Förslag till. Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET Grästorps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till. Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007. Grästorps kommun"

Transkript

1 Förslag till Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007 Grästorps kommun

2 INLEDNING Detta är verksamhetsberättelsen för Folkhälsorådet i Grästorps Kommun år Verksamhetsberättelsen följer upp de insatser som planerades i verksamhetsplanen 2007, samt redovisar budget. Noteras bör att uppföljningen endast redovisar de insatser som är kopplade till de ekonomiska medel Folkhälsorådet har avsatt. Verksamhetsberättelsen redovisar Verksamhetsmål och Uppföljning. För mer information gällande mål, syfte och aktivitet hänvisas till Folkhälsorådets verksamhetsplan för Folkhälsoarbetet har en politisk styrning och i Folkhälsorådet ingår förtroendevalda från kommunen och från regionala hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessutom ingår en folkhälsoplanerare vilken under 2007 har arbetat %. Politiker i Folkhälsorådet Roger Andersson (c) Grästorps kommun (Ordf.) Kent Hansson (m) Grästorps kommun Gunilla Johansson (s) Grästorps kommun Jens Persson (s) V Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsnämnden V Skaraborg Bertil Jonsson (m) V. Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsnämnden V Skaraborg Folkhälsoarbetet regleras genom ett avtal mellan Grästorps kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsorådets uppgift är att: Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen. Verka för att konsekvenserna för folkhälsa belyses i så väl planering som beslutprocess inom samtliga kommunala nämnders ansvarsområde. Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Initiera, utveckla och samordna tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Årligen upprätta verksamhetsplan samt årligen avge Verksamhetsberättelse. För att kunna mäta resultat av de insatser Folkhälsorådet gör, krävs en längre period är ett år. Folkhälsoarbetet bedrivs på lång sikt. Ett sätt att följa utvecklingen av medborgarnas hälsa är den Folkhälsoprofil som folkhälsorådet tar fram vart fjärde år. V E R K S A M E T S B E R Ä T T E 2

3 UPPFÖLJNING AV FOLKHÄLSORÅDETS ARBETE 2007 Information och marknadsföring En förutsättning för att engagera medarbetare i folkhälsoarbetet är kunskap om vad det förebyggande och hälsofrämjande arbetet innebär. Folkhälsa är ett arbetsområde som bygger på befolkningsperspektiv. Grundförutsättning för ett lyckat folkhälsoarbete är bred information och marknadsföring, som ständigt är återkommande. Reportage i lokala pressen och genom Socsambladet. Ge aktuell folkhälsoinformation utanför Grästorps medborgarkontor. Hålla hemsidan uppdaterad. Lyfta folkhälsofrågor vid olika möten och sammanträden. Flertalet reportage, annonser, artiklar har genomförts. Ex på några är: Reflexvästar till alla skolbarn Äldre hälsans dag Grästorps festivalen Vårmarknaden Inför skolavslutning samverkan genom BRÅ för ökad trygghet Olika föreläsningar Utbildningsdag för politiker i Folkhälsa Socsambladet har upphört i och med övergång till samordningsförbundet För övrigt har information om Folkhälsa/och eller om Folkhälsorådet spridits genom: Biblioteksmedia 2 gånger Föreningsguiden Tidningen Livsviktigt Hemskick till alla nyinflyttade i Grästrop (sker kontinuerligt) Återkommande information har läggs ut vid olika platser runt om i Grästorps kommun under hela året. Vattenflaskor Isskrapor till bilar Övrigt: Information har delgivits utanför Grästorps medborgarkontor. Hemsidan har uppdaterats. En intern sida har skapats via kommunens intranät. Där finns all aktuell information om arbetet med Hälsofrämjande arbetsplatser. Informationsplats i samma tema har satts upp utanför kommunens biblioteksfilial. Där finns samma information som ovan beskrivits men i pappersformat. En hälsohylla har satts upp med böcker utanför kommunens biblioteksfilial. Via stora biblioteket kan nu böcker sökas inom området Hälsa. 3

4 Folkhälsoprofil Grästorps folkhälsoprofil syftar till att beskriva hälsan och välfärden i Grästorps kommun. Där sker en jämförelse med Västra Götalandregionen samt riket över tid. Folkhälsoprofilen tas fram av folkhälsoplaneraren och utarbetas i samverkan med olika professioner, både på lokal och regional nivå. Detta sker vart fjärde år. Den senaste folkhälsoprofilen gjordes år Att sprida folkhälsoprofilen Att lyfta fram behov utifrån folkhälsoprofilen Använda folkhälsoprofilen ett prioriteringsunderlag Folkhälsoprofilen har skickats till alla nämnder. Den har även delats ut till nyckelpersoner i olika ledningsfunktioner. Den har funnits att hämta för medborgarna vid Folkhälsorådets informationsplats. Tillgänglig på kommunens hemsida. Folkhälsorådet har tagit del av Profilen. Kommentar: Svårigheten med Grästorps Folkhälsoprofil som underlag är att vi har en statistik som inte utmärker sig särskilt. Därav blir den naturligt att följa de Nationella och regionala trenderna som råder. Fortbildning för Folkhälsorådet Deltaga i kurser och konferenser som bidrar till att föra arbetet i Folkhälsorådet framåt. 3 kommunpolitiker och Folkhälsoplaneraren från Folkhälsorådet (samt 7 från övriga nämnder) deltog i Politikerutbildningen den 23 maj. Den 5-6 november deltog en kommunpolitiker i konferensen Folkhälsa i politiken på Borgholm. Politikerutbildning Internutbildning kring folkhälsoarbete för politiker, tjänstemän samt nyckelpersoner i verksamheten i samverkan med Essunga och Vara kommun Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Politikerutbildningen ägde rum en heldag den 23 maj. Totalt deltog 23 politiker från Essunga, Vara och Grästorps kommun. Syftet med utbildningen var att skapa en gemensam grund för politiken inom det moderna folkhälsoarbetet! Områden som flertalet ansåg viktiga för framtiden togs fram. En sammanställning har gjorts av Folkhälsoplaneraren. Se kommentar på följande sida: 4

5 Kommentar: Positivt att i storts sett alla inbjudna deltog. Flera synpunkter kom fram från politikerna under dagen. Många ansåg att Folkhälsoarbetet är viktigt och bör vara med i beslutsprocesser. Politikerna har ett stort ansvar i den frågan. Det var dock svårt med en korrekt sammanställning av dagen då kunskapsnivån var väldigt skiftande. Folkhälsoforum Genom dialog med många olika aktörer i kommunen skapas en gemensam grund för det fortsatta folkhälsoarbetet. Ett folkhälsoforum med deltagare från olika generationer, olika förvaltningar samt från olika organisationer. Utefter folkhälsoprofilen och andra styrdokument ta fram viktiga områden att samverka kring. Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Detta forum har inte ägt rum. Kommentar: Det många aktiviteter under året som tog mer tid än beräknat. Ett beslut togs även om att göra en revidering av kommunens vision. Då kommunens Vision är en viktig del i en Långsiktig Folkhälsoplan bör denna inväntas. Den beräknas tas fram under våren Långsiktig plan Utefter politikerutbildning, folkhälsoforum, folkhälsodag samt äldrehälsans dag få ett brett underlag till en långsiktig plan. Under dessa tillfällen ställa samma frågor kring vad respektive verksamhet/individ anser vara viktigast för att bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Underlag har arbetats fram under året. Synpunkter finns från Politikerutbildningen (politiken) samt vårmarknaden (medborgarnas åsikter). Kommunens Vision är en viktig del och den beräknas tas fram under våren Äldrehälsans dag gav inte tillräckligt med svar för ett underlag. Folkhälsoprofilen finns framtagen. En ny övergripande vision Det goda livet i Västra Götalandsregionen är framtagen. En ny folkhälsopolicy i Regionen håller på att arbetas fram under Fokusområde 2007 Goda matvanor och säkra livsmedel och ökad fysisk aktivitet I nuvarande avtal mellan kommunerna och regionen gällande folkhälsoarbete finns beslut att årligen arbeta med ett Fokusområde. Då problemet med övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett prioriterat område har styrgruppen för arbetet beslutat att 2007 års fokusområde blir Goda matvanor och säkra livsmedel och ökad fysisk aktivitet. 5

6 Årligen samverka kring ett fokusområde för gemensam kunskapsuppbyggnad och fördjupning. Kontakt har tagits med flera beröra parter b la. Skolhälsovården, Tandvården, BVC, MVC, Skolchef, Kökschef m fl inför ett samarbete. Barn och ungdomsnämnden har tagit beslut om en arbetsgrupp där även Folkhälsoplaneraren kommer att ingå, för att starta ett arbete. Arbetsgruppen har ej träffats då en av nyckelpersonerna bytt tjänst och haft ont om tid. På skolan har åtgärder vidtagits genom att skolcafeterian har ändrat sitt utbud av varor till hälsosammare alternativ. Skolfrukost serveras fortfarande på Lunneviskolan. Ett handlingsprogram har vid årsskiftet 2007/08 tagits fram för hur Regionen skall arbeta. Arbetet bör utgå från detta, därav har det inväntats. En stor konferens med flera seminarium anordnades i Falköping (sammanställning finns) om goda kostvanor. Dragplåster var Tina Nordström. Ca 500 deltog. Folkhälsorådet sponsrade bussar till Råglanna-ruset den 2 maj. Ett motionslopp för tjejer, killar, unga som gamla. Sträckan är 5 km, och alla är med utefter sina egna förutsättningar. Vid Grästorpsfestivalen arrangeras varje år ett lopp för alla Grästorpsbor. Nytt för 2007 var att Folkhälsorådet samverkade i arrangemanget. Loppet döptes om till Folkhälsoloppet. Hälsostrategi för arbetsplatser Grästorps kommun vill satsa på hälsoutveckling som en del i ett förebyggande och befrämjande arbete. Idén bygger på att med en gemensam satsning i kommunen med företag, myndigheter och förvaltningar driva en gemensam strategi för hälsoarbete på arbetsplatser. Arbetet utgår från den hälsopolicy som finns i kommunen och det metoddokument som finns framtaget. Då kommunens förvaltningar tagit ett gemensamt hälsomål som syftar till att sänka sjukskrivningarna (öka frisknärvaron) i kommunen, blir arbetet alltmer angeläget. Att utbilda och vidareutbilda friskvårdsombud. Genomföra utbildning och övriga insatser för att stimulera och underlätta arbetet för arbetsplatserna. Att utbilda och vidareutbilda arbetsledare och chefer. Att sprida hälsopolicyn, metoddokumentet och aktivitetsbroschyr. 6

7 I dagsläget finns ca 42 friskvårdsombud vilka representerar nästan alla verksamheter. De gemensamma insatserna i Hälsoutvecklingsstrategin presenterades i ett årsschema Insatserna har varit följande: Februari - Informationsmöte och presentation av Personalgymmet för friskvårsombud och arbetsledare Mars - Utbildningsdagar för alla friskvårdsombud - Med livet som insats! April Vårmarknad, där hjälpte några friskvårdsombud till. Augusti - Kick off på golfbanan för alla friskvårdsombud. November - Utbildning halvdag för alla friskvårdsombud. Genomgång av kommunens metod som tagits fram. Grupparbeten. Oktober - Utbildningsdagar för alla friskvårdsombud - Med livet som insats! December - Julaktivitet för alla friskvårdsombud Därutöver har information och stöd i arbetet skett i olika forum som ex: Kommunstyrelsens arbetsutskott,, Ledningsgruppen BUN, Administrativa enheten, Ekonomifunktionen, Hemvården, på en kommunlednignskonferens (Stab + alla förvaltningschefer), träff med alla arbetsledare, Frukostmöte med företagarföreningen. Material som tagits fram Metoddokumentet - Mitt liv på Jobbet!, tryckt och klart februari då dessa delades ut till alla kommunanställda, Carema, Tandvården samt via Företagarföreningen. Aktivitetsfolder tryckt och klart 19 april, delades ut lika ovanstående. Aktuellt aktivitetsschema (Gympaschema) med tider uppdelat på vår och höst delas ut i hela kommunen. Presentationsmaterial som PowerPoint mm. Övrigt: Informationscentral vid biblioteksfilialen på kommunens hus Infotorget får gemensam sida för Hälsoarbetet Samverkan med bibliotek och en separat Hälsohylla vid kommunens hus. Flera viktiga steg har tagits som bl.a. att varje förvaltning skall budgetera för hälsoarbetet. Alla friskvårdsombud har 2 timmar avsatt till att driva arbetet. Ansökan om folkhälsopris har lämnats in till Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Buss till Råglanna-ruset den 2 maj. Vid Grästorpsfestivalen arrangerades för alla ett Folkhälsolopp. Flertalet inbjudningar och material inom Hälsoområdet har delgivits anställda. Kommentar: Detta arbete är omfattande men har under 2007 fallit på plats. Genom det övergripande verksamhetsmålet i kommunen och direktiv från politikerna har det fått ett bra genomslag. Nu drivs arbetet i en tydlig riktning och vår arbetsgrupp har styrt upp arbetsfördelningen bra. Under året blev en nyckelperson sjukskriven varvid större belastning har legat på Folkhälsoplaneraren. Positivt är att några arbetsplatser vilka tidigare inte har arbetat med detta nu har tagit tag i arbetet. Vad gäller Folkhälsorådets uppdrag att även verka för arbetsplatser utanför förvaltningarna så har tandvård, Vårdcentral och inbjudan via företagarföreningen skett. Vid starten 2003 var sjukfrånvaron drygt 10 %. Idag ligger den på 6,4 %. 7

8 Brotts och drogförebyggande (BRÅD) arbete Brottsförebyggande rådet är en tvärsektoriell arbetsgrupp som ligger under folkhälsorådet. Då brott och droger är starkt förknippade med varandra och har många beröringspunkter, har detta forum fått ett utökat uppdrag. Rådets utökade uppgift blir en mer inriktning på social prevention vad gäller alkohol och droger. Syftet är att vara ett forum för att fånga upp signaler och följa utvecklingen inom brotts och drogområdet, samt att genomföra insatser vid behov. Utöka brottsförebyggande rådets uppgift även till social prevention. Revidera handlingsplanen för utökad uppgift. Utöka rådet med fler personer från framförallt skolan. Fånga upp signaler och följa utvecklingen inom brotts och drogområdet. Genomföra brotts, alkohol och drogförebyggande insatser vid främst skolavslutning, Grästorpsfestivalen och nyår. Arbetsgruppen har beslutat lägga mer tonvikt på den sociala preventionen. Revidering av handlingsplanen har inte skett (se kommentar) Rådet har utökats med personal från skolan, - skolintendenten och fritidsföreståndaren. Representanter från företagarförening och handels inte deltagit. BRÅ har lags sina möten för att kunna planera insatser vid främst skolavslutning, Grästorpsfestival och nyår. Inför Skolavslutningen gjordes en gemensam presskonferens då även rektor från Centralskolan deltog. Informationsfoldrar för att minska langning sändes hem till alla föräldrar. Inför Grästorps festivalen förbereddes fler insatser för att öka tryggheten. B la personal från Individ och familjeomsorgen och fler poliser. BRÅ hade gemensam träff med kommunens alkoholhandläggare, en representant från Festivalarrangörerna samt den restaurangägare som ansvarade för försäljningen av alkohol för kvällen. Övrigt: Genomgång av Statistik från Poliskommissarie Tommy Hoff, där även fler bjöds in och deltog än Brottsförebyggande rådets medlemmar. Samverkan med BVK (forum för barn och unga) genom att BRÅ arrangerade en förmiddag med genomgång av olika metoder för föräldrastöd. Även information om Skolan förebygger, samt från Drogförebyggarna i Skaraborg delgavs. 18 personer från kommunen deltog. En representant från BVK gruppen har i uppdrag att vara en länk mellan BVK och BRÅ. Planering av en ny informationsfolder för att öka tryggheten har påbörjats ihop med Essunga och Vara kommun. Information om b la Internet och SMS planeras. Information om medling har delgivits BRÅ BRÅ har även haft två representanter vid konferens i Uppsala Råd för framtiden! Rådet har haft 5 möten under Kommentar: Brottsförebyggande rådet fungerar som en informationskanal mellan flera verksamheter. Detta i sig är förebyggande, då vi bevakar vad som händer. BRÅ fokuserar på större aktivetshelger och verkar därutöver för den sociala preventionen. Då detta beslut tagits ansåg Brottsförebyggande rådet att en ny handlingsplan för 2007 inte behövdes. 8

9 Äldrehälsans dag Arrangera en äldredag om Hälsa och livskvalitet för äldre Under dagen ställa frågor kring vad respektive deltagare anser vara viktigast för att bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Äldrehälsans dag arrangerades den 21 november i samlingssalen, kommunens hus. Ca 140 personer deltog. (Kommunen har 1124 invånare mellan 65 år 100) Detta är en samverkan med pensionärsföreningarna, äldreomsorgen, kommunrehab, Folkhälsorådet samt kommunens trafikinformatör. För dagen var Claes Astin inbjuden att prata om Livet och dess minnen. Därutöver erbjöds närproducerad nyttig fika, samt musikunderhållning av Börje Friberg. Övrigt under dagen: Information om Kostens betydelse för hälsan Läkemedel Finns andra alternativ? Anhörig/Närstående stöd. Olika utställare,- ex pensionärsföreningar, röda korset, kommunrehab samt försäljning av reflexvästar. Frågor/enkäter lämnades ut för att identifiera vilka områden de äldre vill/önskar förbättra i kommunen för att öka hälsan. För få svar lämnades in för att reliabiliteten skall vara tillförlitlig. Kommentar: Många av de äldre tyckte att arrangemanget var väldigt bra! Folkhälsodag Arrangera en folkhälsodag för grästorps medborgare Under dagen ställa frågor kring vad respektive medborgare anser vara viktigast för att bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Den 28 april deltog Folkhälsorådet i kommunens vårmarknad. Genom folkhälsorådets deltagande döptes dagen till Vårmarknad i Hälsans Tecken! Medverkande/utställare genom folkhälsorådet Grästorps kommun Dialog med medborgarna Hur vi kan få en hälsosammare och attraktivare kommun? Politikerna i Folkhälsorådet Prova på Energimassage, Konditionstest, Kolla blodtryck Hälsofrämjande kost med information och tips till föräldrar, barn och ungdom. Smaka på och få tips om Nyttigare Lördagsgodis Smaka på goda alkoholfria fruktdrycker. Trygg och säker i Trafiken Information om FYSS och om Nya Vårdcentralen Under dagen ställdes frågor kring vad respektive medborgare anser vara viktigast för att 9

10 bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Detta gjordes av Politikerna i Folkhälsorådet. Frågor som ställdes var: Vad tycker du är bäst med Grästorps kommun? Vad kan Grästorps kommun göra/utveckla för att få en hälsosammare och attraktivare kommun? Vad kan du själv göra för att få en bättre hälsa? Vilket/vilka av de 11 Nationella Folkhälsomålen tycker du att Grästorps kommun bör satsa på? En sammanställning har gjorts med en redovisning av de 122 svar som lämnades in. Övrigt: Material togs fram som skyltar, samt två skärmväggar där en presenterar alla folkhälsomål och den andra Grästorps lokala folkhälsoarbete. Även foldrar om det lokala arbetet togs fram. Mycket material delades ut under dagen. Vattenflaskor togs fram och delades ut som tack för de svar medborgarna lämnade in. Kommentar: Arbetet tog mer tid än beräknad. Responsen var dock stor och många tyckte det var roligt med Folkhälsorådets inslag. Alla som deltog fick mycket besök och har varit nöjda. Några medborgare kommenterade att det var positivt med Politiker som engagerade sig inom hälsoområdet! Internt hälsoråd I överenskommelsen mellan Hälso- och sjukvården i Västra Skaraborg och Nya vårdcentralen Carema och för Tandvården för åren betonas vikten av samverkan. Formerna för samverkan skall utvecklas med sikte på ökat engagemang från alla parter i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Utveckla samverkan i form av möten med Carema, Tandvården och skolhälsovården. Behovsinventering från alla verksamheter. Arbeta utifrån tidigare framarbetade mål (rådslag) Arbeta med inriktning på fokusområdet. Samverkan har fortskridit och Interna hälsorådet har haft två möten enligt överenskommelse. Rådet består av representanter från Tandvården, Carema (primärvården), 2 skolsköterskor och Folkhälsoplanerare. Mötenas gemensamma och centrala punkter under 2007 har varit: Personalhälsa Kost och motion både barn vuxna och äldre Barn och ungdomars psykiska hälsa Fokusområdet Övervikt och fetma är ett ständigt återkommande tema då detta berör all i Interna Hälsorådets professioner. Gruppen har samlat information inför kommande arbete inom fokusområdet. Struktur, dvs. remissgång osv. gällande överviktiga barn samt Tandvårdens ansvar vid anmälan av individuella ärenden har retts ut vid mötena. Tandvården och Primärvården får vid dessa forum även en uppdatering och inbjudan i folkhälsorådets och kommunens satsning på Hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Positivt är att tandvården blir delaktig, då de har viktigt information gällande människors hälsa som ofta glöms bort vid övrig samverkan. 10

11 Organiserad samverkan i Grästorps Kommun Då nuvarande lagstiftningen och samverkansformen Socsam upphör kommer annan form av organiserad samverkan mellan myndigheter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvård och kommun att bildas. Inriktningen är rehabiliteringsområdet och arbetet riktar sig mot utsatta grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att den enskilde individen skall kunna få bättre hjälp, och att samhällets resurser skall kunna nyttjas bättre. Arbeta fram former för att förhindra sjukskrivning hos den aktuella målgruppen samt anhöriga till den aktuella målgruppen. Stötta och utveckla arbetskooperativet. Genomföra förebyggande och hälsofrämjande insatser för de flyktingar som kommer till kommunen. Stötta och följa arbetet med Fysisk aktivitet på recept. Samverka kring en Folkhälsodag i kommunen. Stötta frukostprojektet. Arbetet med Fysisk aktivitet på recept har folkhälsoplaneraren försökt stötta genom att delge material och aktuell information. Aktivitesfoldern togs fram för att underlätta arbetet med Fyss, även en egen folder utarbetat efter Caremas behov med aktuella tider och grupp aktiviteter togs fram i samarbete. Samverkan vid Folkhälsodagen (Vårmarknad) i kommunen genomfördes, då Carema ställde upp med personal. De informerade om vikten av fysisk aktivitet mm. Primärvården har delgivits information om olika satsningar på fysisk aktivitet vilka de kan använda sig av i arbetet med Fyss på recept. Frukostprojektet har fortgått under Det är ca 15 elever som deltar varje termin. Det har fungerat bra och eleverna får en lugn stund tillsammans med Frukostvärdinnan. Vidare kan lärarna skicka elever som kommer till skolan utan att ha hunnit äta på morgonen. Kommentar: Då ledningsgruppen för organiserad samverkan har haft möten de dagar Folkhälsoplaneraren är ledig och dessa inte varit möjliga att byta, har samarbetet inte fått det utslag som önskats. Måndagsklubben, dvs. träffas för daglediga har fortsatt i egen regi. Folkhälsorådet var med och initierade detta Samverkan med Trafikinformatör Projektet trafiksäkerhetssamverkan i Västra Götaland, är ett samverkansprojekt mellan olika kommuner och vägverket. För Grästorps del sker samverkan mellan Alingsås, Vänerborg, och Essunga. Kommunerna tillsammans med vägverket samfinansierar en projektanställd trafikinformatör som skall bistå kommunen med hjälp i trafikfrågor. Fortsatt samarbetet med trafikinformatören för ett säkrare Grästorp. 11

12 Samarbetet har varit positivt. Insatser som skett gemensamt har varit bl.a.: Ökad säkerhet i trafiken, information under vårmarknaden Information och försäljning under Äldrehälsans dag Inköp och utdelning av reflexvästar till alla barn i åk 0-6 på Lunneviskolan, där trafikinformatören följer upp med skolskjutsarna så att barnen använder sina västar. Skolan kommer att fortsättningsvis tillhandahålla nya elever västar. Kommentar: 200 Isskrapor togs fram för att dela ut till medborgarna i linje med ett säkrare Grästorp. Där medverkade inte trafikinformatören men området faller ändå under en Trygg och säker kommun. Agenda 21 arbete Miljöarbetet och hälsoarbetet har många beröringspunkter och det är värdefullt med ett samarbete i dessa frågor. Att vid behov samverka. Att vara adjungerande vid Agenda 21 möten. Folkhälsoplaneraren har deltagit vid Agenda 21 möten. Styrgruppen har bytt namn under 2007 till miljövision Samverkan har skett främst vid Trafikantveckan Utvecklingsområden Att öka tryggheten för barn och stärka föräldrar i familjelivet är ett område som ligger som prioriterat målområde för Folkhälsorådet. Att det är ett utvecklingsområde innebär att folkhälsorådet gärna stöttar men söker tydlighet i hur vi kan samarbeta samt vilket behov av stöd och insatser som behövs. Arbetet skall gå i linje med folkhälsorådets uppdrag. Utveckla samverkan kring förebyggande insatser för att öka tryggheten för barn och stärka föräldrar i familjelivet. Om och beroende på behovet av stöd, stötta och utveckla familjecentralsverksamheten i Grästorps kommun 12

13 En gemensam 2 dagars konferens genomfördes den 1-2 mars. Fokus under konferensen var - Hur ska vi utveckla samverkan så att vi kan ge barn och ungdomar i Grästorp Sveriges bästa stöd? Initiativtagare var Individ och familjeomsorgen. Deltagare var i stort sett alla som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar i Grästorps kommun. Handlingsplaner togs fram inom följande områden: Kommunpolicy Tidiga insatser Samverkansstruktur på BVK (samverkansgrupp med skola, socialtjänst, carema och BUP) Metoder Folkhälsoplaneraren deltog i gruppen tidiga insatser utifrån Hälso och sjukvårdens direktiv att stötta och bevaka arbete med familjecentral, föräldrautbildning, ungdomsmottagning, föräldrastöd mm. Ett uppföljningsmöte har genomförts. Ansvariga för Familjecentralsverksamheten informerade vid ett av Folkhälsorådets möten. Ökat samarbete mellan ansvarig för BVK gruppen (skola, socialtjänst, carema och BUP) och Folkhälsoplaneraren har startat. En person från BVK gruppen är med i Brottsförebyggande rådet, och ansvarar för att överlappa grupperna. Kommentar: Då Folkhälsoplaneraren flertalet gånger önskat fortsätta arbetet med tidiga insatser har framförallt primärvården backat då de haft svårt att driva igenom de insatser som planerades. Ett utökat samarbete med Ungdomsmottagningen och skolan har startat. 13

14 Folkhälsorådet i Grästorp - Uppföljning av budget 2007 Budget år 2007 från HSN Östra/Västra Skaraborg Grästorp kommun Summa Aktivitet/Projekt Budget Förbrukat tom Förbrukat tom Förbrukat tom Återstående medel ÖVERGRIPANDE FOLKHÄLSOARBETE Information och marknadsf kr Folkhälsoprofil Fortbildning för folkhälsorådet 4000 kr Politikerutbildning kr Folkhälsoforum 5000 kr Långsiktig plan FOKUSOMRÅDE HÄLSOSATSNINGAR FÖR ÅR 2007 Hälsostrategi för arbetsplatser kr Brotts och drogföreb. arbete kr Äldrehälsansdag kr Folkhälsodag kr SAMVERKAN Internt hälsoråd kr Socsam kr Trafikinformatören kr Agenda 21 arbete UTVECKLINGSOMRÅDEN ADMINISTRATION ÖVRIGT ÖVRIGA INTÄKTER Summa

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2011 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 1 ORGANISATION... 1 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2011... 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET...

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som En säker och trygg kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av Mariestads kommun Historia och demografi... 3 Skola och utbildning... 3 Hälso-

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

hälsoraketen Praktisk metodhandbok 12 moduler för ett friskare Västra Götaland

hälsoraketen Praktisk metodhandbok 12 moduler för ett friskare Västra Götaland hälsoraketen 12 moduler för ett friskare Västra Götaland Ett hälsofrämjande miljö- och livsstilsprojekt för hela kommunen med barnen i fokus enligt IDEFICS-modellen. Praktisk metodhandbok för hälsofrämjande

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Dokumenttyp Uppföljning av folkhälsoavtalet 2013 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet/ Folkhälsosamordnare Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-09

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-09 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-09 Plats Tid Bohusrummet, Stadshuset Onsdagen den 9 april kl 8:00-12:00 (OBS! Ny tid!) Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-20 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2011.0099 Folkhälsonämnden Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK)

Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK) Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK) Enhetens uppdrag: Kommunledning inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politik och förvaltning. Staben innefattar ekonomi, IT,

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer en ögonblicksbild oktober 2011 maj 2012 Vilka verksamheter erbjuder stöd, vilket förebyggande arbete görs och hur ser behovet av kompetensutveckling ut i Halland? Ett samarbete mellan

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter UTVECKLINGSPROJEKT Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter EXEMPEL FRÅN SEX KOMMUNER OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett utvecklingsprojekt kring

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer