Högskolan på Åland serienummer 06/2015. Vård. Mariehamn 2015 ISSN Mariehamn 2009 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer 06/2015. Vård. Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531. Mariehamn 2009 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Ingen frågade någonsin varför - innebörden av att göra sig själv illa Hanna Malmberg Lena Fogner Högskolan på Åland serienummer 06/2015 Vård Mariehamn 2015 ISSN Mariehamn 2009 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Vård Hanna Malmberg & Lena Fogner Ingen frågade någonsin varför - innebörden av att göra sig själv illa Anette Häggblom Abstrakt: Individer med självskadebeteende är en patientgrupp som ofta väcker starka känslor hos vårdare, men en stor del av dem kommer aldrig i kontakt med vården. Det mångfacetterade beteendet omges av förutfattade meningar och allmänna, generaliserade uppfattningar, vilket gör att utövarna är rädda att missförstås eller avvisas. I en inledande litteratursökning framkom att individgruppen är heterogen där de individuella skillnaderna är stora, samt att kvinnor i åldern är en överrepresenterad patientgrupp. För att optimera vården av dessa patienter krävs en ökad förståelse för den bakomliggande problematiken ur de självskadande individernas perspektiv. En kvalitativ litteraturöversikt gjordes därför för att belysa vilka syften självskadebeteendet, i form av skärande, rispande och brännande, kan ha för kvinnor. I resultatet framkom temat en livsvärld i gungning, baserat på två kategorier och sex underkategorier. Kategorin bemästra bestod av hantera negativa känslor, motverka overklighetskänsla, överlevnadsstrategi samt skapa ordning i ett inre kaos. Den andra kategorin, kommunicera, innefattade förmedla utåt och uttrycka en önskan. Kvinnors syften visade sig vara många och varierande, ibland med paradoxala inslag. Genomgående betonas att beteendet saknar suicidala intentioner, trots att det är en förekommande uppfattning hos utomstående. Detta tyder på att generalisering av olika individers problematik, samt användning av standardiserade vårdplaner för dessa patienter, är riskfyllt. Av vårdarna fordras istället öppenhet och intresse för att åstadkomma en förtroendefull och gynnsam relation med individen bakom problematiken. Viktigt är att förstå individuella, bakomliggande orsaker för att möjliggöra ett lämpligt tillvägagångssätt. Nyckelord (sökord): självskadebeteende, unga kvinnor, syften, omvårdnadskontext Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 06/ Svenska 46 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Health and Caring Sciences Hanna Malmberg & Lena Fogner Nobody Ever Asked Me Why - The Meaning of Hurting Oneself Anette Häggblom Abstract: Individuals who self-harm is a group of patients that often awake strong feelings among care-givers, although many of them never receive care. The multifaceted, self-harm behavior is surrounded by preconceptions and generalized assumptions, which makes the wielders worry they will be misinterpreted or rejected. An initial literature review shows that the group of individuals is heterogeneous with vast individual differences, and women aged is an over-represented group. Optimal care for these patients calls for an increased understanding of the underlying causes, from the self-harming individuals perspective. A qualitative literature overview was undertaken to illuminate women s various purposes of cutting, scratching or burning as an act of self-harm. The main theme emerged as a state of inner turmoil, based on two categories and six subcategories. The category coping consisted of handling negative emotions, counteracting a sense of unreality, survival strategy, as well as tackling an inner chaos. The second category, communicating, includes conveying outward and expressing a desire. The purposes of self-harming women turned out to be many and of various natures, occasionally with paradoxical characteristics. The lack of suicidal intent is pointed out as essential, even though it is a frequent assumption. Generalizing the complex of problems and usage of standardized care plans is therefore considered a risk. Instead, care-givers are required to establish a trusting relationship based on openness and genuine interest for the patient at hand. It is also of importance to understand the individual, underlying causes in order to enable a suitable approach and line of action. Key words: deliberate self-harm, young adult women, purpose of, nursing context Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 06/ Swedish 46 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLL 1. INLEDNING Bakgrund Självskadebeteende Lagstiftning Aktuella behandlingsformer Omvårdnadskontext och -perspektiv Närståendes perspektiv Den självskadande individen Omvårdnadsteoretiska aspekter Problemformulering Syfte METOD Datainsamling Inklusions- och exklusionskriterier Förförståelse Analys Etiska överväganden RESULTAT Bemästra Hantera negativa känslor Motverka overklighetskänsla Överlevnadsstrategi Skapa ordning i ett inre kaos Kommunicera Förmedla utåt Uttrycka en önskan... 26

5 4. DISKUSSION Metoddiskussion Resultatdiskussion Hantering av känslor Kommunikationssätt Maktlöshet och kontroll Paradoxen: liv eller död Kliniska implikationer SLUTSATS Litteraturförteckning BILAGA 1. Databassökning BILAGA 2. Artikelanalys BILAGA 3. Kategorisering

6 1. INLEDNING Jag skär mig själv. Om någon frågar vad jag gjort på armarna brukar jag säga att det är min katt eller någonting, men nu börjar min kusin se misstänksam ut. Ibland hoppas jag att hon ska komma på det och tala om det för mina föräldrar så jag slipper. Men samtidigt är jag rädd för att de ska få veta. Vad ska jag göra? Hur ska jag våga prata om det här? (Straarup Søndergaard, 2008, s. 55) Personer som avsiktligt tillfogar sig själva skada på olika sätt är en patientgrupp som sjukskötare möter inom många sjukvårdsområden. I en undersökning av självskadebeteendets omfattning och karaktär (Socialstyrelsen, 2004) kartlades bland annat vilka verksamheter som främst kommer i kontakt med självskadande flickor i åldern Den första vårdkontakten skedde för 49 % av flickorna genom barn- och ungdomspsykiatrin, och för 26 % av flickorna genom skolhälsovården. Socialtjänsten rapporterades ha fångat upp 14 %, barnmedicinska mottagningar 5 %, ungdomsmottagningar 4 % och vårdcentralerna 2 % (Socialstyrelsen, 2004). Bjärehed (2012) hävdar att mycket forskning om självskadebeteende fokuserat främst på kliniska patienter och ungdomar, men att det även förekommer hos vuxna individer. Bristande kunskap och cirkulerande myter om fenomenet gör dock att patienternas vård påverkas negativt, vårdlidande uppstår och sjukskötare känner frustration i sin yrkesutövning (Thompson, Powis, & Carradice, 2008). Trots att självskadebeteende verkar ha eskalerat de senaste 50 åren och uppmärksammats allt mer de senaste åren är det långt ifrån ett nytt fenomen (Clarke & Whittaker, 1998). I bland annat bibliska texter finns beskrivningar av självskadebeteende i form av skärande och stympning som kulturella ritualer eller traditioner (Clarke & Whittaker, 1998). Inom såväl den kristna och islamska tron har avsiktlig självskada varit ett sätt att efterlikna martyrer och shamaner deltar ännu idag i självskadande ritualer för att utöva andlig läkekonst (Fjellman, 2011). I medeltidens klostervärld var att skära sig, bränna sig eller gå på vassa stenar ett religiöst uttryck och flagellanter piskade sig själva på 1300-talet för att få syndernas förlåtelse (Fjellman, 2011). Socialstyrelsen konstaterade i sin årsrapport över folkhälsan i Sverige år 2013 att färre unga kvinnor läggs in för självskadebeteende. Från 2007 till 2011 hade sjukhusinläggningarna minskat från 319 vårdade/ kvinnor till ca. 275/ i åldersgruppen år, och trenden verkar vara på nedåtgående. Åldersgruppen år är klart överrepresenterad gällande antal sjukhusinläggningar (Socialstyrelsen, 2013). I rapporten framkommer även att män vårdas mer sällan för självförvållade skador än kvinnor: 65,2/ män jämfört med 6

7 103,1/ kvinnor vårdades i genomsnitt Bjärehed (2012) hävdar att självskada genom stickande eller skärande som metod är jämnt fördelat mellan könen. Dock verkar män stå för en större andel alkohol- och drogförgiftningar jämfört med kvinnor. I Lundh, Wångby-Lundh & Bjäreheds (2012) undersökning av unga svenskars självskadebeteende visade sig könsskillnaderna vara mindre än man hittills trott. Beteendet tycks vara vanligare hos flickor än hos pojkar, men Lundh et al. (2012) menar att de anat tecken på att innebörder och anledningar verkar vara annorlunda könen emellan. Vad dessa skillnader beror på är däremot oklart (Lundh et al., 2012). Trots rapporter om att självskadebeteendet är på en nedåtgående trend är fenomenet fortfarande ett betydande folkhälsoproblem där mortalitetsfrekvensen är drygt tre gånger högre än hos genomsnittsbefolkningen (Stain (red.), 2013). I en brittisk undersökning menas att självskadebeteende, olyckor, sjukdomar i mag-tarmkanalen och hjärt-kärlsjukdomar beräknas vara de största orsakerna till förkortad livslängd (Stain (red.), 2013). Självskadebeteende är ett komplext fenomen som påverkar alla i personens omgivning, såväl anhöriga som vårdare de kommer i kontakt med. Trots att studier har gjorts för att kartlägga självskadande individers problematik och identifiera bakomliggande faktorer behövs mer kunskap om hur denna patientgrupp upplever sitt självskadebeteende. I många fall är det okunskap som leder till att vårdares förförståelse och attityd gentemot självskadande patienter försvårar ett gott bemötande. Insikt i problemet och förståelse för innebörden i att skada sig själv är en förutsättning för att kunna erbjuda patienterna god vård och gynnsam behandling (Allen, 2007; Thompson et al., 2008). 1.1 Bakgrund Detta arbete kommer att beröra självskadebeteende hos kvinnor mellan 15 och 30 års ålder, då detta tycks vara den individgrupp som fenomenet förekommer främst hos. Kvinnor och flickor kommer att användas synonymt, och patienten, (den självskadande) individen samt utövaren syftar till den ovan nämnda gruppen. Vårdare inkluderar sjukskötare både inom och utanför det psykiatriska arbetsfältet samt övrig psykiatrisk vårdpersonal. Personer med självskadebeteende påverkas av och inverkar på flera faktorer i sin omgivning. Vårdare ingår i ett samspel med individen, och vården styrs både av gällande lagstiftning, 7

8 styrdokument och vetenskapliga förhållningssätt. Inom familjen påverkas den självskadande individen av exempelvis relationen till föräldrarna och syskon, på samma sätt som familjemedlemmarna påverkas av den som skadar sig själv. Den enskilda individen samspelar alltså med närstående, vårdpersonal och samhälle. Som en ringar-på-vattnet-effekt kan exempelvis ekonomi och personalresurser påverka stressnivån och arbetsbördan för vårdpersonalen, som i sin tur påverkar kvaliteten på den givna vården (Friberg & Öhlén, 2009). Grunden till beteendet och hurdan problematik individen erfar är svårt för utomstående att förstå, och förvirringen ökar då en entydig definition på beteendet saknas, vilket försvårar samarbetet mellan parterna (Sandy, 2013). Edvardsson (red., 2010) hävdar att personcentrerad omvårdnad är en förutsättning för god omvårdnad och en god vårdrelation. Centralt i den personcentrerade omvårdnaden är att se och möta individen bakom ohälsotillståndet eller beteendet genom att försöka sätta sig in i dennes perspektiv, samt se och bekräfta individen. Detta kräver insikt i personens behov och situation, vilket kräver att en god relation etableras Självskadebeteende I Världshälsoorganisationens (WHO) International Classification of Diseases, ICD-10, finns 24 olika typer av avsiktlig självskada. Bland dessa räknas exempelvis substansmissbruk, förgiftning, att bränna eller skära sig, samt att försöka hänga eller dränka sig (WHO, 2010). Begreppet självskadebeteende har dock varierande innebörd gällande vilka tillvägagångssätt som räknas med. En vanlig definition av självskadebeteende innebär att skada på kroppsvävnad uppstår. Individen tillfogar då sig själv skada, genom exempelvis skärande, bitande, brännande eller slag, utan avsikt att begå självmord (Tull, 2014; Lundh, Wångby-Lundh, Paaske, Ingesson, & Bjärehed, 2010), vilket är definitionen som kommer att användas i detta arbete. Vidare inkluderar vissa definitioner endast självförvållad förgiftning, överdosering av läkemedel och substansmissbruk (Jeffery & Warm, 2002). Parasuicid är ett koncept som myntades på 60-talet för att beskriva ett beteende som förknippades med självmord, men som inte syftade till att leda till döden (O'Donovan & Gijbels, 2006). WHO hävdar att individer begick självmord 2012, men kartlägger inte självskadebeteendets omfattning (WHO, 2012). En svensk studie (Bjärehed, Wångby-Lundh, & Lundh, 2012) hävdar att över % av flickor år gamla skadat sig minst fem gånger utan suicidala intentioner. Bjärehed (2012) rapporterar att 0,5 % av den kvinnliga 8

9 befolkningen i Sverige i åldern år vårdats för självförvållade skador. Socialstyrelsen (2004) menar dock att en svårighet gällande att undersöka självskadeproblematikens prevalens är att det finns ett stort mörkertal, eftersom många som skadar sig själva aldrig kommer i kontakt med sjukvården. I en rapport från 2004 kartlägger Socialstyrelsen självskadebeteendets omfattning och karaktär och presenterar en studie som gjorts på brittiska ungdomar mellan 15 och 16 år. Studien visade att elva procent av flickorna hade skadat sig fysiskt genom exempelvis att skära sig eller ta tabletter i överdos. Av dessa sökte endast 13 procent sjukhusvård. Socialstyrelsen (2004) rapporterar även resultatet från norsk studie där totalt sex procent av ungdomarna som sökt sjukhusvård efter att ha skurit sig, och beräknar att prevalensen för att skära eller bränna sig ligger på två till fyra procent av den allmänna populationen internationellt. Thompson et al. (2008) hävdar några år senare att detta antal uppgår till 2-6 procent. I en studie gjord i norra Finland (Rönkä, Taanila, Koiranen, Sunnari, & Rautio, 2013) på personer födda 1986 uppgav 8,7 % av informanterna att de skadat sig själva avsiktligt mer än en gång. Innebörden av självskadebeteende tolkas ofta olika av sjukvårdspersonal, brukare och psykiatriskt utbildade vårdare (Crawford, Geraghty, Street, & Simonoff, 2003). Detta kan bero på att utomstående ofta har förutfattade meningar och missuppfattar självskadebeteendets ändamål, vilket ger dem en felaktig bild av utövarens situation och perspektiv. En vanlig förförståelse bland allmänheten är att personen skadar sig för att söka uppmärksamhet eller försöker manipulera andra (Sandy, 2013). Sanningen är dock att självskadebeteende kan pågå i ensamhet och hemlighet under flera år utan att det upptäcks (Emerson, 2010). Jeffery & Warm (2002) menar i en studie att självskadebeteende felaktigt anses vara något personen kommer att växa ur, och att det bästa sättet att stoppa beteendet är att tvinga dem att sluta. De slår vidare även hål på två andra missuppfattningar, nämligen att självskadebeteende är ett avbrutet eller misslyckat självmordsförsök, samt att alla som skadar sig själva har blivit sexuellt utnyttjade. Förutfattade meningar om personer som skadar sig själva och orsaken till detta gör att kommunikationen försvåras och leder till missförstånd och bristande vård (Jeffery & Warm, 2002; Crawford et al., 2003). Myter som omger fenomenet självskadebeteende kan också göra att självskadande individer undviker att söka hjälp, då de på förhand är rädda att missförstås eller avfärdas (Emerson, 2010). 9

10 1.1.2 Lagstiftning Lagen om patientens ställning och rättigheter (Ålands författningssamling, 1993:61) poängterar att varje individ har rätt till god vård, utan att hans eller hennes människovärde eller integritet hotas. Sjuksköterskors förförståelse av fenomenet kan tänkas försvåra verkställandet av detta, i form av exempelvis de förutfattade meningar om patientens livshistoria och syfte med skadandet som nämnts tidigare. Mentalvårdslagen (Finlands författningssamling, 1116/90) menar vidare att kommunerna är skyldiga att erbjuda och tillhandahålla medicinsk eller social rehabilitering till personer med tillstånd av psykisk ohälsa. Inom sjukvårdsdistrikten bör instanser och kommuner samarbeta för att möjliggöra detta (Finlands författningssamling, 1116/90) Aktuella behandlingsformer När det gäller vård och behandling är det viktigt att den anpassas till varje enskild individs situation och behov. Skärsäter (2010) menar att det gäller att se hela människan med problematiken som den är, utifrån det som är aktuellt just då. Att fokusera på att få bort det specifika beteendet är inte lönsamt, det lämnar ofta kvar en individ som fortfarande mår dåligt och behöver fortsatt hjälp. Förutsättningar för framsteg är också att självskadaren får vara delaktig och involverad i sin vård. Ju tidigare en person med självskadebeteende kommer i kontakt med vården, desto snabbare kan hjälp fås (Skärsäter, 2010). Vid den första vårdkontakten vid ungdomsmottagningen eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ges ungdomarna möjlighet att samtala med vårdpersonal om sitt beteende (Fjellman, 2011). Det är viktigt att då få diskutera med en person som ungdomarna känner att genuint vill lyssna på vad de har att säga (Fjellman, 2011). Vid vårdkontakt är det viktigt för vårdpersonal att ta fasta på att beteendet för en utövare ofta är deras sätt att hantera svårigheter, vilket gör att viljan och motivationen att förändra beteendet kan vara låg (Skärsäter, 2010). Idag används både terapier och farmakologiska behandlingar för att hjälpa individer ett självdestruktivt beteende. Medicinering i form av t.ex. antidepressiva, antipsykotiska, samt ångestdämpande eller sömngivande läkemedel kompletteras med terapi, ofta i form av dialektisk beteendeterapi, DBT (Skärsäter, 2010). Fjellman (2011) menar att DBT fokuserar på att skapa en balans mellan förändring och acceptans, och har sitt ursprung i den kognitiva beteendeterapin (KBT) där 10

11 förändringstekniker betonas. Mindfulness, dvs. medveten närvaro, har en central roll i DBT och utnyttjas för att återvinna kontakten med sig själv, acceptera verkligheten samt återfå kontroll över sitt eget liv (Fjellman, 2011). Skärsäter (2010) hävdar att dialektisk beteendeterapi (DBT) anses vara en av metoderna som fungerar. Det innebär grupp- och individuell terapi som är speciellt utformad för individer med självskadeproblematik och personlighetsstörningar. Genom DBT har patienterna även en kontaktperson via telefon man kan nå vid svåra krisstunder samt färdighetsträning. Vårdgivare upplever att DBT ger utövare av självskadebeteende färdigheter att minska det skadliga beteendet samt att bli självständiga och ansvarstagande. I dagsläget är metoden riktad till vuxna människor, men det pågår arbete med att omarbeta den för ungdomar och då även inkludera färdighetsträning för föräldrar samt familjesamtal. (Skärsäter, 2010) Omvårdnadskontext och -perspektiv Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2012) är sjuksköterskor skyldiga att lindra lidande och främja hälsa. Eftersom självskadebeteende är svårt att förstå står sjuksköterskorna dock ofta hjälplösa då de ställs inför en situation där en patient exempelvis skurit sig (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Dahlberg & Segesten (2010) menar att sjuksköterskor i vårdrelationen innehar en överlägsen omvårdnadsvetenskaplig och medicinsk kunskap, vilket gör dem till experter i det kliniska arbetet. Patienterna har inte samma kunskapsbas, men är dock experter på sig själva och sin kropp. Exempelvis är det patienterna som känner smärtan då de skär sig, upplever följderna av detta, samt kan förklara vad självskadan innebär för dem. Sjukdomsupplevelser är högst individuella, vilka inte kan förstås av sjuksköterskor utan att de tar del av patientens perspektiv och berättelse. Dahlberg & Segesten hävdar vidare att kompetenta sjuksköterskor har förmågan att fokusera på patientens perspektiv och en vilja att förstå hur hälsa, sjukdom och lidande påverkar personen i sin individuella, aktuella livssituation. Detta kräver att sjuksköterskan tar del av patientens livsvärld, kan se individen bakom symtomen och sjukdomen, samt kan särskilja individen från problematiken. Vid krävande och påfrestande upplevelser, så som vid omhändertagande av en självskadande patient, väcks ibland negativa känslor i samband med vårdandet, vilka måste bemästras av sjukskötaren för att säkerställa god vård. Sjukskötare måste alltså ha en förmåga att lägga sina 11

12 reaktioner, tycken och tankar åt sidan för att kunna se problematiken bakom skärsåret, istället för självskadan. Sjuksköterskans kompetens innefattar en förmåga att ha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, vilket försvåras av standardiserade vårdplaner. Vårdare riskerar då att gå miste om nyanseringar hos patienter samt få en god helhetsbild av deras individuella livssammanhang och upplevelse av problematiken. I dagens läge uppges sjuksköterskeutbildningen vara utformad för vård av väldefinierade sjukdomar. Komplex sjukdomsproblematik utan bevisat effektiva behandlingsformer är något som därför kan orsaka stora svårigheter. (Dahlberg & Segesten, 2010) Vårdarens yrkesutövande vid vård av patienter med självskadebeteende väcker känslor, så som rädsla, ilska och skuld, som påverkar mötet och behandlingen (Thompson et al., 2008). Psykiatrisk vårdpersonal använder till stor del sig själva som verktyg i vården och ett gott bemötande är av stor vikt. Detta betyder att vårdarna behöver stöd av varandra, kunskap och tydliga riktlinjer för att försöka förstå den komplexa problematiken. I och med detta ökar möjligheterna även för att visa empati (Thompson et al., 2008), dvs. förmåga att leva sig in i en annan människas känsloläge och behov (Nationalencyklopedin, 2010). Vårdarnas tillfredställelse med sin arbetsinsats påverkas vid vården av en patient som skadar sig själv. Då patienten förmår att avhålla sig från att skada sig känner vårdarna framgång, men vid en självskadeepisod upplever de ledsamhet, otillräcklighet och skuld. De känner alltså en skyldighet att lyckas trots att de vet att det yttersta ansvaret och skyldigheten bör ligga hos patienten (Thompson et al., 2008). Det kan vara mycket frustrerande för vårdarna, som inte förstår varför skadandet måste upprepas, varför en annan, mindre skadlig metod inte kan väljas. En vårdare med personliga erfarenheter av att skada sig själv har en annan förförståelse än de vårdare som inte har sådana (O'Donovan & Gijbels, 2006). Oavsett förförståelse är det nödvändigt för vårdarna att ta fasta på sina värderingar, samt kunna lägga sina förutfattade meningar åt sidan. Vårdarna menar att diskussionstillfällen och handledning kan vara nödvändig för att få merkunskap som underlättar utförandet av god vård (Clarke & Whittaker, 1998; O'Donovan & Gijbels, 2006). Förändringar i miljön och vilka vårdare som finns tillgängliga vid en specifik situation tros kunna leda till känslor av övergivenhet som kan ge upphov till skadetillfällen. Många patienter väljer även att skada sig då de kan dra sig tillbaka, dvs. tider då patienten är ensam är attraktivare än tider för organiserade aktiviteter (Clarke & Whittaker, 1998). 12

13 Uppdrag Granskning sände hösten 2014 ett program där vården av unga, självskadande patienter som placerats på rättspsykiatriska avdelningar belystes. I När portarna slagit igen berättar en flicka hur hon blev inlagd på en rättpsykiatrisk anstalt vid 16 års ålder. På anstalten delade hon utrymmen med några av Sveriges farligaste brottslingar, bältades 63 gånger under tre månader och nekades psykoterapi. Informanter som vårdats på avdelningen vittnar om självskadande patienter som blivit gipsade upp till axlarna i ett försök att hindra beteendet, under narkos ifall patienten inte samarbetade. De ansvariga som intervjuades menade att detta gjordes för patienternas bästa, men enligt bl.a. Socialstyrelsen och Uppdrag Gransknings juridiska ombud räknas det inte till tillåtna tvångsåtgärder. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) nämner i sin tillsynsrapport från 2013 att otillåtna tvångsåtgärder används trots de säkerhetskrav som samhällsskyddet ställer. IVO berättar även att den psykiatriska tvångsvården inte fyller de krav som ställs på den lagstadgade vården. Det felaktiga omhändertagandet av självskadande patienter misstänks bero på bristande kunskap och insikt i självskadebeteendets problematik och komplexitet (Josefsson, 2014). Detta pekar på att vården tar till desperata medel, och är i stort behov av både mera resurser och större kunskap om fenomenet (Josefsson, 2014) Närståendes perspektiv En förälder till en individ som avsiktligt, ofta upprepade gånger, skadar sig själv känner ofta ilska, hjälplöshet och anklagar ofta sig själv. Även om personen försöker dölja sitt självskadebeteende anar föräldrarna ofta något före andra. Föräldrarna kan misstänka att det är ett sätt för barnet att hantera negativa känslor, uttrycka sig känslomässigt eller försöka få kontroll. Då föräldrarna upptäcker självskadebeteendet kan det vara en chock, där känslor av besvikelse, sorg och rädsla kan väckas. (Oldershaw, Richards, Simic, & Schmidt, 2008) Vardagen för dessa föräldrar präglas av rädsla för att trigga en självskadeepisod, vilket de menar påverkar deras möjligheter att sätta gränser. De önskar kunna bistå med hjälp till det självskadande barnet, men får på samma gång inte försumma syskonens behov. Föräldrarna upplever att de är mindre tillfredsställda med sitt föräldraskap och att kommunikationen i familjen fungerar dåligt. Jämte känslan av förlust och maktlöshet finns skuldkänslor, i och med att föräldrarna frågar sig själva vad de gjort fel. (Morgan et al., 2013; Oldershaw et al., 2008) 13

14 1.1.6 Den självskadande individen Som tidigare nämnts finns det flera sätt att definiera självskadebeteende, vilket gör det svårt att kartlägga orsakerna till beteendet utifrån bedriven forskning (Allmänna barnhuset, 2004; Clarke & Whittaker, 1998). Majoriteten av studierna är dessutom gjorda på vuxna patienter, som är inlagda för vård med en psykiatrisk diagnos (Allmänna barnhuset, 2004). O Donovan och Gijbels (2006) poängterar dock att majoriteten enats om att beteendet är avsiktligt och saknar suicidala motiv. Allen (2007) förklarar att det finns en förhöjd risk för självmord vid självskadebeteende på samma sätt som det finns en ökad risk att bli överkörd om man går över en väg: möjligheten finns alltid, men det är inte avsikten. It could be suggested that saying there is an increased risk of suicide if someone self-harms, is equivalent to saying there is an increased risk of being run over if someone crosses the road. (Allen, 2007, s. 174) Depression, ångest, alkohol- och drogmissbruk, samt att vara fysiskt eller sexuellt utsatt utgör riskfaktorer då det gäller självskadebeteende. Svårigheter i förhållanden till sin partner, sina vänner eller inom familjen kan även vara utlösande faktorer (Morgan et al., 2013; Rönkä et al., 2013). Rönkä et al. (2013) menar att personen tros önska fly från svåra situationer och känslor, samt ge uttryck för sin desperation genom att skada sig själv. Jeffrey & Warm (2002) tillägger att beteendet misstänks vara ett sätt att behålla kontrollen, en form av distraktion eller kommunikation. Socialstyrelsen (2004) undersökte omfattningen och karaktären av problemet med unga kvinnor mellan år som skadar sig själva. De menar där att självskadebeteendet är ett resultat av olika faktorer som samverkar. Faktorer som antas spela in är sociala och psykiska problem inom familjen, mobbning och skolstress. Sexuella övergrepp och sociala problem nämns som de vanligaste faktorerna, dvs. individen påverkas av sin omgivning: skola, familj och jämnåriga. Personer som utsätts för traumatiska upplevelser under det stadie av barndomen då de ännu inte kan uttrycka sig verbalt, kan senare i livet ha svårt att sätta ord på upplevelserna. 14

15 Erfarenheter av exempelvis sexuella övergrepp eller att ha bevittnat våld inom familjen kan alltså uttryckas genom självskadebeteende då barnet blir äldre. (Allmänna barnhuset, 2004). I en forskningsöversikt (Allmänna barnhuset, 2004) lyfts de eventuella riskerna av beteendesmitta fram, dvs. spridning av beteendet och utbyte av metodpreferenser. Författaren till översikten menar att smitta på institutioner är troligare än smitta i vardagsmiljöer, så som bland skolkamrater. Personalen på ett behandlingshem hävdar dock att flickorna ofta slutar med beteendet då de anländer till institutionen och börjar behandlas. De menar vidare att självskadebeteendet troligtvis sprids mer i situationer där individerna inte riskerar att ertappas av andra. Enligt forskningsöversikten kan en annan förklaring till eventuell spridning vara ökningen av blodiga och råa inslag i film och media. Författaren frågar sig i vilken utsträckning detta kan ha en avskräckande eller en avdramatiserande och inspirerande effekt på unga Omvårdnadsteoretiska aspekter Omvårdnadsteorier hjälper till att få en förståelse för varför vårdlidande ofta korrelerar med självskadebeteende. Enligt Katie Eriksson (1994) bör patienten tillåtas lida samtidigt som han eller hon mottar lämplig vård och behandling. Lidande kan lindras genom det goda mötet där patienten känner sig bekräftad, förstådd, sedd och respekterad, men förvärras då patientens värdighet och integritet hotas (Kirkevold, 2000; Marriner Tomey & Alligood (red.), 1998). Imogene King påpekar att vårdare behöver kunna förstå koncept som kroppsbild, självsyn och upplevelser för att kunna förstå sig på en annan människa och hjälpa henne i sin situation (Marriner Tomey & Alligood (red.), 1998). Dorothea Orem menar på liknande sätt att omvårdnad och hjälp skall ges med hänsyn till patientens personlighet och livssituation (Alligood & Marriner Tomey (red.), 2009). Joyce Travelbee menar att smärta inte är observerbart, utan att endast effekterna kan ses. Hon skiljer mellan objektiv och subjektiv smärta, och att enbart individen kan avgöra relationen mellan fysisk och psykisk smärta, samt hur negativ smärtan skattas. Vidare menar Travelbee att människan är en unik individ (Marriner Tomey & Alligood (red.), 1998), varför det är riskfyllt att generalisera självskadande patienters orsaker till att skära sig. 15