PROTOKOLL FRAN ANST ALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRAN ANST ALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE"

Transkript

1 Anstiillningsutskottet/FR Protokoll nr 13/ 13 PROTOKOLL FRAN ANST ALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE Niirvarande ledamoter: Liirarrepresentanter S tuderanderepresentanter Ovtiga ndmarande Sophia H ober, ordforande Svante Linusson Ana Rusu Soren O stlund Malin Selleby Mariana Dalarsson J ohan Alvfors Kia Vejdegren, sekreterare Dilek Giir J ohan Gerdin Katarina Broms Katinka Palsson 1 Sammantradet oppnas Ordforanden oppnar motet och halsar alia valkomna. 2 Utseende av justerare Johan Alvfors utses att jiimte ordforanden justera protokollet. 3 Foredragningslistan D ekanus meddelar att 14 i foredragningslistan stryks pga ofullstandiga handlingar. I ovrigt faststalls foredragningslistan. 4 Meddelanden och beslut Inga meddelanden eller beslut har sants ut. 5 Foregaende protokoll Foregaende protokoll ar annu inte justerat. 6 Anstallningsprofil for lektor i fysikalisk kemi Dnr: VL Handlingar i iirendet har sants ut. Skolchefen vid Skolan for kemivetenskap (CHE) har anhlliit om faststallande av anstiillningsproftl for lektor i fysikalisk kemi. Anstallningsutskottet beslutar efter justeri.ng att fastsla anstiillningsproftlen, bilaga 1. 1(9)

2 A nstiillningsutskottet/fr Protokoll nr 13/ 13 7 Anstallningsprofilf"Or lektor i teknikvetenskapens larande med inriktning mot policy och styrning Dnr: VL Foredragande: Johan Gerdin Handlingar i iirendet har sants ut. Skolchefen vid Skolan for teknikvetenskaplig kommunikation och larande (ECE) bar anhillit om fas tstallande av anstallningsproftl for lektor i teknikvetenskapens larande med inriktning mot policy och styrning. Anstiillningsutskottet beslutar efter justering att fastsla anstillningsproftlen, bilaga 2. 8 Anstallningsprofil for lektor i teknikvetenskapens larande med inriktning mot ungdomsskolans teknikamne Dnr: VL Foredragande: J ohan Gerdin Handlingar i arender har sants ut. Skolchefen vid Skolan for teknikvetenskaplig kommunikation och liirande (ECE) har anhillit om faststallande av anstiillningsprofil for lektor i teknikvetenskapens larande med inriktning mot ungdomsskolans teknikiirnne. Anstiillningsutskottet beslutar efter justering att fastsla anstillningsprofllen, bilaga 3. 9 Anstallningsprofilf"Or pro fessor i organisk kemi Dnr: VL Handlingar i arendet har sants ut. Skolchefen vid Skolan for kemivetenskap (CHE) har anhallit om faststallande av anstiillningsproftl for professor i organisk kemi. Anstillningsutskottet beslutar efter justering att fastsla anstillningsproftlen, bilaga Sakkunniga tor bitradande lektor i Talteknologi med inriktning mot dialogsystem Dnr: D Foredragande: Dilek Giir Handlingar i arendet bar sants ut. Det fmns 6 sokande till anstillningen. Skolchefen vid Skolan for datavetenskap och kommunikation (CSC) foreslar i en skrivelse att Principal Research Scientist Amanda]. Stent, vid AT&T Labs Inc., USA och Research Professor Alexander I. Rudnicky vid Carnegie Mellon University, USA utses till sakkunniga. Anstallningsutskottet beslutar enligt forslag. 11 Anstallningsprofiltor bitradande lektor i tillampad datalogi med inriktning neuroinformatik Dnr: VL Foredragande: Dilek Giir Handlingar i iirendet har sants ut. 2(9)

3 Ans tillningsu tskottet/ FR Protokoll nr 13/13 Skolchefen vid Skolan for datavetenskap och kommunikation (CSC) har anhlliit om faststallande av anstallningsprofll for Bitradande lektor i tillampad datalogi med inriktning mot neuroinformatik. Ansta.llningsutskottet beslutar efter justering att fastsla anstallningsproftlen, bilaga Docentansokan i metagenomik, Anders Andersson Dnr: V Handlingar i arendet har sants ut. Anders Andersson har ansokt om att bli anragen som oavlonad docent i meragenomik, (metagenomics). Skolchefen vid Skolan for bioteknologi (BIO) foreslar i en skrivelse att Professor Bjorn Andersson vid Karolinska Instituter utses till sakkunnig. Till kommitten for lararprov foreslas Stefan Stahl som ordforande, Amelie Eriksson Karlstrom som lararrepresentant samt Ken Andersson som studeranderepresentant. Anstallningsutskottet beslutar enligr forslag. 13 Docentansokan i material-och nanot)rsik (IIya Sychugov) Dnr: V Foredragande: Katinka Palsson Handlingar i arendet har siints ut. Ilya Sychugov har ansokt om att bli antagen som oavlonad docent i material-och nanofysik (Material and Nanophysics). Skolchefen vid Skolan for informations- och kommunikationsteknik (ICT) foresl:ll- i en skrivelse att Per-Olof Holtz vid Linkopings universitet, Sverige utses till sakkunnig. Till kommitten for lararprov foreslas Lars Thyh~n som ordforande, Anders H allen som lararrepresentant samt Himanchu Kataria som studeranderepresentant. Anstillningsutskottet beslutar enligt forslag. 14 Docentansokan i Processmodellering Mikael Ersson Dnr: VL Arendet stryks fran foredragningslistan pga ofullstandiga handlingar. 15 Sakkunniga for bitradande lektor i medicinsk bildbehandling Dnr: H Handlingar i arendet har sants ut. D et flnns 1 sokande till anstallningen. Skolchefen vid Skolan for teknik och balsa (STH) foresl:ll- i en skrivelse att Elisa Konofagou vid Columbia University, USA och Tomas Jansson vid Lunds universitet utses till sakkunniga. Anstillningsutskottet beslutar enligt forslag. 16 Sakkunniga for professor i rorbranningsmotorteknik Dnr: VL Handlingar i arendet bar sants ut. 3(9)

4 Anstallningsutskottet/FR Protokoll nr 13/ 13 Anstillningsutskottet utsag vid sammantradet 10 september 2013 Jose Galindo till sakkunnig, men inte skolans forslag Martti Larmi. Utskottet uppdrog at skolan att inkomma med forslag pa ny sakkuonig. Skolchefen vid Skolan for industriell teknik och management (ITM) har darefter inkommit med en skrivelse och forslar att Ingemar Denbratt vid Chalmers utses som den andre sakkunnige. Anscillningsutskottet beslutar enligt forslag. 17 Behorighetskrav och uppgifter for docent vid KTH Foredragande: Johan Gerdin Handlingar i arendet har sants ut. Johan Gerdin presenterade vid forra sammantradet 10 september utkast till forslag pa ny struktur och redaktionella forandringar i docentriktlinjen. Anstillningsutskottet diskuterade forslaget och lamnade synpunkter. Johan Gerdin foredrar de andringar som gjorts sedan senaste foredragningen i AU. Anstillningsutskottet beslutar att bordlagga fdgan till ett senare sammantradc. 18 Ovriga fragor Inga ovriga fragor har anmalts. 19 Sammantradet avslutas Ordforanden tackar de niirvarande och forklarar sammantradet avslutat. Vid protokollet ~lk- - Kia Vejdegren Justeras ~ A ~ ~\1\r~ Johan Alvfors, justerare 4(9)

5 Anstallningsutskattet/ FR Protakall nr 13/ 13 Bilaga 1 Anstallningsprofil for anstallning som lektor i fysikalisk kemi Fysikalisk kemi Amnet for anstallningen avser fysikalisk kemi i vid bemarkelse ocb kan innefatta saval experimentell sam tearetisk verksamhet inam amnesamradet. Arbetsuppgifter lnnehavaren av tjansten forvantas aktivt med, erka i Ska lans for kemivetenskap utbildningspragram pa grundlaggande niva. Tjansten innefattar dessutom forskning, handledning av farskarstuderande ach undervisning inam amnesamradet. Behorighet Beborig att anstillas som lektor iir den sam bar avlagt doktarsexamen eller har motsvarande veten skaplig kampetens, eller bar nagan annan yrkesskicklighet samar av betydelse med hansyn till anstallningens amnesinnehall ach de arbetsuppgifter sam ska inga i anstallningen. D en sokande skall ha visat pedagagisk skicklighet. Sam siirskilda behorighetskrav galler formaga att soka acb erhalla medel for att driva farskningsprojekt, samt fonmi.ga att leda utbildnings- och farskningsverksamhet. Bedomningsgrunder Star vikt kammer att laggas vid den sokandes formaga att kunna genamfora utbildning av hog kvalitet inom grund- ach farskarutbildning. Lika star vikt kammer att laggas vid formagan att bedriva farskning pa hog internatianell niva. Sokandens formaga att erhalla extern farskningsfmansiering kammer att tillmatas stor vikt. Av betydelse iir aven sokandes formaga ach intresse att utveckla undervisning inom amnesamddet pa grund- avancerad ocb forskarutbildningsniva. Den sokande ska ha dakumenterad formaga av och engagemang for undervisning inam ett eller flera av foljande a mraden: terma dynamik, kvantkemi, kinetik och spektroskapi. Dokumenterad samarbetsformaga samt kreativitet och innavatiansformaga iir meriterande. 5(9)

6 Ans tillningsu tskottet/ FR Protokoll nr 13/ 13 Bilaga 2 Anstallningsprofil for lektor i teknikvetenskapens larande med inriktning mot policy och styrning Teknikvetenskapens liirande med inriktning mot policy och styrning (Engineering Education). Amnet omfattar studier av hur policyutveckling paverkar ingenjorsutbildningar och bur implementering av policys sker pa olika nivaer, t.ex. kvalitetssakring, styrning och ledning. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingilr planlaggning, genomforande och ledning av forskning inom policyfragornas inverkan pa ingenjorsutbildning, medverkan i uppbyggnaden av ECE-skolans utbildningsprogram, undervisning pa grundniva och avancerad niva.i liirarutbildn.ingen, doktorandhandledning samt att utfora utredningar, analyser och utvarderingar pa uppdrag av ECE-skolan och KTH:s ledning. Behorighct Behorig att anstallas som lektor iir den som bar: 1. avlagt doktorsexamen eller bar motsvarande vetenskaplig kompetens antingen fran tek.nikvetenskapligt eller fran human.istiskt samhallsvetenskapligt amne. 2. visat pedagogisk skickl.ighet och genomgatt hogskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp, 3. formaga att soka, erhllia medel for och driva forskningsprojekt, och 4. formiga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet. Bedomningsgrunder Som bedom.ningsgrund kommer siirskild vikt laggs vid sokandens potential att bidra till uppbyggnaden av en ny akadem.isk miljo samt formaga att drain extema medel for omridet. Sarskild vikt kommer aven att fastas vid den sokandes vetenskapliga skickl.ighet och sokandes potential att etablera en oberoende forskningsverksamhet inom amnesomradet. Forskningen ska vara dokumenterad i presentationer och publikationer.i ansedda konferenser och tidskr.ifter. Stor v.ikt laggs ocksa vid sokandes formaga till att bidra till utbildningen pi grundniva, avancerad niva och forskarniva inom amnesomridet. Av betydelse ar ocksi erfarenhet av att bedriva forskning, utveckl.ingsarbete och undervisning inom eller utanfor hogskolan. I ovrigt ar det meriterande med erfarenhet av arbete med svensk liirarutbildning eller ingenjorsutbildning. Goda kunskaper om svensk eller utlandsk hogskolesektor iir meriterande. 6(9)

7 Anstillningsutskottet/FR Protokoll nr 13/ 13 Anstallningsprofil for lektor i teknikvetenskapens larande med inriktning mot ungdomsskolans teknikamne Tekn.ikvetenskapens larande med inriktning mot ungdornsskolans teknikamne (Technology education). Teknikvetenskapens Hirande med inriktning mot ungdomsskolans teknikamne ar ett tvarvetenskapligt amne som omfattar amnesinnehall, pedagogiska och didaktiska metoder och tearier for teknikutbildningen i skolan upp till gymnasieniva, speciellt attityder och larande for att kunna nyttja teknikiimnets potential for framtidens skola och samhallets generella tekniska kompetens. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingiir forskning inom del teknikdidaktiska faltet, undervisning pa grundniva, avancerad niva och forskamiva samt doktorandhandledn.ing. Fordclningen mellan forskning ocb utbildning ar en forhandlingsfriiga. Behorighet Behorig att anstatlas som lektor arden som har: 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har nagon annan yrkesskicklighet som ar av betydelse med hansyn till anstallningens amnesinnehiill och de arbetsuppgifter som ska inga i anstatlningen, 2. visat pedagogisk skicklighet, 3. formaga att soka, erhalla medel for och driva forskn.ingsprojekt, och 4. formaga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet. Bedomningsgrunder Sarskild vikt laggs vid vetenskaplig skicklighet. Denna ska vara dokumenterad i presentationer och publikacioner i ansedda konferenser och tidskrifter. Sarskild vikt laggs ocksa vid kandidatens formaga att bygga upp en forskningsrn.iljo. Kandidaten ska ha fonnaga att etablera, och undervisa i, kurser pa avancerad niva och forskarniva, garna inom lararutbildning och didaktik. Av betydelse ar ocksa den sokandes formaga till samverkan med det omgivande samhatlet och formagan att informera om forskning och utvecklingsarbete. 7(9)

8 Anstillningsutskottet/ FR Protokoll nr 13/ 13 Bilaga 4 Anstallningsprofil for anstallning som professor i organisk kemi Organisk kemi Amnct for anstillningen avser organisk kcmi i vid bcmarkelse. D et innefattar experimentella stuclier, eventuellt kopplade till teoretiska studier. Arbetsuppgifter Tjansten innefattar forskning, handledning av forskarstuderande och undervisning inom iimnesomradet. Innehavaren av tjansten forvantas ocksa aktivt delta i Skolans for kemivetenskap utbildningsprogram pa grundlaggande niva. Behorig het Behorig att anstallas som professor ar den som visat saval pedagogisk som vetenskaplig skicklighet inom det aktuella omradet. Bedomning sg runder Lika stor vikt kommer att laggas vid den sokandes formaga att bedriva forskning pa hog intemationell niva som att kunna genomfora utbildning av hog kvalitet. Av betydelse ar aven sokandes administrativa skicklighet. Sokandens formaga att erhilla extem forsknings fmansiering kommer att tillmatas stor vikt. Av betydelse ar aven den sokandes formaga och engagemang for att utveckla undervisning inom amnesomradet pa grund- avancerad- och forskarutbildningsniva. 8(9)

9 Anstiillningsutskottet/FR Protokoll nr 13/ 13 Bilaga 5 Anstallningsprofil for bitradande lektor i tillampad datalogi med inriktning neuroinformatik Tillampad datalogi med inriktning mot neuroinformatik. Arbetsuppg ifter I arbetsuppgifterna ingar forskning och utbildning i forsta hand inom forskargruppen Berakningsbiologi pa Skolan for datavetenskap och kommunikation, KTH, samt beframjande av och deltagande i samarbete med experimentella grupper inom hjarnforskningen, nationellt och internationellt. Fordelningen mellan utbildning och forskning ar en forhandlingsfd.ga men andel utbildning kommer inte att overstiga 25 %. Amnet ar inriktat mot neuroinformatik, vilket ar mangverenskapligt med fokus pa datateknik och datalogiska metoder tillampadc pa neurovetenskap och hjarnforskning. l amnet ingar srudier av hjarnan och nervsystemet baserat pa neurovetenskap och biofysikaliska modeller och med hjalp av matematiska och datavetenskapliga metoder, ofta parallella berakningar pa hogpresterande datorer. Centrala forskningsomraden ax datalogi, berakningsteknik, neurovetenskap, och medicinsk teknik. Behorig het Behor:ig att anstallas som bitradande lektor ar den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnatt motsvarande vetenskaplig kompetens. Framst bor den komma ifraga som har avlagt doktorsexamen eller har natt motsvarande vetenskaplig kompetens hogst sju ar fore ansokningstidens utgang. Bedomningsgrunder Vid anstallningen kommer sarskild vikt att fastas vid vetenskaplig skicklighet pa hog internationell niva, samt formaga att ansvara for och genomfora undervisning av hog kvalitet pa grund-, avancerad och forskarutbildningsniva inom amnesomradet. Som sarskild grund tillkommer graden av engagemang i och formaga till pedagogiskt utvecklings- och fornyelsearbete. Vidare beaktas formagan till samverkan med det omgivande samhallet och formagan att informera om forskning och utvecklingsarbete. Av stor vikt ar ocksa fonnaga att initiera och driva egna forskningsprojekt liksom att soka och erhalla extem a forskningsmedel. Sarskild vikt laggs vid vetenskaplig skicklighet inom amnesomradet dokumenterad i presentationer vid ansedda konferenser och publikationer i ansedda tidskrifter. Forskningskompeten s i amnesomradena modellering-simulering och analys av stora datamiingder relaterade till hjarnan, t ex fmri, PET, EEG eller MEG, ges stor betydelse. Relevant industriell erfarenhet och/ eller internationella akademiska erfarenheter ar meriterande. Bedomningsgrunder vid ansokan om befordran av bitr. lektor tilllektor Vid ansokan om befordran kommer sarskild vikt att laggas vid sokandes formaga att sjalvstandigt initiera och driva forskning av hog vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella skrifter, och sokandes formaga att erhalla finansiering av forskningsverksamhet. Som sarskild bedomningsgrund skall galla sokandes dokumenterade erfarenhet av fornyelse och helhetstankande inom pedagogisk utveckling, pa grund-, avancerad och forskarutbildningsniva. 9(9)