STRATEGI OCH BUDGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015"

Transkript

1 STRATEGI OCH BUDGET Miljönämnden Strategier och indikatorer Ekonomiska ramar

2 1. Inledning 1.1 Förord Haninge kommun präglas av en rik och omvälande natur, alltifrån karga kobbar i havsbandet till våra stora skogar som Tyresta nationalpark. Detta är en unik resurs av stort värde för både Haningebor och besökare. Kommun har idag drygt invånare och förväntas växa ytterligare. För att svara upp mot den ökande befolkningen behövs fler bostäder, nya företag, fler mötesplatser, handel och kultur. Detta ställer krav på ett aktivt miljöarbete för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Haninge kommun är en av Sveriges 84 ekokommuner. Genom medlemskap i föreningen har Haninge kommun åtagit säg att bedriva utvecklingsarbete enligt kretsloppsprincipen med det långsiktigt uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter. Miljönämnden i Haninge kommun har därför en angelägen uppgift och ett ansvar för att bidra till att utvecklingen sker i ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om energieffektivisering och hållbara resor, att uppmärksamma och öka kunskapen om den biologiska mångfalden samt att förbättra vattenkvaliteten och ta tillvara skärgården som resurs. Sist men inte minst handlar det också om att bidra till en hållbar utveckling av den regionala stadskärnan. Anna Ragnar Miljönämnden ordförande 2

3 1.2 Miljönämndens ansvarsområde Miljönämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kompetensområdet och ta nödvändiga initiativ för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, inom ramen för gällande lagstiftning. Miljönämnden ska ansvara för övergripande miljöpolitiska frågor och verka för en ekologiskt hållbar utveckling tillse/vidta särskilda åtgärder för att öka samarbetet med myndigheter, organisationer, det lokala näringslivet och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens verksamhetsområden bevaka, initiera och inventera skyddsvärda områden verka för ökad kunskap inom miljöområdet Miljönämnden har även ansvaret för att driva arbetet för att nå de kommunala och nationella miljö- och klimatmålen. Inom ramen för nämnden ingår även kommunens arbete för att nå målen som Ekokommun. Kommunens myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddstillsyn är överlämnad till kommunalförbundet Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, som bildades Renhållningsfrågor hanteras av Stadsbyggnadsnämnden och återvinningsarbetet drivs i regi av det delägda kommunala bolaget SRV Återvinning AB. 1.3 Lagstiftning, program och policies Miljönämnden verksamhet berör framförallt grundläggande bestämmelser i miljöbalken. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har antagit ett antal program och policys som också är styrande dokument för miljönämndens arbete. Dessa dokument finns på kommunens hemsida 1.4 Viktiga frågor Nedan finns några viktiga frågor beskrivna som kommer att arbetas med under 2014 för att utveckla kommunens verksamheter, möta krav från omvärlden och för att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp i mål och budget Beskrivningen utgår från de prioriteringar fullmäktige har uttalat om miljönämndens verksamhet på sid i Mål och budget Haninge ska vara en föregångskommun och präglas av en långsiktigt hållbar utveckling. Arbetet inom miljöområdet ska bidra till att öka kommunens attraktionskraft och skapa en tryggare framtid för barn och unga att växa upp i. Prioriterade frågor är energi, klimat, sjöar, vattendrag och biologisk mångfald. För att miljöfrågorna ska omsättas i praktisk handling behöver de integreras i arbetet med kommunens viktigaste frågor i syfte att uppnå hållbar utveckling. Klimat- och energiinsatser Under 2013 har kommunen ställt sig bakom länets Klimat- och energistrategi och miljönämnden har genomfört revideringen av Klimatstrategin från år 2010 till en Klimat- och energistrategi. Under 2014 ska informationsinsatser genomföras till de viktigaste målgrupperna för strategin och interna utbildningar anordnas bland annat i samarbete med Miljöverkstaden i Jordbro. I syfte att 3

4 genomföra åtgärder i kommunens egen verksamhet i enlighet med strategin har miljönämnden tilldelats 1000 tkr ( Klimatmiljonen ) som nämnden har att fördela till kommunens förvaltningar. Klimat- och energistrategin är även ett viktigt underlag för översiktsplanen som ska gå på samråd under 2014 och för det arbete som sker för att utveckla den regionala stadskärnan Haninge. I Södertörnssamarbetet pågår projektet samordnade varutransporter, planering av infrastruktur för förnyelsebara bränslen (såsom el-laddning och biogas) och kvalitetssäkring av gemensamma nyckeltal. Kommunstyrelseförvaltningen fördelar också medel till förvaltningar och bolag i form av ett Energieffektiviseringsstöd som kommunen erhåller från Energimyndigheten. Natur- och landskapsvård Under 2013 färdigställdes förslag till Naturvårdsplan som innehåller långsiktiga riktlinjer för arbetet med biologisk mångfald och möjligheterna att ta tillvara ekosystemtjänsterna som naturen erbjuder. Naturvårdsplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet med åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden samt möjligheterna till naturupplevelse för individen oavsett ålder, kön, etnicitet etc. Naturvårdsplanen är också ett viktigt underlag för översiktsplanen som ska gå på samråd under 2014 och ett framsynt naturvårdsarbete kan även stärka arbetet med den regionala stadskärnan. Under 2014 ska Naturvårdsplanen kommuniceras till de viktigaste målgrupperna. Naturguidningar och andra informationsinsatser kring Haninges natur fortsätter och interna utbildningsinsatser genomförs bland annat i samarbete med Miljöverkstaden. Med bidrag från Länsstyrelsen i form av anslag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) genomför Haninge kommun aktiva åtgärder exempelvis vid Skutan bland annat för att stärka målpunktens attraktionskraft för barn och unga. Vattenkvalitet och vattenvård Under 2012 beslutade kommunfullmäktige om Vattenplanen som innehåller långsiktiga riktlinjer för arbetet med att uppfylla god ekologisk status och för arbetet med den biologiska mångfalden. Vattenplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet med åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och gynna den biologiska mångfalden och utgår från Europaparlamentets och rådets direktiv för vatten 2000/60/EG (EU:s ramvattendirektiv). Att arbeta integrerat med vattenfrågorna i olika planeringsprojekt är nödvändigt för att kunna förbättra dagens vattenkvalitet, mildra de framtida översvämningsriskerna och bidra till att ge gammal som ung i Haninge nya upplevelsevärden. Vattenplanen är därför ett viktigt underlag för översiktsplanen som ska gå på samråd under 2014 och i arbetet med den regionala stadskärnan. Under 2014 ska Vattenplanen kommuniceras till de viktigaste målgrupperna. Informationsinsatser om hanteringen av enskilda avlopp intensifieras under 2014 efter att SMOHF slutfört inventeringen av enskilda avlopp. Miljönämnden bidrar till en VA-rådgivare som är stationerad hosstadsbyggnadsförvaltningen. Regeringen har aviserat nya medel för lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) som kan bli ett tillskott till vattenåtgärder i kommunen. Strategiska miljöinsatser Under 2014 behövs insatser för att lyfta miljöaspekter i såväl arbetet med den regionala stadskärnan som i översiktsplaneringen för att bidra till hållbar utveckling i Haninge. Det handlar bland annat om att utveckla verktyg och åtgärder för hållbart byggande och planering och arbeta med miljöbedömning och ekologiska landskapssamband i översiktsplaneringen. Här finns goda exem- 4

5 pel att hämta från omvärlden, bland annat Nacka kommun, för att stärka integreringen av miljöaspekterna. Det är även väsentligt att uppmärksamma projekt och finansiering nationellt och internationellt för att öka möjligheterna till genomförande. 2. Förutsättningar 2.1 Omvärldsanalys Det övergripande målet för miljöområdet i Sverige är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att skapa miljö- eller hälsoproblem någon annanstans. Nationellt bedömer Naturvårdsverket att det är svårt att nå flertalet av de miljömål som satts upp fram till år Många av målen kräver internationella eller nationella insatser för att kunna nås. Att uppnå miljömål är en del i hållbar utveckling som förutsätter ett gemensamt ansvar och samarbete på många nivåer. Kommunen, via miljönämnden, deltar därför i arbetet inom Sveriges Ekokommuner samt ICLEI Local Governments for Sustainability. Haninge kommuns medlemskap i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund respektive Tyresåns vattenvårdsförbund utgår också från miljönämnden. Haninge kommun har också undertecknat Borgmästaravtalet, vars åtaganden är viktiga underlag för kommunens klimat och miljöarbete. 2.2 Invärldsanalys Miljönämnden har en strategisk roll i att främst bevaka miljöfrågornas hantering och utveckling samt att initiera insatser inom området. Kommunstyrelseförvaltningen är förvaltningsstöd åt miljönämnden, vilket i sin tur innebär att det konkret praktiska miljöarbetet i huvudsak måste genomföras i den övriga kommunala verksamheten. Miljönämnden strävar här att vara en resurs för att initiera kunskapsutveckling till övriga nämnder och förvaltningar. Inom kommunstyrelseförvaltningen har enheten för strategisk planering ett särskilt ansvar för att bevaka hållbarhetsfrågorna ur ett strategiskt perspektiv. Under senare år har därför miljönämnden medverkat till framtagande av styrdokument som Klimatstrategi, Strategi för ekologisk hållbarhet, Naturvårdsplan, Vattenplan, mm. Styrdokumenten ligger nu till grund för kommunens verksamhet. Ansvaret för implementeringen av riktlinjerna ligger hos nämnder och förvaltningar och de utgör stöd för att bygga ett ekologiskt hållbart Haninge. Utöver det kommunala arbetet har samarbetet med KTH utvecklats inte minst i ekologiska hållbarhetsfrågor. Samverkan har skett i olika projekt som inventeringar av bland annat saltvatteninträngning, EKO-pilotprojektet och examensarbeten. Sedan hösten 2012 kombinerar kommunens vattenstrateg sitt arbete med forskarstudier vid KTH som så kallad kommunal industrilicentiand, med ett projekt med titeln Dagvatten i den förtätade staden. Aktuell forskning inom vattenfrågorna knyts därmed närmare det kommunala samhällsbyggandet. 5

6 3. Fullmäktiges mål: Strategier, indikatorer och uppföljning 3.1 Målområde - Ekologisk hållbarhet Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunen ständigt präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Inom målområdet ekologisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika. Fullmäktiges mål (nr 1-5) 1. Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 MN strategier Indikator Målvärde Följs upp Aktiviteter enligt klimatstrategins handlingsprogram genomförs Aktiviteter för att möjliggöra effektiv energianvändning och stärka möjligheten till produktion av förnybar energi Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Koldioxidförändring (genomsnittlig årlig minskning för att nå målet 2020) Följa upp resepolicyn (kommunövergripande) Antal tankställen för el eller biogas Samordnade varutransporter i kommunal verksamhet Mindre än ton (2012) Minst ton/år Ny Fler än Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Utveckla arbetet med upphandling och informera förvaltningarna om gällande ramavtal Utveckla upphandling så att ekologiska och lokalt producerade produkter tryggas Andel ekologiska inköp (hela kommunen) Verbal uppföljning Minst 25 % Delår 2 och 3. Energianvändningen ska minska MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Aktiviteter enligt klimatstrategin ska genomföras Energianvändning per kvadratmeter (hela kommunen) Lägre än 202 kwh/m2 1 (2012) 1 Gäller Tornbergets bestånd, 6

7 4. Den biologiska mångfalden ska öka MN strategier Indikator Målvärde Följs upp Planering av byggnation ska ta hänsyn till biologisk mångfald Öka medborgarnas kunskap om den biologiska mångfaldens värde Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen Detaljplaner som beaktat biologisk mångfald Genomförda insatser / aktiviteter (ex naturguidningar, föredrag) Genomförda aktiviteter enligt vattenplanen Ny Ny Ny 5. Sjöar och vattendrag ska bli renare MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen Genomförda aktiviteter enligt vattenplanen Godkända avlopp (andel inventerade avlopp som är godkända) Ny Ny Aktuella styrdokument inom målområdet som är relevanta för nämndens verksamhet: Klimatstrategi Ekologiskt hållbarhetsprogram Vega Vattenplan Naturvårdsplan (beslutas 2013) Strategi för ekologisk hållbarhet Cykelplan Resepolicy Avfallsplan VA-policy Kostpolicy Dagvattenstrategi Översiktsplan 3.2 Målområde - Social hållbarhet Miljönämndens ansvarsområde omfattar inte social hållbarhet. 3.3 Målområde ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att tänka långsiktigt och planera för kommande generationer. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. 7

8 Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. Inom målområdet ekonomisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande. Miljönämndens ansvar omfattar endast mål 20 och 22. Fullmäktiges mål (nr 20-24) 20. Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Nämnden ska hålla sin budget Prognos ekonomiskt resultat Resultat motsv. budgeten Delår 1, 2 och 22. Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Förbättra information om kommunens ramavtal (gäller både inom KSF och hela kommunen) Ramavtalstrohet - KSF - hela kommunen Bättre än 2013 Delår 2 och Aktuella styrdokument inom målområdet: Policy för sociala företag Reglemente för intern kontroll Policy för mutor Resepolicy Policy för kurser, konferenser och representation Upphandlingspolicy 4. Ekonomiska ramar för miljönämnden Driftbudget Ekonomisk ram 2014: tkr Förändring från 2013: tkr Kommunstyrelsen och miljönämnden har gemensam förvaltning. Förvaltningens personalkostnad budgeteras av kommunstyrelseförvaltningen. Nämnden ska fortsätta att driva ett offensivt miljöarbete i syfte att uppnå hållbar utveckling. Prioriterade frågor är energi, klimat, sjöar, vattendrag och biologisk mångfald. Nämnden ska verka för ett förändrat arbetssätt genom utbildning för kommunanställda inom klimatområdet. 8

9 De förtroendevaldas arvoden följer arvodesutvecklingen för riksdagsledamöterna enligt KF beslut , 119. Investeringsbudget Miljönämnden har ingen investeringsbudget. Under 2012 avsatte kommunstyrelsen i sin investeringsbudget 2,5 miljoner kronor för åtgärder för anläggande av våtmark/och eller fördröjningsåtgärder i Dammträsk och Norrby gärde mot utloppet i Drevviken. Medlen finns även tillgängliga under 2014 och investeringarna ska genomföras i samarbete med kommunens VA-verksamhet och kommande exploatörer i områdena. Miljönämndens budget för 2014 är tkr enligt KF beslut I det följande redovisas översiktligt driftbudgetens planerade användning under Driftbudget för kommunstyrelsen Energieffektiviseringsstöd Haninge kommun erhåller energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten under perioden på 345 tkr per år. Kommunstyrelseförvaltningen har delat ut stödet två gånger per år till kommunens förvaltningar och bolag. Under 2014 kommer stödet på 345 tkr att utlysas en gång för att främja bättre planering. Dessa pengar kan enkom användas för kunskapsuppbyggnad och inte för investeringar. Äskandet av dessa medel sker genom en kort skriftlig beskrivning av vad pengarna ska användas till och effekten av detta och ställs till Samhällsutvecklingsavdelningen på KSF. En styrgrupp bestående av klimat- och miljöstrategen, lokalförsörjningschefen, näringslivs- och utvecklingsdirektören samt en representant från vardera Tornberget fastighetsförvaltning AB, Haninge Bostäder AB och stadsbyggnadsförvaltningen beslutar baserat på inkomna äskanden om hur medlen ska fördelas. Lokala Naturvårdssatsningar, LONA Med bidrag från Länsstyrelsen i form av anslag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) genomför Haninge kommunen olika åtgärder där vissa som startats under 2012 löper över flera år. Hitintills har medlen gått till inventeringar och naturvärdesklassningar, som utgör underlag till Naturvårdsplanen, och informationsinsatser m m. 4.2 Driftbudget för miljönämnden Klimat- och energiinsatser Transporter och hållbart resande är ett av de utpekade åtgärdsområdena inom den reviderade Klimat- och energistrategin. 68% av utsläppen av växthusgaser i Haninge kommun kommer från transporter. Med anledning av detta är det hög prioritet att börja planera för ett långsiktigt arbete som syftar till att påverka kommuninvånarnas resval. En ny resepolicy har antagits under 2013 och denna kommer att följas upp i samband med årsredovisningen. I motsats till resepolicyns syfte så har användningen av privat bil i tjänsten ökat betydligt sedan Arbete med att implementera kommunens resepolicy är av stor vikt för att vända trenden. 9

10 Under har projektet Ekopilot genomförts. Projektet har genererat erfarenheter och förslag från deltagande grupper som är värda att arbeta vidare med, särskilt att fortsätta ekopilotkonceptet med kommunens enheter. Kommunfullmäktige har sedan Mål och Budget 2012 reserverat tkr för åtgärder i enlighet med Klimat- och energistrategin. Klimatmiljonen är överförd till Miljönämnden från och med Klimatmiljonen fördelas till kommunens förvaltningar och bolag för åtgärder som syftar till att uppfylla Klimat- och energistrategin. Andra insatser som planeras under 2014 för att öka kunskaperna om klimat- och energifrågor där resurser kommer att behövas är miljöutbildning för kommunanställda samt dessutom för genomförande av Miljö och Klimatdag i anslutning till högtidlighållande av Earth Hour Natur- och landskapsvård Ett antal insatser genomförs i syfte att bidra till att fullfölja Naturvårdsplanen. Informationsinsatser ska göras genom naturguidningar, föredrag och en app i form av naturkarta. Inventeringsarbetet fortsätter av bland annat fladdermus och tjäder. Ekologiska landskapssamband i och kring den regionala stadskärnan ska kartläggas som underlag till översiktsplanen. Naturvårdsåtgärder ska genomföras i Skutan med utökad vattenspegel och restaurering av naturstigen. Insatserna genomförs med hjälp av LONA-medel. Vattenkvalitet och vattenvård Vattenplanen innehåller förslag till en rad åtgärder med olika huvudansvariga. Några åtgärder som miljönämnden ansvarar för är att sprida information om vatten och vattenplanen. För att ytterligare öka kunskapen om tillståndet i våra vatten ska inventeringar av fiskbestånden på grunda bottnar genomföras. För att stärka den biologiska mångfalden och bidra till kommunens attraktionskraft görs fiskutsättning. Dagvattenåtgärder genomförs i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. Under 2013 har SMOHF fullföljt inventeringen av enskilda avlopp. Ca 70% av avloppen behöver åtgärdas antigen enskilt eller gemensamt. I syfte att rådge fastighetsägare om lämpliga lösningar finansierar miljönämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och Nynäshamns kommun en VA-rådgivare. En insats är också att genomföra avloppslördagen. Strategiska miljöinsatser samt avgifter Medel avsätts för att bidra med miljöaspekter i det prioriterade arbetet med den regionala stadskärnan. Det kan komma att handla om bidrag till att lösa olika frågor som dagvatten, gröna samband och hållbart resande. Kommunen är medlem i flera organisationer med syfte att på olika sätt verka för en god miljö. Nedan är organisationerna listade med syfte och kostnad för år Justeringar kan komma att ske av medlemsavgifterna men antagandet är att kostnaden är densamma för

11 ICLEI (Local Governments for Sustainability) FAH Kommunerna och Miljön Organisation Syfte Avgift 2014 (tkr) Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund Samordnar en kostnadseffektiv miljöövervakning av luft 120 (inkl SMOHFs uppdatering av emissionsdatabas) Svealands kustvattenvårdsförbund Tillhandahåller underlag för 75 åtgärder som kan påverka kustvattnets kvalitet Tyresåns vattenvårdsförbund Förbättra vattenkvaliteten och 135 samordna arbetet inom Tyresåns avrinningsområde Sveriges Ekokommuner Sammanslutning av föregångskommuner för en lång- 20 siktigt hållbar utveckling Nätverk för kunskapsutbyte och partnerskapssökande inom miljöområdet, t.ex. för ansökningar till EU:s fonder Forum för nationell och lokal miljöpolitik 12 2,5 11

12 Miljönämndens driftbudget 2014 Förtroendemannaorganisationen Budget 2014 Budget 2013 tkr tkr Arvoden, traktamenten, bilersättningar Kurser Representation, uppvaktningar, presenter Miljöpris Interna tjänster, kopiering, post, mm Ofördelat Miljönämndens reserv (2% av budget, exkl klimatmiljonen) Summa nämnd Klimat- och energiinsatser 670 Mobility Management-insatser 250 Miljöutbildning internt och information 150 Klimatmiljonen 1000 Natur- och landskapsvård (inkl biol mångfald) 570 Inventeringar och information 175 Natur- och landskapsvård 225 Vattenkvalitet och vattenvård (inkl biol mångfald) 460 Vattenvård 300 VA-rådgivning 400 Strategiska miljöinsatser samt avgifter 365 Insatser i regionala stadskärnan 200 Medlemsavgifter och emissionsdatabasen 365 Summa Externa tjänster Summa Miljönämnden Anm. Budgeten har strukturerats om i förhållande till Därför är budgeten för 2014 inte direkt jämförbar på en detaljerad nivå. 12

13 Haninge tel haninge.se Foto omslag: Scandinav bildbyrå Johan Alp/bildarkivet.se

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Bilaga 3 - Nationella och regionala mål och samarbeten Nationella klimat- och energimål Halten av växthusgaser i atmosfären, i enlighet med klimatkonventionen ska stabiliseras

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Kommunstyrelsen Förutsättningar Strategier och indikatorer Ekonomiska ramar Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 FÖRORD... 2 1.2 KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE... 2

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 2.1 Politiska utgångspunkter... 4 2.2 Situationsspecifika

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Framtidskontrakt för Haninge

Framtidskontrakt för Haninge Framtidskontrakt för Haninge Socialdemokraternas förslag till Mål och budget 2015-2016 Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking För sjätte året i rad rankar tidningen Miljöaktuellt samtliga Sveriges kommuner ur ett miljöoch hållbarhetsperspektiv. Syftet är att ta tempen på det

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljönyckeltal. Södertörnskommunerna 2010. SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

Miljönyckeltal. Södertörnskommunerna 2010. <Skriv datum> SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Miljönyckeltal Södertörnskommunerna 2010 Handläggare/referens Ebba Jordelius 08-523 043 65 ebba.jordelius@sodertalje.se SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Innehållsförteckning Inledning... 3

Läs mer

God vattenstatus en kommunal angelägenhet

God vattenstatus en kommunal angelägenhet God vattenstatus en kommunal angelägenhet 2015-04-08 Miljöförvaltningen Juha Salonsaari Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antaget i kommunfullmäktige den 25 mars 2010 Sigtuna kommun Miljöprogram för Sigtuna kommun En god miljö är en förutsättning för människors och andra organismers liv på

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Minnesanteckningar från seminarier om Den bebyggda miljön och klimatet

Minnesanteckningar från seminarier om Den bebyggda miljön och klimatet Minnesanteckningar från seminarier om Den bebyggda miljön och klimatet Pass 1 Hur gick första halvlek? Resultat i halvtid. kl10.10-10.45 Eva Hallström och Stefan Lundvall redovisade uppföljningar av miljökvalitetsmål/delmål/etappmål

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete

Vilka är klimatkommunerna? Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Vilka är klimatkommunerna? Nätverk med 22 kommuner Erfarenhet av kommunalt klimatarbete Lär sig av varandra Klimatkommunerna driver projekt klimatcoachning Naturvårdsverket finansierar Vilka är med i klimatcoachningen??

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer