Anslag/bevis. Ödeshögsbostäder AB, Fabriksvägen 5, Ödeshög onsdagen den 4 december 2013 kl 08:30-12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis. Ödeshögsbostäder AB, Fabriksvägen 5, Ödeshög onsdagen den 4 december 2013 kl 08:30-12:00"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Ödeshögsbostäder AB, Fabriksvägen 5, Ödeshög onsdagen den 4 december 2013 kl 08:30-12:00 Magnus Oscarsson (KD), ordförande John Widegren (M) Anders Rydberg (KD) Börje Lindholm (S), ersättare för Madelaine Vilgren (S) Jan Fredriksson (ÖP), ersättare för Charles Eriksson (ÖP) Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 177 Markus Tollin, ekonom, 177 Emil Wissman, byggchef, Emma Olofsson, TV4-gruppen, 185 Kerstin Karlsson, personalchef, Peter Kenell, näringslivschef, Ajournering Klockan 9:30-9:45 Utses att justera Justeringens tid o plats John Widegren och Börje Lindholm Kommunkontoret, Ödeshög Omfattar paragraferna Underskrifter Sekreterare/Gunnel Lago Ordförande/Magnus Oscarsson, , John Widegren, Justerande/John Widegren, , Börje Lindholm, Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkontoret, Ödeshög Underskrift

2 Innehållsförteckning 1. Taxa för vatten- och avlopp 2. Nyttjanderätt för del av fastigheten Ödeshög 8:11 3. Avtal om åtgärder, ersättningar och drift avseende förslag till förändrat väghållaransvar för Hamngatan (väg 923) 4. Avtal om åtgärder, ersättningar och drift avseende förslag till förändrat väghållaransvar för Storgatan, Mjölbyvägen från Tranåsvägen (del av väg 918) samt Fabriksvägen 5. Detaljplan för västra Hästholmen 6. Kommunikationsoperatörsavtal mellan VÖKBY Bredband och nätägarkommunerna Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre 7. Försäljning av del av VÖKBY Bredband AB 8. Uppföljning av inflyttningskampanj i TV sommaren Lönestrategi 2014 och timlöner och lägstalöner 10. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap RiB Försäljning av fastigheten Åby 6: Information - Aktuella näringslivsfrågor, fastighetsfrågor och turistfrågor 13. Försäljning av fastigheten Kronhjorten 1 (Ungdomens Hus) 14. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ödeshögs kommun 15. Yttrande över Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län 16. Yttrande över Vadstena kommuns förslag till förändrad organisation av näringslivs- och turismfrågor 17. Yttrande över förslag till nya föreskrifter för väg 919, Östergötland - lokala trafikföreskrifter i Vadstena kommun 18. Medborgarförslag om en fördjupad översiktsplan för Holaveden 19. Ändring av ersättarordningen i kommunstyrelsen 20. Konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnation i Ödeshögs kommun 21. Motion angående Ålebäcken och Orrnäsåns utlopp i Vättern (ÖP) 22. Tillträde till förvärvad fastighet del av Ödeshög Sväm 1:1 23. Information - Kommunalförbundet ITSAM

3 KSAU 177/13 Diarienummer 60/ Taxa för vatten- och avlopp ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige föreslås besluta 1. Taxan fastställs att gälla från och med Taxan ska höjas under en treårsperiod med 10 % årligen VA-verksamheten har gett underskott under de senaste åren och investeringarna har ökat. Med anledning av detta gav arbetsutskottet , 33 uppdrag åt förvaltningen att se över taxan och dess konstruktion. Byggchefen och ekonomichefen redogör på sammanträdet för framarbetat förslag till ny taxa som bygger på en annan konstruktion än gällande taxa. Påverkan konsument gamla och nya taxan, daterad Jämförelse nuvarande taxa/ny taxa, daterad Förslag till Taxa för Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar gällande från

4 KSAU 178/13 Diarienummer 469/ Nyttjanderätt för del av fastigheten Ödeshög 8:11 ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Medge Tomas och Lise-Lotte Syrén nyttja cirka 50 kvm av fastigheten Ödeshög 8:11 i enlighet med upprättat nyttjanderättsavtal daterat med kompletteringen att enkelt delgivningsförfarande ska gälla Ägarna till fastigheten Ödeshög 8:10 Tomas och Lise-Lotte Syrén har anhållit om att få nyttja cirka 50 kvm av angränsande kommunägda fastigheten Ödeshög 8:11. Området avses nyttjas för grönyta/trädgård/vedupplag. Nyttjanderättsavtal daterat

5 KSAU 179/13 Diarienummer 482/ Avtal om åtgärder, ersättningar och drift avseende förslag till förändrat väghållaransvar för Hamngatan (väg 923) ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige föreslås beslutar Godkänna avtal mellan Trafikverket och Ödeshögs kommun, diariestämplat , om förändrat väghållaransvar för Hamngatan (väg 923) Trafikverket, Region Öst och Ödeshögs kommun föreslår gemensamt om förändrat väghållaransvar för Hamngatan (väg 923) i Hästholmen. Kommunen har stora förändringsplaner för Hästholmen och dess hamnområde. För att kunna genomföra dessa planer och kunna sätta kommunens prägel på omdaningen krävs att Hamngatan i hela dess längd övergår i kommunalt väghållaransvar. Föreligger avtal mellan Trafikverket och Ödeshögs kommun om åtgärder, ersättningar och drift avseende förslag till förändrat väghållaransvar för Ödehögs kommun. Avtalet förutsätter kommunfullmäktiges godkännande. Avtal diariestämplat

6 KSAU 180/13 Diarienummer 483/ Avtal om åtgärder, ersättningar och drift avseende förslag till förändrat väghållaransvar för Storgatan, Mjölbyvägen från Tranåsvägen (del av väg 918) samt Fabriksvägen ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige föreslås besluta Godkänna avtal mellan Trafikverket och Ödeshögs kommun, diariestämplat , om förändrat väghållaransvar för del av väg 918 samt Fabriksvägen Trafikverket, Region Öst föreslår förändrat väghållaransvar för Storgatan, Mjölbyvägen från Tranåsvägen (del av väg 918) samt Fabriksvägen. Under ett antal år har diskussion förts mellan Trafikverket och Ödeshögs kommun angående vägbyte. Kommunen har 2012 hemställt hos Trafikverket att få överta Storgatan och Mjölbyvägen från Tranåsvägen (del av väg 918). Samtidigt ska Fabriksvägen i sin helhet övergå till statligt väghållande. Då kan kommunen fortsätta sitt trafiksäkerhetsarbete/omvandlingsarbete på Storgatan genom att förvandla gatan till en gata med mera karaktär av gångfartsgata. Föreligger avtal mellan Trafikverket och Ödeshögs kommun om åtgärder, ersättningar och drift avseende förslag till förändrat väghållaransvar för Ödehögs kommun. Avtalet förutsätter kommunfullmäktiges godkännande. Avtal diariestämplat

7 KSAU 181/13 Diarienummer 563/ Detaljplan för västra Hästholmen ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Uppdra åt miljö- och byggnämnden att genomföra detaljplaneläggning av västra Hästholmen och låta tidigare lagda planuppdrag inom området ingå i nu aktuellt uppdrag Översiktsplanen för Ödeshögs kommun antogs av kommunfullmäktige. I översiktsplanen redovisas riktlinjer för Hästholmen med beslut om fördjupade studier i ett planprogram till kommande detaljplaner. Planprogram upprättades därför och programmet antogs av fullmäktige Med ovan som underlag pågår detaljplanearbete för bostadsändamål inom del av Hästholmen 10:1, Alviken mm. Dessutom pågår ett upphävande för del av detaljplan från 1948 respektive Upphävandet gäller för vägområde som inte blivit genomförd. Båda planerna ligger inom streckat område på bilden nedan.

8 I samband med ovan nämnda detaljplaneändringar och pågående VAutredning i Hästholmen behöver en samlad planläggning ske för område omfattande i princip enligt bild nedan. Genom ny detaljplan kan en uppdatering av de mycket gamla genomföras. En struktur kan skapas i området som motsvarar dagens krav på byggrätter och exploateringsmöjligheter. En samlad bild över området ger samordningsvinster i alla led i ett genomförande för en fortsatt positiv utveckling i Hästholmen.

9 KSAU 182/13 Diarienummer 330/ Kommunikationsoperatörsavtal mellan VÖKBY Bredband och nätägarkommunerna Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Kommunikationsavtalet mellan Ödeshögs kommun och VÖKBY Bredband AB godkänns VÖKBY Bredband AB ägs till lika delar av kommunerna Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre. Representanter för samtliga ägare i VÖKBY Bredband AB har i samband med arbetet med försäljning av delar av bolaget också tagit fram ett förslag på avtal mellan kommunerna och VÖKBY Bredband AB. Avtalet syftar till att reglera förhållandet mellan nätägaren (kommunen) och kommunikationsoperatören (den som aktiverar nätet). Kommunchefens tjänsteskrivelse Kommunikationsoperatörsavtal, daterat

10 KSAU 184/13 Diarienummer 414/ Försäljning av del av VÖKBY Bredband AB ÄRENDET FÖRANLEDER INGET BESLUT Ordföranden informerar om ärendet. Försäljningsärendet avses behandlas på kommunstyrelsen

11 KSAU 185/13 Diarienummer 278/ Uppföljning av inflyttningskampanj i TV sommaren 2013 ÄRENDET FÖRANLEDER INGET BESLUT Emma Olofsson, TV4-gruppen redogör för uppföljning av inflyttningskampanjen som genomfördes veckorna sommaren 2013.

12 KSAU 186/13 Diarienummer 527/ Lönestrategi 2014 och timlöner och lägstalöner ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Anta förslag till lönepolitiska åtgärder att gälla för 2014 års löneförhandlingar samt timlöner och lägstalöner i enlighet med personalchefens tjänsteskrivelse Personalchefen lämnar i tjänsteskrivelse förslag till lönepolitiska åtgärder som kan antas gälla för 2014 års löneförhandlingar. Därutöver lämnas förslag till timlöner och lägstalöner att gälla från Personalchefens tjänsteskrivelse

13 KSAU 187/13 Diarienummer 427/ Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap RiB 13 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Med tillämpning från och med anta överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 13 med Brandmännens Riksförbund som lokalt kollektivavtal Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat överenskommelse med Brandmännens Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet om Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap - RiB 13. Avtalet gäller för perioden Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för räddningstjänstpersonal i beredskap och ersätter tidigare avtal RiB 12. Överenskommelsen innebär att ersättningsbeloppen i avtalet har justerats i nivå med den Huvudöverenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta träffat med Svenska Kommunalarbetarförbundet, HÖK 13. Ersättning för beredskapstjänst höjs med 98 kronor per vecka, akuta insatser med 6 kronor för den första timmen och 3 kronor för följande timme. Övriga ersättningar har räknats upp med mellan 2 till 2,5 procent. Personalchefens tjänsteskrivelse Beslutet till Lönekontoret

14 KSAU 188/13 Diarienummer 556/ Försäljning av fastigheten Åby 6:150 ÄRENDET UTGÅR UR FÖREDRAGNINGSLISTAN.

15 KSAU 189/13 Information - Aktuella näringslivsfrågor, fastighetsfrågor och turistfrågor Näringslivschefen informerar om aktuella näringsfrågor, fastighetsfrågor och turistfrågor

16 KSAU 190/13 Diarienummer 569/ Försäljning av fastigheten Kronhjorten 1 (Ungdomens Hus) ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Uppdra åt förvaltningen att via mäklare sälja fastigheten Kronhjorten 1 Ungdomsverksamheten Ungdomens Hus har avflyttat från fastigheten Kronhjorten 1 - Södra vägen 48. Kommunstyrelsen har , 69 uppdragit åt förvaltningen utreda framtiden för fastigheten.

17 KSAU 191/13 Diarienummer 421/ Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ödeshögs kommun ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ödeshögs kommun ska tolkas på så sätt att när det gäller adressnummerskyltar så avses detta gälla inom detaljplanelagda områden 2. Arbetsutskottets beslut , 170 upphävs Kommunfullmäktige har , 76 beslutat anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ödeshögs kommun som ska gälla från Arbetsutskottet har , 170 beslutat att remittera ordningsföreskrifterna till miljö- och byggnämnden för att reda ut vilka av föreskrifterna som egentligen ska regleras i lokala ordningsföreskrifter och vad som regleras i andra lagar och förordningar. Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse

18 KSAU 192/13 Diarienummer 508/ Yttrande över Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Ödeshögs kommun tillstyrker förslag till ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som bland annat innebär att lagen också gäller Östergötlands län Ödeshögs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över framtaget lagförslag om ändring i lagen 82010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda senast Kommunchefens tjänsteskrivelse

19 KSAU 193/13 Diarienummer 529/ Yttrande över Vadstena kommuns förslag till förändrad organisation av näringslivs- och turismfrågor ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Avstå från att lämna synpunkter angående Vadstena kommuns förslag på ny organisation av näringslivs- och turismfrågor Ödeshögs kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter angående förslag på ny organisation av näringslivs- och turismfrågor i Vadstena kommun. Synpunkter ska vara Vadstena kommun tillhanda senast Näringslivschefen i Ödeshögs kommun har för sin del inte någon synpunkt på Vadstena kommuns organisation av näringslivs- och turismfrågorna. Vadstena kommuns missiv Beslutet till Vadstena kommun

20 KSAU 194/13 Diarienummer 121/ Yttrande över förslag till nya föreskrifter för väg 919, Östergötland - lokala trafikföreskrifter i Vadstena kommun ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 1. Ödeshögs kommun anser att det i samband med etablering av tätortsportar på väg 919 vid Skedet och Herrestad i Vadstena kommun bör ske en samordning av hastighetsbegränsningarna på vägsträckan Ödeshög-Motala så att 60 km/tim gäller genom båda platserna 2. Beslutet delges kommunstyrelsen för kännedom Till länsstyrelsen har inkommit en reviderad ansökan om lokala trafikföreskrifter i Vadstena kommun med anledning av ny Riksväg 50 och förbifart Vadstena. Vadstena kommun har från länsstyrelsen fått förslaget för yttrande. Vägsträckan Ödeshög Vadstena Motala, numera benämnd väg 919 (fd Rv 50), är som Ödeshögs kommun tidigare påtalat för länsstyrelsen en transportled som är och kommer att förbli en mycket viktig sådan för boende, arbetspendlare och företag inom vägsträckningen även för de delsträckor som är belägna inom Vadstena respektive Motala kommuner. Det är därför med förvåning som Ödeshögs kommun åter igen konstaterar att länsstyrelsen väljer att inte sända förslag till nya föreskrifter för väg 919 till Ödeshögs kommun för yttrande. Kommunchefens tjänsteskrivelse Beslutet till Vadstena kommun Länsstyrelsen

21 KSAU 195/13 Diarienummer 378/ Medborgarförslag om en fördjupad översiktsplan för Holaveden ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige föreslås besluta Medborgarförslaget avslås med nedanstående motivering: Arbetet med översyn av kommunens översiktsplan, inklusive Holaveden, kommer att påbörjas under Det är en lång process innan ett antagande i kommunfullmäktige kan ske. I demokratisk anda och för att kunna få inflytande över densamma, kommer översiktsplanen att underställas det fullmäktige som tillträder hösten 2014 I medborgarförslag föreslår Ulla Baugner, Margareta Karlsson och Peter Lindgren att en fördjupad översiktsplan för Holaveden ska göras före nuvarande mandatperiods utgång. Kommunfullmäktige har , 53 överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ulla Baugner, Margareta Karlsson och Peter Lindgrens medborgarförslag

22 KSAU 196/13 Diarienummer 557/ Ändring av ersättarordningen i kommunstyrelsen ÄRENDET UTGÅR UR FÖREDRAGNINGSLISTAN

23 KSAU 197/13 Diarienummer 487/ Konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnation i Ödeshögs kommun ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar 1. De av kommunfullmäktige , 51 antagna reglerna för konstnärlig utsmyckning vid ny och ombyggnation i Ödeshögs kommun gäller om kommunen står som uppdragsgivare till det kommunala bolaget då de har att verkställa beställning där kommunen ska bedriva offentlig verksamhet 2. Vid utsmyckningen ska undersökas om det bland kommunens magasinerade alster finns konst som kan komma till glädje igen 3. Uppdra till kultur och fritidsutskottet att avyttra sådan konst som utskottet bedömer ej kommer att nyttjas för utsmyckning framöver av det offentliga rummet. Influtna medel får sparas för att kunna användas för ny utsmyckning Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott begär i 41/13 hur kommunfullmäktiges beslut , 51 Regler för konstnärlig utsmyckning vid ny och ombyggnation i Ödeshögs kommun ska tolkas. Frågan gäller fram för allt hur tolkningen ska ske när kommunens helägda bolag står som byggherre. Kommunstyrelse beslöt , 169 att remittera reglerna till kommunchefen för omarbetning. Kommunchefens tjänsteskrivelse Regler för konstnärlig utsmyckning vid ny och ombyggnation i Ödeshögs kommun, antagna av fullmäktige , 51

24 KSAU 198/13 Diarienummer 557/ Motion angående Ålebäcken och Orrnäsåns utlopp i Vättern (ÖP) ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige föreslås besluta Att bifalla motionen avseende vandringsvägar för harr och öring i Orrnäsån Charles Eriksson (ÖP) föreslår i motion på däri angivna skäl o Att kommunfullmäktige åter prövar frågan om att nu få till stånd ett projekt att inom några år få förverkligat ett våtmarksområde vid Ålebäcken enligt det förslag som tidigare fanns nämnd i Alvastra - projektet från år 1998 o Att kommunen låter utreda om det vid Orrnäsåns utlopp i Vättern är möjligt att skapa lekplatser för öring efter en mindre schaktning och fyllning i just åmynningen som ligger drygt metern ovan Vätterns vattenyta Arbetsutskottet beslöt , 17 att ställa sig positiv till motionens intentioner. Ett flertal aktiviteter med anledning av motionen har sedan dess genomförts. Leader Sommenbygd beviljade pengar för att kunna göra en förstudie om lekplatser för öring och harr. Förstudien redovisades för kommunstyrelsen LONA-pengar (lokala naturvårdsprojekt som finansieras av länsstyrelsen) kommer att sökas för upprensning av vandringsvägarna i Orrnäsån. Samråd har skett med berörd markägare som även deltagit i processen och denne är positiv till projektets genomförande. Charles Eriksson (ÖP) motion

25 KSAU 199/13 Diarienummer 475/ Tillträde till förvärvad fastighet del av Ödeshög Sväm 1:1 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Ödeshögs kommun tillträder fastigheten innan årsskiftet 2013/14 Kommunfullmäktige beslöt , 6 att av Anders Hjertstedt, Ödeshög, förvärva cirka 6,5 ha mark på del av fastigheten Ödeshög Sväm 1:1 för en köpeskilling av 1,8 Mkr för exploatering av småhusbebyggelse enligt köpeavtal daterat och avtal i anslutning till köpeavtal daterat Tillträdesdag är enligt överenskommelse, dock senast en månad efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Lantmäteriförrättningen har blivit fördröjd av pågående planprocess. Ett starkt önskemål finns från säljaren att kommunen tillträder fastigheten innan årsskiftet 2013/14.

26 KSAU 200/13 Diarienummer 520/ Information - Kommunalförbundet ITSAM ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uttala sitt förtroende för kommunstyrelsens ordförande att fortsätta arbetet i direktionen för Kommunalförbundet ITSAM Ordföranden och kommunchefen informerar om händelseutvecklingen kring Kommunalförbundet ITSAM.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1 1 Plats och tid Carl Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 31 oktober 2002 kl 8:30-12:50 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD) John Widegren (M), 147-177 Madelaine

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-14

Kommunstyrelsen 2012-11-14 2012-11-14 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 14 november 2012 kl 08:30-12:25 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Lennart Åberg (KD) Nils-Inge Albinsson (KD), tjänstgörande

Läs mer

Magnus Oscarsson (KD), ordförande John Widegren (M), del av 14, 15-32 Anders Rydberg (KD) Madelaine Vilgren (S) Charles Eriksson (ÖP)

Magnus Oscarsson (KD), ordförande John Widegren (M), del av 14, 15-32 Anders Rydberg (KD) Madelaine Vilgren (S) Charles Eriksson (ÖP) 2014-02-10 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 10 februari 2014 kl 8:30-12:10 Magnus Oscarsson (KD), ordförande John Widegren (M), del av 14, 15-32 Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson.

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-05-07 1 (21) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-05-07 klockan 10.00 18.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Pia Tingvall (C) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) 78,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsen 2011-06-15

Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsen 2011-06-15 2011-06-15 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Stora torget 3, Ödeshög, onsdagen den 15 juni 2011 kl 13:00-15:20 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Claes Hultberg (MP), ersättare

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2008-08-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer