Mål- och kvalitetsuppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål- och kvalitetsuppföljning"

Transkript

1 Mål- och kvalitetsuppföljning Kommunfullmäktiges mål Satsningen på att utveckla publika evenemang i Tibro fortsatte under Countrydrottningen Jill Johnson lockade en stor publik till Ånaplan på UPPåNER med sitt band medan två fallskärmshoppande tomtar fyllde Stora torget på första advent. Kommunen, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fortsatte arbeta offensivt mot ungdomsarbetslösheten. Foto: Christina Froh, Mikael Ljungström och Josefine Larsson. Det målmedvetna arbetet med att öka Tibros attraktionskraft för såväl boende som besökare i linje med intentionerna i Vision Tibro har fortsatt Tibro har haft en positiv befolkningsutveckling under året. Antalet invånare har ökat från till Utvecklingen av publika evenemang och besöksnäringen har gjort att Tibro i allt högre grad kunnat etablera sig som evenemangs- och besöksort med publikdragande evenemang som UPPåNER, Möbeldagarna, Ljusvandringen och Julstämning samt sommarsatsningen 31 dagar i juli. Kommunen har under året gjort flera satsningar på att renovera, fräscha upp och utveckla offentliga miljöer och kommunala lokaler. Bland dessa satsningar märks bland annat om- och tillbyggnaden av förskolan Ängen, gestaltningsplaneåtgärderna i Stadsparken samt ombyggnationerna i Allégårdsfastigheten som har resulterat i nya lokaler för Äldrecentrum och Allégårdens nya restaurang Karlavagnen. Den offensiva satsningen på att minska ungdomsarbetslösheten har också drivits vidare under året. Kommunfullmäktiges två övergripande mål har varit styrande för årets arbete i kommunens verksamheter. Mål 1: Stärka Tibro som attraktiv kommun för invånare och besökare Förväntat resultat: Nöjdare och stoltare Tibrobor Fler familjer flyttar till Tibro Fler besökare till Tibro Fortsatt utveckling av intressanta områden och mötesplatser i Tibro Tibro kommun har tagit ytterligare steg mot att uppnå de lokala miljömålen Strategi: Utveckla våra mötesplatser Årsredovisning Tibro kommun

2 Tibro kommun inledde ett samarbete med Hjo och Tidaholm i syfte att förbättra besöksservicen och marknadsföringen av besöksmål. Den 10 april genomfördes en workshop om värdskap och bemötande i Hjo. Foto: Lars-Ola Carlén/SLA I början av juni genomfördes UPPåNER-festivalen för tredje året i rad. Nytt för året var satsningen på en motordag, Bilar Bågar och Blommor, och ett mångkulturellt nationaldagsfirande på Ånaplan. Foto: Christina Froh Skapa en trygg hemvist där mångfald och olikheter ses som en tillgång Stärka barns och ungas inflytande i frågor som berör dem Genom nätverksarbete utveckla stödet till ett brett föreningsliv Måluppfyllelse: Av de enkätundersökningar som genomförts i kommunen under året framgår att Tibroborna i stort sett är nöjda med kommunens verksamheter. Förvaltningarna upplever att kontakterna med invånarna i huvudsak är positiva. Med nedanstående beskrivningar av hur kommunens verksamheter arbetat med att nå fullmäktiges mål som grund går det sammantaget att göra bedömningen att Tibro stärkt sin roll som en attraktiv kommun. Antalet invånare i Tibro fortsätter att öka. Många barnfamiljer har flyttat till Tibro under året, de flesta med utländsk bakgrund. Detta har förstås inneburit ett ökat tryck på förskolor och skolor, som gör sitt yttersta för att möta de nya medborgarna på ett bra och utvecklande sätt. Under 2014 inleddes planeringen av hur nya invånare ska välkomnas till kommunen. Idén är att skicka någon form av välkomstpaket till nyinflyttade och ett lycka tillkort till dem som flyttar. Besökssiffrorna vid de evenemang som anordnats är alltjämt höga, vilket tyder på att kommunen har en attraktionskraft även på besökare från andra kommuner. Kommunens olika mötesplatser har utvecklats under året, bland annat genom att flera lokaler för utbildning och äldreomsorg har byggts om för att bättre tillgodose verksamheternas behov. Förberedelserna för att ta ett samlat grepp kring skollokaler har gjorts genom att en förstudie har inletts. När det gäller mångfaldsfrågor har kommunen under året fattat beslut om att införa ett helt nytt arbetssätt när det gäller integration i samhället. En kartläggning av det arbete som sker i de olika förvaltningarna mynnade ut i ett beslut om att anställa en utvecklingsledare för integrationsarbetet i kommunen. Utvecklarens uppgift blir, förutom att vara en kunskapsbank och inspiratör för övriga aktörer, att hålla samman den förvaltningsöverskridande grupp som bildades under utredningstiden. Tanken är att det nya arbetssättet ska bidra till att ge människor som kommer till Tibro de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper och förmågor så att de kan bidra till samhällsutvecklingen. När det gäller barns och ungas inflytande får man anse att de politiska riktlinjerna som införts har inneburit ett ökat fokus på dessa frågor. Arbetet får också en tydligare tyngd i det politiska arbetet genom att alla nämnder har representation i Barnrättsgruppen. Nätverksarbete är ett signum för Tibro kommun. Det bedrivs tydligt i de olika nämnderna, i olika näringsgrenar och inom föreningslivet. Alla verksamheter som arbetar med evenemang gör det i samverkan med föreningslivet och kommunen bedriver ett aktivt arbete med att utveckla ortens evenemang genom samverkan. Fortsatt utveckling av besöksnäringen Satsningen på att utveckla Tibro som besöks- och evenemangsort fortsatte med oförminskad kraft under Vikten av detta arbete betonades genom att det avsattes särskilda medel för publika evenemang i budgeten. Inför sommaren arbetade kommunen målmedvetet med att förbättra både besöksservicen och marknadsföringen av Tibros besöksmål. Som ett led i det arbetet inledde Hjo, Tibro och Tidaholm ett närmare samarbete under våren. Torsdagen den 10 april genomförde de tre kommunerna en gemensam workshop om bemötande och värdskap i Hjo för företag som arbetar med besöksnäring och företag som visat intresse för att bli turistserviceplatser. Hjo, Tibro och Tidaholm tog också fram ett par gemensamma tematurer och marknadsförde sig tillsammans i årets Skaraborgskarta. Vid sidan av besökscentrumet på Inredia etablerades tre turistserviceplatser i kommunen: på Pressbyrån, VillAnns Café och Folkets Park/Mini-zoo. Personal från Tillväxt Tibro, som ansvarar för besöksverksamheten sedan den 1 juli, gjorde personliga besök på samtliga turistbyråer i Skaraborg inför sommarsäsongen. 18 Årsredovisning Tibro kommun 2014

3 Den 16 oktober arrangerades en ny ljusvandring i Tibro. Under evenemanget, som lockade cirka personer, bjöds det på ljusinriktade programpunkter och en rad byggnader belystes på ett effektfullt sätt. Foto: Mikael Ljungström/Scandphoto Under andra halvåret gjordes en satsning på att öka tillgängligheten till Rankås fritidsområde. Parkeringen gjordes i ordning och nya informationsskyltar som ger en tydligare vägledning om vad som finns i området sattes upp. Foto: Dan Carlsson 2013 års lyckade satsning på att lyfta fram och marknadsföra sommaraktiviteter i Tibro låg till grund för årets besökspaket med besöksbroschyren Upplev Tibro, informationsbladet 31 dagar i juli, evenemangsinformation på turistwebb och kommunhemsida, besökssidan tibro.se/sommarupplevelser samt annonser i de lokala tidningarnas turistbilagor. Tibro har under året befäst sin roll som evenemangsort. UPPå- NER-festivalen, som ägde rum på Ånaplan den 5-7 juni, var välbesökt. Festivalen, som i år genomfördes för tredje året i rad, är en folkfest som bygger på kreativitet, delaktighet och samverkan mellan kommunen och föreningar, organisationer, företag, kyrkor och privatpersoner. Under tre dagar görs Ånaplan till en mötesplats fylld av musik, idrott, gemenskap och skapande verksamhet. Nytt för året var satsningen på ett mångkulturellt nationaldagsfirande, fordonsutställningen Bilar, Bågar & Blommor och en avslutande familjedag med olika aktiviteter. Sveriges countrydrottning Jill Johnson fyllde området framför Ånaplanscenen när hon bjöd på en timslång konsert med rak och innerlig countryrock med sitt band. Diggiloo-showen den 8 augusti drog mer än personer till Ånaplan, vilket är publikrekord i Tibro när det gäller konserter. Precis som förra året bjöd Diggiloo-gänget på en proffsig mix av sång, musik och humor. En riktig helkväll. Ljusvandringen i oktober genomfördes för andra året. Årets evenemang besöktes av närmare personer. Det fanns 26 programpunkter med ljus och ännu fler ljuspunkter att beskåda. Allt från enstaka ljus i lyktor som man kunde göra själv i Tibros glasverkstad och upplysta höghus till troll, färgglada spöken och en glödande park av 800 sprakande ljuslyktor, gjorda av barn på Tibros för- och grundskolor. Ett annat årligen återkommande evenemang som lockade fler besökare än vanligt var Julstämning, som Lions och Röda korset arrangerar tillsammans med Tibros butiker, Tibro kommun, SLA och Sveriges Blåbandsungdom. En bidragande orsak till detta var självklart att två tomtar anlände till Stora Torget från luften med fallskärm! Satsningar för ökad trivsel Tibro kommun har under året gjort en rejäl satsning på att utveckla Rankås fritidsområde. Skyltningen har förbättrats och parkeringen har fått en uppfräschning för att området ska bli tillgängligt för flera. Kommunen har också medverkat till att ett nytt mountainbikespår, som kan användas för internationella tävlingar, iordningställts. Ett första steg mot förverkligandet av gestaltningsplanen har tagits genom en satsning på miljön i stadsparken och infarten till Skövdevägen från väg 49. Mer information om dessa satsningar finns på sidorna Nya lokaler En hel del arbete har under året lagts ner på att renovera, utveckla och fräscha upp skol- och förskolelokaler samt lokaler för vård och omsorg. Kommunens korttidsboenden Anemonen och Pionen har renoverats och Äldrecentrum har fått nya lokaler i Allégårdens före detta matsal, som i sin tur ersatts med en helt ny restaurang, Karlavagnen. På Bäcklidens äldreboende har arbetet med att modernisera och fräscha upp gemensamma utrymmen fortsatt och ett par avdelningskök har bytts ut. En omfattande om- och tillbyggnad av Ängens förskola genomfördes under året och i november invigde motocrossgymnasiet, MX, nya lokaler samtidigt som elever som utmärkt sig under hösten uppmärksammades. I början av året slöt kommunen ett avtal med Migrationsverket om att starta ett hem för ensamkommande barn. Planering och rekrytering av personal vidtog och en tom avdelning på Bäcklidens äldreboende renoverades och anpassades till den nya verksamheten som öppnade i början av juni. De tio platserna fylldes snabbt, så i slutet av året utökades antalet platser till tolv, med sju platser vikta för asylsökande. Grönt bokslut Tibro kommun har tagit ytterligare steg mot att uppnå de lokala miljömålen genom att effektivisera energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi under året: Häggetorpsskolan och Torpets förskola har anslutits till det bioeldade fjärrvärmenätet. Årsredovisning Tibro kommun

4 Kommunen har sparat kwh genom effektivare gatlampor. 170 belysningsarmaturer har försetts med LED-lampor. 100 % av den el som kommunen köper till sina lokaler och verksamheter kommer från vattenkraft. ECO Driving-satsningen har fortsatt genom att personalen på Samhällsbyggnad har utbildats. Cirka 16 % ekologiska livsmedel och cirka 75 % svenskt kött används i köken i skolor, förskolor och äldreboenden. Andra miljöinsatser som är värda att nämna är att Tibro kommuns naturvårdsprogram har färdigställts och antagits av kommunfullmäktige under året. Ett större arbete med att byta vattenledningen till Hönsa genomfördes under hösten. Dessutom har förskolan dragit i gång ett arbete kring kreativ återvinning där spillmaterial från näringslivet återanvänds som pedagogiskt material för att stimulera barnens entreprenöriella lärande. Folkhälsobokslut Folkhälsoarbetet har utvecklats strategiskt under året. Folkhälsorådet har arbetat med att främja Tibrobornas hälsa med följande mål som grund: Trygga och goda uppväxtvillkor En jämlik och trygg fritid som genomsyras av delaktighet och inflytande Ökad fysisk aktivitet och goda matvanor Minskat bruk av tobak, alkohol och droger För att stärka effekterna av folkhälsoarbetet i kommunen har folkhälsoplaneraren arbetat nära kultur- och fritidsförvaltningen samt stöttat det förebyggande arbetet genom att delta i kommunens samrådsgrupp, som leder Tibros socioekonomiska arbete. Folkhälsoplaneraren har också samarbetat med skolan inom området hälsofrämjande skolutveckling. Folkhälsorådet har därutöver stöttat Hälsodagen på Inredia, ett arrangemang där olika företag erbjöd Tibroborna hälsoföreläsningar, behandlingar och prova påaktiviteter. Mål 2: Bidra till ett kreativt och nyskapande näringsliv Förväntat resultat: Stödja ett brett näringsliv där jämställdhet och mångfald är en förutsättning för tillväxt Stärka samarbetet med näringslivet genom att ytterligare utveckla vårt nätverksarbete Arbeta för att minska utanförskapet bland unga och utrikesfödda Strategi: Bibehålla en hög näringslivsranking Bidra till att företag som redan finns i Tibro utvecklas och att fler företag etablerar sig i kommunen Bidra till att få fler unga och utrikesfödda i arbete Satsningen på Inredia:Walks, en modevisning med möbler och Inredia:Talks, intervjuer med branschfolk och spännande personligheter lockade många till Inredias monter på Stockholm Furniture Fair i februari. Foto: Mona-Lena Beckman Måluppfyllelse: Tibro har backat 27 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. En analys av resultatet har genomförts och Tillväxt Tibro har fört ett resonemang med företagare och andra aktörer, såväl enskilt som i Tibros företagsnätverk, om viktiga förbättringsområden. Kommunens politiker och tjänstemän kommer att genomföra fler planerade företagsbesök för att få en så tydlig bild som möjligt av företagens syn på Tibro som näringslivsort och grunden till ett åtgärdsprogram har lagts. Tillståndet hos företagen i Tibro följer konjunkturen och det gäller även arbetslöshetssiffrorna. Konjunkturen visade en svag uppgång under 2014, vilket medförde att arbetslösheten sjönk totalt sett. Forfarande är den dock hög bland unga och framför allt bland utrikesfödda. Antal arbetslösa i Tibro Vuxna Ungdomar Utrikesfödda Många gemensamma ansträngningar har gjorts under året för att komma tillrätta med problemen. Signaler under hösten visade att det finns företag i Tibro som utvecklas kraftigt och kommer att ha ett ökat anställningsbehov de närmaste åren, medan andra har det tyngre. 49 företag har etablerats under Kommunens arbete med att skapa goda förutsättningar för näringslivet fortsätter och i det sammanhanget har Inrediasatsningen stor betydelse. Det nya näringslivsbolaget InTibro tog över driften av Inrediahuset vid årsskiftet, och förhoppningen är att engagemanget i Inredia ska öka bland företagen och att Inredia som utvecklingsnav ska utvecklas. Kommunen gör allt som är möjligt för att bidra i det arbetet. Kommunen driver fem olika företagsnätverk med handeln, fastighetsägarna, Tibroföretagens nya nätverk, möbel- och inredningsföretagen och landsbygdsnätverket. Nätverket för företagen på landsbygden är det yngsta nätverket och en kartläggning av landsbygdsföretag gjordes redan under Arbetet i nätverket har tagit rejäl fart under 2014 och kommunens samarbete med den lokala styrelsen i LRF har utvecklats på ett konstruktivt sätt. För att visa att man menar allvar med att se jämställdhet som en tillväxtfaktor har kommunen antagit Västra Götalands avsiktsför- 20 Årsredovisning Tibro kommun 2014

5 Sandra Wiberg, Christina Froh och Magnus Thomson från Tibro kommun arbetade fram den ansökan som låg till grund för QMcertifieringen av kommunens samarbete med handeln och fastighetsägarna tillsammans med Anna-Karin Johansson från Tibro Handel och Peo Andersson från fastighetsägarna. Kommunalråden Rolf Eriksson och Claes Jägevall tog emot certifieringsdiplomet på Näringslivsgalan den 13 november. Foto: Christina Froh och Marie Andersson klaring Jämställt Västra Götaland, en del i regionens tillväxtprogram VG Kommunen har också inlett ett långsiktigt samarbete med EDCS-resurscentrum för jämställdhet och mångfald, för att jämställdhetsperspektivet verkligen ska integreras i utvecklingsarbetet och för att synliggöra hur jämställdhets- och mångfaldsperspektivet kan bli en motor för innovation och utveckling. För första gången arrangerades tillväxtdagar i Tibro kommun. Kommunens näringslivsenhet, Tillväxt Tibro, ansvarade för samordningen av dagarna. Arrangemanget bestod av en kommundag, en arbetsmarknadsdag, en näringslivsdag och en föreningsdag och avslutades med Idrottsfestivalen, som anordnades i Tibroparken. QM-certifiering och Årets centrumutvecklare Kommunen har satt upp som mål att delta i tävlingen om utmärkelsen Årets stadskärna För att komma i fråga måste samarbetet mellan kommunen, fastighetsägarna och handeln QMcertifieras. En arbetsgrupp bestående av representanter från Tibro Handel, Fastighetsägarna och Tibro kommun bildades och ansökan färdigställdes under året. Ansökan godkändes och kommunen fick officiellt ta emot diplomet för QM-certifieringen på Tibros näringslivsgala den 13 november. Kommunens QM-grupp deltog i evenemanget årets stadskärna i Västerås den 22 maj. Extra glädjande var att kommunens marknadsutvecklare Magnus Thomson utsågs till årets centrumutvecklare 2014 av juryn. Han belönades för att han genom kreativitet och nytänkande kan få saker att hända som ingen trodde var möjliga. Arbetet med centrumutveckling sker i samverkan med handeln och fastighetsägarna. Fortsatt satsning på aktiviteter för arbetssökande En rad aktiviteter för arbetssökande har genomförts på Inredia i samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivsbolaget InTibro. Syftet med aktiviteterna har dels varit att inspirera unga arbetssökande till att våga pröva nya saker. Dels att ge de arbetssökande möjlighet att träffa arbetsgivare för att antingen söka ett jobb eller förstå vad det är för kompetenser som arbetgivare vill ha. Exempel på genomförda aktiviteter är: Speedmeeting, där arbetssökande fick möjlighet att träffa ett antal arbetsgivare och berätta om sina kunskaper, erfarenheter och önskemål. Yrkesinspirationskvällar, där arbetssökande getts möjlighet att lyssna till och träffa inspiratörer från olika branscher. Den 3 december hölls en rekryteringsmässa på Inredia för arbetssökande i alla åldrar, där lokala företag, kommuner, bemanningsföretag och andra arbetsgivare medverkade. Över 900 personer besökte mässan. Under hösten skapades mötesplatsen Mötesplatsen på Näringslivets Hus för att stärka stödet till arbetssökande. Varje tisdagsoch torsdagsförmiddag går det att få hjälp och svar på frågor om hur man bäst kan rusta sig för att hitta ett nytt jobb eller en intressant utbildning. Utifrån varje besökares behov skapas aktiviteter som genomförs enskilt eller i grupp. För att inspirera och informera gymnasieelever inför framtida yrkesval arrangerades en efter-gymnasiet-dag med utställare och föreläsare på Fågelviksgymnasiet. Arbetsmarknadsenheten höll i en intressant programpunkt där en panel med arbetsgivare gav värdefulla tips. Barn & Utbildning och näringslivsbolaget InTibro tog under året ett mer samlat grepp om hur man ska arbeta med företagskontakter i Tibros förskolor och skolor. Den 18 mars träffades skoloch förskolepersonal och företagare till en kick-off på Inredia och tog fram grunden till en gemensam strategi. En övergripande verksamhetsplan har därefter tagits fram. Under sommaren fick fem ungdomar prova på att driva egna företag inom ramen för konceptet sommarlovsentreprenörer, vilket gav de medverkande värdefulla kunskaper om företagande. Inredia på Stockholm Furniture Fair Årets Inrediasatsning på möbelmässan Stockholm Furniture Fair blev lyckad. Det nya inslaget Inredia:Talks med möten med branschfolk och spännande personligheter lockade många till montern, liksom Inredias torsdagsmingel med möbelmodeshowen Inredia:Walks, en äkta catwalk av möbler! Möblerna i Inredia:Walks hade valts ut av Inredia ur Greenhouse, den sektion av möbelmässan som presenterar svenska och internationella formgivningsskolors utvalda skapelser. Medverkande skolor var bland andra Konst- och designhögskolan i Bergen, Textilhögskolan i Borås, Steneby, TTC, HDK och Art College. Modevisningen utfördes av elever från Folkuniversitetets projektkoordinatorsutbildning i Tibro och blev väldigt uppskattad av den stora publiken. Årsredovisning Tibro kommun

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

KÄLLEMO MÄSSMONTER 2014

KÄLLEMO MÄSSMONTER 2014 VÄLKOMMEN... till min portfolio där du kan se ett urval av projekt som jag genomfört under mina studier. Jag heter Marie Borgquist och brinner för färg och form. Min passion för kreativitet har funnits

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Aktivitetsplan 2012:1

Aktivitetsplan 2012:1 Aktivitetsplan 2012:1 1 AKTIVITETSPLAN 2012:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i, att arbeta i och

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker Näringsliv Ale Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år Peter Drucker Ale har utsetts till årets klättrare i Svenskt näringslivs ranking

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Skärgårdskommun nära storstad 26 000 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Lust att lära i skolan

Lust att lära i skolan Lust att lära i skolan Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales främsta prioritering. För att möta de utmaningar elever och barn i Ale har behöver likvärdigheten mellan skolor och stadier öka. För

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Visionsarbete i Tibro en verklig satsning!

Visionsarbete i Tibro en verklig satsning! Visionsarbete i Tibro en verklig satsning! Tibro liten aktiv Västgötakommun med stor inredningskompetens 10 600 invånare Utpräglat villasamhälle Möbel- och inredningscentrum Logistikcentrum Sjudande föreningsliv

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade

id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade id Meddelande Från 215 Läroavtal Bord 13 216 Säkra snabb språkundervisningen för att integrera nyinflyttade Bord 14 (onlinekurser?) 217 Entreprenörskap blir ett ämne i grundskolan Bord 20 218 Utöka praktiken

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer