Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012"

Transkript

1 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet 1) Nettoomsättningen uppgick till 33,9 (41,5) MSEK Delårsperioden januari - september 1) Nettoomsättningen uppgick till 111,9 (120,1) MSEK Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 (3,3) MSEK Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,7 (8,1) MSEK, en minskning med 0,4 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (2,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (5,1) MSEK Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,6 (-5,0) MSEK Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,2 (-5,0) MSEK Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,02 (-0,06) SEK Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,02 (-0,07) SEK Proforma omsätter Getupdated och Crystone 41,2 MSEK med ett EBITDA om 5,8 MSEK och ett rörelseresultat om 3,7 MSEK Proforma omsätter Getupdated och Crystone 135,1 MSEK med ett EBITDA om 18,1 MSEK och ett rörelseresultat om 12,7 MSEK Väsentliga händelser efter periodens utgång En extra bolagstämma den 26 oktober beslutade godkänna förvärvet av Crystone Sverige AB Bolagstämman beslutade även om en företrädesemission om 45 MSEK med en övertilldelningsoption om ytterligare 11 MSEK Bolaget ingick den 8 november ett låneavtal med Swedbank om en långfristig lånefacilitet om 15,0 MSEK samt en checkräkningskredit om 10,0 MSEK 1) Den i fjärde kvartalet avyttrade konsultverksamheten Circuit, redovisas som verksamhet under avveckling från och med fjärde kvartalet, i enlighet med IFRS 5. Samtliga jämförelsesiffrorna har därvid omräknats. Koncernens nyckeltal okt - sep jan-dec Nettoomsättning, MSEK 33,9 41,5 111,9 120,1 152,4 160,6 Omsättningstillväxt, % -18,4% -6,8% Nettoomsättning per anställd, TSEK EBITDA, MSEK 1,4 3,3 7,7 8,1 12,3 12,8 EBITDA, marginal 4,2% 8,0% 6,8% 6,8% 8,1% 8,0% Rörelseresultat 0,0 2,2 4,4 5,1 7,9 8,7 Rörelsemarginal 0,0% 5,3% 3,9% 4,3% 5,2% 5,4% Finansiellt netto, MSEK -2,6-5,9-8,8-9,6-13,2-14,0 Periodens resultat, MSEK -2,6-5,0-2,2-5,0-2,5-5,3 Periodens resultat per aktie, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental Registrerat antal aktier vid periodens utgång, tusental* Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -0,0-5,4-13,7-12,8-6,3-5,4 Likvida medel, MSEK 0,6 2,6 0,6 2,6 0,6 2,4 Soliditet 51% 47% 51% 47% 51% 47% Nettoskuld, MSEK 56,4 66,1 56,4 66,1 56,4 57,9 Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid periodens slut *) Nyemissionen registrerades i januari Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring och hosting. Getupdated har ett komplett utbud av tjänster omfattande domänregistrering, webbhotell, hosting, sökmotoroptimering, sökordsannonsering,sociala medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering och webbanalys. Getupdatedkoncernen har idag omkring 160 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien och USA. Ambitionen är att expandera till nya marknader i Norden under varumärket Getupdated och i övriga Europa under varumärket Just Search samt under varumärket Crystone för webbhosting. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

2 VD kommentar Tredje kvartalet och veckorna därefter har varit händelserika. Vi har beslutat om en nyemission som tillför bolaget maximalt 56 MSEK, vi har omförhandlat dyra lån vilket väsentligt kommer minska våra finansiella kostnader och vi har förvärvat Crystone. Vidare bygger vi upp en ny försäljningsorganisation vilket under kvartalet påverkat våra försäljningsaktiviteter negativt och därmed finansiella utveckling, vilket dock är enligt plan och där bedömningen är att vi redan under fjärde kvartalet kommer att se positiva effekter. Vi har också övergått från fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning på sökmotoroptimering, vilket över tid kommer medföra starkare kassaflöde och resultat. Efter förvärvet av Crystone som godkändes på bolagstämman den 26 oktober, är Getupdated en onestopshop där vi kan hjälpa våra kunder hela vägen från domänregistrering till färdig e-handelslösning och givetvis med att säkerställa att våra kunder syns och hörs. Vårt samlade erbjudande och våra samlade kunskaper är en oerhörd styrka och grunden till vår fortsatta tillväxt på en stor och snabbt växande marknad. Vi bedömer att tidpunkten för förvärvet av Crystone är optimal. Vi ser en helt ny utveckling bland små och medelstora företag som i högre grad använder internet för att synas och se bra ut och interagera med sina intressegrupper. Vi är redan idag starka inom sökordsoptimering, i delar världsledande. Genom förvärvet av Crystone tillförs vi expertis inom webbhosting, vilket gör vårt samlade erbjudande unikt på den europeiska marknaden för internetmarknadsföring, som idag är värd över 180 miljarder kronor och som enligt en färsk undersökning från PricewaterhouseCoopers väntas växa med i snitt 13 procent per år under de kommande fem åren. Vår ambition är att växa snabbare än marknaden och nu får vi goda förutsättningar för detta. Genom förvärvet av Crystone får vi nya kunder vilket givetvis ger oss goda möjligheter till mer och korsförsäljning. En stor del av våra hittillsvarande intäkter är repetitiva där 80 procent av våra kunder väljer att förnya sina kontrakt, vilket är ett bevis på vårt starka erbjudande. Nu har vi ytterligare kunder att hjälpa genom kors- och merförsäljning vilket kommer att gynna dem, oss och våra aktieägare. Utöver ett vässat erbjudande, förstärker förvärvet vår finansiella situation då Crystone direkt bidrar med positiva kassaflöden samtidigt som köpet sker med egna aktier. Vidare genomför vi en nyemission om maximalt 56 MSEK med teckningstid 12 november - 26 november. Teckningskursen om 0,20 SEK innebär en premoney värdering om 56 MSEK inklusive Crystone., vilket jag anser är en attraktiv värdering. Sammantaget kommer vi därmed säkerställa finansiell stabilitet i bolaget och vi räknar med att kunna nå positiva kassaflöden 2013, vilket i sin tur över tid skapar förutsättning för stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Sammanfattningsvis är förvärvet av Crystone en milstolpe för Getupdated där bolaget väsentligt flyttar fram sin position, och vår bedömning är att Getupdateds starka erbjudande har goda förutsättningar att nå målet att bli en av de främsta aktörerna i Europa. Urban Johansson Verkställande direktör och koncernchef 2

3 Siffror nedan avser koncernen och siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. Omsättning och resultat Omsättningsutveckling per kvartal - MSEK DELÅRSPERIODEN JANUARI - SEPTEMBER Nettoomsättningen under perioden uppgick till 111,9 (120,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (5,1) MSEK. De finansiella kostnaderna uppgick till -8,8 MSEK (-9,9 MSEK) Resultatet inklusive avvecklade Circuit uppgick till -3,1 (4,9) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,02 (-0,07) SEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Omsättning exklusive MediaAnalys TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 33,9 (41,5) MSEK. Nedgången är i huvudsak hänförlig till att det i Stockholm pågår en uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation som har medfört att införsäljningsprocessen till nya kunder har minskat jämfört med samma period föregående år. Getupdated har gått från fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning för sökmotoroptimering, vilket är negativt för kassaflöde och resultat, men med starkare kassaflöde och resultat i framtiden. Jämförelsesiffrorna inkluderar dock engångsposter om 5,8 MSEK där 3,6 MSEK avsåg försäljning av delar av verksamhet i Sverige samt 2,2 MSEK avsåg engångpost avseende ändrad bedömning avseende leveranstidpunkt av sökmotoroptimering i Storbritannien. Proforma inklusive Crystone uppgår nettoomsättningen i kvartalet till 41,2 MSEK med ett rörelseresultat om 3,7 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (2,3) MSEK där minskningen huvudsakligen beror på faktorer beskrivna under nettoomsättning ovan samt att resultatet belastats med förvärvskostnader hänförligt till förvärvet av Crystone som enligt nya IFRS 3 numera skall kostnadsföras. Finansnettot belastas liksom tidigare perioder av höga räntor och de finansiella kostnaderna uppgick till -2,6 (-5,6) MSEK i kvartalet. Styrelsen och ledningen arbetar aktivt med att sänka dessa kostnader, varför bolagsstämman den 26 oktober röstade igenom styrelsens förslag att genomföra en nyemission om högst 56 MSEK. Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till -2,6 (-3,7) MSEK, en förbättring med 1,1 MSEK. Resultatet inklusive avvecklade Circuit uppgick till -2,5 (-5,4) MSEK. Periodens totalresultat uppgick till -2,0 (-5,6). Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,01 (0,00) SEK. Marknad Trots de fortsatt svaga makroekonomiska förhållandena i Europa och globalt, växte Europas reklammarknad online enligt IAB Europe med 14,5% jämfört med till ett marknadsvärde på 20,9 mdr Euro eller nästan 200 Mdr SEK. Marknaden för internetmarknadsföring beräknas enligt PriceWaterhouseCoopers växa med i snitt 16 procent per år i Europa fram till Av de totala svenska medieinvesteringarna, som uppgick till 32 miljarder SEK under, representerade internet 10,0 miljarder SEK enligt IRM. Samtidigt förväntas internet, tillsammans med TV, gratistidningar och kataloger, öka sina respektive andelar av medieinvesteringarna under. I Storbritannien förväntas annonseringen online enligt emarketer växa i snitt med cirka 10 procent till 134 miljarder SEK

4 Omsättning och resultat per segment Extern nettoomsättning Rörelseresultat Förändring, nettoomsättning (MSEK) kv 3 kv 3 kv 3 kv 3 % Sverige 17,5 19,8 1,6 3,9-11,8% Storbritannien 7,5 10,5 0,1 1,8-28,8% Övriga länder 8,9 11,2-0,0 2,1-20,5% Övrigt/Koncerngemensamt - -0,0-1,6-5,6 Totalt 33,9 41,5 0,0 2,2-18,4% Verksamhet Getupdateds verksamhet redovisas i tre segment: Sverige, Storbritannien och Övriga länder (Frankrike, Irland och Italien). SVERIGE Den externa nettoomsättningen under andra kvartalet i Sverige uppgick till 17,5 (19,8) MSEK. Rörelseresultatet försämrades med 2,3 MSEK och uppgick till 1,6 MSEK (3,9 MSEK). Resultatförsämringen är i huvudsak hänförlig att det i Stockholm pågår en uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation som har medfört att införsäljningsprocessen till nya kunder har minskat jämfört med samma period föregående år. Getupdated har gått från fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning på sökmotoroptimering, vilket är negativt för kassaflöde och resultat, men med starkare kassaflöde och resultat i framtiden. inkluderade även ett positivt resultat från en delverksamhet som avyttrades. STORBRITANNIEN Den externa nettoomsättningen under andra kvartalet i Storbritannien minskade med 3,0 MSEK och uppgick till 7,5 MSEK (10,5). innehöll en engångseffekt om 2,5 MSEK på grund av annan bedömning om när leverans kan ske. Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (1,8). Under första kvartalet minskade den externa nettoomsättningen i Övriga länder med 2,3 MSEK jämfört med tredje kvartalet och uppgick till 8,9 (11,2) MSEK. Periodens rörelseresultat minskade med 2,1 MSEK och uppgick till 0,0 MSEK (2,1). Frankrike Försäljningen till nya kunder bestod till största delen av sökordsannonsering (PPC) men även en högre andel sökmotoroptimering. Irland Verksamheten i Irland etablerades under första kvartalet. Försäljningen till nya kunder bestod till största delen av sökordsannonsering (PPC). Italien Sedan finns två säljkontor i Italien som har utvecklats väldigt positivt. Personal och organisation Vid periodens utgång hade Getupdated 144 (137) anställda i den kvarvarande verksamheten. ÖVRIGA LÄNDER Övriga länder består av Frankrike, Irland och Italien. Verksamheterna i Irland respektive Italien etablerades under. Verksamheterna utanför Norden drivs under varumärket Just Search med lokalt anpassade tjänsteportföljer. 4

5 Likviditet och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,0 MSEK (-5,4) för tredje kvartalet. I den löpande verksamheten ingår bolagets räntor och finansiella kostnader som är onormalt höga. Styrelsen avser att lösa de höga finansieringskostnderna genom förestående nyemission. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till -1,9 MSEK (-0,8) och består huvudsakligen av investeringar i immateriella tillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 1,6 MSEK (4,3) och består av netto av gjorda amorteringar och nyupptagna lån. Räntebärande skulder uppgick den 30 september till 57,0 MSEK att jämföra med 68,7 MSEK per 30 september. Av den räntebärande skulden utgör cirka 17 MSEK (3,1) lån från huvudägare. Gjorda amorteringar gör att likviditeten fortfarande är ansträngd. Koncernens likvida medel per den 30 september uppgick till 0,6 (2,6) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 51% (47) procent. I januari registrerades bolagets nyemission. Emissionen tillförde Getupdated cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader och aktiekapitalet i bolaget ökade med SEK och uppgår därefter till SEK. Antalet aktier har ökat med stycken och uppgår därefter till aktier. Aktien och ägare Getupdated-aktien är listad på Nasdaq OMX First North och har handelsbeteckningen GIM. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets certified advisor. Den 30 september var börskursen 0,20 SEK och det totala börsvärdet uppgick till cirka 50 MSEK. Per den 30 september hade Getupdated aktier utestående, motsvarande ett aktiekapital om Största ägare per 30 september Ägare Antal aktier Innehav, % Åke Eriksson 1) % Bäverbäcken Förvaltning AB % Paul Yates % YGDRASIL AB (Erik Penser) % Robur Försäkring % Urban Johansson % Nordea Life & Pensions % Erik Penser Bankaktiebolag % Revert AB % Avanza Pension, Försäkringsaktiebolaget % Övriga aktieägare % Total % 1) Privat och via bolag. Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -1,9 MSEK (-0,8). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,8 (1,4) MSEK för kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (4,5) MSEK. Finansnetto för perioden uppgick till -1,1 (-4,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 (-9,3). Närståendetransaktioner Getupdated köper IT- och drifttjänster av Crystone på marknadsmässiga villkor. Koncernen köper också konsulttjänster från styrelseledamöterna Paul Cheetham, via bolaget Sedulo Accountants Ltd, och Anders Waltner, via bolaget Advokatfirma DLA Nordic KB, på marknadsmässiga villkor. Anders Waltner och Paul Cheetham erhåller styrelsearvoden med 100 KSEK per år vardera. Till övriga ledamöter utgår inget arvode. En extra bolagsstämma den 26 oktober beslutade att godkänna förvärv av Crystone Sverige AB och Domain Invest LLC. Beslutet fattades med kvalificerad majoritet då Getupdateds styrelseordförande Åke Eriksson har ägarintressen i Crystone. Köpeskillingen utgår genom en apportemission av 151 miljoner aktier samt en villkorad köpeskilling om 20 MSEK beroende på Crystones kassaflöde samt resultat före avskrivningar (EBITDA) Tilläggsköpeskillingarna kommer ej att betalas ut förrän lånet till Swedbank är amorterat till fullo. 5

6 Väsentliga händelser efter periodens utgång Extra bolagsstämma En extra bolagsstämma den 26 oktober beslutade; att bolagets aktiekapital skall minskas med ,77 kronor till ,60 kronor utan indragning av aktier. att godkänna förvärv av Crystone genom apportemission och genom utgivande av nya aktier, varigenom aktiekapitalet ökas med ,40. om kontant nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Aktiekapitalet skall ökas med högst ,40 kronor genom utgivande av högst nya aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Teckningskursen är 0,20 kronor per ny aktie. om en riktad nyemission om högst aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 11,1 MSEK. Emissionen skall ske till en teckningskurs om 0,20 kronor per ny aktie. Teckningsberättigade skall vara de som tecknat och tilldelats aktier i företrädesemissionen. att genomföra om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) 1:100. Beslutet innebär att etthundra (100) gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen som preliminärt beräknas bli i slutet av december. om emission av teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av det volymviktade genomsnittet av de för varje handelsdag på First North, under perioden från och med den 27 september till och med den 25 oktober, noterade betalkurserna enligt First Norths kurslista för aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst kronor. att till ny styrelseledamot välja advokat Magnus Hybbinette. Anders Waltner lämnade styrelsen. Ny bankfinansiering Bolaget ingick den 8 november ett låneavtal med Swedbank som långivare och Bolaget som låntagare. Avtalet omfattar en långfristig lånefacilitet om 15,0 MSEK samt en checkräkningskredit om 10,0 MSEK. Lånet från Swedbank är tänkt att ersätta det befintliga låneavtalet hos Danske bank och den nya checkräkningskrediten om 10 MSEK blir tillgängliga för utnyttjande efter det att förestående nyemission har genomförts. Den långfristiga lånefaciliteten börjar amorteras första kvartalet 2013 och skall amorteras kvartalsvis med 1,25 MSEK till och med slutförfallodagen den 31 december Låneavtalet med Swedbank innehåller åtaganden som begränsar handlingsutrymmet för Bolaget och påverkar Bolagets möjlighet att pantsätta tillgångar, att göra investeringar, att låna eller ställa borgen, att sälja eller på annat sätt överlåta tillgångar samt att fusionera eller konsolidera verksamhet med annat bolag. Därutöver innehåller låneavtalen finansiella åtaganden avseende EBITDA i förhållande till räntebetalningar och avseende nettoskulden i förhållande till EBITDA. Just Search Ltd upptog i november 2009 ett lån om 20 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag som skulle återbetalas senast den 30 december. Lånet har per den 30 september amorterats med 9 MSEK och uppgår till 11,4 MSEK. Erik Penser Bankaktiebolag har beviljat Just Search Ltd förlängning av lånet som nu löper till och med den 30 december Lånet skall amorteras med 1,4 MSEK under och med 10 MSEK under 2013 med 2,5 MSEK per kvartal. Framtidsutsikter Bolaget kommer att fortsätta utvecklas i takt med marknaden, med sina kunder och deras efterfrågan. Getupdateds starka ställning i branschen med närvaro på ett flertal geografiska marknader och dess erbjudande av marknadsledande SEO tjänster och produkter gör att Getupdated kan fortsätta att leverera till ett brett spektrum av kunder på ett flertal marknader. Det är bolagets bedömning att efterfrågan på de marknader där Getupdated är verksamt är mycket god. Getupdated lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser. Risker och osäkerheter Som tillväxtföretag handlar den finansiella risken i Getupdated om att finna en optimal balans mellan tillväxt i verksamheten och sunda finanser. Sedan de ofinansierade förvärven gjordes 2007 har Getupdated haft en hög skuldsättning. Den räntebärande skulden har dock amorterats ner och uppgår per 30 september till 57 MSEK, varav 17 (3) MSEK avser inlåning från huvudägare. Detta att jämföra med 68,7 MSEK 30 september. Styrelsen bedömer utifrån gjorda prognoser, inklusive förvärvet av Crystone, samt genom förestående nyemission att bolaget har tryggad finansiering framöver. Den allmänna konjunkturutvecklingen kan komma att påverka kundernas betalningsvilja och betalningsförmåga samt efterfrågan på bolagets tjänster. En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för. 6

7 Uppskattningar och bedömningar Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Revisorsgranskning Rapporten för tredje kvartalet har ej granskats av bolagets revisorer. Redovisningsprinciper Koncernen Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av IFRS överensstämmer med de redovisningsprinciper som beskrivs i årsredovisningen för Getupdated Från och med fjärde kvartalet tillämpar koncernen IFRS 5. IFRS 5 anger hur anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall redovisas och hur avvecklade verksamheter skall presenteras och vilka upplysningar som skall lämnas för avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall enligt IFRS 5 inte skrivas av, redovisas separat i balansräkningen och värderas till det lägsta av redovisat värde och nettoförsäljningsvärde (verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader). I bolagets balansräkning är dessa tillgångar upptagna under posten Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning samt skulderna under posten Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Resultatet från avvecklade verksamheter skall redovisas separat i resultaträkningen, och är i bolagets resultaträkning upptagen under posten Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommunike 26 februari 2013 Investerarkontakt Aktuell information om Getupdated finns på den finansiella webbplatsen Det går bra att kontakta bolaget via e-post via telefon eller post Getupdated Internet Marketing AB, Lindhagensgatan 126, Stockholm. Stockholm den 12 november Getupdated Internet Marketing AB (publ) Åke Eriksson, Styrelsens ordförande Paul Cheetham Magnus Hybbinette Urban Johansson, Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Urban Johansson Verkställande direktör och koncernchef Tel: +46 (0) Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 november. Moderbolaget Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i års årsredovisning. 7

8 Koncernens nyckeltal Koncernens nyckeltal okt - sep jan-dec Nettoomsättning, MSEK 33,9 41,5 111,9 120,1 152,4 160,6 Omsättningstillväxt, % -18,4% -6,8% Nettoomsättning per anställd, MSEK EBITDA, MSEK 1,4 3,3 7,7 8,1 12,3 12,8 EBITDA, marginal 4,2% 8,0% 6,8% 6,8% 8,1% 8,0% Rörelseresultat 0,0 2,2 4,4 5,1 7,9 8,7 Rörelsemarginal 0,0% 5,3% 3,9% 4,3% 5,2% 5,4% Finansiellt netto, MSEK -2,6-5,9-8,8-9,6-13,2-14,0 Periodens resultat, MSEK -2,6-5,0-2,2-5,0-2,5-5,3 Periodens resultat per aktie, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental Registrerat antal aktier vid periodens utgång, tusental* Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -0,0-5,4-13,7-12,8-6,3-5,4 Likvida medel, MSEK 0,6 2,6 0,5 2,6 0,5 2,4 Soliditet 51% 47% 51% 47% 51% 47% Nettoskuld, MSEK 56,4 66,1 56,4 66,1 56,4 57,9 Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid periodens slut *) Nyemissionen registrerades i januari 8

9 Koncernrapport över totalresultat* MSEK okt - sep jan-dec Nettoomsättning 33,9 41,5 111,9 120,1 152,4 160,6 Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning - 0,1-0,4-0,0 0,4 Övriga rörelseintäkter 1,0 0,5 1,5 1,7 1,8 2,0 Summa rörelsens intäkter 34,9 42,1 113,4 122,3 154,1 162,9 Övriga externa kostnader -18,4-26,0-58,4-66,7-76,3-84,6 Personalkostnader -15,5-13,2-47,4-46,4-64,8-63,8 Av- och nedskrivningar -1,4-1,1-3,3-3,0-4,4-4,1 Övriga rörelsekostnader 0,4 0,3 - -1,1-0,7-1,8 Summa rörelsekostnader, netto -34,9-39,9-109,1-117,1-146,2-154,3 Rörelseresultat 0,0 2,2 4,4 5,1 7,9 8,7 Resultat från intressebolag Finansiella intäkter - -0,3-0,3 0,1 0,4 Finansiella kostnader -2,6-5,6-8,8-9,9-13,3-14,4 Resultat före skatt -2,6-3,7-4,5-4,5-5,3-5,3 Skatt på periodens resultat -0,0-1,3 2,3-0,5 2,8 0,1 Periodens resultat -2,6-5,0-2,2-5,0-2,5-5,3 Avvecklade verksamheter: Redovisat resultat från avvecklade verksamheter 0,1-0,4-0,9 0,1-71,7-70,7 Periodens resultat -2,5-5,4-3,1-4,9-74,2-75,9 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 0,5-0,2 2,0 1,8 2,8 2,5 Totalresultat för perioden -2,0-5,6-1,1-3,1-71,4-73,4 Periodens resultat för kvarvarande verksamheter hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -2,6-5,0-2,2-5,0-2,5-5,3 Minoritetens andel Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -2,0-5,6-1,1-3,1-71,4-73,4 minoritetens andel Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare har uppkommit från: - Kvarvarande verksamheter -2,1-5,2-0,2-3,2 0,3-2,7 - Avvecklade verksamheter 0,1-0,4-0,9 0,1-71,7-70,7 Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter, SEK -0,02-0,06-0,02-0,07-0,03-0,06 Periodens totalresultat per aktie, totalt, SEK -0,02-0,06-0,01-0,04-0,73-0,81 Periodens totalresultat per aktie efter utspädning, totalt, SEK -0,02-0,06-0,01-0,04-0,73-0,81 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) * Den i fjärde kvartalet avyttrade konsultverksamheten Circuit, redovisas som verksamhet under avveckling från och med fjärde kvartalet, i enlighet med IFRS 5. Samtliga jämförelsesiffrorna i har därvid omräknats. 9

10 Koncernbalansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 210,1 278,0 209,5 Materiella anläggningstillgångar 2,3 2,7 3,2 Finansiella anläggningstillgångar 8,2 2,6 2,6 Summa anläggningstillgångar 220,7 283,2 215,3 Omsättningstillgångar Kundfordringar 30,4 42,2 29,4 Övriga fordringar 28,0 30,2 21,5 Likvida medel 0,6 2,6 2,4 Summa omsättningstillgångar 59,0 75,0 53,3 Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 0,2-2,0 SUMMA TILLGÅNGAR 279,9 358,2 270,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital 141,9 199,9 126,5 Långfristiga skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut - 4,3 - Övriga långfristiga skulder 1,3 1,1 1,1 Summa långfristiga skulder 1,3 5,4 1,1 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 34,5 51,2 48,5 Övriga kortfristiga finansiella skulder 22,5 13,2 11,8 Leverantörsskulder 25,7 34,6 26,5 Övriga skulder 52,7 53,9 52,3 Summa kortfristiga skulder 135,4 152,9 139,0 Summa skulder 136,6 158,3 140,1 Skulder i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 1,3-4,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 279,9 358,2 270,6 10

11 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag MSEK okt - sep jan-dec Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter -2,6-3,7-4,5-4,5-5,3-5,3 Resultat före skatt, avvecklade verksamheter 0,2-0,4-0,9 0,1-69,1-68,2 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1,4 1,1 3,3 3,1 67,1 66,9 Betald skatt -0,0-1,0-0,0-1,0 1,3 0,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1,0-4,0-2,0-2,3-6,0-6,3 Förändring av rörelsefordringar -2,0-0,3-6,9-6,3 8,2 8,8 Förändring av rörelseskulder 3,1-1,1-4,7-4,2-8,5-8,0 Förändring av rörelsekapitalet 1,0-1,3-11,6-10,5-0,3 0,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,0-5,4-13,7-12,8-6,3-5,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,9-0,8-5,2 2,1-1,2 6,2 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -1,9-6,2-18,9-10,7-7,5 0,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,6 4,3 17,1 5,8 5,4-5,9 Periodens kassaflöde -0,3-1,9-1,9-4,9-2,1-5,2 Likvida medel vid periodens ingång 0,8 4,0 2,4 7,5 2,6 7,5 Kursdifferens i likvida medel 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1-0,0 Likvida medel vid periodens utgång 0,6 2,6 0,6 2,6 0,6 2,4 11

12 Koncernresultaträkning per kvartal* MSEK Kv 4 Kv 4 ** ** ** ** Nettoomsättning 33,9 38,3 39,8 40,4 41,5 40,3 38,3 45,8 37,6 46,9 52,4 Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning ,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2-0,2 0,4 Övriga rörelseintäkter 1,0 0,0 0,5 0,3 0,5 0,4 0,8-1,2 15,6 1,1 1,2 Summa rörelsens intäkter 34,9 38,3 40,3 40,7 42,1 40,8 39,3 44,7 53,4 47,8 54,0 Övriga externa kostnader -18,4-18,0-22,0-17,9-26,0-20,6-20,1-24,3-22,6-29,3-27,9 Personalkostnader -15,5-16,9-15,0-17,4-13,2-18,2-15,1-15,4-14,8-25,2-23,7 Av- och nedskrivningar -1,4-1,0-0,9-1,1-1,1-1,1-0,8-1,3-0,9-0,9-0,8 Övriga rörelsekostnader 0,4-0,2-0,2-0,7 0,3-1,0-0,4-2,4-8,2-1,9-0,8 Summa rörelsekostnader, netto -34,9-36,0-38,2-37,2-39,9-40,8-36,4-43,5-46,5-57,2-53,1 Rörelseresultat 0,0 2,3 2,1 3,5 2,2 0,0 2,9 1,2 6,9-9,4 0,9 Resultat från intressebolag Finansiella intäkter - 0,1-0,1 0,1-0,3 0,0 0,6 0,6 0,6-0,6 0,6 Finansiella kostnader -2,6-3,6-2,6-4,5-5,6-2,2-2,2-1,6-0,4-2,1-0,9 Resultat före skatt -2,6-1,3-0,6-0,9-3,7-2,1 1,4 0,2 7,2-12,1 0,6 Skatt på periodens resultat -0,0-0,1 2,4 0,1-1,3 2,1-1,3-1,7-0,7 0,1-2,1 Redovisat resultat kvarvarande verksamheter -2,6-1,4 1,8-0,8-5,0-0,1 0,1-1,4 6,5-12,0-1,5 Avvecklade verksamheter: Redovisat resultat från avvecklade verksamheter 0,1-0,9-0,1-70,3-0,4 1,2-0,7 1,6-2,3-0,4 0,4 Periodens resultat -2,5-2,3 1,7-71,1-5,4 1,1-0,6 0,2 4,2-12,4-1,0 Nyckeltal: EBITDA 1,4 3,3 3,0 4,7 3,3 1,1 3,7 2,6 7,9-8,5 1,7 EBITDA-marginal 4,2% 8,5% 7,5% 11,5% 8,0% 2,7% 9,8% 5,6% 20,9% -18,2% 3,2% Rörelsemarginal 0,0% 6,0% 5,2% 8,7% 5,3% 0,0% 7,7% 2,6% 18,5% -20,1% 1,7% * Den i fjärde kvartalet avyttrade konsultverksamheten Circuit, redovisas som verksamhet under avveckling från och med fjärde kvartalet, i enlighet med IFRS 5. Samtliga jämförelsesiffrorna i har därvid omräknats. ** Inkluderar avyttrade dotterbolaget MediaAnalys 12

13 Koncernens segmentsredovisning Extern Nettomsättning okt - sep Sverige 17,5 19,8 56,8 59,4 78,3 80,8 Storbritannien 7,5 10,5 26,2 30,0 33,8 37,6 Övriga länder 8,9 11,2 28,9 31,0 39,7 41,9 Koncerngemensamt - -0,0 - -0,3 0,5 0,3 Totalt 33,9 41,5 111,9 120,1 152,4 160,6 jan-dec Rörelseresultat okt - sep Sverige 1,6 3,9 6,2 7,1 9,3 10,3 Storbritannien 0,1 1,8 2,7-3,9 4,0-2,7 Övriga länder -0,0 2,1 0,8 3,1 1,3 3,6 Koncerngemensamt -1,6-5,6-5,3-1,2-6,7-2,6 Totalt 0,0 2,2 4,4 5,1 7,9 8,7 jan-dec Rörelsemarginal okt - sep Sverige 9% 20% 11% 12% 12% 13% Storbritannien 1% 17% 10% neg. 12% neg. Övriga länder neg. 19% 3% 10% 3% 9% Totalt 0% 5% 4% 4% 5% 5% jan-dec Koncernens segmentsredovisning per kvartal Nettoomsättning Kv 4 Sverige 17,5 20,2 19,1 21,5 19,8 22,0 17,6 21,2 17,4 30,8 29,2 Storbritannien 7,5 8,5 10,2 7,6 10,5 8,7 10,7 14,9 12,3 10,1 15,8 Övriga länder 8,9 9,6 10,4 10,8 11,2 9,8 10,1 7,7 8,1 6,4 7,6 Koncerngemensamt ,5-0,0-0,1-0,1 2,0-0,2-0,3-0,2 Totalt 33,9 38,3 39,8 40,4 41,5 40,3 38,3 45,8 37,6 46,9 52,4 Kv 4 Rörelseresultat Kv 4 Sverige 1,6 3,6 1,0 3,1 3,9 1,4 1,9 0,5-1,4-2,0 1,4 Storbritannien 0,1 0,6 2,0 1,3 1,8-7,8 2,0 4,6 2,1-1,3 4,6 Övriga länder -0,0 0,2 0,6 0,5 2,1 0,6 0,5-2,7-0,8-1,0 0,6 Koncerngemensamt -1,6-2,1-1,6-1,4-5,6 5,8-1,4-1,2 7,1-5,0-5,7 Totalt 0,0 2,3 2,1 3,5 2,2 0,0 2,9 1,2 6,9-9,4 0,9 Kv 4 Rörelsemarginal Kv 4 Sverige 9% 18% 5% 15% 20% 6% 11% 2% neg. neg. 5% Storbritannien 1% 7% 20% 17% 17% neg. 19% 31% 17% neg. 29% Övriga länder neg. 2% 6% 5% 19% 6% 5% neg. neg. neg. 9% Totalt 0% 6% 5% 9% 5% 0% 8% 3% 18% neg. 2% Kv 4 13

14 Moderbolagets resultaträkning MSEK jan-dec Nettoomsättning 0,8 1,4 2,3 11,7 19,3 Övriga rörelseintäkter 0,3 0,4 0,6 1,1 1,3 Summa rörelsens intäkter 1,1 1,8 2,9 12,8 20,6 Övriga externa kostnader -1,6-6,0-5,0-9,5-13,6 Personalkostnader -1,1-0,8-2,9-2,9-4,5 Avskrivningar -0,1-0,2-0,3-0,6-0,8 Övriga rörelsekostnader - 0,6 - -0,1-0,8 Summa rörelsekostnader -2,8-6,3-8,2-13,0-19,7 Rörelseresultat -1,6-4,5-5,3-0,2 0,9 Resultat från andelar i dotterföretag ,5 Finansiella intäkter ,3 0,3 Finansiella kostnader -1,1-4,8-3,7-8,1-6,8 Resultat före skatt -2,8-9,3-9,0-8,1-142,0 Periodens resultat -2,8-9,3-9,0-8,1-142,0 14

15 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,3 Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,5 Aktier i dotter- och intressebolag 236,8 234,1 Summa anläggningstillgångar 237,4 235,0 Kundfordringar 0,3 0,0 Fordringar hos koncernföretag 12,8 12,1 Övriga fordringar 1,2 0,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,8 1,5 Likvida medel - - Summa omsättningstillgångar 16,1 14,2 SUMMA TILLGÅNGAR 253,4 249,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 143,8 132,3 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 8,5 15,7 Övriga kortfristiga finansiella skulder 22,5 11,8 Leverantörsskulder 6,4 9,4 Skulder till koncernföretag 65,3 72,6 Övriga skulder 6,9 7,3 Summa kortfristiga skulder 109,6 116,9 Summa skulder 109,6 116,9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 253,4 249,2 15

16 Sverige HUVUDKONTOR Getupdated Internet Marketing AB Lindhagensgatan 126, 5 tr Stockholm Tel: BORÅS Getupdated Sverige AB Lundbygatan Borås Tel: Storbritannien Just Search Ltd. Europa House, Adlington Business Park, Cheshire Manchester SK10 4NL UK Tel: Frankrike S.A.R.L Just Search 2, Place Victorien Sardou Marly Le Roi France Tel: Irland Just Search Ireland Ltd. Unit 3 Grand Canal Wharf Grand Canal Dock Ringsend Dublin 4 Ireland Tel: +353 (0) Italien Just Search Italia SRL Via Tirone 11 Roma Italy Tel:

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 47,7 39,8 148,1 EBITDA, MSEK 6,6 3,0 1,3 EBITDA, marginal 13,9% 7,5% 0,9% Rörelseresultat 5,4

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Kvartal 1 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Kvartal 1 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) artal 1 2014 Koncernens nyckeltal 1 2014 1 2013 Helår 2013 Nettoomsättning, MSEK 87,8 47,7 242,2 Omsättningstillväxt, % 84,0% -12,4% 63,5% Nettoomsättning per anställd,

Läs mer

Getupdated. Bokslutskommuniké 2010

Getupdated. Bokslutskommuniké 2010 Getupdated Bokslutskommuniké 2010 1 Genomförda strukturåtgärder ger positivt rörelseresultat och kassaflöde i fjärde kvartalet Fjärde kvartalet 2010 Nettoomsättningen exklusive MediaAnalys uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Getupdated. Delårsrapport januari september 2010

Getupdated. Delårsrapport januari september 2010 Getupdated Delårsrapport januari september 2010 1 Genomförda strukturåtgärder ger förbättrat resultat och kassaflöde Tredje kvartalet 2010 Nettoomsättningen uppgick till 44,9 (52,6) MSEK. Exklusive MediaAnalys

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) 1 Sidfot Gradvis ökande försäljning och kraftiga kostnadsminskningar förbättrar resultatet Fjärde kvartalet 2009 Rörelseresultatet, exklusive

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER Fjärde kvartalet 1) Perioden januari december 1) Eastern Bio Holding AB med dotterbolag, B.E.N. Bio Energy Q4 Nord Ltd och SystemSeparation Sweden AB avyttrades under

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014 Fortsatt fokusering av verksamheten och utveckling av franchisekonceptet Första kvartalet 2014 har kännetecknats av en fortsatt fokusering av bolagets kärnverksamhet

Läs mer