Samarbete som lönar sig EXPERTEN OM INDUSTRIELL SYMBIOS SKÄL TILL CIRKULÄR 3EKONOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete som lönar sig EXPERTEN OM INDUSTRIELL SYMBIOS SKÄL TILL CIRKULÄR 3EKONOMI"

Transkript

1 injett I IJÖII CH I C I CIU 3I amarbete som lönar sig X IUI YBI : BI Y IJÖ I H UÖ Ö BHÖ IJÖIÖ IX IJ Y I I UCI C W Y YBI 01

2 Ö Ö BI BIÖ 03 BI B I 11 i kallar oss miljöintegratörer arknadschef iklas oyson örsäljningschef ecycling : B I B 02 / J UI Ö JÖ C 11 Y C Y C e barkhögen är kärnan i hela verksamheten på conova. är företaget grundades i orrköpingstrakten för över 50 år sedan, började vi ta till vara bark och flis som låg som spillhögar efter skogsavverkningen. i såg både miljö- och affärsnytta i att om händ erta restprodukter från skogsindustrin för att framställa jordprodukter. aktum är att mantrat se barkhögen betyder om möjligt ännu mer för oss idag än för 50 år sedan. Idag är det vår inställning, vårt förhållningssätt, hela vårt dna. i vill hitta nya användnings områden för alla organiska material. aturen gene rerar inget avfall, det ska inte vi heller göra! är den enes avfall eller restprodukt blir den andres råvara skapas industriell symbios. okala och regionala kretslopp och samarbeten hävdar många är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra globala miljömål. Industriell symbios handlar inte om att företagen behöver stora komplicerade flöden och komplexa nätverk. i tror på att se möjligheterna och sänka tröskeln en aning. Börja samarbeta i liten skala med ett par företag i samma region. ed nyfikenhet, rätt attityd och ett samarbetande förhållningssätt vågar du se utanför dina egna grindar och först då skapas verkliga synergier. i på conova främjar hållbarhet genom att sammanföra material och energiflöden, från olika aktör er till en helhet, en symbios. i ser till att flödena fungerar tillsammans vilket är till fördel för miljön och samhället i stort. i kallar oss miljöintegratörer. Johan ydberg H BI - BU C CC C UB BIB BII IB UI U / BIB I IBY B H BI I UI B IB B 12 C YBI I IJÖII CH I C C B, BX 90, BY, I UI JH YB UI CHI B, I 8, CH, CHÖ BJÖ Ö I IW IC I B H, II Y UI I JB YCI ÖI YCI I I H C egionpolitikern va ndersson om viljan till samverkan i Östergötland. H J IJÖC 02 edare ÖJIH IUI YBI. 03 Just nu HBH CH BU. 04 Cirkulär ekonomi är lösningen U IJÖ- CH Y. 06 å jobbar man på Braviken IUI YBI UÖ ÖI. 09 erktygslådan UI Ö U CH Ö: I! 10 Innovation ger affärsnytta X I I B CH. 11 Utvalt HBH CH CI Ö I U, B I CH. 02 YBI

3 Just nu Industriell symbios är framtiden & J I CH I har satt upp tydliga mål för veriges energi- och klimatpolitik fram till 2020 bland annat vill regeringen att energiintensiteten minskar med 20 procent mellan 2008 och en hur kan vi lösa globala problem på lokal nivå? tt viktigt steg på vägen mot en effektivare energi- och materialanvändning är utvecklingen mot cirkulär ekonomi. är ses inte avfall och rest material som kostsamma biprodukter utan som ny råvara. Industriell symbios är ett talande exempel för när cirkulär ekonomi och samarbetsvilja mellan olika aktörer fungerar och skapar hållbarhet och affärsnytta på samma gång. I C II YBI vill vi lyfta fram möjligheterna, utmaningarna och de potentiella vinsterna med industriell symbios både ur ett miljöoch affärsperspektiv. revlig läsning. et behövs företag som driver på så att avfalls- och råvarusynergier uppstår mellan olika aktörer. å sparar vi resurser. va ilja, äringslivsdirektör på Örebro kommun Y HBHU å grund av ändrade finansiella redovisningskrav kommer fler företag att behöva visa konkreta resultat av sitt hållbarhetsarbete. ymbios ställde frågan vad detta innebär i praktiken till arianne Bogle, vd för C weden. X I IW rån och med 2017 ska nya hållbarhetsindex redovisas i vissa företags årsredovisningar: rbetet med miljö, socialt ansvar för anställda, mänskliga rättigheter och antikorruption ska kunna kopplas till företagens affärsmodell. ed väl underbyggd fakta, utifrån noggranna inventeringar av verksamheten, ska dessa nya index presenteras på ett begripligt sätt i förvaltningsberättelsen. å räcker det inte längre med greenwashing eller att styvmoderligt placera miljöpolicyn i en bilaga. opplat till csr/hållbarhetsfrågorna ska företagen kunna berätta vilka deras mål är, vilka policys som finns på plats samt vilken förmåga företaget har att kunna uppfylla dessa. ch om företaget inte rapporterar kring detta måste man förklara varför. et kommer att påverka investorernas intresse. U-II, måste anses revolutionera synen på företagens ansvar för en hållbar utveckling, togs i september venska regeringen sätter ribban högt för vilka den nya lagen ska gälla, vilket innebär att fler företag än vad U krävt berörs. arianne Bogle menar att inventeringar med hållbarhet i fokus ger möjlighet till helt nya berikande sätt att se på sin verksamhet. ch skapa behov av samverkan horisontellt och vertikalt mellan olika sektorer. Håller vi verkligen vad vi lovar genom hela produktionskedjan? an vi skapa synergier med andra aktörer? an till exempel något vi behandlar som avfall istället bli råvara hos någon annan? ör att skapa ekosystem som den hållbara stadens cirkulära ekonomi, eller industriell symbios, gäller det att det finns aktörer och plattformar som kopplar ihop olika aktörer. et lär finnas ett växande behov av konsultföretag och organisationer som har förmåga att skapa de synergier och mötesplatser som måste till för att vi ska kunna nå miljömålen, både de lokala, regionala, nationella och internationella, avslutar arianne Bogle. arianne Bogle, vd för C weden ton fiberslam från Bravikens pappersbruk används varje år i conovas jordproduktion. äs reportaget på sidan 6. tt ta tillvara restmaterial och hushålla med resurser är en viktig del av riksdagens uppsatta generationsmål * nnika Helker undström, ationell miljömålssamordnare *enerationsmålet: et övergripande målet för miljö politiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälso problem utanför veriges gränser. äs mer på sidan 6. YBI 03

4 U H Cirkulär ekonomi, industriell symbios och miljöintegration. re verktyg som kommer bidra till att miljömålen går att nå samtidigt som vi utvecklar välfärd och gör smartare affärer. X I IW H I I B en svenske miljöprofilen Johan ockström gör just nu viral succé med sitt ted-alk med budskapet att det är nu, de närmaste 40 åren som nästa stora revolution måste pågå. n av dem som delar ockströms vision att vi har en lika stor förändring framför oss som den industriella revolutionen innebar, är ats klund, professor i industriell miljöteknik vid inköpings universitet. Han ser många affärsmässiga möjligheter i utmaningarna och kommer liksom ockström med hopp, snarare än undergångsprofetior. i har verktyg. et gäller bara att använda dem, att våga tänka nytt och börja agera utifrån insikten att allting hänger ihop. tt inse att vi har begränsade resurser som vi behöver använda smarta system för att återbruka, snarare än förbruka. Här finns stora miljömässiga och ekonomiska vinster att göra. er resurseffektiva system skapar förutsättningar för framtidens välfärd, då de blir en konkurrensfördel på en global marknad och gör att företag kan ha kvar sin produktion i verige. essutom bidrar de till ökad innovations- och förädlingstakt, säger ats klund. cirkulär ekonomi inspireras av naturens kretslopp och är uppbyggt så att alla delar i en produktionskedja länkar i den andra. å så sätt är flödet mellan aktörerna en förutsättning för affärerna. Inget går till spillo. Industriell symbios bygger på samma princip och kända exempel finns i Händelö energikombinat, Industry ark of weden i Helsing borg och danska alundborg, där företagens produktion delvis bygger på återbruk av varandras restprodukter i ett kretsloppsupplägg. etta till skillnad mot traditionell linjär eko nomi, där en vara produceras och brukas för att sedan kastas bort och inte mycket uppmärksamhet riktas mot biprodukter, avfall och energi. I ett system präglat av industriell symbios blir en producents avfall istället en annans råvara. estprodukter består av energi och material, vilka via smart logistik och samarbete kan komma till nytta. ill exempel kan massaindustrin bidra till effektivare tomatodling genom sin restprodukt koldioxid, leverera spillvärme och låta jordproducenter dra nytta av materialen. tt verkligt optimalt upplägg av synergier där någons avsättningsproblem trans formeras till någon annans lösning, säger ats klund. Just ett sådant samarbete finns sedan decennier mellan Bravikens pappersbruk och conova, ordens största producent av jord. å plats bredvid pappersbruket i orrköping ligger conovas jordproduktion där restprodukterna från pappersbruket ingår som en viktig ingrediens. terbruket av fiberslam ersätter produktion av det jungfruliga materialet torv, och på så vis skapas ett kretslopp. enna omställning mot jordproduktion med enbart återvunna råvaror är en utveckling som conova driver. andra ekonomiska incitament är att kostnaderna för dyra deponier sänks när restprodukter kan tas tillvara i högre grad och dessutom säljas som råvara. ats klund menar att det redan pågår många lokala utbyten av denna sort runt om i verige, utan att det kallas för indust riell symbios, men anser att det finns en enorm outnyttjad potential av goda affärer att göra. ch en del i revolutionen handlar om att skapa nya sammanhang, att vidga sina vyer det leder till nya affärsmöjligheter. et gäller att företag nu snabbt öppnar grindarna och får syn på sin granne. tt man frågar sig ad kan det finnas för avfall eller restprodukter att hämta som kan vara till nytta i vår produktion? ad kan vi alla spara och tjäna på det? Bjud in varandra, både industrin, kommunerna, regionerna, akademierna, intresse- och samverkansorganisationerna. a reda på hur ni logistiskt och produktionsmässigt smartast kan utveckla nya kluster och mest effektivt använder er av varandra redan nu. Hur kan ni minska utnyttjandet av jungfruliga material? Hur ni kan vävas samman i en industriell symbios som kan leda till nästa stora innovation? ör att detta ska bli möjligt krävs samarbeten och samverkan på helt nya nivåer. Både inom näringslivet och kommunerna. ommunen spelar en viktig roll. els genom att med sin planering styra mot industriell symbios och dels med sitt näringslivsarbete skapa arenor för synergier och samarbeten. ökad samverkan mellan vitt skilda aktörer föder behov av nya funktioner och spelare. Här ser ats klund privata återvinningsföretag inom avfallshantering som viktiga aktörer. et kommer behövas återvinningsföretag inom avfallshantering som specialiserar sig på detta, som kan marknad erna, avsättningen och har kontakterna inom kommunerna. e blir spindeln i nätet. recis som det inom datavärlden krävs systemintegratörer för att få allting att effektivt samverka, behövs det inom industrin miljöintegratörer. e som bidrar till att affären sys ihop och sedan handfast ansvarar för att en aktörs avfall förflyttas till att bli någon annans råvara, avslutar ats klund. I Ö U H I Y I UI? 04 YBI

5 ad är industriell symbios? Ö Ö BI BIÖ BI B I Y C Ö JÖ C C CC ats klund är professor i industriell miljöteknik vid inköpings universitet och sitter i conovas styrelse. Han anser att det behövs fler företag som bidrar till att binda samman olika aktörer i industriell symbios. ffärsupplägg liknande det conova utför i sin roll som miljöintegratör. UI C UB : BIB BII IB C C UI U / BIB B I B / J H BI - BU Y C I IBY B H BI I UI B IB B H J IJÖC Illustrationen visar industriell symbios som den ser ut i orrköping. Här blir ett företags restprodukter och avfall någon annans råvara. tt utbyte mellan en mängd aktörer som innebär vinster både rent ekonomiskt och för miljön. YBI 05

6 injett ymbios som ger eko å Braviken utanför orrköping flödar restmaterial och energi mellan industrigrannarna. Här finns en medveten samverkan mellan företag och kommun som ger förutsättningar för både miljömässiga och affärsmässiga vinster. X BJÖ H tora hjullastare och lastbilar skyndar mellan de stora materialhögarna med tydliga mål i sikte. unt omkring dem tornar högar av restfiber, aska och täckbark upp sig och skapar ett mullvadslandskap. i befinner oss på Braviken utanför orrköping där restprodukterna inte går till spillo utan istället är på väg mot nya användningsområden. ör flera decennier sedan myntades för första gången uttrycket Cradle to cradle av Walter tahel, ledande inom resurseffektivitet. ritt översatt blir betydelsen från vagga till vagga och syftar till att skapa industriella system som inte bara är effektiva utan i förlängningen också helt avfallsfria. ajo riteten av dagens företag har inordnat sig i linjära system där produkter konsumeras och slängs. et är inte hållbart vare sig för miljön eller ekonomin förväntas den globala ekonomin ha fyrdubblats och befolkningen växt från 7 miljarder till 9,2 miljarder vilket kommer att ställa enorma krav på att vi använder våra resurser mer effektivt. å Braviken är conova spindeln i nätet. Härifrån jobbar man med att kartlägga regionens energioch material flöden och bidrar till att samla regionens aktörer i utvecklingsmöten. essutom strävar parterna hela tiden efter att hitta cirkulära helhetslösningar som är lönsamma för alla inblan dade aktörer. om miljöintegratör är vår vision att skapa det avfallsfria bruket. i började arbeta med Bravikens pappersbruk redan Under 1980-talet påbörjades ett utvecklingsarbete med fiberkompostering för att omhänderta restprodukten fiberslam, i syfte att nyttja den som jordråvara. ör pappersbruket innebar det en fördel, då trycket på den egna deponin minskade i samma takt som fiberkomposteringen växte. edan 2005 är det inte tillåtet att deponera organiskt material, vilket gör att det utöver miljönyttan med fiberkompostering även finns ett tydligt ekonomiskt incitament för utbytet, förklarar iklas oyson som jobbar som försäljningschef på conova ecycling. Industriell symbios bygger på samma 06 YBI

7 eportaget kretsloppsidé som cirkulär ekonomi, att material och energi i största möjliga mån återanvänds. I Östergötland har företag tillsammans med kommunen jobbat medvetet med att få till synergier och ta tillvara restmaterial. å Braviken omhändertar och återvinner conova restprodukter samt sköter även driften av brukets deponi. en egna jordproduktionen är nära granne både med Bravikens pappersbruk och sågverk. en geografiska närheten gör restprodukthanteringen smidig för båda parter. I det här fallet rör det sig om ton av pappersbrukets fiberslam som varje år komposteras och blandas med andra råvaror för att bland annat säljas vidare som konsumentjord på den skandinaviska marknaden. I ett annat led förser conova Bravikens pappersbruk med flis som eldas i fastbränslepannan på pappersbruket och blir till ånga som används när pappret torkas. å Bravikens pappersbruk producerar vi runt ton fiberslam varje år och har länge haft ett väl fungerande samarbete med conova. i har möten och följer upp arbetet kontinuerligt. essutom letar om miljöintegratör är vår vision att skapa det avfallsfria bruket. de hela tiden efter förbättringsmöjligheter, säger eonard ahlberg, kvalitets- och miljöingenjör på Bravikens pappersbruk. ellan Bravikens pappersbruk och sågverk pågår andra energi- och materialutbyten. rån sågverket köper vi in råvara i form av sågverksflis som vi sedan gör papper av. en levererar vi värme tillbaka till sågverket, värme som de i sin tur använder när de torkar sina brädor, förklarar eonard ahlberg. Utsläppen av fossil koldioxid från Bravikens pappersbruk har minskat med 90 procent de senaste åren och pappersbruket strävar hela tiden efter maximal återvinning och återanvändning. lutkunden ställer allt högre krav och vill veta varifrån vedråvaran till pappersproduktionen kommer och lagstiftningen skärps löpande. iljönyttan är givetvis viktig. ikaså de ekonomiska incitamenten. Bravikens pappersbruk är en stor skogsägare och för oss är det viktigt att hela potentialen i skogsråvaran utnyttjas. lla restprodukter har en benägenhet att driva kostnader, men internt nytänkande och vårt samarbete med co nova har fört oss i motsatt riktning, förklarar eonard ahlberg. ör väl fungerande industriell symbios behövs bra förutsättningar. ör det första är det ur utsläppssynpunkt en stor fördel om aktörerna ligger nära varandra rent geografiskt. ör det andra måste företagen och industrierna själva vara drivande i önskan att hitta synergier och materialflöden. et finns också andra aktörer som kan underlätta arbetet. I orrköping har kommunen länge sett fördelarna med samarbeten företagen emellan. ätverket Cleantech Östergötland startades för många år sedan och gav miljöteknikföretag och andra företag möjlig heten att träffas och föra en dialog. et som speglar samverkan i den här regionen är att det finns en vilja att vända dagens miljöproblem till ngande fibermull i fokus när nya råvaror blir till. askinföraren Charlotte kstedt har fullt upp ute på conovas stora arbetsytor. YBI 07

8 injett eportaget å Braviken utanför orrköping ligger högar av restmaterial som ska bli nya råvaror. eonard ahlberg inspekterar fiberslammet från Bravikens pappersbruk som conova komposterar och gör jordprodukter av. ätverket Cleantech Östergötland ska öka konkurrenskraften och utveckla affärs möjligheter hos miljöteknikföretag i regionen. Östergötland är en region som framgångsrikt driver miljöteknikutvecklingen framåt och premierar gröna företag. i kan inspirera andra regioner att organisera sig i eko system, säger alin orsgren, verksamhetsansvarig på Cleantech Östergötland. affärsnytta, säger va ndersson som idag är vice ordförande i regionutvecklingsnämnden och som tidigare var kommunalråd i orrköping i 13 år. ommunen har varit aktiv i markplaneringen ute på almö landet där Bravikens pappersbruk och conova håller till, men också vid energikombinatet Händelö som satt sitt namn på den internationella kartan tack vare sitt arbete med industriell symbios. å båda plats erna har kommunen erbjudit markoptioner till företag som kan främja och delta i den industriella symbiosen som redan finns. ka du få plats på området måste du ha flöden av material eller tjänster som helt enkelt gynnar symbiosen. et får bara vara ångavstånd mellan industrierna och den enes restprodukt ska kunna bli den andres råvara. et har varit en förutsättning och det är kommunens beslut som i många avseenden sätter spelplanen för industrierna och företagen i en region, säger va ndersson. orrköping är en industristad med pappersindustrin som en grundbult och kan man använda miljötekniken på rätt sätt kan nya och gamla företag samverka vilket skapar enorma möjligheter för en region. et skapar attraktivitet och blir ett sätt för oss att marknadsföra kommunen. et finns alltså inte bara ett miljö- och klimatperspektiv i det här utan även ett aktivitetsperspektiv. ed det ekoindustriella klustret på Händelö och det medvetna arbetet med Cleantech Östergötland har vi profilerat oss såväl nationellt som internationellt, fortsätter va ndersson. iklas oyson och Johan ydberg menar att det är viktigt att kommunen som i orrköpings fall ser helheten och det kretslopp som industriell symbios innebär. år kommunen upp ögonen för industriell symbios finns stora vinster att hämta. tt behålla fler flöden inom en region innebär ökade skatteintäkter och stärkt attraktionskraft. et är när beslutsfattare fullt ut ger stöd för arbete med regional utveckling som vi tillsammans kan nå den industriella symbiosens verkliga potential, avslutar Johan ydberg. 08 YBI

9 å här gör du C : e utanför grindarna och börja i liten skala! Y tt samverka i industriell symbios gynnar både miljön och affärerna. Här listar vi tips på hur du kommer igång och vilka vinsterna kan bli. Ö I I U Ö? U Ö energi- och materialflöden i företaget. III I och dina restprodukter. I för att förstå för hur deras flöden ser ut. I IJÖIÖ för en fördjupad möjlighetsanalys Ö energi- och materialflöden i kommunen. III YCÖ och synergisamarbeten. U bildandet av nätverk. I IJÖIÖ för fortsatt möjlighetsanalys och processförslag. Ö IUI YBI? ÖJIH I Ö I och besparingar. UÖ och möjligheter till innovationer. ÖII Y för delaktiga aktörer. Ö UII och miljönytta i verksamheten I Ö U I för företag och ökad innovationstakt. IIUCI och framtidsanda. HB CH I avfallshantering. Ö Ö HBH på lokal nivå. I U... UC I XHU YJ IUI ÖU H U 80 I I I I XHU. ndersson, tina (2010) esurseffektivare energi- och växthusföretag genom industriell symbios. inköpings Universitet. YBI 09

10 aret IJÖ Y conovas Cementstabiliserade ska eca är ett nytt och innovativt material. et gör att ekniska verkens tunga fordon kan rulla på en yta av återvunnen aska från företagets värmeverk. X BJÖ H, II Y arje år produceras 1,7 miljoner ton aska i verige och behovet av hållbara lösningar för återvinning av askor är stort procent av all aska används idag till att sluttäcka gamla deponier, men redan 2020 ska hälften av deponierna vara sluttäckta vilket ökar behovet av nya användningsområden för askan. conova har utvecklat en metod för att blanda aska, cement och bergkross. esultatet är materialet C som fungerar utmärkt för hårt belastade arbetsytor på industrier. et ersätter delar av den mer energikrävande och jungfruliga bergkrossen och ger ekonomiska och miljömässiga vinster på köpet. ekniska verken i inköping har förstått nyttan. econovas produktchef er Björneld är en av personerna bakom nya eca. eca minskar bränsleförbrukningen för fordonen som kör på arbetsytan, den ger bättre arbetsmiljö för de som jobbar där och bättre kvalitet på materialet som hanteras på ytan, säger han. et nya materialet testades för första gången 2012 på conovas egna anläggningar hörde ekniska verken av sig och var intresserade. ekniska verken produ cerar mycket aska och ville hitta ett sätt att ta tillvara den. et här blev ett hållbart alternativ och det är fantastiskt när återvinning och bra eko nomi kan gå hand i hand. vid tekniska verken som producerar ton aska varje år har förhållandena på verksamhetsytorna förbättrats avse värt efter att eca anlades et vittnar arbetsledaren lof ndersson om. ed eca får vi en hård och jämn yta som både står emot hårt slitage från tunga maskiner och förbättrar förarmiljön för våra chaufförer. Ytan påverkas inte av väder och vind på samma sätt som en avgrusad yta och är dessutom betydligt billigare än exempelvis betong och asfalt, säger lof ndersson. å sikt kommer sannolikt fler av ekniska verkens verksamhetsytor att få ett eca-täcke. i har tänkt göra minst 3 4 liknande ytor inom några år. i är nöjda både med resultatet och samarbetet med conova. 10 YBI

11 Utvalt : JHÉ : Hur kan industriell symbios bidra till att vi når miljömålen? et sker i det mänskliga mötet otenäs kommun satsar stort på att med ett tydligt hållbarhetsperspektiv bidra till ny affärsverksamhet. Bland annat skapas for mella och informella mötesplatser för kreativt utbyte av kompetenser, kunskap och restprodukter. eif ndreasson är utvecklingsstrateg för otenäs kommun och listar tre skäl till att skapa kluster av verksam heter som bygger på cirkulär ekonomi: J CH. YJ IJÖ. I II. I ett flockdjur och när tvärkompetenser träffas uppstår helt nya möjligheter där någons problem kan omvandlas till någon annans lösning. Under resans gång med otenäs ymbioscenter har människor, inom olika sektorer eller företag, börjat prata med varandra och det har uppstått hållbara lösningar av problem som genererar nya affärsidéer. å skapas en resurseffektiv industriell produktion. : JHÉ I juni 2014 fick aturvårdsverket ett uppdrag av regeringen. e skulle genomföra insatser för att öka kunskapen om hur spetsteknologier kan bidra till målen i regeringens miljöteknikstrategi samt generations- och miljökvalitetsmålen som riksdagen antagit. U i mars 2015 och det visar sig att industriell symbios tillsammans med bland annat hållbar stadsutveckling mer eller mindre är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå miljömålen. Industriell symbios är enormt viktigt för hållbarheten. an man återanvända resurser, avfall och spillvärme får man mångdubbla miljönyttor och resurseffektivitet. et är helt centralt i miljöpolitiken och dessutom finns det en starkt positiv ekonomisk aspekt för företagen som jobbar med det, säger Ulf ndersson som samordnar aturvårdsverkets arbete med grön innovation och miljöteknik. H petstekniker för miljö målen på naturvardsverket.se. vfall som inte kan behandlas på andra sätt slutförvaras på deponi. I I aterial som inte återvinns kan omvandlas till energi genom förbränning. I I nvända material ska återvinnas så långt som möjligt. tt använda en sak mer än en gång är bättre än att slänga. å så sätt sparar vi resurser. ÖBY/ II vfallet minskar om vi köper färre men bättre saker och reparerar trasigt. vfallstrappan är grunden för hela avfallsarbetet inom U och målet är att nå så högt upp i trappan som möjligt. e fem stegen visar hur vi alla ska tänka kring avfall. YBI 11

12 Utvalt BU Industriell symbios handlar om att förvandla restmaterial till ny råvara. infördelad bark kan bli jord och rejektmassa kan bli wellpapp. e restprodukterna nytt liv! infördelad bark Jord iberslam ibermull ska C ejektmassa Wellpapp : HUC IX Ö U tt företag, organisationer, regioner, kommuner samt högskolor och univer sitet delar med sig av kunskap och innovationer till varandra är idag förutsätt ningen för hållbar tillväxt. n mängd forskningsresultat visar att det är just klusterdynamiken, som uppstår vid industriell symbios och horisontell samverkan, som är eftersträvansvärd och skapar ökad innovation, berättar öran Brulin som är kvalificerad analytiker på illväxtverket och adjungerad professor i lokala och regionala innovationer på in köpings Universitet. ill exempel satsar innova och illväxtverket under en sjuårsperiod miljardbelopp i olika program för att stötta bildandet av kluster mellan olika aktörer. ordlistan Industriell symbios örhållande där olika aktörer inom privat och offentlig verksamhet engagerar sig för att uppnå konkurrensfördelar genom att utbyta flöden av material, energi, vatten och/eller biprodukter samt nyttja de synergimöjligheter som uppstår till följd av geografisk närhet. Cirkulär ekonomi n ekonomisk modell där produkter, komponenter och material ständigt cirkulerar i tekniska eller biologiska kretslopp. ålsättningen är att hela tiden bevara högsta möjliga användbarhet och värde på det som cirkulerar. iljöintegratör ollen att sammanföra olika material- och energiflöden från olika aktörer till en helhet och se till att flödena fungerar tillsammans, till miljömässig och ekonomisk nytta för berörda parter och samhället i stort. 12 YBI

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle?

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Birgitta Björk Upplands-Väsby kommun Styrelseledamot i Silf Den cirkulära ekonomin ska rädda världen och tillväxten! Jordens resurser är inte oändliga,

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i e) hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Svenska EnergiAskor Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Deponiska*en och restmaterial Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Miljörik(g hantering av askor från energiproduk(on Vi vill se e: hållbart samhälle där klimat- smarta lösningar bidrar (ll a: rä:

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET Stockholm 27 januari, 2016 Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-02 1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET GENERATIONSMÅLETS

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger Miljö-Klimat-Energi Region Östergötland Dagens tema, 2016-09-22, Anita Jernberger Tre planeringsnivåer (för regional utveckling) Strategisk nivå (Politikens arena) Anger mål, beslutar om strategier och

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Motion #1. Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso.

Motion #1. Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso. Motion #1 Ändra fotnoten hur ung definieras Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso. Mötet föreslås att i kapitel

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Vi samarbetar kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp

Vi samarbetar kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp Vi samarbetar kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp Vad händer i Högbytorp? E.ON och Ragn-Sells har inlett ett samarbete kring utveckling av framtidens kretsloppslösningar för energiproduktion

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Hållbarhet inom industri och politikens roll

Hållbarhet inom industri och politikens roll Hållbarhet inom industri och politikens roll Per-Anders Widell,, 19 februari 2013 Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

Den linjära ekonomins utveckling

Den linjära ekonomins utveckling Cirkulär ekonomi Maria Långberg Hållbarhetsdirektör SSAB 12 november, 2015 Den linjära ekonomins utveckling Industriella revolutionen möjliggjorde utvinning av råvaror och produktion till låg kostnad I

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring.

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring. RAGN-SELLS LILLA GRÖNA En cirkulär programförklaring. VI SER EN BÖRJAN DÄR ANDRA SER ETT SLUT På Ragn-Sells hanterar vi blandat, skitigt och osorterat avfall. Det rör sig om 5 miljoner ton avfall från

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

@fores_sverige #fores

@fores_sverige #fores @fores_sverige #fores www.fores.se Klimatet och Parisavtalet kräver handling nu! Grön omställning i Sverige Miljö- och energidepartementet Miljö- och energidepartementet Klimatklivet stöd till lokala klimatinvesteringar

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling SYNTESRAPPORTENS SLUTSATSER Regler hindrar en resurseffektiv utveckling Att sluta cirkeln och utveckla en kretsloppsekonomi är endast möjligt om det finns en tillförlitlig marknad för sekundära råvaror.

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

10 utmaningar för en hållbar stad -om de tekniska systemens betydelse för hållbar stadsutveckling

10 utmaningar för en hållbar stad -om de tekniska systemens betydelse för hållbar stadsutveckling 10 utmaningar för en hållbar stad -om de tekniska systemens betydelse för hållbar stadsutveckling Sara Gustafsson, docent i Miljömanagement och miljöteknik vid avdelningen för Industriell miljöteknik,

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Industriell symbios i Sotenäs kommun

Industriell symbios i Sotenäs kommun Industriell symbios i Sotenäs kommun Först: Vad är industriell symbios? Sedan: Det här är jag och det här är Hifab Varför började Sotenäs kommun arbeta med industriell symbios? Hur har kommunen arbetat?

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Illustration gjord av Eva Jonsson Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling Innehåll Inledning... 3 Framtidsscenario... 4 Ulricehamn 2019...

Läs mer

Nyheter inom Miljömålssystemet

Nyheter inom Miljömålssystemet Illustration: Tobias Flygar Nyheter inom Miljömålssystemet Petronella Troselius Historik - Varför miljömålssystemet? 172 olika miljömål mellan 1980-1994: Ingen överblick eller samordning Oklart vem som

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet RKG 2012-04-17 Klas Fritzon Uppdraget Styrt via regleringsbrev 2011, leverans juni Årlig uppföljning av det regionala tillväxtarbetet,

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Delad Energi dubbel energi Operativa insatser och bilaterala möten med aktörer, sammanfattning och resultat

Delad Energi dubbel energi Operativa insatser och bilaterala möten med aktörer, sammanfattning och resultat Delad Energi dubbel energi Operativa insatser och bilaterala möten med aktörer, sammanfattning och resultat EON har under projektet genomfört ett antal bilaterala möten i syfte att stärka samarbetet med

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer