Snålande Sowlinétrorbunda Styrelseberättelse. arbets&ret »

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snålande Sowlinétrorbunda Styrelseberättelse. arbets&ret 1949-1930»"

Transkript

1 <: Snålande Sowlinétrorbunda Styrelseberättelse arbets&ret »

2 araålanda Bowlingförbunda Styrel aeberät i; elee för arbetearet ' VI står just inför avslutandet av ännu ett arbetsår Inom den småländska bowlingsporten, och det är givetvis på sin plats med en återblick på vad 'som hänt ooh skett under desaa senaste tilländalupna säsonger» Vi konstaterar med glädje först och främst att vår kära sport gripit omkring alg 1 än större utsträckning än tidigare, ooh vi är övertygade om, att denna stegring av intresset kommer att fortsätta» Förutsättningarna kanske för närvarande kan synas ganska mörka, dl det som bekant är fulltecknat med spel å samtliga hallar inom distriktet, men planerandet av nya bowlinghallar ger besked om att sporten blivit alltmer populär, ooh att vi absolut kan räkna med en betydlig utökning när byggstoppat lättar. Trots de rådande byggrsstriktionerna kan v i ändock glä&jaa åt a t t v i r e dan t i l l hösten får räkna med en ny bowlingstad inom distriktet» Sävajös nya 2-banshall dr nämligen k l a r för premiärapel redan nu, men den e g e n t l i ga invigningen kcirr.ier inte att ske förrän t i l l hösten, och därmed är vi uppe i fyra hallä&ande utäder när höstsäsongen börjar» Antalet klubbar är lika med föregående år, men här bör tilläggas att ett f l e r t a l nya föreningar står i t u r och väntar på intrd.de i förbundet, varför vi kan motse en ökning även här nästa spelar» B e träffande antalet l i cens erade spelare har ökningen varit ungefär dansarama som förra året ooh distriktet har under tillfört8 48 nya spelare. Resultatmässigt sett kan vi glädjande nog konstatera goda framgångar för smålänningarna* Primst bör här framhållas seriesegrarna i två av de åtta nationella älv-, I grupperna* Uppflyttnlngen av spelare till de högre klassar na har i år varit betydligt kraftigare.n någonsin, ooh apeoiollt är det /»-klassen som ökningen gäller. Siffran för uppflyttning till klass B är exakt lika som föregående år, vilket betyder att 47 C-klassare gjort sig förtjänta av B-lloans» ^L?-l^g-f.^. a. JBtSÉ. J Si2 gaamana&ttninj^ samt revisorer o Styrelsen har under arbetsåret haft följande samman sättning» Mls ijögren, SC June, ; ordförande! Quet«-wÅ» Gollin, BK Vinno*, v i se ordförande! Tor Rilsaon, BK June,, sekreterare! Alvar 'irahn, BK Perfekt,, skattmästare? oamt Chaiayl Hjrhrén, BK Baken, Västervik? Felix Porason, Bäaajö KK, Bässjö, ooh Bils Andersson» B3 festa, Västervik,med Olof Tibell,.BK Vinno,, ooh Jöhavi Andersson, BK Atlas, Västervik» som suppleantoro Styrel aena verka tallande utskott dar bestått ar;? Sila Sjögren, or af or ande, Tor HilsBon, sekreterare, Guat.-Ad. Gollin och Alvar Grann. äevisor har varit Fhorvald Jansson, JK notor,, med Hugo Jjögren, s.bk, aom revisoresuppleant, AV Smålands Idrottsförbund utsedd revisor har tjänstgjort Bils»ihor<j,» Btta^ingakompittd - Bttagninjskommit a> h&ft följande sammansättnings Guot..-Ad - vallin., ordförande, Chamyl ISvhren ooh Felix Persson. Förbundets represen sation* Smålands Bowlingförbund var representerat rid Svenska 3ov&ingförbun&eté årsmöte i Stockholm 1949 av säc&ttmäs*a:,'ea Alvar Orahn ooh vid Svenska BOtalingförbundete sekreterarekoaferens i don 9 oktober 1949 av

3 Tor Nilsson. Vid styrelsesammanträden med Svenska Bowlingiorbunåe i ian 25 och 26 mara 1950 repreaenteradea förbundet av förbuidaordforanden Nils ojögren» I Svenska Bowlingförbundets styrelse är Guat.-Ad. Collin invald som suppleant-, Daaautora har oust. Ad. Collin varit förbundets representant i styrelaen för Smålands Idrottsförbund i vara VU Collin är invald ned förbundasekroteraroo och kassörs funktion* lokala arbetsutskott. Inorn förbundet har verkat lokala arbetsut cjfcott dela för Nässjö och dela för Västervik. Som lokalt AU för har förbundets VU fungerat. Näasjö lokala AU har bestått av Felix Parsaon, ordförande, Ture Törnborg, sekret e r a r e samt N i l s Ahlstedt, aamtliea tillhörande Nässjö KK. Västerviks l o- kela AU har u t g j o r t s av Chamyl ITyhrén, BK Baken, oriförande, N i l s Andersson, BS Voata,. sekreterare samt Johan Andersson, dk Atlas. danbe siktni og gagn. Som banboslktrinosäaän i distriktet a tre bowlingstäder har verkat; i.*lv-*r Grann, BK Perfekt och John Srf.ceson, Ji.nkö> in^e KK. Fässjö* Nils khlstedt och Ingemar Törn^vist, båda Bäsajö KK. Vdstenriks ChamyJ ^yhren, BK Baken och Uno Lindqvist, samma klubbo Förutom årssamroauträdot 1949 har styre:.son avhållit 3 etyoken och VU 6 prototeolifö-/c.t, ; < ar;:anträden, varjämte VU varit rammankallade.. ' tdxsctlanj.:; VU?ör -uppläggning av serierna för Småland Västergötla-id cu g.ing. Dessutom hat UK haft ett sammanträde för ut telning av rep- resentationslaget mot Östergötland. utmärkelser. Eikai Irottaförbundete diplom har under aret. t i l l d e l a t s Hils Sjögren,..aska Bov/lingförbundet3 diploa. har under året tilldelats och Gust.-Ad. Collin,. Nils Sjögren inds Bov/lingf Ör;.miåv diplom har i samband med a Bowlingaäll eka;j.\3 Bowlingkr;.bbc-ft Junes 10-åroj ihlloum tilldel.it3 följande personer. Bila 'jögren, dk June, *:&uritz!3ricson? TBS, Lennart fernor, JBS, (hnraar i? nots, JBS, Torsten Jaenson, June, ijrik G«Holm. rone, Carl imndqviat, - xv&i Jldenburg. d-xv oah Tor Ni.' aso% Jb&w, JdrJcfc-pifc'. less it om nar samma diplom t i l l d e l a t a de båda jubilerande klubbarna s Bowlingsällskap och iiowlingklubben June» Anslutna föreningar och tl^oeagocyiv-*'^ apelajpo» Bnder det gångna arbetsåret har förbundet tillförts en ny klabb, nämligen Smålands Allehandas Jöwlingklubb,, man då BS Snäckan i Västervik änder samma.r nedlagt sin verksamhet.*r antalet kl dibar inom dietriktst samma aom föregående år eller 20 stycken. Trots att klubbnumerären icke blivit utökad har emellertid antalet lioenserade spelare stigit från 39* föregående åt t i l l 439 vid epelåreto slut Alltså en ökning raad 48 spelare. Liksom föregående år är det som uppvisar den krafti gaste ökningen, då inte mindre än 30 nya spelare tillförts jönköpingeklubbama. I Västervik har ökningen varit 6 apelara ooh i Huskvarna 4 medan Bässjö alltjämt håller jämna steg med föregående spelar. Vid spelårets slut har 267. Väste vik 123, Näsvjö 34 ooh Huskvarna 15 lisen särade spelare. Antalet klubbar fördelade på de 'olika.-.städerna är följande mod siffran inac. parentes utvisande föregående årg antal*

4 1? (16), Västervik? (8), Häsejö 3 (3) och Huskvarna 1 (1)«Mcenaerade spelare fördelade på de olika klubbarna framgår av nedanstående tabelli Föraning Ma Ao B«C, Sta SK Spartanerna o «* 1 a e * e> «« SK> A-$ > % )* *' e c 0 c e 0 1 si»; >(c* O * G % O O - ' J3K, fåctno # * # 0 <r «c riårlc n B ««V * * 0; O «,i c «> * m li^l.iij9 ee> + é 9 * 0 * # t» 8 6 BK ^ X&iX A e Vfloe«««a«««a>«*o«e»» «O c JäC Flott n «* 5»#»»o * o 0 *»* 0 *» mm SK. ttuzio * *» * * e c J3K lii,'fco * 0» 9» M e * e 4 t * >« EK T^Ö^O; 1 coce*. *o*e<v»*««*oc 0 o a « äC?É?x*f olcti» *,«* i> ct 0 0 * v-k *.A?X t ee> É-H >» 0 O <1 m» i ; J.t?&Ta o e a<*eoe^*»eeee#ee» 0 a a 0 m O JB3C V8 o*-»e*>e*oe«e«eo* a 0 0 O 3 6 I t 22 EK /ä nno « *«*oo«o 0 0 a c e o a IX. e e e a e a g JUilOX X? o»# -- årip # *»» o B * r.' as '* -» JSnköpinga isc» e>e*e*».k%«*e 9 O 0 ««O >. * - 0 -t' *»? Jkpga BranÄärs S.C»** *i. a * r» «* 0 «MO JciQhÖpiilgO EK ^ a # e.» o *. < r - "( Ji.XV./, & *>G d i'' X J** o * a»o m> 0 O 4 « LÖI : - JSK»*««a»***«<**4***g ' J O e *i O r vfii;;' d-j Q V-./. >» o i o r o e o * e o *> r <* o 0 * * fl&bsjö KK * * ««J n 0 e O «0 1 4 c a«AllthéUlda X» «- >«** 1 * O O * 3 os 1 9 io ir « * öo H ^"io *-' " * % Uppflyttcingarna t i i l näwti; ammande öp-:' - gör att förbundet tillföras t aya Kastare, 21 A-klassare ooh 47 B-klai are-» PVljaadj 1 apelare ha app flyttats t i l l högre klaaa* Xäetarat.<ärik Ericason BK Perfekt 2oiie Hultkviat -»köpings 13 Gästat* Kögatröc» ' i iköplnge BS Sils ahlstedt iajö KiC Al v/ Tohan Andar sa cn C.'.''Jas Västervik v' Jcdn Jeaj^asoi! ; ' Bano JönkBplng v Stan Jterok 9K Bano 'önköping >f Sigvard Svensson 9C 71aa västervik v Arne Johanoson.:'< June JBnkdping 1/ Sune Cra.ne.tk BK Perfekt JönJcöpixsg

5 <i Otto Carlsson Gusto-Aa. Collin V Yngve Högberg v Jcö Hate V Olof Tibell ' Ifils Andersson * Sinar Blemjkvist * Axel Ljunggren / Sven iarking Gösta Iksrberg ^ Ingmar Johansson i Jfcuim Larsson v H&nning Sandqviat </ liartin Söder st rön: v Svan Andersson Bengt Carlsson Hans aagaer Henrik Gustavoecr, Gunnar Karlsson Bengt Gustavsson Ivan 'dö der lund Conny Carlsson linne Johanoson Srik Carlsson Ernst Bilberg Gunnar Hall Ingvar Levinie Brik Liadströra Par Stestberg K«B«Claesson Hans bäckström Bubén G^ecn Åke Axslsson Bengt Pettersson 3c Weeterlund Lära Adolfsson Karl Johansson Arnold Palm XvOnnart Almström Ingvar Hallin Gustav Josefsson Tord. Karlason Lära Pettersson Gerhard Claesson Ivar Johanason Arne Helakviat Harry Stelt Hädar Ts r. i J stabi Sagttar 3rsnlund John Svärd J örans:scn Olle Olason tigvar Söderström XnQo Ax BK M väster trik BK Vinno BK Vinno BK Vinno BK Vinno BS Vesta Västervik Jkpgs BK Jkpgs BS Jkpgs BS Jkpgs Brandk* EK Jkpgs KK Jkpgs KK Jkpga KK Jkpgs KK Jkpgs Södra 1 T BK Spartaner ta W. 43 Västervik BK Baken 'fäster-rik BK Baken Västervik SC Flax Västervik BK flax Västervik; Si Plikten BK Fläkten BK June BK June BK Idto BK Lito BK Lite BK Motor SK Perfekt BK Trill Västervik K Trill Västervik BK Uran ITäsejö HK V8 Västervik BK V8 Västervik BK Vinno 3K Vinnp M. Vinn o ' inkaning 7K Cyr.:«- "ia :% >-. ng I I Syra» ">.i : ">j±ng OC Jy.-v.a v Cyr i ^ IK Cyrus Tunex IP : 'v>..- ;:.iif. Junex IP Huskvarna Jkpga BK Jönft i i* ing.jkpgs BK Jönk Spi;ig Jkpga BS.Tk;;gs Brandk.BK Jkpgs Brandk.BK Jkpgs KK Jkpgs KL< Jkpga KK Linköping Jkpga Södra IP

6 Bs Oillia Skoogh Folke Söderström Ike Djurmark Gustav Johansson Sune Sandin Ingvar Gardell Gunnar Pettersson Gunnar Johansson Jkpga Södra I? Jkpgs Södra IF Löfsko BK löfsko BK Löfsko BK Bassjö KK Ras8jö KK Sm»Allehanda BK Nässjö Nässjö Följande spelare ha 2 prickar t i l l Mästare* Gunnar Nyqvist Carl-Eric Gälarna Torsten Pettersson Gunnar Kardell Nils Jestin BK Bano BK Perfekt BK Trill BK 8 Jkpgs KK Västervik Västervik Följande spelare ha 2 prickar t i l l klaos As Helge Karloson Agno Thomér Ingvar Carlsson Albin Nilsson Ingvar Roman Karl-Srik Gustavoson Ivan Oldsnborg C«B«Httltsnino Sten Tolf Oöte Lunda 11 Arthur Johansson Lars Idaho. Gastiv Ljunggren Holger Odehoim Ingvar Gardell Dennis Ekberg fljande ha prick t i l l klase Bs BK Bano BK Bfikon BK Flås-: BK Flax BK Fläkten BK June BIC Jun EK Motor EK Perfekt BK Vinno Junex IF Jkpgs IK Jkpgs Södra CF Jkpgs Södra råssjö KK Nässjö KK Västervik Västervik Västervik '; önköping Huskvan a I ShkÖpihg. Näasj q Nässjö Sigvard Ljunggren BK Spartaner : Karl-Brik Spjuth BK Spartanen i ta Pehr Andersson BK 43 Västervik Eror Hansson 3K 43 Västervik K*S«Andersaon m Atl«s Västexvik Jm&nuel Haglund. BK Banc Uno Halldon EK Bano Sten Hor Igren BK Bano Ike Svensson BK Bano Jöhköping Sune Sörenssn BK Baken '/'.storvik Rune 01sr.cn BK Eje Vincent Sjögren BK Eje Bons Sveneson BK Eje Karl A. V/ordsn BK Eje Bertil Grants BK Fläkten Torsten Svensson BK June stig Thoren BK June

7 Följande ha prick t i l l klass Bs Ka K.. verksamhe ben, Ivan 'Vidahl EK June Loanart Bilsson BK Lito Holger Danielsson BK Motor Bengt Skoglund BK Motor Torsten Svensson BK Motor Gunnar Johansson BK Perfekt Ernst Pettersson BK Perfekt Hjalmar Pettersson BK Trill Västervik Känns Pettersson BK V8 Västervik Birger Johansson BK Vinno /illiam Grönkvist BS Vesta Västervik Georg Livgren BS Vesta Västervik Stig Olofsson IK Cyrus Bengt Ullsäter IK Cyrus Ernst Gustavsson Junex IF Huskvarna Bertii indersson Jkpgs BK Gunnar- Hult ing Jkpga BK Bengt Skoglund Jkpgs BK Conrad Bngdahl Jkpgs Brandkårs BK Bii»ger Byman Jkpgs KK Earry Fuack Jkpgs KK Gunnar Lindsgård Jkpga KK Olof Friden Jkpgs Södra 1».c Rune änelööv Jkpgs Södra IF Hl 1 d Inj; Bj ärendah 1 Nässjö BK Klias jo Bertil Hedin Nässjö BK Fässjö Egon Gardell Näasjtö KK Nässjö Hane Ekman 3n. Allehanda BK Ama Karlsson Seu Allehanda EK Ålder Magnusson Sas»Allehanda EK sta Boa ingföröundeta instruktionskur a i boningsteknik oeh öanakötsel dnadei len 20 ooh 21. #fta*i 1949 i Stockholm, oeh var samtliga distrikte t a nallar dir representerade» Pö3 egna kurser i bowlings ;eknik har förbundet likt tidigars är mottagit sédoii som vanlig ordnl... ; ; fördelats per disponibel bana i * Västervik, och Nässjö :.. ;-.;oi.-2 i r.gkiubbaa föraning i:.' 1 mder spelaret anlitat Åres Jonsson» KKS, Stockholm» som instruktör i bowlingtekniko ATea Jonsson verkade under tiden 5-17 september 1949 d ooh fick samtliga klubbar i oeh Huskvarna tillfälle att taga lel av instruktören» lärdomar» Instruktionskursen får närmast betraktans som ett experiment, ooh vad den gav t i l l resultat är ännu så längs f:;r tidigt att uttala sig osu :.méaa Bovy? l->^ör b -xnå et s g: ar >.en Lgtsvis har ej heller spolaret sensitet bland distriktets Spel ;s att distriktet redevaar 439?hoppniagj att vi redan t i l l n förbättring i detta avseende, it liga klubbledare att i mö j madfc a ifriiga om «senserada si^«kommande apel v i l l även i <»a aaawrart 1 bowlingmärfct är s t y r e l- eken ja en be» Xiiaanhang upp-

8 utvisar årets resultat i jämförel stipulerat resultato Nedanstående tabell se»sed närmast föregående dr» ääi&äana tävlingar. Spelar öuld Silver Brons ? nr I I Intresset för tävlingar arrangerade incw distriktet ar alltjämt 1 ständigt stigande och det nu a alutada spelaret bar»edfört den ena rekordnoteringen efter den andra i fråga om delta^arean tal. Sa vnaalagt aar under öret 3»510 spelare deltagit i tävlingar inom.;ietrlktatj tm siffra eom med 1*G?0 överst ig, sr fjolårets,: Största deatagar*»antalet noterades vid s Sots» lingaällskaps och Sowlingklabben Jun a lö-årajufciiéumetävlingar där star ternas antal var 364» och då är dessutom att märka att tävlingen gick övar Ö serier* Tävlingen var f.-ö- den största som någonsin arrangerats i Små--' land evad det gäller deltagarsantal-t» Bland fyr hanstävlingarna samlade Junex IPs nationella tävling största doltagareantalet med 244 starter* St» jämförelse kan nämnas att t i -ig&re deltagarerekord på en fyrbanatävling löd på 182 starter» Serietävlingarna - Arets ai*rietäviingår har inte genomförts fullt så framgåagsrlkt aom föregående spelårs t dl som bekant em&i&adsklubbar segrade i.-.awtliga serier där distriktet var repre sent erat De båda högsta grupperna div.- I aydväetra oeh div.. I sydöstra har dock resulterat 1 segrar för amälandsklubbar«i div I sydvästra gruppen av allsvenska serien bar distriktet likeom förut sammanförts m-.d Västergötland* vilket även varit fallet med divisionerna II och i l l för s ooh Nässjös vidkommande svenska seriene sydöstra grupp nar bestått av lag från Småland ooh Östergötland och under 1 ilande di* violen IT har varit sammansatt av kluebax från Småland, Cstergötland ooh SÖ» israaaland. Div,. I har spelats ned 8ma«nal&g medan div-, I l ooh I I I har utgjorts av 4Haannalag. Sam grupp segrare i div.. 1 sydvästra utgick Jgnköpin^j» Bovllngsftllskap, sons nådde 22 poan*., ooh hade 2 j^oäng tillgode ps tvåan BK Thor? Soräs* I sydöstra gruppen.»v saanm» division segrade BK "lax, Västervik, med 26 poäng av 28 Böjligs BK PIax och s km>^lln^saällskap fick sedenaera mötas i dre bro, där allsvenska slutspelet ^de 1 a»» De al da smålån- lakluubarna lot- "jad*ka ihop redan I kvartsfinalen» ooh flax fick ave;-i i är vidare t i l l saail~ finalen ^anom att; sia JBS med 5«? >ä poäng mot jöhköpingslajets 5-653*1 ee» miffcaalen fiok H lflaxarna* liksom förra året möta SJÖ, s-iaimiis ooh det blev för avart motstånd för aäaterviksklu ben, aom dock förlorade hedersamt med 119 pinnar» FOT att ytterligars understryka J3K Pia*, goda insats kan nämnas att N»6 därefter vana finalen».jt furieäads 8K«

9 I 6. 3» , , s KK , 4- ifiv- X Sydöstra ffruppenu BK Flax» o IK Sleipner » 24» BK V » BK S*t Olof, 14» 7»? 6?6. 24» BK Baken «...., » O. 8. IFK Borrköping 14» 4» 10» 662» 8. BK Örnen 14-4« » 8. BK Atlas l i , I div, n Småland. - Västergötland utgick IFK Boråo som suverän segrare, med s Södra IF på anérä plats* J-3ödra svarade för den stronga bravaden att som nykomling i div, I I gå rakt igenom serien 00b koaner nästa spelar tillhöra högsta divisionen* I sydöstra gruppen av div» I I tog BK 43» väetervik, hem aeriesegeri efter en spännande slutstrid rmå BK Peking, fiorrfco ing. Utöver di sas serier har distriktet även haft utbyte 1 div. I I I med 3cb denna serie toppades av de häda Lidköpinge-lagen wik och BK Bran, Rässjö, soa :j.udö stora ohj ser att r ika ca uppflyttningsplats hi&land, 1 ganska onödigt sin- möjligheter genom att halt enkelt lämna vnlk-ower i oortaaatcherna mot tfii ooh LBS Styrelsen hoppas givetvis att liknande saker inte skall behöva inträffa i fortsättningen utan att seriespelet skall fullföljas enligt de uppgjorda program;.:-.. Slut ställningarna i div* I I ooh I I I blev följande; Siv. I I Saålana.» 7äatergöUs.n&. IFK Borås.. 4..» i » 722c 26, Jkpgs 3>dra IF. -..., lil n 10» o 6? BK Kinne »«*»»» > < i **i» » 'O* 7co, 12, SK \ llvlylo» a t Q 0 0, >«*e*e*e*«>. 6, 3c , 14«5» 9-683« < 674-8, 1 /i 3. 11, 65''» 6. M Småland - öat ergöt land, - Söd sra iland. 10. T , 6, » * tide n 10. e»w , 8. 10» 4» » Horrköpirgs 7K».»» , Biv» I I I Småland - Västergötland * " » BK Uran #.»'»».** «*»» , » c » , 619* « , 4o Chark. BK.. Boras «14. lo «2o

10 Utöver nämnda serietävlingar har förbundet arrangerat lokala serier och reeervlagsserler. I div.- IV Jöak.-;plag~Masjögruppen segrade Junex I?» Huskvarna, 2 poäng före Nässjö JK, ooh ''junexarna" återfinnes sålunda t div III nästa spelar. Denna serie har spelats med fyriaannal&g över fyra serier liksom div.- V Tästervikagrupoen, där BK Flax reservlag gjorjte precis lika bra ifrån eig aom vaä A-laget gjorde i div. I. Ben enda förlusten för BK Flax i div» V ko» f f ö- i sista matchen mot tvåan BK V8,»tannade 2 poäng efter segrarna - äässjögmppernas reeerv» agaseries har liksom förut spelats»aed?.~inannalag över 3 serier, och seg» grupp 1 blev BK Vinno, Btedan ok June lada bealag på aegem i grupp 2. utställningarna följer här nedan» y r 17. Käaq;?ögruppen Junex IP,... * * * - 11* " 22,. Nässjö isk.*,,...,,., i v 5 aft <-e- 'V' «BK l.ito e 635«18. IK Cyrus o «.. <... l*>. 8. 6a , Jkpgs drandkårs i2c 1* * 12, BK Spartanerna 14. 8, 62$o 12c BK Sjs... 14» 3» l i? * Sn.-Allehanda BK 14: 3» l i ?a storvik agruppan äesjurvlajumes Le BK Flax , U. 68Ö. 22, BK V8»v... J. :, o 2= 646* BO 6 BK Baken.,-,.<-. 12 M 642,.14* BK Atlas,,«,...,...v. 12, 5«i o 616, 1 0. BK Trill... ia BS Västa BK "12-1* , ääsajö. Beser fl^esg*^ BK Vinno..., SK Jun* I 10, 6. 4 ' Itt SK Perfekt...» IG. 6c , 52- SäasjÖ KK ' *. - -' 10» 5-5» 483 * 10c Jkpga Södra IF >?» 482* 60 Jödfcöpingc KK i 10,. 2«8, <app 2 -. Seservlageeeriv. BK Juho H i » st5» M BK dun * IK O^ruu , 4«4 4 4 ^ 12. TKafcopisge KK I i... 1». 5* 454^ 1 0. JK JUito >,«..».»<.«.. < Tu Jkpga Brandkära SK c 8, * ietrikva-fläeterekapstävila*; *r«a arraagfctrad.ee andar tiden februari i Bnkeping, där s bo-.?li$>gklttbha,r i hög grad bidrog till tävlingar» sa perfekta genopaförande. Ti bedja p.' 5 ieifca sätt fä ta oka samtliga 'jönfcölagskiubbar för ds»; goda hjälpen i ssabend med W. ooh hr-ppaa pä att saraia od:i anda ao» dä visades afcuu bliva beatåande ino* d4.atriktsts öcwiazfc&r.

11 fieaultatmäösigt ott klarade alg Väaterviks representanter bäat genom att lä^ga beslag på feta av do nio medaljplatserna» Sn grann prestation med tanks på att tävlingarna gick av stapeln i * Hytt deltagarrekord 153 startande noterades i årets D" och individuell mäeiara blev Sven I*arkingj s Bo-^ i ig sällskap, som var 13 pinnar före Carl as oa, BK Flax, Båda dessa spädare passerade 1600-strecket på de ; serierna» i 2-aiannatävlingen vann BX Kotor» * ganska sensationellt på le.528 poäng aos i den spännande tävlingen för 4»&annalag seg» rade BK Flax genom att passera JB3 mod. endast sex pinnar» aedaljp lat serna vid PM fördelades enligt följande: individuellt a 2-mannalags i-csannalagi l» Sven Larkingf Jkpga BS i 0634 g. Ingvar Carlsson, BK 'Flax » Bertil Samnelason, BK V BK Motor (A.Hult?65 G.ttUsäter ). 2«IK Cyrus L 513 LY.Joaansaoä H. Ahuetröm 748)» 3- i.504 (U* Lind,;-,-i 3 t i» Ifcorner 711)» lo SK Flax 3*001 (I»Carlsson G.Gustavsson H.Gusta 9son S.Svensson 6*83). 2. s BS (S,Larkir.3 83! - K.Palm G. Johan-»oh L. 'i - riter '557)* 3* BK Trill 2»934 (B*däcket-do» T.PettérafOja G o Carleson 714-3j»Pettersson 703). ph ooh BSM arrangerades av resp.- Stookholao Bowlingförbund i Stockholm ock Gästriklands Botrlingförbuhå i Sandviken. T- Lejhola. Ha*etdå, stockbo a, lade beslag på SIS»titeln* individuellt. I lagtävlingarna segrade Bjurgärdeha IF. Stockholm, i 2-manna r.-at \7ictoria, Stookholia. i 4-manna» lag. Bästa resultatet bland de deltagande anålltaniii&arnä uppnåddes av Nils Sjögren, BK June»,, som med poäng fick platssiffran 245 bland 755 startande- X 2-mannatävlingen kom BK Flax pä 267se plats aed poäng genom Harry och Gunnar Gustavsson. Flax blev också bästa jsålandalag i 4»Hnannatävlingen genom att belägga 112. e plats» Kvartetten testot.v Gunnar Guatavi 30a 770» Albin Nilsson 726, Barry Gustavsson 719 och Slis Karlsson 663. $38J såg som segrars 0. llosiojvist, Ojan 6 Sandviken} pä resultatet o::::.;?y. '. 'v.ara :; i tävliiigan för 2-matxaalag blev etå, Stockholm, med poäng och i 4»mannatävllngon var:;: Sandvik-ris KK pä poäivt» Smålänningarnas insatser blev bär betydligt bättre och bäst i den individuella tävlingen blev J»0. Bate, BK Vinno,, som slog 888 po» teg på första halvan oeh stannade på 1*589 sammanlagt, vilket räckte för 2? se placeringen, övriga ps-isplacerado smålänningar var älvar Grahn. BK tarfekt på 82sa plats med resultatet och Yngve Johansson, IK Cyrus pä 99«e plats med poäng. I 2»manrn.tävlingen svarade BK Vinno fölen prima överraskning genom J.O. Sate ooh Yngve Bögberg, som tillsammans tog heats pse plats på dat förnämliga resultatet poj&g. I 4~&anna slutligen belade BK Vinno 89?o plats med poängen oeh kvartetten ieetoa av C.Ljunggren 735.0»Tibell 722,J.0.J?ate 701 ock Y.Eögrerg 622.

12 Repre sent at ionamatohor. landafc-apfäbatöaen mot Östergötland gick i år för första gången i Västerrik? där AU i kompanjonskcp med Alliansen svarade för ett perfekt arrangeaang* Vart representationolag vann en stor seger och slutpoängen för Små land 8 * mot 8*101 för Östergötland. Genom denna seger leder nu Småland med 3-1 i kampen om Snålande Allehandas vandringspris. Bäst i smälandala» get var Harry Gustavsson med 799 poäng och hans klubbkamrat Gunnar Gustavsson gjorde också gott ifrån sig med 775» Gunnar Johansson var tredje man på 162, medan bäste östgöte Tore Keller hade Här nedan följer de båda 12-mannalagens individuella resultat: IUU* S:a z / 0 * * Johan Andersson I Kils Ändersaon 175 I Gunnar Gu st av s eora Agne Thornor I Harry Gustavsson Slis Johansson Thore Larsson Kurt Pant nar I Chasjyl ^yhron Lennart Jemer Gno Lindqvist I Gunnar Johansson go uaskju'" Bairtitt Fransen Ivar Pettersson I Sture Johansson Carl-Brio Pettersson G Jonsson Cd le An der 8 a on Sven Ohlsson Bertil Bergström Toro Keller Haase Bilason Zhgve Bilsson I Göte Andar ason Stadamatoher. Utbytet ifråga om stadsmatcher har i dr glädjande nog utökats betydligt, och vad. SÖGS glatt mest i detta fallet är att två av distriktets städer kontrakterat ett årligt rx.atcb.utbyte sig emellan» Vi åsyfta stadsmatchen. 12-aa-^naIag mellan ooh Västervik, som i år gick av stapeln i, och där Västervik vann med 3*443 poäng mot -s 8.349» har förutom denna stadsmatch även haft utbyte med Boras i en karg- där bor åsarna vann en et or seger pä hemmabanor med mot s 80200o Västervik har även i år haft utbyte med Norrköping i en stadsmatch soa utväxlades per telefon ooh där smålänningarna vann med 17*507 poäng mot Norrköpings 17*475* Sammanlagt leder nu Västervik med poäng sedan Norrköping har 34»057*

13 I allsvenska telefonstadamatchen för 32-mannalag ställde och Västervik upp likt förr om åren» dock utan att nå några större framgångar. Bland 17 deltagande städer hamnade Västervik nämligen på 12ae plats med poängj medan mel nöd och näppe klarade sig från jumboplatsen och kom på 13.e plats med 21*531 poäng. Rekord. tjnder året har endast ett rekord noterats» nämligen BK Flax 8-mannalagarekord över 4 serie, 6c123 poäng, uppnått den 12 februari 1950 i Västervik. Sökordet är ioke officiellt godkänt då rekordaaaälan ännu ej inkommit» men i ötfrlgt har bankontrollantema intygat att allt varit i sin ordning vid rekoräslagaingen» Däremot har s Bowlingsällskaps rekord för 8-manaalag över 4 serier poäng, uppnått den 19 dec. 1948, godkänts först i år med anledning av att den nya lagstorleken icke tidigare varit upptagen bland förbundets rekorddietaneer. Officiella organ* För bundet a officiella organ har varit "Svensk Idrott" och 'Bowlaren**.?3rv altningen. Beträffande förvaltningen av förbundets medel hänvisa vi t i l l särskilt upprättad förvaltningsberättelse särat revisorernas berättelse. Slutord, 5os sammanfattning av vad se;a här ovan sagts kan vi utan tvekan fastslå, a t t det gångna I r e t u t f a l l i t t i l l f u l l belåtenhet, och a t t v i med god t i l l - försikt kan sa fram mot kommande tider, ökningen av antalet utövare av bowlingsporten inoi distriktet ger oss därvidlag tyiliga bevis på sportens popularitet, och det är vår förhoppning att var och en pä sin ort verkar för fortsatt utvidgning» Styrelsen v i l l till slut uttala sitt tack t i l l alla lem epé pä ett eller annat sätt visat intresse och nedlagt arbete för bowlingsporten inom distriktet a även till pressen riktas ett tack för den publicitet am kommit bowlingaporten till sele VI tillönskar alla bowlare en angenäm ooh veder» kviokande cosmar» och hälsa Sr väl mött t i l l kommande spelar.

14 föredragningslista vid Smålands Bowlingförbunds ordinarie distriktemöte söndagen den 21 maj 1950 klockan å Stora Hotellet i - X) Justering av röstlängden ock fråga om mötet behörlgen utlysts» y'i Prisu tdelning 3} Val av ordförande för aötet o 4} Val av sekreterare för aötet* Val av två justeringsmän att jämte ordföranden juatera dagens Tillika röstfcontrollanter 6) Föredragning av styrelsens ooh. revisorernas berättelser, 7} Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen» 6} Fastställande av Inkomst- och Utgiftsst&t samt årsavgift. 9} Val av distriktsordförande t i l l i k a styrelserna ordförande. protokoll. 10) Val av övriga Btyrelselsdaaöter, varav hälften vamjeo vartannat irj saat två styrelsesuppleanter* (I tia att avgå äro» ordiaario; Gust.-.Vi* Collin, ' J".akcpit'.g, Livar Srahn, xik Perfekt, ooh Chaay] t$ hrjfl; BK Baken»Västervik. Suppleanters Olof Tibell-, BK Vinno, och Johan Andersson, BK Atlas? Västervik). il} Val av revisor jämte suppleant. (Förutvarande! Thervaid Jansson, BK Kotor,» ordinarie» Hugo Sjögren» Jkpgs BK», suppleant)* 12) Val av ombud t i l l Svenska Bowlingförbundets årsmöte I950 enligt Svenska Bovtlingförbnndets stadgar <$ 13) Antagande av officiellt organ. 14) Styrelsens förelag angående ooläggning av traktamenten. 15) Styrelsens förslag om uppdelning av diatriktaaäeterakapen på BK ooh SB9f* IG) Svenska Bowlingförbundet a förslag om utökande av landakampsut bytet med Finland IT) Svenska Bowlingförbandeta förslag t i l l asrietövling. 18) Övriga frågor. Vcl ordinarie distriktsaötets avslutande^

15 d^llanda Bci.rliagfSrbttuda FörvaltnlngBher&tteli B orj>*;spåret

16 Förvaltnings berättei se. Smalända Bowlingförbunds styralaé f ~.r härmed avgiva följande berättelse övar den ekonomiska förvaltningen under räkenskapsåret * lagäen le Balansiconto. Tillgångar. Kassa *..., Sr Postgiro. " ie'2.53 Bank » 1*135*09 Märken ;lager) *75 Inventarier... «3? s Utestående fordringar... " 505*60 SSISä»-. 2.6l3t8^ S k u 1 d e ri Tidskrifter... * Kr. 5*~ aculd t i l l Diverts Personer...!: (8*77 Kapitalkonto...V.» KBOHOB 2.613*85 Vinet» ooh Förluatkopto I n k o i i i l rs Årsavgifter... Kr Tävlingar » 1*304*73 inslag.*....../ " 2'' 2s*»- Försäljningar...,» 316*29 Licenser *.. * Aoois..... o....,.,..., ».. *» 1.602«75 Råntor...^*..., 16t04 ÖQE/ 4.*:- &tg6 u t g i f t e r * Porto, telefon* trycksaker» Kr.» 790?25 Priser * ««..«.*.. *«..»».....«< ** 493*39 Beaor ooh traktabonte " Inventarier " 38*25 Arvoden...».».».»».»«*?»»....««««.««.< M 800* Representation... «*..».» a.»... v e».. #. ^ 145!*'*?^' Beaefördelning»..«*.. *. * *. «-...»..«>- i»50 SiplOfil...» S O» *. *. V*..».-*.**».».» '«*..-.» 0; Ot >**J" LandalsapoTftatoh...* > 399*73 Biverso.*.«.ff«.*«.«.t»«.«*»*.»»e*.^.p...*p...«o '» * * v i/os11 Kapitalkonto (Årets vinst)..... «......< "* 397*5ft KHOBOB 4.754»06

17 Utgående Balanskonto. Tillgångars Kassa Poctgi.ro... ' «... Pank...*«'......«^...»... Märken (lager) 18 at. Bowlingmärken i brons a 3 * - Kr. 5 a- " silver " 4? " 10 -» - " guld 4 * 7 5 n Inventarier......»*.».....«... Utestående fordringar......»».«... Er * " * " lo731» * " 121*50» 268*75 OOffOR Bk a 1 d e rt 'dxcij^kr^li.ter?> »....»......«*...*.. > art 9 t m e Kl' I 5 * Skuld t i l l Diverse Personer Kap italkonto (Tillgångar över skulder)...» 2.917*63 KB0N03 l.508*80, Mssjö, Väatsrvik i ma;, : ly')0

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för arbetsåret 1 9 7 2 1 9 7 3 Smålands Bowlingförbund, Box 2113, 550 02 Jönköping 2 Kansli: Kanalgatan 19 - Telefon 036/12

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2011-2012 Org.nr. 817605-1558 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte måndagen den 4 juni 2011, kl 18.00 i Västerås Golfklubbs

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

BLEKINGE BOWLINGFÖRBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ARBETSARET

BLEKINGE BOWLINGFÖRBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ARBETSARET BLEKINGE BOWLINGFÖRBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING ARBETSARET 1990-1991 Styrelsen för Blekinge Bowlingförbund får härmed avgiva följande redogörelse för verksamhetsåret 1990-91. STYRELSENS

Läs mer

Årsmöte tisdag 25 maj kl 19:00 i klubblokalen Kungsgatan 5

Årsmöte tisdag 25 maj kl 19:00 i klubblokalen Kungsgatan 5 Nr 1-93 Klubbtidning för IF Ifo 1933-1993 Årsmöte tisdag 25 maj kl 19:00 i klubblokalen Kungsgatan 5 Ifo-aren nr 1 1993 1 Prova redan i kväll! Göteborgarnas nya favoritbröd: Polarkakan som tack vare en

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

AIK Herrbowling. Säsongen 2009/10

AIK Herrbowling. Säsongen 2009/10 AIK Herrbowling Säsongen 2009/10 AIK BOWLING 100 ÅR 1910 2010 1 Årsberättelse för AIK bowling Herrar 1 maj 2009-30 april 2010 Styrelse och revisorer Ordförande: Pål Stål Kassör: Peter Ramén Sekreterare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005 IFK Göteborg

Verksamhetsberättelse 2005 IFK Göteborg Verksamhetsberättelse 2005 IFK Göteborg verksamhetsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg avger härmed förvaltningsberättelse för tiden 1 januari 2005 31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Boxholms Orienteringsklubb

Boxholms Orienteringsklubb Boxholms Orienteringsklubb Årsberättelse 2009 Boxholms OK Org.nummer 823000-0153 Adress Väderstadvägen 5, 590 12 Boxholm 1 Dagordning för Boxholms OK:s årsmöte 2010 1 Upprop och fastställande av röstlängd.

Läs mer

Serieindelningen 2014/2015

Serieindelningen 2014/2015 Välkommen till Staffanstorps Bowling Klubb Senast uppdaterad 2014-06-19 11:51:33 Hem Nyheter Kalender Resultat UK's hörna Lotterier Om SBK Kontakt Medlemmar Bilder Länkar Gästbok 2014-06-08...som SvBf

Läs mer

släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART

släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART 1 släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART 2 släjdan nr 1/2009 Två ordförande har ordet Vi kan blicka vi tillbaka på en turbulent säsong. Banan har varit kanonfin det kan gäster och medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt.

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt. Porto betalt Föreningsbrev Nr 2/ 2006 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Denna boll peggade jag upp på 3:ans tee, innan snön kom. Om den inte blåst iväg ligger den under snötäcket och väntar, som vi

Läs mer

Ve rksa m het s be rätt e I se

Ve rksa m het s be rätt e I se VARMLANDS rshockeyföneund Ve rksa m het s be rätt e se 1 maj 199-30 april 199 Skâre BK är nykomlingar i Div l kommande säsong, efter mycket bra insatser på isovalen under den gångna verksamhetsâret. lin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Per A ntol1ui)n, En stort TA CK till. Ett särskilt tack till Reine Dahlman som slel med min,u'eluka. A lln M(lgll~'Qn.

Per A ntol1ui)n, En stort TA CK till. Ett särskilt tack till Reine Dahlman som slel med min,u'eluka. A lln M(lgll~'Qn. HÅFRESTRÖMS IDROTTSFÖRENING 75 år 1921-1996 Denna dokumentation är inte melwd att täcka allt som hiint Hll' under des.fi 75 ar. l'nder all! mitt läsande i gamla papper och letande efter knrt var det snarare

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik.

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik. "DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE I SJÖVIK". Ingen av de som var mest aktiva med bildandet av Sjöviks Idrottsförening lever fortfarande. Kanske kan den bakgrund som finns beskriven i början av denna studie ändå

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Gullbergsbros SM-segrare i 3-manna. Bernice, Linda och Elin. Västsvenska Bangolfförbundets årsmöte Lördagen den 6 mars 2010 Kl. 11,00 Lokal: Scandic Hotel, Hisings Backa Föredragningslista:

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Klubbtidning för IF Ifo. Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie. årsmöte

Klubbtidning för IF Ifo. Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie. årsmöte Nr 1-95 Klubbtidning för IF Ifo Nytt tel nr till klubblokalen 711 74 66 Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 1994/95 i klubblokalen Kungsgatan 5 Onsdagen den 17 Maj

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

AIK Verksamhetsberättelse 2007-08 Bowlingsektionen

AIK Verksamhetsberättelse 2007-08 Bowlingsektionen AIK Verksamhetsberättelse 2007-08 Bowlingsektionen Herrar Styrelse och revisorer Ordförande: Kassör: Sekreterare: Revisor: Revisor suppleant: Övriga funktionärer UK: Lagledare, A-laget: Lagledare, B-laget:

Läs mer