Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010"

Transkript

1 Bfd Migrationsverket Fondenheten (11) Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010 Programmet för dagen innehöll följande punkter: 1. Katarina Löthberg från projekt IMHAd berättar om projektets erfarenheter och viktigaste lärdomar. Kajsa Rosén från Ramböll ger några reflektioner. 2. Lars Blomqvist från projekt LANDA berättar om projektets erfarenheter och viktigaste lärdomar. Kajsa Rosén från Ramböll ger några reflektioner. Parallella seminarier på tre teman: 3. Introduktion. Solveig Jansson, projekt JobBo, motor Paola Moscatelli. 4. Samverkan. Lisa Alm och Cecilia Gustafsson, projekt Samhällsorientering i samverkan, motor Denise Thomsson. 5. Återvändande. Ewa Jonsson, projekt Svenska Röda Korsets nätverk för återvändande, motor Nedjma Chaouche. Susanna Hermansson, chef för fondenheten, och Nedjma Chaouche, moderator för dagen, inledde erfarenhetsseminariet. Migrationsverket Europeiskt och internationellt samarbete, fondenheten Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress Norrköping Telefon Telefax E-post Hemsida Organisationsnr

2 2 (11) 1. Katarina Löthberg, IMHAd Katarina Löthberg, projektledare för forskningsprojektet IMHAd, Impact of Multicultural Health Advisors, berättade om projektets erfarenheter och viktiga lärdomar. Katarina Löthberg berättade om lärdomar från projekt IMHAd. Projektet har valt att satsa på att undersöka best practice, då en sådan studie inte gjorts tidigare på grund av tidsbrist. Projektet studerar effekterna av hälso- och samhällskommunikatörers arbete och har fokuserat på nyanlända irakier i åtta län i Sverige. Hälsa och samhälle hör ihop. Det svåraste har visat sig vara det sociala utanförskapet och att man rör sig för lite. Invandrare underanvänder idag sjukvården. Katarina Löthberg refererade till en lundaforskare som sagt att invandrares utanförskap inte handlar om etnicitet utan om utbildning och ekonomi. Katarina Löthberg tycker att det är viktigt med kontakt. Då man fått ny kunskap är det viktigt att man använder och delar med sig av denna. Det har varit bra att ha med experter från kommuner, landsting och frivilligorganisationer som ställt de kritiska frågorna som lett till att resultatet blivit användbart. Det allra viktigaste, enligt Katarina Löthberg, är att förankra, förankra, förankra. Enligt Katarina Löthberg ska man tro på det man gör, skapa ett intresse och hålla lågan vid liv. Det är viktigt att vara intresserad själv för att kunna intressera andra. Det är också viktigt att ha goda kontakter såväl inom som utom partnerskapet. Ett praktiskt tips från Katarina Löthberg är att lägga in

3 3 (11) utrymme i budgeten för resor och informationsspridning. Informationsspridning är ett kollektivt arbete. Svårigheter i projektet är att det är mycket arbete. Man måste ta hand om varandra och acceptera att projekttiden är begränsad. Reflektioner från Kajsa Rosén, Ramböll Management Consulting Ramböll är ett privat konsultföretag som utvärderar projekt. Kajsa Rosén tyckte det var roligt att se att fler projekt kompletterar varandra och på så vis arbetar mot samma mål. Hon nämnde projekten Partnerskap Skåne och Tema nyanlända i Stockholm. Förankring är något som är svårt för projekt. Kajsa Rosén tipsade om att arbeta med detta kontinuerligt, då detta ger bäst resultat. Det är också viktigt att låta mottagarna få vara med och bestämma, då de oftast vet vad de behöver. En annan framgångsfaktor är att lyckas hålla fokus. Det är enligt Kajsa Rosén inte bra att springa på alla bollar. Frågor från publiken Har projektet nått ut till målgruppen? Svar: De personer projektet träffar på seminarierna får föra vidare till irakierna i deras kommuner. De har haft endast ett par irakier från Kista som deltagit på seminarierna och detta beror på att de i de större kommunerna tyvärr inte får personliga kontakter med irakierna på samma vis som i de mindre kommunerna Vad är projektledarens roll i projekten? Svar: Katarina Löthberg gjorde liknelsen att driva projekt med att driva ett företag. Samtidigt påpekade hon att man som projektledare inte är chef utan en ledare som får personer från olika organisationer (där chefer redan finns) att samarbeta. Hon poängterade att det i projekt är viktigt med olika roller och att man arbetar som ett lag. Hur har projektet arbetat med flexibel personalgrupp och ändrade man tjänstegraden? Svar: Katarina Löthberg berättade att de som arbetade i gruppen är fokuserade och att de många gånger arbetar mer än 100 %. Vad gäller tjänstegraden, så är det något de ändrar och de betalar för vad de får. Vad får projektet för reaktion när de är ute och informerar? Svar: Katarina Löthberg upplever att de är väldigt intresserade. Samtidigt är forskning en tidskrävande process, där resultatet växer fram succesivt. Deras kunder måste därför ha tålamod. Var slutar projektets ansvar? Svar: Katarina Löthberg förklarade att de vill se sig själva som goda konsulter, som vill få nya uppdrag och genomföra nya studier i framtiden.

4 4 (11) 2. Lars Blomqvist, LANDA Projektet LANDA, En utvecklande introduktion för kvotflyktingar i Gävleborgs län, startade i april 2009 och syftar till att utveckla mottagandet av kvotflyktingar i Gävleborgs län. De områden som ska utvecklas är bland annat samordning vid bosättning, matchning, samhällsinformation och föräldrautbildning. Lars Blomqvist visade några bilder från Sverigeprogrammet. Introduktionen för kvotflyktingar sker i tre steg: a) På plats i vistelselandet (Lämna): Representanter från Gävleborgs län medverkar i Sverigeprogram som arrangeras av Migrationsverket. b) På plats i Sverige (Landa): Gemensam samhällsinformation. Flera kommuner genomför ett gemensamt program med anpassad samhällsinformation för den nya gruppen anlända. c) Gemensam föräldrautbildning/samhällsinformation (Att leva vidare): Ges efter att kvotflyktingarna varit i Sverige i 7 8 månader. Det är viktigt med grundläggande information om praktiska saker. En viktig informationskälla är bilder och film. Det är också viktigt att man nyttjar landsmäns kompetenser. En viktig erfarenhet är att det finns en utvärderare med i projektet under hela projekttiden och inte bara i slutet. Det är också viktigt med samarbete med olika intressenter. De svårigheter man ser är regelverket och ansökningsprocessen vid projektstart.

5 5 (11) Reflektioner från Kajsa Rosén, Ramböll Projektet har lyckats mycket bra med att få ett helhetsperspektiv. Man jobbar med processen bakifrån. Man utgår från vad som är problemet, vad det beror på, sätter sedan upp delmål och till sist slutliga aktiviteter. Det handlar om ett kontinuerligt lärande, att man avsätter tid i projektplanen för att kunna reflektera kring vad man gjort och hur man ska gå vidare. Projektet har också lyckats bra med samverkan. Att nyttja befintliga plattformar och att jobba utifrån. Kajsa Rosén från Ramböll gav reflektioner på både IMHAd och LANDA. 3. Introduktion: Solveig Jansson, JobBo Seminariets motor, Paola Berghner-Moscatelli från Arbetsförmedlingen, inledde eftermiddagen med att presentera sig själv och berättade att hon var väldigt nyfiken på vad deltagarna från projekten hade att berätta och diskutera för frågor eftersom dessa erfarenheter är viktiga för Arbetsförmedlingen när ansvaret för en viktig del av introduktionen av nyanlända flyttas till denna myndighet. Inledningsvis presenterades också syftet med seminariet och eftermiddagens upplägg. Det genomfördes även en kort presentatonsrunda av alla deltagare i rummet. Därefter presenterade Solveig Jansson, projektledare i JobBo Flytta till arbete och bättre jobbmöjligheter, sitt projekt och visade en kort film som gjorts i informationssyfte inom ramen för projektet. Syftet med presentationen var att ge deltagarna inspiration och input till den efterföljande diskussionen.

6 6 (11) Den viktigaste framgångsnyckeln för att få nyanlända att flytta ut från storstäderna till mindre orter med bättre möjligheter till arbete är samverkan och matchning. Solveig Jansson betonade också flera gånger att i arbetet med nyanländas etablering är det väldigt viktigt att målgruppens deltagande är både frivilligt och aktivt. Deltagarna ska involveras kontinuerligt i processen. I JobBo skriver man individuella avtal med deltagarna. Andra lärdomar som projektet gjort är vikten av språkkompetens i projektet och att det är svårt att komma till beslut med en stor styrgrupp. Under genomgången ställdes många frågor om projektet till Solveig. Flera rörde hur samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat och hur man arbetade med deltagarnas kunskapsvalidering i projektet. Solveig Jansson visade en film från projektet. Seminariet fortsatte med en diskussion i mindre grupper. Följande fyra frågor skulle diskuteras både utifrån de erfarenheter deltagarna haft i sina egna projekt och utifrån presentationen av JobBo: 1. Varför behövs det insatser på området? 2a. Vilka positiva erfarenheter har ni gjort? Vad är projektens framgångsnycklar? 2b. Vilka svårigheter/hinder har ni stött på? 3. Hur går vi vidare? Deltagarnas svar lämnades på post-it-lappar som Paola avslutningsvis kort återgav. I ett försök att sammanfatta konstaterades att flera av svaren visade att projekten hade många medskick till Arbetsförmedlingen inför övertagandet 1 december vilket Paola lovade att ta med sig hem. Sammanställning av svaren från diskussionsgrupperna 1. Varför behövs det särskilda insatser? Det finns ett stort behov av rätt information, basinformation om hur saker och ting fungerar i samhället. Det finns en stor samhällsekonomisk vinst att göra genom att satsa på förebyggande åtgärder. Det finns också ett stort behov av att mötas, varför kommunerna i större utsträckning bör möjliggöra sociala nätverk för att tillgodose de behov som finns.

7 7 (11) Särskilda insatser behövs också då behoven ser olika ut mellan olika individer och målgrupper. Det är därför viktigt med punktinsatser riktade mot en specifik målgrupp. Det är också viktigt att rikta insatser mot barn som ska börja om på nytt i ett främmande land. Beprövad erfarenhet och forskning borde bättre tas tillvara och mer forskning behövs. En fråga att ställa sig är om vi inte borde ha en forskningsbaserad grund till allt vi gör som kan anpassas till olika lokala förutsättningar. Det är oftast eldsjälar som bedriver projekt. Det är viktigt med en bas och förankring. Svårt att införliva med den ordinarie verksamheten. 2. Positiva erfarenheter/svårigheter (Vilka är framgångsnycklarna?) En positiv erfarenhet är skapandet av nätverk och samverkan mellan olika parter, bland annat kommuner. Det är positivt att kunna tillfredsställa behov som finns hos stödmottagarna. Projekt gör det möjligt att pröva nya idéer. Det är lättare att få med samverkansparter i projekt än att gå in direkt i ordinarie verksamhet. Ytterligare en positiv erfarenhet är att individerna kommer in i yrkesliv och in i samhället fort och att de får dagliga rutiner i sin tillvaro. En svårighet är att söka medel från fonderna, både vad gäller hanteringen av ansökningarna och ansökningsförfarandet. Det borde bli enklare och mer flexibelt att söka pengar till bland annat förstudier. Ett hinder är EU-Kommissionens regelverk som försvårar ett högt fondutnyttjande. Svårigheter som också upplevts är samverkan med Arbetsförmedlingen. Framgångsnycklar att tänka på är bland annat att tankar om implementering måste finnas med i projektplanen, men också hållas levande under hela projektets gång. Det är bra men också nödvändigt att alla parter i samverkan känner sig delaktiga i verksamheten. Det är viktigt att ha med en utvärderare redan från början som sedan finns med under projektets gång. 3. Hur går vi vidare? För att gå vidare behöver vi vara öppna för nya okonventionella lösningar. Det gäller att behålla fokus och vara uthållig för att nå resultat. Den kompetens som finns hos kommunerna måste tas tillvara av Arbetsförmedlingen. Ett steg är också att skapa en nationell projektbank.

8 8 (11) 4. Samverkan: Lisa Alm och Cecilia Gustafsson, Samhällsorientering i samverkan Lisa Alm och Cecilia Gustafsson från Botkyrka kommun presenterade sitt projekt Samhällsorientering i samverkan och de erfarenheter som de dragit av projektarbetet. 25 kommuner i Stockholms län samverkar kring samhällsorientering för nyanlända. Som skäl till samverkan angavs möjlighet till ett bredare deltagarunderlag i verksamheterna, att det är ett komplicerat uppdrag, samordningsvinster när det gäller språkkompetens, brett kontaktnät med myndigheter och frivilligorganisationer m.m. Problem i samverkan har varit juridiska problem utifrån kommunernas uppdrag enligt kommunallagen och krav utifrån lagen om offentlig upphandling. Dessa problem löstes genom ett gemensamt kommunkansli och samordnad upphandling med en kommun som administrativt ansvarig för detta. Tidsplaneringen lyftes också fram som problematisk. Lisa Alm och Cecilia Gustafsson betonade att projektdeltagarnas engagemang är viktigt. Seminariedeltagarna diskuterade skäl till att samverka och då kom bland annat följande upp: De olika organisationerna har olika förutsättningar och kompetenser och överlappande uppdrag. För att effektivisera och nå en högre kvalitet. Samverkan är ett modeord. Alla ska samverka. En organisation har ett behov som en annan organisation kan tillfredsställa. Högre grad av transparens och insyn mellan organisationer, exempelvis mellan myndigheter och frivilligorganisationer.

9 9 (11) Projektet presenterade därefter sina lärdomar och vad de sett som framgångsfaktorer: Förankring på alla nivåer är en förutsättning för ett lyckat utfall. Kommunikation o Ständig återkoppling till alla parter och övriga intressenter. o Brett anslag vid informationsspridning. Extern uppföljning o Har i projektet skett genom processutvärdering, projektledarhandledning och kick-off och kontinuerliga avstämningar med styr- och arbetsgrupp. Förståelse för att samverkan tar tid är ytterligare en förutsättning. I den avslutande gruppdiskussionen lyftes att förankring behövs och ska få ta tid och att det även kommer att behövas efter projekttiden samt att en metod för att få långsiktigt hållbara resultat är att i ett tidigt skede i projektet låta olika organisationer testa olika metoder/modeller för att tjäna tid längre fram. Krav och förväntningar på parter i samverkan diskuterades också och då framkom synpunkter att de som deltar måste ha mandat från sina respektive organisationer och vara pålästa och intresserade. Ett förslag framfördes om att projektägaren skulle identifiera vilka roller/funktioner som de behöver i projektets arbets- och styrgrupper och gå ut med de specifikationerna till samverkande parter innan projektet inleds. En synpunkt framfördes om att Migrationsverket (fondenheten) borde stå för utvärderingar och resultatspridning för projektet för att säkerställa att resultaten tas om hand och får effekt. 5. Återvändande: Ewa Jonsson, Svenska Röda Korsets nätverk för återvändande Behovet av satsningar och projekt på området Svenska Röda Korset (SRK) bedriver sedan projektet Svenska Röda Korsets nätverk för Återvändande. Projektet är en fortsättning och utveckling av ett tvåårigt projekt finansierat av Justitiedepartementet. Individer som får avslag på sin ansökan befinner sig i en utsatt situation och det finns enligt SRK ett stort behov att aktivt arbeta med återvändande. SRK menar att man genom projektet kan ge de utsatta individerna ett val varav ett är att frivilligt återvända. Sedan SRK har börjat arbeta med återvändandeprojekten har man inom organisationen blivit mycket mer positiv till att arbeta med återvändande jämfört med innan projektet. Den positiva inställningen är högre ju närmare målgruppen man arbetar.

10 10 (11) SRK ser inte några problem att som frivilligorganisation arbeta med återvändande-frågan och man anser inte att det äventyrar neutraliteten eller förtroendet hos målgruppen. SRK arbetar endast på uppdrag av individen. En person som stod inför att återvända ska ha uttryckt: Ska det nu ändå ske är det jävligt bra att Röda Korset är med. Det finns en fördel att som SRK ha systerorganisationer i återvändandeländerna eftersom det då finns en befintlig organisation för reintegration på plats. En positiv erfarenhet av projektet är att frågan om återvändande även väcks i återvändandeländerna. Systerorganisationerna kan i och med projektet arbeta med och påverka myndigheter i aktuella länder om de återvändandes utsatta situation. Ewa Jansson berättade hur Röda Korset arbetar med återvändande. Erfarenheter och framgångsnycklar Den personliga kontakten är oerhört viktig, särskilt initialt i projektet. Genom personliga möten kan projektdeltagare, intressenter och andra aktörer lära känna varandra. Missförstånd och kulturkrockar är lättare att undanröja och förankring kan ske. Stressa inte fram genomförandet av aktiviteter. Bygg in lite flexibilitet i tidsplanen för att på så sätt ha viss flexibilitet att agera om så krävs. Fokusera på målet med projektet men var samtidigt öppen för förändringar. En riskanalys kan vara en god hjälp att förbereda sig på vissa förändringar, men allt går inte att förutse. Satsa på marknadsföring initialt i projektet. Det är viktigt med tydlighet vad projektet ska göra och hur det ska genomföras samt vilken roll projektet/organisationen har. Förankringsarbetet sker både i den egna och andra organisationer. Var tydlig också gentemot målgruppen så att den har realistiska förväntningar på projektet.

11 11 (11) Överföring av projektverksamheten till ordinarie verksamhet I projektorganisationen för projektet Svenska Röda Korsets nätverk för återvändande ingår en implementeringsgrupp som består av personer som arbetar på fältet. Målet är att SRK ska förvalta resultatet av projektet, däremot kan det finnas behov att framöver utveckla andra delar knutna till projektet. Vidare ser SRK att de har ett viktigt uppdrag att vara en motor i de europeiska systerorganisationernas arbete med återvändande.

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 23 november 2011

Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 23 november 2011 Migrationsverket Fondenheten 2011-12-07 1 (8) Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 23 november 2011 Erfarenhetsseminariet startade med att tillförordnad enhetschef för fondenheten, Jonna Wetterholm,

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Kvalitetsutveckling av hivprevention. Viveca Urwitz Frida Hansdotter

Kvalitetsutveckling av hivprevention. Viveca Urwitz Frida Hansdotter Kvalitetsutveckling av hivprevention Viveca Urwitz Frida Hansdotter Vad ska vi prata om idag? Introduktion till kvalitetsarbete Metoder för kvalitetsarbete Bakgrund och innehåll i EU projektet QI-Action

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Projektutbildningar. Partner

Projektutbildningar. Partner Projektutbildningar Partner För att kunna erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud inom projektområdet arbetar Effektiv Projektkonsult och tillsammans. Detta innebär att de lösningar vi levererar håller

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

10 år av samarbete om hållbara resvanor i Mölndal

10 år av samarbete om hållbara resvanor i Mölndal 10 år av samarbete om hållbara resvanor i Mölndal Tyréns Marielle Fredriksson Jesper Johansson Lisa Sakshaug Kvalitativa intervjuer 7 företag 3 offentliga aktörer projektledare Rapport - GR:s hemsida mitten

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

Ett år med etableringsreformen resultat och framtid

Ett år med etableringsreformen resultat och framtid KONFERENSINBJUDAN Ett år med etableringsreformen Tid och plats Den 8 9 december 2011 i Stockholm, Folkets Hus (City Conference Center), Barnhusgatan 12 14 Konferensen börjar kl. 10.00 (registrering och

Läs mer

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27 Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27 Innehåll Bakgrund... 3 Etableringsreformen... 3 Regeringens uppdrag till myndigheterna kring bosättning

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Anhörigstöd mitt i livet

Anhörigstöd mitt i livet Anhörigstöd mitt i livet - att utforma och testa en samverkansmodell för anhörigstöd riktat till yrkesverksamma anhöriga. Ett samverkansprojekt mellan näringsliv och Vallentuna och Täby kommuner. Slutrapport

Läs mer