Förslag till. Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET Grästorps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till. Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007. Grästorps kommun"

Transkript

1 Förslag till Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007 Grästorps kommun

2 INLEDNING Detta är verksamhetsberättelsen för Folkhälsorådet i Grästorps Kommun år Verksamhetsberättelsen följer upp de insatser som planerades i verksamhetsplanen 2007, samt redovisar budget. Noteras bör att uppföljningen endast redovisar de insatser som är kopplade till de ekonomiska medel Folkhälsorådet har avsatt. Verksamhetsberättelsen redovisar Verksamhetsmål och Uppföljning. För mer information gällande mål, syfte och aktivitet hänvisas till Folkhälsorådets verksamhetsplan för Folkhälsoarbetet har en politisk styrning och i Folkhälsorådet ingår förtroendevalda från kommunen och från regionala hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessutom ingår en folkhälsoplanerare vilken under 2007 har arbetat %. Politiker i Folkhälsorådet Roger Andersson (c) Grästorps kommun (Ordf.) Kent Hansson (m) Grästorps kommun Gunilla Johansson (s) Grästorps kommun Jens Persson (s) V Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsnämnden V Skaraborg Bertil Jonsson (m) V. Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsnämnden V Skaraborg Folkhälsoarbetet regleras genom ett avtal mellan Grästorps kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsorådets uppgift är att: Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen. Verka för att konsekvenserna för folkhälsa belyses i så väl planering som beslutprocess inom samtliga kommunala nämnders ansvarsområde. Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Initiera, utveckla och samordna tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Årligen upprätta verksamhetsplan samt årligen avge Verksamhetsberättelse. För att kunna mäta resultat av de insatser Folkhälsorådet gör, krävs en längre period är ett år. Folkhälsoarbetet bedrivs på lång sikt. Ett sätt att följa utvecklingen av medborgarnas hälsa är den Folkhälsoprofil som folkhälsorådet tar fram vart fjärde år. V E R K S A M E T S B E R Ä T T E 2

3 UPPFÖLJNING AV FOLKHÄLSORÅDETS ARBETE 2007 Information och marknadsföring En förutsättning för att engagera medarbetare i folkhälsoarbetet är kunskap om vad det förebyggande och hälsofrämjande arbetet innebär. Folkhälsa är ett arbetsområde som bygger på befolkningsperspektiv. Grundförutsättning för ett lyckat folkhälsoarbete är bred information och marknadsföring, som ständigt är återkommande. Reportage i lokala pressen och genom Socsambladet. Ge aktuell folkhälsoinformation utanför Grästorps medborgarkontor. Hålla hemsidan uppdaterad. Lyfta folkhälsofrågor vid olika möten och sammanträden. Flertalet reportage, annonser, artiklar har genomförts. Ex på några är: Reflexvästar till alla skolbarn Äldre hälsans dag Grästorps festivalen Vårmarknaden Inför skolavslutning samverkan genom BRÅ för ökad trygghet Olika föreläsningar Utbildningsdag för politiker i Folkhälsa Socsambladet har upphört i och med övergång till samordningsförbundet För övrigt har information om Folkhälsa/och eller om Folkhälsorådet spridits genom: Biblioteksmedia 2 gånger Föreningsguiden Tidningen Livsviktigt Hemskick till alla nyinflyttade i Grästrop (sker kontinuerligt) Återkommande information har läggs ut vid olika platser runt om i Grästorps kommun under hela året. Vattenflaskor Isskrapor till bilar Övrigt: Information har delgivits utanför Grästorps medborgarkontor. Hemsidan har uppdaterats. En intern sida har skapats via kommunens intranät. Där finns all aktuell information om arbetet med Hälsofrämjande arbetsplatser. Informationsplats i samma tema har satts upp utanför kommunens biblioteksfilial. Där finns samma information som ovan beskrivits men i pappersformat. En hälsohylla har satts upp med böcker utanför kommunens biblioteksfilial. Via stora biblioteket kan nu böcker sökas inom området Hälsa. 3

4 Folkhälsoprofil Grästorps folkhälsoprofil syftar till att beskriva hälsan och välfärden i Grästorps kommun. Där sker en jämförelse med Västra Götalandregionen samt riket över tid. Folkhälsoprofilen tas fram av folkhälsoplaneraren och utarbetas i samverkan med olika professioner, både på lokal och regional nivå. Detta sker vart fjärde år. Den senaste folkhälsoprofilen gjordes år Att sprida folkhälsoprofilen Att lyfta fram behov utifrån folkhälsoprofilen Använda folkhälsoprofilen ett prioriteringsunderlag Folkhälsoprofilen har skickats till alla nämnder. Den har även delats ut till nyckelpersoner i olika ledningsfunktioner. Den har funnits att hämta för medborgarna vid Folkhälsorådets informationsplats. Tillgänglig på kommunens hemsida. Folkhälsorådet har tagit del av Profilen. Kommentar: Svårigheten med Grästorps Folkhälsoprofil som underlag är att vi har en statistik som inte utmärker sig särskilt. Därav blir den naturligt att följa de Nationella och regionala trenderna som råder. Fortbildning för Folkhälsorådet Deltaga i kurser och konferenser som bidrar till att föra arbetet i Folkhälsorådet framåt. 3 kommunpolitiker och Folkhälsoplaneraren från Folkhälsorådet (samt 7 från övriga nämnder) deltog i Politikerutbildningen den 23 maj. Den 5-6 november deltog en kommunpolitiker i konferensen Folkhälsa i politiken på Borgholm. Politikerutbildning Internutbildning kring folkhälsoarbete för politiker, tjänstemän samt nyckelpersoner i verksamheten i samverkan med Essunga och Vara kommun Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Politikerutbildningen ägde rum en heldag den 23 maj. Totalt deltog 23 politiker från Essunga, Vara och Grästorps kommun. Syftet med utbildningen var att skapa en gemensam grund för politiken inom det moderna folkhälsoarbetet! Områden som flertalet ansåg viktiga för framtiden togs fram. En sammanställning har gjorts av Folkhälsoplaneraren. Se kommentar på följande sida: 4

5 Kommentar: Positivt att i storts sett alla inbjudna deltog. Flera synpunkter kom fram från politikerna under dagen. Många ansåg att Folkhälsoarbetet är viktigt och bör vara med i beslutsprocesser. Politikerna har ett stort ansvar i den frågan. Det var dock svårt med en korrekt sammanställning av dagen då kunskapsnivån var väldigt skiftande. Folkhälsoforum Genom dialog med många olika aktörer i kommunen skapas en gemensam grund för det fortsatta folkhälsoarbetet. Ett folkhälsoforum med deltagare från olika generationer, olika förvaltningar samt från olika organisationer. Utefter folkhälsoprofilen och andra styrdokument ta fram viktiga områden att samverka kring. Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Detta forum har inte ägt rum. Kommentar: Det många aktiviteter under året som tog mer tid än beräknat. Ett beslut togs även om att göra en revidering av kommunens vision. Då kommunens Vision är en viktig del i en Långsiktig Folkhälsoplan bör denna inväntas. Den beräknas tas fram under våren Långsiktig plan Utefter politikerutbildning, folkhälsoforum, folkhälsodag samt äldrehälsans dag få ett brett underlag till en långsiktig plan. Under dessa tillfällen ställa samma frågor kring vad respektive verksamhet/individ anser vara viktigast för att bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Underlag har arbetats fram under året. Synpunkter finns från Politikerutbildningen (politiken) samt vårmarknaden (medborgarnas åsikter). Kommunens Vision är en viktig del och den beräknas tas fram under våren Äldrehälsans dag gav inte tillräckligt med svar för ett underlag. Folkhälsoprofilen finns framtagen. En ny övergripande vision Det goda livet i Västra Götalandsregionen är framtagen. En ny folkhälsopolicy i Regionen håller på att arbetas fram under Fokusområde 2007 Goda matvanor och säkra livsmedel och ökad fysisk aktivitet I nuvarande avtal mellan kommunerna och regionen gällande folkhälsoarbete finns beslut att årligen arbeta med ett Fokusområde. Då problemet med övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett prioriterat område har styrgruppen för arbetet beslutat att 2007 års fokusområde blir Goda matvanor och säkra livsmedel och ökad fysisk aktivitet. 5

6 Årligen samverka kring ett fokusområde för gemensam kunskapsuppbyggnad och fördjupning. Kontakt har tagits med flera beröra parter b la. Skolhälsovården, Tandvården, BVC, MVC, Skolchef, Kökschef m fl inför ett samarbete. Barn och ungdomsnämnden har tagit beslut om en arbetsgrupp där även Folkhälsoplaneraren kommer att ingå, för att starta ett arbete. Arbetsgruppen har ej träffats då en av nyckelpersonerna bytt tjänst och haft ont om tid. På skolan har åtgärder vidtagits genom att skolcafeterian har ändrat sitt utbud av varor till hälsosammare alternativ. Skolfrukost serveras fortfarande på Lunneviskolan. Ett handlingsprogram har vid årsskiftet 2007/08 tagits fram för hur Regionen skall arbeta. Arbetet bör utgå från detta, därav har det inväntats. En stor konferens med flera seminarium anordnades i Falköping (sammanställning finns) om goda kostvanor. Dragplåster var Tina Nordström. Ca 500 deltog. Folkhälsorådet sponsrade bussar till Råglanna-ruset den 2 maj. Ett motionslopp för tjejer, killar, unga som gamla. Sträckan är 5 km, och alla är med utefter sina egna förutsättningar. Vid Grästorpsfestivalen arrangeras varje år ett lopp för alla Grästorpsbor. Nytt för 2007 var att Folkhälsorådet samverkade i arrangemanget. Loppet döptes om till Folkhälsoloppet. Hälsostrategi för arbetsplatser Grästorps kommun vill satsa på hälsoutveckling som en del i ett förebyggande och befrämjande arbete. Idén bygger på att med en gemensam satsning i kommunen med företag, myndigheter och förvaltningar driva en gemensam strategi för hälsoarbete på arbetsplatser. Arbetet utgår från den hälsopolicy som finns i kommunen och det metoddokument som finns framtaget. Då kommunens förvaltningar tagit ett gemensamt hälsomål som syftar till att sänka sjukskrivningarna (öka frisknärvaron) i kommunen, blir arbetet alltmer angeläget. Att utbilda och vidareutbilda friskvårdsombud. Genomföra utbildning och övriga insatser för att stimulera och underlätta arbetet för arbetsplatserna. Att utbilda och vidareutbilda arbetsledare och chefer. Att sprida hälsopolicyn, metoddokumentet och aktivitetsbroschyr. 6

7 I dagsläget finns ca 42 friskvårdsombud vilka representerar nästan alla verksamheter. De gemensamma insatserna i Hälsoutvecklingsstrategin presenterades i ett årsschema Insatserna har varit följande: Februari - Informationsmöte och presentation av Personalgymmet för friskvårsombud och arbetsledare Mars - Utbildningsdagar för alla friskvårdsombud - Med livet som insats! April Vårmarknad, där hjälpte några friskvårdsombud till. Augusti - Kick off på golfbanan för alla friskvårdsombud. November - Utbildning halvdag för alla friskvårdsombud. Genomgång av kommunens metod som tagits fram. Grupparbeten. Oktober - Utbildningsdagar för alla friskvårdsombud - Med livet som insats! December - Julaktivitet för alla friskvårdsombud Därutöver har information och stöd i arbetet skett i olika forum som ex: Kommunstyrelsens arbetsutskott,, Ledningsgruppen BUN, Administrativa enheten, Ekonomifunktionen, Hemvården, på en kommunlednignskonferens (Stab + alla förvaltningschefer), träff med alla arbetsledare, Frukostmöte med företagarföreningen. Material som tagits fram Metoddokumentet - Mitt liv på Jobbet!, tryckt och klart februari då dessa delades ut till alla kommunanställda, Carema, Tandvården samt via Företagarföreningen. Aktivitetsfolder tryckt och klart 19 april, delades ut lika ovanstående. Aktuellt aktivitetsschema (Gympaschema) med tider uppdelat på vår och höst delas ut i hela kommunen. Presentationsmaterial som PowerPoint mm. Övrigt: Informationscentral vid biblioteksfilialen på kommunens hus Infotorget får gemensam sida för Hälsoarbetet Samverkan med bibliotek och en separat Hälsohylla vid kommunens hus. Flera viktiga steg har tagits som bl.a. att varje förvaltning skall budgetera för hälsoarbetet. Alla friskvårdsombud har 2 timmar avsatt till att driva arbetet. Ansökan om folkhälsopris har lämnats in till Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Buss till Råglanna-ruset den 2 maj. Vid Grästorpsfestivalen arrangerades för alla ett Folkhälsolopp. Flertalet inbjudningar och material inom Hälsoområdet har delgivits anställda. Kommentar: Detta arbete är omfattande men har under 2007 fallit på plats. Genom det övergripande verksamhetsmålet i kommunen och direktiv från politikerna har det fått ett bra genomslag. Nu drivs arbetet i en tydlig riktning och vår arbetsgrupp har styrt upp arbetsfördelningen bra. Under året blev en nyckelperson sjukskriven varvid större belastning har legat på Folkhälsoplaneraren. Positivt är att några arbetsplatser vilka tidigare inte har arbetat med detta nu har tagit tag i arbetet. Vad gäller Folkhälsorådets uppdrag att även verka för arbetsplatser utanför förvaltningarna så har tandvård, Vårdcentral och inbjudan via företagarföreningen skett. Vid starten 2003 var sjukfrånvaron drygt 10 %. Idag ligger den på 6,4 %. 7

8 Brotts och drogförebyggande (BRÅD) arbete Brottsförebyggande rådet är en tvärsektoriell arbetsgrupp som ligger under folkhälsorådet. Då brott och droger är starkt förknippade med varandra och har många beröringspunkter, har detta forum fått ett utökat uppdrag. Rådets utökade uppgift blir en mer inriktning på social prevention vad gäller alkohol och droger. Syftet är att vara ett forum för att fånga upp signaler och följa utvecklingen inom brotts och drogområdet, samt att genomföra insatser vid behov. Utöka brottsförebyggande rådets uppgift även till social prevention. Revidera handlingsplanen för utökad uppgift. Utöka rådet med fler personer från framförallt skolan. Fånga upp signaler och följa utvecklingen inom brotts och drogområdet. Genomföra brotts, alkohol och drogförebyggande insatser vid främst skolavslutning, Grästorpsfestivalen och nyår. Arbetsgruppen har beslutat lägga mer tonvikt på den sociala preventionen. Revidering av handlingsplanen har inte skett (se kommentar) Rådet har utökats med personal från skolan, - skolintendenten och fritidsföreståndaren. Representanter från företagarförening och handels inte deltagit. BRÅ har lags sina möten för att kunna planera insatser vid främst skolavslutning, Grästorpsfestival och nyår. Inför Skolavslutningen gjordes en gemensam presskonferens då även rektor från Centralskolan deltog. Informationsfoldrar för att minska langning sändes hem till alla föräldrar. Inför Grästorps festivalen förbereddes fler insatser för att öka tryggheten. B la personal från Individ och familjeomsorgen och fler poliser. BRÅ hade gemensam träff med kommunens alkoholhandläggare, en representant från Festivalarrangörerna samt den restaurangägare som ansvarade för försäljningen av alkohol för kvällen. Övrigt: Genomgång av Statistik från Poliskommissarie Tommy Hoff, där även fler bjöds in och deltog än Brottsförebyggande rådets medlemmar. Samverkan med BVK (forum för barn och unga) genom att BRÅ arrangerade en förmiddag med genomgång av olika metoder för föräldrastöd. Även information om Skolan förebygger, samt från Drogförebyggarna i Skaraborg delgavs. 18 personer från kommunen deltog. En representant från BVK gruppen har i uppdrag att vara en länk mellan BVK och BRÅ. Planering av en ny informationsfolder för att öka tryggheten har påbörjats ihop med Essunga och Vara kommun. Information om b la Internet och SMS planeras. Information om medling har delgivits BRÅ BRÅ har även haft två representanter vid konferens i Uppsala Råd för framtiden! Rådet har haft 5 möten under Kommentar: Brottsförebyggande rådet fungerar som en informationskanal mellan flera verksamheter. Detta i sig är förebyggande, då vi bevakar vad som händer. BRÅ fokuserar på större aktivetshelger och verkar därutöver för den sociala preventionen. Då detta beslut tagits ansåg Brottsförebyggande rådet att en ny handlingsplan för 2007 inte behövdes. 8

9 Äldrehälsans dag Arrangera en äldredag om Hälsa och livskvalitet för äldre Under dagen ställa frågor kring vad respektive deltagare anser vara viktigast för att bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Äldrehälsans dag arrangerades den 21 november i samlingssalen, kommunens hus. Ca 140 personer deltog. (Kommunen har 1124 invånare mellan 65 år 100) Detta är en samverkan med pensionärsföreningarna, äldreomsorgen, kommunrehab, Folkhälsorådet samt kommunens trafikinformatör. För dagen var Claes Astin inbjuden att prata om Livet och dess minnen. Därutöver erbjöds närproducerad nyttig fika, samt musikunderhållning av Börje Friberg. Övrigt under dagen: Information om Kostens betydelse för hälsan Läkemedel Finns andra alternativ? Anhörig/Närstående stöd. Olika utställare,- ex pensionärsföreningar, röda korset, kommunrehab samt försäljning av reflexvästar. Frågor/enkäter lämnades ut för att identifiera vilka områden de äldre vill/önskar förbättra i kommunen för att öka hälsan. För få svar lämnades in för att reliabiliteten skall vara tillförlitlig. Kommentar: Många av de äldre tyckte att arrangemanget var väldigt bra! Folkhälsodag Arrangera en folkhälsodag för grästorps medborgare Under dagen ställa frågor kring vad respektive medborgare anser vara viktigast för att bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Den 28 april deltog Folkhälsorådet i kommunens vårmarknad. Genom folkhälsorådets deltagande döptes dagen till Vårmarknad i Hälsans Tecken! Medverkande/utställare genom folkhälsorådet Grästorps kommun Dialog med medborgarna Hur vi kan få en hälsosammare och attraktivare kommun? Politikerna i Folkhälsorådet Prova på Energimassage, Konditionstest, Kolla blodtryck Hälsofrämjande kost med information och tips till föräldrar, barn och ungdom. Smaka på och få tips om Nyttigare Lördagsgodis Smaka på goda alkoholfria fruktdrycker. Trygg och säker i Trafiken Information om FYSS och om Nya Vårdcentralen Under dagen ställdes frågor kring vad respektive medborgare anser vara viktigast för att 9

10 bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Detta gjordes av Politikerna i Folkhälsorådet. Frågor som ställdes var: Vad tycker du är bäst med Grästorps kommun? Vad kan Grästorps kommun göra/utveckla för att få en hälsosammare och attraktivare kommun? Vad kan du själv göra för att få en bättre hälsa? Vilket/vilka av de 11 Nationella Folkhälsomålen tycker du att Grästorps kommun bör satsa på? En sammanställning har gjorts med en redovisning av de 122 svar som lämnades in. Övrigt: Material togs fram som skyltar, samt två skärmväggar där en presenterar alla folkhälsomål och den andra Grästorps lokala folkhälsoarbete. Även foldrar om det lokala arbetet togs fram. Mycket material delades ut under dagen. Vattenflaskor togs fram och delades ut som tack för de svar medborgarna lämnade in. Kommentar: Arbetet tog mer tid än beräknad. Responsen var dock stor och många tyckte det var roligt med Folkhälsorådets inslag. Alla som deltog fick mycket besök och har varit nöjda. Några medborgare kommenterade att det var positivt med Politiker som engagerade sig inom hälsoområdet! Internt hälsoråd I överenskommelsen mellan Hälso- och sjukvården i Västra Skaraborg och Nya vårdcentralen Carema och för Tandvården för åren betonas vikten av samverkan. Formerna för samverkan skall utvecklas med sikte på ökat engagemang från alla parter i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Utveckla samverkan i form av möten med Carema, Tandvården och skolhälsovården. Behovsinventering från alla verksamheter. Arbeta utifrån tidigare framarbetade mål (rådslag) Arbeta med inriktning på fokusområdet. Samverkan har fortskridit och Interna hälsorådet har haft två möten enligt överenskommelse. Rådet består av representanter från Tandvården, Carema (primärvården), 2 skolsköterskor och Folkhälsoplanerare. Mötenas gemensamma och centrala punkter under 2007 har varit: Personalhälsa Kost och motion både barn vuxna och äldre Barn och ungdomars psykiska hälsa Fokusområdet Övervikt och fetma är ett ständigt återkommande tema då detta berör all i Interna Hälsorådets professioner. Gruppen har samlat information inför kommande arbete inom fokusområdet. Struktur, dvs. remissgång osv. gällande överviktiga barn samt Tandvårdens ansvar vid anmälan av individuella ärenden har retts ut vid mötena. Tandvården och Primärvården får vid dessa forum även en uppdatering och inbjudan i folkhälsorådets och kommunens satsning på Hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Positivt är att tandvården blir delaktig, då de har viktigt information gällande människors hälsa som ofta glöms bort vid övrig samverkan. 10

11 Organiserad samverkan i Grästorps Kommun Då nuvarande lagstiftningen och samverkansformen Socsam upphör kommer annan form av organiserad samverkan mellan myndigheter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvård och kommun att bildas. Inriktningen är rehabiliteringsområdet och arbetet riktar sig mot utsatta grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att den enskilde individen skall kunna få bättre hjälp, och att samhällets resurser skall kunna nyttjas bättre. Arbeta fram former för att förhindra sjukskrivning hos den aktuella målgruppen samt anhöriga till den aktuella målgruppen. Stötta och utveckla arbetskooperativet. Genomföra förebyggande och hälsofrämjande insatser för de flyktingar som kommer till kommunen. Stötta och följa arbetet med Fysisk aktivitet på recept. Samverka kring en Folkhälsodag i kommunen. Stötta frukostprojektet. Arbetet med Fysisk aktivitet på recept har folkhälsoplaneraren försökt stötta genom att delge material och aktuell information. Aktivitesfoldern togs fram för att underlätta arbetet med Fyss, även en egen folder utarbetat efter Caremas behov med aktuella tider och grupp aktiviteter togs fram i samarbete. Samverkan vid Folkhälsodagen (Vårmarknad) i kommunen genomfördes, då Carema ställde upp med personal. De informerade om vikten av fysisk aktivitet mm. Primärvården har delgivits information om olika satsningar på fysisk aktivitet vilka de kan använda sig av i arbetet med Fyss på recept. Frukostprojektet har fortgått under Det är ca 15 elever som deltar varje termin. Det har fungerat bra och eleverna får en lugn stund tillsammans med Frukostvärdinnan. Vidare kan lärarna skicka elever som kommer till skolan utan att ha hunnit äta på morgonen. Kommentar: Då ledningsgruppen för organiserad samverkan har haft möten de dagar Folkhälsoplaneraren är ledig och dessa inte varit möjliga att byta, har samarbetet inte fått det utslag som önskats. Måndagsklubben, dvs. träffas för daglediga har fortsatt i egen regi. Folkhälsorådet var med och initierade detta Samverkan med Trafikinformatör Projektet trafiksäkerhetssamverkan i Västra Götaland, är ett samverkansprojekt mellan olika kommuner och vägverket. För Grästorps del sker samverkan mellan Alingsås, Vänerborg, och Essunga. Kommunerna tillsammans med vägverket samfinansierar en projektanställd trafikinformatör som skall bistå kommunen med hjälp i trafikfrågor. Fortsatt samarbetet med trafikinformatören för ett säkrare Grästorp. 11

12 Samarbetet har varit positivt. Insatser som skett gemensamt har varit bl.a.: Ökad säkerhet i trafiken, information under vårmarknaden Information och försäljning under Äldrehälsans dag Inköp och utdelning av reflexvästar till alla barn i åk 0-6 på Lunneviskolan, där trafikinformatören följer upp med skolskjutsarna så att barnen använder sina västar. Skolan kommer att fortsättningsvis tillhandahålla nya elever västar. Kommentar: 200 Isskrapor togs fram för att dela ut till medborgarna i linje med ett säkrare Grästorp. Där medverkade inte trafikinformatören men området faller ändå under en Trygg och säker kommun. Agenda 21 arbete Miljöarbetet och hälsoarbetet har många beröringspunkter och det är värdefullt med ett samarbete i dessa frågor. Att vid behov samverka. Att vara adjungerande vid Agenda 21 möten. Folkhälsoplaneraren har deltagit vid Agenda 21 möten. Styrgruppen har bytt namn under 2007 till miljövision Samverkan har skett främst vid Trafikantveckan Utvecklingsområden Att öka tryggheten för barn och stärka föräldrar i familjelivet är ett område som ligger som prioriterat målområde för Folkhälsorådet. Att det är ett utvecklingsområde innebär att folkhälsorådet gärna stöttar men söker tydlighet i hur vi kan samarbeta samt vilket behov av stöd och insatser som behövs. Arbetet skall gå i linje med folkhälsorådets uppdrag. Utveckla samverkan kring förebyggande insatser för att öka tryggheten för barn och stärka föräldrar i familjelivet. Om och beroende på behovet av stöd, stötta och utveckla familjecentralsverksamheten i Grästorps kommun 12

13 En gemensam 2 dagars konferens genomfördes den 1-2 mars. Fokus under konferensen var - Hur ska vi utveckla samverkan så att vi kan ge barn och ungdomar i Grästorp Sveriges bästa stöd? Initiativtagare var Individ och familjeomsorgen. Deltagare var i stort sett alla som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar i Grästorps kommun. Handlingsplaner togs fram inom följande områden: Kommunpolicy Tidiga insatser Samverkansstruktur på BVK (samverkansgrupp med skola, socialtjänst, carema och BUP) Metoder Folkhälsoplaneraren deltog i gruppen tidiga insatser utifrån Hälso och sjukvårdens direktiv att stötta och bevaka arbete med familjecentral, föräldrautbildning, ungdomsmottagning, föräldrastöd mm. Ett uppföljningsmöte har genomförts. Ansvariga för Familjecentralsverksamheten informerade vid ett av Folkhälsorådets möten. Ökat samarbete mellan ansvarig för BVK gruppen (skola, socialtjänst, carema och BUP) och Folkhälsoplaneraren har startat. En person från BVK gruppen är med i Brottsförebyggande rådet, och ansvarar för att överlappa grupperna. Kommentar: Då Folkhälsoplaneraren flertalet gånger önskat fortsätta arbetet med tidiga insatser har framförallt primärvården backat då de haft svårt att driva igenom de insatser som planerades. Ett utökat samarbete med Ungdomsmottagningen och skolan har startat. 13

14 Folkhälsorådet i Grästorp - Uppföljning av budget 2007 Budget år 2007 från HSN Östra/Västra Skaraborg Grästorp kommun Summa Aktivitet/Projekt Budget Förbrukat tom Förbrukat tom Förbrukat tom Återstående medel ÖVERGRIPANDE FOLKHÄLSOARBETE Information och marknadsf kr Folkhälsoprofil Fortbildning för folkhälsorådet 4000 kr Politikerutbildning kr Folkhälsoforum 5000 kr Långsiktig plan FOKUSOMRÅDE HÄLSOSATSNINGAR FÖR ÅR 2007 Hälsostrategi för arbetsplatser kr Brotts och drogföreb. arbete kr Äldrehälsansdag kr Folkhälsodag kr SAMVERKAN Internt hälsoråd kr Socsam kr Trafikinformatören kr Agenda 21 arbete UTVECKLINGSOMRÅDEN ADMINISTRATION ÖVRIGT ÖVRIGA INTÄKTER Summa

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 Folkhälsoenheten Skaraborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 3 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet 2015-05-22 1 Plats och tid Konferens Lumber och Karle Kvänum, 22 maj 2015, klockan 09.00-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S),

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Innehåll Folkhälsorådet... 1 Hjo kommun... 1 Verksamhetsplan 2011... 1 Inledning... 3 Folkhälsan ett samhällsansvar... 3 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Folkhälsorådet...

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2010-06-01 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2010-06-01 1 Folkhälsorådet 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bikupan, Kommunhuset, Vara kl.9.00-12.15 Beslutande Kjell Gustafsson (C), SN, ordf. Marie Pehrsson (M), BIN Håkan Svensson (M), KS Yvonne Breman

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2011 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 1 ORGANISATION... 1 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2011... 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET...

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Modellområde Vänersborg

Modellområde Vänersborg Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Spår 1 Från tanke till handling! Spridningskonferens 26 april 2012 Spår 1 Analys och strategi Uppbyggnad och start av arbetet

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Folkhälsorådet 2014-08-21 1

Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Plats och tid Vedum skola 21 augusti 2014 klockan 8.30-11.45 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC SN Rezkar Mohamad (S),

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren.

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren. Så här arbetar vi i Ordf. Lennart Larsson Grundfakta om oss Hjärt- och Lungsjukas förening I Huddinge är en förening för hjärt- och lungsjuka i Huddinge, deras anhöriga och stödjande medlemmar. Föreningen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Miljö- och byggs konferensrum, stadshuset kl. 13.00 17.00 Birgitta Laugmo (M) Barn- och utbildningsnämnden Lotta Husberg (S) Hälso-

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Kommunstyrelsen 2010-01-18 Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, 016-710 19 91 1 (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Falköpings kommun Folkhälsoarbete i Falköpings kommun Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2013-02-21 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2013-02-21 1 Folkhälsorådet 2013-02-21 1 Plats och tid Kommunhuset 21 februari 2013 kl. 08.30-12.15 ande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Thore Svenson (M), SOC

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv

Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Uddevalla kommun ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevalla 51 000 invånare Borgerlig majoritet Hav & sjöar, granit

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Skärgårdskommun nära storstad 26 000 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare Catarina Asberg Vikarierande folkhälsosamordnare

Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare Catarina Asberg Vikarierande folkhälsosamordnare BENGTSFORS KOMMUN Plats och tid Sammanträdesrum Egersknatten, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 09.00-11.45. 1 (12) ande Ledamöter Per Eriksson (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-03-02] Lokala nämndens uppdrag Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-06 Innehållsförteckning 24 Föregående protokoll... 28 25 Brottsförebyggande... 29 26 Verksamhetsplan - utkast... 31 27 Rapport från konferens...

Läs mer

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011.

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Bakgrund Utgångspunkt för kommunens folkhälsoarbete är: Kommunfullmäktiges beslut (1999-12-09) om miljönämndens ansvar att

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer