Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 2002/91/EG. Sprangaren 1, Sundbyberg Mariagatan 4A/4B, Sundbyberg. Reza Tehran!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 2002/91/EG. Sprangaren 1, Sundbyberg Mariagatan 4A/4B, 172 30 Sundbyberg. Reza Tehran!"

Transkript

1 eminento octavo Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 2002/91/EG Sprangaren 1, Sundbyberg Mariagatan 4A/4B, Sundbyberg Reza Tehran! Bromma Actava AB Foretaget innehar F-skattebevis Rorlaggarvagen Bromma Tfn Sate Bromma **fldof33** Org E-post www. energideklaration.com

2 ISO/IEC 17020{C) BESIKTNINGSUPPDRAG OCH -OBJEKT Besiktningsobjekt Sprangaren 1, Mariagatan 4A/4B, Sundbyberg, Sundbyberg Agare Bostadsrattsfbreningen Olofsborg Uppdragsgivare Magnus Svensson, Mariagatan 4 A, Sundbyberg Ordernummer Uppdrag Energideklaration storhus Syfte Actava AB har erhallit i uppdrag att uppratta en energideklaration for byggnad pa rubricerad fastighet. Infbr upprattandet av energideklarationen utfbrdes en energibesiktning. Energibesiktningens huvudsyfte har varit att inventera fastighetens energianvandning och om mbjligt ge rekommendationer pa kostnadseffektiva atgarder for att minska byggnadens energianvandning utan att fbrsamra inomhusmiljbn. Genomforande Arbetet har genomfbrts i form av en sammanstallning av energianvandningen under en sammanhangande 12-manadersperiod samt besiktning av kiimatskal och installationer. Energideklarationen har upprattats enligt gallande myndighetskrav. Besiktningsdag Besiktningsman Reza Tehrani, Energiexpert, Handlaggare Reza Tehrani, Energiexpert, Byggnadstyp Hyreshusenhet, huvudsakligen bostader. Uppfbrd ar Aldre hus har oftast samre isolerstandard: Pa grund av husets alder ar isolering och vindtatning i yttervaggar, fonster, dorrar, stodbensvaggar, snedtak, vindsbjalklag mm ofta begransat. Del ar vanligt med koldbryggor i yttervaggar och tak. Vid framtida tillaggsisolering bor information inhamtas om hur olika konstruktionsdelar kan komma att paverkas. Tillaggsisolering av aldre hus medfor ofta att aven inomhusventilationen behover atgardas. Actava Sprangaren 1 Sida 2 av 9

3 » «7173 UPPVARMNINGSSYSTEM Byggnaden varms upp med fjarrvarme. Fabrikat fjarrvarmevaxlare Elge. Tillverkad ar1997, Allmant om fjarrvarme: Fjarrvarme ar ett enkelt, tryggt och bekvamt satt att varma upp bostader med. Fjarrvarme ar dessutom bra for inomhusmiljbn. Den varken luktar eller later och behb'ver sallan nagon tillsyn eftersom tekniken ar enkel och driftsakerheten hog. Fjarrvarme innebar aven obegransat med varmvatten. Inte ens pa morgonen eller vid middagstid, nar atgangen normalt ar som stb'rst tar varmvattnet slut. Fjarrvarme ar en klimatanpassad uppvarmningsform som tar vara pa den energi som annars skulle ga fbrlorad. Exempelvis spillvarme fran industrin, energi fran avfall och rester fran grenar och toppar vid skogsavverkning. Idag anvands cirka 90 procent fbrnyelsebara och miljb'anpassade energikallor, som biobransle och spillvarme. Fjarrvarme ar resurssnalt, ger laga fbrluster och ar battre for klimatet an nar var och en eldar i en egen panna. Genom att anvanda fjarrvarme som uppvarmningssatt minimeras utslappen av koldioxid, kvaveoxider och sot. Teknisk och forsakringsmassig livslangd for en fjarrvarmeundercentral bedoms till cirka ar. Varmen distribueras via vattenburet system, reglerautomatik finns. TEMPERATURER Framledningstemperatur Vid utomhustemperaturen 14 C avlastes framledningstemperaturen till 25 C. Inomhustemperaturer Vid energibesiktningen uppmattes fb'ljande: Trapphus 20,4 C. Kallare 19 C. Bostadslagenhet nr.21, 18 C. Om hela eller delar av byggnaden har onbdigt hog inomhustemperatur bbr den sankas. For varje grad temperaturen minskar i genomsnitt for byggnaden minskar varmekostnaderna med cirka 5 %. Vilket resultat som uppnas beror mest av vilken temperatur som accepteras av de som brukar byggnaden. Normal inomhustemperatur i bostadslagenhet under uppvarmningssasong ar mellan 20 och 21 C. Ofta sover man battre i ett svalt sovrum varfb'r sovrummen med fbrdel kan halla mellan 17 och 18 C. I allmanutrymmen och ytor som inte anvands for bostad eller annan verksamhet kan temperaturen ofta sankas till C och i varmgarage till 10 C. Tappvarmvattentemperaturer Undercentralen temperatur avlastes till 50 C. Vid energibesiktningen uppmattes fbljande: Bostadslagenhet nr.21, 50 C. Rekommenderad tappvattentemperatur vid tappstallet ar C. For hog tappvattentemperatur orsakar onbdig energianvandning genom hbgre avkylning fran stillastaende varmvatten i ledningarna efter spolningen. Dessutom finns risk for skallning och personskada med for hog tappvattentemperatur. Vid for lag tappvarmvattentemperatur finns risk for tillvaxt av skadliga amnen. For att minimera energianvandningen for uppvarmning av tappvarmvatten ar det viktigt att sakerstalla en korrekt tappvattentemperatur. VENTILATION Byggnaden ventileras genom sjalvdragsventilation. BYGGNADENS ENERGIPRESTANDA Byggnadens energiprestanda ar 145 kwh/m2 och ar (se bilagd energideklaration). Actava Sprangaren 1 Sida 3 av 9

4 ISO/IHC (C) FORESLAGNA KOSTNADSEFFEKTIVA ENERGlATGARDER ATGARD1: Byt ut aldre reglerautomatik(duc) mot en ny modern. Uppvarmningssystemet forbattras och effektiviseras med hja'lp av styr- och reglerautomatik. Det finns olika typer av styr- och reglerautomatik, allt ifran enklare reglersystem till mer avancerade och datoriserade styrsystem. De mer avancerade styr- och reglersystemen fbrenklar tillampningen av mera avancerade driftstrategier med minskad energianvandning som fbljd. Atgarden innebar vanligtvis en besparing pa upp till ca 10 % av varmebehovet utan att varmekomforten fbrsamras. Investeringskostnad: Ca kr inkl. installation. Minskad energianvandning kwh/ar: Mindre an 3 ar ATGARD 2: Fbrekomst av aldre termostatventiler pa radiatorer. Med tiden uppstar bristande funktion i termostatventiler, bl.a. till fbljd av att ventilen kan bbrja karva eller fastna. Montera moderna termostatventiler pa radiatorer. Termostatventiler som monteras pa radiatorer gbr att va'rmetillfbrseln stryps vid angiven temperatur. Det finns aven mer avancerade termostatventiler som gar att programmera sa att rumstemperaturen sanks under tider da man sover eller inte ar hemma. Termostater medfbr energibesparingar da det till exempel ar mycket manniskor i bostaden eller da solsken tillfbr byggnaden varme genom fbnstren. Energibesparingen ar proportionell mot reducerande av bvertemperaturer. - Investeringskostnad: ^ Materialkostnaden ar cirka kroner per termostatventil. Minskad energianvandning kwh/ar: Mindre an 7 ar Actava Sprangaren 1 Sida 4 av 9

5 ATGARD 3: Injustering av varmesystemet Vid varmeinjustering sakerstalls att varmesystemet balanseras sa att varje rum/lagenhet erhaller bnskad innetemperatur. Dalig injustering ger klagomal som atgardas med hbjd framledningstemperatur, vilket i sin tur innebar for hb'ga temperaturer i andra delar av byggnaden och darmed bkade forluster i dessa via transmission, ventilation och via fonstervadring. Injustering av varmesystem ar a'ven en viktig fbljdatgard till andra va'rmeeffektiviserande atgarder som fbnsterbyten, tilllaggsisolering och annat som syftar till att minska byggnadens varmeforluster. Varmeinjustering syftar da till att anpassa va'rmeavgivningen fran varmesystemet till de nya dimensioneringsfbrutsattningarna. Energibesparing som fbljd av en injustering uppnas genom sankt framledningstemperatur med bibehallen varmekomfort. Investeringskostnad: Arbetstidskostnad, kr/kvm Minskad energianvandning kwh/ar: Mindre an 3 ar INSTALLATIONSTEKNISKAATGARDSFORSLAG VARMVATTEN Atgard 4: Byt ut befintliga 2-greppsblandare mot snalspolande armaturer. Vattensnala armaturer ger ett lagt grundflbde. En engreppstermostatblandare medger latt installbar temperatur med hog precision. En popular teknik kallas lagflbdesstralsamlare. Luft blandas in i vattenstralen vilket reducerar vattenatgangen samtidigt som vattenstralens storlek och tryck bibehalls. Energi- och vattenbesparing: % vattenbesparing och % varmeenergibesparing vid byte fran 2-greppsblandare. Kostnad investering: Lagflbdesstralsamlare ca 250 kr/st. och engreppstermostatblandare fran kr/st. Mindre an 3 ar. Actava Sprangaren 1 Sida 5 av 9

6 1SO/IEC (O O UPPVARMNING DIREKTVERKANDE EL Atgard 5: Direktverkande elgolvvarme. Golvvarmesystem har installerats for delar av byggnaden for att fa okad komfort och/eller som foljd av att klinkergolv lagts. Klinkers har hog varmeledning och upplevs darfor som kalla. Komfortvarmegolv utgor en icke forsumbar del av uppvarmningen i de utrymmen de fmns installerade. Manga golvvarmesystem ar kontinuerligt i drift med overtemperaturer och varmeforlust som foljd. Varmeforlusten till underliggande konstruktion kan ocksa vara betydande. Golwarmen har i regel ett separat reglersystem som da ofta inte samverkar med bvriga varmesystemens reglering. Undersbkningar visar att golvva'rmesystemen drar vasentligt mer varme an radiatorer. Detta fbrklaras med okade varmeforluster samt att de boende forvantar sig att golvet ska ka'nnas varmt oavsett om del finns ett uppvarmningsbehov eller inte, dvs. varmen star pa aven under sommarperioden. Energibes paring: Besparingen ar proportionell mot den minskade anvandningen. 1 m2 elgolvvarme med effekt 100 W/m2 kostar ca 2 kr/dygn. Beroende av brukande. ELINSTALLATIONER Atgard 6: Direktverkande eluppvarmd handdukstork. Komplettera handdukstorken med en timer-styrning. Eluppvarmd handdukstork. Elva'rmd handdukstork har bra forutsattningar for att energisnalt torka handdukar aret om. Av de elvarmda typerna ar en med temperaturreglering och timerstyrning mest effektiv, nast bast ar den som bara har timerstyrning med en timer och samst ar de som endast har manuell styrning. En timerstyrd elhanddukstork har en genomsnittlig drifttid pa cirka 700 timmar per ar. En handdukstork med manuell styrning har en genomsnittlig drifttid pa cirka timmar per ar. En timerstyrning kan innebara en besparing pa cirka kr per handdukstork. Under period med va'rmebehov anses 75 procent av elenergin for elhanddukstork tillfbras byggnaden som nyttiggjord varme. Drifttid antas dock vara ja'mnt fordelat over hela aret. Materialkostnaden ar mellan kroner per tidstromstallare. Svarbedomd. CActava Sprangaren 1 Sida 6 av 9

7 1SO/IEC (C) eminenta octavo BELYSNING AtgSrd 7: Belysningsautomatik Nastan all installerad allmanbelysning behover bara vara i drift under begransade tider pa dygnet. Man kan med olika metoder och tekniker styra och anpassa driften av dessa. Dessa tekniker ar styrning genom tidsscheman, narvarodetektorer, dagsljussensorer eller via ljusrela. Moderna narvarodetektorer dimrar ljuset istallet for att ha automatiska strombrytare. Delta forlanger ljuskallans livslangd % av elenergin for allmanbelysning. Kostnad investering: Cirka kr mer an mekaniska strombrytare. Mindre an 5 ar ELINSTALLATIONER Atgard 8: Forekomst av aldre tvattutrustning Da tvattmaskinerna ar utslitna byts dessa ut till energi- och vatteneffektiva maskiner. De mest energieffektiva tvattmaskinerna ar markta med energiklass A, A+ eller A++ enligt det EUgemensamma systemet med miljomarkning av vitvaror. Det ar viktigt at de ar hogcentrifugerande sa att torkprocessen reduceras. Vissa maskiner kan ocksa vaga tvatten for att anpassa energianvandningen for varje enskild tvatt. Upp till 50 % energibesparing och upp till 45 % vattenbesparing. Cirka kr/maskin. Merkostnaden for en energieffektiv maskin ar forhallandevis liten jamfort med en standardmaskin. Mindre an 5 ar. ELINSTALLATIONER Atgard 9: Forekomst av aldre torkutrustning. Aldre standardtorkutrustning ar valdigt elenergikravande. Da torkutrustningen ar utsliten byts dessa ut till energieffektiva torkskap och torktumlare. Cirka 50 % minskning av energiatgangen. Energieffektiv torktumlare kostar fran kr. Mindre an 5 ar. SActava Sprangaren 1 Sida 7 av 9

8 W ^ BYGGNADSTEKNISKA ATGARDSFORSLAG FONSTER/DORRAR I BOSTADSLAGENHETER Atgard 10: Atgarda otatheter kring fonster och dorrar. Tata pa de byggnadsdelar dar byggnadsskalet lacker in luft. De vanligaste byggnadsdelarna som tatas ar fonster och dorrar. Denna atgard minskar kallras och drag. Silikon- och gummilister ar de basta alternativen for tatning mellan dorrblad/fonsterbage. Om den tidigare listen var av tyg skall man tanka pa att det fmns luftintag i form av spaltventiler eller tilluftsdon. Upp till 1 0 % av energin for uppva'rmning i aktuell byggnadsdel. Materialkostnad kr/lopmeter. Mindre an 2 ar. ^ TATNING AV PORTAR Atgard 11: Atgarda otatheter kring portar. Tata dar luft lacker in. Denna atgard minskar kallras och drag. Silikon- och gummilister ar de basta alternativen for tatning mellan dbrrblad/bage. Upp till 10 % av energin for uppva'rmning i aktuell byggnadsdel. Materialkostnad kr/lopmeter. Mindre an 2 ar. FONSTER I TRAPPHUS Atgard 12: Atgarda otatheter kring fonster i trapphus. Tata kring fonster dar luft lacker in. Denna atgard minskar kallras och drag. Silikon- och gummilister ar de basta alternativen for tatning mellan dorrblad/fonsterbage. Om den tidigare listen var av tyg skall man tanka pa att det fmns luftintag i form av spaltventiler eller tilluftsdon. Upp till 10 % av energin for uppvarmning i aktuell byggnadsdel. Materialkostnad kr/lbpmeter. Mindre an 2 ar. Actava Sprangaren 1 Sida 8 av 9

9 BOENDEINFORMATION - ENERGISPARTIPS For derma fastighet har det upprattats en energideklaration. Syftet med energideklarationen ar att effektivisera energianvandningen for att fbrbattra miljbn och radda klimatet. Genom ett resurssnalt beteende kan du som bor och brukar huset bidra till minskad energianvandning. Dessutom sanker du din elrakning. Nedan fbljer ett antal tips pa vad du som brukare kan gbra for att minska din miljbpaverkan. Belysning och apparater Standby pa TV, datorer och annan hushallselektronik drar mycket el i onbdan. Stang av med avstangningsknappen. En TV som star pa standby kan kosta mellan kronor per ar. Byt ut glbdlampor mot lagenergilampor. Dessa haller betydligt langre och anvander bara en femtedel av glbdlampans energi. Slack lampor i rum da'r ingen befinner sig. En lampa drar inte mer strb'm for att den lands eller slacks ofta. Tvatt och bad rum Vattensnala armaturer ger ett lagt grundflb'de samtidigt som vattenstralens storlek och tryck bibehalls. Dusch ar mer energieffektivt an bad men duscha inte langre an nbdvandigt. Byt daliga packningar i kranar som lacker. En lackande varmvattenkran fbrbrukar mycket energi. Fyll tvattmaskiner innan du kb'r dem. Kok och matlagning Kontrollera temperaturen i kyl- och frysskap. I frysen ska det vara -18 grader och i kylskapet mellan +2 och +6 grader. En grad kallare an vad som behbvs bkar energiforbrukningen med upp till 5 procent. Tina mat i kylskapet. Kylskapet drar nytta av kylan. Se till att du regelbundet frostar av frysen och gbr ren baksidan pa kylskapet. Valj energisnala apparater av energiklass A nar du kbper nya. En kastrull med lock och plan botten varms upp snabbare. Darmed minskar elfbrbrukningen. En vattenkokare ar mer effektiv an en spisplatta. Mikrovagsugnen ar vanligtvis effektivare an spisen. Oppna inte ugnsluckan i onbdan. Ugnstemperaturen sjunker med ungefar 25 grader varje gang. Diska inte under rinnande vatten och fyll diskmaskinen innan du kor den. Ventilation och varme Vadra kort. Det racker med 5-10 minuter, da hinner inte vaggar och inredning kylas. Hall hbgst 21 grader i bostaden. Sank temperaturen i sovrummet. Ofta sover man ba'ttre om det ar lite svalt. Nar du reser bort kan du sanka inomhustemperaturen till cirka 15 grader. Tata dragiga fbnster och dbrrar. Fall ner persienner eller rullgardiner under vinternatterna. Stall inte mbbler for nara elementet. En stor del av den varme vi far fran elementen kommer genom dess straining. Actava Sprangaren 1 Sida 9 av 9

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Stenbrottet 10, Stockholm Inedalsgatan 5, Stockholm Mats Olsson Täby 2012-11-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential. Göteborg Kungsladugård 61:24

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential. Göteborg Kungsladugård 61:24 Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Göteborg Kungsladugård 61:24 BESIKTNINGSUPPDRAG OCH OBJEKT Besiktningsobjekt Göteborg Kungsladugård 61:24, Skytteskogsgatan 3, 414 76 Göteborg Ägare Ulla-Britt

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Vellinge 89:67, Vellinge Lingången 4, Vellinge Reza Tehrani Järfälla 2010-12-09 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Planvägen 16 Tfn 08-585 00 901 Säte

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Tattby 24:10, Nacka Trollvägen 13, Saltsjöbaden Per Edsbäcker Täby 2012-10-09 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Sävenäs 145:6, Göteborg Björkekärrsgatan 12, Göteborg 2016-05-10 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Järnbrott 50:9, Göteborg Bandfiltersgatan 7, Västra Frölunda Per Edsbäcker Täby 2012-08-24 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Ringhög 1, Malmö Ripvidegatan 11 2016-01-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se 187

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Mossberga 13, Huddinge Mossbergavägen 6, Huddinge Reza Tehrani Järfälla 2010-08-30 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Planvägen 16 Tfn 08-585 00 901

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skrivboken 3, Lund Seved Ribbings Väg 30, Lund 2015-05-07 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Svartbäcken 1:374, Haninge Svartbäcksgränsen 529 2016-03-15 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Hallingen 4, Malmö Svaneholmsgatan 4 2016-03-08 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Spårhaga 2:106, Kungsbacka Sjölyckevägen 17 2015-10-01 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Stigen 4:39, Färgelanda Skyttelvägen 1, Stigen Reza Tehrani Stockholm 2010-02-22 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Planvägen 16 Tfn 08-585 00 901 Säte

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Kvastekulla 101:1, Partille Fjälltorpsvägen 8, Partille 2015-05-19 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Karby 3:59, Vallentuna Lindvägen 5, Brottby 2016-06-03 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Krokslätt 115:24, Göteborg Grågåsgatan 3 Per Edsbäcker Täby 2013-01-21 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Landvetter 6:662, Härryda Ledsängsvägen 82, Landvetter 2015-09-09 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skogsbrynet 66, Helsingborg Johan Hårds Gata 54D, Helsingborg 2015-01-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Vallentuna-Rickeby 1:82, Vallentuna Källvägen 10 2015-01-29 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Glasberga 1:16, Södertälje Glasberga gård Per Edsbäcker Täby 2013-12-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Landvetter 6:148, Härryda Lunnekullevägen 2 2015-11-03 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Aspenäs 2:223, Lerum Fasanstigen 1 2015-11-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se 187

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Godhem 1:14, Kungsbacka Öbovägen 4, Onsala Reza Tehrani Täby 2013-03-19 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lillgärdet 8, Hässleholm Ljungdalavägen 14 2015-08-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skanör 9:146, Vellinge Jöns Lärares Gränd 6, Skanör 2015-05-19 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Jämlikheten 27, Stockholm Ljusnevägen 15G, Bagarmossen 2015-03-17 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Viarp 5:96, Båstad Stationsvägen 47, Förslöv Claudio Gomez Bromma 2009-10-06 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Rörläggarv 12 Tfn 08-585 00 901 Säte

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Karstorp 13:37, Lomma Idrottsvägen 6, Lomma Mats Olsson Täby 2012-08-28 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm E-post energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Häggbäret 4, Mölndal Lyckogatan 11 2014-07-10 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se 187

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Urmakaren 13, Malmö Urmakaregatan 17 2015-11-18 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Össjö 31:5, Ängelholm Ebbarpsvägen 44, Munka-Ljungby Per Edsbäcker Järfälla 2011-06-22 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Planvägen 16 Tfn 08-585 00

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Kalvsvik 11:115, Haninge Kullerstensvägen 57, Jordbro Reza Tehrani Järfälla 2011-06-08 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Planvägen 16 Tfn 08-585 00

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Landvetter 6:344, Härryda Ekelidsvägen 4, Landvetter Mohsen Mehr Täby 2013-02-19 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lindås 1:351, Göteborg Valebergsvägen 97 2016-01-15 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Sicklaön 20:7, Nacka Rudsjövägen 154 2017-01-09 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Nödesta 1:24, Haninge Sturevägen 19 2016-04-29 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla 2015-05-13 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se 187

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Alsätra 3, Stockholm Alsätravägen 188 2016-05-18 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Erikstorp 3:87, Bollebygd Lådvägen 4, Bollebygd 2016-04-12 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Taltrasten 4, Lund Papegojevägen 37, Lund Reza Tehrani Täby 2014-02-04 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 7173 ISO/IEC 17020 (C) Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fastigheten, Staden Vägen 1 Reza Tehrani Täby 2012-06-01 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Grönfinken 5, Ängelholm Frejagatan 17 Per Edsbäcker Täby 2014-01-07 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Sävenäs 153:8, Göteborg Sågspånsgatan 17 2015-08-06 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Bö 22:3, Göteborg Santessonsgatan 5 2015-10-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Torrekulla 1:163, Mölndal Märgelvägen 25, Kållered Per Edsbäcker Täby 2014-06-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Häcklehagen 11:3, Kungsbacka Klockfoten 1a 2015-08-07 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Guldkremlan 3, Kungälv Helgonagatan 162 2015-12-14 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Heberg 1:81, Kungsbacka Hebergsvägen 80, Vallda 2015-09-03 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Kalvsvik 11:301, Haninge Pusshagen 65 2016-12-07 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Landa-Buerås 6:3, Kungsbacka Landavägen 283, Landa 2014-08-29 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Sicklaön 19:25, Nacka Knut stangenbergs väg 148 2017-02-02 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Stuv 3:6, Kungsbacka Stuvvägen 34 2017-01-18 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se 187

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8 Per Edsbäcker Täby 2014-05-09 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Almekärr 8:1, Lerum Edenhjelms Väg 15, Lerum 2014-11-24 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Önnered 51:97, Göteborg Korsåsliden 86 2015-09-24 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Per Edsbäcker Täby 2014-01-31 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Ribby 1:331, Haninge Villavägen 240 2015-11-24 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Tolered 68:4, Göteborg Sankt Olofsgatan 52, Göteborg 2016-12-29 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Norra karstorp 1:14, Båstad Karstorpsvägen 132, Båstad Reza Tehrani Täby 2013-07-17 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Gråstenen 12, Södertälje Domarstigen 36, Ronna Reza Tehrani Bromma 2009-12-14 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Rörläggarv 12 Tfn 08-585 00 901 Säte

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Önnered 28:14, Göteborg Spektrumsgatan 26 2015-06-01 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Tynnered 94:14, Göteborg Blåbärsvägen 29 2015-11-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lindås 1:291, Göteborg Valebergsvägen 205 2015-11-13 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Vallda 17:22, Kungsbacka Sandövägen 259 2015-06-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Gillsätra 61, Stockholm Gillsätragränd 90 2016-09-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Muttern 14, Stockholm Högalidsgatan 36, Södermalm Jens Ehrs Bromma 2009-04-02 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Rörläggarvägen 12 Tfn 08-585 00 901

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Bagaregården 45:12, Göteborg Härlandavägen 48 2017-01-03 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Oxhagen 4:4, Göteborg Backeredsvägen 7 2015-03-18 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Aggetorp 10:16, Lerum Ljungviksvägen 15 2015-11-23 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Älta 79:19, Nacka Sävsångarvägen 43 2017-02-25 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Landvetter 6:267, Härryda Byvägen 67, Landvetter 2016-12-16 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Julbordet 13, Stockholm Lisebergsvägen 137, Liseberg 2015-05-07 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Sävenäs 83:10, Göteborg Ellösgatan 23 2016-12-09 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-02-26 Sammanställning av energideklaration UTTERN 8 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Näset 75:68, Göteborg Sandhamnsgatan 67 2015-10-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Floda 20:1, Lerum Ekvägen 7 G, Floda 2016-12-21 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Alsikeklövern 8, Stockholm Toppklockegränd 20 2016-09-12 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Konstapeln 9, Huddinge Hällebergsvägen 61, Huddinge 2017-02-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Gudö 3:404, Haninge Tutviksvägen 32 2015-05-06 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Torp 19:3, Göteborg Edelfeltsgatan 3 2015-09-14 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Internatet 10, Täby Gläntvägen 15 2016-09-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se 187

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skår 13:2, Göteborg Björnbärsgatan 3 2016-11-18 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Åsa 2:117, Kungsbacka Kuggaviks Bergsväg 13, Ölmevalla 2015-09-10 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Ekeliden 1:1, Mark Ramhulta ekeliden, Fjärås 2015-04-09 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Sälgpipan 5, Eslöv Svalövsvägen 14, Eslöv Reza Tehrani Täby 2013-10-24 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Näset 6:16, Göteborg Karmosingatan 7 2015-10-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Brysselkålen 8, Stockholm Viborgska vägen 41, Enskede 2017-01-16 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Kåhög 114:6, Partille Nedre Östergårdsvägen 10 A, Jonsered Reza Tehrani Järfälla 2010-04-05 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Planvägen 16 Tfn 08-585

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Massaveden 4, Stockholm Munksjövägen 10, Stureby 2014-09-23 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fågelvik 1:335, Värmdö Gamla Fågelviksvägen 31, Ingarö 2015-02-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Oryd 1:152, Lerum Tranbärsvägen 89 2017-01-13 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se 187

Läs mer