Snålande Sowlinétrorbunda Styrelseberättelse. arbets&ret »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snålande Sowlinétrorbunda Styrelseberättelse. arbets&ret 1949-1930»"

Transkript

1 <: Snålande Sowlinétrorbunda Styrelseberättelse arbets&ret »

2 araålanda Bowlingförbunda Styrel aeberät i; elee för arbetearet ' VI står just inför avslutandet av ännu ett arbetsår Inom den småländska bowlingsporten, och det är givetvis på sin plats med en återblick på vad 'som hänt ooh skett under desaa senaste tilländalupna säsonger» Vi konstaterar med glädje först och främst att vår kära sport gripit omkring alg 1 än större utsträckning än tidigare, ooh vi är övertygade om, att denna stegring av intresset kommer att fortsätta» Förutsättningarna kanske för närvarande kan synas ganska mörka, dl det som bekant är fulltecknat med spel å samtliga hallar inom distriktet, men planerandet av nya bowlinghallar ger besked om att sporten blivit alltmer populär, ooh att vi absolut kan räkna med en betydlig utökning när byggstoppat lättar. Trots de rådande byggrsstriktionerna kan v i ändock glä&jaa åt a t t v i r e dan t i l l hösten får räkna med en ny bowlingstad inom distriktet» Sävajös nya 2-banshall dr nämligen k l a r för premiärapel redan nu, men den e g e n t l i ga invigningen kcirr.ier inte att ske förrän t i l l hösten, och därmed är vi uppe i fyra hallä&ande utäder när höstsäsongen börjar» Antalet klubbar är lika med föregående år, men här bör tilläggas att ett f l e r t a l nya föreningar står i t u r och väntar på intrd.de i förbundet, varför vi kan motse en ökning även här nästa spelar» B e träffande antalet l i cens erade spelare har ökningen varit ungefär dansarama som förra året ooh distriktet har under tillfört8 48 nya spelare. Resultatmässigt sett kan vi glädjande nog konstatera goda framgångar för smålänningarna* Primst bör här framhållas seriesegrarna i två av de åtta nationella älv-, I grupperna* Uppflyttnlngen av spelare till de högre klassar na har i år varit betydligt kraftigare.n någonsin, ooh apeoiollt är det /»-klassen som ökningen gäller. Siffran för uppflyttning till klass B är exakt lika som föregående år, vilket betyder att 47 C-klassare gjort sig förtjänta av B-lloans» ^L?-l^g-f.^. a. JBtSÉ. J Si2 gaamana&ttninj^ samt revisorer o Styrelsen har under arbetsåret haft följande samman sättning» Mls ijögren, SC June, ; ordförande! Quet«-wÅ» Gollin, BK Vinno*, v i se ordförande! Tor Rilsaon, BK June,, sekreterare! Alvar 'irahn, BK Perfekt,, skattmästare? oamt Chaiayl Hjrhrén, BK Baken, Västervik? Felix Porason, Bäaajö KK, Bässjö, ooh Bils Andersson» B3 festa, Västervik,med Olof Tibell,.BK Vinno,, ooh Jöhavi Andersson, BK Atlas, Västervik» som suppleantoro Styrel aena verka tallande utskott dar bestått ar;? Sila Sjögren, or af or ande, Tor HilsBon, sekreterare, Guat.-Ad. Gollin och Alvar Grann. äevisor har varit Fhorvald Jansson, JK notor,, med Hugo Jjögren, s.bk, aom revisoresuppleant, AV Smålands Idrottsförbund utsedd revisor har tjänstgjort Bils»ihor<j,» Btta^ingakompittd - Bttagninjskommit a> h&ft följande sammansättnings Guot..-Ad - vallin., ordförande, Chamyl ISvhren ooh Felix Persson. Förbundets represen sation* Smålands Bowlingförbund var representerat rid Svenska 3ov&ingförbun&eté årsmöte i Stockholm 1949 av säc&ttmäs*a:,'ea Alvar Orahn ooh vid Svenska BOtalingförbundete sekreterarekoaferens i don 9 oktober 1949 av

3 Tor Nilsson. Vid styrelsesammanträden med Svenska Bowlingiorbunåe i ian 25 och 26 mara 1950 repreaenteradea förbundet av förbuidaordforanden Nils ojögren» I Svenska Bowlingförbundets styrelse är Guat.-Ad. Collin invald som suppleant-, Daaautora har oust. Ad. Collin varit förbundets representant i styrelaen för Smålands Idrottsförbund i vara VU Collin är invald ned förbundasekroteraroo och kassörs funktion* lokala arbetsutskott. Inorn förbundet har verkat lokala arbetsut cjfcott dela för Nässjö och dela för Västervik. Som lokalt AU för har förbundets VU fungerat. Näasjö lokala AU har bestått av Felix Parsaon, ordförande, Ture Törnborg, sekret e r a r e samt N i l s Ahlstedt, aamtliea tillhörande Nässjö KK. Västerviks l o- kela AU har u t g j o r t s av Chamyl ITyhrén, BK Baken, oriförande, N i l s Andersson, BS Voata,. sekreterare samt Johan Andersson, dk Atlas. danbe siktni og gagn. Som banboslktrinosäaän i distriktet a tre bowlingstäder har verkat; i.*lv-*r Grann, BK Perfekt och John Srf.ceson, Ji.nkö> in^e KK. Fässjö* Nils khlstedt och Ingemar Törn^vist, båda Bäsajö KK. Vdstenriks ChamyJ ^yhren, BK Baken och Uno Lindqvist, samma klubbo Förutom årssamroauträdot 1949 har styre:.son avhållit 3 etyoken och VU 6 prototeolifö-/c.t, ; < ar;:anträden, varjämte VU varit rammankallade.. ' tdxsctlanj.:; VU?ör -uppläggning av serierna för Småland Västergötla-id cu g.ing. Dessutom hat UK haft ett sammanträde för ut telning av rep- resentationslaget mot Östergötland. utmärkelser. Eikai Irottaförbundete diplom har under aret. t i l l d e l a t s Hils Sjögren,..aska Bov/lingförbundet3 diploa. har under året tilldelats och Gust.-Ad. Collin,. Nils Sjögren inds Bov/lingf Ör;.miåv diplom har i samband med a Bowlingaäll eka;j.\3 Bowlingkr;.bbc-ft Junes 10-åroj ihlloum tilldel.it3 följande personer. Bila 'jögren, dk June, *:&uritz!3ricson? TBS, Lennart fernor, JBS, (hnraar i? nots, JBS, Torsten Jaenson, June, ijrik G«Holm. rone, Carl imndqviat, - xv&i Jldenburg. d-xv oah Tor Ni.' aso% Jb&w, JdrJcfc-pifc'. less it om nar samma diplom t i l l d e l a t a de båda jubilerande klubbarna s Bowlingsällskap och iiowlingklubben June» Anslutna föreningar och tl^oeagocyiv-*'^ apelajpo» Bnder det gångna arbetsåret har förbundet tillförts en ny klabb, nämligen Smålands Allehandas Jöwlingklubb,, man då BS Snäckan i Västervik änder samma.r nedlagt sin verksamhet.*r antalet kl dibar inom dietriktst samma aom föregående år eller 20 stycken. Trots att klubbnumerären icke blivit utökad har emellertid antalet lioenserade spelare stigit från 39* föregående åt t i l l 439 vid epelåreto slut Alltså en ökning raad 48 spelare. Liksom föregående år är det som uppvisar den krafti gaste ökningen, då inte mindre än 30 nya spelare tillförts jönköpingeklubbama. I Västervik har ökningen varit 6 apelara ooh i Huskvarna 4 medan Bässjö alltjämt håller jämna steg med föregående spelar. Vid spelårets slut har 267. Väste vik 123, Näsvjö 34 ooh Huskvarna 15 lisen särade spelare. Antalet klubbar fördelade på de 'olika.-.städerna är följande mod siffran inac. parentes utvisande föregående årg antal*

4 1? (16), Västervik? (8), Häsejö 3 (3) och Huskvarna 1 (1)«Mcenaerade spelare fördelade på de olika klubbarna framgår av nedanstående tabelli Föraning Ma Ao B«C, Sta SK Spartanerna o «* 1 a e * e> «« SK> A-$ > % )* *' e c 0 c e 0 1 si»; >(c* O * G % O O - ' J3K, fåctno # * # 0 <r «c riårlc n B ««V * * 0; O «,i c «> * m li^l.iij9 ee> + é 9 * 0 * # t» 8 6 BK ^ X&iX A e Vfloe«««a«««a>«*o«e»» «O c JäC Flott n «* 5»#»»o * o 0 *»* 0 *» mm SK. ttuzio * *» * * e c J3K lii,'fco * 0» 9» M e * e 4 t * >« EK T^Ö^O; 1 coce*. *o*e<v»*««*oc 0 o a « äC?É?x*f olcti» *,«* i> ct 0 0 * v-k *.A?X t ee> É-H >» 0 O <1 m» i ; J.t?&Ta o e a<*eoe^*»eeee#ee» 0 a a 0 m O JB3C V8 o*-»e*>e*oe«e«eo* a 0 0 O 3 6 I t 22 EK /ä nno « *«*oo«o 0 0 a c e o a IX. e e e a e a g JUilOX X? o»# -- årip # *»» o B * r.' as '* -» JSnköpinga isc» e>e*e*».k%«*e 9 O 0 ««O >. * - 0 -t' *»? Jkpga BranÄärs S.C»** *i. a * r» «* 0 «MO JciQhÖpiilgO EK ^ a # e.» o *. < r - "( Ji.XV./, & *>G d i'' X J** o * a»o m> 0 O 4 « LÖI : - JSK»*««a»***«<**4***g ' J O e *i O r vfii;;' d-j Q V-./. >» o i o r o e o * e o *> r <* o 0 * * fl&bsjö KK * * ««J n 0 e O «0 1 4 c a«AllthéUlda X» «- >«** 1 * O O * 3 os 1 9 io ir « * öo H ^"io *-' " * % Uppflyttcingarna t i i l näwti; ammande öp-:' - gör att förbundet tillföras t aya Kastare, 21 A-klassare ooh 47 B-klai are-» PVljaadj 1 apelare ha app flyttats t i l l högre klaaa* Xäetarat.<ärik Ericason BK Perfekt 2oiie Hultkviat -»köpings 13 Gästat* Kögatröc» ' i iköplnge BS Sils ahlstedt iajö KiC Al v/ Tohan Andar sa cn C.'.''Jas Västervik v' Jcdn Jeaj^asoi! ; ' Bano JönkBplng v Stan Jterok 9K Bano 'önköping >f Sigvard Svensson 9C 71aa västervik v Arne Johanoson.:'< June JBnkdping 1/ Sune Cra.ne.tk BK Perfekt JönJcöpixsg

5 <i Otto Carlsson Gusto-Aa. Collin V Yngve Högberg v Jcö Hate V Olof Tibell ' Ifils Andersson * Sinar Blemjkvist * Axel Ljunggren / Sven iarking Gösta Iksrberg ^ Ingmar Johansson i Jfcuim Larsson v H&nning Sandqviat </ liartin Söder st rön: v Svan Andersson Bengt Carlsson Hans aagaer Henrik Gustavoecr, Gunnar Karlsson Bengt Gustavsson Ivan 'dö der lund Conny Carlsson linne Johanoson Srik Carlsson Ernst Bilberg Gunnar Hall Ingvar Levinie Brik Liadströra Par Stestberg K«B«Claesson Hans bäckström Bubén G^ecn Åke Axslsson Bengt Pettersson 3c Weeterlund Lära Adolfsson Karl Johansson Arnold Palm XvOnnart Almström Ingvar Hallin Gustav Josefsson Tord. Karlason Lära Pettersson Gerhard Claesson Ivar Johanason Arne Helakviat Harry Stelt Hädar Ts r. i J stabi Sagttar 3rsnlund John Svärd J örans:scn Olle Olason tigvar Söderström XnQo Ax BK M väster trik BK Vinno BK Vinno BK Vinno BK Vinno BS Vesta Västervik Jkpgs BK Jkpgs BS Jkpgs BS Jkpgs Brandk* EK Jkpgs KK Jkpgs KK Jkpga KK Jkpgs KK Jkpgs Södra 1 T BK Spartaner ta W. 43 Västervik BK Baken 'fäster-rik BK Baken Västervik SC Flax Västervik BK flax Västervik; Si Plikten BK Fläkten BK June BK June BK Idto BK Lito BK Lite BK Motor SK Perfekt BK Trill Västervik K Trill Västervik BK Uran ITäsejö HK V8 Västervik BK V8 Västervik BK Vinno 3K Vinnp M. Vinn o ' inkaning 7K Cyr.:«- "ia :% >-. ng I I Syra» ">.i : ">j±ng OC Jy.-v.a v Cyr i ^ IK Cyrus Tunex IP : 'v>..- ;:.iif. Junex IP Huskvarna Jkpga BK Jönft i i* ing.jkpgs BK Jönk Spi;ig Jkpga BS.Tk;;gs Brandk.BK Jkpgs Brandk.BK Jkpgs KK Jkpgs KL< Jkpga KK Linköping Jkpga Södra IP

6 Bs Oillia Skoogh Folke Söderström Ike Djurmark Gustav Johansson Sune Sandin Ingvar Gardell Gunnar Pettersson Gunnar Johansson Jkpga Södra I? Jkpgs Södra IF Löfsko BK löfsko BK Löfsko BK Bassjö KK Ras8jö KK Sm»Allehanda BK Nässjö Nässjö Följande spelare ha 2 prickar t i l l Mästare* Gunnar Nyqvist Carl-Eric Gälarna Torsten Pettersson Gunnar Kardell Nils Jestin BK Bano BK Perfekt BK Trill BK 8 Jkpgs KK Västervik Västervik Följande spelare ha 2 prickar t i l l klaos As Helge Karloson Agno Thomér Ingvar Carlsson Albin Nilsson Ingvar Roman Karl-Srik Gustavoson Ivan Oldsnborg C«B«Httltsnino Sten Tolf Oöte Lunda 11 Arthur Johansson Lars Idaho. Gastiv Ljunggren Holger Odehoim Ingvar Gardell Dennis Ekberg fljande ha prick t i l l klase Bs BK Bano BK Bfikon BK Flås-: BK Flax BK Fläkten BK June BIC Jun EK Motor EK Perfekt BK Vinno Junex IF Jkpgs IK Jkpgs Södra CF Jkpgs Södra råssjö KK Nässjö KK Västervik Västervik Västervik '; önköping Huskvan a I ShkÖpihg. Näasj q Nässjö Sigvard Ljunggren BK Spartaner : Karl-Brik Spjuth BK Spartanen i ta Pehr Andersson BK 43 Västervik Eror Hansson 3K 43 Västervik K*S«Andersaon m Atl«s Västexvik Jm&nuel Haglund. BK Banc Uno Halldon EK Bano Sten Hor Igren BK Bano Ike Svensson BK Bano Jöhköping Sune Sörenssn BK Baken '/'.storvik Rune 01sr.cn BK Eje Vincent Sjögren BK Eje Bons Sveneson BK Eje Karl A. V/ordsn BK Eje Bertil Grants BK Fläkten Torsten Svensson BK June stig Thoren BK June

7 Följande ha prick t i l l klass Bs Ka K.. verksamhe ben, Ivan 'Vidahl EK June Loanart Bilsson BK Lito Holger Danielsson BK Motor Bengt Skoglund BK Motor Torsten Svensson BK Motor Gunnar Johansson BK Perfekt Ernst Pettersson BK Perfekt Hjalmar Pettersson BK Trill Västervik Känns Pettersson BK V8 Västervik Birger Johansson BK Vinno /illiam Grönkvist BS Vesta Västervik Georg Livgren BS Vesta Västervik Stig Olofsson IK Cyrus Bengt Ullsäter IK Cyrus Ernst Gustavsson Junex IF Huskvarna Bertii indersson Jkpgs BK Gunnar- Hult ing Jkpga BK Bengt Skoglund Jkpgs BK Conrad Bngdahl Jkpgs Brandkårs BK Bii»ger Byman Jkpgs KK Earry Fuack Jkpgs KK Gunnar Lindsgård Jkpga KK Olof Friden Jkpgs Södra 1».c Rune änelööv Jkpgs Södra IF Hl 1 d Inj; Bj ärendah 1 Nässjö BK Klias jo Bertil Hedin Nässjö BK Fässjö Egon Gardell Näasjtö KK Nässjö Hane Ekman 3n. Allehanda BK Ama Karlsson Seu Allehanda EK Ålder Magnusson Sas»Allehanda EK sta Boa ingföröundeta instruktionskur a i boningsteknik oeh öanakötsel dnadei len 20 ooh 21. #fta*i 1949 i Stockholm, oeh var samtliga distrikte t a nallar dir representerade» Pö3 egna kurser i bowlings ;eknik har förbundet likt tidigars är mottagit sédoii som vanlig ordnl... ; ; fördelats per disponibel bana i * Västervik, och Nässjö :.. ;-.;oi.-2 i r.gkiubbaa föraning i:.' 1 mder spelaret anlitat Åres Jonsson» KKS, Stockholm» som instruktör i bowlingtekniko ATea Jonsson verkade under tiden 5-17 september 1949 d ooh fick samtliga klubbar i oeh Huskvarna tillfälle att taga lel av instruktören» lärdomar» Instruktionskursen får närmast betraktans som ett experiment, ooh vad den gav t i l l resultat är ännu så längs f:;r tidigt att uttala sig osu :.méaa Bovy? l->^ör b -xnå et s g: ar >.en Lgtsvis har ej heller spolaret sensitet bland distriktets Spel ;s att distriktet redevaar 439?hoppniagj att vi redan t i l l n förbättring i detta avseende, it liga klubbledare att i mö j madfc a ifriiga om «senserada si^«kommande apel v i l l även i <»a aaawrart 1 bowlingmärfct är s t y r e l- eken ja en be» Xiiaanhang upp-

8 utvisar årets resultat i jämförel stipulerat resultato Nedanstående tabell se»sed närmast föregående dr» ääi&äana tävlingar. Spelar öuld Silver Brons ? nr I I Intresset för tävlingar arrangerade incw distriktet ar alltjämt 1 ständigt stigande och det nu a alutada spelaret bar»edfört den ena rekordnoteringen efter den andra i fråga om delta^arean tal. Sa vnaalagt aar under öret 3»510 spelare deltagit i tävlingar inom.;ietrlktatj tm siffra eom med 1*G?0 överst ig, sr fjolårets,: Största deatagar*»antalet noterades vid s Sots» lingaällskaps och Sowlingklabben Jun a lö-årajufciiéumetävlingar där star ternas antal var 364» och då är dessutom att märka att tävlingen gick övar Ö serier* Tävlingen var f.-ö- den största som någonsin arrangerats i Små--' land evad det gäller deltagarsantal-t» Bland fyr hanstävlingarna samlade Junex IPs nationella tävling största doltagareantalet med 244 starter* St» jämförelse kan nämnas att t i -ig&re deltagarerekord på en fyrbanatävling löd på 182 starter» Serietävlingarna - Arets ai*rietäviingår har inte genomförts fullt så framgåagsrlkt aom föregående spelårs t dl som bekant em&i&adsklubbar segrade i.-.awtliga serier där distriktet var repre sent erat De båda högsta grupperna div.- I aydväetra oeh div.. I sydöstra har dock resulterat 1 segrar för amälandsklubbar«i div I sydvästra gruppen av allsvenska serien bar distriktet likeom förut sammanförts m-.d Västergötland* vilket även varit fallet med divisionerna II och i l l för s ooh Nässjös vidkommande svenska seriene sydöstra grupp nar bestått av lag från Småland ooh Östergötland och under 1 ilande di* violen IT har varit sammansatt av kluebax från Småland, Cstergötland ooh SÖ» israaaland. Div,. I har spelats ned 8ma«nal&g medan div-, I l ooh I I I har utgjorts av 4Haannalag. Sam grupp segrare i div.. 1 sydvästra utgick Jgnköpin^j» Bovllngsftllskap, sons nådde 22 poan*., ooh hade 2 j^oäng tillgode ps tvåan BK Thor? Soräs* I sydöstra gruppen.»v saanm» division segrade BK "lax, Västervik, med 26 poäng av 28 Böjligs BK PIax och s km>^lln^saällskap fick sedenaera mötas i dre bro, där allsvenska slutspelet ^de 1 a»» De al da smålån- lakluubarna lot- "jad*ka ihop redan I kvartsfinalen» ooh flax fick ave;-i i är vidare t i l l saail~ finalen ^anom att; sia JBS med 5«? >ä poäng mot jöhköpingslajets 5-653*1 ee» miffcaalen fiok H lflaxarna* liksom förra året möta SJÖ, s-iaimiis ooh det blev för avart motstånd för aäaterviksklu ben, aom dock förlorade hedersamt med 119 pinnar» FOT att ytterligars understryka J3K Pia*, goda insats kan nämnas att N»6 därefter vana finalen».jt furieäads 8K«

9 I 6. 3» , , s KK , 4- ifiv- X Sydöstra ffruppenu BK Flax» o IK Sleipner » 24» BK V » BK S*t Olof, 14» 7»? 6?6. 24» BK Baken «...., » O. 8. IFK Borrköping 14» 4» 10» 662» 8. BK Örnen 14-4« » 8. BK Atlas l i , I div, n Småland. - Västergötland utgick IFK Boråo som suverän segrare, med s Södra IF på anérä plats* J-3ödra svarade för den stronga bravaden att som nykomling i div, I I gå rakt igenom serien 00b koaner nästa spelar tillhöra högsta divisionen* I sydöstra gruppen av div» I I tog BK 43» väetervik, hem aeriesegeri efter en spännande slutstrid rmå BK Peking, fiorrfco ing. Utöver di sas serier har distriktet även haft utbyte 1 div. I I I med 3cb denna serie toppades av de häda Lidköpinge-lagen wik och BK Bran, Rässjö, soa :j.udö stora ohj ser att r ika ca uppflyttningsplats hi&land, 1 ganska onödigt sin- möjligheter genom att halt enkelt lämna vnlk-ower i oortaaatcherna mot tfii ooh LBS Styrelsen hoppas givetvis att liknande saker inte skall behöva inträffa i fortsättningen utan att seriespelet skall fullföljas enligt de uppgjorda program;.:-.. Slut ställningarna i div* I I ooh I I I blev följande; Siv. I I Saålana.» 7äatergöUs.n&. IFK Borås.. 4..» i » 722c 26, Jkpgs 3>dra IF. -..., lil n 10» o 6? BK Kinne »«*»»» > < i **i» » 'O* 7co, 12, SK \ llvlylo» a t Q 0 0, >«*e*e*e*«>. 6, 3c , 14«5» 9-683« < 674-8, 1 /i 3. 11, 65''» 6. M Småland - öat ergöt land, - Söd sra iland. 10. T , 6, » * tide n 10. e»w , 8. 10» 4» » Horrköpirgs 7K».»» , Biv» I I I Småland - Västergötland * " » BK Uran #.»'»».** «*»» , » c » , 619* « , 4o Chark. BK.. Boras «14. lo «2o

10 Utöver nämnda serietävlingar har förbundet arrangerat lokala serier och reeervlagsserler. I div.- IV Jöak.-;plag~Masjögruppen segrade Junex I?» Huskvarna, 2 poäng före Nässjö JK, ooh ''junexarna" återfinnes sålunda t div III nästa spelar. Denna serie har spelats med fyriaannal&g över fyra serier liksom div.- V Tästervikagrupoen, där BK Flax reservlag gjorjte precis lika bra ifrån eig aom vaä A-laget gjorde i div. I. Ben enda förlusten för BK Flax i div» V ko» f f ö- i sista matchen mot tvåan BK V8,»tannade 2 poäng efter segrarna - äässjögmppernas reeerv» agaseries har liksom förut spelats»aed?.~inannalag över 3 serier, och seg» grupp 1 blev BK Vinno, Btedan ok June lada bealag på aegem i grupp 2. utställningarna följer här nedan» y r 17. Käaq;?ögruppen Junex IP,... * * * - 11* " 22,. Nässjö isk.*,,...,,., i v 5 aft <-e- 'V' «BK l.ito e 635«18. IK Cyrus o «.. <... l*>. 8. 6a , Jkpgs drandkårs i2c 1* * 12, BK Spartanerna 14. 8, 62$o 12c BK Sjs... 14» 3» l i? * Sn.-Allehanda BK 14: 3» l i ?a storvik agruppan äesjurvlajumes Le BK Flax , U. 68Ö. 22, BK V8»v... J. :, o 2= 646* BO 6 BK Baken.,-,.<-. 12 M 642,.14* BK Atlas,,«,...,...v. 12, 5«i o 616, 1 0. BK Trill... ia BS Västa BK "12-1* , ääsajö. Beser fl^esg*^ BK Vinno..., SK Jun* I 10, 6. 4 ' Itt SK Perfekt...» IG. 6c , 52- SäasjÖ KK ' *. - -' 10» 5-5» 483 * 10c Jkpga Södra IF >?» 482* 60 Jödfcöpingc KK i 10,. 2«8, <app 2 -. Seservlageeeriv. BK Juho H i » st5» M BK dun * IK O^ruu , 4«4 4 4 ^ 12. TKafcopisge KK I i... 1». 5* 454^ 1 0. JK JUito >,«..».»<.«.. < Tu Jkpga Brandkära SK c 8, * ietrikva-fläeterekapstävila*; *r«a arraagfctrad.ee andar tiden februari i Bnkeping, där s bo-.?li$>gklttbha,r i hög grad bidrog till tävlingar» sa perfekta genopaförande. Ti bedja p.' 5 ieifca sätt fä ta oka samtliga 'jönfcölagskiubbar för ds»; goda hjälpen i ssabend med W. ooh hr-ppaa pä att saraia od:i anda ao» dä visades afcuu bliva beatåande ino* d4.atriktsts öcwiazfc&r.

11 fieaultatmäösigt ott klarade alg Väaterviks representanter bäat genom att lä^ga beslag på feta av do nio medaljplatserna» Sn grann prestation med tanks på att tävlingarna gick av stapeln i * Hytt deltagarrekord 153 startande noterades i årets D" och individuell mäeiara blev Sven I*arkingj s Bo-^ i ig sällskap, som var 13 pinnar före Carl as oa, BK Flax, Båda dessa spädare passerade 1600-strecket på de ; serierna» i 2-aiannatävlingen vann BX Kotor» * ganska sensationellt på le.528 poäng aos i den spännande tävlingen för 4»&annalag seg» rade BK Flax genom att passera JB3 mod. endast sex pinnar» aedaljp lat serna vid PM fördelades enligt följande: individuellt a 2-mannalags i-csannalagi l» Sven Larkingf Jkpga BS i 0634 g. Ingvar Carlsson, BK 'Flax » Bertil Samnelason, BK V BK Motor (A.Hult?65 G.ttUsäter ). 2«IK Cyrus L 513 LY.Joaansaoä H. Ahuetröm 748)» 3- i.504 (U* Lind,;-,-i 3 t i» Ifcorner 711)» lo SK Flax 3*001 (I»Carlsson G.Gustavsson H.Gusta 9son S.Svensson 6*83). 2. s BS (S,Larkir.3 83! - K.Palm G. Johan-»oh L. 'i - riter '557)* 3* BK Trill 2»934 (B*däcket-do» T.PettérafOja G o Carleson 714-3j»Pettersson 703). ph ooh BSM arrangerades av resp.- Stookholao Bowlingförbund i Stockholm ock Gästriklands Botrlingförbuhå i Sandviken. T- Lejhola. Ha*etdå, stockbo a, lade beslag på SIS»titeln* individuellt. I lagtävlingarna segrade Bjurgärdeha IF. Stockholm, i 2-manna r.-at \7ictoria, Stookholia. i 4-manna» lag. Bästa resultatet bland de deltagande anålltaniii&arnä uppnåddes av Nils Sjögren, BK June»,, som med poäng fick platssiffran 245 bland 755 startande- X 2-mannatävlingen kom BK Flax pä 267se plats aed poäng genom Harry och Gunnar Gustavsson. Flax blev också bästa jsålandalag i 4»Hnannatävlingen genom att belägga 112. e plats» Kvartetten testot.v Gunnar Guatavi 30a 770» Albin Nilsson 726, Barry Gustavsson 719 och Slis Karlsson 663. $38J såg som segrars 0. llosiojvist, Ojan 6 Sandviken} pä resultatet o::::.;?y. '. 'v.ara :; i tävliiigan för 2-matxaalag blev etå, Stockholm, med poäng och i 4»mannatävllngon var:;: Sandvik-ris KK pä poäivt» Smålänningarnas insatser blev bär betydligt bättre och bäst i den individuella tävlingen blev J»0. Bate, BK Vinno,, som slog 888 po» teg på första halvan oeh stannade på 1*589 sammanlagt, vilket räckte för 2? se placeringen, övriga ps-isplacerado smålänningar var älvar Grahn. BK tarfekt på 82sa plats med resultatet och Yngve Johansson, IK Cyrus pä 99«e plats med poäng. I 2»manrn.tävlingen svarade BK Vinno fölen prima överraskning genom J.O. Sate ooh Yngve Bögberg, som tillsammans tog heats pse plats på dat förnämliga resultatet poj&g. I 4~&anna slutligen belade BK Vinno 89?o plats med poängen oeh kvartetten ieetoa av C.Ljunggren 735.0»Tibell 722,J.0.J?ate 701 ock Y.Eögrerg 622.

12 Repre sent at ionamatohor. landafc-apfäbatöaen mot Östergötland gick i år för första gången i Västerrik? där AU i kompanjonskcp med Alliansen svarade för ett perfekt arrangeaang* Vart representationolag vann en stor seger och slutpoängen för Små land 8 * mot 8*101 för Östergötland. Genom denna seger leder nu Småland med 3-1 i kampen om Snålande Allehandas vandringspris. Bäst i smälandala» get var Harry Gustavsson med 799 poäng och hans klubbkamrat Gunnar Gustavsson gjorde också gott ifrån sig med 775» Gunnar Johansson var tredje man på 162, medan bäste östgöte Tore Keller hade Här nedan följer de båda 12-mannalagens individuella resultat: IUU* S:a z / 0 * * Johan Andersson I Kils Ändersaon 175 I Gunnar Gu st av s eora Agne Thornor I Harry Gustavsson Slis Johansson Thore Larsson Kurt Pant nar I Chasjyl ^yhron Lennart Jemer Gno Lindqvist I Gunnar Johansson go uaskju'" Bairtitt Fransen Ivar Pettersson I Sture Johansson Carl-Brio Pettersson G Jonsson Cd le An der 8 a on Sven Ohlsson Bertil Bergström Toro Keller Haase Bilason Zhgve Bilsson I Göte Andar ason Stadamatoher. Utbytet ifråga om stadsmatcher har i dr glädjande nog utökats betydligt, och vad. SÖGS glatt mest i detta fallet är att två av distriktets städer kontrakterat ett årligt rx.atcb.utbyte sig emellan» Vi åsyfta stadsmatchen. 12-aa-^naIag mellan ooh Västervik, som i år gick av stapeln i, och där Västervik vann med 3*443 poäng mot -s 8.349» har förutom denna stadsmatch även haft utbyte med Boras i en karg- där bor åsarna vann en et or seger pä hemmabanor med mot s 80200o Västervik har även i år haft utbyte med Norrköping i en stadsmatch soa utväxlades per telefon ooh där smålänningarna vann med 17*507 poäng mot Norrköpings 17*475* Sammanlagt leder nu Västervik med poäng sedan Norrköping har 34»057*

13 I allsvenska telefonstadamatchen för 32-mannalag ställde och Västervik upp likt förr om åren» dock utan att nå några större framgångar. Bland 17 deltagande städer hamnade Västervik nämligen på 12ae plats med poängj medan mel nöd och näppe klarade sig från jumboplatsen och kom på 13.e plats med 21*531 poäng. Rekord. tjnder året har endast ett rekord noterats» nämligen BK Flax 8-mannalagarekord över 4 serie, 6c123 poäng, uppnått den 12 februari 1950 i Västervik. Sökordet är ioke officiellt godkänt då rekordaaaälan ännu ej inkommit» men i ötfrlgt har bankontrollantema intygat att allt varit i sin ordning vid rekoräslagaingen» Däremot har s Bowlingsällskaps rekord för 8-manaalag över 4 serier poäng, uppnått den 19 dec. 1948, godkänts först i år med anledning av att den nya lagstorleken icke tidigare varit upptagen bland förbundets rekorddietaneer. Officiella organ* För bundet a officiella organ har varit "Svensk Idrott" och 'Bowlaren**.?3rv altningen. Beträffande förvaltningen av förbundets medel hänvisa vi t i l l särskilt upprättad förvaltningsberättelse särat revisorernas berättelse. Slutord, 5os sammanfattning av vad se;a här ovan sagts kan vi utan tvekan fastslå, a t t det gångna I r e t u t f a l l i t t i l l f u l l belåtenhet, och a t t v i med god t i l l - försikt kan sa fram mot kommande tider, ökningen av antalet utövare av bowlingsporten inoi distriktet ger oss därvidlag tyiliga bevis på sportens popularitet, och det är vår förhoppning att var och en pä sin ort verkar för fortsatt utvidgning» Styrelsen v i l l till slut uttala sitt tack t i l l alla lem epé pä ett eller annat sätt visat intresse och nedlagt arbete för bowlingsporten inom distriktet a även till pressen riktas ett tack för den publicitet am kommit bowlingaporten till sele VI tillönskar alla bowlare en angenäm ooh veder» kviokande cosmar» och hälsa Sr väl mött t i l l kommande spelar.

14 föredragningslista vid Smålands Bowlingförbunds ordinarie distriktemöte söndagen den 21 maj 1950 klockan å Stora Hotellet i - X) Justering av röstlängden ock fråga om mötet behörlgen utlysts» y'i Prisu tdelning 3} Val av ordförande för aötet o 4} Val av sekreterare för aötet* Val av två justeringsmän att jämte ordföranden juatera dagens Tillika röstfcontrollanter 6) Föredragning av styrelsens ooh. revisorernas berättelser, 7} Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen» 6} Fastställande av Inkomst- och Utgiftsst&t samt årsavgift. 9} Val av distriktsordförande t i l l i k a styrelserna ordförande. protokoll. 10) Val av övriga Btyrelselsdaaöter, varav hälften vamjeo vartannat irj saat två styrelsesuppleanter* (I tia att avgå äro» ordiaario; Gust.-.Vi* Collin, ' J".akcpit'.g, Livar Srahn, xik Perfekt, ooh Chaay] t$ hrjfl; BK Baken»Västervik. Suppleanters Olof Tibell-, BK Vinno, och Johan Andersson, BK Atlas? Västervik). il} Val av revisor jämte suppleant. (Förutvarande! Thervaid Jansson, BK Kotor,» ordinarie» Hugo Sjögren» Jkpgs BK», suppleant)* 12) Val av ombud t i l l Svenska Bowlingförbundets årsmöte I950 enligt Svenska Bovtlingförbnndets stadgar <$ 13) Antagande av officiellt organ. 14) Styrelsens förelag angående ooläggning av traktamenten. 15) Styrelsens förslag om uppdelning av diatriktaaäeterakapen på BK ooh SB9f* IG) Svenska Bowlingförbundet a förslag om utökande av landakampsut bytet med Finland IT) Svenska Bowlingförbandeta förslag t i l l asrietövling. 18) Övriga frågor. Vcl ordinarie distriktsaötets avslutande^

15 d^llanda Bci.rliagfSrbttuda FörvaltnlngBher&tteli B orj>*;spåret

16 Förvaltnings berättei se. Smalända Bowlingförbunds styralaé f ~.r härmed avgiva följande berättelse övar den ekonomiska förvaltningen under räkenskapsåret * lagäen le Balansiconto. Tillgångar. Kassa *..., Sr Postgiro. " ie'2.53 Bank » 1*135*09 Märken ;lager) *75 Inventarier... «3? s Utestående fordringar... " 505*60 SSISä»-. 2.6l3t8^ S k u 1 d e ri Tidskrifter... * Kr. 5*~ aculd t i l l Diverts Personer...!: (8*77 Kapitalkonto...V.» KBOHOB 2.613*85 Vinet» ooh Förluatkopto I n k o i i i l rs Årsavgifter... Kr Tävlingar » 1*304*73 inslag.*....../ " 2'' 2s*»- Försäljningar...,» 316*29 Licenser *.. * Aoois..... o....,.,..., ».. *» 1.602«75 Råntor...^*..., 16t04 ÖQE/ 4.*:- &tg6 u t g i f t e r * Porto, telefon* trycksaker» Kr.» 790?25 Priser * ««..«.*.. *«..»».....«< ** 493*39 Beaor ooh traktabonte " Inventarier " 38*25 Arvoden...».».».»».»«*?»»....««««.««.< M 800* Representation... «*..».» a.»... v e».. #. ^ 145!*'*?^' Beaefördelning»..«*.. *. * *. «-...»..«>- i»50 SiplOfil...» S O» *. *. V*..».-*.**».».» '«*..-.» 0; Ot >**J" LandalsapoTftatoh...* > 399*73 Biverso.*.«.ff«.*«.«.t»«.«*»*.»»e*.^.p...*p...«o '» * * v i/os11 Kapitalkonto (Årets vinst)..... «......< "* 397*5ft KHOBOB 4.754»06

17 Utgående Balanskonto. Tillgångars Kassa Poctgi.ro... ' «... Pank...*«'......«^...»... Märken (lager) 18 at. Bowlingmärken i brons a 3 * - Kr. 5 a- " silver " 4? " 10 -» - " guld 4 * 7 5 n Inventarier......»*.».....«... Utestående fordringar......»».«... Er * " * " lo731» * " 121*50» 268*75 OOffOR Bk a 1 d e rt 'dxcij^kr^li.ter?> »....»......«*...*.. > art 9 t m e Kl' I 5 * Skuld t i l l Diverse Personer Kap italkonto (Tillgångar över skulder)...» 2.917*63 KB0N03 l.508*80, Mssjö, Väatsrvik i ma;, : ly')0

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Blekinge Bowlingförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1956-1957

Blekinge Bowlingförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1956-1957 Blekinge Bowlingförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1956-1957 Blekinge Bowlingförbund får härmed avgiva följande berättelse för verksamheten under år 1956-1957 Styrelse, revisorer m fl : Styrelsen

Läs mer

för arbetsåret »

för arbetsåret » KINGE IF:s BOWLINGSEKTION Blekinge IF: 3 bowlingsektions st.yreseberättelse för arbetsåret 1952-1953» Styrelsen för Blekinge IF:s bowlingsektion får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

BLEKINGE BO W LINGFÖ RBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1964-1965. A tlanti c Arne Bengtsson

BLEKINGE BO W LINGFÖ RBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1964-1965. A tlanti c Arne Bengtsson BLEKINGE BO W LINGFÖ RBUNDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1964-1965 Styreisen för Blekinge Bowsingförbund får härmed lämna föijande redogörelse över verksamhetsåret 1964 1965. STYRELSENS S A M M A N S Ä T T N

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Smålands Bowlingförbunda Styrelseberättelee. arbetsåret 1951-1952.

Smålands Bowlingförbunda Styrelseberättelee. arbetsåret 1951-1952. Smålands Bowlingförbunda Styrelseberättelee arbetsåret 1951-1952. Smålands Rowlinrcförbunds styrelseberättelse för arbeteåret 1951-1958» ' Styrelsen för Smålands Bowlingförbund får härmed avgiva följande

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Seriespelet

Seriespelet Seriespelet 1972-1973 Division I Södra Division I Svealand BK Joker 22 18 0 4 764 36 AIK 22 18 0 4 769 36 BK Möllan 22 15 0 7 750 30 BK Amiki 22 16 0 6 763 32 BK Elbogen 22 14 0 8 761 28 BK Viking 22 13

Läs mer

Sadlande Bowlingforbunda Styrolaebortittelae. arbetadrot 1948-1949

Sadlande Bowlingforbunda Styrolaebortittelae. arbetadrot 1948-1949 Sadlande Bowlingforbunda Styrolaebortittelae arbetadrot 1948-1949 Snålande Bowlingförbunds Styrelseberättelse för arbeteåret 1948-1949 Åter har ett bowlingår gått, ett år ooa ytterligare befäst tidigare

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 Göteborgs Hamnarbetarefackförening Sekt. 1 Stuveriarbetarna Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 /Y J l l STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande: Kurt Lundberg Vice Ordförande: Bert Svensson

Läs mer

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna.

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna. 1 BORÅS O-RING Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2016. Plats: SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 1 Öppnande Årsmötet öppnades

Läs mer

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE HCF HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖREDRAGNINGSLISTA Vid HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009. Söndagen den 21 februari 2010 kl.12.00 Utdelningar av utmärkelser Höghammarhallen,

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 4: 1980-1984 Dambowlingen i focus IK Pärlans damer får äntligen spela i fastlandsserien säsongen 1979/1980 och kommer på en hedrande 3:e plats i div. 2.

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Seriespelet

Seriespelet Seriespelet 1977-1978 Division II Södra Svealand Division II Östra Götaland BK June 22 16 0 6 759 32 Kulladals BS 22 20 0 2 759 40 Gamleby BK 22 14 0 8 750 28 Zodiac BT 22 18 0 4 759 36 Hammarby IF 22

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland 1 Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 3: 1976-1979 Bowlingen Årets Idrott 1978 I januari 1976 deltar BK Rosen i en tävling, KK-träffen, i Växjö och är mycket nära att vinna. Första pris är

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 2: 1973-1975 Bowlingen blir en folksport I februari 1973 inviger GI:s Göran Engström den nya bowlinghallen i Kopparsvik, Visby Bowlinghall. Rosens ordförande

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall.

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. 1. Mötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande och sekreterare för dagens möte. 4. Val av

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning. Hedersledamöter Orvar Grundström, Jan-Erik Weinebäck VFF: s styrelse Personal Särskilt inbjudna

Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning. Hedersledamöter Orvar Grundström, Jan-Erik Weinebäck VFF: s styrelse Personal Särskilt inbjudna Protokoll fört vid Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2011 Dag och tid: Lördagen den 12 mars 2010, kl. 10.00 Plats: Värmlands Museum, Karlstad Närvarande: Föreningar och ombud enligt bifogad förteckning.

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

Säsongen 1939-1940. Styrelser på 1930-talet

Säsongen 1939-1940. Styrelser på 1930-talet Säsongen 1939-1940 Flera nya förmågor fick chansen att uppträda i A-laget och det var nödvändigt. Alla militära inkallelser medförde att OFF liksom alla andra klubbar hade svårt att ställa upp med bästa

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Margarethakedjan 2008

Margarethakedjan 2008 Margarethakedjan 2008 Ronny Nilsson, segrare 2007 Foto: Lennart Broman Lördag 19 juli Söndag 20 juli Fagersberget, Piteå http://www.kedjan2008.pskf.se Inbjudan Piteå skytteförening inbjuder härmed alla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Sa&landa Bowlinjrfarlnmd» St-rfiaaberättalae. arbetsåret 1955-1964.

Sa&landa Bowlinjrfarlnmd» St-rfiaaberättalae. arbetsåret 1955-1964. Sa&landa Bowlinjrfarlnmd» St-rfiaaberättalae arbetsåret 1955-1964. Smålands Bowi i nytsnnh n styrelseberättelse för arbetsåret 1953 ~ 195*. Styrelsen för Seålands Bovlingförbund f&r härmed avgiva följande

Läs mer

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, Kalvhagsskolan, Styrsö Närvarande: Se bifogad närvarolista, bilaqa 1 1. Stämman öppnas Mötet öppnades

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Svängsta VK i samarbete med Banda VK för SM-veckan Hablingbo IK Gotlands Bara IF för USM Kovlands IF för 2-mannaSM i Sundsvall.

Svängsta VK i samarbete med Banda VK för SM-veckan Hablingbo IK Gotlands Bara IF för USM Kovlands IF för 2-mannaSM i Sundsvall. Protokoll fört vid Svenska Varpaförbundets 62:a ordinarie förbundsmöte 2008-03-29 på Scandic Hotell, Bromma. 1 Förbundsmötets öppnande Förbundsordförande Lars Henriksen hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

Del 1. Del 2. /Mattias Stridh

Del 1. Del 2. /Mattias Stridh Del 1 Den 29 Maj 1951 bestämdes att Vilske Kleva Bollklubb skulle startas. Samtidigt tog man ett beslut att snacka sig samman med IK Wilske om att få tillgång till idrottsplatsen i Vilske-Kleva. Till ordförande

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

STADGAR för Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen

STADGAR för Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Stadgar Sida 1 (5). STADGAR Ändring / tillägg i dessa stadgar har antagits vid årsmöte 1996-05-22 och 2004-03-27 samt 2007-03-31.. Stadgar Sida 2 (5). 1. MÅLSÄTTNING Föreningens målsättning är i huvudsak

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 2 (7) Verksamhetsberättelse 2014 2015 Fridhem/Urnan Bordtennisklubb Id-nr 0605-30707, Organisationsnummer 885001-4476 Styrelsen för Fridhem/Urnan BTK får härmed lämna nedanstående

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 20 31/7 2012 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30 ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Ordförande Johan Björklund hälsar årsmötesdeltagarna varmt välkomna till Västmanlands

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund

Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund Årsmötesprotokoll för Norra Sveriges Bouleförbund 2013-03-24 Representerade föreningar: BS Nordboulen (2 repr) Guldstadens Boule Club (1 repr) IF Bodens Petanque Arctique Boule (2 repr) IFK Anderstorp

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer