GOteboigs stadsomseum. Rapport. over arkeologisk forundersokning i Goteborgs kommun Angereds socken nr 2 Hog GOTEBORGS STADSMUSEUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GOteboigs stadsomseum. Rapport. over arkeologisk forundersokning i Goteborgs kommun 1992. Angereds socken nr 2 Hog GOTEBORGS STADSMUSEUM"

Transkript

1 GOteboigs stadsomseum Nr Rapport over arkeologisk forundersokning i Goteborgs kommun 1992 Angereds socken nr 2 Hog GOTEBORGS STADSMUSEUM

2 RAPPORT OVER ARKEOLOGISK FORUNDERSOKNING. HOG, AN 2. En mycket skadad gravhog forundersoktes pa en moranas i Angered socken. Hogen har ursprungligen varit c:a 8 m i diam. och 1 m h. Ena halvan av hogen forundersoktes. Undersokningen visade att hogen bestod av ett yttre torvlager och darunder av stenar i 1-2 skikt. En skadad gravgomma patraffades med bl.a. fragment av brant ben. De enda fynden som skulle kunna hanforas till gravlaggningen var 2 st flintavslag samt nagra bitar ovrig flinta. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Lansstyrelsens beslut nr: Uppdragsgivare: Goteborgs fastighetskontor Lage: Fastigheten Angered 7:151, Angered sn, Goteborgs kn (fig 1 och 2) Ekonomisk karta: 7B 2f (fig 3) Koordinater i rikets nat: x 6413,2 y 1279,3 Gravningsorsak: Planerad bostadsbebyggelse Gravningsinstitution: Goteborgs Arkeologiska Museum Gravningstid: Undersokt yta: C:a 25 kvm Antal arkeologtimmar i fait: 32 Antal grovarbetstimmar i fait: Antal maskintimmar: 15 Platsledare: Johan Wigforss Preliminar datering: Jarnalder FORNLAMNINGSMILJO Angered socken ar inte sarskilt rik pa fornlamningar. Bland dem som firms tillhor dock de fiesta jarnalder. Till dem raknas har stensattningar, resta stenar och gravfalt. Ett fatal fornlamningar har tidigare undersokts. Fornlamningen An 2 var belagen pa en moranhqjd, c:a 400 m nordvast om Angereds kyrka i Goteborgs kommun. Ungefar 100 m norr om fornlamningen gar Gunnilsevagen, som ar en avtagsvag fran Grabovagen. Fran Gunnilsevagen gar en mindre vag soderut. Fran derma lilla vag gar en skogsvag upp till kronet av hqjden. Dar oppnar sig en grasbacke pa den for ovrigt ganska trad- och buskbevaxta hojden. Pa det grasbevaxta omradet firms rester av sentida bebyggelse i form av en husgrund. Pa den sodra delen av grasytan firms en forhojning i marken vilken utgor den aktuella fornlamningen. Den ar att betrakta sasom en hog, aven om den tidigare i fornlamningsregistret angetts som stensattning. Den ar c:a 1 m hog och 8 m i diameter. I ytan bestar den huvudsakligen av grastorv och jord. Ungefar halften av hogen ligger pa grasytan. Resterande del ligger pa en angransande hustomt. Daremellan och saledes rakt over hogen gar ett staket och vaxer en hack. Pa den halft av hogen som ligger pa grasytan vaxer ett stort trad och alldeles utanfor hogen ytterligare ett. Den halft som ligger pa andra sidan hacken ar arrangerad som en rabatt. Dar syns ocksa berg i dagen.det var endast den halft av hogen som lag pa grasytan som var aktuell for den arkeologiska forundersokningen.

3 I fornlamningsregistret namns en garagebyggnad som skulle ligga endast 2 m oster om hogen. Denna byggnad farms vid forundersokningstillfallet inte kvar. Fornlamningen An 2 har troligen fran borjan utgjorts av ett gravfalt till vilket den har beskrivna hogen hort. Gravfaltet upptecknades forsta gangen ar Da uppgavs att det bestod av 6 st hogar. Redan vid den tiden var det skadat av odling och skattgravning. Inte minst skattgravning uppges ha varit orsak till att flera hogar blivit mer eller mindre forstorda. Den enda hog som syns idag ar den som har ar foremal for forandersokning. Det ar sannolikt den som 1919 angavs med nummer 3 och som uppgavs ha matten 7 m i diameter och 1,2 m hqjd. Ar 1967 utsattes denna hog for kraftig skadegorelse. Ett schakt gravdes genom den for att plantera den hack som nu vaxer dar. Darvid brots tva stenlager upp. Vid ett tidigare tillfalle skall ocksa en massa sten ha tippats pa hogen. Det som idag utgor hogen ar med andra ord en mycket sargad fornlamning. TIDIGARE FYND OCH UNDERSOKNINGAR Inne pa hustomten vaster om hogen har tidigare funnits ytterligare en hog som ingatt i det namnda gravfaltet. Den hogen bortgravdes pa 1950-talet. Vid det tillfallet patraffade man mangder av sten samt ett hastskelett. Dartill skall man ha patraffat ett svart myllalager pa over en meters tjocklek nar man vid 1900-talets borjan gravde grunden till en veranda pa den har aktuella grasasen. Samtidigt fann man en flintkniv eller dolk. (Uppgifter ur Goteborgs Stadsmusei arkeologiska arkiv) GRAVNINGSIAKTTAGELSER t Hogens yttre form var diffus. Forutom att den till storsta delen verkade vara bortgravd pa den yta som lag pa den angransande hustomten, var den inte heller tydlig i begransningen pa den forundersokta halvan. Skadorna har uppkommit vid den sentida bebyggelsen pa platsen (se ovan). Hogens yta bestod av c:a 20 cm tj grastorv. En och annan sten stack upp ur torven. I den vastra delen av hogen syntes fore undersokningen en storre klumpsten, c:a 1 x 1 m stor (fig 4). Tva provschakt gravdes med gravmaskin i hogen. Det ena schaktet upptogs i dess vastra del, det andra i dess ostra (fig 4). Bada schakten visade att det fanns en stenpackning under torven. Stenarna var i allmanhet cm stora och lag i 1-2 lager. (Fig 5) Ovanpa och nagot emellan de oversta stenarna patraffades rikligt med recent material sasom tegel och glas och annat. Bland stenarna i packningen patraffades aven 2 st flintavslag samt 4 bitar ovrig flinta (Fynd 1 i Fyndtabellen). Bland stenarna som lag i stenpackningen fanns flera med storlek cm. Det ar osakert om dessa ingatt i gravkonstruktionen eller om de tillkommit senare. I hogfyllnaden under stenpackningen i det vastra schaktet framkom en liten sotflack (kolmarkering pa fig 4). Den var cm stor. 1 gram kol kunde insamlas fran den. I flacken patraffades aven 6 st mycket sma fragment av brant ben samt en bit ovrig flinta (Fynd 2 i Fyndtabellen). Huruvida kolflacken motsvarar en gravgomma ar osakert. Det mest troliga ar att flacken med de fa fynden utgor rester av en gravgomma som skadats. De branda benen har ej analyserats. Ett flertal provschakt gravdes pa grasplanen norr, nordvast och nordost om hogen. Men inga spar av fornlamning patraffades.

4 TOLKNING OCH DATERING Hogen An 2 utgor hogst sannolikt en gravhog, aven om ingen klar gravgomma patraffades vid forundersokningen. Hogen bar emellertid skadats kraftigt genom markarbeten och byggnation pa platsen. Storre delen av den halva av hogen som var belagen pa den angransande hustomten tycktes vara bortgravd. Dar syntes berg i dagen och blomrabatter. Tvarst over hogen gick ett staket och en hack.. Pa den forundersokta halvan var hogen stord av sentida bebyggelse att doma av hogens oformliga kontur pa ytan samt det recenta fyndmaterialet under torven. Aven de storre stenarna i den underliggande stenpackningen kan vara ditlagda i sen tid. En besokare pa platsen vid forundersokningstillfallet sa att hennes far tagit bort en kulle pa just denna tomt och i kullen fanns mycket sten. Det kan alltsa rora sig om en bortgravning av en del av denna hog. Kolflacken som patraffades under stenpackningen i hogen kan mycket val utgora en rest av en gravgomma. De branda benfragmenten har inte genomgatt nagon osteologisk analys, sa man vet inte om de utgor manniskoben. Men gravgomman ar under alia omstandigheter inte intakt. Den har kanske storts vid den upprepade skadegorelsen pa hogen. Hogens datering gar inte att bestamma utifran fyndmaterialet eller gravens konstruktion. Med tanke pa att den troligen ingatt i ett gravfalt bor den dock tillhora jarnalder.

5 "», *^ #4«f / - i " "! ''.$W \ sm / Du/etarns i^a/f SAVLDAL KUhQALVS * _' -. >-,'.. Fig 1. Fornlamningens lage i NO delen av Goteborgs kommun. Topografiska kartan,skala 1: i'lbere

6 Fig 2. Fornlamningens lage pa Karta for Goteborgs kommun, nr 5079.

7 <>---f>.-v ---, fvjti-v-w'v^.v AV ^-f A _v,.4. ;_t_..:;_ ti^f -#2 -^-^-t-*- 4tett p: ^^"'^TN.f -[Vi-VvV -? 3-^ JBf^oT^'" P^^VTp%2 O* 'V-^*rfe«U;«%^v- ^^fc> / l,i]h^n.,^:ifei^sm;i^;ss«fig 3. Ekonomiska kartan 7B 2f med den forundersokta fornlamningen markerad. Skalal:

8 Hack Staket if f w 1 \ if \k 7 Ronn Stenpackningens troliga begransning Fig 4. Den forundersokta norra halvan av hogen An 2. Prickade omraden utgor forundersokta schakt. Skala 1:50.. Fig. 5 Foto fran NV av profilen som markerats pa fig. 4. Foto: J Wigforss.

9 FYNDTABELL Inv. nr GAM 49728: i Fynd nr. i 2 2 Fyndplats I gravhogens stenpackning 9» Gravgomman Typ avfynd 2 st flinta vslag, 1 gram 4 bitar ovrig flinta, 41 gram 1 bit ovrig flinta, 2 gram 6 st mycket sma fragment av brant ben, < 1 gram Kolbitar, c:a 1 gram

10 SAMMANFATTNINGSTABELL St Skivyxa Skivmejsel Karnyxa Slipad yxa - Mejsel A. Spetsnackig B. Spetsnackig, forarbete C. Tunnackig D. Tunnackig, forarbete E. Tjocknackig F. Tjocknacig, forarbete G. Haleggad H. Haleggad, forarbete I. Tunnbladig J. Tunnbladig, forarbete K. Yxa med utsvangd egg L. Yxa med utsvangd egg, forarbete M. Yxa av obestambar typ N. Yxa av obestambar typ, forarbete O. Mejsel P. Mejsel, forarbete Q. Fragment av slipad yxa/mejsel R. Avslag av slipad yxa/mejsel Mikrolit A. Lancett B. Segment C. Trekant D. Trapets E. Rektangel F. Rombisk G. Ovrig mikrolit Hullingspets Eneggad spets Tvareggad spets Tangespets Spanpilspets med tange A. Becker typ A B. Becker typ B C. Becker typ C D. Becker typ D Flathuggen spets A. Med tange B. Utan tange Borrspets Karnborr Ovrig retuscherad spets Dolk A. Lomborg typ I B. Lomborg typ II C. Lomborg typ III D. Lomborg typ IV E. Lomborg typ V F. Lomborg typ VI G. Obestambar typ Skara Flathugget redskap av obestamd typ Eldslagningssten Spanskrapa A. Enkel B. Dubbel Rundskrapa St Avslagsskrapa A. Enkel B. Dubbel Skedskrapa Kniv Stickel Span med inhak Avslag med inhak Span med retusch Mikrospan med retusch Avslag med retusch Stycke med retusch Avslag med tillhuggning Stycke med tillhuggning Avslag med tillslagningskant Stycke med tillslagningskant Kombinerat redskap Knacksten Ovrigt redskap Plattformskarna A. Konisk karna med en plattform B. Kolformig karna med en plattform C. Ovrig karna med en plattform D. Ensidig karna med tva motstaende plattformar E. Cylindrisk karna med tva motstaende plattformar F. Ovrig karna med tva eller flera plattformar Bipolar karna Ovrig karna Karnfragment A. Plattformsavslag B. Sidofragment C. Ryggspan Mikrospankarna A. Konisk mikrospankarna med en plattform B. Handtagskarna med en plattform C. Ovrig mikrospankarna med en plattform D. Cylindrisk mikrospankarna med tva plattformar E. Ovrig mikrospankarna med tva plattformar F. Fragment av mikrospankarna Mikrostickel Span Korta spanfragment Mikrospan Avslag Splitter Ovrig flinta 5 OVRIQT Branda ben, 6 st Kolbitar Gr <1 1 2

11 Goteborgs Stadsmuseum Arkeologiska undersokningar i Goteborgs kommun - rapport Forfattare: Ulf Ragnesten Redaktion: Ulf Ragnesten Johan Wigforss Adress och telefon: Goteborgs Stadsmuseum, enheten for natur- och kulturmiljovard Norra Hamngatan 12, GOTEBORG tel , fax: och hemsida: Goteborg i januari 2001