ute på conovas stora arbetsytor. YBI 07

8 injett eportaget å Braviken utanför orrköping ligger högar av restmaterial som ska bli nya råvaror. eonard ahlberg inspekterar fiberslammet från Bravikens pappersbruk som conova komposterar och gör jordprodukter av. ätverket Cleantech Östergötland ska öka konkurrenskraften och utveckla affärs möjligheter hos miljöteknikföretag i regionen. Östergötland är en region som framgångsrikt driver miljöteknikutvecklingen framåt och premierar gröna företag. i kan inspirera andra regioner att organisera sig i eko system, säger alin orsgren, verksamhetsansvarig på Cleantech Östergötland. affärsnytta, säger va ndersson som idag är vice ordförande i regionutvecklingsnämnden och som tidigare var kommunalråd i orrköping i 13 år. ommunen har varit aktiv i markplaneringen ute på almö landet där Bravikens pappersbruk och conova håller till, men också vid energikombinatet Händelö som satt sitt namn på den internationella kartan tack vare sitt arbete med industriell symbios. å båda plats erna har kommunen erbjudit markoptioner till företag som kan främja och delta i den industriella symbiosen som redan finns. ka du få plats på området måste du ha flöden av material eller tjänster som helt enkelt gynnar symbiosen. et får bara vara ångavstånd mellan industrierna och den enes restprodukt ska kunna bli den andres råvara. et har varit en förutsättning och det är kommunens beslut som i många avseenden sätter spelplanen för industrierna och företagen i en region, säger va ndersson. orrköping är en industristad med pappersindustrin som en grundbult och kan man använda miljötekniken på rätt sätt kan nya och gamla företag samverka vilket skapar enorma möjligheter för en region. et skapar attraktivitet och blir ett sätt för oss att marknadsföra kommunen. et finns alltså inte bara ett miljö- och klimatperspektiv i det här utan även ett aktivitetsperspektiv. ed det ekoindustriella klustret på Händelö och det medvetna arbetet med Cleantech Östergötland har vi profilerat oss såväl nationellt som internationellt, fortsätter va ndersson. iklas oyson och Johan ydberg menar att det är viktigt att kommunen som i orrköpings fall ser helheten och det kretslopp som industriell symbios innebär. år kommunen upp ögonen för industriell symbios finns stora vinster att hämta. tt behålla fler flöden inom en region innebär ökade skatteintäkter och stärkt attraktionskraft. et är när beslutsfattare fullt ut ger stöd för arbete med regional utveckling som vi tillsammans kan nå den industriella symbiosens verkliga potential, avslutar Johan ydberg. 08 YBI

9 å här gör du C : e utanför grindarna och börja i liten skala! Y tt samverka i industriell symbios gynnar både miljön och affärerna. Här listar vi tips på hur du kommer igång och vilka vinsterna kan bli. Ö I I U Ö? U Ö energi- och materialflöden i företaget. III I och dina restprodukter. I för att förstå för hur deras flöden ser ut. I IJÖIÖ för en fördjupad möjlighetsanalys Ö energi- och materialflöden i kommunen. III YCÖ och synergisamarbeten. U bildandet av nätverk. I IJÖIÖ för fortsatt möjlighetsanalys och processförslag. Ö IUI YBI? ÖJIH I Ö I och besparingar. UÖ och möjligheter till innovationer. ÖII Y för delaktiga aktörer. Ö UII och miljönytta i verksamheten I Ö U I för företag och ökad innovationstakt. IIUCI och framtidsanda. HB CH I avfallshantering. Ö Ö HBH på lokal nivå. I U... UC I XHU YJ IUI ÖU H U 80 I I I I XHU. ndersson, tina (2010) esurseffektivare energi- och växthusföretag genom industriell symbios. inköpings Universitet. YBI 09

10 aret IJÖ Y conovas Cementstabiliserade ska eca är ett nytt och innovativt material. et gör att ekniska verkens tunga fordon kan rulla på en yta av återvunnen aska från företagets värmeverk. X BJÖ H, II Y arje år produceras 1,7 miljoner ton aska i verige och behovet av hållbara lösningar för återvinning av askor är stort procent av all aska används idag till att sluttäcka gamla deponier, men redan 2020 ska hälften av deponierna vara sluttäckta vilket ökar behovet av nya användningsområden för askan. conova har utvecklat en metod för att blanda aska, cement och bergkross. esultatet är materialet C som fungerar utmärkt för hårt belastade arbetsytor på industrier. et ersätter delar av den mer energikrävande och jungfruliga bergkrossen och ger ekonomiska och miljömässiga vinster på köpet. ekniska verken i inköping har förstått nyttan. econovas produktchef er Björneld är en av personerna bakom nya eca. eca minskar bränsleförbrukningen för fordonen som kör på arbetsytan, den ger bättre arbetsmiljö för de som jobbar där och bättre kvalitet på materialet som hanteras på ytan, säger han. et nya materialet testades för första gången 2012 på conovas egna anläggningar hörde ekniska verken av sig och var intresserade. ekniska verken produ cerar mycket aska och ville hitta ett sätt att ta tillvara den. et här blev ett hållbart alternativ och det är fantastiskt när återvinning och bra eko nomi kan gå hand i hand. vid tekniska verken som producerar ton aska varje år har förhållandena på verksamhetsytorna förbättrats avse värt efter att eca anlades et vittnar arbetsledaren lof ndersson om. ed eca får vi en hård och jämn yta som både står emot hårt slitage från tunga maskiner och förbättrar förarmiljön för våra chaufförer. Ytan påverkas inte av väder och vind på samma sätt som en avgrusad yta och är dessutom betydligt billigare än exempelvis betong och asfalt, säger lof ndersson. å sikt kommer sannolikt fler av ekniska verkens verksamhetsytor att få ett eca-täcke. i har tänkt göra minst 3 4 liknande ytor inom några år. i är nöjda både med resultatet och samarbetet med conova. 10 YBI

11 Utvalt : JHÉ : Hur kan industriell symbios bidra till att vi når miljömålen? et sker i det mänskliga mötet otenäs kommun satsar stort på att med ett tydligt hållbarhetsperspektiv bidra till ny affärsverksamhet. Bland annat skapas for mella och informella mötesplatser för kreativt utbyte av kompetenser, kunskap och restprodukter. eif ndreasson är utvecklingsstrateg för otenäs kommun och listar tre skäl till att skapa kluster av verksam heter som bygger på cirkulär ekonomi: J CH. YJ IJÖ. I II. I ett flockdjur och när tvärkompetenser träffas uppstår helt nya möjligheter där någons problem kan omvandlas till någon annans lösning. Under resans gång med otenäs ymbioscenter har människor, inom olika sektorer eller företag, börjat prata med varandra och det har uppstått hållbara lösningar av problem som genererar nya affärsidéer. å skapas en resurseffektiv industriell produktion. : JHÉ I juni 2014 fick aturvårdsverket ett uppdrag av regeringen. e skulle genomföra insatser för att öka kunskapen om hur spetsteknologier kan bidra till målen i regeringens miljöteknikstrategi samt generations- och miljökvalitetsmålen som riksdagen antagit. U i mars 2015 och det visar sig att industriell symbios tillsammans med bland annat hållbar stadsutveckling mer eller mindre är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå miljömålen. Industriell symbios är enormt viktigt för hållbarheten. an man återanvända resurser, avfall och spillvärme får man mångdubbla miljönyttor och resurseffektivitet. et är helt centralt i miljöpolitiken och dessutom finns det en starkt positiv ekonomisk aspekt för företagen som jobbar med det, säger Ulf ndersson som samordnar aturvårdsverkets arbete med grön innovation och miljöteknik. H petstekniker för miljö målen på naturvardsverket.se. vfall som inte kan behandlas på andra sätt slutförvaras på deponi. I I aterial som inte återvinns kan omvandlas till energi genom förbränning. I I nvända material ska återvinnas så långt som möjligt. tt använda en sak mer än en gång är bättre än att slänga. å så sätt sparar vi resurser. ÖBY/ II vfallet minskar om vi köper färre men bättre saker och reparerar trasigt. vfallstrappan är grunden för hela avfallsarbetet inom U och målet är att nå så högt upp i trappan som möjligt. e fem stegen visar hur vi alla ska tänka kring avfall. YBI 11

12 Utvalt BU Industriell symbios handlar om att förvandla restmaterial till ny råvara. infördelad bark kan bli jord och rejektmassa kan bli wellpapp. e restprodukterna nytt liv! infördelad bark Jord iberslam ibermull ska C ejektmassa Wellpapp : HUC IX Ö U tt företag, organisationer, regioner, kommuner samt högskolor och univer sitet delar med sig av kunskap och innovationer till varandra är idag förutsätt ningen för hållbar tillväxt. n mängd forskningsresultat visar att det är just klusterdynamiken, som uppstår vid industriell symbios och horisontell samverkan, som är eftersträvansvärd och skapar ökad innovation, berättar öran Brulin som är kvalificerad analytiker på illväxtverket och adjungerad professor i lokala och regionala innovationer på in köpings Universitet. ill exempel satsar innova och illväxtverket under en sjuårsperiod miljardbelopp i olika program för att stötta bildandet av kluster mellan olika aktörer. ordlistan Industriell symbios örhållande där olika aktörer inom privat och offentlig verksamhet engagerar sig för att uppnå konkurrensfördelar genom att utbyta flöden av material, energi, vatten och/eller biprodukter samt nyttja de synergimöjligheter som uppstår till följd av geografisk närhet. Cirkulär ekonomi n ekonomisk modell där produkter, komponenter och material ständigt cirkulerar i tekniska eller biologiska kretslopp. ålsättningen är att hela tiden bevara högsta möjliga användbarhet och värde på det som cirkulerar. iljöintegratör ollen att sammanföra olika material- och energiflöden från olika aktörer till en helhet och se till att flödena fungerar tillsammans, till miljömässig och ekonomisk nytta för berörda parter och samhället i stort. 12 YBI

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI 1 (5) RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI Syfte Ragn-Sells AB, nedan kallat Ragn-Sells, är ett familjeägt företag som är en del av en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Estland,

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Vi samarbetar kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp

Vi samarbetar kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp Vi samarbetar kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp Vad händer i Högbytorp? E.ON och Ragn-Sells har inlett ett samarbete kring utveckling av framtidens kretsloppslösningar för energiproduktion

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version Cradle to Cradle för barn Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer Svensk version Cradle to Cradle för barn Den här boken har blivit skapad av anställda vid Royal DSM och Centre for

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i ett hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Energi Askor vad är det? Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar För miljöriktig hantering av de askor som uppstår

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1!

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! Helena Karlsson, Regionchef Cirkulär ekonomi utmanar gamla modeller. Företag som leder utvecklingen blir inte omsprungna.. VARFÖR TALAR ALLA PLÖTSLIGT OM CIRKULÄR EKONOMI? Tillväxten

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Forskning, Utveckling & Innovation

Forskning, Utveckling & Innovation a Forskning, Utveckling & Innovation Historia idag! 2015-10-06 Bild 3 Sverige: 0,14% av världens befolkning >30 städer har större befolkningsmängd än Sverige ..så VARFÖR innovationspolitik, innovationsminister,

Läs mer

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass:

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass: Hållbar utveckling Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013 Namn: Klass: NO/TK - HÅLLBAR UTVECKLING Följande NO/TK mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet Du kommer att

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området

Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området Ulf E Andersson Presentation på Inspiration Vatten 25-26 november 2013 1 Varför behövs teknikutveckling och innovationer inom vatten/va? Sverige

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar

Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Professor Mats Eklund, Linköpings Universitet Behovet av en resursrevolution 1980 1.1 miljarder 2009 1.8 miljarder 2030 4.8 miljarder Faktor 4

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Samspel stad och land - avgörande för en hållbar samhällsutveckling? Magnus Ljung SLU i Skara 2014-10-16 Framtiden? Vill vi ta ledartröjan och

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Kort om kursplanen i teknik

Kort om kursplanen i teknik Kort om kursplanen i teknik är ett sammandrag av Skolverkets kursplan i teknik från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1 samt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik 2.

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Att vända motgångar till möjligheter

Att vända motgångar till möjligheter Att vända motgångar till möjligheter En affärsplan för Östersjön med ett svenskt perspektiv 2.7.2014 Sammanfattande perspektiv 1. Kritiskt läge i Östersjön på grund av övergödning, farliga ämnen och överfiske,

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU Smart flerstegsanvändning av biomassa Bioekonomisk strategi Resurseffektivitet & lagstiftning om avfallshantering FÖRDELAR MED BIOPLAST

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär SEKAB CELLUAPP Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär INTRO SEKAB CELLUAPP BIOMASSA BLIR REN VINST INTRO SEKAB CELLUAPP Släng inga idéer om hur restprodukter kan användas. CelluAPP hjälper

Läs mer