Förslag till. Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET Grästorps kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till. Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007. Grästorps kommun"

Transkript

1 Förslag till Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007 Grästorps kommun

2 INLEDNING Detta är verksamhetsberättelsen för Folkhälsorådet i Grästorps Kommun år Verksamhetsberättelsen följer upp de insatser som planerades i verksamhetsplanen 2007, samt redovisar budget. Noteras bör att uppföljningen endast redovisar de insatser som är kopplade till de ekonomiska medel Folkhälsorådet har avsatt. Verksamhetsberättelsen redovisar Verksamhetsmål och Uppföljning. För mer information gällande mål, syfte och aktivitet hänvisas till Folkhälsorådets verksamhetsplan för Folkhälsoarbetet har en politisk styrning och i Folkhälsorådet ingår förtroendevalda från kommunen och från regionala hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessutom ingår en folkhälsoplanerare vilken under 2007 har arbetat %. Politiker i Folkhälsorådet Roger Andersson (c) Grästorps kommun (Ordf.) Kent Hansson (m) Grästorps kommun Gunilla Johansson (s) Grästorps kommun Jens Persson (s) V Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsnämnden V Skaraborg Bertil Jonsson (m) V. Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsnämnden V Skaraborg Folkhälsoarbetet regleras genom ett avtal mellan Grästorps kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsorådets uppgift är att: Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen. Verka för att konsekvenserna för folkhälsa belyses i så väl planering som beslutprocess inom samtliga kommunala nämnders ansvarsområde. Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Initiera, utveckla och samordna tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Årligen upprätta verksamhetsplan samt årligen avge Verksamhetsberättelse. För att kunna mäta resultat av de insatser Folkhälsorådet gör, krävs en längre period är ett år. Folkhälsoarbetet bedrivs på lång sikt. Ett sätt att följa utvecklingen av medborgarnas hälsa är den Folkhälsoprofil som folkhälsorådet tar fram vart fjärde år. V E R K S A M E T S B E R Ä T T E 2

3 UPPFÖLJNING AV FOLKHÄLSORÅDETS ARBETE 2007 Information och marknadsföring En förutsättning för att engagera medarbetare i folkhälsoarbetet är kunskap om vad det förebyggande och hälsofrämjande arbetet innebär. Folkhälsa är ett arbetsområde som bygger på befolkningsperspektiv. Grundförutsättning för ett lyckat folkhälsoarbete är bred information och marknadsföring, som ständigt är återkommande. Reportage i lokala pressen och genom Socsambladet. Ge aktuell folkhälsoinformation utanför Grästorps medborgarkontor. Hålla hemsidan uppdaterad. Lyfta folkhälsofrågor vid olika möten och sammanträden. Flertalet reportage, annonser, artiklar har genomförts. Ex på några är: Reflexvästar till alla skolbarn Äldre hälsans dag Grästorps festivalen Vårmarknaden Inför skolavslutning samverkan genom BRÅ för ökad trygghet Olika föreläsningar Utbildningsdag för politiker i Folkhälsa Socsambladet har upphört i och med övergång till samordningsförbundet För övrigt har information om Folkhälsa/och eller om Folkhälsorådet spridits genom: Biblioteksmedia 2 gånger Föreningsguiden Tidningen Livsviktigt Hemskick till alla nyinflyttade i Grästrop (sker kontinuerligt) Återkommande information har läggs ut vid olika platser runt om i Grästorps kommun under hela året. Vattenflaskor Isskrapor till bilar Övrigt: Information har delgivits utanför Grästorps medborgarkontor. Hemsidan har uppdaterats. En intern sida har skapats via kommunens intranät. Där finns all aktuell information om arbetet med Hälsofrämjande arbetsplatser. Informationsplats i samma tema har satts upp utanför kommunens biblioteksfilial. Där finns samma information som ovan beskrivits men i pappersformat. En hälsohylla har satts upp med böcker utanför kommunens biblioteksfilial. Via stora biblioteket kan nu böcker sökas inom området Hälsa. 3

4 Folkhälsoprofil Grästorps folkhälsoprofil syftar till att beskriva hälsan och välfärden i Grästorps kommun. Där sker en jämförelse med Västra Götalandregionen samt riket över tid. Folkhälsoprofilen tas fram av folkhälsoplaneraren och utarbetas i samverkan med olika professioner, både på lokal och regional nivå. Detta sker vart fjärde år. Den senaste folkhälsoprofilen gjordes år Att sprida folkhälsoprofilen Att lyfta fram behov utifrån folkhälsoprofilen Använda folkhälsoprofilen ett prioriteringsunderlag Folkhälsoprofilen har skickats till alla nämnder. Den har även delats ut till nyckelpersoner i olika ledningsfunktioner. Den har funnits att hämta för medborgarna vid Folkhälsorådets informationsplats. Tillgänglig på kommunens hemsida. Folkhälsorådet har tagit del av Profilen. Kommentar: Svårigheten med Grästorps Folkhälsoprofil som underlag är att vi har en statistik som inte utmärker sig särskilt. Därav blir den naturligt att följa de Nationella och regionala trenderna som råder. Fortbildning för Folkhälsorådet Deltaga i kurser och konferenser som bidrar till att föra arbetet i Folkhälsorådet framåt. 3 kommunpolitiker och Folkhälsoplaneraren från Folkhälsorådet (samt 7 från övriga nämnder) deltog i Politikerutbildningen den 23 maj. Den 5-6 november deltog en kommunpolitiker i konferensen Folkhälsa i politiken på Borgholm. Politikerutbildning Internutbildning kring folkhälsoarbete för politiker, tjänstemän samt nyckelpersoner i verksamheten i samverkan med Essunga och Vara kommun Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Politikerutbildningen ägde rum en heldag den 23 maj. Totalt deltog 23 politiker från Essunga, Vara och Grästorps kommun. Syftet med utbildningen var att skapa en gemensam grund för politiken inom det moderna folkhälsoarbetet! Områden som flertalet ansåg viktiga för framtiden togs fram. En sammanställning har gjorts av Folkhälsoplaneraren. Se kommentar på följande sida: 4

5 Kommentar: Positivt att i storts sett alla inbjudna deltog. Flera synpunkter kom fram från politikerna under dagen. Många ansåg att Folkhälsoarbetet är viktigt och bör vara med i beslutsprocesser. Politikerna har ett stort ansvar i den frågan. Det var dock svårt med en korrekt sammanställning av dagen då kunskapsnivån var väldigt skiftande. Folkhälsoforum Genom dialog med många olika aktörer i kommunen skapas en gemensam grund för det fortsatta folkhälsoarbetet. Ett folkhälsoforum med deltagare från olika generationer, olika förvaltningar samt från olika organisationer. Utefter folkhälsoprofilen och andra styrdokument ta fram viktiga områden att samverka kring. Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Detta forum har inte ägt rum. Kommentar: Det många aktiviteter under året som tog mer tid än beräknat. Ett beslut togs även om att göra en revidering av kommunens vision. Då kommunens Vision är en viktig del i en Långsiktig Folkhälsoplan bör denna inväntas. Den beräknas tas fram under våren Långsiktig plan Utefter politikerutbildning, folkhälsoforum, folkhälsodag samt äldrehälsans dag få ett brett underlag till en långsiktig plan. Under dessa tillfällen ställa samma frågor kring vad respektive verksamhet/individ anser vara viktigast för att bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Underlag har arbetats fram under året. Synpunkter finns från Politikerutbildningen (politiken) samt vårmarknaden (medborgarnas åsikter). Kommunens Vision är en viktig del och den beräknas tas fram under våren Äldrehälsans dag gav inte tillräckligt med svar för ett underlag. Folkhälsoprofilen finns framtagen. En ny övergripande vision Det goda livet i Västra Götalandsregionen är framtagen. En ny folkhälsopolicy i Regionen håller på att arbetas fram under Fokusområde 2007 Goda matvanor och säkra livsmedel och ökad fysisk aktivitet I nuvarande avtal mellan kommunerna och regionen gällande folkhälsoarbete finns beslut att årligen arbeta med ett Fokusområde. Då problemet med övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett prioriterat område har styrgruppen för arbetet beslutat att 2007 års fokusområde blir Goda matvanor och säkra livsmedel och ökad fysisk aktivitet. 5

6 Årligen samverka kring ett fokusområde för gemensam kunskapsuppbyggnad och fördjupning. Kontakt har tagits med flera beröra parter b la. Skolhälsovården, Tandvården, BVC, MVC, Skolchef, Kökschef m fl inför ett samarbete. Barn och ungdomsnämnden har tagit beslut om en arbetsgrupp där även Folkhälsoplaneraren kommer att ingå, för att starta ett arbete. Arbetsgruppen har ej träffats då en av nyckelpersonerna bytt tjänst och haft ont om tid. På skolan har åtgärder vidtagits genom att skolcafeterian har ändrat sitt utbud av varor till hälsosammare alternativ. Skolfrukost serveras fortfarande på Lunneviskolan. Ett handlingsprogram har vid årsskiftet 2007/08 tagits fram för hur Regionen skall arbeta. Arbetet bör utgå från detta, därav har det inväntats. En stor konferens med flera seminarium anordnades i Falköping (sammanställning finns) om goda kostvanor. Dragplåster var Tina Nordström. Ca 500 deltog. Folkhälsorådet sponsrade bussar till Råglanna-ruset den 2 maj. Ett motionslopp för tjejer, killar, unga som gamla. Sträckan är 5 km, och alla är med utefter sina egna förutsättningar. Vid Grästorpsfestivalen arrangeras varje år ett lopp för alla Grästorpsbor. Nytt för 2007 var att Folkhälsorådet samverkade i arrangemanget. Loppet döptes om till Folkhälsoloppet. Hälsostrategi för arbetsplatser Grästorps kommun vill satsa på hälsoutveckling som en del i ett förebyggande och befrämjande arbete. Idén bygger på att med en gemensam satsning i kommunen med företag, myndigheter och förvaltningar driva en gemensam strategi för hälsoarbete på arbetsplatser. Arbetet utgår från den hälsopolicy som finns i kommunen och det metoddokument som finns framtaget. Då kommunens förvaltningar tagit ett gemensamt hälsomål som syftar till att sänka sjukskrivningarna (öka frisknärvaron) i kommunen, blir arbetet alltmer angeläget. Att utbilda och vidareutbilda friskvårdsombud. Genomföra utbildning och övriga insatser för att stimulera och underlätta arbetet för arbetsplatserna. Att utbilda och vidareutbilda arbetsledare och chefer. Att sprida hälsopolicyn, metoddokumentet och aktivitetsbroschyr. 6

7 I dagsläget finns ca 42 friskvårdsombud vilka representerar nästan alla verksamheter. De gemensamma insatserna i Hälsoutvecklingsstrategin presenterades i ett årsschema Insatserna har varit följande: Februari - Informationsmöte och presentation av Personalgymmet för friskvårsombud och arbetsledare Mars - Utbildningsdagar för alla friskvårdsombud - Med livet som insats! April Vårmarknad, där hjälpte några friskvårdsombud till. Augusti - Kick off på golfbanan för alla friskvårdsombud. November - Utbildning halvdag för alla friskvårdsombud. Genomgång av kommunens metod som tagits fram. Grupparbeten. Oktober - Utbildningsdagar för alla friskvårdsombud - Med livet som insats! December - Julaktivitet för alla friskvårdsombud Därutöver har information och stöd i arbetet skett i olika forum som ex: Kommunstyrelsens arbetsutskott,, Ledningsgruppen BUN, Administrativa enheten, Ekonomifunktionen, Hemvården, på en kommunlednignskonferens (Stab + alla förvaltningschefer), träff med alla arbetsledare, Frukostmöte med företagarföreningen. Material som tagits fram Metoddokumentet - Mitt liv på Jobbet!, tryckt och klart februari då dessa delades ut till alla kommunanställda, Carema, Tandvården samt via Företagarföreningen. Aktivitetsfolder tryckt och klart 19 april, delades ut lika ovanstående. Aktuellt aktivitetsschema (Gympaschema) med tider uppdelat på vår och höst delas ut i hela kommunen. Presentationsmaterial som PowerPoint mm. Övrigt: Informationscentral vid biblioteksfilialen på kommunens hus Infotorget får gemensam sida för Hälsoarbetet Samverkan med bibliotek och en separat Hälsohylla vid kommunens hus. Flera viktiga steg har tagits som bl.a. att varje förvaltning skall budgetera för hälsoarbetet. Alla friskvårdsombud har 2 timmar avsatt till att driva arbetet. Ansökan om folkhälsopris har lämnats in till Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Buss till Råglanna-ruset den 2 maj. Vid Grästorpsfestivalen arrangerades för alla ett Folkhälsolopp. Flertalet inbjudningar och material inom Hälsoområdet har delgivits anställda. Kommentar: Detta arbete är omfattande men har under 2007 fallit på plats. Genom det övergripande verksamhetsmålet i kommunen och direktiv från politikerna har det fått ett bra genomslag. Nu drivs arbetet i en tydlig riktning och vår arbetsgrupp har styrt upp arbetsfördelningen bra. Under året blev en nyckelperson sjukskriven varvid större belastning har legat på Folkhälsoplaneraren. Positivt är att några arbetsplatser vilka tidigare inte har arbetat med detta nu har tagit tag i arbetet. Vad gäller Folkhälsorådets uppdrag att även verka för arbetsplatser utanför förvaltningarna så har tandvård, Vårdcentral och inbjudan via företagarföreningen skett. Vid starten 2003 var sjukfrånvaron drygt 10 %. Idag ligger den på 6,4 %. 7

8 Brotts och drogförebyggande (BRÅD) arbete Brottsförebyggande rådet är en tvärsektoriell arbetsgrupp som ligger under folkhälsorådet. Då brott och droger är starkt förknippade med varandra och har många beröringspunkter, har detta forum fått ett utökat uppdrag. Rådets utökade uppgift blir en mer inriktning på social prevention vad gäller alkohol och droger. Syftet är att vara ett forum för att fånga upp signaler och följa utvecklingen inom brotts och drogområdet, samt att genomföra insatser vid behov. Utöka brottsförebyggande rådets uppgift även till social prevention. Revidera handlingsplanen för utökad uppgift. Utöka rådet med fler personer från framförallt skolan. Fånga upp signaler och följa utvecklingen inom brotts och drogområdet. Genomföra brotts, alkohol och drogförebyggande insatser vid främst skolavslutning, Grästorpsfestivalen och nyår. Arbetsgruppen har beslutat lägga mer tonvikt på den sociala preventionen. Revidering av handlingsplanen har inte skett (se kommentar) Rådet har utökats med personal från skolan, - skolintendenten och fritidsföreståndaren. Representanter från företagarförening och handels inte deltagit. BRÅ har lags sina möten för att kunna planera insatser vid främst skolavslutning, Grästorpsfestival och nyår. Inför Skolavslutningen gjordes en gemensam presskonferens då även rektor från Centralskolan deltog. Informationsfoldrar för att minska langning sändes hem till alla föräldrar. Inför Grästorps festivalen förbereddes fler insatser för att öka tryggheten. B la personal från Individ och familjeomsorgen och fler poliser. BRÅ hade gemensam träff med kommunens alkoholhandläggare, en representant från Festivalarrangörerna samt den restaurangägare som ansvarade för försäljningen av alkohol för kvällen. Övrigt: Genomgång av Statistik från Poliskommissarie Tommy Hoff, där även fler bjöds in och deltog än Brottsförebyggande rådets medlemmar. Samverkan med BVK (forum för barn och unga) genom att BRÅ arrangerade en förmiddag med genomgång av olika metoder för föräldrastöd. Även information om Skolan förebygger, samt från Drogförebyggarna i Skaraborg delgavs. 18 personer från kommunen deltog. En representant från BVK gruppen har i uppdrag att vara en länk mellan BVK och BRÅ. Planering av en ny informationsfolder för att öka tryggheten har påbörjats ihop med Essunga och Vara kommun. Information om b la Internet och SMS planeras. Information om medling har delgivits BRÅ BRÅ har även haft två representanter vid konferens i Uppsala Råd för framtiden! Rådet har haft 5 möten under Kommentar: Brottsförebyggande rådet fungerar som en informationskanal mellan flera verksamheter. Detta i sig är förebyggande, då vi bevakar vad som händer. BRÅ fokuserar på större aktivetshelger och verkar därutöver för den sociala preventionen. Då detta beslut tagits ansåg Brottsförebyggande rådet att en ny handlingsplan för 2007 inte behövdes. 8

9 Äldrehälsans dag Arrangera en äldredag om Hälsa och livskvalitet för äldre Under dagen ställa frågor kring vad respektive deltagare anser vara viktigast för att bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Äldrehälsans dag arrangerades den 21 november i samlingssalen, kommunens hus. Ca 140 personer deltog. (Kommunen har 1124 invånare mellan 65 år 100) Detta är en samverkan med pensionärsföreningarna, äldreomsorgen, kommunrehab, Folkhälsorådet samt kommunens trafikinformatör. För dagen var Claes Astin inbjuden att prata om Livet och dess minnen. Därutöver erbjöds närproducerad nyttig fika, samt musikunderhållning av Börje Friberg. Övrigt under dagen: Information om Kostens betydelse för hälsan Läkemedel Finns andra alternativ? Anhörig/Närstående stöd. Olika utställare,- ex pensionärsföreningar, röda korset, kommunrehab samt försäljning av reflexvästar. Frågor/enkäter lämnades ut för att identifiera vilka områden de äldre vill/önskar förbättra i kommunen för att öka hälsan. För få svar lämnades in för att reliabiliteten skall vara tillförlitlig. Kommentar: Många av de äldre tyckte att arrangemanget var väldigt bra! Folkhälsodag Arrangera en folkhälsodag för grästorps medborgare Under dagen ställa frågor kring vad respektive medborgare anser vara viktigast för att bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Få underlag till en långsiktig folkhälsoplan. Den 28 april deltog Folkhälsorådet i kommunens vårmarknad. Genom folkhälsorådets deltagande döptes dagen till Vårmarknad i Hälsans Tecken! Medverkande/utställare genom folkhälsorådet Grästorps kommun Dialog med medborgarna Hur vi kan få en hälsosammare och attraktivare kommun? Politikerna i Folkhälsorådet Prova på Energimassage, Konditionstest, Kolla blodtryck Hälsofrämjande kost med information och tips till föräldrar, barn och ungdom. Smaka på och få tips om Nyttigare Lördagsgodis Smaka på goda alkoholfria fruktdrycker. Trygg och säker i Trafiken Information om FYSS och om Nya Vårdcentralen Under dagen ställdes frågor kring vad respektive medborgare anser vara viktigast för att 9

10 bevara/öka välfärden i Grästorps kommun. Detta gjordes av Politikerna i Folkhälsorådet. Frågor som ställdes var: Vad tycker du är bäst med Grästorps kommun? Vad kan Grästorps kommun göra/utveckla för att få en hälsosammare och attraktivare kommun? Vad kan du själv göra för att få en bättre hälsa? Vilket/vilka av de 11 Nationella Folkhälsomålen tycker du att Grästorps kommun bör satsa på? En sammanställning har gjorts med en redovisning av de 122 svar som lämnades in. Övrigt: Material togs fram som skyltar, samt två skärmväggar där en presenterar alla folkhälsomål och den andra Grästorps lokala folkhälsoarbete. Även foldrar om det lokala arbetet togs fram. Mycket material delades ut under dagen. Vattenflaskor togs fram och delades ut som tack för de svar medborgarna lämnade in. Kommentar: Arbetet tog mer tid än beräknad. Responsen var dock stor och många tyckte det var roligt med Folkhälsorådets inslag. Alla som deltog fick mycket besök och har varit nöjda. Några medborgare kommenterade att det var positivt med Politiker som engagerade sig inom hälsoområdet! Internt hälsoråd I överenskommelsen mellan Hälso- och sjukvården i Västra Skaraborg och Nya vårdcentralen Carema och för Tandvården för åren betonas vikten av samverkan. Formerna för samverkan skall utvecklas med sikte på ökat engagemang från alla parter i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Utveckla samverkan i form av möten med Carema, Tandvården och skolhälsovården. Behovsinventering från alla verksamheter. Arbeta utifrån tidigare framarbetade mål (rådslag) Arbeta med inriktning på fokusområdet. Samverkan har fortskridit och Interna hälsorådet har haft två möten enligt överenskommelse. Rådet består av representanter från Tandvården, Carema (primärvården), 2 skolsköterskor och Folkhälsoplanerare. Mötenas gemensamma och centrala punkter under 2007 har varit: Personalhälsa Kost och motion både barn vuxna och äldre Barn och ungdomars psykiska hälsa Fokusområdet Övervikt och fetma är ett ständigt återkommande tema då detta berör all i Interna Hälsorådets professioner. Gruppen har samlat information inför kommande arbete inom fokusområdet. Struktur, dvs. remissgång osv. gällande överviktiga barn samt Tandvårdens ansvar vid anmälan av individuella ärenden har retts ut vid mötena. Tandvården och Primärvården får vid dessa forum även en uppdatering och inbjudan i folkhälsorådets och kommunens satsning på Hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Positivt är att tandvården blir delaktig, då de har viktigt information gällande människors hälsa som ofta glöms bort vid övrig samverkan. 10

11 Organiserad samverkan i Grästorps Kommun Då nuvarande lagstiftningen och samverkansformen Socsam upphör kommer annan form av organiserad samverkan mellan myndigheter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvård och kommun att bildas. Inriktningen är rehabiliteringsområdet och arbetet riktar sig mot utsatta grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att den enskilde individen skall kunna få bättre hjälp, och att samhällets resurser skall kunna nyttjas bättre. Arbeta fram former för att förhindra sjukskrivning hos den aktuella målgruppen samt anhöriga till den aktuella målgruppen. Stötta och utveckla arbetskooperativet. Genomföra förebyggande och hälsofrämjande insatser för de flyktingar som kommer till kommunen. Stötta och följa arbetet med Fysisk aktivitet på recept. Samverka kring en Folkhälsodag i kommunen. Stötta frukostprojektet. Arbetet med Fysisk aktivitet på recept har folkhälsoplaneraren försökt stötta genom att delge material och aktuell information. Aktivitesfoldern togs fram för att underlätta arbetet med Fyss, även en egen folder utarbetat efter Caremas behov med aktuella tider och grupp aktiviteter togs fram i samarbete. Samverkan vid Folkhälsodagen (Vårmarknad) i kommunen genomfördes, då Carema ställde upp med personal. De informerade om vikten av fysisk aktivitet mm. Primärvården har delgivits information om olika satsningar på fysisk aktivitet vilka de kan använda sig av i arbetet med Fyss på recept. Frukostprojektet har fortgått under Det är ca 15 elever som deltar varje termin. Det har fungerat bra och eleverna får en lugn stund tillsammans med Frukostvärdinnan. Vidare kan lärarna skicka elever som kommer till skolan utan att ha hunnit äta på morgonen. Kommentar: Då ledningsgruppen för organiserad samverkan har haft möten de dagar Folkhälsoplaneraren är ledig och dessa inte varit möjliga att byta, har samarbetet inte fått det utslag som önskats. Måndagsklubben, dvs. träffas för daglediga har fortsatt i egen regi. Folkhälsorådet var med och initierade detta Samverkan med Trafikinformatör Projektet trafiksäkerhetssamverkan i Västra Götaland, är ett samverkansprojekt mellan olika kommuner och vägverket. För Grästorps del sker samverkan mellan Alingsås, Vänerborg, och Essunga. Kommunerna tillsammans med vägverket samfinansierar en projektanställd trafikinformatör som skall bistå kommunen med hjälp i trafikfrågor. Fortsatt samarbetet med trafikinformatören för ett säkrare Grästorp. 11

12 Samarbetet har varit positivt. Insatser som skett gemensamt har varit bl.a.: Ökad säkerhet i trafiken, information under vårmarknaden Information och försäljning under Äldrehälsans dag Inköp och utdelning av reflexvästar till alla barn i åk 0-6 på Lunneviskolan, där trafikinformatören följer upp med skolskjutsarna så att barnen använder sina västar. Skolan kommer att fortsättningsvis tillhandahålla nya elever västar. Kommentar: 200 Isskrapor togs fram för att dela ut till medborgarna i linje med ett säkrare Grästorp. Där medverkade inte trafikinformatören men området faller ändå under en Trygg och säker kommun. Agenda 21 arbete Miljöarbetet och hälsoarbetet har många beröringspunkter och det är värdefullt med ett samarbete i dessa frågor. Att vid behov samverka. Att vara adjungerande vid Agenda 21 möten. Folkhälsoplaneraren har deltagit vid Agenda 21 möten. Styrgruppen har bytt namn under 2007 till miljövision Samverkan har skett främst vid Trafikantveckan Utvecklingsområden Att öka tryggheten för barn och stärka föräldrar i familjelivet är ett område som ligger som prioriterat målområde för Folkhälsorådet. Att det är ett utvecklingsområde innebär att folkhälsorådet gärna stöttar men söker tydlighet i hur vi kan samarbeta samt vilket behov av stöd och insatser som behövs. Arbetet skall gå i linje med folkhälsorådets uppdrag. Utveckla samverkan kring förebyggande insatser för att öka tryggheten för barn och stärka föräldrar i familjelivet. Om och beroende på behovet av stöd, stötta och utveckla familjecentralsverksamheten i Grästorps kommun 12

13 En gemensam 2 dagars konferens genomfördes den 1-2 mars. Fokus under konferensen var - Hur ska vi utveckla samverkan så att vi kan ge barn och ungdomar i Grästorp Sveriges bästa stöd? Initiativtagare var Individ och familjeomsorgen. Deltagare var i stort sett alla som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar i Grästorps kommun. Handlingsplaner togs fram inom följande områden: Kommunpolicy Tidiga insatser Samverkansstruktur på BVK (samverkansgrupp med skola, socialtjänst, carema och BUP) Metoder Folkhälsoplaneraren deltog i gruppen tidiga insatser utifrån Hälso och sjukvårdens direktiv att stötta och bevaka arbete med familjecentral, föräldrautbildning, ungdomsmottagning, föräldrastöd mm. Ett uppföljningsmöte har genomförts. Ansvariga för Familjecentralsverksamheten informerade vid ett av Folkhälsorådets möten. Ökat samarbete mellan ansvarig för BVK gruppen (skola, socialtjänst, carema och BUP) och Folkhälsoplaneraren har startat. En person från BVK gruppen är med i Brottsförebyggande rådet, och ansvarar för att överlappa grupperna. Kommentar: Då Folkhälsoplaneraren flertalet gånger önskat fortsätta arbetet med tidiga insatser har framförallt primärvården backat då de haft svårt att driva igenom de insatser som planerades. Ett utökat samarbete med Ungdomsmottagningen och skolan har startat. 13

14 Folkhälsorådet i Grästorp - Uppföljning av budget 2007 Budget år 2007 från HSN Östra/Västra Skaraborg Grästorp kommun Summa Aktivitet/Projekt Budget Förbrukat tom Förbrukat tom Förbrukat tom Återstående medel ÖVERGRIPANDE FOLKHÄLSOARBETE Information och marknadsf kr Folkhälsoprofil Fortbildning för folkhälsorådet 4000 kr Politikerutbildning kr Folkhälsoforum 5000 kr Långsiktig plan FOKUSOMRÅDE HÄLSOSATSNINGAR FÖR ÅR 2007 Hälsostrategi för arbetsplatser kr Brotts och drogföreb. arbete kr Äldrehälsansdag kr Folkhälsodag kr SAMVERKAN Internt hälsoråd kr Socsam kr Trafikinformatören kr Agenda 21 arbete UTVECKLINGSOMRÅDEN ADMINISTRATION ÖVRIGT ÖVRIGA INTÄKTER Summa

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010. Verksamhetsplan 2010. för Folkhälsorådet i Grästorp

VERKSAMHETSPLAN 2010. Verksamhetsplan 2010. för Folkhälsorådet i Grästorp Verksamhetsplan 2010 för Folkhälsorådet i Grästorp 1 SAMMANFATTNING Detta är en ettårig verksamhetsplan med budget som visar vad folkhälsorådet i Grästorps kommun kommer prioritera vad gäller hälsofrämjande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2009

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2009 Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2009 SAMMANFATTNING Under 2009 har folkhälsorådet, utifrån den tagna verksamhetsplanen genomfört och följt upp olika insatser relaterade till de nationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2010

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2010 Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2010 SAMMANFATTNING Under 2010 har folkhälsorådet, utifrån den tagna verksamhetsplanen, genomfört och följt upp olika insatser relaterade till de nationella

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2006

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2006 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2006 Folkhälsoenheten Skaraborg Grästorps kommun Titel: Verksamhetsberättelse för Grästorps folkhälsoråd 2006 Författare: Folkhälsorådet i Grästorps kommun Typ av

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2004

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2004 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2004 Folkhälsoenheten Skaraborg Grästorps kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 Organisation... 3 Folkhälsorådets uppgift... 3 Prioriterade målområden... 4 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2005

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2005 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2005 Folkhälsoenheten Skaraborg Grästorps kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Övergripande aktiviteter... 4 Information och marknadsföring... 4 Folkhälsoinformation

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 Folkhälsoenheten Skaraborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 3 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Vårmarknad i Hälsans tecken!

Vårmarknad i Hälsans tecken! UPPFÖLJNING AV FOLKHÄLSORÅDETS MEDVERKAN VID VÅRMARKNADEN DEN 28 APRIL 2007 Vårmarknad i Hälsans tecken! Folkhälsorådets politiker Bertil Jonsson (HSN), Kent Hansson (KS), Ordf. Roger Andersson (KS), Jens

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

Folkhälsoplan 2016-2017. Grästorp

Folkhälsoplan 2016-2017. Grästorp Folkhälsoplan 2016-2017 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 2015 11 13 2.1 Dnr 383/2015 En god samhällsutveckling gynnar Grästorp Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA?

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA? HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur-

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad Reglemente Folkhälsorådet Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-09-09 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för folkhälsorådet Kommunstyrelsens beslut 128/10. 1 Syfte Folkhälsorådet

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan. HSN och Kommun

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan. HSN och Kommun Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 Mellan HSN och Kommun 1 Bakgrund Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av de insatser som finansierats av folkhälsomedel i enlighet

Läs mer

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Kommunledningsförvaltningen Kommunchef Diarienummer: 2015/295 Fastställd: 2015-10-08 Reviderad: RUTIN Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet 2/5 Bakgrund

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet 2015-05-22 1 Plats och tid Konferens Lumber och Karle Kvänum, 22 maj 2015, klockan 09.00-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S),

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 LYSEKILS KOMMUN Verksamhetsplan 2016 För folkhälsoarbetet i Lysekils kommun Folkhälsopolitiska rådet Verksamhetsplanen utgår från folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd norra

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 13.15 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Gunilla Josefsson Agneta Gustavsson, Lena

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Sida 1(1) BESLUTSUNDERLAG. Datum 2015-02-17. Folkhälsorådet. Ärende. Beslutsunderlag. 2 Folkhälsorådets. verksamhetsberättelse 2014

Sida 1(1) BESLUTSUNDERLAG. Datum 2015-02-17. Folkhälsorådet. Ärende. Beslutsunderlag. 2 Folkhälsorådets. verksamhetsberättelse 2014 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-17 Sida 1(1) Folkhälsorådet Ärende Beslutsunderlag 2 Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014 Essunga kommun--------------: Verksamhetsberättelse för folkhälsorådet i Essunga

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Folkhälsorådet i Grästorp

Verksamhetsberättelse för Folkhälsorådet i Grästorp Verksamhetsberättelse 2011 -för Folkhälsorådet i Grästorp INLEDNING... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 4 Folkhälsorådets sammansättning 2011 4 Beredningsgruppens sammansättning 2011 4 VERKSAMHETSOMRÅDEN 2011... 5

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 23 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl 08.30-11.30 Deltagare Anna Danielsbacka Stig Carlsson Peggy Johansson Lars Jönsson Beate Poetzsch

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Irene Karlsson, (C), BIN, ordf. Fredrik Nelander (S), KS Thore Svenson (M), SN Ulla Johansson (M), HSN, vice ordf. Rezkar Mohamad (S), HSN

Irene Karlsson, (C), BIN, ordf. Fredrik Nelander (S), KS Thore Svenson (M), SN Ulla Johansson (M), HSN, vice ordf. Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2011-12-07 1 Plats och tid Irma Familjerådgivning, kl. 09.00-11.45 (Ajournering kl. 09.45-10.10) ande Irene Karlsson, (C), BIN, ordf. Fredrik Nelander (S), KS Thore Svenson (M), SN Ulla

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet 2016-09-07 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsopolitiska rådet Plats och tid: Koch, Kommunhuset Forum kl. 09.00-12.00 ande: Åsa Karlsson (S), kommunstyrelsen, ordf. Ulla Gustafsson (M), kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00

PROTOKOLL. Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 1(9) Plats och tid ande Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Monica Samuelsson (S) ordförande Rose-Marie Fihn (FP) Anita Skoglund (M) vice ordförande Jarl Karlsson (S) Ale kommun Ale kommun Västra

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl. 14.00-16.30 ande Natrix Öjemark (C) Ordförande Katarina Roos (V) Ledamot

Läs mer

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Innehåll Folkhälsorådet... 1 Hjo kommun... 1 Verksamhetsplan 2011... 1 Inledning... 3 Folkhälsan ett samhällsansvar... 3 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Folkhälsorådet...

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011

Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011 Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011 Folkhälsoarbete i Tibro kommun Förord Att vakna upp på morgonen och känna oss friska och starka att möta ännu en dag med positiva utmaningar är för de

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Munkfors Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Munkfors Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Munkfors Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bergsvägen, Henån kl 08.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Roger Hansson Lars-Åke Gustavsson Gunilla Josefsson Christer Thobiasson Inga

Läs mer

Mitt liv på jobbet! Hälsoutvecklingsstrategi. för arbetsplatser i Grästorps Kommun

Mitt liv på jobbet! Hälsoutvecklingsstrategi. för arbetsplatser i Grästorps Kommun Mitt liv på jobbet! Hälsoutvecklingsstrategi för arbetsplatser i Grästorps Kommun En modern organisation med medvetna, kreativa och produktiva medarbetare förutsätter en hälsomedveten organisation och

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Antagen av styrgruppen för Ung i Säter 2015-02-20 6 Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Konventionen om barnets rättigheter I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET?

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET? FOLKHÄLSOPLAN Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2011-11-24 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Höganäs

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsoarbetet i Tjörns kommun Kommunkansliet Ann Karlsson Tjörn Möjligheternas ö

Verksamhetsplan för folkhälsoarbetet i Tjörns kommun Kommunkansliet Ann Karlsson Tjörn Möjligheternas ö Verksamhetsplan för folkhälsoarbetet i Tjörns kommun 2015 Kommunkansliet Ann Karlsson 2014-11-30 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Folkhälsoarbete i Tjörns kommun 6 1.1 Rådet för hälsa och hållbar utveckling...

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Alingsås folkhälsomål 2019

Alingsås folkhälsomål 2019 Alingsås folkhälsomål 2019 delmål 2010-2012 = ^åí~öéå=~î=âçããìåñìääã âíáöé OMMVJNOJNS= =OON 1. Inledning Alingsås folkhälsomål ingår i de övergripande målen för samhällsutveckling enligt styrmodellen för

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA Hälsa, en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA. God Folkhälsa, ett mål för samhället

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA Hälsa, en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA. God Folkhälsa, ett mål för samhället VERKSAMHETSLAN 2012 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA Hälsa, en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA God Folkhälsa, ett mål för samhället Nationella folkhälsomålet med de elva målområden Skydd mot smittspridning

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2 Inledning Folkhälsorådet beslutade vid mötet 2011-11-18 att revidera Folkhälsorådets verksamhetsplan för 2012. Verksamhetsplanen för folkhälsorådet anger inriktning

Läs mer

Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Essunga kommun 2008 2011

Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Essunga kommun 2008 2011 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Essunga kommun 2008 2011 Vision för Essunga kommun: Genom närheten i vår kommun skapar vi kreativa och meningsfulla möten där idéer förverkligas och

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2013-02-19 1 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (S) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (M) Lars Eriksson, BUN ordf. (KD) Katarina Karlsson,

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2003-04-11

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2003-04-11 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bergsvägen, Henån kl 08.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Roger Hansson Lars-Åke Gustavsson Christer Thobiasson Inga Göransson Sven-Ove

Läs mer