Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola"

Transkript

1 Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen EHT-TEAM Vår vision Realgymnasiet skall utforma sin verksamhet så att den främjar goda relationer och ett gott lärandeklimat för samtliga elever och personal. Det handlar om förhållningssätt, närvaro, elevinflytande, ansvarstagande av alla, ett gott arbetsklimat och elevvårdsdiskussioner i både arbetslag och elevhälsoteam. Kränkningar av alla slag, liksom rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, skall motverkas. Realgymnasiet i Linköping skall präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. En trygg och utvecklande miljö skall erbjudas alla elever. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2014/2015 Elevernas delaktighet På mentorstid har eleverna arbetat med collage med olika teman såsom rasism, jämställdhet, mobbning, funktionsnedsättning, kön och könsidentitet samt sexuell läggning. Eleverna har själva valt vilket område de vill prioritera att arbeta med. Eleverna har även deltagit och arbetat aktivt i grupper med frågeställningar om hur mobbning ser ut i dag och var/hur det sker. Eleverna har varit med och tagit fram ett förslag på hur vi ska jobba för att förhindra mobbning. Elevrådet har varit remissinstans. Förslag på plan har lämnats till elevrådet för synpunkter. Efter remissomgång har elevrådsrepresentant och mentor presenterat planen i respektive klass för ytterligare möjlighet till input innan planen helt fastställts.. Vårdnadshavarnas delaktighet Mentorer från varje arbetslag har på föräldramöten gått igenom vårt arbete rörande likabehandling på skolan. Vårdnadshavare har via mail informerats om arbetet kring likabehandling på skolan och även om likabehandlingsplanen för läsåret 2014/2015.

3 Personalens delaktighet Personalen har varit delaktiga i temadagar kring likabehandling. Personalen har arbetat i team tillsammans med eleverna kring frågor om rasism, jämställdhet, ålder och sexuell läggning. Personalen har tillsammans med eleverna genomfört diskussioner kring risker och kartlagt dem med hjälp av DOs husmodell vilken hjälper oss att inventera var/hur finns det risk för mobbning och utfrysning. Förankring av planen Utkast av planen har diskuterats på elevrådsmöte med möjlighet för eleverna att påverka planens innehåll. Elevrådsrepresentanter och mentorer har presenterat planen i respektive klass. Mentorer kommer fortlöpande påminna om planen samt tillsammans med arbetslagen utföra aktiviteter som stödjer planens innehåll. Likabehandlingsplanen kommer ligga på Realgymnasiets hemsida. Personalen kommer via mail få likabehandlingsplanen, som sedan kommer att gås igenom gemensamt på personalmöte och arbetslagsmöten. Planen ligger också på vårt intranät. Samtliga APL-värdar kommer informeras om planen och tillsammans med de APL-ansvariga på skolan få möjlighet att diskutera planens innehåll..

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats -Elevenkät -Temadagar -Likabehandlingsdag -Analys av föregående års likabehandlingsplan -Elevdiskussioner -Utvärderingsdagar i slutet av läsåret Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever och personal har deltagit i temadagar och diskussioner samt genomfört enkäter. Personalen har deltagit i utvärderingsdagar. Analys har genomförts av EHT tillsammans med skolledningen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Föregående plan har utvärderats av EHT och skolans övriga personal. Tillsammans har vi kommit fram till att planen är för lång. Fakta-delen kommer att behållas, men tydliggöras och kortas ner. I och med att tidigare plan varit för omfattande har den också varit svår att förankra i verksamheten. Väldigt få kände att de "ägde" dokumentet, eller visste vad som stod i det. Vi är angelägna om att kommande plan ska ägas av alla elever och all personal och därför vara mer tillgänglig och en del av allas vardag. Elevenkät, juni 2014: Demokrati i skolan skattades till 3,04/5. Underpunkten som graderades lägst var "Som elev kan jag påverka hur vi arbetar i undervisningen" (2,86). Psykosocial miljö skattades till 3,72/5 och underpunkten som graderades lägst var "Arbetsro på lektionerna" (3,06). Punkten "Min skola gör mycket i vardagen för att förhindra mobbning" graderades till 3,06. Elevomsorg skattades till 3,23/5 och underpunkten som graderades lägst var "Jag tycker jag får bra hjälp av elevvården t.ex. skolsköterska och kurator" (2,64). Det som graderats högst under elevomsorg var " Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till (3,61). Under höstterminen har vi utfört ytterligare en enkät (SI). Även denna enkät visar att vi ligger lågt på studiero (punkten "Jag har studiero på lektionerna" graderades till 625,5 och punkten "På lektionerna stör andra elever i klassrummet" till 429,5). Värden som visar att vi ligger högt jämfört med både koncernen och riket är under trygghet, att förhindra kränkningar, ordningsregler och grundläggande värden. Exempel: "Jag känner mig trygg i skolan": 829,8 "I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter": 787,4 I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen": 811

5 I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden": 728,5 I min skola respekterar vi varandras olikheter: 817,7 Temadag/Likabehandlingsdag: Det har framkommit att eleverna känner sig trygga i skolan. Eleverna känner gemenskap på skolan tillsammans med klasskompisar och personal. Det framkom att det finns utrymmen inom och utanför skolans lokaler som vi behöver vara observanta på för att förhindra kränkningar. Reflektioner personalteam: Personalen upplever att det i dagens samhälle finns en ökad risk för skolans elever och personal att utsättas för kränkningar via sociala medier, vilket kan vara svårt att få kännedom om. Det är ett område där vi vill arbeta förebyggande under kommande läsår. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Likabehandlingsplanen för läsåret 2014/2015 ska utvärderas i maj 2015 för att eventuellt vidareutvecklas och förbättras inför höstterminen EHT= skolsköterska, kurator och mentorer samt rektor kommer att utvärdera likabehandlingsplanen inför kommande läsår. Samtliga elever och personal kommer att genomföra utvärdering av likabehandlingsplanen i enkätform under maj månad. EHT sammanställer och analys sker i EHT, elevråd och personalgrupp. Under vårterminens möten med vårdnadshavare ges dessa möjlighet att utvärdera likabehandlingsplanen. för att årets plan utvärderas Rektor Petra Comstedt samt EHT

6 Främjande insatser Namn Vår vision Områden som berörs av insatsen Vision Realgymnasiet skall utforma sin verksamhet så att den främjar goda relationer och ett gott lärandeklimat för samtliga elever och personal. Det handlar om förhållningssätt, närvaro, elevinflytande, ansvarstagande av alla, ett gott arbetsklimat och elevvårdsdiskussioner i både arbetslag och elevhälsoteam. Kränkningar av alla slag, liksom rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, skall motverkas. Realgymnasiet i Linköping skall präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. En trygg och utvecklande miljö skall erbjudas alla elever. Insats Att sprida visionen vidare till personal som i sin tur tar med den in i undervisningen så att eleverna är väl insatta i och medvetna om hur visionen ser ut. Vi kommer att diskutera visionen på personalmöten och arbetslagsmöten för att ta fram insatser som främjar att visionen nås. All personal

7 Rasism Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning Alla på skolan ska ha ett gemensamt ansvar när det gäller att motverka alla former av rasistiska och främlingsfientliga uttryck och tendenser. Alla människors lika värde, allas lika rättigheter och att alla skall behandlas lika omfattar all verksamhet och präglar samvaron på skolan. Alla på skolan skall reagera på all form av rasism och främlingsfientlighet i form av kläder, märken, symboler, tecken och ord som kan förknippas med nazism och odemokratiska grupper. Insats Genom temadagar tar vi upp ämnet rasism. I vår dagliga undervisning arbetar vi aktivt för att förebygga främlingsfientliga åsikter. I mentorernas plan för diskussioner och uppgifter kopplat till värdegrund ingår området rasism. Personalen diskuterar i case-form värdegrundsfrågor utifrån ett lärarperspektiv, där ingår frågor om rasism. Personal och elever

8 Kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten, utan även via exempelvis telefon och Internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Målet är att Realgymnasiets värdegrund team-trygghet-utveckling-framgång ska vara verklighet för våra elever och medarbetare. Alla ska veta och förhålla sig till att på vår skola är kränkande behandling aldrig accepterat. Genom att alla skolans elever och all personal arbetar med olika projekt utifrån likabehandling kan dessa viktiga frågor diskuteras och eleverna kommer naturligt att ha dessa värderingar med sig. Insats Skolan arbetar hela tiden med att informera eleverna om vad som är kränkande behandling och påminner om hur vi talar till varandra och om varandra. Kränkande behandling är absolut förbjudet i vår verksamhet och vi tar det på största allvar om något sådant skulle inträffa på Realgymnasiet. Vi ingriper vid alla situationer som kan uppfattas som kränkning eller kan leda till en kränkning. Alla vuxna finns naturligt bland eleverna och vid alla de ytor som eleverna vistas på. Vi strävar efter att dela varandras vardag t.ex. vid raster. Vi strävar efter alltid ha öppna dörrar till klassrum och personalrum. Elevrådet planerar och arrangerar aktiviteter som engagerar hela skolan för att skapa och utveckla den sociala gemenskapen. Aktiviteterna sker både inom och utanför skoltid. Vi genomför gemensamma aktiviteter som temadagar, friluftsdagar, hälsodagar etc., där eleverna blandar sig över program- och klassgränser. Eleverna får vid temadagar, inom projekt och under mentorstid diskutera värdegrundsfrågor utifrån allas lika värde. EHT/all personal på Realgymnasiet Linköping

9 Sexuell läggning Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Målet är att ge eleverna en bred kunskap om att människor är olika i sin sexuella läggning och att få eleverna att skilja på person och läggning. Det är viktigt att alla elever och personal på skolan känner sig trygga och kan öppet leva med sin sexuella läggning. Som uppföljning kommer Realgymnasiet aktivt att arbeta med dessa frågor i undervisning och på mentorssamtal. Insats Vi talar om sex och samlevnad på mentortid och arbetat med frågeboxen där elever anonymt kan lämna frågor som vi senare på mentorstid diskuterar tillsammans med gruppen. Vi bjuder in RFSL till föreläsningar kring normer och homosexualitet. Mentorer

10 Kön Områden som berörs av insatsen Kön Mål: - Öka medvetenhet hos personalen i genuspedagogik och jämställdhet i skolan. - Alla elever på skolan ska behandlas lika oberoende av kön. - Alla ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på skolan, oberoende av kön och utan könsstereotypa fördomar. Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta sker genom att personal är medvetna om de rådande normerna och försöker att hitta exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna, samt behandla alla på samma sätt oberoende av program och inriktning för att inte förstärka de manliga och kvinnliga normerna. I mentorernas plan för diskussioner och uppgifter kopplat till värdegrund utifrån kön. Personalen diskuterar i case-form värdegrundsfrågor utifrån ett lärarperspektiv med fokus på kön. All personal

11 Etnisk tillhörighet Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet - Alla elever ska behandlas lika oberoende av etnisk tillhörighet. - Utveckla elevernas kunskaper om olika etniska grupper. - Ökade kunskaper hos lärarna om interkulturell pedagogik. Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta sker genom att personal är medvetna om de rådande normerna och försöker att hitta exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna och behandlar alla elever på samma sätt för att inte förstärka rådande interkulturella normer. Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om olika etniska grupper som kan förekomma i media eller läromedel. I mentorernas plan för diskussioner och uppgifter kopplat till värdegrund utifrån etniskt tillhörighet. Personalen diskuterar i case-form värdegrundsfrågor utifrån ett lärarperspektiv med fokus på etnisk tillhörighet. All personal

12 Funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning - Alla elever på skolan ska behandlas lika, oberoende av funktionshinder. - Alla elever ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på skolan, oberoende av funktionshinder. - Öka medvetandet om olika funktionshinder. Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta sker genom att lärare är medvetna om de rådande normerna och försöker att hitta exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna och behandlar alla elever på samma sätt för att inte förstärka rådande normer kring funktionsförmåga och funktionsnedsättningar. Anpassa gemensamma aktiviteter och hur de utformas så att alla elever kan delta. Det kan handla om att hitta sätt att kunna vara med på aktiviteter eller utflykter. På så sätt visar skolan genom handling att alla elever är lika mycket värda. All personal

13 Ålder Områden som berörs av insatsen Ålder -Alla elever på skolan ska behandlas lika, oberoende av ålder. -Alla elever ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på skolan, oberoende av ålder. Insats Inte låta åldern på en elev styra elevens möjligheter att utvecklas inom ett ämne eller område. Detta sker genom att ha åldersblandade grupper på temadagar. Alla elever på skolan arbetar med samma arbetsområde och till stor del samma arbetsuppgifter som kan lösas på olika nivåer oberoende av ålder och årskurs. All personal

14 Likabehandlingsdag Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning Eleverna ska ha kunskap i vad likabehandling betyder. Vad är en kränkning, och vad händer om man t.ex. kränker via internet? Detta följs upp genom diskussioner och utvärdering på mentorstid. Insats På likabehandlingsdagen mixas klasserna och delas in i mindre grupper för att sedan gå runt i klassrum för olika diskussioner. Personalen har förberett olika teman och dilemman som eleverna får vara med att diskutera. Eleverna ska tillsammans med lärarteamet ta fram vilka områden som behöver utvecklas för att bli en bättre skola. Det viktiga är att alla känner trygghet i skolan. Arbetslagen 29/8 2014

15 APL-platser Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Målet är att alla APL-platser ska vara väl insatta i diskrimineringsgrunderna och att alla elever ska känna sig trygga och välkomna till sin APL. Vår APL-platser ska känna till våra rutiner vid kränkande behandling. Vi som skola bär ansvar för att det blir en uppföljning med handledare genom ett möte samt en utvärdering med både elever och handledare. Insats APL-ansvariga introducerar handledare på APL-platser i planen samt att en utvärdering görs tillsammans med elever och handledare. APL-ansvarig Namn Mänskliga rättigheter Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Det är viktigt att eleverna på mentorstid och i samhällskunskap får kunskap om mänskliga rättigheter både i nutid och historiskt. Detta utvärderas genom projekt i samhällskunskap. Insats Arbetsområde "mänskliga rättigheter" i ämnet samhällskunskap. Samhällslärare och mentorer. Juni 2015

16 Kartläggning Kartläggningsmetoder För kartläggningen har vi utgått från husmodellen som är en metod utarbetad av DO, diskrimineringsombudsmannen, för att upptäcka och kartlägga områden på skolan där kränkande behandling och trakasserier kan uppstå. Eleverna och personalen har arbetat med följande uppgift inför kartläggningen och skapandet av likabehandlingsplanen. Eleverna har tillsammans i studiegruppen diskuterat följande frågeställningar: Kartläggning av kränkande behandling av elever på Realgymnasiet. För att vi ska kunna komma på metoder för att ingen skall kränka någon annan på Realgymnasiet är det viktigt att vi gör en kartläggning (sammanställning) av när och hur det kan ske. Ni ska försöka komma på var och hur andra elever kan vara kränkande i olika miljöer. 1. I vilka miljöer finns det en ökad risk för kränkningar av elever på Realgymnasiet? Toaletter Grupprummen Allmänytan Skaparverkstad Skolgården Idrotten, dusch/omklädning På väg till och från skolan Mobiltelefon/sms/internet Lunchställen 2. Ge exempel på händelser där elever kan bli trakasserade när det gäller följande punkter: - Kön, trakasserad på grund av att man är kille eller tjej och sexuella trakasserier. - Etnisk tillhörighet, trakasserad på grund av att man kommer från ett annat land eller har en annan kultur. - Religion, trakasserad på grund av vilken religion man har. - Funktionshinder, trakasserad på grund av ett handikapp man har, till exempel sitter i rullstol, dyslexi, döv. - Sexuell läggning, trakasserad på grund av vilken sexuell läggning man har, till exempel homosexuell, heterosexuell. - Ålder, trakasserad för att man är yngre eller äldre än andra. 3. Rutiner för att utreda och åtgärda akuta situationer Hur vi ska göra när någon känner att de har blivit kränkt, trakasserad eller diskriminerad? Om någon har blivit kränkt av någon annan på skolan, vad ska hända då? Vad ska vi lärare göra? Vad ska ni elever göra? På Realgymnasiet har vi nolltolerans mot trakasserier och kränkande handlingar. Därför behöver vi göra något åt det om det skulle hända.

17 På vilket/vilka sätt ska vi göra för att få reda på om någon kränker någon annan? Hur ska vi upptäcka att någon är utsatt för mobbning, kränkande handlingar eller trakasserier? Hur ska vi göra för att den som mobbar/utsatt någon för kränkande handlingar eller trakasserier inte ska fortsätta med detta? Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Genom diskussioner på mentorstid och temadagar samt kartläggning via husmodellen på temadag. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har under temadagar varit delaktiga och tagit fram kartläggningen tillsammans med eleverna. Personalen har även haft kick-off dagar med temat människors lika värde. Personalen har genomfört egen kartläggning genom husmodellen vid studiedag vid läsårsuppstart. Resultat och analys Eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan. Eleverna känner gemenskap på skolan tillsammans med klasskompisar och personal och upplever att man som elev har någon vuxen att vända sig till på skolan. Resultatet visar att det finns utrymmen inom och utanför skolans lokaler som vi behöver vara observanta på för att förhindra kränkningar så som t.ex. runt toaletterna och på väg till och från lunchrestaurangerna. Elever uppger att sexuella trakasserier elever emellan har förekommit vid något tillfälle i samband med toalettbesök. Man har också observerat att någon/några ristat ett hakkors. Vi tolkar det som att personalen behöver i ännu större utsträckning finnas bland eleverna vid tillfällen mellan lektionerna samt att vi behöver i ännu större utsträckning diskutera värdegrundsfrågor. Språkbruket upplevs ibland som tufft och det kan förekomma diskriminerande uttryck. Vi behöver vara observanta på hur man talar till varandra och inte acceptera uttryck som kan upplevas kränkande. Det kan finnas behov av möjlighet att lämna anonyma tips om kränkningar.

18 Förebyggande åtgärder Namn Etnisk tillhörighet Områden som berörs av åtgärden Etnisk tillhörighet Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord eller kommentarer som har med etnisk tillhörighet att göra. Åtgärd Lärare är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till etnisk tillhörighet. Motivera åtgärd Det har förekommit tilltalsord och kommentarer till elever med en annan etnisk tillhörighet. All personal

19 Kränkande behandling Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Inga elever ska bli kränkta genom sociala medier under skoldagen. Åtgärd Eleverna motiveras att prata med varandra istället för att skriva via nätet. Vi genomför forumteater samt diskussions-case med målsättning att elever ska få förståelse för hur det känns att bli utsatt för kränkning via sociala medier. Motivera åtgärd Flera konflikter har eskalerat på grund av Facebook efter att konflikten retts ut där eleverna kan fortsätta konflikten även då de inte är tillsammans. All personal

20 Kön Områden som berörs av åtgärden Kön Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord som har med kön att göra. Åtgärd Lärare är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till kön. Motivera åtgärd Det har förekommit tilltalsord och kommentarer som har med kön att göra. All personal

21 Könsidentitet eller könsuttryck Områden som berörs av åtgärden Könsidentitet eller könsuttryck Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med könsidentitet eller könsuttryck. Mål Inga elever ska få nedsättande kommentarer på grund av utseende förknippat med det andra könet. Åtgärd Personal är försiktiga med att dela in eleverna i grupper utifrån pojkar och flickor och försöker istället att hitta andra indelningar av eleverna som inte har med kön att göra. Motivera åtgärd Det har förekommit vid vissa tillfällen att elever fått kommentarer om att de är flickor eller pojkar beroende på kläder eller annat utseende. All personal

22 Religion eller annan trosuppfattning Områden som berörs av åtgärden Religion eller annan trosuppfattning Mål Alla elever ska känna till olika religiösa högtider och traditioner under året för att förstå vad de innebär. Åtgärd Informera eleverna om olika religioner och ge eleverna större förståelse. Motivera åtgärd Genom information om olika religioner blir det mindre frågor för den person som följer olika traditioner för sin religion. All personal

23 Funktionsnedsättning Områden som berörs av åtgärden Funktionsnedsättning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med funktionsnedsättning. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord som har med funktionsnedsättning att göra. Åtgärd Personalen är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till funktionsnedsättning. Motivera åtgärd Det har förekommit tilltalsord och kommentarer som har med funktionsnedsättning att göra, därför behöver vi prata mer om det. All personal

24 Sexuell läggning Områden som berörs av åtgärden Sexuell läggning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med sexuell läggning. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord som har med sexuell läggning att göra. Åtgärd Personal är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till sexuell läggning. Motivera åtgärd Det har förekommit tilltalsord och kommentarer som har med sexuell läggning att göra. All personal

25 Ålder Områden som berörs av åtgärden Ålder Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med ålder. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord som har med ålder att göra. Åtgärd Lärare är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till ålder. Motivera åtgärd Det har inte förekommit tilltalsord och kommentarer som har med ålder att göra. Skulle detta inträffa så kommer samtal hållas med den elev eller personal som är inblandad. All personal

26 Hälsosamtal årskurs 1 Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Målet är att vi som skola i god tid ska kunna hjälpa elever med deras behov. Att skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna. Eleverna ska få trygghet och en så bra studiero vi kan erbjuda. Åtgärd Skolsköterska tillsammans med kurator kallar till hälsosamtal under årskurs 1 för att vi i ett tidigt skede ska kunna hjälpa elever med deras behov. Motivera åtgärd Syftet är för att snabbt kunna hjälpa elever med deras hälsa men även kunna erbjuda ett proaktivt samt resurseffektivt arbete. Kurator och skolsköterska

27 Trivselregler och ordningsregler Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Eleverna ska känna sig trygga i sin skola och det ska vara god arbetsro i skolans lokaler. På mentorstid pratar vi både ordningsregler och trivselregler och uppföljning. På mentorstid genomför vi elevenkäter en gång per termin. Åtgärd Efter diskussioner i klasserna kring studiero och trivsel tar elever i elevrådet fram ett förslag till klasserna som eleverna får vara delaktiga i och sedan godkänna för att skolan sedan ska slå fast sina trivsel- och ordningsregler. Motivera åtgärd Ordningsregler och trivselregler finns för att skolan ska kunna hålla ett bra klimat med högt i tak men med trygghet, studiero och "vi- känsla". Elevrådet, rektor, mentorer Höstterminen 2014

28 Personal synlig på skolan Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Målet är att alla elever ska känna sig trygga på skolan och känna att personalen sprider en "vi-känsla". Åtgärd Personalen rör sig i korridorer och klassrum naturligt i sin vardag vilket skapar god relationer till eleverna. Motivera åtgärd För att behålla gott klimat på skolan och sprida "vi-känsla" All personal

29 Rutiner för akuta situationer Policy På Realgymnasiet har vi en nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. Det betyder att all personal på skolan ska agera om de ser eller får reda på att en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. All personal på skolan har ett handlingsansvar att se till att händelsen utreds skyndsamt och anmäls till rektor. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Om någon i personalen, någon elev eller vårdnadshavare uppmärksammar kännetecken som kan tyda på att en elev är utsatt för trakasserier och kränkande behandling ska de skyndsamt anmäla detta till elevens mentor som talar med eleven om kännetecknen. Mentor informerar om kännetecknen till övrig personal på skolan som är extra uppmärksamma det som händer runt eleven. Personal har god uppsikt över eleverna under lektionsfri tid. På arbetslagsmöten, EHT och personalmöten diskuteras även trygghetsfrågor regelbundet under året. Alla elever har en nära kontakt med sin mentor för att ha minst en vuxen på skolan som man känner förtroende för och som man kan ta upp frågor angående kränkande behandling och trakasserier med. Alla elever uppmanas att gå till sin mentor eller någon annan vuxen om de känner sig utsatta för kränkande behandling eller trakasserier. Vid receptionen finns "brevlåda" där elever kan lägga anonyma tips vid oro för sig själv eller annan elev. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elever och vårdnadshavare vänder sig i första hand till elevens mentor. Rektor hålls alltid informerad och önskar mentor, elev eller vårdnadshavare att rektor medverkar vid möten eller samtal ska rektor alltid finnas tillgänglig. Mentorer: Håkan Lönn Håkan Lundh Rebecca Nilsson Skolsköterska: Ann-Britt Strannerklint Kurator: Anne Morby Rektor: Petra Comstedt Biträdande rektor: Adnan Zanhar

30 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Uppmärksamma, anmäla: Den som uppmärksammat kränkningen har ansvar att omedelbart anmäla till rektor eller till någon i skolans elevhälsoteam om rektor ej är anträffbar. Rektor och elevhälsoteam samverkar därefter och har ansvaret för det fortsatta arbetet. Rektor och en eller flera i elevhälsoteamet diskuterar och planerar hur det fortsatta arbetet i det aktuella fallet ska läggas upp mer detaljerat. Huvudlinjerna som alltid följs följer här nedan. Vid behov vid större allvarlig händelse, kan skolans krisgrupp sammankallas, för vilka personer som ingår där se skolans krispärm. Utredning: En utredning bör allsidigt belysa vad som inträffat och analysera orsakerna till händelsen. Utredningen ska omfatta både den som upplever sig trakasserad eller kränkt och den eller dem som kan ha utfört kränkningarna. Först när alla inblandade elever har fått möjlighet att yttra sig och ge sin bild av vad som har hänt kan skolan objektivt bedöma situationen. I vissa situationer kan det vara tillräckligt att genom några frågor få händelsen klarlagd och därigenom utagerad. I mer komplicerade fall av kränkningar kan utredningsskyldigheten bli mer långtgående och omfattar fler elever samt personal. Samtliga insatser inom ramen för utredningen skall alltid dokumenteras. Enskilda samtal förs med de inblandade som var och en får möjlighet att berätta om det inträffade. Samtal kan dessutom föras med den som uppmärksammat händelsen och andra eventuella åskådare/vittnen. Anteckningar ska föras löpande under samtalen och återkopplas till var och en, så allt uppfattats så korrekt som möjligt. Det är viktigt att den som håller i samtalet tar reda på om samma eller liknande händelser inträffat tidigare och i så fall i vilken omfattning och med vilka inblandade. Skolan ska för alla inblandade tydligt visa att man inte på något sätt, någon gång, accepterar någon form av kränkningar. Ett datum för uppföljning bestäms. Uppföljningen ska ske inom en vecka efter samtalet. Uppföljning ska ske med alla inblandade i händelsen. Information: Mentor, rektor eller annan ur elevhälsan kontaktar de inblandades vårdnadshavare, med hänsyn tagen till om eleven är myndig eller ej. Eleven bör få möjlighet att själv först berätta om vad som hänt. Rektor ansvarar för att berörd personal samt huvudmannen informeras om kränkningen. Beslut: Rektor beslutar om åtgärder beroende på händelsens art och omfattning; exempelvis samtal, åtgärdsprogram, konferens med elev och vårdnadshavare och disciplinära åtgärder. Exempel på tillåtna disciplinära åtgärder i gymnasieskolan är tillfällig utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering och avstängning. Rektor beslutar också om eventuell anmälan till andra instanser; exempelvis arbetsmiljöverket, polisen och socialtjänsten.

31 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Uppmärksamma/anmäla: Kränkningar som begås av personal betraktas som mycket allvarliga, då elever befinner sig i en beroendeställning. Det är viktigt att skolan agerar skyndsamt när det finns misstanke om att ett barn eller elev upplever sig kränkt av en personal. Rektor eller biträdande rektor ansvarar i första hand för en sådan utredning. Personal som får kännedom om misstanke om kränkning som begås av personal mot elev är skyldig att skyndsamt anmäla misstanken till rektor. Utredning: Utredningen ska belysa vad som har hänt genom att ha enskilda samtal med de inblandade. Anteckningar ska föras löpande under samtalen och återkopplas till var och en, så allt uppfattats så korrekt som möjligt. Det är viktigt att den som håller i samtalet tar reda på om samma eller liknande händelser inträffat tidigare och i så fall i vilken omfattning. Skolan ska för alla inblandade tydligt visa att man inte på något sätt, någon gång, accepterar någon form av kränkningar. Samtalen dokumenteras med hjälp av en händelserapport som finns på intranätet. Dokumenten arkiveras sedan i trygghetspärmen på skolenheten. Ett datum för uppföljning bestäms. Uppföljningen ska ske inom en vecka efter samtalet. Uppföljning ska ske med alla inblandade i händelsen. Information: Mentor, rektor eller annan ur elevhälsan kontaktar vårdnadshavare, med hänsyn tagen till om eleven är myndig eller ej. Rektor ansvarar för att berörd personal samt huvudmannen informeras om kränkningen. Beslut: Rektor beslutar om åtgärder beroende på händelsens art och omfattning. Vid allvarliga fall av trakasserier eller kränkande behandling kan det bli aktuellt att överväga disciplinära åtgärder gentemot den eller de anställda som har utfört trakasserierna eller kränkningarna. Exempel på disciplinära åtgärder är; varning, omplacering, uppsägning och avsked. Rektor beslutar också om eventuell anmälan till andra instanser, exempelvis arbetsmiljöverket och polisen. Rutiner för uppföljning Uppföljning: Rektor ansvarar för att minst två, vid behov fler, uppföljningssamtal äger rum med samtliga inblandade. Rektor ansvarar också för att eventuella åtgärdsprogram kopplade till händelsen följs upp så länge behov finns och tills kränkningarna upphört fullständigt. Även uppföljningarna ska dokumenteras i händelserapporten. Beroende på händelsens art och innehåll, så kan rektor delegera uppföljningen till annan personal. Rutiner för dokumentation Händelserapport: Vid rapportering av hot och våld, trakasserier, diskriminering och/eller annan kränkande behandling i skolan skrivs en händelserapport som finns på skolans intranät. Händelserapporterna förvaras i skolans trygghetspärm samt kopia i elevens dokumentmapp.

32 Händelserapporten dokumenterar inblandade, inträffad händelse, datum och tidpunkt och vem/vilka som har blivit kontaktade/informerade. En beskrivning av åtgärder efter inträffad händelse görs, samt vilka åtgärder som sätts in för att inte liknande händelser ska upprepas. Uppföljningsdatum ska anges. Ansvarsförhållande Rektor: Petra Comstedt Biträdande rektor: Adnan Zanhar All personal ansvarar för rapportering.

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Realgymnasiet i Borås Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Borås Plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet i Borås Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, skola, fritids Ansvariga för planen: Rita Artursson, Anneli Lundberg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Björkskataskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Grunduppgifter, vision, lagar & förordningar 1 Tidsplan, delaktighet och förankring 2 Utvärdering och återkommande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda Naturförskola Läsåret 2015-2016 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara

Läs mer

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer