STRATEGI OCH BUDGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015"

Transkript

1 STRATEGI OCH BUDGET Miljönämnden Strategier och indikatorer Ekonomiska ramar

2 1. Inledning 1.1 Förord Haninge kommun präglas av en rik och omvälande natur, alltifrån karga kobbar i havsbandet till våra stora skogar som Tyresta nationalpark. Detta är en unik resurs av stort värde för både Haningebor och besökare. Kommun har idag drygt invånare och förväntas växa ytterligare. För att svara upp mot den ökande befolkningen behövs fler bostäder, nya företag, fler mötesplatser, handel och kultur. Detta ställer krav på ett aktivt miljöarbete för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Haninge kommun är en av Sveriges 84 ekokommuner. Genom medlemskap i föreningen har Haninge kommun åtagit säg att bedriva utvecklingsarbete enligt kretsloppsprincipen med det långsiktigt uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter. Miljönämnden i Haninge kommun har därför en angelägen uppgift och ett ansvar för att bidra till att utvecklingen sker i ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om energieffektivisering och hållbara resor, att uppmärksamma och öka kunskapen om den biologiska mångfalden samt att förbättra vattenkvaliteten och ta tillvara skärgården som resurs. Sist men inte minst handlar det också om att bidra till en hållbar utveckling av den regionala stadskärnan. Anna Ragnar Miljönämnden ordförande 2

3 1.2 Miljönämndens ansvarsområde Miljönämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kompetensområdet och ta nödvändiga initiativ för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, inom ramen för gällande lagstiftning. Miljönämnden ska ansvara för övergripande miljöpolitiska frågor och verka för en ekologiskt hållbar utveckling tillse/vidta särskilda åtgärder för att öka samarbetet med myndigheter, organisationer, det lokala näringslivet och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens verksamhetsområden bevaka, initiera och inventera skyddsvärda områden verka för ökad kunskap inom miljöområdet Miljönämnden har även ansvaret för att driva arbetet för att nå de kommunala och nationella miljö- och klimatmålen. Inom ramen för nämnden ingår även kommunens arbete för att nå målen som Ekokommun. Kommunens myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddstillsyn är överlämnad till kommunalförbundet Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, som bildades Renhållningsfrågor hanteras av Stadsbyggnadsnämnden och återvinningsarbetet drivs i regi av det delägda kommunala bolaget SRV Återvinning AB. 1.3 Lagstiftning, program och policies Miljönämnden verksamhet berör framförallt grundläggande bestämmelser i miljöbalken. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har antagit ett antal program och policys som också är styrande dokument för miljönämndens arbete. Dessa dokument finns på kommunens hemsida 1.4 Viktiga frågor Nedan finns några viktiga frågor beskrivna som kommer att arbetas med under 2014 för att utveckla kommunens verksamheter, möta krav från omvärlden och för att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp i mål och budget Beskrivningen utgår från de prioriteringar fullmäktige har uttalat om miljönämndens verksamhet på sid i Mål och budget Haninge ska vara en föregångskommun och präglas av en långsiktigt hållbar utveckling. Arbetet inom miljöområdet ska bidra till att öka kommunens attraktionskraft och skapa en tryggare framtid för barn och unga att växa upp i. Prioriterade frågor är energi, klimat, sjöar, vattendrag och biologisk mångfald. För att miljöfrågorna ska omsättas i praktisk handling behöver de integreras i arbetet med kommunens viktigaste frågor i syfte att uppnå hållbar utveckling. Klimat- och energiinsatser Under 2013 har kommunen ställt sig bakom länets Klimat- och energistrategi och miljönämnden har genomfört revideringen av Klimatstrategin från år 2010 till en Klimat- och energistrategi. Under 2014 ska informationsinsatser genomföras till de viktigaste målgrupperna för strategin och interna utbildningar anordnas bland annat i samarbete med Miljöverkstaden i Jordbro. I syfte att 3

4 genomföra åtgärder i kommunens egen verksamhet i enlighet med strategin har miljönämnden tilldelats 1000 tkr ( Klimatmiljonen ) som nämnden har att fördela till kommunens förvaltningar. Klimat- och energistrategin är även ett viktigt underlag för översiktsplanen som ska gå på samråd under 2014 och för det arbete som sker för att utveckla den regionala stadskärnan Haninge. I Södertörnssamarbetet pågår projektet samordnade varutransporter, planering av infrastruktur för förnyelsebara bränslen (såsom el-laddning och biogas) och kvalitetssäkring av gemensamma nyckeltal. Kommunstyrelseförvaltningen fördelar också medel till förvaltningar och bolag i form av ett Energieffektiviseringsstöd som kommunen erhåller från Energimyndigheten. Natur- och landskapsvård Under 2013 färdigställdes förslag till Naturvårdsplan som innehåller långsiktiga riktlinjer för arbetet med biologisk mångfald och möjligheterna att ta tillvara ekosystemtjänsterna som naturen erbjuder. Naturvårdsplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet med åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden samt möjligheterna till naturupplevelse för individen oavsett ålder, kön, etnicitet etc. Naturvårdsplanen är också ett viktigt underlag för översiktsplanen som ska gå på samråd under 2014 och ett framsynt naturvårdsarbete kan även stärka arbetet med den regionala stadskärnan. Under 2014 ska Naturvårdsplanen kommuniceras till de viktigaste målgrupperna. Naturguidningar och andra informationsinsatser kring Haninges natur fortsätter och interna utbildningsinsatser genomförs bland annat i samarbete med Miljöverkstaden. Med bidrag från Länsstyrelsen i form av anslag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) genomför Haninge kommun aktiva åtgärder exempelvis vid Skutan bland annat för att stärka målpunktens attraktionskraft för barn och unga. Vattenkvalitet och vattenvård Under 2012 beslutade kommunfullmäktige om Vattenplanen som innehåller långsiktiga riktlinjer för arbetet med att uppfylla god ekologisk status och för arbetet med den biologiska mångfalden. Vattenplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet med åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och gynna den biologiska mångfalden och utgår från Europaparlamentets och rådets direktiv för vatten 2000/60/EG (EU:s ramvattendirektiv). Att arbeta integrerat med vattenfrågorna i olika planeringsprojekt är nödvändigt för att kunna förbättra dagens vattenkvalitet, mildra de framtida översvämningsriskerna och bidra till att ge gammal som ung i Haninge nya upplevelsevärden. Vattenplanen är därför ett viktigt underlag för översiktsplanen som ska gå på samråd under 2014 och i arbetet med den regionala stadskärnan. Under 2014 ska Vattenplanen kommuniceras till de viktigaste målgrupperna. Informationsinsatser om hanteringen av enskilda avlopp intensifieras under 2014 efter att SMOHF slutfört inventeringen av enskilda avlopp. Miljönämnden bidrar till en VA-rådgivare som är stationerad hosstadsbyggnadsförvaltningen. Regeringen har aviserat nya medel för lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) som kan bli ett tillskott till vattenåtgärder i kommunen. Strategiska miljöinsatser Under 2014 behövs insatser för att lyfta miljöaspekter i såväl arbetet med den regionala stadskärnan som i översiktsplaneringen för att bidra till hållbar utveckling i Haninge. Det handlar bland annat om att utveckla verktyg och åtgärder för hållbart byggande och planering och arbeta med miljöbedömning och ekologiska landskapssamband i översiktsplaneringen. Här finns goda exem- 4

5 pel att hämta från omvärlden, bland annat Nacka kommun, för att stärka integreringen av miljöaspekterna. Det är även väsentligt att uppmärksamma projekt och finansiering nationellt och internationellt för att öka möjligheterna till genomförande. 2. Förutsättningar 2.1 Omvärldsanalys Det övergripande målet för miljöområdet i Sverige är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att skapa miljö- eller hälsoproblem någon annanstans. Nationellt bedömer Naturvårdsverket att det är svårt att nå flertalet av de miljömål som satts upp fram till år Många av målen kräver internationella eller nationella insatser för att kunna nås. Att uppnå miljömål är en del i hållbar utveckling som förutsätter ett gemensamt ansvar och samarbete på många nivåer. Kommunen, via miljönämnden, deltar därför i arbetet inom Sveriges Ekokommuner samt ICLEI Local Governments for Sustainability. Haninge kommuns medlemskap i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund respektive Tyresåns vattenvårdsförbund utgår också från miljönämnden. Haninge kommun har också undertecknat Borgmästaravtalet, vars åtaganden är viktiga underlag för kommunens klimat och miljöarbete. 2.2 Invärldsanalys Miljönämnden har en strategisk roll i att främst bevaka miljöfrågornas hantering och utveckling samt att initiera insatser inom området. Kommunstyrelseförvaltningen är förvaltningsstöd åt miljönämnden, vilket i sin tur innebär att det konkret praktiska miljöarbetet i huvudsak måste genomföras i den övriga kommunala verksamheten. Miljönämnden strävar här att vara en resurs för att initiera kunskapsutveckling till övriga nämnder och förvaltningar. Inom kommunstyrelseförvaltningen har enheten för strategisk planering ett särskilt ansvar för att bevaka hållbarhetsfrågorna ur ett strategiskt perspektiv. Under senare år har därför miljönämnden medverkat till framtagande av styrdokument som Klimatstrategi, Strategi för ekologisk hållbarhet, Naturvårdsplan, Vattenplan, mm. Styrdokumenten ligger nu till grund för kommunens verksamhet. Ansvaret för implementeringen av riktlinjerna ligger hos nämnder och förvaltningar och de utgör stöd för att bygga ett ekologiskt hållbart Haninge. Utöver det kommunala arbetet har samarbetet med KTH utvecklats inte minst i ekologiska hållbarhetsfrågor. Samverkan har skett i olika projekt som inventeringar av bland annat saltvatteninträngning, EKO-pilotprojektet och examensarbeten. Sedan hösten 2012 kombinerar kommunens vattenstrateg sitt arbete med forskarstudier vid KTH som så kallad kommunal industrilicentiand, med ett projekt med titeln Dagvatten i den förtätade staden. Aktuell forskning inom vattenfrågorna knyts därmed närmare det kommunala samhällsbyggandet. 5

6 3. Fullmäktiges mål: Strategier, indikatorer och uppföljning 3.1 Målområde - Ekologisk hållbarhet Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunen ständigt präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Inom målområdet ekologisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika. Fullmäktiges mål (nr 1-5) 1. Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 MN strategier Indikator Målvärde Följs upp Aktiviteter enligt klimatstrategins handlingsprogram genomförs Aktiviteter för att möjliggöra effektiv energianvändning och stärka möjligheten till produktion av förnybar energi Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Koldioxidförändring (genomsnittlig årlig minskning för att nå målet 2020) Följa upp resepolicyn (kommunövergripande) Antal tankställen för el eller biogas Samordnade varutransporter i kommunal verksamhet Mindre än ton (2012) Minst ton/år Ny Fler än Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Utveckla arbetet med upphandling och informera förvaltningarna om gällande ramavtal Utveckla upphandling så att ekologiska och lokalt producerade produkter tryggas Andel ekologiska inköp (hela kommunen) Verbal uppföljning Minst 25 % Delår 2 och 3. Energianvändningen ska minska MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Aktiviteter enligt klimatstrategin ska genomföras Energianvändning per kvadratmeter (hela kommunen) Lägre än 202 kwh/m2 1 (2012) 1 Gäller Tornbergets bestånd, 6

7 4. Den biologiska mångfalden ska öka MN strategier Indikator Målvärde Följs upp Planering av byggnation ska ta hänsyn till biologisk mångfald Öka medborgarnas kunskap om den biologiska mångfaldens värde Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen Detaljplaner som beaktat biologisk mångfald Genomförda insatser / aktiviteter (ex naturguidningar, föredrag) Genomförda aktiviteter enligt vattenplanen Ny Ny Ny 5. Sjöar och vattendrag ska bli renare MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen Genomförda aktiviteter enligt vattenplanen Godkända avlopp (andel inventerade avlopp som är godkända) Ny Ny Aktuella styrdokument inom målområdet som är relevanta för nämndens verksamhet: Klimatstrategi Ekologiskt hållbarhetsprogram Vega Vattenplan Naturvårdsplan (beslutas 2013) Strategi för ekologisk hållbarhet Cykelplan Resepolicy Avfallsplan VA-policy Kostpolicy Dagvattenstrategi Översiktsplan 3.2 Målområde - Social hållbarhet Miljönämndens ansvarsområde omfattar inte social hållbarhet. 3.3 Målområde ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att tänka långsiktigt och planera för kommande generationer. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. 7

8 Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. Inom målområdet ekonomisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande. Miljönämndens ansvar omfattar endast mål 20 och 22. Fullmäktiges mål (nr 20-24) 20. Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Nämnden ska hålla sin budget Prognos ekonomiskt resultat Resultat motsv. budgeten Delår 1, 2 och 22. Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Förbättra information om kommunens ramavtal (gäller både inom KSF och hela kommunen) Ramavtalstrohet - KSF - hela kommunen Bättre än 2013 Delår 2 och Aktuella styrdokument inom målområdet: Policy för sociala företag Reglemente för intern kontroll Policy för mutor Resepolicy Policy för kurser, konferenser och representation Upphandlingspolicy 4. Ekonomiska ramar för miljönämnden Driftbudget Ekonomisk ram 2014: tkr Förändring från 2013: tkr Kommunstyrelsen och miljönämnden har gemensam förvaltning. Förvaltningens personalkostnad budgeteras av kommunstyrelseförvaltningen. Nämnden ska fortsätta att driva ett offensivt miljöarbete i syfte att uppnå hållbar utveckling. Prioriterade frågor är energi, klimat, sjöar, vattendrag och biologisk mångfald. Nämnden ska verka för ett förändrat arbetssätt genom utbildning för kommunanställda inom klimatområdet. 8

9 De förtroendevaldas arvoden följer arvodesutvecklingen för riksdagsledamöterna enligt KF beslut , 119. Investeringsbudget Miljönämnden har ingen investeringsbudget. Under 2012 avsatte kommunstyrelsen i sin investeringsbudget 2,5 miljoner kronor för åtgärder för anläggande av våtmark/och eller fördröjningsåtgärder i Dammträsk och Norrby gärde mot utloppet i Drevviken. Medlen finns även tillgängliga under 2014 och investeringarna ska genomföras i samarbete med kommunens VA-verksamhet och kommande exploatörer i områdena. Miljönämndens budget för 2014 är tkr enligt KF beslut I det följande redovisas översiktligt driftbudgetens planerade användning under Driftbudget för kommunstyrelsen Energieffektiviseringsstöd Haninge kommun erhåller energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten under perioden på 345 tkr per år. Kommunstyrelseförvaltningen har delat ut stödet två gånger per år till kommunens förvaltningar och bolag. Under 2014 kommer stödet på 345 tkr att utlysas en gång för att främja bättre planering. Dessa pengar kan enkom användas för kunskapsuppbyggnad och inte för investeringar. Äskandet av dessa medel sker genom en kort skriftlig beskrivning av vad pengarna ska användas till och effekten av detta och ställs till Samhällsutvecklingsavdelningen på KSF. En styrgrupp bestående av klimat- och miljöstrategen, lokalförsörjningschefen, näringslivs- och utvecklingsdirektören samt en representant från vardera Tornberget fastighetsförvaltning AB, Haninge Bostäder AB och stadsbyggnadsförvaltningen beslutar baserat på inkomna äskanden om hur medlen ska fördelas. Lokala Naturvårdssatsningar, LONA Med bidrag från Länsstyrelsen i form av anslag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) genomför Haninge kommunen olika åtgärder där vissa som startats under 2012 löper över flera år. Hitintills har medlen gått till inventeringar och naturvärdesklassningar, som utgör underlag till Naturvårdsplanen, och informationsinsatser m m. 4.2 Driftbudget för miljönämnden Klimat- och energiinsatser Transporter och hållbart resande är ett av de utpekade åtgärdsområdena inom den reviderade Klimat- och energistrategin. 68% av utsläppen av växthusgaser i Haninge kommun kommer från transporter. Med anledning av detta är det hög prioritet att börja planera för ett långsiktigt arbete som syftar till att påverka kommuninvånarnas resval. En ny resepolicy har antagits under 2013 och denna kommer att följas upp i samband med årsredovisningen. I motsats till resepolicyns syfte så har användningen av privat bil i tjänsten ökat betydligt sedan Arbete med att implementera kommunens resepolicy är av stor vikt för att vända trenden. 9

10 Under har projektet Ekopilot genomförts. Projektet har genererat erfarenheter och förslag från deltagande grupper som är värda att arbeta vidare med, särskilt att fortsätta ekopilotkonceptet med kommunens enheter. Kommunfullmäktige har sedan Mål och Budget 2012 reserverat tkr för åtgärder i enlighet med Klimat- och energistrategin. Klimatmiljonen är överförd till Miljönämnden från och med Klimatmiljonen fördelas till kommunens förvaltningar och bolag för åtgärder som syftar till att uppfylla Klimat- och energistrategin. Andra insatser som planeras under 2014 för att öka kunskaperna om klimat- och energifrågor där resurser kommer att behövas är miljöutbildning för kommunanställda samt dessutom för genomförande av Miljö och Klimatdag i anslutning till högtidlighållande av Earth Hour Natur- och landskapsvård Ett antal insatser genomförs i syfte att bidra till att fullfölja Naturvårdsplanen. Informationsinsatser ska göras genom naturguidningar, föredrag och en app i form av naturkarta. Inventeringsarbetet fortsätter av bland annat fladdermus och tjäder. Ekologiska landskapssamband i och kring den regionala stadskärnan ska kartläggas som underlag till översiktsplanen. Naturvårdsåtgärder ska genomföras i Skutan med utökad vattenspegel och restaurering av naturstigen. Insatserna genomförs med hjälp av LONA-medel. Vattenkvalitet och vattenvård Vattenplanen innehåller förslag till en rad åtgärder med olika huvudansvariga. Några åtgärder som miljönämnden ansvarar för är att sprida information om vatten och vattenplanen. För att ytterligare öka kunskapen om tillståndet i våra vatten ska inventeringar av fiskbestånden på grunda bottnar genomföras. För att stärka den biologiska mångfalden och bidra till kommunens attraktionskraft görs fiskutsättning. Dagvattenåtgärder genomförs i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. Under 2013 har SMOHF fullföljt inventeringen av enskilda avlopp. Ca 70% av avloppen behöver åtgärdas antigen enskilt eller gemensamt. I syfte att rådge fastighetsägare om lämpliga lösningar finansierar miljönämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och Nynäshamns kommun en VA-rådgivare. En insats är också att genomföra avloppslördagen. Strategiska miljöinsatser samt avgifter Medel avsätts för att bidra med miljöaspekter i det prioriterade arbetet med den regionala stadskärnan. Det kan komma att handla om bidrag till att lösa olika frågor som dagvatten, gröna samband och hållbart resande. Kommunen är medlem i flera organisationer med syfte att på olika sätt verka för en god miljö. Nedan är organisationerna listade med syfte och kostnad för år Justeringar kan komma att ske av medlemsavgifterna men antagandet är att kostnaden är densamma för

11 ICLEI (Local Governments for Sustainability) FAH Kommunerna och Miljön Organisation Syfte Avgift 2014 (tkr) Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund Samordnar en kostnadseffektiv miljöövervakning av luft 120 (inkl SMOHFs uppdatering av emissionsdatabas) Svealands kustvattenvårdsförbund Tillhandahåller underlag för 75 åtgärder som kan påverka kustvattnets kvalitet Tyresåns vattenvårdsförbund Förbättra vattenkvaliteten och 135 samordna arbetet inom Tyresåns avrinningsområde Sveriges Ekokommuner Sammanslutning av föregångskommuner för en lång- 20 siktigt hållbar utveckling Nätverk för kunskapsutbyte och partnerskapssökande inom miljöområdet, t.ex. för ansökningar till EU:s fonder Forum för nationell och lokal miljöpolitik 12 2,5 11

12 Miljönämndens driftbudget 2014 Förtroendemannaorganisationen Budget 2014 Budget 2013 tkr tkr Arvoden, traktamenten, bilersättningar Kurser Representation, uppvaktningar, presenter Miljöpris Interna tjänster, kopiering, post, mm Ofördelat Miljönämndens reserv (2% av budget, exkl klimatmiljonen) Summa nämnd Klimat- och energiinsatser 670 Mobility Management-insatser 250 Miljöutbildning internt och information 150 Klimatmiljonen 1000 Natur- och landskapsvård (inkl biol mångfald) 570 Inventeringar och information 175 Natur- och landskapsvård 225 Vattenkvalitet och vattenvård (inkl biol mångfald) 460 Vattenvård 300 VA-rådgivning 400 Strategiska miljöinsatser samt avgifter 365 Insatser i regionala stadskärnan 200 Medlemsavgifter och emissionsdatabasen 365 Summa Externa tjänster Summa Miljönämnden Anm. Budgeten har strukturerats om i förhållande till Därför är budgeten för 2014 inte direkt jämförbar på en detaljerad nivå. 12

13 Haninge tel haninge.se Foto omslag: Scandinav bildbyrå Johan Alp/bildarkivet.se

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-01-20 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

2008-01-21. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning

2008-01-21. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning 2008-01-21 Samrådsunderlag Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2009 2008-01-21 Förslag till Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2009 Utveckling av Göteborgsregionen en kontinuerlig dialog...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Miljöprogram med miljöpolicy. Motala kommun

Miljöprogram med miljöpolicy. Motala kommun Miljöprogram med miljöpolicy Motala kommun Beslutsinstans: KF Diarienummer: 13/KS 0111 Datum: 2014-08-25 Paragraf: KF 86 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2014-08-25 Sida 1 (13) Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Strategin inkluderar Uppdaterad energiplan Energieffektiviseringsstrategi Strategi för uppfyllande av åtagande i borgmästaravtalet Dokumentinformation:

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014 1. Inledning 2 2. Förord 2 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet 3 3.1 Ansvarsområde 3 3.2 Organisation och verksamhet 3 4. Budget 6 4.1 Driftbudget

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 2.1 Politiska utgångspunkter... 4 2.2 Situationsspecifika

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

2013-08-13. Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl. 15.00. Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås

2013-08-13. Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl. 15.00. Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (4) 2013-08-13 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid OBS!

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska

Läs mer

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter 2012-10-05 Ks 1037/2012 En växande kommun med nya möjligheter ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET 2013 MED PLAN FÖR 2014-2015 Innehållsförteckning Örebro en kommun i utveckling... 1 Vad innehåller detta

Läs mer