Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola"

Transkript

1 Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen EHT-TEAM Vår vision Realgymnasiet skall utforma sin verksamhet så att den främjar goda relationer och ett gott lärandeklimat för samtliga elever och personal. Det handlar om förhållningssätt, närvaro, elevinflytande, ansvarstagande av alla, ett gott arbetsklimat och elevvårdsdiskussioner i både arbetslag och elevhälsoteam. Kränkningar av alla slag, liksom rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, skall motverkas. Realgymnasiet i Linköping skall präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. En trygg och utvecklande miljö skall erbjudas alla elever. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2014/2015 Elevernas delaktighet På mentorstid har eleverna arbetat med collage med olika teman såsom rasism, jämställdhet, mobbning, funktionsnedsättning, kön och könsidentitet samt sexuell läggning. Eleverna har själva valt vilket område de vill prioritera att arbeta med. Eleverna har även deltagit och arbetat aktivt i grupper med frågeställningar om hur mobbning ser ut i dag och var/hur det sker. Eleverna har varit med och tagit fram ett förslag på hur vi ska jobba för att förhindra mobbning. Elevrådet har varit remissinstans. Förslag på plan har lämnats till elevrådet för synpunkter. Efter remissomgång har elevrådsrepresentant och mentor presenterat planen i respektive klass för ytterligare möjlighet till input innan planen helt fastställts.. Vårdnadshavarnas delaktighet Mentorer från varje arbetslag har på föräldramöten gått igenom vårt arbete rörande likabehandling på skolan. Vårdnadshavare har via mail informerats om arbetet kring likabehandling på skolan och även om likabehandlingsplanen för läsåret 2014/2015.

3 Personalens delaktighet Personalen har varit delaktiga i temadagar kring likabehandling. Personalen har arbetat i team tillsammans med eleverna kring frågor om rasism, jämställdhet, ålder och sexuell läggning. Personalen har tillsammans med eleverna genomfört diskussioner kring risker och kartlagt dem med hjälp av DOs husmodell vilken hjälper oss att inventera var/hur finns det risk för mobbning och utfrysning. Förankring av planen Utkast av planen har diskuterats på elevrådsmöte med möjlighet för eleverna att påverka planens innehåll. Elevrådsrepresentanter och mentorer har presenterat planen i respektive klass. Mentorer kommer fortlöpande påminna om planen samt tillsammans med arbetslagen utföra aktiviteter som stödjer planens innehåll. Likabehandlingsplanen kommer ligga på Realgymnasiets hemsida. Personalen kommer via mail få likabehandlingsplanen, som sedan kommer att gås igenom gemensamt på personalmöte och arbetslagsmöten. Planen ligger också på vårt intranät. Samtliga APL-värdar kommer informeras om planen och tillsammans med de APL-ansvariga på skolan få möjlighet att diskutera planens innehåll..

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats -Elevenkät -Temadagar -Likabehandlingsdag -Analys av föregående års likabehandlingsplan -Elevdiskussioner -Utvärderingsdagar i slutet av läsåret Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever och personal har deltagit i temadagar och diskussioner samt genomfört enkäter. Personalen har deltagit i utvärderingsdagar. Analys har genomförts av EHT tillsammans med skolledningen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Föregående plan har utvärderats av EHT och skolans övriga personal. Tillsammans har vi kommit fram till att planen är för lång. Fakta-delen kommer att behållas, men tydliggöras och kortas ner. I och med att tidigare plan varit för omfattande har den också varit svår att förankra i verksamheten. Väldigt få kände att de "ägde" dokumentet, eller visste vad som stod i det. Vi är angelägna om att kommande plan ska ägas av alla elever och all personal och därför vara mer tillgänglig och en del av allas vardag. Elevenkät, juni 2014: Demokrati i skolan skattades till 3,04/5. Underpunkten som graderades lägst var "Som elev kan jag påverka hur vi arbetar i undervisningen" (2,86). Psykosocial miljö skattades till 3,72/5 och underpunkten som graderades lägst var "Arbetsro på lektionerna" (3,06). Punkten "Min skola gör mycket i vardagen för att förhindra mobbning" graderades till 3,06. Elevomsorg skattades till 3,23/5 och underpunkten som graderades lägst var "Jag tycker jag får bra hjälp av elevvården t.ex. skolsköterska och kurator" (2,64). Det som graderats högst under elevomsorg var " Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till (3,61). Under höstterminen har vi utfört ytterligare en enkät (SI). Även denna enkät visar att vi ligger lågt på studiero (punkten "Jag har studiero på lektionerna" graderades till 625,5 och punkten "På lektionerna stör andra elever i klassrummet" till 429,5). Värden som visar att vi ligger högt jämfört med både koncernen och riket är under trygghet, att förhindra kränkningar, ordningsregler och grundläggande värden. Exempel: "Jag känner mig trygg i skolan": 829,8 "I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter": 787,4 I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen": 811

5 I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden": 728,5 I min skola respekterar vi varandras olikheter: 817,7 Temadag/Likabehandlingsdag: Det har framkommit att eleverna känner sig trygga i skolan. Eleverna känner gemenskap på skolan tillsammans med klasskompisar och personal. Det framkom att det finns utrymmen inom och utanför skolans lokaler som vi behöver vara observanta på för att förhindra kränkningar. Reflektioner personalteam: Personalen upplever att det i dagens samhälle finns en ökad risk för skolans elever och personal att utsättas för kränkningar via sociala medier, vilket kan vara svårt att få kännedom om. Det är ett område där vi vill arbeta förebyggande under kommande läsår. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Likabehandlingsplanen för läsåret 2014/2015 ska utvärderas i maj 2015 för att eventuellt vidareutvecklas och förbättras inför höstterminen EHT= skolsköterska, kurator och mentorer samt rektor kommer att utvärdera likabehandlingsplanen inför kommande läsår. Samtliga elever och personal kommer att genomföra utvärdering av likabehandlingsplanen i enkätform under maj månad. EHT sammanställer och analys sker i EHT, elevråd och personalgrupp. Under vårterminens möten med vårdnadshavare ges dessa möjlighet att utvärdera likabehandlingsplanen. för att årets plan utvärderas Rektor Petra Comstedt samt EHT

6 Främjande insatser Namn Vår vision Områden som berörs av insatsen Vision Realgymnasiet skall utforma sin verksamhet så att den främjar goda relationer och ett gott lärandeklimat för samtliga elever och personal. Det handlar om förhållningssätt, närvaro, elevinflytande, ansvarstagande av alla, ett gott arbetsklimat och elevvårdsdiskussioner i både arbetslag och elevhälsoteam. Kränkningar av alla slag, liksom rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, skall motverkas. Realgymnasiet i Linköping skall präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. En trygg och utvecklande miljö skall erbjudas alla elever. Insats Att sprida visionen vidare till personal som i sin tur tar med den in i undervisningen så att eleverna är väl insatta i och medvetna om hur visionen ser ut. Vi kommer att diskutera visionen på personalmöten och arbetslagsmöten för att ta fram insatser som främjar att visionen nås. All personal

7 Rasism Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning Alla på skolan ska ha ett gemensamt ansvar när det gäller att motverka alla former av rasistiska och främlingsfientliga uttryck och tendenser. Alla människors lika värde, allas lika rättigheter och att alla skall behandlas lika omfattar all verksamhet och präglar samvaron på skolan. Alla på skolan skall reagera på all form av rasism och främlingsfientlighet i form av kläder, märken, symboler, tecken och ord som kan förknippas med nazism och odemokratiska grupper. Insats Genom temadagar tar vi upp ämnet rasism. I vår dagliga undervisning arbetar vi aktivt för att förebygga främlingsfientliga åsikter. I mentorernas plan för diskussioner och uppgifter kopplat till värdegrund ingår området rasism. Personalen diskuterar i case-form värdegrundsfrågor utifrån ett lärarperspektiv, där ingår frågor om rasism. Personal och elever

8 Kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten, utan även via exempelvis telefon och Internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Målet är att Realgymnasiets värdegrund team-trygghet-utveckling-framgång ska vara verklighet för våra elever och medarbetare. Alla ska veta och förhålla sig till att på vår skola är kränkande behandling aldrig accepterat. Genom att alla skolans elever och all personal arbetar med olika projekt utifrån likabehandling kan dessa viktiga frågor diskuteras och eleverna kommer naturligt att ha dessa värderingar med sig. Insats Skolan arbetar hela tiden med att informera eleverna om vad som är kränkande behandling och påminner om hur vi talar till varandra och om varandra. Kränkande behandling är absolut förbjudet i vår verksamhet och vi tar det på största allvar om något sådant skulle inträffa på Realgymnasiet. Vi ingriper vid alla situationer som kan uppfattas som kränkning eller kan leda till en kränkning. Alla vuxna finns naturligt bland eleverna och vid alla de ytor som eleverna vistas på. Vi strävar efter att dela varandras vardag t.ex. vid raster. Vi strävar efter alltid ha öppna dörrar till klassrum och personalrum. Elevrådet planerar och arrangerar aktiviteter som engagerar hela skolan för att skapa och utveckla den sociala gemenskapen. Aktiviteterna sker både inom och utanför skoltid. Vi genomför gemensamma aktiviteter som temadagar, friluftsdagar, hälsodagar etc., där eleverna blandar sig över program- och klassgränser. Eleverna får vid temadagar, inom projekt och under mentorstid diskutera värdegrundsfrågor utifrån allas lika värde. EHT/all personal på Realgymnasiet Linköping

9 Sexuell läggning Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Målet är att ge eleverna en bred kunskap om att människor är olika i sin sexuella läggning och att få eleverna att skilja på person och läggning. Det är viktigt att alla elever och personal på skolan känner sig trygga och kan öppet leva med sin sexuella läggning. Som uppföljning kommer Realgymnasiet aktivt att arbeta med dessa frågor i undervisning och på mentorssamtal. Insats Vi talar om sex och samlevnad på mentortid och arbetat med frågeboxen där elever anonymt kan lämna frågor som vi senare på mentorstid diskuterar tillsammans med gruppen. Vi bjuder in RFSL till föreläsningar kring normer och homosexualitet. Mentorer

10 Kön Områden som berörs av insatsen Kön Mål: - Öka medvetenhet hos personalen i genuspedagogik och jämställdhet i skolan. - Alla elever på skolan ska behandlas lika oberoende av kön. - Alla ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på skolan, oberoende av kön och utan könsstereotypa fördomar. Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta sker genom att personal är medvetna om de rådande normerna och försöker att hitta exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna, samt behandla alla på samma sätt oberoende av program och inriktning för att inte förstärka de manliga och kvinnliga normerna. I mentorernas plan för diskussioner och uppgifter kopplat till värdegrund utifrån kön. Personalen diskuterar i case-form värdegrundsfrågor utifrån ett lärarperspektiv med fokus på kön. All personal

11 Etnisk tillhörighet Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet - Alla elever ska behandlas lika oberoende av etnisk tillhörighet. - Utveckla elevernas kunskaper om olika etniska grupper. - Ökade kunskaper hos lärarna om interkulturell pedagogik. Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta sker genom att personal är medvetna om de rådande normerna och försöker att hitta exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna och behandlar alla elever på samma sätt för att inte förstärka rådande interkulturella normer. Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om olika etniska grupper som kan förekomma i media eller läromedel. I mentorernas plan för diskussioner och uppgifter kopplat till värdegrund utifrån etniskt tillhörighet. Personalen diskuterar i case-form värdegrundsfrågor utifrån ett lärarperspektiv med fokus på etnisk tillhörighet. All personal

12 Funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning - Alla elever på skolan ska behandlas lika, oberoende av funktionshinder. - Alla elever ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på skolan, oberoende av funktionshinder. - Öka medvetandet om olika funktionshinder. Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta sker genom att lärare är medvetna om de rådande normerna och försöker att hitta exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna och behandlar alla elever på samma sätt för att inte förstärka rådande normer kring funktionsförmåga och funktionsnedsättningar. Anpassa gemensamma aktiviteter och hur de utformas så att alla elever kan delta. Det kan handla om att hitta sätt att kunna vara med på aktiviteter eller utflykter. På så sätt visar skolan genom handling att alla elever är lika mycket värda. All personal

13 Ålder Områden som berörs av insatsen Ålder -Alla elever på skolan ska behandlas lika, oberoende av ålder. -Alla elever ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på skolan, oberoende av ålder. Insats Inte låta åldern på en elev styra elevens möjligheter att utvecklas inom ett ämne eller område. Detta sker genom att ha åldersblandade grupper på temadagar. Alla elever på skolan arbetar med samma arbetsområde och till stor del samma arbetsuppgifter som kan lösas på olika nivåer oberoende av ålder och årskurs. All personal

14 Likabehandlingsdag Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning Eleverna ska ha kunskap i vad likabehandling betyder. Vad är en kränkning, och vad händer om man t.ex. kränker via internet? Detta följs upp genom diskussioner och utvärdering på mentorstid. Insats På likabehandlingsdagen mixas klasserna och delas in i mindre grupper för att sedan gå runt i klassrum för olika diskussioner. Personalen har förberett olika teman och dilemman som eleverna får vara med att diskutera. Eleverna ska tillsammans med lärarteamet ta fram vilka områden som behöver utvecklas för att bli en bättre skola. Det viktiga är att alla känner trygghet i skolan. Arbetslagen 29/8 2014

15 APL-platser Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Målet är att alla APL-platser ska vara väl insatta i diskrimineringsgrunderna och att alla elever ska känna sig trygga och välkomna till sin APL. Vår APL-platser ska känna till våra rutiner vid kränkande behandling. Vi som skola bär ansvar för att det blir en uppföljning med handledare genom ett möte samt en utvärdering med både elever och handledare. Insats APL-ansvariga introducerar handledare på APL-platser i planen samt att en utvärdering görs tillsammans med elever och handledare. APL-ansvarig Namn Mänskliga rättigheter Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Det är viktigt att eleverna på mentorstid och i samhällskunskap får kunskap om mänskliga rättigheter både i nutid och historiskt. Detta utvärderas genom projekt i samhällskunskap. Insats Arbetsområde "mänskliga rättigheter" i ämnet samhällskunskap. Samhällslärare och mentorer. Juni 2015

16 Kartläggning Kartläggningsmetoder För kartläggningen har vi utgått från husmodellen som är en metod utarbetad av DO, diskrimineringsombudsmannen, för att upptäcka och kartlägga områden på skolan där kränkande behandling och trakasserier kan uppstå. Eleverna och personalen har arbetat med följande uppgift inför kartläggningen och skapandet av likabehandlingsplanen. Eleverna har tillsammans i studiegruppen diskuterat följande frågeställningar: Kartläggning av kränkande behandling av elever på Realgymnasiet. För att vi ska kunna komma på metoder för att ingen skall kränka någon annan på Realgymnasiet är det viktigt att vi gör en kartläggning (sammanställning) av när och hur det kan ske. Ni ska försöka komma på var och hur andra elever kan vara kränkande i olika miljöer. 1. I vilka miljöer finns det en ökad risk för kränkningar av elever på Realgymnasiet? Toaletter Grupprummen Allmänytan Skaparverkstad Skolgården Idrotten, dusch/omklädning På väg till och från skolan Mobiltelefon/sms/internet Lunchställen 2. Ge exempel på händelser där elever kan bli trakasserade när det gäller följande punkter: - Kön, trakasserad på grund av att man är kille eller tjej och sexuella trakasserier. - Etnisk tillhörighet, trakasserad på grund av att man kommer från ett annat land eller har en annan kultur. - Religion, trakasserad på grund av vilken religion man har. - Funktionshinder, trakasserad på grund av ett handikapp man har, till exempel sitter i rullstol, dyslexi, döv. - Sexuell läggning, trakasserad på grund av vilken sexuell läggning man har, till exempel homosexuell, heterosexuell. - Ålder, trakasserad för att man är yngre eller äldre än andra. 3. Rutiner för att utreda och åtgärda akuta situationer Hur vi ska göra när någon känner att de har blivit kränkt, trakasserad eller diskriminerad? Om någon har blivit kränkt av någon annan på skolan, vad ska hända då? Vad ska vi lärare göra? Vad ska ni elever göra? På Realgymnasiet har vi nolltolerans mot trakasserier och kränkande handlingar. Därför behöver vi göra något åt det om det skulle hända.

17 På vilket/vilka sätt ska vi göra för att få reda på om någon kränker någon annan? Hur ska vi upptäcka att någon är utsatt för mobbning, kränkande handlingar eller trakasserier? Hur ska vi göra för att den som mobbar/utsatt någon för kränkande handlingar eller trakasserier inte ska fortsätta med detta? Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Genom diskussioner på mentorstid och temadagar samt kartläggning via husmodellen på temadag. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har under temadagar varit delaktiga och tagit fram kartläggningen tillsammans med eleverna. Personalen har även haft kick-off dagar med temat människors lika värde. Personalen har genomfört egen kartläggning genom husmodellen vid studiedag vid läsårsuppstart. Resultat och analys Eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan. Eleverna känner gemenskap på skolan tillsammans med klasskompisar och personal och upplever att man som elev har någon vuxen att vända sig till på skolan. Resultatet visar att det finns utrymmen inom och utanför skolans lokaler som vi behöver vara observanta på för att förhindra kränkningar så som t.ex. runt toaletterna och på väg till och från lunchrestaurangerna. Elever uppger att sexuella trakasserier elever emellan har förekommit vid något tillfälle i samband med toalettbesök. Man har också observerat att någon/några ristat ett hakkors. Vi tolkar det som att personalen behöver i ännu större utsträckning finnas bland eleverna vid tillfällen mellan lektionerna samt att vi behöver i ännu större utsträckning diskutera värdegrundsfrågor. Språkbruket upplevs ibland som tufft och det kan förekomma diskriminerande uttryck. Vi behöver vara observanta på hur man talar till varandra och inte acceptera uttryck som kan upplevas kränkande. Det kan finnas behov av möjlighet att lämna anonyma tips om kränkningar.

18 Förebyggande åtgärder Namn Etnisk tillhörighet Områden som berörs av åtgärden Etnisk tillhörighet Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord eller kommentarer som har med etnisk tillhörighet att göra. Åtgärd Lärare är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till etnisk tillhörighet. Motivera åtgärd Det har förekommit tilltalsord och kommentarer till elever med en annan etnisk tillhörighet. All personal

19 Kränkande behandling Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Inga elever ska bli kränkta genom sociala medier under skoldagen. Åtgärd Eleverna motiveras att prata med varandra istället för att skriva via nätet. Vi genomför forumteater samt diskussions-case med målsättning att elever ska få förståelse för hur det känns att bli utsatt för kränkning via sociala medier. Motivera åtgärd Flera konflikter har eskalerat på grund av Facebook efter att konflikten retts ut där eleverna kan fortsätta konflikten även då de inte är tillsammans. All personal

20 Kön Områden som berörs av åtgärden Kön Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord som har med kön att göra. Åtgärd Lärare är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till kön. Motivera åtgärd Det har förekommit tilltalsord och kommentarer som har med kön att göra. All personal

21 Könsidentitet eller könsuttryck Områden som berörs av åtgärden Könsidentitet eller könsuttryck Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med könsidentitet eller könsuttryck. Mål Inga elever ska få nedsättande kommentarer på grund av utseende förknippat med det andra könet. Åtgärd Personal är försiktiga med att dela in eleverna i grupper utifrån pojkar och flickor och försöker istället att hitta andra indelningar av eleverna som inte har med kön att göra. Motivera åtgärd Det har förekommit vid vissa tillfällen att elever fått kommentarer om att de är flickor eller pojkar beroende på kläder eller annat utseende. All personal

22 Religion eller annan trosuppfattning Områden som berörs av åtgärden Religion eller annan trosuppfattning Mål Alla elever ska känna till olika religiösa högtider och traditioner under året för att förstå vad de innebär. Åtgärd Informera eleverna om olika religioner och ge eleverna större förståelse. Motivera åtgärd Genom information om olika religioner blir det mindre frågor för den person som följer olika traditioner för sin religion. All personal

23 Funktionsnedsättning Områden som berörs av åtgärden Funktionsnedsättning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med funktionsnedsättning. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord som har med funktionsnedsättning att göra. Åtgärd Personalen är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till funktionsnedsättning. Motivera åtgärd Det har förekommit tilltalsord och kommentarer som har med funktionsnedsättning att göra, därför behöver vi prata mer om det. All personal

24 Sexuell läggning Områden som berörs av åtgärden Sexuell läggning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med sexuell läggning. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord som har med sexuell läggning att göra. Åtgärd Personal är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till sexuell läggning. Motivera åtgärd Det har förekommit tilltalsord och kommentarer som har med sexuell läggning att göra. All personal

25 Ålder Områden som berörs av åtgärden Ålder Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med ålder. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord som har med ålder att göra. Åtgärd Lärare är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till ålder. Motivera åtgärd Det har inte förekommit tilltalsord och kommentarer som har med ålder att göra. Skulle detta inträffa så kommer samtal hållas med den elev eller personal som är inblandad. All personal

26 Hälsosamtal årskurs 1 Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Målet är att vi som skola i god tid ska kunna hjälpa elever med deras behov. Att skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna. Eleverna ska få trygghet och en så bra studiero vi kan erbjuda. Åtgärd Skolsköterska tillsammans med kurator kallar till hälsosamtal under årskurs 1 för att vi i ett tidigt skede ska kunna hjälpa elever med deras behov. Motivera åtgärd Syftet är för att snabbt kunna hjälpa elever med deras hälsa men även kunna erbjuda ett proaktivt samt resurseffektivt arbete. Kurator och skolsköterska

27 Trivselregler och ordningsregler Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Eleverna ska känna sig trygga i sin skola och det ska vara god arbetsro i skolans lokaler. På mentorstid pratar vi både ordningsregler och trivselregler och uppföljning. På mentorstid genomför vi elevenkäter en gång per termin. Åtgärd Efter diskussioner i klasserna kring studiero och trivsel tar elever i elevrådet fram ett förslag till klasserna som eleverna får vara delaktiga i och sedan godkänna för att skolan sedan ska slå fast sina trivsel- och ordningsregler. Motivera åtgärd Ordningsregler och trivselregler finns för att skolan ska kunna hålla ett bra klimat med högt i tak men med trygghet, studiero och "vi- känsla". Elevrådet, rektor, mentorer Höstterminen 2014

28 Personal synlig på skolan Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Målet är att alla elever ska känna sig trygga på skolan och känna att personalen sprider en "vi-känsla". Åtgärd Personalen rör sig i korridorer och klassrum naturligt i sin vardag vilket skapar god relationer till eleverna. Motivera åtgärd För att behålla gott klimat på skolan och sprida "vi-känsla" All personal

29 Rutiner för akuta situationer Policy På Realgymnasiet har vi en nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. Det betyder att all personal på skolan ska agera om de ser eller får reda på att en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. All personal på skolan har ett handlingsansvar att se till att händelsen utreds skyndsamt och anmäls till rektor. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Om någon i personalen, någon elev eller vårdnadshavare uppmärksammar kännetecken som kan tyda på att en elev är utsatt för trakasserier och kränkande behandling ska de skyndsamt anmäla detta till elevens mentor som talar med eleven om kännetecknen. Mentor informerar om kännetecknen till övrig personal på skolan som är extra uppmärksamma det som händer runt eleven. Personal har god uppsikt över eleverna under lektionsfri tid. På arbetslagsmöten, EHT och personalmöten diskuteras även trygghetsfrågor regelbundet under året. Alla elever har en nära kontakt med sin mentor för att ha minst en vuxen på skolan som man känner förtroende för och som man kan ta upp frågor angående kränkande behandling och trakasserier med. Alla elever uppmanas att gå till sin mentor eller någon annan vuxen om de känner sig utsatta för kränkande behandling eller trakasserier. Vid receptionen finns "brevlåda" där elever kan lägga anonyma tips vid oro för sig själv eller annan elev. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elever och vårdnadshavare vänder sig i första hand till elevens mentor. Rektor hålls alltid informerad och önskar mentor, elev eller vårdnadshavare att rektor medverkar vid möten eller samtal ska rektor alltid finnas tillgänglig. Mentorer: Håkan Lönn Håkan Lundh Rebecca Nilsson Skolsköterska: Ann-Britt Strannerklint Kurator: Anne Morby Rektor: Petra Comstedt Biträdande rektor: Adnan Zanhar

30 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Uppmärksamma, anmäla: Den som uppmärksammat kränkningen har ansvar att omedelbart anmäla till rektor eller till någon i skolans elevhälsoteam om rektor ej är anträffbar. Rektor och elevhälsoteam samverkar därefter och har ansvaret för det fortsatta arbetet. Rektor och en eller flera i elevhälsoteamet diskuterar och planerar hur det fortsatta arbetet i det aktuella fallet ska läggas upp mer detaljerat. Huvudlinjerna som alltid följs följer här nedan. Vid behov vid större allvarlig händelse, kan skolans krisgrupp sammankallas, för vilka personer som ingår där se skolans krispärm. Utredning: En utredning bör allsidigt belysa vad som inträffat och analysera orsakerna till händelsen. Utredningen ska omfatta både den som upplever sig trakasserad eller kränkt och den eller dem som kan ha utfört kränkningarna. Först när alla inblandade elever har fått möjlighet att yttra sig och ge sin bild av vad som har hänt kan skolan objektivt bedöma situationen. I vissa situationer kan det vara tillräckligt att genom några frågor få händelsen klarlagd och därigenom utagerad. I mer komplicerade fall av kränkningar kan utredningsskyldigheten bli mer långtgående och omfattar fler elever samt personal. Samtliga insatser inom ramen för utredningen skall alltid dokumenteras. Enskilda samtal förs med de inblandade som var och en får möjlighet att berätta om det inträffade. Samtal kan dessutom föras med den som uppmärksammat händelsen och andra eventuella åskådare/vittnen. Anteckningar ska föras löpande under samtalen och återkopplas till var och en, så allt uppfattats så korrekt som möjligt. Det är viktigt att den som håller i samtalet tar reda på om samma eller liknande händelser inträffat tidigare och i så fall i vilken omfattning och med vilka inblandade. Skolan ska för alla inblandade tydligt visa att man inte på något sätt, någon gång, accepterar någon form av kränkningar. Ett datum för uppföljning bestäms. Uppföljningen ska ske inom en vecka efter samtalet. Uppföljning ska ske med alla inblandade i händelsen. Information: Mentor, rektor eller annan ur elevhälsan kontaktar de inblandades vårdnadshavare, med hänsyn tagen till om eleven är myndig eller ej. Eleven bör få möjlighet att själv först berätta om vad som hänt. Rektor ansvarar för att berörd personal samt huvudmannen informeras om kränkningen. Beslut: Rektor beslutar om åtgärder beroende på händelsens art och omfattning; exempelvis samtal, åtgärdsprogram, konferens med elev och vårdnadshavare och disciplinära åtgärder. Exempel på tillåtna disciplinära åtgärder i gymnasieskolan är tillfällig utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering och avstängning. Rektor beslutar också om eventuell anmälan till andra instanser; exempelvis arbetsmiljöverket, polisen och socialtjänsten.

31 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Uppmärksamma/anmäla: Kränkningar som begås av personal betraktas som mycket allvarliga, då elever befinner sig i en beroendeställning. Det är viktigt att skolan agerar skyndsamt när det finns misstanke om att ett barn eller elev upplever sig kränkt av en personal. Rektor eller biträdande rektor ansvarar i första hand för en sådan utredning. Personal som får kännedom om misstanke om kränkning som begås av personal mot elev är skyldig att skyndsamt anmäla misstanken till rektor. Utredning: Utredningen ska belysa vad som har hänt genom att ha enskilda samtal med de inblandade. Anteckningar ska föras löpande under samtalen och återkopplas till var och en, så allt uppfattats så korrekt som möjligt. Det är viktigt att den som håller i samtalet tar reda på om samma eller liknande händelser inträffat tidigare och i så fall i vilken omfattning. Skolan ska för alla inblandade tydligt visa att man inte på något sätt, någon gång, accepterar någon form av kränkningar. Samtalen dokumenteras med hjälp av en händelserapport som finns på intranätet. Dokumenten arkiveras sedan i trygghetspärmen på skolenheten. Ett datum för uppföljning bestäms. Uppföljningen ska ske inom en vecka efter samtalet. Uppföljning ska ske med alla inblandade i händelsen. Information: Mentor, rektor eller annan ur elevhälsan kontaktar vårdnadshavare, med hänsyn tagen till om eleven är myndig eller ej. Rektor ansvarar för att berörd personal samt huvudmannen informeras om kränkningen. Beslut: Rektor beslutar om åtgärder beroende på händelsens art och omfattning. Vid allvarliga fall av trakasserier eller kränkande behandling kan det bli aktuellt att överväga disciplinära åtgärder gentemot den eller de anställda som har utfört trakasserierna eller kränkningarna. Exempel på disciplinära åtgärder är; varning, omplacering, uppsägning och avsked. Rektor beslutar också om eventuell anmälan till andra instanser, exempelvis arbetsmiljöverket och polisen. Rutiner för uppföljning Uppföljning: Rektor ansvarar för att minst två, vid behov fler, uppföljningssamtal äger rum med samtliga inblandade. Rektor ansvarar också för att eventuella åtgärdsprogram kopplade till händelsen följs upp så länge behov finns och tills kränkningarna upphört fullständigt. Även uppföljningarna ska dokumenteras i händelserapporten. Beroende på händelsens art och innehåll, så kan rektor delegera uppföljningen till annan personal. Rutiner för dokumentation Händelserapport: Vid rapportering av hot och våld, trakasserier, diskriminering och/eller annan kränkande behandling i skolan skrivs en händelserapport som finns på skolans intranät. Händelserapporterna förvaras i skolans trygghetspärm samt kopia i elevens dokumentmapp.

32 Händelserapporten dokumenterar inblandade, inträffad händelse, datum och tidpunkt och vem/vilka som har blivit kontaktade/informerade. En beskrivning av åtgärder efter inträffad händelse görs, samt vilka åtgärder som sätts in för att inte liknande händelser ska upprepas. Uppföljningsdatum ska anges. Ansvarsförhållande Rektor: Petra Comstedt Biträdande rektor: Adnan Zanhar All personal ansvarar för rapportering.

Realgymnasiet. Linköping. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Realgymnasiet. Linköping. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Realgymnasiet Linköping Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ansvariga för planen: EHT-team Planen gäller från:

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för att det varje år upprättas

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med personal och

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

PRAKTISKA Gymnasiet Karlstad. Giltighet 2013-10-01 2014-12-20

PRAKTISKA Gymnasiet Karlstad. Giltighet 2013-10-01 2014-12-20 PRAKTISKA Gymnasiet Karlstad Giltighet 2013-10-01 2014-12-20 Grunduppgifter Praktiska Gymnasiet i Karlstad plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 År 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasium Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Ansvariga för planen: Rektor Petra Larsson Vår vision: En skola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kommunal Vuxenutbildning, SFI Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Hermodsdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hermodsdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hermodsdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklass och grundskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Rektor Sven Ylipää Vår vision Vi vill skapa en studiemiljö som präglas av trygghet och arbetsro. Planen gäller

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Thomas Landahl 2013-04-01 Sidan 1 av 6 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Särskild undervisning vid sjukhus Läsår: 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Östertull Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Östertull Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Östertull Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter 2 Utvärdering av fjolårets plan

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor Vår vision Realgymnasiet ska utforma sin verksamhet så att den

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Ansvariga för planen Arbetslaget

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola

Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Fole skola och fritidshemmet Folegaistens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fole skola och fritidshemmet Folegaistens plan mot diskriminering och kränkande behandling Fole skola och fritidshemmet Folegaistens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och Fritidshemmet Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer