Mål- och kvalitetsuppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål- och kvalitetsuppföljning"

Transkript

1 Mål- och kvalitetsuppföljning Kommunfullmäktiges mål Satsningen på att utveckla publika evenemang i Tibro fortsatte under Countrydrottningen Jill Johnson lockade en stor publik till Ånaplan på UPPåNER med sitt band medan två fallskärmshoppande tomtar fyllde Stora torget på första advent. Kommunen, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fortsatte arbeta offensivt mot ungdomsarbetslösheten. Foto: Christina Froh, Mikael Ljungström och Josefine Larsson. Det målmedvetna arbetet med att öka Tibros attraktionskraft för såväl boende som besökare i linje med intentionerna i Vision Tibro har fortsatt Tibro har haft en positiv befolkningsutveckling under året. Antalet invånare har ökat från till Utvecklingen av publika evenemang och besöksnäringen har gjort att Tibro i allt högre grad kunnat etablera sig som evenemangs- och besöksort med publikdragande evenemang som UPPåNER, Möbeldagarna, Ljusvandringen och Julstämning samt sommarsatsningen 31 dagar i juli. Kommunen har under året gjort flera satsningar på att renovera, fräscha upp och utveckla offentliga miljöer och kommunala lokaler. Bland dessa satsningar märks bland annat om- och tillbyggnaden av förskolan Ängen, gestaltningsplaneåtgärderna i Stadsparken samt ombyggnationerna i Allégårdsfastigheten som har resulterat i nya lokaler för Äldrecentrum och Allégårdens nya restaurang Karlavagnen. Den offensiva satsningen på att minska ungdomsarbetslösheten har också drivits vidare under året. Kommunfullmäktiges två övergripande mål har varit styrande för årets arbete i kommunens verksamheter. Mål 1: Stärka Tibro som attraktiv kommun för invånare och besökare Förväntat resultat: Nöjdare och stoltare Tibrobor Fler familjer flyttar till Tibro Fler besökare till Tibro Fortsatt utveckling av intressanta områden och mötesplatser i Tibro Tibro kommun har tagit ytterligare steg mot att uppnå de lokala miljömålen Strategi: Utveckla våra mötesplatser Årsredovisning Tibro kommun

2 Tibro kommun inledde ett samarbete med Hjo och Tidaholm i syfte att förbättra besöksservicen och marknadsföringen av besöksmål. Den 10 april genomfördes en workshop om värdskap och bemötande i Hjo. Foto: Lars-Ola Carlén/SLA I början av juni genomfördes UPPåNER-festivalen för tredje året i rad. Nytt för året var satsningen på en motordag, Bilar Bågar och Blommor, och ett mångkulturellt nationaldagsfirande på Ånaplan. Foto: Christina Froh Skapa en trygg hemvist där mångfald och olikheter ses som en tillgång Stärka barns och ungas inflytande i frågor som berör dem Genom nätverksarbete utveckla stödet till ett brett föreningsliv Måluppfyllelse: Av de enkätundersökningar som genomförts i kommunen under året framgår att Tibroborna i stort sett är nöjda med kommunens verksamheter. Förvaltningarna upplever att kontakterna med invånarna i huvudsak är positiva. Med nedanstående beskrivningar av hur kommunens verksamheter arbetat med att nå fullmäktiges mål som grund går det sammantaget att göra bedömningen att Tibro stärkt sin roll som en attraktiv kommun. Antalet invånare i Tibro fortsätter att öka. Många barnfamiljer har flyttat till Tibro under året, de flesta med utländsk bakgrund. Detta har förstås inneburit ett ökat tryck på förskolor och skolor, som gör sitt yttersta för att möta de nya medborgarna på ett bra och utvecklande sätt. Under 2014 inleddes planeringen av hur nya invånare ska välkomnas till kommunen. Idén är att skicka någon form av välkomstpaket till nyinflyttade och ett lycka tillkort till dem som flyttar. Besökssiffrorna vid de evenemang som anordnats är alltjämt höga, vilket tyder på att kommunen har en attraktionskraft även på besökare från andra kommuner. Kommunens olika mötesplatser har utvecklats under året, bland annat genom att flera lokaler för utbildning och äldreomsorg har byggts om för att bättre tillgodose verksamheternas behov. Förberedelserna för att ta ett samlat grepp kring skollokaler har gjorts genom att en förstudie har inletts. När det gäller mångfaldsfrågor har kommunen under året fattat beslut om att införa ett helt nytt arbetssätt när det gäller integration i samhället. En kartläggning av det arbete som sker i de olika förvaltningarna mynnade ut i ett beslut om att anställa en utvecklingsledare för integrationsarbetet i kommunen. Utvecklarens uppgift blir, förutom att vara en kunskapsbank och inspiratör för övriga aktörer, att hålla samman den förvaltningsöverskridande grupp som bildades under utredningstiden. Tanken är att det nya arbetssättet ska bidra till att ge människor som kommer till Tibro de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper och förmågor så att de kan bidra till samhällsutvecklingen. När det gäller barns och ungas inflytande får man anse att de politiska riktlinjerna som införts har inneburit ett ökat fokus på dessa frågor. Arbetet får också en tydligare tyngd i det politiska arbetet genom att alla nämnder har representation i Barnrättsgruppen. Nätverksarbete är ett signum för Tibro kommun. Det bedrivs tydligt i de olika nämnderna, i olika näringsgrenar och inom föreningslivet. Alla verksamheter som arbetar med evenemang gör det i samverkan med föreningslivet och kommunen bedriver ett aktivt arbete med att utveckla ortens evenemang genom samverkan. Fortsatt utveckling av besöksnäringen Satsningen på att utveckla Tibro som besöks- och evenemangsort fortsatte med oförminskad kraft under Vikten av detta arbete betonades genom att det avsattes särskilda medel för publika evenemang i budgeten. Inför sommaren arbetade kommunen målmedvetet med att förbättra både besöksservicen och marknadsföringen av Tibros besöksmål. Som ett led i det arbetet inledde Hjo, Tibro och Tidaholm ett närmare samarbete under våren. Torsdagen den 10 april genomförde de tre kommunerna en gemensam workshop om bemötande och värdskap i Hjo för företag som arbetar med besöksnäring och företag som visat intresse för att bli turistserviceplatser. Hjo, Tibro och Tidaholm tog också fram ett par gemensamma tematurer och marknadsförde sig tillsammans i årets Skaraborgskarta. Vid sidan av besökscentrumet på Inredia etablerades tre turistserviceplatser i kommunen: på Pressbyrån, VillAnns Café och Folkets Park/Mini-zoo. Personal från Tillväxt Tibro, som ansvarar för besöksverksamheten sedan den 1 juli, gjorde personliga besök på samtliga turistbyråer i Skaraborg inför sommarsäsongen. 18 Årsredovisning Tibro kommun 2014

3 Den 16 oktober arrangerades en ny ljusvandring i Tibro. Under evenemanget, som lockade cirka personer, bjöds det på ljusinriktade programpunkter och en rad byggnader belystes på ett effektfullt sätt. Foto: Mikael Ljungström/Scandphoto Under andra halvåret gjordes en satsning på att öka tillgängligheten till Rankås fritidsområde. Parkeringen gjordes i ordning och nya informationsskyltar som ger en tydligare vägledning om vad som finns i området sattes upp. Foto: Dan Carlsson 2013 års lyckade satsning på att lyfta fram och marknadsföra sommaraktiviteter i Tibro låg till grund för årets besökspaket med besöksbroschyren Upplev Tibro, informationsbladet 31 dagar i juli, evenemangsinformation på turistwebb och kommunhemsida, besökssidan tibro.se/sommarupplevelser samt annonser i de lokala tidningarnas turistbilagor. Tibro har under året befäst sin roll som evenemangsort. UPPå- NER-festivalen, som ägde rum på Ånaplan den 5-7 juni, var välbesökt. Festivalen, som i år genomfördes för tredje året i rad, är en folkfest som bygger på kreativitet, delaktighet och samverkan mellan kommunen och föreningar, organisationer, företag, kyrkor och privatpersoner. Under tre dagar görs Ånaplan till en mötesplats fylld av musik, idrott, gemenskap och skapande verksamhet. Nytt för året var satsningen på ett mångkulturellt nationaldagsfirande, fordonsutställningen Bilar, Bågar & Blommor och en avslutande familjedag med olika aktiviteter. Sveriges countrydrottning Jill Johnson fyllde området framför Ånaplanscenen när hon bjöd på en timslång konsert med rak och innerlig countryrock med sitt band. Diggiloo-showen den 8 augusti drog mer än personer till Ånaplan, vilket är publikrekord i Tibro när det gäller konserter. Precis som förra året bjöd Diggiloo-gänget på en proffsig mix av sång, musik och humor. En riktig helkväll. Ljusvandringen i oktober genomfördes för andra året. Årets evenemang besöktes av närmare personer. Det fanns 26 programpunkter med ljus och ännu fler ljuspunkter att beskåda. Allt från enstaka ljus i lyktor som man kunde göra själv i Tibros glasverkstad och upplysta höghus till troll, färgglada spöken och en glödande park av 800 sprakande ljuslyktor, gjorda av barn på Tibros för- och grundskolor. Ett annat årligen återkommande evenemang som lockade fler besökare än vanligt var Julstämning, som Lions och Röda korset arrangerar tillsammans med Tibros butiker, Tibro kommun, SLA och Sveriges Blåbandsungdom. En bidragande orsak till detta var självklart att två tomtar anlände till Stora Torget från luften med fallskärm! Satsningar för ökad trivsel Tibro kommun har under året gjort en rejäl satsning på att utveckla Rankås fritidsområde. Skyltningen har förbättrats och parkeringen har fått en uppfräschning för att området ska bli tillgängligt för flera. Kommunen har också medverkat till att ett nytt mountainbikespår, som kan användas för internationella tävlingar, iordningställts. Ett första steg mot förverkligandet av gestaltningsplanen har tagits genom en satsning på miljön i stadsparken och infarten till Skövdevägen från väg 49. Mer information om dessa satsningar finns på sidorna Nya lokaler En hel del arbete har under året lagts ner på att renovera, utveckla och fräscha upp skol- och förskolelokaler samt lokaler för vård och omsorg. Kommunens korttidsboenden Anemonen och Pionen har renoverats och Äldrecentrum har fått nya lokaler i Allégårdens före detta matsal, som i sin tur ersatts med en helt ny restaurang, Karlavagnen. På Bäcklidens äldreboende har arbetet med att modernisera och fräscha upp gemensamma utrymmen fortsatt och ett par avdelningskök har bytts ut. En omfattande om- och tillbyggnad av Ängens förskola genomfördes under året och i november invigde motocrossgymnasiet, MX, nya lokaler samtidigt som elever som utmärkt sig under hösten uppmärksammades. I början av året slöt kommunen ett avtal med Migrationsverket om att starta ett hem för ensamkommande barn. Planering och rekrytering av personal vidtog och en tom avdelning på Bäcklidens äldreboende renoverades och anpassades till den nya verksamheten som öppnade i början av juni. De tio platserna fylldes snabbt, så i slutet av året utökades antalet platser till tolv, med sju platser vikta för asylsökande. Grönt bokslut Tibro kommun har tagit ytterligare steg mot att uppnå de lokala miljömålen genom att effektivisera energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi under året: Häggetorpsskolan och Torpets förskola har anslutits till det bioeldade fjärrvärmenätet. Årsredovisning Tibro kommun

4 Kommunen har sparat kwh genom effektivare gatlampor. 170 belysningsarmaturer har försetts med LED-lampor. 100 % av den el som kommunen köper till sina lokaler och verksamheter kommer från vattenkraft. ECO Driving-satsningen har fortsatt genom att personalen på Samhällsbyggnad har utbildats. Cirka 16 % ekologiska livsmedel och cirka 75 % svenskt kött används i köken i skolor, förskolor och äldreboenden. Andra miljöinsatser som är värda att nämna är att Tibro kommuns naturvårdsprogram har färdigställts och antagits av kommunfullmäktige under året. Ett större arbete med att byta vattenledningen till Hönsa genomfördes under hösten. Dessutom har förskolan dragit i gång ett arbete kring kreativ återvinning där spillmaterial från näringslivet återanvänds som pedagogiskt material för att stimulera barnens entreprenöriella lärande. Folkhälsobokslut Folkhälsoarbetet har utvecklats strategiskt under året. Folkhälsorådet har arbetat med att främja Tibrobornas hälsa med följande mål som grund: Trygga och goda uppväxtvillkor En jämlik och trygg fritid som genomsyras av delaktighet och inflytande Ökad fysisk aktivitet och goda matvanor Minskat bruk av tobak, alkohol och droger För att stärka effekterna av folkhälsoarbetet i kommunen har folkhälsoplaneraren arbetat nära kultur- och fritidsförvaltningen samt stöttat det förebyggande arbetet genom att delta i kommunens samrådsgrupp, som leder Tibros socioekonomiska arbete. Folkhälsoplaneraren har också samarbetat med skolan inom området hälsofrämjande skolutveckling. Folkhälsorådet har därutöver stöttat Hälsodagen på Inredia, ett arrangemang där olika företag erbjöd Tibroborna hälsoföreläsningar, behandlingar och prova påaktiviteter. Mål 2: Bidra till ett kreativt och nyskapande näringsliv Förväntat resultat: Stödja ett brett näringsliv där jämställdhet och mångfald är en förutsättning för tillväxt Stärka samarbetet med näringslivet genom att ytterligare utveckla vårt nätverksarbete Arbeta för att minska utanförskapet bland unga och utrikesfödda Strategi: Bibehålla en hög näringslivsranking Bidra till att företag som redan finns i Tibro utvecklas och att fler företag etablerar sig i kommunen Bidra till att få fler unga och utrikesfödda i arbete Satsningen på Inredia:Walks, en modevisning med möbler och Inredia:Talks, intervjuer med branschfolk och spännande personligheter lockade många till Inredias monter på Stockholm Furniture Fair i februari. Foto: Mona-Lena Beckman Måluppfyllelse: Tibro har backat 27 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. En analys av resultatet har genomförts och Tillväxt Tibro har fört ett resonemang med företagare och andra aktörer, såväl enskilt som i Tibros företagsnätverk, om viktiga förbättringsområden. Kommunens politiker och tjänstemän kommer att genomföra fler planerade företagsbesök för att få en så tydlig bild som möjligt av företagens syn på Tibro som näringslivsort och grunden till ett åtgärdsprogram har lagts. Tillståndet hos företagen i Tibro följer konjunkturen och det gäller även arbetslöshetssiffrorna. Konjunkturen visade en svag uppgång under 2014, vilket medförde att arbetslösheten sjönk totalt sett. Forfarande är den dock hög bland unga och framför allt bland utrikesfödda. Antal arbetslösa i Tibro Vuxna Ungdomar Utrikesfödda Många gemensamma ansträngningar har gjorts under året för att komma tillrätta med problemen. Signaler under hösten visade att det finns företag i Tibro som utvecklas kraftigt och kommer att ha ett ökat anställningsbehov de närmaste åren, medan andra har det tyngre. 49 företag har etablerats under Kommunens arbete med att skapa goda förutsättningar för näringslivet fortsätter och i det sammanhanget har Inrediasatsningen stor betydelse. Det nya näringslivsbolaget InTibro tog över driften av Inrediahuset vid årsskiftet, och förhoppningen är att engagemanget i Inredia ska öka bland företagen och att Inredia som utvecklingsnav ska utvecklas. Kommunen gör allt som är möjligt för att bidra i det arbetet. Kommunen driver fem olika företagsnätverk med handeln, fastighetsägarna, Tibroföretagens nya nätverk, möbel- och inredningsföretagen och landsbygdsnätverket. Nätverket för företagen på landsbygden är det yngsta nätverket och en kartläggning av landsbygdsföretag gjordes redan under Arbetet i nätverket har tagit rejäl fart under 2014 och kommunens samarbete med den lokala styrelsen i LRF har utvecklats på ett konstruktivt sätt. För att visa att man menar allvar med att se jämställdhet som en tillväxtfaktor har kommunen antagit Västra Götalands avsiktsför- 20 Årsredovisning Tibro kommun 2014

5 Sandra Wiberg, Christina Froh och Magnus Thomson från Tibro kommun arbetade fram den ansökan som låg till grund för QMcertifieringen av kommunens samarbete med handeln och fastighetsägarna tillsammans med Anna-Karin Johansson från Tibro Handel och Peo Andersson från fastighetsägarna. Kommunalråden Rolf Eriksson och Claes Jägevall tog emot certifieringsdiplomet på Näringslivsgalan den 13 november. Foto: Christina Froh och Marie Andersson klaring Jämställt Västra Götaland, en del i regionens tillväxtprogram VG Kommunen har också inlett ett långsiktigt samarbete med EDCS-resurscentrum för jämställdhet och mångfald, för att jämställdhetsperspektivet verkligen ska integreras i utvecklingsarbetet och för att synliggöra hur jämställdhets- och mångfaldsperspektivet kan bli en motor för innovation och utveckling. För första gången arrangerades tillväxtdagar i Tibro kommun. Kommunens näringslivsenhet, Tillväxt Tibro, ansvarade för samordningen av dagarna. Arrangemanget bestod av en kommundag, en arbetsmarknadsdag, en näringslivsdag och en föreningsdag och avslutades med Idrottsfestivalen, som anordnades i Tibroparken. QM-certifiering och Årets centrumutvecklare Kommunen har satt upp som mål att delta i tävlingen om utmärkelsen Årets stadskärna För att komma i fråga måste samarbetet mellan kommunen, fastighetsägarna och handeln QMcertifieras. En arbetsgrupp bestående av representanter från Tibro Handel, Fastighetsägarna och Tibro kommun bildades och ansökan färdigställdes under året. Ansökan godkändes och kommunen fick officiellt ta emot diplomet för QM-certifieringen på Tibros näringslivsgala den 13 november. Kommunens QM-grupp deltog i evenemanget årets stadskärna i Västerås den 22 maj. Extra glädjande var att kommunens marknadsutvecklare Magnus Thomson utsågs till årets centrumutvecklare 2014 av juryn. Han belönades för att han genom kreativitet och nytänkande kan få saker att hända som ingen trodde var möjliga. Arbetet med centrumutveckling sker i samverkan med handeln och fastighetsägarna. Fortsatt satsning på aktiviteter för arbetssökande En rad aktiviteter för arbetssökande har genomförts på Inredia i samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivsbolaget InTibro. Syftet med aktiviteterna har dels varit att inspirera unga arbetssökande till att våga pröva nya saker. Dels att ge de arbetssökande möjlighet att träffa arbetsgivare för att antingen söka ett jobb eller förstå vad det är för kompetenser som arbetgivare vill ha. Exempel på genomförda aktiviteter är: Speedmeeting, där arbetssökande fick möjlighet att träffa ett antal arbetsgivare och berätta om sina kunskaper, erfarenheter och önskemål. Yrkesinspirationskvällar, där arbetssökande getts möjlighet att lyssna till och träffa inspiratörer från olika branscher. Den 3 december hölls en rekryteringsmässa på Inredia för arbetssökande i alla åldrar, där lokala företag, kommuner, bemanningsföretag och andra arbetsgivare medverkade. Över 900 personer besökte mässan. Under hösten skapades mötesplatsen Mötesplatsen på Näringslivets Hus för att stärka stödet till arbetssökande. Varje tisdagsoch torsdagsförmiddag går det att få hjälp och svar på frågor om hur man bäst kan rusta sig för att hitta ett nytt jobb eller en intressant utbildning. Utifrån varje besökares behov skapas aktiviteter som genomförs enskilt eller i grupp. För att inspirera och informera gymnasieelever inför framtida yrkesval arrangerades en efter-gymnasiet-dag med utställare och föreläsare på Fågelviksgymnasiet. Arbetsmarknadsenheten höll i en intressant programpunkt där en panel med arbetsgivare gav värdefulla tips. Barn & Utbildning och näringslivsbolaget InTibro tog under året ett mer samlat grepp om hur man ska arbeta med företagskontakter i Tibros förskolor och skolor. Den 18 mars träffades skoloch förskolepersonal och företagare till en kick-off på Inredia och tog fram grunden till en gemensam strategi. En övergripande verksamhetsplan har därefter tagits fram. Under sommaren fick fem ungdomar prova på att driva egna företag inom ramen för konceptet sommarlovsentreprenörer, vilket gav de medverkande värdefulla kunskaper om företagande. Inredia på Stockholm Furniture Fair Årets Inrediasatsning på möbelmässan Stockholm Furniture Fair blev lyckad. Det nya inslaget Inredia:Talks med möten med branschfolk och spännande personligheter lockade många till montern, liksom Inredias torsdagsmingel med möbelmodeshowen Inredia:Walks, en äkta catwalk av möbler! Möblerna i Inredia:Walks hade valts ut av Inredia ur Greenhouse, den sektion av möbelmässan som presenterar svenska och internationella formgivningsskolors utvalda skapelser. Medverkande skolor var bland andra Konst- och designhögskolan i Bergen, Textilhögskolan i Borås, Steneby, TTC, HDK och Art College. Modevisningen utfördes av elever från Folkuniversitetets projektkoordinatorsutbildning i Tibro och blev väldigt uppskattad av den stora publiken. Årsredovisning Tibro kommun

BUDGET 2015. Tibro kommun

BUDGET 2015. Tibro kommun BUDGET 2015 Tibro kommun Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Innehållsförteckning Inledning Kommunalråden har ordet... 4 Budget 2015 i korthet... 5 Organisation...

Läs mer

Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli

Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Årsredovisning 2013 Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Malm/SLA, Christina von Brömssen Tryck

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK)

Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK) Verksamhetsplan 2015 Kommunledningskontoret (KLK) Enhetens uppdrag: Kommunledning inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politik och förvaltning. Staben innefattar ekonomi, IT,

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun Foto Arkeologikonsult Årsredovisning 2013 Enköpings kommun INNEHÅLL 3 Spadtag och bandklippning 4-40 4 FörvaltningsberättelseR 5 Kommunens målstyrning 21 Ekonomi 25 Personal 28 Händelser av betydelse 32

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Års redovisning 2013 Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Grafisk form (baserad på Alingsås kommuns grafiska profil) och original: Adekvat Form AB, Tollered Bilder där inget annat anges: Alingsås

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd 2012-02-14 beslut 11 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser... 6 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling...

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014 Årsredovisning 2014 Nybro kommun 2014 Omvärldsanalys... 5 Målavstämning kommunfullmäktiges mål... 8 Kommunfullmäktiges uppdrag... 21 Finansiell analys... 22 Nämnder och bolags resultatredovisning... 33

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-04-15 1 (1) KFN/2015:/582 Dag och tid 2015-04-21, klockan 13:00 Plats Sammanträdesrummet, Stadsmuséet Ärende Beteckning AUs förslag till

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28 Delårsrapport -07-31 Fastställd av KF -10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid Kulturavdelning N3 Mötesplats för ung kultur Kronan kulturhus Trollhättans Stadsbibliotek Fritidsanläggningar Fritidsgårdar Föreningsstöd VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

Läs mer

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN

Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Bokslut 2013 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN Vi måste kunna hantera snabba förändringar i samhället Det fanns hopp och förväntningar om att den långvariga lågkonjunkturen i västvärlden skulle ge med sig. Detta

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet

godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet Malmö stad Kulturförvaltningen Datum 2014-02-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Årsanalys 2013 [Diarienummer] Sammanfattning Förvaltningen har sammanställt

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer