Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012"

Transkript

1 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet 1) Nettoomsättningen uppgick till 33,9 (41,5) MSEK Delårsperioden januari - september 1) Nettoomsättningen uppgick till 111,9 (120,1) MSEK Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 (3,3) MSEK Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,7 (8,1) MSEK, en minskning med 0,4 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (2,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (5,1) MSEK Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,6 (-5,0) MSEK Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,2 (-5,0) MSEK Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,02 (-0,06) SEK Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,02 (-0,07) SEK Proforma omsätter Getupdated och Crystone 41,2 MSEK med ett EBITDA om 5,8 MSEK och ett rörelseresultat om 3,7 MSEK Proforma omsätter Getupdated och Crystone 135,1 MSEK med ett EBITDA om 18,1 MSEK och ett rörelseresultat om 12,7 MSEK Väsentliga händelser efter periodens utgång En extra bolagstämma den 26 oktober beslutade godkänna förvärvet av Crystone Sverige AB Bolagstämman beslutade även om en företrädesemission om 45 MSEK med en övertilldelningsoption om ytterligare 11 MSEK Bolaget ingick den 8 november ett låneavtal med Swedbank om en långfristig lånefacilitet om 15,0 MSEK samt en checkräkningskredit om 10,0 MSEK 1) Den i fjärde kvartalet avyttrade konsultverksamheten Circuit, redovisas som verksamhet under avveckling från och med fjärde kvartalet, i enlighet med IFRS 5. Samtliga jämförelsesiffrorna har därvid omräknats. Koncernens nyckeltal okt - sep jan-dec Nettoomsättning, MSEK 33,9 41,5 111,9 120,1 152,4 160,6 Omsättningstillväxt, % -18,4% -6,8% Nettoomsättning per anställd, TSEK EBITDA, MSEK 1,4 3,3 7,7 8,1 12,3 12,8 EBITDA, marginal 4,2% 8,0% 6,8% 6,8% 8,1% 8,0% Rörelseresultat 0,0 2,2 4,4 5,1 7,9 8,7 Rörelsemarginal 0,0% 5,3% 3,9% 4,3% 5,2% 5,4% Finansiellt netto, MSEK -2,6-5,9-8,8-9,6-13,2-14,0 Periodens resultat, MSEK -2,6-5,0-2,2-5,0-2,5-5,3 Periodens resultat per aktie, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental Registrerat antal aktier vid periodens utgång, tusental* Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -0,0-5,4-13,7-12,8-6,3-5,4 Likvida medel, MSEK 0,6 2,6 0,6 2,6 0,6 2,4 Soliditet 51% 47% 51% 47% 51% 47% Nettoskuld, MSEK 56,4 66,1 56,4 66,1 56,4 57,9 Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid periodens slut *) Nyemissionen registrerades i januari Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring och hosting. Getupdated har ett komplett utbud av tjänster omfattande domänregistrering, webbhotell, hosting, sökmotoroptimering, sökordsannonsering,sociala medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering och webbanalys. Getupdatedkoncernen har idag omkring 160 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien och USA. Ambitionen är att expandera till nya marknader i Norden under varumärket Getupdated och i övriga Europa under varumärket Just Search samt under varumärket Crystone för webbhosting. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

2 VD kommentar Tredje kvartalet och veckorna därefter har varit händelserika. Vi har beslutat om en nyemission som tillför bolaget maximalt 56 MSEK, vi har omförhandlat dyra lån vilket väsentligt kommer minska våra finansiella kostnader och vi har förvärvat Crystone. Vidare bygger vi upp en ny försäljningsorganisation vilket under kvartalet påverkat våra försäljningsaktiviteter negativt och därmed finansiella utveckling, vilket dock är enligt plan och där bedömningen är att vi redan under fjärde kvartalet kommer att se positiva effekter. Vi har också övergått från fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning på sökmotoroptimering, vilket över tid kommer medföra starkare kassaflöde och resultat. Efter förvärvet av Crystone som godkändes på bolagstämman den 26 oktober, är Getupdated en onestopshop där vi kan hjälpa våra kunder hela vägen från domänregistrering till färdig e-handelslösning och givetvis med att säkerställa att våra kunder syns och hörs. Vårt samlade erbjudande och våra samlade kunskaper är en oerhörd styrka och grunden till vår fortsatta tillväxt på en stor och snabbt växande marknad. Vi bedömer att tidpunkten för förvärvet av Crystone är optimal. Vi ser en helt ny utveckling bland små och medelstora företag som i högre grad använder internet för att synas och se bra ut och interagera med sina intressegrupper. Vi är redan idag starka inom sökordsoptimering, i delar världsledande. Genom förvärvet av Crystone tillförs vi expertis inom webbhosting, vilket gör vårt samlade erbjudande unikt på den europeiska marknaden för internetmarknadsföring, som idag är värd över 180 miljarder kronor och som enligt en färsk undersökning från PricewaterhouseCoopers väntas växa med i snitt 13 procent per år under de kommande fem åren. Vår ambition är att växa snabbare än marknaden och nu får vi goda förutsättningar för detta. Genom förvärvet av Crystone får vi nya kunder vilket givetvis ger oss goda möjligheter till mer och korsförsäljning. En stor del av våra hittillsvarande intäkter är repetitiva där 80 procent av våra kunder väljer att förnya sina kontrakt, vilket är ett bevis på vårt starka erbjudande. Nu har vi ytterligare kunder att hjälpa genom kors- och merförsäljning vilket kommer att gynna dem, oss och våra aktieägare. Utöver ett vässat erbjudande, förstärker förvärvet vår finansiella situation då Crystone direkt bidrar med positiva kassaflöden samtidigt som köpet sker med egna aktier. Vidare genomför vi en nyemission om maximalt 56 MSEK med teckningstid 12 november - 26 november. Teckningskursen om 0,20 SEK innebär en premoney värdering om 56 MSEK inklusive Crystone., vilket jag anser är en attraktiv värdering. Sammantaget kommer vi därmed säkerställa finansiell stabilitet i bolaget och vi räknar med att kunna nå positiva kassaflöden 2013, vilket i sin tur över tid skapar förutsättning för stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Sammanfattningsvis är förvärvet av Crystone en milstolpe för Getupdated där bolaget väsentligt flyttar fram sin position, och vår bedömning är att Getupdateds starka erbjudande har goda förutsättningar att nå målet att bli en av de främsta aktörerna i Europa. Urban Johansson Verkställande direktör och koncernchef 2

3 Siffror nedan avser koncernen och siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. Omsättning och resultat Omsättningsutveckling per kvartal - MSEK DELÅRSPERIODEN JANUARI - SEPTEMBER Nettoomsättningen under perioden uppgick till 111,9 (120,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (5,1) MSEK. De finansiella kostnaderna uppgick till -8,8 MSEK (-9,9 MSEK) Resultatet inklusive avvecklade Circuit uppgick till -3,1 (4,9) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,02 (-0,07) SEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Omsättning exklusive MediaAnalys TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 33,9 (41,5) MSEK. Nedgången är i huvudsak hänförlig till att det i Stockholm pågår en uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation som har medfört att införsäljningsprocessen till nya kunder har minskat jämfört med samma period föregående år. Getupdated har gått från fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning för sökmotoroptimering, vilket är negativt för kassaflöde och resultat, men med starkare kassaflöde och resultat i framtiden. Jämförelsesiffrorna inkluderar dock engångsposter om 5,8 MSEK där 3,6 MSEK avsåg försäljning av delar av verksamhet i Sverige samt 2,2 MSEK avsåg engångpost avseende ändrad bedömning avseende leveranstidpunkt av sökmotoroptimering i Storbritannien. Proforma inklusive Crystone uppgår nettoomsättningen i kvartalet till 41,2 MSEK med ett rörelseresultat om 3,7 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (2,3) MSEK där minskningen huvudsakligen beror på faktorer beskrivna under nettoomsättning ovan samt att resultatet belastats med förvärvskostnader hänförligt till förvärvet av Crystone som enligt nya IFRS 3 numera skall kostnadsföras. Finansnettot belastas liksom tidigare perioder av höga räntor och de finansiella kostnaderna uppgick till -2,6 (-5,6) MSEK i kvartalet. Styrelsen och ledningen arbetar aktivt med att sänka dessa kostnader, varför bolagsstämman den 26 oktober röstade igenom styrelsens förslag att genomföra en nyemission om högst 56 MSEK. Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till -2,6 (-3,7) MSEK, en förbättring med 1,1 MSEK. Resultatet inklusive avvecklade Circuit uppgick till -2,5 (-5,4) MSEK. Periodens totalresultat uppgick till -2,0 (-5,6). Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,01 (0,00) SEK. Marknad Trots de fortsatt svaga makroekonomiska förhållandena i Europa och globalt, växte Europas reklammarknad online enligt IAB Europe med 14,5% jämfört med till ett marknadsvärde på 20,9 mdr Euro eller nästan 200 Mdr SEK. Marknaden för internetmarknadsföring beräknas enligt PriceWaterhouseCoopers växa med i snitt 16 procent per år i Europa fram till Av de totala svenska medieinvesteringarna, som uppgick till 32 miljarder SEK under, representerade internet 10,0 miljarder SEK enligt IRM. Samtidigt förväntas internet, tillsammans med TV, gratistidningar och kataloger, öka sina respektive andelar av medieinvesteringarna under. I Storbritannien förväntas annonseringen online enligt emarketer växa i snitt med cirka 10 procent till 134 miljarder SEK

4 Omsättning och resultat per segment Extern nettoomsättning Rörelseresultat Förändring, nettoomsättning (MSEK) kv 3 kv 3 kv 3 kv 3 % Sverige 17,5 19,8 1,6 3,9-11,8% Storbritannien 7,5 10,5 0,1 1,8-28,8% Övriga länder 8,9 11,2-0,0 2,1-20,5% Övrigt/Koncerngemensamt - -0,0-1,6-5,6 Totalt 33,9 41,5 0,0 2,2-18,4% Verksamhet Getupdateds verksamhet redovisas i tre segment: Sverige, Storbritannien och Övriga länder (Frankrike, Irland och Italien). SVERIGE Den externa nettoomsättningen under andra kvartalet i Sverige uppgick till 17,5 (19,8) MSEK. Rörelseresultatet försämrades med 2,3 MSEK och uppgick till 1,6 MSEK (3,9 MSEK). Resultatförsämringen är i huvudsak hänförlig att det i Stockholm pågår en uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation som har medfört att införsäljningsprocessen till nya kunder har minskat jämfört med samma period föregående år. Getupdated har gått från fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning på sökmotoroptimering, vilket är negativt för kassaflöde och resultat, men med starkare kassaflöde och resultat i framtiden. inkluderade även ett positivt resultat från en delverksamhet som avyttrades. STORBRITANNIEN Den externa nettoomsättningen under andra kvartalet i Storbritannien minskade med 3,0 MSEK och uppgick till 7,5 MSEK (10,5). innehöll en engångseffekt om 2,5 MSEK på grund av annan bedömning om när leverans kan ske. Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (1,8). Under första kvartalet minskade den externa nettoomsättningen i Övriga länder med 2,3 MSEK jämfört med tredje kvartalet och uppgick till 8,9 (11,2) MSEK. Periodens rörelseresultat minskade med 2,1 MSEK och uppgick till 0,0 MSEK (2,1). Frankrike Försäljningen till nya kunder bestod till största delen av sökordsannonsering (PPC) men även en högre andel sökmotoroptimering. Irland Verksamheten i Irland etablerades under första kvartalet. Försäljningen till nya kunder bestod till största delen av sökordsannonsering (PPC). Italien Sedan finns två säljkontor i Italien som har utvecklats väldigt positivt. Personal och organisation Vid periodens utgång hade Getupdated 144 (137) anställda i den kvarvarande verksamheten. ÖVRIGA LÄNDER Övriga länder består av Frankrike, Irland och Italien. Verksamheterna i Irland respektive Italien etablerades under. Verksamheterna utanför Norden drivs under varumärket Just Search med lokalt anpassade tjänsteportföljer. 4

5 Likviditet och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,0 MSEK (-5,4) för tredje kvartalet. I den löpande verksamheten ingår bolagets räntor och finansiella kostnader som är onormalt höga. Styrelsen avser att lösa de höga finansieringskostnderna genom förestående nyemission. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till -1,9 MSEK (-0,8) och består huvudsakligen av investeringar i immateriella tillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 1,6 MSEK (4,3) och består av netto av gjorda amorteringar och nyupptagna lån. Räntebärande skulder uppgick den 30 september till 57,0 MSEK att jämföra med 68,7 MSEK per 30 september. Av den räntebärande skulden utgör cirka 17 MSEK (3,1) lån från huvudägare. Gjorda amorteringar gör att likviditeten fortfarande är ansträngd. Koncernens likvida medel per den 30 september uppgick till 0,6 (2,6) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 51% (47) procent. I januari registrerades bolagets nyemission. Emissionen tillförde Getupdated cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader och aktiekapitalet i bolaget ökade med SEK och uppgår därefter till SEK. Antalet aktier har ökat med stycken och uppgår därefter till aktier. Aktien och ägare Getupdated-aktien är listad på Nasdaq OMX First North och har handelsbeteckningen GIM. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets certified advisor. Den 30 september var börskursen 0,20 SEK och det totala börsvärdet uppgick till cirka 50 MSEK. Per den 30 september hade Getupdated aktier utestående, motsvarande ett aktiekapital om Största ägare per 30 september Ägare Antal aktier Innehav, % Åke Eriksson 1) % Bäverbäcken Förvaltning AB % Paul Yates % YGDRASIL AB (Erik Penser) % Robur Försäkring % Urban Johansson % Nordea Life & Pensions % Erik Penser Bankaktiebolag % Revert AB % Avanza Pension, Försäkringsaktiebolaget % Övriga aktieägare % Total % 1) Privat och via bolag. Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -1,9 MSEK (-0,8). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,8 (1,4) MSEK för kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (4,5) MSEK. Finansnetto för perioden uppgick till -1,1 (-4,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 (-9,3). Närståendetransaktioner Getupdated köper IT- och drifttjänster av Crystone på marknadsmässiga villkor. Koncernen köper också konsulttjänster från styrelseledamöterna Paul Cheetham, via bolaget Sedulo Accountants Ltd, och Anders Waltner, via bolaget Advokatfirma DLA Nordic KB, på marknadsmässiga villkor. Anders Waltner och Paul Cheetham erhåller styrelsearvoden med 100 KSEK per år vardera. Till övriga ledamöter utgår inget arvode. En extra bolagsstämma den 26 oktober beslutade att godkänna förvärv av Crystone Sverige AB och Domain Invest LLC. Beslutet fattades med kvalificerad majoritet då Getupdateds styrelseordförande Åke Eriksson har ägarintressen i Crystone. Köpeskillingen utgår genom en apportemission av 151 miljoner aktier samt en villkorad köpeskilling om 20 MSEK beroende på Crystones kassaflöde samt resultat före avskrivningar (EBITDA) Tilläggsköpeskillingarna kommer ej att betalas ut förrän lånet till Swedbank är amorterat till fullo. 5

6 Väsentliga händelser efter periodens utgång Extra bolagsstämma En extra bolagsstämma den 26 oktober beslutade; att bolagets aktiekapital skall minskas med ,77 kronor till ,60 kronor utan indragning av aktier. att godkänna förvärv av Crystone genom apportemission och genom utgivande av nya aktier, varigenom aktiekapitalet ökas med ,40. om kontant nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Aktiekapitalet skall ökas med högst ,40 kronor genom utgivande av högst nya aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Teckningskursen är 0,20 kronor per ny aktie. om en riktad nyemission om högst aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 11,1 MSEK. Emissionen skall ske till en teckningskurs om 0,20 kronor per ny aktie. Teckningsberättigade skall vara de som tecknat och tilldelats aktier i företrädesemissionen. att genomföra om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) 1:100. Beslutet innebär att etthundra (100) gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen som preliminärt beräknas bli i slutet av december. om emission av teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av det volymviktade genomsnittet av de för varje handelsdag på First North, under perioden från och med den 27 september till och med den 25 oktober, noterade betalkurserna enligt First Norths kurslista för aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst kronor. att till ny styrelseledamot välja advokat Magnus Hybbinette. Anders Waltner lämnade styrelsen. Ny bankfinansiering Bolaget ingick den 8 november ett låneavtal med Swedbank som långivare och Bolaget som låntagare. Avtalet omfattar en långfristig lånefacilitet om 15,0 MSEK samt en checkräkningskredit om 10,0 MSEK. Lånet från Swedbank är tänkt att ersätta det befintliga låneavtalet hos Danske bank och den nya checkräkningskrediten om 10 MSEK blir tillgängliga för utnyttjande efter det att förestående nyemission har genomförts. Den långfristiga lånefaciliteten börjar amorteras första kvartalet 2013 och skall amorteras kvartalsvis med 1,25 MSEK till och med slutförfallodagen den 31 december Låneavtalet med Swedbank innehåller åtaganden som begränsar handlingsutrymmet för Bolaget och påverkar Bolagets möjlighet att pantsätta tillgångar, att göra investeringar, att låna eller ställa borgen, att sälja eller på annat sätt överlåta tillgångar samt att fusionera eller konsolidera verksamhet med annat bolag. Därutöver innehåller låneavtalen finansiella åtaganden avseende EBITDA i förhållande till räntebetalningar och avseende nettoskulden i förhållande till EBITDA. Just Search Ltd upptog i november 2009 ett lån om 20 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag som skulle återbetalas senast den 30 december. Lånet har per den 30 september amorterats med 9 MSEK och uppgår till 11,4 MSEK. Erik Penser Bankaktiebolag har beviljat Just Search Ltd förlängning av lånet som nu löper till och med den 30 december Lånet skall amorteras med 1,4 MSEK under och med 10 MSEK under 2013 med 2,5 MSEK per kvartal. Framtidsutsikter Bolaget kommer att fortsätta utvecklas i takt med marknaden, med sina kunder och deras efterfrågan. Getupdateds starka ställning i branschen med närvaro på ett flertal geografiska marknader och dess erbjudande av marknadsledande SEO tjänster och produkter gör att Getupdated kan fortsätta att leverera till ett brett spektrum av kunder på ett flertal marknader. Det är bolagets bedömning att efterfrågan på de marknader där Getupdated är verksamt är mycket god. Getupdated lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser. Risker och osäkerheter Som tillväxtföretag handlar den finansiella risken i Getupdated om att finna en optimal balans mellan tillväxt i verksamheten och sunda finanser. Sedan de ofinansierade förvärven gjordes 2007 har Getupdated haft en hög skuldsättning. Den räntebärande skulden har dock amorterats ner och uppgår per 30 september till 57 MSEK, varav 17 (3) MSEK avser inlåning från huvudägare. Detta att jämföra med 68,7 MSEK 30 september. Styrelsen bedömer utifrån gjorda prognoser, inklusive förvärvet av Crystone, samt genom förestående nyemission att bolaget har tryggad finansiering framöver. Den allmänna konjunkturutvecklingen kan komma att påverka kundernas betalningsvilja och betalningsförmåga samt efterfrågan på bolagets tjänster. En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för. 6

7 Uppskattningar och bedömningar Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Revisorsgranskning Rapporten för tredje kvartalet har ej granskats av bolagets revisorer. Redovisningsprinciper Koncernen Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av IFRS överensstämmer med de redovisningsprinciper som beskrivs i årsredovisningen för Getupdated Från och med fjärde kvartalet tillämpar koncernen IFRS 5. IFRS 5 anger hur anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall redovisas och hur avvecklade verksamheter skall presenteras och vilka upplysningar som skall lämnas för avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall enligt IFRS 5 inte skrivas av, redovisas separat i balansräkningen och värderas till det lägsta av redovisat värde och nettoförsäljningsvärde (verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader). I bolagets balansräkning är dessa tillgångar upptagna under posten Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning samt skulderna under posten Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Resultatet från avvecklade verksamheter skall redovisas separat i resultaträkningen, och är i bolagets resultaträkning upptagen under posten Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommunike 26 februari 2013 Investerarkontakt Aktuell information om Getupdated finns på den finansiella webbplatsen Det går bra att kontakta bolaget via e-post via telefon eller post Getupdated Internet Marketing AB, Lindhagensgatan 126, Stockholm. Stockholm den 12 november Getupdated Internet Marketing AB (publ) Åke Eriksson, Styrelsens ordförande Paul Cheetham Magnus Hybbinette Urban Johansson, Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Urban Johansson Verkställande direktör och koncernchef Tel: +46 (0) Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 november. Moderbolaget Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i års årsredovisning. 7

8 Koncernens nyckeltal Koncernens nyckeltal okt - sep jan-dec Nettoomsättning, MSEK 33,9 41,5 111,9 120,1 152,4 160,6 Omsättningstillväxt, % -18,4% -6,8% Nettoomsättning per anställd, MSEK EBITDA, MSEK 1,4 3,3 7,7 8,1 12,3 12,8 EBITDA, marginal 4,2% 8,0% 6,8% 6,8% 8,1% 8,0% Rörelseresultat 0,0 2,2 4,4 5,1 7,9 8,7 Rörelsemarginal 0,0% 5,3% 3,9% 4,3% 5,2% 5,4% Finansiellt netto, MSEK -2,6-5,9-8,8-9,6-13,2-14,0 Periodens resultat, MSEK -2,6-5,0-2,2-5,0-2,5-5,3 Periodens resultat per aktie, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental Registrerat antal aktier vid periodens utgång, tusental* Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -0,0-5,4-13,7-12,8-6,3-5,4 Likvida medel, MSEK 0,6 2,6 0,5 2,6 0,5 2,4 Soliditet 51% 47% 51% 47% 51% 47% Nettoskuld, MSEK 56,4 66,1 56,4 66,1 56,4 57,9 Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid periodens slut *) Nyemissionen registrerades i januari 8

9 Koncernrapport över totalresultat* MSEK okt - sep jan-dec Nettoomsättning 33,9 41,5 111,9 120,1 152,4 160,6 Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning - 0,1-0,4-0,0 0,4 Övriga rörelseintäkter 1,0 0,5 1,5 1,7 1,8 2,0 Summa rörelsens intäkter 34,9 42,1 113,4 122,3 154,1 162,9 Övriga externa kostnader -18,4-26,0-58,4-66,7-76,3-84,6 Personalkostnader -15,5-13,2-47,4-46,4-64,8-63,8 Av- och nedskrivningar -1,4-1,1-3,3-3,0-4,4-4,1 Övriga rörelsekostnader 0,4 0,3 - -1,1-0,7-1,8 Summa rörelsekostnader, netto -34,9-39,9-109,1-117,1-146,2-154,3 Rörelseresultat 0,0 2,2 4,4 5,1 7,9 8,7 Resultat från intressebolag Finansiella intäkter - -0,3-0,3 0,1 0,4 Finansiella kostnader -2,6-5,6-8,8-9,9-13,3-14,4 Resultat före skatt -2,6-3,7-4,5-4,5-5,3-5,3 Skatt på periodens resultat -0,0-1,3 2,3-0,5 2,8 0,1 Periodens resultat -2,6-5,0-2,2-5,0-2,5-5,3 Avvecklade verksamheter: Redovisat resultat från avvecklade verksamheter 0,1-0,4-0,9 0,1-71,7-70,7 Periodens resultat -2,5-5,4-3,1-4,9-74,2-75,9 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,5-0,2 2,0 1,8 2,8 2,5 Totalresultat för perioden -2,0-5,6-1,1-3,1-71,4-73,4 Periodens resultat för kvarvarande verksamheter hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -2,6-5,0-2,2-5,0-2,5-5,3 Minoritetens andel Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -2,0-5,6-1,1-3,1-71,4-73,4 minoritetens andel Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare har uppkommit från: - Kvarvarande verksamheter -2,1-5,2-0,2-3,2 0,3-2,7 - Avvecklade verksamheter 0,1-0,4-0,9 0,1-71,7-70,7 Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Periodens totalresultat per aktie, totalt, SEK -0,02-0,06-0,01-0,04-0,73-0,81 Periodens totalresultat per aktie efter utspädning, totalt, SEK -0,02-0,06-0,01-0,04-0,73-0,81 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) * Den i fjärde kvartalet avyttrade konsultverksamheten Circuit, redovisas som verksamhet under avveckling från och med fjärde kvartalet, i enlighet med IFRS 5. Samtliga jämförelsesiffrorna i har därvid omräknats. 9

10 Koncernbalansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 210,1 278,0 209,5 Materiella anläggningstillgångar 2,3 2,7 3,2 Finansiella anläggningstillgångar 8,2 2,6 2,6 Summa anläggningstillgångar 220,7 283,2 215,3 Omsättningstillgångar Kundfordringar 30,4 42,2 29,4 Övriga fordringar 28,0 30,2 21,5 Likvida medel 0,6 2,6 2,4 Summa omsättningstillgångar 59,0 75,0 53,3 Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 0,2-2,0 SUMMA TILLGÅNGAR 279,9 358,2 270,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital 141,9 199,9 126,5 Långfristiga skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut - 4,3 - Övriga långfristiga skulder 1,3 1,1 1,1 Summa långfristiga skulder 1,3 5,4 1,1 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 34,5 51,2 48,5 Övriga kortfristiga finansiella skulder 22,5 13,2 11,8 Leverantörsskulder 25,7 34,6 26,5 Övriga skulder 52,7 53,9 52,3 Summa kortfristiga skulder 135,4 152,9 139,0 Summa skulder 136,6 158,3 140,1 Skulder i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 1,3-4,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 279,9 358,2 270,6 10

11 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag MSEK okt - sep jan-dec Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter -2,6-3,7-4,5-4,5-5,3-5,3 Resultat före skatt, avvecklade verksamheter 0,2-0,4-0,9 0,1-69,1-68,2 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1,4 1,1 3,3 3,1 67,1 66,9 Betald skatt -0,0-1,0-0,0-1,0 1,3 0,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1,0-4,0-2,0-2,3-6,0-6,3 Förändring av rörelsefordringar -2,0-0,3-6,9-6,3 8,2 8,8 Förändring av rörelseskulder 3,1-1,1-4,7-4,2-8,5-8,0 Förändring av rörelsekapitalet 1,0-1,3-11,6-10,5-0,3 0,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,0-5,4-13,7-12,8-6,3-5,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,9-0,8-5,2 2,1-1,2 6,2 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -1,9-6,2-18,9-10,7-7,5 0,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,6 4,3 17,1 5,8 5,4-5,9 Periodens kassaflöde -0,3-1,9-1,9-4,9-2,1-5,2 Likvida medel vid periodens ingång 0,8 4,0 2,4 7,5 2,6 7,5 Kursdifferens i likvida medel 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1-0,0 Likvida medel vid periodens utgång 0,6 2,6 0,6 2,6 0,6 2,4 11

12 Koncernresultaträkning per kvartal* MSEK Kv 4 Kv 4 ** ** ** ** Nettoomsättning 33,9 38,3 39,8 40,4 41,5 40,3 38,3 45,8 37,6 46,9 52,4 Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning ,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2-0,2 0,4 Övriga rörelseintäkter 1,0 0,0 0,5 0,3 0,5 0,4 0,8-1,2 15,6 1,1 1,2 Summa rörelsens intäkter 34,9 38,3 40,3 40,7 42,1 40,8 39,3 44,7 53,4 47,8 54,0 Övriga externa kostnader -18,4-18,0-22,0-17,9-26,0-20,6-20,1-24,3-22,6-29,3-27,9 Personalkostnader -15,5-16,9-15,0-17,4-13,2-18,2-15,1-15,4-14,8-25,2-23,7 Av- och nedskrivningar -1,4-1,0-0,9-1,1-1,1-1,1-0,8-1,3-0,9-0,9-0,8 Övriga rörelsekostnader 0,4-0,2-0,2-0,7 0,3-1,0-0,4-2,4-8,2-1,9-0,8 Summa rörelsekostnader, netto -34,9-36,0-38,2-37,2-39,9-40,8-36,4-43,5-46,5-57,2-53,1 Rörelseresultat 0,0 2,3 2,1 3,5 2,2 0,0 2,9 1,2 6,9-9,4 0,9 Resultat från intressebolag Finansiella intäkter - 0,1-0,1 0,1-0,3 0,0 0,6 0,6 0,6-0,6 0,6 Finansiella kostnader -2,6-3,6-2,6-4,5-5,6-2,2-2,2-1,6-0,4-2,1-0,9 Resultat före skatt -2,6-1,3-0,6-0,9-3,7-2,1 1,4 0,2 7,2-12,1 0,6 Skatt på periodens resultat -0,0-0,1 2,4 0,1-1,3 2,1-1,3-1,7-0,7 0,1-2,1 Redovisat resultat kvarvarande verksamheter -2,6-1,4 1,8-0,8-5,0-0,1 0,1-1,4 6,5-12,0-1,5 Avvecklade verksamheter: Redovisat resultat från avvecklade verksamheter 0,1-0,9-0,1-70,3-0,4 1,2-0,7 1,6-2,3-0,4 0,4 Periodens resultat -2,5-2,3 1,7-71,1-5,4 1,1-0,6 0,2 4,2-12,4-1,0 Nyckeltal: EBITDA 1,4 3,3 3,0 4,7 3,3 1,1 3,7 2,6 7,9-8,5 1,7 EBITDA-marginal 4,2% 8,5% 7,5% 11,5% 8,0% 2,7% 9,8% 5,6% 20,9% -18,2% 3,2% Rörelsemarginal 0,0% 6,0% 5,2% 8,7% 5,3% 0,0% 7,7% 2,6% 18,5% -20,1% 1,7% * Den i fjärde kvartalet avyttrade konsultverksamheten Circuit, redovisas som verksamhet under avveckling från och med fjärde kvartalet, i enlighet med IFRS 5. Samtliga jämförelsesiffrorna i har därvid omräknats. ** Inkluderar avyttrade dotterbolaget MediaAnalys 12

13 Koncernens segmentsredovisning Extern Nettomsättning okt - sep Sverige 17,5 19,8 56,8 59,4 78,3 80,8 Storbritannien 7,5 10,5 26,2 30,0 33,8 37,6 Övriga länder 8,9 11,2 28,9 31,0 39,7 41,9 Koncerngemensamt - -0,0 - -0,3 0,5 0,3 Totalt 33,9 41,5 111,9 120,1 152,4 160,6 jan-dec Rörelseresultat okt - sep Sverige 1,6 3,9 6,2 7,1 9,3 10,3 Storbritannien 0,1 1,8 2,7-3,9 4,0-2,7 Övriga länder -0,0 2,1 0,8 3,1 1,3 3,6 Koncerngemensamt -1,6-5,6-5,3-1,2-6,7-2,6 Totalt 0,0 2,2 4,4 5,1 7,9 8,7 jan-dec Rörelsemarginal okt - sep Sverige 9% 20% 11% 12% 12% 13% Storbritannien 1% 17% 10% neg. 12% neg. Övriga länder neg. 19% 3% 10% 3% 9% Totalt 0% 5% 4% 4% 5% 5% jan-dec Koncernens segmentsredovisning per kvartal Nettoomsättning Kv 4 Sverige 17,5 20,2 19,1 21,5 19,8 22,0 17,6 21,2 17,4 30,8 29,2 Storbritannien 7,5 8,5 10,2 7,6 10,5 8,7 10,7 14,9 12,3 10,1 15,8 Övriga länder 8,9 9,6 10,4 10,8 11,2 9,8 10,1 7,7 8,1 6,4 7,6 Koncerngemensamt ,5-0,0-0,1-0,1 2,0-0,2-0,3-0,2 Totalt 33,9 38,3 39,8 40,4 41,5 40,3 38,3 45,8 37,6 46,9 52,4 Kv 4 Rörelseresultat Kv 4 Sverige 1,6 3,6 1,0 3,1 3,9 1,4 1,9 0,5-1,4-2,0 1,4 Storbritannien 0,1 0,6 2,0 1,3 1,8-7,8 2,0 4,6 2,1-1,3 4,6 Övriga länder -0,0 0,2 0,6 0,5 2,1 0,6 0,5-2,7-0,8-1,0 0,6 Koncerngemensamt -1,6-2,1-1,6-1,4-5,6 5,8-1,4-1,2 7,1-5,0-5,7 Totalt 0,0 2,3 2,1 3,5 2,2 0,0 2,9 1,2 6,9-9,4 0,9 Kv 4 Rörelsemarginal Kv 4 Sverige 9% 18% 5% 15% 20% 6% 11% 2% neg. neg. 5% Storbritannien 1% 7% 20% 17% 17% neg. 19% 31% 17% neg. 29% Övriga länder neg. 2% 6% 5% 19% 6% 5% neg. neg. neg. 9% Totalt 0% 6% 5% 9% 5% 0% 8% 3% 18% neg. 2% Kv 4 13

14 Moderbolagets resultaträkning MSEK jan-dec Nettoomsättning 0,8 1,4 2,3 11,7 19,3 Övriga rörelseintäkter 0,3 0,4 0,6 1,1 1,3 Summa rörelsens intäkter 1,1 1,8 2,9 12,8 20,6 Övriga externa kostnader -1,6-6,0-5,0-9,5-13,6 Personalkostnader -1,1-0,8-2,9-2,9-4,5 Avskrivningar -0,1-0,2-0,3-0,6-0,8 Övriga rörelsekostnader - 0,6 - -0,1-0,8 Summa rörelsekostnader -2,8-6,3-8,2-13,0-19,7 Rörelseresultat -1,6-4,5-5,3-0,2 0,9 Resultat från andelar i dotterföretag ,5 Finansiella intäkter ,3 0,3 Finansiella kostnader -1,1-4,8-3,7-8,1-6,8 Resultat före skatt -2,8-9,3-9,0-8,1-142,0 Periodens resultat -2,8-9,3-9,0-8,1-142,0 14

15 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,3 Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,5 Aktier i dotter- och intressebolag 236,8 234,1 Summa anläggningstillgångar 237,4 235,0 Kundfordringar 0,3 0,0 Fordringar hos koncernföretag 12,8 12,1 Övriga fordringar 1,2 0,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,8 1,5 Likvida medel - - Summa omsättningstillgångar 16,1 14,2 SUMMA TILLGÅNGAR 253,4 249,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 143,8 132,3 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 8,5 15,7 Övriga kortfristiga finansiella skulder 22,5 11,8 Leverantörsskulder 6,4 9,4 Skulder till koncernföretag 65,3 72,6 Övriga skulder 6,9 7,3 Summa kortfristiga skulder 109,6 116,9 Summa skulder 109,6 116,9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 253,4 249,2 15

16 Sverige HUVUDKONTOR Getupdated Internet Marketing AB Lindhagensgatan 126, 5 tr Stockholm Tel: BORÅS Getupdated Sverige AB Lundbygatan Borås Tel: Storbritannien Just Search Ltd. Europa House, Adlington Business Park, Cheshire Manchester SK10 4NL UK Tel: Frankrike S.A.R.L Just Search 2, Place Victorien Sardou Marly Le Roi France Tel: Irland Just Search Ireland Ltd. Unit 3 Grand Canal Wharf Grand Canal Dock Ringsend Dublin 4 Ireland Tel: +353 (0) Italien Just Search Italia SRL Via Tirone 11 Roma Italy Tel:

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - juni Andra kvartalet 1) Nettoomsättningen uppgick till 38,3 (40,3) MSEK, Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2012

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2012 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 1) Nettoomsättningen uppgick till 39,8 (38,3) MSEK, en ökning med 1,6 MSEK Rörelseresultatet exklusive avskrivningar

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari september 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari september 2013 Koncernens nyckeltal Kv 3 2013 Kv 3 2012 Kv 1-3 2013 Kv1-3 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 58,4 41,5 159,1 111,9 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Bokslutskommunike 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Bokslutskommunike 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Bokslutskommunike 2011 Fjärde kvartalet 2011 1) Nettoomsättningen uppgick till 40,4 (45,8) MSEK, en minskning med 5,4 MSEK Rörelseresultatet exklusive avskrivningar

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011 Andra kvartalet 2011 Delårsperioden januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 48,3 (47,1) MSEK, en Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 47,7 39,8 148,1 EBITDA, MSEK 6,6 3,0 1,3 EBITDA, marginal 13,9% 7,5% 0,9% Rörelseresultat 5,4

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Andra kvartalet 1) Delårsperioden januari - juni 1) Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-3,0) Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,1 (-3,8) MSEK

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI 30 JUNI 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR

DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI 30 JUNI 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI 30 JUNI 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933 APRIL - JUNI 2015 Processen för genomförandet av beslutet att byta verksamhetsinriktning och att förvärva

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer