Snålande Sowlinétrorbunda Styrelseberättelse. arbets&ret »

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snålande Sowlinétrorbunda Styrelseberättelse. arbets&ret 1949-1930»"

Transkript

1 <: Snålande Sowlinétrorbunda Styrelseberättelse arbets&ret »

2 araålanda Bowlingförbunda Styrel aeberät i; elee för arbetearet ' VI står just inför avslutandet av ännu ett arbetsår Inom den småländska bowlingsporten, och det är givetvis på sin plats med en återblick på vad 'som hänt ooh skett under desaa senaste tilländalupna säsonger» Vi konstaterar med glädje först och främst att vår kära sport gripit omkring alg 1 än större utsträckning än tidigare, ooh vi är övertygade om, att denna stegring av intresset kommer att fortsätta» Förutsättningarna kanske för närvarande kan synas ganska mörka, dl det som bekant är fulltecknat med spel å samtliga hallar inom distriktet, men planerandet av nya bowlinghallar ger besked om att sporten blivit alltmer populär, ooh att vi absolut kan räkna med en betydlig utökning när byggstoppat lättar. Trots de rådande byggrsstriktionerna kan v i ändock glä&jaa åt a t t v i r e dan t i l l hösten får räkna med en ny bowlingstad inom distriktet» Sävajös nya 2-banshall dr nämligen k l a r för premiärapel redan nu, men den e g e n t l i ga invigningen kcirr.ier inte att ske förrän t i l l hösten, och därmed är vi uppe i fyra hallä&ande utäder när höstsäsongen börjar» Antalet klubbar är lika med föregående år, men här bör tilläggas att ett f l e r t a l nya föreningar står i t u r och väntar på intrd.de i förbundet, varför vi kan motse en ökning även här nästa spelar» B e träffande antalet l i cens erade spelare har ökningen varit ungefär dansarama som förra året ooh distriktet har under tillfört8 48 nya spelare. Resultatmässigt sett kan vi glädjande nog konstatera goda framgångar för smålänningarna* Primst bör här framhållas seriesegrarna i två av de åtta nationella älv-, I grupperna* Uppflyttnlngen av spelare till de högre klassar na har i år varit betydligt kraftigare.n någonsin, ooh apeoiollt är det /»-klassen som ökningen gäller. Siffran för uppflyttning till klass B är exakt lika som föregående år, vilket betyder att 47 C-klassare gjort sig förtjänta av B-lloans» ^L?-l^g-f.^. a. JBtSÉ. J Si2 gaamana&ttninj^ samt revisorer o Styrelsen har under arbetsåret haft följande samman sättning» Mls ijögren, SC June, ; ordförande! Quet«-wÅ» Gollin, BK Vinno*, v i se ordförande! Tor Rilsaon, BK June,, sekreterare! Alvar 'irahn, BK Perfekt,, skattmästare? oamt Chaiayl Hjrhrén, BK Baken, Västervik? Felix Porason, Bäaajö KK, Bässjö, ooh Bils Andersson» B3 festa, Västervik,med Olof Tibell,.BK Vinno,, ooh Jöhavi Andersson, BK Atlas, Västervik» som suppleantoro Styrel aena verka tallande utskott dar bestått ar;? Sila Sjögren, or af or ande, Tor HilsBon, sekreterare, Guat.-Ad. Gollin och Alvar Grann. äevisor har varit Fhorvald Jansson, JK notor,, med Hugo Jjögren, s.bk, aom revisoresuppleant, AV Smålands Idrottsförbund utsedd revisor har tjänstgjort Bils»ihor<j,» Btta^ingakompittd - Bttagninjskommit a> h&ft följande sammansättnings Guot..-Ad - vallin., ordförande, Chamyl ISvhren ooh Felix Persson. Förbundets represen sation* Smålands Bowlingförbund var representerat rid Svenska 3ov&ingförbun&eté årsmöte i Stockholm 1949 av säc&ttmäs*a:,'ea Alvar Orahn ooh vid Svenska BOtalingförbundete sekreterarekoaferens i don 9 oktober 1949 av

3 Tor Nilsson. Vid styrelsesammanträden med Svenska Bowlingiorbunåe i ian 25 och 26 mara 1950 repreaenteradea förbundet av förbuidaordforanden Nils ojögren» I Svenska Bowlingförbundets styrelse är Guat.-Ad. Collin invald som suppleant-, Daaautora har oust. Ad. Collin varit förbundets representant i styrelaen för Smålands Idrottsförbund i vara VU Collin är invald ned förbundasekroteraroo och kassörs funktion* lokala arbetsutskott. Inorn förbundet har verkat lokala arbetsut cjfcott dela för Nässjö och dela för Västervik. Som lokalt AU för har förbundets VU fungerat. Näasjö lokala AU har bestått av Felix Parsaon, ordförande, Ture Törnborg, sekret e r a r e samt N i l s Ahlstedt, aamtliea tillhörande Nässjö KK. Västerviks l o- kela AU har u t g j o r t s av Chamyl ITyhrén, BK Baken, oriförande, N i l s Andersson, BS Voata,. sekreterare samt Johan Andersson, dk Atlas. danbe siktni og gagn. Som banboslktrinosäaän i distriktet a tre bowlingstäder har verkat; i.*lv-*r Grann, BK Perfekt och John Srf.ceson, Ji.nkö> in^e KK. Fässjö* Nils khlstedt och Ingemar Törn^vist, båda Bäsajö KK. Vdstenriks ChamyJ ^yhren, BK Baken och Uno Lindqvist, samma klubbo Förutom årssamroauträdot 1949 har styre:.son avhållit 3 etyoken och VU 6 prototeolifö-/c.t, ; < ar;:anträden, varjämte VU varit rammankallade.. ' tdxsctlanj.:; VU?ör -uppläggning av serierna för Småland Västergötla-id cu g.ing. Dessutom hat UK haft ett sammanträde för ut telning av rep- resentationslaget mot Östergötland. utmärkelser. Eikai Irottaförbundete diplom har under aret. t i l l d e l a t s Hils Sjögren,..aska Bov/lingförbundet3 diploa. har under året tilldelats och Gust.-Ad. Collin,. Nils Sjögren inds Bov/lingf Ör;.miåv diplom har i samband med a Bowlingaäll eka;j.\3 Bowlingkr;.bbc-ft Junes 10-åroj ihlloum tilldel.it3 följande personer. Bila 'jögren, dk June, *:&uritz!3ricson? TBS, Lennart fernor, JBS, (hnraar i? nots, JBS, Torsten Jaenson, June, ijrik G«Holm. rone, Carl imndqviat, - xv&i Jldenburg. d-xv oah Tor Ni.' aso% Jb&w, JdrJcfc-pifc'. less it om nar samma diplom t i l l d e l a t a de båda jubilerande klubbarna s Bowlingsällskap och iiowlingklubben June» Anslutna föreningar och tl^oeagocyiv-*'^ apelajpo» Bnder det gångna arbetsåret har förbundet tillförts en ny klabb, nämligen Smålands Allehandas Jöwlingklubb,, man då BS Snäckan i Västervik änder samma.r nedlagt sin verksamhet.*r antalet kl dibar inom dietriktst samma aom föregående år eller 20 stycken. Trots att klubbnumerären icke blivit utökad har emellertid antalet lioenserade spelare stigit från 39* föregående åt t i l l 439 vid epelåreto slut Alltså en ökning raad 48 spelare. Liksom föregående år är det som uppvisar den krafti gaste ökningen, då inte mindre än 30 nya spelare tillförts jönköpingeklubbama. I Västervik har ökningen varit 6 apelara ooh i Huskvarna 4 medan Bässjö alltjämt håller jämna steg med föregående spelar. Vid spelårets slut har 267. Väste vik 123, Näsvjö 34 ooh Huskvarna 15 lisen särade spelare. Antalet klubbar fördelade på de 'olika.-.städerna är följande mod siffran inac. parentes utvisande föregående årg antal*

4 1? (16), Västervik? (8), Häsejö 3 (3) och Huskvarna 1 (1)«Mcenaerade spelare fördelade på de olika klubbarna framgår av nedanstående tabelli Föraning Ma Ao B«C, Sta SK Spartanerna o «* 1 a e * e> «« SK> A-$ > % )* *' e c 0 c e 0 1 si»; >(c* O * G % O O - ' J3K, fåctno # * # 0 <r «c riårlc n B ««V * * 0; O «,i c «> * m li^l.iij9 ee> + é 9 * 0 * # t» 8 6 BK ^ X&iX A e Vfloe«««a«««a>«*o«e»» «O c JäC Flott n «* 5»#»»o * o 0 *»* 0 *» mm SK. ttuzio * *» * * e c J3K lii,'fco * 0» 9» M e * e 4 t * >« EK T^Ö^O; 1 coce*. *o*e<v»*««*oc 0 o a « äC?É?x*f olcti» *,«* i> ct 0 0 * v-k *.A?X t ee> É-H >» 0 O <1 m» i ; J.t?&Ta o e a<*eoe^*»eeee#ee» 0 a a 0 m O JB3C V8 o*-»e*>e*oe«e«eo* a 0 0 O 3 6 I t 22 EK /ä nno « *«*oo«o 0 0 a c e o a IX. e e e a e a g JUilOX X? o»# -- årip # *»» o B * r.' as '* -» JSnköpinga isc» e>e*e*».k%«*e 9 O 0 ««O >. * - 0 -t' *»? Jkpga BranÄärs S.C»** *i. a * r» «* 0 «MO JciQhÖpiilgO EK ^ a # e.» o *. < r - "( Ji.XV./, & *>G d i'' X J** o * a»o m> 0 O 4 « LÖI : - JSK»*««a»***«<**4***g ' J O e *i O r vfii;;' d-j Q V-./. >» o i o r o e o * e o *> r <* o 0 * * fl&bsjö KK * * ««J n 0 e O «0 1 4 c a«AllthéUlda X» «- >«** 1 * O O * 3 os 1 9 io ir « * öo H ^"io *-' " * % Uppflyttcingarna t i i l näwti; ammande öp-:' - gör att förbundet tillföras t aya Kastare, 21 A-klassare ooh 47 B-klai are-» PVljaadj 1 apelare ha app flyttats t i l l högre klaaa* Xäetarat.<ärik Ericason BK Perfekt 2oiie Hultkviat -»köpings 13 Gästat* Kögatröc» ' i iköplnge BS Sils ahlstedt iajö KiC Al v/ Tohan Andar sa cn C.'.''Jas Västervik v' Jcdn Jeaj^asoi! ; ' Bano JönkBplng v Stan Jterok 9K Bano 'önköping >f Sigvard Svensson 9C 71aa västervik v Arne Johanoson.:'< June JBnkdping 1/ Sune Cra.ne.tk BK Perfekt JönJcöpixsg

5 <i Otto Carlsson Gusto-Aa. Collin V Yngve Högberg v Jcö Hate V Olof Tibell ' Ifils Andersson * Sinar Blemjkvist * Axel Ljunggren / Sven iarking Gösta Iksrberg ^ Ingmar Johansson i Jfcuim Larsson v H&nning Sandqviat </ liartin Söder st rön: v Svan Andersson Bengt Carlsson Hans aagaer Henrik Gustavoecr, Gunnar Karlsson Bengt Gustavsson Ivan 'dö der lund Conny Carlsson linne Johanoson Srik Carlsson Ernst Bilberg Gunnar Hall Ingvar Levinie Brik Liadströra Par Stestberg K«B«Claesson Hans bäckström Bubén G^ecn Åke Axslsson Bengt Pettersson 3c Weeterlund Lära Adolfsson Karl Johansson Arnold Palm XvOnnart Almström Ingvar Hallin Gustav Josefsson Tord. Karlason Lära Pettersson Gerhard Claesson Ivar Johanason Arne Helakviat Harry Stelt Hädar Ts r. i J stabi Sagttar 3rsnlund John Svärd J örans:scn Olle Olason tigvar Söderström XnQo Ax BK M väster trik BK Vinno BK Vinno BK Vinno BK Vinno BS Vesta Västervik Jkpgs BK Jkpgs BS Jkpgs BS Jkpgs Brandk* EK Jkpgs KK Jkpgs KK Jkpga KK Jkpgs KK Jkpgs Södra 1 T BK Spartaner ta W. 43 Västervik BK Baken 'fäster-rik BK Baken Västervik SC Flax Västervik BK flax Västervik; Si Plikten BK Fläkten BK June BK June BK Idto BK Lito BK Lite BK Motor SK Perfekt BK Trill Västervik K Trill Västervik BK Uran ITäsejö HK V8 Västervik BK V8 Västervik BK Vinno 3K Vinnp M. Vinn o ' inkaning 7K Cyr.:«- "ia :% >-. ng I I Syra» ">.i : ">j±ng OC Jy.-v.a v Cyr i ^ IK Cyrus Tunex IP : 'v>..- ;:.iif. Junex IP Huskvarna Jkpga BK Jönft i i* ing.jkpgs BK Jönk Spi;ig Jkpga BS.Tk;;gs Brandk.BK Jkpgs Brandk.BK Jkpgs KK Jkpgs KL< Jkpga KK Linköping Jkpga Södra IP

6 Bs Oillia Skoogh Folke Söderström Ike Djurmark Gustav Johansson Sune Sandin Ingvar Gardell Gunnar Pettersson Gunnar Johansson Jkpga Södra I? Jkpgs Södra IF Löfsko BK löfsko BK Löfsko BK Bassjö KK Ras8jö KK Sm»Allehanda BK Nässjö Nässjö Följande spelare ha 2 prickar t i l l Mästare* Gunnar Nyqvist Carl-Eric Gälarna Torsten Pettersson Gunnar Kardell Nils Jestin BK Bano BK Perfekt BK Trill BK 8 Jkpgs KK Västervik Västervik Följande spelare ha 2 prickar t i l l klaos As Helge Karloson Agno Thomér Ingvar Carlsson Albin Nilsson Ingvar Roman Karl-Srik Gustavoson Ivan Oldsnborg C«B«Httltsnino Sten Tolf Oöte Lunda 11 Arthur Johansson Lars Idaho. Gastiv Ljunggren Holger Odehoim Ingvar Gardell Dennis Ekberg fljande ha prick t i l l klase Bs BK Bano BK Bfikon BK Flås-: BK Flax BK Fläkten BK June BIC Jun EK Motor EK Perfekt BK Vinno Junex IF Jkpgs IK Jkpgs Södra CF Jkpgs Södra råssjö KK Nässjö KK Västervik Västervik Västervik '; önköping Huskvan a I ShkÖpihg. Näasj q Nässjö Sigvard Ljunggren BK Spartaner : Karl-Brik Spjuth BK Spartanen i ta Pehr Andersson BK 43 Västervik Eror Hansson 3K 43 Västervik K*S«Andersaon m Atl«s Västexvik Jm&nuel Haglund. BK Banc Uno Halldon EK Bano Sten Hor Igren BK Bano Ike Svensson BK Bano Jöhköping Sune Sörenssn BK Baken '/'.storvik Rune 01sr.cn BK Eje Vincent Sjögren BK Eje Bons Sveneson BK Eje Karl A. V/ordsn BK Eje Bertil Grants BK Fläkten Torsten Svensson BK June stig Thoren BK June

7 Följande ha prick t i l l klass Bs Ka K.. verksamhe ben, Ivan 'Vidahl EK June Loanart Bilsson BK Lito Holger Danielsson BK Motor Bengt Skoglund BK Motor Torsten Svensson BK Motor Gunnar Johansson BK Perfekt Ernst Pettersson BK Perfekt Hjalmar Pettersson BK Trill Västervik Känns Pettersson BK V8 Västervik Birger Johansson BK Vinno /illiam Grönkvist BS Vesta Västervik Georg Livgren BS Vesta Västervik Stig Olofsson IK Cyrus Bengt Ullsäter IK Cyrus Ernst Gustavsson Junex IF Huskvarna Bertii indersson Jkpgs BK Gunnar- Hult ing Jkpga BK Bengt Skoglund Jkpgs BK Conrad Bngdahl Jkpgs Brandkårs BK Bii»ger Byman Jkpgs KK Earry Fuack Jkpgs KK Gunnar Lindsgård Jkpga KK Olof Friden Jkpgs Södra 1».c Rune änelööv Jkpgs Södra IF Hl 1 d Inj; Bj ärendah 1 Nässjö BK Klias jo Bertil Hedin Nässjö BK Fässjö Egon Gardell Näasjtö KK Nässjö Hane Ekman 3n. Allehanda BK Ama Karlsson Seu Allehanda EK Ålder Magnusson Sas»Allehanda EK sta Boa ingföröundeta instruktionskur a i boningsteknik oeh öanakötsel dnadei len 20 ooh 21. #fta*i 1949 i Stockholm, oeh var samtliga distrikte t a nallar dir representerade» Pö3 egna kurser i bowlings ;eknik har förbundet likt tidigars är mottagit sédoii som vanlig ordnl... ; ; fördelats per disponibel bana i * Västervik, och Nässjö :.. ;-.;oi.-2 i r.gkiubbaa föraning i:.' 1 mder spelaret anlitat Åres Jonsson» KKS, Stockholm» som instruktör i bowlingtekniko ATea Jonsson verkade under tiden 5-17 september 1949 d ooh fick samtliga klubbar i oeh Huskvarna tillfälle att taga lel av instruktören» lärdomar» Instruktionskursen får närmast betraktans som ett experiment, ooh vad den gav t i l l resultat är ännu så längs f:;r tidigt att uttala sig osu :.méaa Bovy? l->^ör b -xnå et s g: ar >.en Lgtsvis har ej heller spolaret sensitet bland distriktets Spel ;s att distriktet redevaar 439?hoppniagj att vi redan t i l l n förbättring i detta avseende, it liga klubbledare att i mö j madfc a ifriiga om «senserada si^«kommande apel v i l l även i <»a aaawrart 1 bowlingmärfct är s t y r e l- eken ja en be» Xiiaanhang upp-

8 utvisar årets resultat i jämförel stipulerat resultato Nedanstående tabell se»sed närmast föregående dr» ääi&äana tävlingar. Spelar öuld Silver Brons ? nr I I Intresset för tävlingar arrangerade incw distriktet ar alltjämt 1 ständigt stigande och det nu a alutada spelaret bar»edfört den ena rekordnoteringen efter den andra i fråga om delta^arean tal. Sa vnaalagt aar under öret 3»510 spelare deltagit i tävlingar inom.;ietrlktatj tm siffra eom med 1*G?0 överst ig, sr fjolårets,: Största deatagar*»antalet noterades vid s Sots» lingaällskaps och Sowlingklabben Jun a lö-årajufciiéumetävlingar där star ternas antal var 364» och då är dessutom att märka att tävlingen gick övar Ö serier* Tävlingen var f.-ö- den största som någonsin arrangerats i Små--' land evad det gäller deltagarsantal-t» Bland fyr hanstävlingarna samlade Junex IPs nationella tävling största doltagareantalet med 244 starter* St» jämförelse kan nämnas att t i -ig&re deltagarerekord på en fyrbanatävling löd på 182 starter» Serietävlingarna - Arets ai*rietäviingår har inte genomförts fullt så framgåagsrlkt aom föregående spelårs t dl som bekant em&i&adsklubbar segrade i.-.awtliga serier där distriktet var repre sent erat De båda högsta grupperna div.- I aydväetra oeh div.. I sydöstra har dock resulterat 1 segrar för amälandsklubbar«i div I sydvästra gruppen av allsvenska serien bar distriktet likeom förut sammanförts m-.d Västergötland* vilket även varit fallet med divisionerna II och i l l för s ooh Nässjös vidkommande svenska seriene sydöstra grupp nar bestått av lag från Småland ooh Östergötland och under 1 ilande di* violen IT har varit sammansatt av kluebax från Småland, Cstergötland ooh SÖ» israaaland. Div,. I har spelats ned 8ma«nal&g medan div-, I l ooh I I I har utgjorts av 4Haannalag. Sam grupp segrare i div.. 1 sydvästra utgick Jgnköpin^j» Bovllngsftllskap, sons nådde 22 poan*., ooh hade 2 j^oäng tillgode ps tvåan BK Thor? Soräs* I sydöstra gruppen.»v saanm» division segrade BK "lax, Västervik, med 26 poäng av 28 Böjligs BK PIax och s km>^lln^saällskap fick sedenaera mötas i dre bro, där allsvenska slutspelet ^de 1 a»» De al da smålån- lakluubarna lot- "jad*ka ihop redan I kvartsfinalen» ooh flax fick ave;-i i är vidare t i l l saail~ finalen ^anom att; sia JBS med 5«? >ä poäng mot jöhköpingslajets 5-653*1 ee» miffcaalen fiok H lflaxarna* liksom förra året möta SJÖ, s-iaimiis ooh det blev för avart motstånd för aäaterviksklu ben, aom dock förlorade hedersamt med 119 pinnar» FOT att ytterligars understryka J3K Pia*, goda insats kan nämnas att N»6 därefter vana finalen».jt furieäads 8K«

9 I 6. 3» , , s KK , 4- ifiv- X Sydöstra ffruppenu BK Flax» o IK Sleipner » 24» BK V » BK S*t Olof, 14» 7»? 6?6. 24» BK Baken «...., » O. 8. IFK Borrköping 14» 4» 10» 662» 8. BK Örnen 14-4« » 8. BK Atlas l i , I div, n Småland. - Västergötland utgick IFK Boråo som suverän segrare, med s Södra IF på anérä plats* J-3ödra svarade för den stronga bravaden att som nykomling i div, I I gå rakt igenom serien 00b koaner nästa spelar tillhöra högsta divisionen* I sydöstra gruppen av div» I I tog BK 43» väetervik, hem aeriesegeri efter en spännande slutstrid rmå BK Peking, fiorrfco ing. Utöver di sas serier har distriktet även haft utbyte 1 div. I I I med 3cb denna serie toppades av de häda Lidköpinge-lagen wik och BK Bran, Rässjö, soa :j.udö stora ohj ser att r ika ca uppflyttningsplats hi&land, 1 ganska onödigt sin- möjligheter genom att halt enkelt lämna vnlk-ower i oortaaatcherna mot tfii ooh LBS Styrelsen hoppas givetvis att liknande saker inte skall behöva inträffa i fortsättningen utan att seriespelet skall fullföljas enligt de uppgjorda program;.:-.. Slut ställningarna i div* I I ooh I I I blev följande; Siv. I I Saålana.» 7äatergöUs.n&. IFK Borås.. 4..» i » 722c 26, Jkpgs 3>dra IF. -..., lil n 10» o 6? BK Kinne »«*»»» > < i **i» » 'O* 7co, 12, SK \ llvlylo» a t Q 0 0, >«*e*e*e*«>. 6, 3c , 14«5» 9-683« < 674-8, 1 /i 3. 11, 65''» 6. M Småland - öat ergöt land, - Söd sra iland. 10. T , 6, » * tide n 10. e»w , 8. 10» 4» » Horrköpirgs 7K».»» , Biv» I I I Småland - Västergötland * " » BK Uran #.»'»».** «*»» , » c » , 619* « , 4o Chark. BK.. Boras «14. lo «2o

10 Utöver nämnda serietävlingar har förbundet arrangerat lokala serier och reeervlagsserler. I div.- IV Jöak.-;plag~Masjögruppen segrade Junex I?» Huskvarna, 2 poäng före Nässjö JK, ooh ''junexarna" återfinnes sålunda t div III nästa spelar. Denna serie har spelats med fyriaannal&g över fyra serier liksom div.- V Tästervikagrupoen, där BK Flax reservlag gjorjte precis lika bra ifrån eig aom vaä A-laget gjorde i div. I. Ben enda förlusten för BK Flax i div» V ko» f f ö- i sista matchen mot tvåan BK V8,»tannade 2 poäng efter segrarna - äässjögmppernas reeerv» agaseries har liksom förut spelats»aed?.~inannalag över 3 serier, och seg» grupp 1 blev BK Vinno, Btedan ok June lada bealag på aegem i grupp 2. utställningarna följer här nedan» y r 17. Käaq;?ögruppen Junex IP,... * * * - 11* " 22,. Nässjö isk.*,,...,,., i v 5 aft <-e- 'V' «BK l.ito e 635«18. IK Cyrus o «.. <... l*>. 8. 6a , Jkpgs drandkårs i2c 1* * 12, BK Spartanerna 14. 8, 62$o 12c BK Sjs... 14» 3» l i? * Sn.-Allehanda BK 14: 3» l i ?a storvik agruppan äesjurvlajumes Le BK Flax , U. 68Ö. 22, BK V8»v... J. :, o 2= 646* BO 6 BK Baken.,-,.<-. 12 M 642,.14* BK Atlas,,«,...,...v. 12, 5«i o 616, 1 0. BK Trill... ia BS Västa BK "12-1* , ääsajö. Beser fl^esg*^ BK Vinno..., SK Jun* I 10, 6. 4 ' Itt SK Perfekt...» IG. 6c , 52- SäasjÖ KK ' *. - -' 10» 5-5» 483 * 10c Jkpga Södra IF >?» 482* 60 Jödfcöpingc KK i 10,. 2«8, <app 2 -. Seservlageeeriv. BK Juho H i » st5» M BK dun * IK O^ruu , 4«4 4 4 ^ 12. TKafcopisge KK I i... 1». 5* 454^ 1 0. JK JUito >,«..».»<.«.. < Tu Jkpga Brandkära SK c 8, * ietrikva-fläeterekapstävila*; *r«a arraagfctrad.ee andar tiden februari i Bnkeping, där s bo-.?li$>gklttbha,r i hög grad bidrog till tävlingar» sa perfekta genopaförande. Ti bedja p.' 5 ieifca sätt fä ta oka samtliga 'jönfcölagskiubbar för ds»; goda hjälpen i ssabend med W. ooh hr-ppaa pä att saraia od:i anda ao» dä visades afcuu bliva beatåande ino* d4.atriktsts öcwiazfc&r.

11 fieaultatmäösigt ott klarade alg Väaterviks representanter bäat genom att lä^ga beslag på feta av do nio medaljplatserna» Sn grann prestation med tanks på att tävlingarna gick av stapeln i * Hytt deltagarrekord 153 startande noterades i årets D" och individuell mäeiara blev Sven I*arkingj s Bo-^ i ig sällskap, som var 13 pinnar före Carl as oa, BK Flax, Båda dessa spädare passerade 1600-strecket på de ; serierna» i 2-aiannatävlingen vann BX Kotor» * ganska sensationellt på le.528 poäng aos i den spännande tävlingen för 4»&annalag seg» rade BK Flax genom att passera JB3 mod. endast sex pinnar» aedaljp lat serna vid PM fördelades enligt följande: individuellt a 2-mannalags i-csannalagi l» Sven Larkingf Jkpga BS i 0634 g. Ingvar Carlsson, BK 'Flax » Bertil Samnelason, BK V BK Motor (A.Hult?65 G.ttUsäter ). 2«IK Cyrus L 513 LY.Joaansaoä H. Ahuetröm 748)» 3- i.504 (U* Lind,;-,-i 3 t i» Ifcorner 711)» lo SK Flax 3*001 (I»Carlsson G.Gustavsson H.Gusta 9son S.Svensson 6*83). 2. s BS (S,Larkir.3 83! - K.Palm G. Johan-»oh L. 'i - riter '557)* 3* BK Trill 2»934 (B*däcket-do» T.PettérafOja G o Carleson 714-3j»Pettersson 703). ph ooh BSM arrangerades av resp.- Stookholao Bowlingförbund i Stockholm ock Gästriklands Botrlingförbuhå i Sandviken. T- Lejhola. Ha*etdå, stockbo a, lade beslag på SIS»titeln* individuellt. I lagtävlingarna segrade Bjurgärdeha IF. Stockholm, i 2-manna r.-at \7ictoria, Stookholia. i 4-manna» lag. Bästa resultatet bland de deltagande anålltaniii&arnä uppnåddes av Nils Sjögren, BK June»,, som med poäng fick platssiffran 245 bland 755 startande- X 2-mannatävlingen kom BK Flax pä 267se plats aed poäng genom Harry och Gunnar Gustavsson. Flax blev också bästa jsålandalag i 4»Hnannatävlingen genom att belägga 112. e plats» Kvartetten testot.v Gunnar Guatavi 30a 770» Albin Nilsson 726, Barry Gustavsson 719 och Slis Karlsson 663. $38J såg som segrars 0. llosiojvist, Ojan 6 Sandviken} pä resultatet o::::.;?y. '. 'v.ara :; i tävliiigan för 2-matxaalag blev etå, Stockholm, med poäng och i 4»mannatävllngon var:;: Sandvik-ris KK pä poäivt» Smålänningarnas insatser blev bär betydligt bättre och bäst i den individuella tävlingen blev J»0. Bate, BK Vinno,, som slog 888 po» teg på första halvan oeh stannade på 1*589 sammanlagt, vilket räckte för 2? se placeringen, övriga ps-isplacerado smålänningar var älvar Grahn. BK tarfekt på 82sa plats med resultatet och Yngve Johansson, IK Cyrus pä 99«e plats med poäng. I 2»manrn.tävlingen svarade BK Vinno fölen prima överraskning genom J.O. Sate ooh Yngve Bögberg, som tillsammans tog heats pse plats på dat förnämliga resultatet poj&g. I 4~&anna slutligen belade BK Vinno 89?o plats med poängen oeh kvartetten ieetoa av C.Ljunggren 735.0»Tibell 722,J.0.J?ate 701 ock Y.Eögrerg 622.

12 Repre sent at ionamatohor. landafc-apfäbatöaen mot Östergötland gick i år för första gången i Västerrik? där AU i kompanjonskcp med Alliansen svarade för ett perfekt arrangeaang* Vart representationolag vann en stor seger och slutpoängen för Små land 8 * mot 8*101 för Östergötland. Genom denna seger leder nu Småland med 3-1 i kampen om Snålande Allehandas vandringspris. Bäst i smälandala» get var Harry Gustavsson med 799 poäng och hans klubbkamrat Gunnar Gustavsson gjorde också gott ifrån sig med 775» Gunnar Johansson var tredje man på 162, medan bäste östgöte Tore Keller hade Här nedan följer de båda 12-mannalagens individuella resultat: IUU* S:a z / 0 * * Johan Andersson I Kils Ändersaon 175 I Gunnar Gu st av s eora Agne Thornor I Harry Gustavsson Slis Johansson Thore Larsson Kurt Pant nar I Chasjyl ^yhron Lennart Jemer Gno Lindqvist I Gunnar Johansson go uaskju'" Bairtitt Fransen Ivar Pettersson I Sture Johansson Carl-Brio Pettersson G Jonsson Cd le An der 8 a on Sven Ohlsson Bertil Bergström Toro Keller Haase Bilason Zhgve Bilsson I Göte Andar ason Stadamatoher. Utbytet ifråga om stadsmatcher har i dr glädjande nog utökats betydligt, och vad. SÖGS glatt mest i detta fallet är att två av distriktets städer kontrakterat ett årligt rx.atcb.utbyte sig emellan» Vi åsyfta stadsmatchen. 12-aa-^naIag mellan ooh Västervik, som i år gick av stapeln i, och där Västervik vann med 3*443 poäng mot -s 8.349» har förutom denna stadsmatch även haft utbyte med Boras i en karg- där bor åsarna vann en et or seger pä hemmabanor med mot s 80200o Västervik har även i år haft utbyte med Norrköping i en stadsmatch soa utväxlades per telefon ooh där smålänningarna vann med 17*507 poäng mot Norrköpings 17*475* Sammanlagt leder nu Västervik med poäng sedan Norrköping har 34»057*

13 I allsvenska telefonstadamatchen för 32-mannalag ställde och Västervik upp likt förr om åren» dock utan att nå några större framgångar. Bland 17 deltagande städer hamnade Västervik nämligen på 12ae plats med poängj medan mel nöd och näppe klarade sig från jumboplatsen och kom på 13.e plats med 21*531 poäng. Rekord. tjnder året har endast ett rekord noterats» nämligen BK Flax 8-mannalagarekord över 4 serie, 6c123 poäng, uppnått den 12 februari 1950 i Västervik. Sökordet är ioke officiellt godkänt då rekordaaaälan ännu ej inkommit» men i ötfrlgt har bankontrollantema intygat att allt varit i sin ordning vid rekoräslagaingen» Däremot har s Bowlingsällskaps rekord för 8-manaalag över 4 serier poäng, uppnått den 19 dec. 1948, godkänts först i år med anledning av att den nya lagstorleken icke tidigare varit upptagen bland förbundets rekorddietaneer. Officiella organ* För bundet a officiella organ har varit "Svensk Idrott" och 'Bowlaren**.?3rv altningen. Beträffande förvaltningen av förbundets medel hänvisa vi t i l l särskilt upprättad förvaltningsberättelse särat revisorernas berättelse. Slutord, 5os sammanfattning av vad se;a här ovan sagts kan vi utan tvekan fastslå, a t t det gångna I r e t u t f a l l i t t i l l f u l l belåtenhet, och a t t v i med god t i l l - försikt kan sa fram mot kommande tider, ökningen av antalet utövare av bowlingsporten inoi distriktet ger oss därvidlag tyiliga bevis på sportens popularitet, och det är vår förhoppning att var och en pä sin ort verkar för fortsatt utvidgning» Styrelsen v i l l till slut uttala sitt tack t i l l alla lem epé pä ett eller annat sätt visat intresse och nedlagt arbete för bowlingsporten inom distriktet a även till pressen riktas ett tack för den publicitet am kommit bowlingaporten till sele VI tillönskar alla bowlare en angenäm ooh veder» kviokande cosmar» och hälsa Sr väl mött t i l l kommande spelar.

14 föredragningslista vid Smålands Bowlingförbunds ordinarie distriktemöte söndagen den 21 maj 1950 klockan å Stora Hotellet i - X) Justering av röstlängden ock fråga om mötet behörlgen utlysts» y'i Prisu tdelning 3} Val av ordförande för aötet o 4} Val av sekreterare för aötet* Val av två justeringsmän att jämte ordföranden juatera dagens Tillika röstfcontrollanter 6) Föredragning av styrelsens ooh. revisorernas berättelser, 7} Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen» 6} Fastställande av Inkomst- och Utgiftsst&t samt årsavgift. 9} Val av distriktsordförande t i l l i k a styrelserna ordförande. protokoll. 10) Val av övriga Btyrelselsdaaöter, varav hälften vamjeo vartannat irj saat två styrelsesuppleanter* (I tia att avgå äro» ordiaario; Gust.-.Vi* Collin, ' J".akcpit'.g, Livar Srahn, xik Perfekt, ooh Chaay] t$ hrjfl; BK Baken»Västervik. Suppleanters Olof Tibell-, BK Vinno, och Johan Andersson, BK Atlas? Västervik). il} Val av revisor jämte suppleant. (Förutvarande! Thervaid Jansson, BK Kotor,» ordinarie» Hugo Sjögren» Jkpgs BK», suppleant)* 12) Val av ombud t i l l Svenska Bowlingförbundets årsmöte I950 enligt Svenska Bovtlingförbnndets stadgar <$ 13) Antagande av officiellt organ. 14) Styrelsens förelag angående ooläggning av traktamenten. 15) Styrelsens förslag om uppdelning av diatriktaaäeterakapen på BK ooh SB9f* IG) Svenska Bowlingförbundet a förslag om utökande av landakampsut bytet med Finland IT) Svenska Bowlingförbandeta förslag t i l l asrietövling. 18) Övriga frågor. Vcl ordinarie distriktsaötets avslutande^

15 d^llanda Bci.rliagfSrbttuda FörvaltnlngBher&tteli B orj>*;spåret

16 Förvaltnings berättei se. Smalända Bowlingförbunds styralaé f ~.r härmed avgiva följande berättelse övar den ekonomiska förvaltningen under räkenskapsåret * lagäen le Balansiconto. Tillgångar. Kassa *..., Sr Postgiro. " ie'2.53 Bank » 1*135*09 Märken ;lager) *75 Inventarier... «3? s Utestående fordringar... " 505*60 SSISä»-. 2.6l3t8^ S k u 1 d e ri Tidskrifter... * Kr. 5*~ aculd t i l l Diverts Personer...!: (8*77 Kapitalkonto...V.» KBOHOB 2.613*85 Vinet» ooh Förluatkopto I n k o i i i l rs Årsavgifter... Kr Tävlingar » 1*304*73 inslag.*....../ " 2'' 2s*»- Försäljningar...,» 316*29 Licenser *.. * Aoois..... o....,.,..., ».. *» 1.602«75 Råntor...^*..., 16t04 ÖQE/ 4.*:- &tg6 u t g i f t e r * Porto, telefon* trycksaker» Kr.» 790?25 Priser * ««..«.*.. *«..»».....«< ** 493*39 Beaor ooh traktabonte " Inventarier " 38*25 Arvoden...».».».»».»«*?»»....««««.««.< M 800* Representation... «*..».» a.»... v e».. #. ^ 145!*'*?^' Beaefördelning»..«*.. *. * *. «-...»..«>- i»50 SiplOfil...» S O» *. *. V*..».-*.**».».» '«*..-.» 0; Ot >**J" LandalsapoTftatoh...* > 399*73 Biverso.*.«.ff«.*«.«.t»«.«*»*.»»e*.^.p...*p...«o '» * * v i/os11 Kapitalkonto (Årets vinst)..... «......< "* 397*5ft KHOBOB 4.754»06

17 Utgående Balanskonto. Tillgångars Kassa Poctgi.ro... ' «... Pank...*«'......«^...»... Märken (lager) 18 at. Bowlingmärken i brons a 3 * - Kr. 5 a- " silver " 4? " 10 -» - " guld 4 * 7 5 n Inventarier......»*.».....«... Utestående fordringar......»».«... Er * " * " lo731» * " 121*50» 268*75 OOffOR Bk a 1 d e rt 'dxcij^kr^li.ter?> »....»......«*...*.. > art 9 t m e Kl' I 5 * Skuld t i l l Diverse Personer Kap italkonto (Tillgångar över skulder)...» 2.917*63 KB0N03 l.508*80, Mssjö, Väatsrvik i ma;, : ly')0

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

BLEKINGE BO W LINGFÖ RBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1964-1965. A tlanti c Arne Bengtsson

BLEKINGE BO W LINGFÖ RBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1964-1965. A tlanti c Arne Bengtsson BLEKINGE BO W LINGFÖ RBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1964-1965 Styreisen för Blekinge Bowsingförbund får härmed lämna föijande redogörelse över verksamhetsåret 1964 1965. STYRELSENS S A M M A N S Ä T T N

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Klassiska Rallycupen (KRC)

Klassiska Rallycupen (KRC) 2009 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET REGLER Klassiska Rallycupen (KRC) och Historiska Rallycupen (HRC) för Historiska Rallybilar Utgåva November 2014 HRY_Regler_Klassiska-Historiska_Rallycupen-2015.doc

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet

Småvarmt. Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet Det här är ett nyhetsbrev från styrelsen i Östsvenska fotodistriktet. Det är samtidigt ett embryo til en mer stadigvarande informationskanal. Just nu åker vi lite

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23

Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23 Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23 1. Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkändes. 2. För mötet valdes följande till: a. Ordförande Karl Pettersson b. Sekreterare Anna Dahlgren 3.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND Nummer 7 2014 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 december 2014 i Anette Anderssons bostad i Kristianstad. Närvarande: Anette Andersson,

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

1961-1962 1 II. Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse ^ m. m.

1961-1962 1 II. Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse ^ m. m. S M Å L A N D S B O W L I N G F Ö R B U N D 1961-1962 1 II. Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse ^ m. m. f Postadress: Box 10^-3» Jönköping 1 Postgiro 27 82 5^ Kansli; Kanalgatan 19, Jönköping Telefoner:

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Tid LBrdugen den 1$ murs 1997, kl 10. 00. XLUBBSTUGAN FÖRSLAG TILL DAGORDNING Mötets oppnande Val av ordförande förårsmötet 23 Val av sekreterare

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman 2012-03-11 på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i aulan på Himmerfjärdsverket, onsdagen den 15 juni 2011 klockan 9.30. Justeras: Gabriel Melki Ann

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

BÅSTADS TRÄFFEN STADGAR

BÅSTADS TRÄFFEN STADGAR BÅSTADS TRÄFFEN STADGAR BÅSTADSTRÄFFENS STADGAR 2015-05-02 En lokal intressegrupp i Transföreningen FPES i Båstad. Föreningen bildades den 1 Maj 2010. som en enskild förening och upptagen som en lokal

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm Trygg Hansa-huset

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer