Slutredovisning av projekt Exsistre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av projekt Exsistre"

Transkript

1 Slutredovisning av projekt Exsistre Följande redovisning är en slutredovisning av projekt Exsistre som medfinansierats med stöd från Europeiska Socialfonden. Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning. Av rapporten ska projektets resultat framgå inklusive vidtagna åtgärder med anledning av avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat. Slutrapporten ska även innehålla en uppföljning av verksamheten. Till er sista Ansökan om utbetalning ska lägesrapport skrivas som vanligt i Projektrummet. Syftet med slutrapporten är att underlätta spridning av kunskap i form av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnått och redogöra för hur ni följt er tid- och aktivitetsplan. Vänligen bifoga också andra produkter och/eller rapporter etc. som ni arbetat fram under er projekttid, såsom utväderingsrapporter och andra rapporter, metodbeskrivningar med fler relevanta material som tagits fram i projektet. Sänd dem till er samordnare i ett exemplar samt i digitalt format för att möjliggöra synliggörande av framkommen kunskap och resultat från projekten. Praktisk information Ni slutrapporterar genom att fylla i och skicka slutrapporten genom Projektrummet. Vill ni spara en arbetsversion av rapporten väljer ni bara Skriv ut, varefter en pdf-fil blir tillgänglig som kan sparas ned som vanligt. Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras: 1. Redogör för eventuella orsaker till avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat. 2. Vad hade eventuellt kunnat göras bättre? Om Du har frågor angående slutrapporteringen, välkommen att höra av dig till din samordnare på Svenska ESF-rådet! Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Telefon: Fax:

2 Innehållsförteckning SLUTREDOVISNING AV PROJEKT EXSISTRE... 1 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Sammanfattning Projektets resultat Syfte och mål med projektet Arbetssätt Exsistre Handläggarteam/Dino Exsistre Disa Exsistre Ayande Exsistre Balder Exsistre Utgångspunkten Exsistre Hälsoskolan/Aktiv Deltagande aktörer i projektet Jämställdhetsintegrering Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Regionala prioriteringar Spridning och påverkansarbete Nationell nivå Lokal nivå Internt Extern utvärdering Egenutvärdering Kommentarer och tips Kontaktpersoner Bilagor till slutredovisning (15)

3 1. Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Exsistre har varit ett gemensamt projekt mellan fem samordningsförbund. Tillsammans har förbunden utgått från ambitionen att nå fler deltagare. Genom samverkan förväntas fler individer att närma sig arbetsmarknaden, komma i studier eller arbete. Målgruppen har varit unga människor med psykiska och kognitiva svårigheter samt nyanlända med oklar prestationsförmåga. Totalt omfattar projektet sex olika delverksamheter. Utgångspunkten för projektet har varit att bygga vidare på tidigare erfarenhet, kompetens och organisering. Genom att utveckla de olika insatsernas metoder ytterliggare har projektet kunnat ta sig an en utökad målgrupp för samverkande insatser. Projektet har resulterat i en positiv utveckling för de enskilda verksamheterna, för samarbetet mellan samordningsförbunden och inte minst ökad tillgänglighet för individer med svårigheter att komma i arbete/studier. Individer har i större utsträckning fått del av arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan. Totalt har projektet nått 463 deltagare, 260 kvinnor och 203 män. 355 deltagare var avslutade 1 vid projektets utgång. Utav de avslutade deltagarna har totalt 81% 2 tagit vidare steg. Individen har då antingen fortsatt sin rehabilitering, blivit öppet och aktivt arbetssökande, börjat studera eller kommit i arbete. 55% av de 355 avslutade deltagarna har avslutats till arbete eller studier. 2. Projektets resultat - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. I samhället finns grupper som har svårt att komma till arbete utan stöd. Det finns mycket stöd från myndigheter att få men för vissa är stödet otillräckligt eller möter inte just den individens förutsättningar att ta emot erbjudet stöd. Samhället är också många gånger svårt att navigera inom för att få hjälp även när stödet egentligen finns. Speciellt svårt är det för individer med komplex/sammansatt problematik. De behöver stöd från flera samhällsaktörer. Detta problem arbetar samordningsförbund dagligen med i syfte att stödja människor i deras väg mot arbete. Detta är ett arbete som kräver samverkan och ständig utveckling av effektiva metoder. Metoderna ska utgå ifrån de behov individen har för att kunna tillgodogöra sig en arbetslivsinriktad rehabilitering som kan leda till arbete. Att göra samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering tillgänglig för fler människor är det problem som projektet primärt har varit avsett att arbeta med. - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. Samhällets funktioner för att ge stöd till människor är uppdelade i olika sektorer. Med ett behov i taget så fungerar denna modell bra. När människor har behov av stöd från flera samhällsaktörer samtidigt uppstår ofta svårigheter. Samordningsförbund ska utgå från individens behov och minimera de svårigheter som samhällets organisering kan innebära. Projektets ambition har varit att 1 De deltagare som inte avslutas inom projekttiden får alla fortsatt stöd. 2 De deltagare som inte tagit vidare steg efter genomförd insats har flyttat, blivit föräldralediga, är fortsatt sjuka eller slutat utan att meddela sig. 3 (15)

4 utveckla metoder som utgår från individens behov men också att synliggöra myndigheters behov av samverkan för att effektivt ge stöd till indivier. Samordningsförbund är en struktur för samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun och landsting/region. Det finns en lagstiftning som sätter upp regler och handlingsutrymme för samverkan mellan parterna. Samordningsförbund tilldelas medel och har en egen styrelse. Den formaliserade samverkan som samordningsförbund innebär ger en kontinuitet för samverkan som frivillig samverkan haft svårt att upprätthålla över tid. Den formaliserade samverkan gör att de samverkande parterna genom sina styrelser skapar kontakter mellan de fyra myndigheterna utifrån sina lokala samordningsområden. I projekt Exsistre har fem samordningsförbund samverkat vilket inneburit att styrelserna mellan varandra har haft ett gemensamt intresse i projektet. Möjligheten att vidga sitt lärande genom att speglas i andra förbunds arbete och insatser har möjliggjorts på ett unikt sätt. Under projekttiden har förbundens presidier träffats två gånger, förbundens styrelser tre gånger, gemensamma metoddagar mellan verksamheter har genomförts två gånger 3. Dessa träffar har skapat kontaktytor som tidigare inte mötts utifrån en gemensam uppgift. Dessa kontaktytor är i sig själva viktiga för strategisk påverkan av projektets resultat. Att fler representanter från samma myndigheter delar samma erfarenhet ökar möjligheten att projetets erfarenheter sprider sig inom de samverkande myndigheternas organisationer. Utöver projektets egen organisering har en spridningskonferens hållits för projektet i sin helhet, lokala aktiviteter för att synliggöra delverksamheternas utveckling har gjorts på olika sätt och en gemensam handlingsplan för strategisk påverkan har upprättats. Den strategiska påverkan kommer att pågå även efter projektets avslut. Projektets innovation bygger på att göra samverkande insatser tillgängliga för fler människor. Graden av innovation i form av ny verksamhet sträcker sig från att starta helt ny verksamhet till att stärka redan etablerade insatser med kompletterande resurser för att kunna ta emot en utökad målgrupp. Att starta verksamhet utan en befintlig grund visade sig ta tid att få igång och gav betydligt fler utmaningar inom projektet än att bygga på tidigare insatser och utveckla dem. Huvudspåret att utgå från befintliga upparbetade insatser och strukturer har också gett möjlighet till implementering av den metodutveckling som skett genom projektet. Samtliga insatser har kvar den utökade tillgänglighet som projektets idé utgick ifrån. Projektetet har haft transnationellt arbete med Skive i Danmark. Utbytet har handlat om deras arbete med mentorskap på arbetsplats. Mentorskap bygger på att någon anställd på arbetsplatsen tar på sig rollen som mentor för en praktikant eller nyanställd som behöver stöd. Stödet på arbetsplatsen kan i vissa fall vara avgörande för att en anställning ska hålla över tid. Metoden ligger i linje med att samla stödet kring individen utifrån de behov individen har och stämmer väl överens med samordningsförbundens uppdrag att skapa en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering. Samarbetet har resulterat i att samordningsförbunden gemensamt arbetar med ett pilotprojekt under hösten 2014 för att pröva idéen. Ambitionen är att kunna presentera ett projekt i större skala för att utveckla mentorskap på arbetsplats. - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? 3 Utöver metoddagarna som handlat om jämställdhet och utbyte av metoder mellan verksamheter anordnades en Kick Off i inledningen av projektet, en Kick Out i slutet. Samtlig personal har fått erbjudande att delta i det transnationella utbytet med Danmark. 4 (15)

5 Projektet har mött 463 individer, 355 har avslutats, 92 har gått till fortsatt rehabilitering eller är aktivt arbetssökande, 125 har gått till studier och 72 till arbete. Dessa resultat har gett enskilda individer nya möjligheter. De individer som ännu inte avslutats kommer alla att få fortsatt stöd. Den metodutveckling som skett kommer samtliga verkamheter att ta vara på och i vissa fall utveckla ytterligare. Huvudmålet med projektet, att kunna möta en utökad målgrupp och därigenom öka tillgängligheten till samverkande insatser, har uppnåtts. Projektet har visat att samverkan är framgångsrikt för att effektivt stödja vissa målgrupper. Projektets erfarenheter är många och dokumentationen omfattande. Under hösten 2014 kommer ett gemensamt arbete mellan förbunden att fortsätta för att ta vara på centrala erfarenheter och sprida dessa till berörda parter. De samverkande förbunden inom Exsistre, kompletterat med ytterligare ett förbund, har sökt och beviljats en förstudie från ESF. Ytterligare ett resultat av att förbunden ser värdet av fortsatt samverkan mellan sig. Projektets genomslag på system- och strukturnivå är begränsat vid projektets utgång. Vikten av samverkans betydelse för vissa målgrupper behöver synliggöras och ge effekt på myndigheters arbetssätt. Projektet har bidragit till nya erfarenheter som läggs till tidigare kunskap. Dessa erfarenheter kommer att användas i framtida arbete för att synliggöra system- och strukturförändringar som effektivare kan möta individers behov av stöd. 3. Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc. - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten. Övergripande mål (mål på lång sikt) - Att arbetslösa kvinnor och män med specifika svårigheter får individualiserat stöd för att komma i arbete eller studier. - Minskat utanförskap bland unga män och kvinnor i kommunerna - Att samverkan för myndigheterna är en central del av verksamheterna för att öka effekterna mot målgruppen. Samtliga övergripande mål har uppnåtts. Projektet har mött en utökad målgrupp och gett individualiserat stöd. 55% av de avslutade 355 deltagarna har gått till arbete eller studier och därmed minskat utanförskapet. I Exsistre har samverkan genom samordningsförbund visat på positiva effekter för målgruppen. I vilken utsträckning det innebär att myndigheterna ser samverkan som en central del för att öka effekten av insatser till deltagare är inte studerat. Slutsatsen är ändå att fler inom myndigheterna, chefer och medarbetare, kommit i kontakt med samverkan och därigenom fått en bild av de positiva effekter samverkan leder till för vissa målgrupper. 5 (15)

6 Projektmål (syfte, ett mål på medellång sikt) - 60 procent av deltagarna som har kommit in i och genomfört projektet upplever att de kommit närmare arbetsmarknaden genom ökad hälsa och/eller praktik på arbetsplats Samtliga insatser har på något sätt mätt hälsoutveckling och dessa mätningar visar på positiva resultat. Dessa resultat kan dock inte presenteras på ett enhetligt sätt för projektet i sin helhet. Resultatet för avslutade deltagare i projektet visar att 81% tagit vidare steg i sin rehabilitering vilket får stå som indikator på att även hälsoutvecklingen varit positiv. Hälsoskolan har haft egen följeforskning där hälsa följts på ett systematiskt sätt. Dessa resultat presenteras i bilagda utvärderingar till slutredovisningen. Sammanfattningsvis visar upplevd hälsa positivt utfall efter genomförd hälsoskola procent av deltagande kvinnor och män med särskilda behov genomför sina planer och kommer närmare arbetsmarknaden Projektet har arbetat med individuella handlingsplaner. Ca 85% av de avslutade deltagarna har det redovisats handlingsplaner för. Under projektet har konstaterats att planerna har haft skiftande kvalité. Projektet har därför arbetat med att höja kvalitéen. Koordinatorn har varit ute i verksamheterna för dialog och företaget som slututvärderat Exsistre har fått i uppdrag att lägga förslag på förbättringar för en utvecklad handlingsplan. Syftet är att skapa en handlingsplan som kan ge en bild av individens utveckling. I vilken utsträckning projektet har uppnått målet, att 60% ska genomföra sina planer, kan inte besvaras. Däremot konstateras att projektet lett till att 81% av de avslutade deltagarna kommit närmare eller nått fram till arbete. - Fler arbetsgivare ska ha en positiv inställning till att ta emot kvinnor och män med särskilda behov. Målet är inte kvantifierat och inte heller studerat i någon specifik studie. Däremot så ökar varje kontakt med arbetsgivare medvetenhet om målgruppen och vad de kan bidra med. Metoder för att möta arbetsgivare har på olika sätt utvecklats, nätverk med arbetsgivare har skapats och informationsmaterial har tagits fram. - Ett ökat utbud av effektiva insatser genom möjligheten att ta del av insatser oavsett geografiska gränser. Insatser finns lokaliserade på olika ställen inom hela Göteborgsregionen. Utav de 463 deltagarna har 32 deltagare kommit från annat geografiskt område än det egna upptagningsområdet. Exempel på skäl att komma till en insats utanför det egna upptagningsområdet har varit att deltagaren flyttat under tiden, har växelvis boende hos sina föräldrar, varit aktuell hos annan Arbetsförmedling än den deltagaren geografiskt tillhör och att insatsen individen behöver inte finns i det egna området. Slutsatsen av att öppna möjligheten att röra sig över gränser är att antalet är ganska få men skälen till att ha möjlighet är högst relevanta. Delmål (projekt på kort sikt) - Minst 60 procent av de kvinnor och män som deltar i projektet ska få ett förbättrat hälsoläge genom att få del av insatserna 6 (15)

7 Resultatet för avslutade deltagare i projektet visar att 81% tagit vidare steg i sin rehabilitering vilket indikerar på att hälsoutvecklingen varit positiv. De mätinstrument som använts i projektet för att bedöma upplevd hälsa visar alla på positiva resultat. - Samtliga kvinnor och män som deltar i projektet har individanpassade utvecklingsplaner 85% utav deltagare som avslutats i projektet har redovisats med handlingsplan, Under projektet har konstaterats att planerna har haft mycket skiftande kvalité. Projektet har därför arbetat med att höja kvalitéen i handlingsplanerna procent kvinnor och män upplever att de fått ta del av integrerade, välplanerade aktiviteter med individanpassat innehåll En kvantifierad studie av målet är inte gjort. Däremot har två kvalitativa studier som efterfrågat deltagarnas upplevelse av insatsen de deltagit i gjorts. En studie som intervjuat deltagare i fyra utav projektets insatser, Emerga, och en studie som intervjuat deltagare i Disa, FOU i Väst, har gjorts. De insatserna där deltagare intervjuats är de fem delverksamheterna som vänder sig till unga, år. Båda studierna vittnar om att deltagarna, oavsett insats, upplever att de blivit sedda utifrån hela sin livssituation. Genom samordnade insatser anser deltagarna att de kunnat utvecklas i en trygg miljö. Deltagarna anser att de tillåts att växa i sin egen takt. - Fler arbetsgivare ska ha en positiv inställning till att ta emot kvinnor och män med särskilda behov Målet är inte kvantifierat och inte heller studerat i någon specifik studie. Däremot så ökar varje kontakt med arbetsgivare medvetenhet om målgruppen och vad de kan bidra med. Metoder för att möta arbetsgivare har på olika sätt utvecklats, nätverk med arbetsgivare har skapats och informationsmaterial har tagits fram procent av handläggarna hos de inremiterande myndigheterna som inom ramen för projektet möter målgruppen har fått ökade kunskaper kring målgruppens olika behov och vilka insatser som finns Studier har ej gjort hos inremiterande myndigheter. Målet kan inte besvaras. De insatser som gjorts i projektet har utgått ifrån personalens kontakt med myndighetsutövande handläggare kring individen. Metoden hos samtliga insatser bygger på samverkan kring individen. I kontakten mellan personal, deltagare och myndighetsutövande handläggare ökar kunskapen kring individens situation i en vidare mening. - Förbättrad samordning mellan olika offentliga aktörer som målgruppen har kontakt med Samordning har skapat trygga utvecklingsmöjligheter för individen. Samordning mellan samordningsförbund har gjort att insatser öppnats för ett större geografiskt område och inneburit en ökad tillgänglighet för individer. - Myndigheterna ska integrera kunskapen om vilka insatser som finns och hur de kan använda dessa i verksamheterna 7 (15)

8 Insatserna som erbjudits inom Exsistre har haft lätt att rekrytera deltagare. Antalet deltagare i behov av insats har varit större än vad som kunnat erbjudas. Det vittnar om att insatserna är kända hos myndigheter och remittenter. Dock är bedömningen att antalet individer i behov av samordnade insatser är betydligt större och att myndigheternas kunskap om individers behov av och tillgång till samordnade insatser behöver vara större. - Mobiliseringsfas: Under mobiliseringsfasen kommer delmålen, indikatorerna och aktiviteterna att utvecklas vidare samt hur dessa ska mätas och följas upp. Exsistre har under projektet haft en följeforskare, Contextio. Följeforskaren har lagt upp en verksamhetslogik för projektet samt upprättat en checklista för att följa projektets uppsatta mål. Där har antal deltagare, hälsoutveckling, andel med handlingsplan, antal från annat geografiskt område, kontakter med koordinator följts upp. Checklistan har presenterats vid projektledning- och styrgruppsmöten. 4. Arbetssätt - Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet. Projekt Exsistre har bestått av sex delverksamheter. Nedan redogörs för var och en av dem utifrån ovan frågeställningar. Exsistre Handläggarteam/Dino Verksamheten utgår från nordöstra Göteborg. Det är två tidigare verksamheter som arbetar gemensamt med målgruppen unga vuxna år. Det är handläggarteamen som finns vid arbetsförmedlingarna i Gamlestaden och Angered och Dino. I handläggarteamen arbetar sedan tidigare personal från Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan samt en sjukgymnast från primärvården med mål att stötta deltagarna att komma i arbete. Med Dino kompletteras handläggarteamen med en handläggare från Försäkringskassan som lyfter fram ärenden från FK som är lämpade för insatsen, samt två coacher från vardera socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Sedan hösten 2013 är Dino förstärkt med ytterligare en coach från socialtjänsten med arbetsterapeutkompetens. Samtliga arbetar motiverande och stödjande. Syftet är att deltagaren ska få ökade möjligheter att nå arbete eller studier. Exsistre Handläggarteam/Dino har under projektet arbetat med 38 kvinnor och 17 män. Den samverkan som inledningsvis byggts upp runt Exsistre Dino med handläggarteam på Arbetsförmedlingarna har under projektet visat sig att inte vara den rätta samverkansarenan för målgruppen. Exsistre Dino har visat sig möta en målgrupp som i stor utsträckning behöver aktiveras. Få utav deltagarna har varit redo för direkta arbetslivsinriktade insatser. Dino är fortsatt finansierat genom Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Insikten om målgruppen, dess behov och hur insatser behöver utformas har skapat en dialog mellan de samverkande parterna om hur insatsen bör utformas och finansieras framöver. Beslut kommer att ske under hösten (15)

9 Exsistre Disa Disa står för Deltauppdrag för Individuell Samordning kring Aktivitetsersättning och finns på Hisingen. Disa består av en handläggare från Försäkringskassan och två aktivitetscoacher motsvarande 1,5 heltid som arbetar med unga vuxna med aktivitetsersättning från FK. Verksamheten är en samordning av aktivitetscoaching och handläggningen av aktivitetsersättningen. Uppdraget är att ge deltagarna ett utökat stöd i sin rehabilitering genom att få hjälp med att komma igång i aktivitet. Syftet är att få deltagarna att börja använda sina egna förmågor och på så sätt öka sin funktions- och arbetsförmåga. Stödet är individuellt anpassat efter deltagarnas behov och önskemål. Vissa börjar med att delta i friskvårdande aktiviteter, andra studerar i begränsad omfattning eller är ute i praktik på en reell arbetsplats, där målet är arbete. Deltagarna får stöd och uppföljning på sin arbetsplats så länge de är med i DISA. Exsistre Disa har under projektet arbetat med 30 kvinnor och 5 män. I ansökan avsågs att köpa tjänster för arbetsträning till individer i insatsen. Behovet har främst visat sig vara just den samordning som Exsistre Disa arbetar med. Projektet har därför främst utökat tid för aktivitetscoach. Deltagarna anser att Exsistre Disa skapar en miljö där de kan utvecklas och växa. FOU i Väst har en pågående utvärdering av Exsistre Disa som kommer att presenteras senare under året. Utvärderingen syftar till att visa vad Exsistre Disa genom sitt arbetssätt åstadkommer och ge underlag för att kunna sprida modellen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA avser att fortsätta insatsen och har för avsikt att sprida metoden nationellt. Exsistre Ayande Ayande finns i västra Göteborg. 4 coacher, 3 samtalsstödjare, 1 arbetsterapeut och 1 samordnare arbetar tillsammans. Samtalsstödjarna arbetar med stödjande och motiverande samtal kring hälsa, livsstil och arbete/studier. Coacherna arbetar motiverande, aktiverande och vägledande. Målet för coachningen är praktik, anställning eller studier. Möjlighet till fysisk träning på gym finns. Arbetsterapeuten arbetar med deltagarens aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten hjälper också till att prova ut hjälpmedel. Exsistre Ayande har under perioden arbetat med 33 kvinnor och 21 män. Utgångspunkten för Exsistre Ayande var att ge individer med aktivitetsersättning från Försäkringskassan möjlighet att ta del av insatsen. För att möta den utökade målgruppen förstärktes insatsen med arbetsterapeut. Arbetsterapeuten har inneburit ny och värdefull kompetens till insatsen. Samordningsförbundet Göteborg Väster kommer även fortsättningsvis att ta emot individer med aktivitetsersättning och ha kvar professionen arbetsterapeut i Ayande. Exsistre Balder Balder finns i Mölndal,Partille, Härryda, Lerum och Alingsås. Här arbetar 7 coacher, 1 psykolog, 1 praktikstödjare och en aktivitetsansvarig. Arbetet sker både i grupp och individuellt. Balder arbetar med motivationshöjande samtal, vägledning m.m. De erbjuder också korttidsterapi parallellt med jobbcoachning i syfte att öka förutsättningarna att få ett arbete. Målet är att komma i arbete eller studier samt att deltagarna upplever en förbättrad livssituation. Balder har 9 (15)

10 gruppverksamhet på olika teman som t ex vägledning, friskvård, CV och sociala koder på jobbet. Teamets psykolog håller en föreläsning på temat självkänsla en gång per termin. Exsistre Balder har under perioden arbetat med 44 kvinnor och 61 män. Projektets utveckling av Balder har utgått från att göra insatsen tillgänglig för en utökad målgrupp och fler individer. De har utvecklat sin metod genom att förlänga den tid deltagarna kan ta del av insatsen. Arbetet med arbetsgivarkontakter har inom Exsistre Balder utvecklats. Den utvecklings som skett inom Exsistre Balder kommer att implementeras i Balder. Det innebär utvecklade metoder och en ökad tillgänglighet för målgrupper som tidigare inte hade möjligheten att ta del av stöd från Balder. Exsistre Utgångspunkten Utgångspunkten är en verksamhet vilken finns inom Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Utgångspunkten består av två coacher och en samordnare. Förutom samordnare och jobbcoacher finns ett team som består av handläggare från de fyra myndigheterna. Ungdomarna har även möjlighet att träffa kurator, studie- och yrkesvägledare och läkare vid behov. På Utgångspunkten arbetar man för att deltagarna ska uppnå egen försörjning via arbete eller studier, uppnå eller öka förmåga till förvärvsarbete, få förbättrad livskvalitet och stärkt social kompetens. Exsistre Utgångspunkten har under perioden arbetat med 55 kvinnor och 78 män. Genom Exsistre Utgångspunkten har insatsen utvecklats och en utökad målgrupp mötts. Mer tid har getts åt deltagarna i form av motiverande, samtalsstödjande och jobbcoachande insatser. Den utökade målgruppen kommer även fortsättningsvis att tas emot. Exsistre Hälsoskolan/Aktiv Hälsoskolan Aktiv var vid projektets start en helt ny verksamhet som vänder sig till nyanlända flyktingar med oklar prestationsförmåga. Deltagarna finns inom Arbetsförmedlingen Etablering. De erbjuds en föreläsningsserie om 7 tillfällen. Bland föreläsarna finns tandläkare, barnmorska, läkare, psykolog, sjuksköterska och sjukgymnast. Deltagarna erbjuds även fysisk aktivitet med stöd av sjukgymnast under senare halvan av kursen. Syftet är att deltagarna ska må bättre och ha en tydligare bild av den egna kroppen. Insatsen ska fungera som en förstärkning till etableringsplanen som finns inom AF. I Hälsoskolan Aktiv arbetar en sjuksköterska och 4 sjukgymnaster. Exsistre Hälsoskolan/Aktiv har under perioden arbetat med 59 kvinnor och 22 män. Vården och Arbetsförmedlingen ser båda värdet av insatsen. Den kommer att fortsätta i nuvarande omfattning. Finansiering sker genom Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet Göteborg Nordost kommer även efter projektet låta samtliga deltagare i Hälsoskolan att ta del av Aktiv. Aktiv är träning på gym under ledning av sjukgymnast. En separat studie har gjorts av Exsistre Hälsoskolan och biläggs denna slutredovisning. 5. Deltagande aktörer i projektet - Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat? 10 (15)

11 Projektet är en samverkan mellan fem samordningsförbund. Samordningsförbundens huvudmän är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Västra Götalandsregionen. Samtliga dessa parter har på olika sätt varit inblandade i projektet. En central del är att samtlig personal inom projekt Exsistres insatser har sin anställning hos någon av respektive förbunds huvudmän. Myndigheterna har genom sina styrelseledamöter varit med på träffar där projektets utveckling och strategiska påverkan tagits upp och diskuterats. Styrelsemedlemmarna i de fem samordningsförbunden är centrala för projektets strategiska påverkan både på kort och lång sikt. Medfinansiering av personal i projektet har främst skett genom samordningsförbunden. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och respektive kommuns socialtjänst har bidragit med ersättning till deltagare som haft rätt till ekonomisk ersättning. Projektet har ej exkluderat personer som ej haft ersättning, totalt 30 individer under projektet. Västra Götalandsregionen har bidragit med föreläsningar inom Exsistre Hälsoskolan. Till projektet knöts inledningsvis en styrgrupp bestående av samordningsförbundens chefer, representant från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt projektledning. Då projektets ekonomi inte höll fick projektets ledning organiseras om. Projektledaren fick avsluta sitt uppdrag och samordningsförbundens kanslier hade att dela på uppgiften. Från januari 2013 leddes projektet operativt av en projektledningsgrupp med var sin representant från respektive förbund samt koordinator och ekonom. Denna grupp hanterade projektets operativa frågeställningar. Genom organisationsförändringen blev styrgruppen mindre operativ och mer strategisk. Då det fanns stor persongemenskap mellan de båda grupperna har av flera ändå upplevts svårigheter i att urskilja de båda gruppernas olika roller. Mer om projektledning av projektet finns beskrivet i Contextios följeforskning som finns med som bilaga til slutredovisningen. 6. Jämställdhetsintegrering - Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Två utav förbunden som samverkat i projekt Exsistre har arbetat aktivt med jämtegreringsarbete i projektform med medel från Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet och övriga förbund har på olika sätt tagit del av deras arbete. En metoddag kring jämtegreringsarbete har anordnats för delverksamheternas personal. En stor del av dagen utgick ifrån Ayande och Balders praktiska jämtegreringsarbete. En konferens kring temat jämställdhet har anordnats där bland annat Gertrud Åström deltog som moderator för dagen. Inbjudna var personal från de samverkande myndigheterna, ca 250 deltog. Projektet har arbetat med att analysera verksamheterna utifrån statistik. All statisktik i projektet har presenterats könsuppdelad på ett sådant sätt att det möjliggör analys. En uppföljning har gjorts av deltagarnas aktivitetsnivå. Det visar sig att aktivitetsnivå hos män är högre än hos kvinnor i projektet. När statistiken bryts ner på verksamheter så visar det sig att skillnaden är mindre hos de verksamheter som under längre tid arbetat med jämtegreringsarbete. Även om inte tvärsäkra slutsatser kan dras av underlaget ska det ändå ses som en indikation på att jämtegreringsarbete gör skillnad. 7. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. 11 (15)

12 Tillgänglighetsarbetet inleddes med att ta hjälp av ESF:s processtöd. Samtlig berörd personal och ledning i projektet erbjöds grundläggande utbildning. Processtödet besökte sedan tillsammans med projektledare de olika delverkamheterna inom projektet för att se lokaler på plats och ge fördjupning till personalen i frågor kring tillgänglighet. En swotanalys har genomförts tillsammans med delverksamheternas personal. Det som framkommit i arbetet med tillgänglighet är att insatserna främst möter psykiska hinder för att deltagare ska kunna ta till sig stöd. Insatserna har i hög utsträckning tidigare arbetat med att undanröja hinder för individer med psykiska besvär. Arbetet med tillgänglighet har synliggjort det arbetet och vikten av att aktivt arbeta med just tillgänglighet utifrån begränsingar på grund av psykiska besvär. Inom de verksamheter som bedrivs behöver fysisk, psykisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet mötas och utvecklas. Inom samordningsförbund är tillgänlighet också en fråga om hur samhällets institutioner organiserar sig för att insatsen ska vara tillgängligt för dem som har behov av stöd. 8. Regionala prioriteringar - Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med. Projektet har inte utgått från några specifika regionala prioriteringar 9. Spridning och påverkansarbete - Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. o Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? o Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? o Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det? Projektet har arbetat fram en handlingsplan för strategisk påverkan. Handlingsplanen beskriver de lärdomar som projektet önskar sprida, både mellan sig och till externa parter på olika nivåer. Den strategiska påverkan syftar till att skapa förändring i de delar som handlingsplanen lyfter fram. Visst arbete har skett inom projektperioden men huvuddelen av arbetet kommer att ske efter projektiperioden. Handlingsplanen är ett sätt att definiera och prioritera de områden som bör lyftas fram som viktiga att sprida som ett resultat av projekt Exsistre. 9.1 Nationell nivå Budskap vi vill sprida utvecklat metoder för att arbeta med unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning samt den grupp med liknande problematik men annan ersättning. Mottagare mottagare i huvudsak högre tjänstemän inom Försäkringskassan, men även Arbetsförmedling, Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, riksdagsledamöter, SKL. Material/underlag för budskapet Utvärdering DISA, statistik, metodbeskrivning, samhällsekonomisk utvärdering 12 (15)

13 9.2 Lokal nivå Individ Budskap vi vill sprida beskriva målguppen genom bland annat berättelser, dess behov och framgångsrika metoder. Koppla samman med mänskliga rättigheter. Mottagare förbundens styrelser och beredningsgrupper/motsvarande, lokala förtroendevalda, tjänstemän/chefer i kommunal och regionverksamhet Material/underlag för budskapet resultat och kunskap genom Exsistre från verksamheter, utvärderingar samt arbete med jämställdhet och tillgänglighet Vidgad arbetsmarknad Budskap vi vill sprida vidga arbetsmarknaden för personer med funktionshinder genom mentorskap på arbetsplats Mottagare förbundens styrelser och beredningsgrupper/motsvarande, kommunala politiker och tjänstemän, chefer på Arbetsförmedlingen, chefer på Försäkringskassan, näringsliv Material/underlag för budskapet transnationellt arbete genom Exsistre, beskrivning av vad insatsen innebär och förslag på genomförande. 9.3 Internt Styrning/ledning, lärdomar Budskap vi vill sprida aktivt ägarskap från alla samverkande parter. Mottagare andra samordningsförbund, dess styrelser och tjänstemän Material/underlag för budskapet Contextios följeforskning Att arbeta tillsammans Budskap vi vill sprida att lära av varandra, beskriva hur utvecklingen sett ut från egen bakgård till gemensam arena. Mottagare andra samordningsförbund, dess styrelser och tjänstemän, personal i samverkande insatser Material/underlag för budskapet Contextios följeforskning (både på ledningsnivå och medarbetarnivå) Ansvariga inom varje område är utsedda. De har arbetat och kommer att arbeta fortlöpande inom sina områden. 10. Extern utvärdering - Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Totalt har fem olika utvärderare varit anlitade i projektet, se bilageförteckning. Ambitionen har varit att skapa en så heltäckande bild som möjligt av de olika processer som ingår i projektet och att utvärderingarna ska kunna bidra till den strategiska påverkan. Inledningsvis anlitades en följeforskare, Contextio, vars syfte var att delta i ledningsarbetet i projektet och vara ett stöd i att projektet följer uppsatta mål. Följeforskningen är den som konkret bidragit i det dagliga projektarbetet. Det har skett genom framtagande av verksamhetslogik, checklista och deltagande observationer. Följeforskaren har sedan återkopplat till projektledningen. Följeforskaren har också varit behjälplig vid gemensamma metoddagar mellan verksamheter med dokumentation och utvärderingar. 13 (15)

14 11. Egenutvärdering - Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Med stöd av följeforskningen utarbetades en checklista som fungerat som stöd under hela projektet. Checklistan följde upp de mål som projektet satt upp och presenterades på projektledningsmöten. Projektet har haft täta projektledningsmöten som främst varit av uppföljande karaktär. Ledningen av projektarbetet har efter projektledartjänsten upphörde delats mellan förbunden och träffarna har främst varit av uppföljande karaktär. Det innebär att respektive ansvarsområde har lyfts upp, diskuterats, värderats och planerats gemensamt. Arbetssättet i projektet har bidragit till en hög delaktighet och engagemang från samtliga parter. Avsaknaden av projektledare har dock inneburit att tidsåtgången för att leda projektet har varit omfattande för samtliga förbund. I framtida gemensamma projekt kommer en annan organisation av projektledningen att vara nödvändig. En ambition för framtiden är ändå att hitta vägar för hög delaktighet och engagemang. Contextios rapport lyfter upp styrkor och svagheter i projektets sätt att vara organiserat. 12. Kommentarer och tips - Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Hantera administration - Att hantera administration i projekt med stöd från ESF kräver tid och noggrannhet Ekonomiska förutsättningar - Ett projekt startar inte med full kraft dag ett, försenad rekrytering av personal och försenad rekrytering av deltagare är orsaker som försvårar de ekonomiska förutsättningarna. - Aktivitetsgrad hos deltagare är ofta låg i samverkande insatser, mellan 20-30%. Det gör att möjligheten till medfinansiering genom deltagarnas ersättning är förhållandevis liten. Samtidigt kräver samverkande insatser omfattande personalinsatser. - I projekt Exsistre har det varit problem med utbetalningarna från ESF. Inledningsvis på grund av brister i redovsiningen från projektet och i slutet på grund av personalbrist hos ESF. Detta påverkar likviditeten hos projektägaren. Det är viktigt att budgetera för ett realistisk projektgenomförande Varför ska man hålla på med ESF-projekt? - Det är lätt att se det som är besvärligt men det positiva överväger, här är tre exempel: ESF:s krav på engagemang kring jämställdhet, tillgänglighet, strategisk påverkan och transnationellt arbete har utvecklat den egna verkamheten. Det har bidragit till att arbete i vardagen kring tillgänglighet och jämställdhet utvecklats. Genom transnationellt arbete har intressanta metoder kunnat studeras och den strategiska påverkan har varit ett stöd i hur förändring ska åstadkommas. Projekt med stöd från ESF skapar i sig nätverk och nya möjligheter för samarbeten ESF bidrar med resurser som gagnar målgrupper som många gånger har svårt att få del av samhällets resurser i tillräcklig omfattning. 14 (15)

15 13. Kontaktpersoner Henrik Svedberg, Pernilla Hofmann, Bilagor till slutredovisning Följeforsking, Contextio Checklista, Contextio Slututvärdering, Emerga Socioekonomisk analys, Berit Björnered Hälsoskolan, Tina Sjöö Disa, FOU i Väst 15 (15)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Datum: PK 2010-6 2011-03-25 Kontaktperson: Titti Norling Slutrapport Projektnamn: Kompetensutveckling Rättviksföretag genomförande Diarienr: 2009-3060004 Projektperiod : 2009-02-02 2010-12-31 Syftet med

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2014-03-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare...

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(8) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Mall Datum: PK 2010-6

Mall Datum: PK 2010-6 Mall Datum: PK 2010-6 2010-12-21 Kontaktperson: Sven Jansson Slutrapport Projektnamn: Navigator och CoMcenter Diarienr: Projektperiod: 2008-05-01 till 2011-04-30 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Framsteg Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektets målgrupp var personer i åldersintervallet 25 till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: Camilla Lindström-Labba Rapporten avser perioden: 2013-07-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar*

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Effektivare vägar ut! Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. I vår region har omfattande grupper mycket stora

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete?

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete? Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete? Samordningsförbundet DELTA bjöd tillsammans med FoU i Väst/GR in till dialogmöte den 12 maj 2015 Samordningsförbundet

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Traineeprogrammet

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer