STRATEGI OCH BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015"

Transkript

1 STRATEGI OCH BUDGET Miljönämnden Strategier och indikatorer Ekonomiska ramar

2 1. Inledning 1.1 Förord Haninge kommun präglas av en rik och omvälande natur, alltifrån karga kobbar i havsbandet till våra stora skogar som Tyresta nationalpark. Detta är en unik resurs av stort värde för både Haningebor och besökare. Kommun har idag drygt invånare och förväntas växa ytterligare. För att svara upp mot den ökande befolkningen behövs fler bostäder, nya företag, fler mötesplatser, handel och kultur. Detta ställer krav på ett aktivt miljöarbete för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Haninge kommun är en av Sveriges 84 ekokommuner. Genom medlemskap i föreningen har Haninge kommun åtagit säg att bedriva utvecklingsarbete enligt kretsloppsprincipen med det långsiktigt uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter. Miljönämnden i Haninge kommun har därför en angelägen uppgift och ett ansvar för att bidra till att utvecklingen sker i ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om energieffektivisering och hållbara resor, att uppmärksamma och öka kunskapen om den biologiska mångfalden samt att förbättra vattenkvaliteten och ta tillvara skärgården som resurs. Sist men inte minst handlar det också om att bidra till en hållbar utveckling av den regionala stadskärnan. Anna Ragnar Miljönämnden ordförande 2

3 1.2 Miljönämndens ansvarsområde Miljönämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kompetensområdet och ta nödvändiga initiativ för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, inom ramen för gällande lagstiftning. Miljönämnden ska ansvara för övergripande miljöpolitiska frågor och verka för en ekologiskt hållbar utveckling tillse/vidta särskilda åtgärder för att öka samarbetet med myndigheter, organisationer, det lokala näringslivet och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens verksamhetsområden bevaka, initiera och inventera skyddsvärda områden verka för ökad kunskap inom miljöområdet Miljönämnden har även ansvaret för att driva arbetet för att nå de kommunala och nationella miljö- och klimatmålen. Inom ramen för nämnden ingår även kommunens arbete för att nå målen som Ekokommun. Kommunens myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddstillsyn är överlämnad till kommunalförbundet Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, som bildades Renhållningsfrågor hanteras av Stadsbyggnadsnämnden och återvinningsarbetet drivs i regi av det delägda kommunala bolaget SRV Återvinning AB. 1.3 Lagstiftning, program och policies Miljönämnden verksamhet berör framförallt grundläggande bestämmelser i miljöbalken. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har antagit ett antal program och policys som också är styrande dokument för miljönämndens arbete. Dessa dokument finns på kommunens hemsida 1.4 Viktiga frågor Nedan finns några viktiga frågor beskrivna som kommer att arbetas med under 2014 för att utveckla kommunens verksamheter, möta krav från omvärlden och för att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp i mål och budget Beskrivningen utgår från de prioriteringar fullmäktige har uttalat om miljönämndens verksamhet på sid i Mål och budget Haninge ska vara en föregångskommun och präglas av en långsiktigt hållbar utveckling. Arbetet inom miljöområdet ska bidra till att öka kommunens attraktionskraft och skapa en tryggare framtid för barn och unga att växa upp i. Prioriterade frågor är energi, klimat, sjöar, vattendrag och biologisk mångfald. För att miljöfrågorna ska omsättas i praktisk handling behöver de integreras i arbetet med kommunens viktigaste frågor i syfte att uppnå hållbar utveckling. Klimat- och energiinsatser Under 2013 har kommunen ställt sig bakom länets Klimat- och energistrategi och miljönämnden har genomfört revideringen av Klimatstrategin från år 2010 till en Klimat- och energistrategi. Under 2014 ska informationsinsatser genomföras till de viktigaste målgrupperna för strategin och interna utbildningar anordnas bland annat i samarbete med Miljöverkstaden i Jordbro. I syfte att 3

4 genomföra åtgärder i kommunens egen verksamhet i enlighet med strategin har miljönämnden tilldelats 1000 tkr ( Klimatmiljonen ) som nämnden har att fördela till kommunens förvaltningar. Klimat- och energistrategin är även ett viktigt underlag för översiktsplanen som ska gå på samråd under 2014 och för det arbete som sker för att utveckla den regionala stadskärnan Haninge. I Södertörnssamarbetet pågår projektet samordnade varutransporter, planering av infrastruktur för förnyelsebara bränslen (såsom el-laddning och biogas) och kvalitetssäkring av gemensamma nyckeltal. Kommunstyrelseförvaltningen fördelar också medel till förvaltningar och bolag i form av ett Energieffektiviseringsstöd som kommunen erhåller från Energimyndigheten. Natur- och landskapsvård Under 2013 färdigställdes förslag till Naturvårdsplan som innehåller långsiktiga riktlinjer för arbetet med biologisk mångfald och möjligheterna att ta tillvara ekosystemtjänsterna som naturen erbjuder. Naturvårdsplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet med åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden samt möjligheterna till naturupplevelse för individen oavsett ålder, kön, etnicitet etc. Naturvårdsplanen är också ett viktigt underlag för översiktsplanen som ska gå på samråd under 2014 och ett framsynt naturvårdsarbete kan även stärka arbetet med den regionala stadskärnan. Under 2014 ska Naturvårdsplanen kommuniceras till de viktigaste målgrupperna. Naturguidningar och andra informationsinsatser kring Haninges natur fortsätter och interna utbildningsinsatser genomförs bland annat i samarbete med Miljöverkstaden. Med bidrag från Länsstyrelsen i form av anslag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) genomför Haninge kommun aktiva åtgärder exempelvis vid Skutan bland annat för att stärka målpunktens attraktionskraft för barn och unga. Vattenkvalitet och vattenvård Under 2012 beslutade kommunfullmäktige om Vattenplanen som innehåller långsiktiga riktlinjer för arbetet med att uppfylla god ekologisk status och för arbetet med den biologiska mångfalden. Vattenplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet med åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och gynna den biologiska mångfalden och utgår från Europaparlamentets och rådets direktiv för vatten 2000/60/EG (EU:s ramvattendirektiv). Att arbeta integrerat med vattenfrågorna i olika planeringsprojekt är nödvändigt för att kunna förbättra dagens vattenkvalitet, mildra de framtida översvämningsriskerna och bidra till att ge gammal som ung i Haninge nya upplevelsevärden. Vattenplanen är därför ett viktigt underlag för översiktsplanen som ska gå på samråd under 2014 och i arbetet med den regionala stadskärnan. Under 2014 ska Vattenplanen kommuniceras till de viktigaste målgrupperna. Informationsinsatser om hanteringen av enskilda avlopp intensifieras under 2014 efter att SMOHF slutfört inventeringen av enskilda avlopp. Miljönämnden bidrar till en VA-rådgivare som är stationerad hosstadsbyggnadsförvaltningen. Regeringen har aviserat nya medel för lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) som kan bli ett tillskott till vattenåtgärder i kommunen. Strategiska miljöinsatser Under 2014 behövs insatser för att lyfta miljöaspekter i såväl arbetet med den regionala stadskärnan som i översiktsplaneringen för att bidra till hållbar utveckling i Haninge. Det handlar bland annat om att utveckla verktyg och åtgärder för hållbart byggande och planering och arbeta med miljöbedömning och ekologiska landskapssamband i översiktsplaneringen. Här finns goda exem- 4

5 pel att hämta från omvärlden, bland annat Nacka kommun, för att stärka integreringen av miljöaspekterna. Det är även väsentligt att uppmärksamma projekt och finansiering nationellt och internationellt för att öka möjligheterna till genomförande. 2. Förutsättningar 2.1 Omvärldsanalys Det övergripande målet för miljöområdet i Sverige är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att skapa miljö- eller hälsoproblem någon annanstans. Nationellt bedömer Naturvårdsverket att det är svårt att nå flertalet av de miljömål som satts upp fram till år Många av målen kräver internationella eller nationella insatser för att kunna nås. Att uppnå miljömål är en del i hållbar utveckling som förutsätter ett gemensamt ansvar och samarbete på många nivåer. Kommunen, via miljönämnden, deltar därför i arbetet inom Sveriges Ekokommuner samt ICLEI Local Governments for Sustainability. Haninge kommuns medlemskap i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund respektive Tyresåns vattenvårdsförbund utgår också från miljönämnden. Haninge kommun har också undertecknat Borgmästaravtalet, vars åtaganden är viktiga underlag för kommunens klimat och miljöarbete. 2.2 Invärldsanalys Miljönämnden har en strategisk roll i att främst bevaka miljöfrågornas hantering och utveckling samt att initiera insatser inom området. Kommunstyrelseförvaltningen är förvaltningsstöd åt miljönämnden, vilket i sin tur innebär att det konkret praktiska miljöarbetet i huvudsak måste genomföras i den övriga kommunala verksamheten. Miljönämnden strävar här att vara en resurs för att initiera kunskapsutveckling till övriga nämnder och förvaltningar. Inom kommunstyrelseförvaltningen har enheten för strategisk planering ett särskilt ansvar för att bevaka hållbarhetsfrågorna ur ett strategiskt perspektiv. Under senare år har därför miljönämnden medverkat till framtagande av styrdokument som Klimatstrategi, Strategi för ekologisk hållbarhet, Naturvårdsplan, Vattenplan, mm. Styrdokumenten ligger nu till grund för kommunens verksamhet. Ansvaret för implementeringen av riktlinjerna ligger hos nämnder och förvaltningar och de utgör stöd för att bygga ett ekologiskt hållbart Haninge. Utöver det kommunala arbetet har samarbetet med KTH utvecklats inte minst i ekologiska hållbarhetsfrågor. Samverkan har skett i olika projekt som inventeringar av bland annat saltvatteninträngning, EKO-pilotprojektet och examensarbeten. Sedan hösten 2012 kombinerar kommunens vattenstrateg sitt arbete med forskarstudier vid KTH som så kallad kommunal industrilicentiand, med ett projekt med titeln Dagvatten i den förtätade staden. Aktuell forskning inom vattenfrågorna knyts därmed närmare det kommunala samhällsbyggandet. 5

6 3. Fullmäktiges mål: Strategier, indikatorer och uppföljning 3.1 Målområde - Ekologisk hållbarhet Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunen ständigt präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Inom målområdet ekologisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika. Fullmäktiges mål (nr 1-5) 1. Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 MN strategier Indikator Målvärde Följs upp Aktiviteter enligt klimatstrategins handlingsprogram genomförs Aktiviteter för att möjliggöra effektiv energianvändning och stärka möjligheten till produktion av förnybar energi Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Koldioxidförändring (genomsnittlig årlig minskning för att nå målet 2020) Följa upp resepolicyn (kommunövergripande) Antal tankställen för el eller biogas Samordnade varutransporter i kommunal verksamhet Mindre än ton (2012) Minst ton/år Ny Fler än Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Utveckla arbetet med upphandling och informera förvaltningarna om gällande ramavtal Utveckla upphandling så att ekologiska och lokalt producerade produkter tryggas Andel ekologiska inköp (hela kommunen) Verbal uppföljning Minst 25 % Delår 2 och 3. Energianvändningen ska minska MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Aktiviteter enligt klimatstrategin ska genomföras Energianvändning per kvadratmeter (hela kommunen) Lägre än 202 kwh/m2 1 (2012) 1 Gäller Tornbergets bestånd, 6

7 4. Den biologiska mångfalden ska öka MN strategier Indikator Målvärde Följs upp Planering av byggnation ska ta hänsyn till biologisk mångfald Öka medborgarnas kunskap om den biologiska mångfaldens värde Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen Detaljplaner som beaktat biologisk mångfald Genomförda insatser / aktiviteter (ex naturguidningar, föredrag) Genomförda aktiviteter enligt vattenplanen Ny Ny Ny 5. Sjöar och vattendrag ska bli renare MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Prioritera genomföra aktiviteter enligt vattenplanen Genomförda aktiviteter enligt vattenplanen Godkända avlopp (andel inventerade avlopp som är godkända) Ny Ny Aktuella styrdokument inom målområdet som är relevanta för nämndens verksamhet: Klimatstrategi Ekologiskt hållbarhetsprogram Vega Vattenplan Naturvårdsplan (beslutas 2013) Strategi för ekologisk hållbarhet Cykelplan Resepolicy Avfallsplan VA-policy Kostpolicy Dagvattenstrategi Översiktsplan 3.2 Målområde - Social hållbarhet Miljönämndens ansvarsområde omfattar inte social hållbarhet. 3.3 Målområde ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att tänka långsiktigt och planera för kommande generationer. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. 7

8 Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. Inom målområdet ekonomisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande. Miljönämndens ansvar omfattar endast mål 20 och 22. Fullmäktiges mål (nr 20-24) 20. Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Nämnden ska hålla sin budget Prognos ekonomiskt resultat Resultat motsv. budgeten Delår 1, 2 och 22. Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning MN strategi Indikator Målvärde Följs upp Förbättra information om kommunens ramavtal (gäller både inom KSF och hela kommunen) Ramavtalstrohet - KSF - hela kommunen Bättre än 2013 Delår 2 och Aktuella styrdokument inom målområdet: Policy för sociala företag Reglemente för intern kontroll Policy för mutor Resepolicy Policy för kurser, konferenser och representation Upphandlingspolicy 4. Ekonomiska ramar för miljönämnden Driftbudget Ekonomisk ram 2014: tkr Förändring från 2013: tkr Kommunstyrelsen och miljönämnden har gemensam förvaltning. Förvaltningens personalkostnad budgeteras av kommunstyrelseförvaltningen. Nämnden ska fortsätta att driva ett offensivt miljöarbete i syfte att uppnå hållbar utveckling. Prioriterade frågor är energi, klimat, sjöar, vattendrag och biologisk mångfald. Nämnden ska verka för ett förändrat arbetssätt genom utbildning för kommunanställda inom klimatområdet. 8

9 De förtroendevaldas arvoden följer arvodesutvecklingen för riksdagsledamöterna enligt KF beslut , 119. Investeringsbudget Miljönämnden har ingen investeringsbudget. Under 2012 avsatte kommunstyrelsen i sin investeringsbudget 2,5 miljoner kronor för åtgärder för anläggande av våtmark/och eller fördröjningsåtgärder i Dammträsk och Norrby gärde mot utloppet i Drevviken. Medlen finns även tillgängliga under 2014 och investeringarna ska genomföras i samarbete med kommunens VA-verksamhet och kommande exploatörer i områdena. Miljönämndens budget för 2014 är tkr enligt KF beslut I det följande redovisas översiktligt driftbudgetens planerade användning under Driftbudget för kommunstyrelsen Energieffektiviseringsstöd Haninge kommun erhåller energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten under perioden på 345 tkr per år. Kommunstyrelseförvaltningen har delat ut stödet två gånger per år till kommunens förvaltningar och bolag. Under 2014 kommer stödet på 345 tkr att utlysas en gång för att främja bättre planering. Dessa pengar kan enkom användas för kunskapsuppbyggnad och inte för investeringar. Äskandet av dessa medel sker genom en kort skriftlig beskrivning av vad pengarna ska användas till och effekten av detta och ställs till Samhällsutvecklingsavdelningen på KSF. En styrgrupp bestående av klimat- och miljöstrategen, lokalförsörjningschefen, näringslivs- och utvecklingsdirektören samt en representant från vardera Tornberget fastighetsförvaltning AB, Haninge Bostäder AB och stadsbyggnadsförvaltningen beslutar baserat på inkomna äskanden om hur medlen ska fördelas. Lokala Naturvårdssatsningar, LONA Med bidrag från Länsstyrelsen i form av anslag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) genomför Haninge kommunen olika åtgärder där vissa som startats under 2012 löper över flera år. Hitintills har medlen gått till inventeringar och naturvärdesklassningar, som utgör underlag till Naturvårdsplanen, och informationsinsatser m m. 4.2 Driftbudget för miljönämnden Klimat- och energiinsatser Transporter och hållbart resande är ett av de utpekade åtgärdsområdena inom den reviderade Klimat- och energistrategin. 68% av utsläppen av växthusgaser i Haninge kommun kommer från transporter. Med anledning av detta är det hög prioritet att börja planera för ett långsiktigt arbete som syftar till att påverka kommuninvånarnas resval. En ny resepolicy har antagits under 2013 och denna kommer att följas upp i samband med årsredovisningen. I motsats till resepolicyns syfte så har användningen av privat bil i tjänsten ökat betydligt sedan Arbete med att implementera kommunens resepolicy är av stor vikt för att vända trenden. 9

10 Under har projektet Ekopilot genomförts. Projektet har genererat erfarenheter och förslag från deltagande grupper som är värda att arbeta vidare med, särskilt att fortsätta ekopilotkonceptet med kommunens enheter. Kommunfullmäktige har sedan Mål och Budget 2012 reserverat tkr för åtgärder i enlighet med Klimat- och energistrategin. Klimatmiljonen är överförd till Miljönämnden från och med Klimatmiljonen fördelas till kommunens förvaltningar och bolag för åtgärder som syftar till att uppfylla Klimat- och energistrategin. Andra insatser som planeras under 2014 för att öka kunskaperna om klimat- och energifrågor där resurser kommer att behövas är miljöutbildning för kommunanställda samt dessutom för genomförande av Miljö och Klimatdag i anslutning till högtidlighållande av Earth Hour Natur- och landskapsvård Ett antal insatser genomförs i syfte att bidra till att fullfölja Naturvårdsplanen. Informationsinsatser ska göras genom naturguidningar, föredrag och en app i form av naturkarta. Inventeringsarbetet fortsätter av bland annat fladdermus och tjäder. Ekologiska landskapssamband i och kring den regionala stadskärnan ska kartläggas som underlag till översiktsplanen. Naturvårdsåtgärder ska genomföras i Skutan med utökad vattenspegel och restaurering av naturstigen. Insatserna genomförs med hjälp av LONA-medel. Vattenkvalitet och vattenvård Vattenplanen innehåller förslag till en rad åtgärder med olika huvudansvariga. Några åtgärder som miljönämnden ansvarar för är att sprida information om vatten och vattenplanen. För att ytterligare öka kunskapen om tillståndet i våra vatten ska inventeringar av fiskbestånden på grunda bottnar genomföras. För att stärka den biologiska mångfalden och bidra till kommunens attraktionskraft görs fiskutsättning. Dagvattenåtgärder genomförs i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen. Under 2013 har SMOHF fullföljt inventeringen av enskilda avlopp. Ca 70% av avloppen behöver åtgärdas antigen enskilt eller gemensamt. I syfte att rådge fastighetsägare om lämpliga lösningar finansierar miljönämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och Nynäshamns kommun en VA-rådgivare. En insats är också att genomföra avloppslördagen. Strategiska miljöinsatser samt avgifter Medel avsätts för att bidra med miljöaspekter i det prioriterade arbetet med den regionala stadskärnan. Det kan komma att handla om bidrag till att lösa olika frågor som dagvatten, gröna samband och hållbart resande. Kommunen är medlem i flera organisationer med syfte att på olika sätt verka för en god miljö. Nedan är organisationerna listade med syfte och kostnad för år Justeringar kan komma att ske av medlemsavgifterna men antagandet är att kostnaden är densamma för

11 ICLEI (Local Governments for Sustainability) FAH Kommunerna och Miljön Organisation Syfte Avgift 2014 (tkr) Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund Samordnar en kostnadseffektiv miljöövervakning av luft 120 (inkl SMOHFs uppdatering av emissionsdatabas) Svealands kustvattenvårdsförbund Tillhandahåller underlag för 75 åtgärder som kan påverka kustvattnets kvalitet Tyresåns vattenvårdsförbund Förbättra vattenkvaliteten och 135 samordna arbetet inom Tyresåns avrinningsområde Sveriges Ekokommuner Sammanslutning av föregångskommuner för en lång- 20 siktigt hållbar utveckling Nätverk för kunskapsutbyte och partnerskapssökande inom miljöområdet, t.ex. för ansökningar till EU:s fonder Forum för nationell och lokal miljöpolitik 12 2,5 11

12 Miljönämndens driftbudget 2014 Förtroendemannaorganisationen Budget 2014 Budget 2013 tkr tkr Arvoden, traktamenten, bilersättningar Kurser Representation, uppvaktningar, presenter Miljöpris Interna tjänster, kopiering, post, mm Ofördelat Miljönämndens reserv (2% av budget, exkl klimatmiljonen) Summa nämnd Klimat- och energiinsatser 670 Mobility Management-insatser 250 Miljöutbildning internt och information 150 Klimatmiljonen 1000 Natur- och landskapsvård (inkl biol mångfald) 570 Inventeringar och information 175 Natur- och landskapsvård 225 Vattenkvalitet och vattenvård (inkl biol mångfald) 460 Vattenvård 300 VA-rådgivning 400 Strategiska miljöinsatser samt avgifter 365 Insatser i regionala stadskärnan 200 Medlemsavgifter och emissionsdatabasen 365 Summa Externa tjänster Summa Miljönämnden Anm. Budgeten har strukturerats om i förhållande till Därför är budgeten för 2014 inte direkt jämförbar på en detaljerad nivå. 12

13 Haninge tel haninge.se Foto omslag: Scandinav bildbyrå Johan Alp/bildarkivet.se

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Bilaga 3 - Nationella och regionala mål och samarbeten Nationella klimat- och energimål Halten av växthusgaser i atmosfären, i enlighet med klimatkonventionen ska stabiliseras

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013 2014

MÅL OCH BUDGET 2013 2014 MÅL OCH BUDGET 2013 2014 Kommunfullmäktige Vision Kommunens styrmodell Mål och indikatorer Ekonomiska ramar Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 VISION...

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Miljöstrategi för Strängnäs kommun

Miljöstrategi för Strängnäs kommun Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-05-25 72 Gäller fr o m: 2015-05-26 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden SBN/2015:157 Miljöpolicy KS/2002:329 Samhällsbyggnadskontoret STYRDOKUMENT

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Bilaga 1 - Åtgärdsplan Åtgärdsplan I åtgärdsplanen redovisas de åtgärder som kommunen avser att genomföra inom de närmaste åren. De åtgärder som tagits fram inom respektive åtgärdsområde

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 Innehåll DEL 1 - Inledning 1 Miljöplan för Ängelholms kommun 1 De nationella miljökvalitetsmålen 1 De regionala målen i Skåne 2 De lokala miljömålen för Ängelholms kommun

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-06-07 189 Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS 2015-236 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Kommunstyrelsen Förutsättningar Strategier och indikatorer Ekonomiska ramar Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 FÖRORD... 2 1.2 KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE... 2

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2014-2018 Vision och mål Vision 2025 för Höörs kommun Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. KS

Policy för internationellt samarbete. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-31 192 Policy för internationellt samarbete. KS 2015-236 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Nyheter inom Miljömålssystemet

Nyheter inom Miljömålssystemet Illustration: Tobias Flygar Nyheter inom Miljömålssystemet Petronella Troselius Historik - Varför miljömålssystemet? 172 olika miljömål mellan 1980-1994: Ingen överblick eller samordning Oklart vem som

Läs mer

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Vattenplan 2013 2021 Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Målet är att diskutera mål, möjliga åtgärder och förslag till utformning av den reviderade planen. I Eskilstuna vill vi ha ett

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för parkering Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mål och Budget 2014 Valnämnden 2014-02-18 16 2/4 Valnämndens ansvarsområde Valnämnden är lokal valmyndighet och har ansvar i kommunen för frågor om val. Valnämnden har

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer