Börje Sjöberg, sekreterare. Maine Westin och Henrik Björkman. Kommunkansliet,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börje Sjöberg, sekreterare. Maine Westin och Henrik Björkman. Kommunkansliet, 2006-12-18"

Transkript

1 Kommunfullmäktige ( ) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Maine Westin och Henrik Björkman Kommunkansliet, Börje Sjöberg Kjell Höglin Maine Westin Henrik Björkman Kommunfullmäktige i Hofors kommun Kommunkansliet Börje Sjöberg

2 Kommunfullmäktige Kf 124 KUNGÖRANDE Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande.

3 Kommunfullmäktige Kf 125 EXTRA ÄRENDE/FÖREDRAGNINGSLISTAN Utöver på föredragningslistan upptagna ärenden föreslår ordföranden att följande ärenden får behandlas vid dagens sammanträde. 15A Ingemar Kalén (kd), interpellation angående platser i särskilda boenden. 15B Gunlög Nordström (mp), interpellation angående anläggande av boulebana i Torsåker. 15C Entlediganden från kommunala uppdrag, ersättare i kommunfullmäktige. 15D Ny ersättare i kommunfullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 126 Ks 143 Dnr ARVODEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Ärende Från organisations- och arvodesgruppen föreligger förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda arvodesreglemente samt arvodesbelopp och övriga ersättningsbestämmelser, bilaga. Ett av uppdragen till organisations- och arvodesgruppen har varit att se över arvodena till de förtroendevalda. Efter jämförelser med andra likvärdiga kommuner kan konstateras att ersättningarna till förtroendevalda är låga i Hofors kommun. Gruppen föreslår efter överväganden om rimlighet och jämförelsenivåer en höjning av sammanträdesarvodet. Däremot föreslås inte i nuläget någon höjning av arvoden till ordföranden m fl. En strävan har varit att kunna knyta arvodesbeloppen till någon form av index, så att anpassning till den allmänna kostnads- och löneutvecklingen i framtiden kan ske utan ny utredning. Beloppen föreslås därför i fortsättningen uppräknas med det procentuella löneutfallet för SKTF. Av detta skäl föreslås att arvoden till ordföranden m fl anges i krontal fr o m istället för som i nuläget i andelar av basbeloppet. Denna anpassning innebär i princip ingen höjning. För valnämndens ledamöter föreslås en höjning till belopp enligt bilaga. Begreppet sammanträdesarvode föreslås omfatta ett grundarvode för första sammanträdestimmen samt ett timarvode för övrig tid. Grundarvode föreslås utgå endast vid protokollfört sammanträde. För den nyinrättade posten som ordförande för Hoåns Kraft AB föreslås samma arvode som för ordförande i Hofors Förvaltningshus AB. Arvodet föreslås utgå retroaktivt från För ordförande i utskott och i fullmäktigeberedning föreslås ett arvode på 794 kronor per månad. Om ordföranden i en nämnd dessutom är ordförande i ett utskott, föreslås endast arvode för ordförandeskap i nämnd utgå. Dock föreslås en ev ordförande i socialnämnden tillika ordförande i individutskottet erhålla båda arvodena. Arvodesreglementet har omarbetats och anpassats efter de nya arvodesreglerna.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beredning Organisations- och arvodesgruppen, skrivelse Förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda arvodesreglemente. Förslag till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, att fastställa föreliggande förslag till arvodesbelopp och övriga ersättningsbestämmelser för förtroendevalda, att ordföranden för Hoåns Kraft AB retroaktivt från arvoderas med 662 kronor per månad, att nya arvodesreglementet och arvodesbeloppen gäller från , att uppföljning av kostnadsutvecklingen för de nya arvodesreglerna sker inför arbetet med budget Torbjörn Jansson (s) redogör i egenskap av ordförande kortfattat för organisations- och arvodesgruppens arbete och framhåller att sammanträdesarvodena hittills varit mycket låga. Gruppen föreslår därför en höjning till en nivå som i jämförbara kommuner. Däremot förslås ingen höjning av fasta arvoden till ordförande m.fl. Ersättningsbeloppen föreslås i framtiden justeras på basis av utfallet av löneöverenskommelser för SKTF. Torbjörn Jansson (s) yrkar dessutom på att formuleringen, om att närvarande icke tjänstgörande ledamot erhåller reducerat arvode, ska strykas i bestämmelserna detta för att anpassa texten till kommunstyrelsens beslut. Vidare yrkar Torbjörn Jansson (s) på att det i bestämmelserna förtydligas, att en revisor i de kommunala bolagen endast erhåller ett arvode oavsett antalet uppdrag.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Yrkanden Kommunstyrelsens förslag. Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden - att det av bestämmelserna skall framgå att närvarande icke tjänstgörande ersättare erhåller samma ersättning som ledamot dels - att revisor i kommunalt bolag endast erhåller ett arvode oavsett antalet uppdrag Proposition Ordföranden föreslår att proposition ställs på kommunstyrelsens förslag respektive Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden. Fullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till kommunstyrelsens förslag samt Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt i enlighet med Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 127 Ks 144 Dnr REVISIONSREGLEMENTE FÖR HOFORS KOMMUN Ärende Riksdagen fattade beslut om ändringar i kommunallagen vad gäller revision och ansvarsprövning. Beslutet innebär i korthet följande: inga revisorsersättare utses, skärpta krav på valbarhet för revisorer, kommunfullmäktige måste motivera sina beslut om ansvarsfrihet särskilt om besluten avviker från revisorernas förslag. Med anledning av dessa förändringar har på uppdrag av kommunens revisorer förslag till nytt revisionsreglemente framarbetats, bilaga. Beredning Ledningskontoret, skrivelse Förslag till revisionsreglemente. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till revisionsreglemente för Hofors kommun. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 128 Ks 145 Dnr LEDNINGSORGANISATION FÖR KOMMUNAL KRISHANTERING Ärende Med anledning av den nya lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har översyn av kommunens ledningsorganisation för krishantering ägt rum. Kommunstyrelsen har vid sammanträde beslutat att till fullmäktige överlämna ett förslag till krisledningsorganisation. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 85, har beslutats att ärendet utgår för komplettering. Föreligger nytt förslag till ledningsorganisation för kommunal krishantering, bilaga. I det nya förslaget ges inte kommunchefen rätten att inkalla krisledningsnämnden, eftersom en tjänsteman inte bör kalla förtroendevalda. Den tidigare revideringen av reglemente för krisledningsnämnden avsåg enbart införande av en 8, vilken stadgar att ledningsgruppen utgör beredningsgrupp för krisledningsnämnden. Ett förslag till reglemente har även upprättats med hänsyn till den nya lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser (SFS nr 2006:544). Ny plan för hantering av extraordinära händelser föreligger inte, utan arbetet för framtagande av en sådan har påbörjats. Den nu gällande planen för hantering av extraordinära händelser gäller alltså tills vidare, dock föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att vid en eventuell tillämpning av planen, hänsyn tas till den nya lagen om extraordinära händelser. Kommunstyrelsen har , 107, beslutat att till kommunchefen delegera rätten att vid behov inkalla erforderlig kommunal personal och/eller externa specialister. Detta beslut kvarstår således. Beredning Ledningskontoret, skrivelse Förslag till krisledningsorganisation.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny organisation för kommunens krisledning, att avskaffa nuvarande beredningsgrupp för krisledningsnämnden, att nuvarande plan för hantering av extraordinära händelser i avvaktan på utarbetande av ny plan, så långt möjligt tillämpas med hänsyn till ny lag om extraordinära händelser (SFS nr 2006:544). Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 129 Ks 146 Dnr REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Ärende En ny lag (2006:544) Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller från Lagen ersätter lagen om extraordinära händelser i fredstid och lagen om civilt försvar. Med anledning av den nya lagen har reglementet för kommunens krisledningsnämnd reviderats. Krisledningsnämnden har till uppgift att utgöra ledningsfunktion och fullgöra kommunens uppgifter som enligt lag ska skötas av kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Föreligger nytt och reviderat reglemente för krisledningsnämnden att gälla från , bilaga. Beredning Ch Åkerlund, skrivelse Förslag till reglemente. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till reglemente för krisledningsnämnden i Hofors kommun. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 130 Ks 147 Dnr POLICYDOKUMENT AVSEENDE MUTOR/BESTICKNING, JÄV, FÖRMÅNER, GÅVOR OCH REPRESENTATION Ärende Sveriges Kommuner och Landsting och Finansdepartementet har tagit fram en skrift som behandlar frågor om mutor och jäv. Syftet med skriften är att påminna om olika risker samt att erbjuda en enkel översikt av regelsystemet. Bakgrunden till skriften är att återkommande påminna förtroendevalda och offentligt anställda vikten av att iaktta stor försiktighet i alla sammanhang där muta/bestickning eller jäv kan misstänkas. Styrelserna för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har godkänt utformningen av skriften och har uppdragit åt Sveriges Kommuner och Landsting att verka för att samtliga medlemmar ska tillämpa vad som anges i skriften vid framtagande av egna dokument gällande mutor och jäv. Ett policydokument gällande mutor och jäv, kompletterat med policy för förmåner, gåvor och representation, har framarbetats, bilaga. Föreslås att dokumentet även skall gälla för kommunens helägda bolag. Beredning Ch Åkerlund, skrivelse Förslag till policydokument. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande policydokument för Hofors kommun och kommunens helägda bolag rörande mutor/bestickning, jäv, förmåner, gåvor och representation. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 131 Ks 151 Dnr HOFORSHUS AB, REDOVISNING AV LÅNESITUATIONEN Ärende Kommunfullmäktige har , i samband med en hemställan från Hoforshus AB om generell kommunal borgen, fastställt att all upplåning i Hoforshus AB skall omfattas av kommunal borgen, att Hofors kommun går i borgen, såsom för egen skuld, för Hoforshus AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 366 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader, att Hoforshus AB årligen redovisar sin lånesituation vid sista fullmäktigesammanträdet för året. Dessutom skall kreditramens storlek för kommande år tas upp för beslut i fullmäktige vid sista sammanträdet för året. För ett år sedan redovisade bolaget att amortering av skulderna skett och att utestående lån, exklusive lån från Hofors kommun, var 360,4 miljoner kronor. Detta belopp fastställde kommunfullmäktige som tak för bolagets externa upplåning och kommunens borgensåtagande under år Från Hoforshus AB föreligger en ny redovisning av aktuell lånesituation, bilaga. Av den framgår att externa lån nu minskat till drygt 358 miljoner kronor. Kreditramens storlek bör, eftersom inga andra beslut fattats, vara lika med dagens externa lånevolym. Beredning Hoforshus AB, finansrapport per Ekonomikontoret, skrivelse

13 Kommunfullmäktige forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den av Hoforshus AB lämnade redovisningen över bolagets lånesituation, att den lånevolym som Hofors kommun går i borgen för, såsom för egen skuld, avseende Hoforshus låneförpliktelser under år 2007 uppgår till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 132 Ks 152 Dnr BUDGET 2007 OCH PLAN Ärende Från kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott föreligger förslag till budget 2007 samt flerårsplan Nämnder och styrelser har inkommit till personal- och ekonomiutskottet med budget- och planförslag för sina verksamhetsområden. Utskottet har berett budget 2007 och plan tillsammans med ordförandena i nämnderna. Budget 2007 är kommunfullmäktiges plan över det kommande årets ekonomi och verksamhet, innehållande även en flerårsplan de kommande två åren. Externt skall budgeten visa kommunens samlade intäkter och utgifter, hur den finansiella ställningen förändras under året samt den finansiella ställningen vid budgetårets utgång. Internt är budgeten ett resursfördelningsinstrument. Budgeten i sammandrag, personal och ekonomiutskottets förslag Befolkningsutveckling Befolkningen påverkar kommunens verksamhet och intäkter. Vid årsskiftet 2006 var antalet invånare Befolkningsutvecklingen har följt prognosen. Skatteintäkter och statsbidrag Utdebiteringen är oförändrad, kronor 21:90. Skatte- och statsbidrag är i princip på samma penningnivå under perioden Tre riktade bidrag blir generella under perioden, vilket motsvarar knappt 4 miljoner kronor. Resultat Kommunen har klarat balanskravet för åren I prognosen för 2006 beräknas ett positivt resultat på 8 miljoner kronor, vilket innebär att kommunen klarar målet för god ekonomisk hushållning under Kommunen har budgeterat med ett resultat på 2,7 miljoner kronor för 2007, vilket ligger under nivån för en god ekonomisk hushållning. Verksamhetens nettokostnader har beräknats till 100,5 % av skatte- och statsbidrag för Plan har beräknats med ett nollresultat.

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Kommunens verksamhet Ny nämndorganisation gäller från 1 januari 2007, vilket innebär en minskning med en nämnd. Nämnderna har i princip oförändrad verksamhet mellan 2006 och De större förändringarna kan sammanfattas enligt följande - satsning inom kommunstyrelsen med 1 miljon kronor för bl a iordningställande av tomter vid Hammardammen, förstärkt kollektivtrafik samt handläggare inom Kommunkontoret, - öronmärkta medel hos kommunstyrelsen inom arbete och näringsliv för t ex lokalanpassning eller andra åtgärder inom näringslivet, - anpassning av verksamheten inom grundskolan för minskat antal elever, - minskning av kostnaderna med 1,8 miljoner kronor i socialnämndens budget, - satsning inom fritid och kultur på en konstgräsplan vid Stålringens idrottsplats, helårseffekten blir 0,8 miljoner kronor i ökade kostnader. Plan Plan har beräknats med ett nollresultat. I förslaget ingår ett ospecificerat besparingskrav med 1 miljon kronor för 2008 och 3,5 miljoner kronor för Investeringar Investeringsvolymen är drygt 60 miljoner kronor under åren Stora investeringar är ombyggnationen av kök i centrala Hofors, gräsplan vid Stålringens idrottsplats, centrumförnyelse och vatten- och avloppsverk vid Malmjärn. MBL-förhandling Förhandling enligt MBL 11 har genomförts. Britt Lindgren (c) föreslår att den föreslagna minskningen i socialnämndens budget för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade ej genomförs. Centerpartiet yrkar att kronor tillförs socialnämnden som riktade medel till äldreomsorgen, som skall säkra befintliga platser inom särskilt boende. Från centerpartiet inlämnas även synpunkter på andra verksamheter i budgetförslaget.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Eskil Säll (fp) och Sören Bergqvist (v) instämmer i Britt Lindgrens förslag vad avser socialnämndens budget. Björn M Mohlin (m) godkänner personal- och ekonomiutskottets budgetförslag. Från Folkhemmet Hofors-Torsåker har inkommit en skrivelse med förslag till budget Beredning Personal- och ekonomiutskottets förslag till budget 2007 och plan MBL-protokoll, Centerpartiet, gm Britt Lindgren, yrkande över budgetförslaget, Centerpartiet, gm Britt Lindgren, synpunkter över budgetförslaget, Folkhemmet Hofors-Torsåker, gm Kent Olsson, skrivelse , förslag till budget Yrkanden Personal- och ekonomiutskottets förslag. Britt Lindgrens (c) m fl tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden föreslår följande propositionsordning. Proposition ställs på personal- och ekonomiutskottets förslag. Därefter ställs Britt Lindgrens (c) tilläggsyrkande under proposition. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Proposition ställs på personal- och ekonomiutskottets förslag och ordföranden finner bifall till förslaget. Därefter ställs Britt Lindgrens tilläggsyrkande under proposition och ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås.

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunens budget och verksamhetsplan för år 2007, att fastställa ekonomi och verksamhet för åren , att uppdra åt nämnderna att upprätta verksamhetsplan och budget för år 2007 senast , att budgeten utgör kommunens skolplan. Reservation Mot beslutet, vad avser socialnämndens budget, reserverar sig Britt Lindgren (c), Eskil Säll (fp) och Sören Bergqvist (v). Marie-Louise Dangardt (s) redovisar budgetförslagets huvudsakliga innehåll under områdena fördelning på nämnder och styrelse, budget- och planeringsantaganden, balanskrav, verksamhetsmål, osäkerheter, budgetberedningens behandling, plan samt uppdrag inför Därvid framhåller Marie-Louise Dangardt (s) att kommunen har god ekonomi och att det tack vare detta är möjligt att lägga fram, vad som skulle kunna betraktas som ett förslag till svag budget, men med goda satsningar, att balanskraven klarats sedan 2000 samt att det finns osäkerheter t.ex. vad gäller utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd. Hans Backman (fp) påpekar att god ekonomi ger rörelsefrihet och uppskattar de höga ambitionerna bl.a. vad gäller företagsklimatet och skolan dock önskar han en mer offensiv syn på upphandling av verksamheter, vilket skulle kunna ge uppdrag till lokala företag. Vidare framhåller Hans Backman (fp) att antalet äldre (över 80 år) ökar, varför folkpartiet yrkar avslag på socialnämndens besparingskrav på 500 tkr, vilket, hävdar han, medför risk för strängare bedömning av behovet av särskilt boende. Hans Backman (fp) undrar också varför inte kommunen kan starta verksamheten med en familjecentral utan att invänta kyrkans och landstingets medverkan.

18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Ingemar Kalén (kd) är stolt över att kommunen har en bra ekonomi och riktar en eloge till kommunens anställda. Vad gäller socialnämndens besparingskrav på 500 tkr känner Ingemar Kalén (kd) osäkerhet beträffande behovet behöver nämnden dessa pengar, eller klarar den verksamheten utan? Ingemar Kalén (kd) efterlyser också bättre utomhusbelysning (särskilt inför julen) samt mer av attraktiva kultursatsningar runt om i kommunen. Ingemar Kalén (kd) yrkar bifall till budgetförslaget. Torbjörn Jansson (s) konstaterar att det är en svag budget men med stora satsningar tack vare förbättrade resultat och påpekar att man aldrig bör låna pengar till investeringar i skattefinansierade verksamheter. Torbjörn Jansson (s) yrkar bifall till förslaget. Marie-Louise Dangardt (s) påpekar att socialtjänstlagen anger kraven för särskilt boende och att kommunen ska ha en äldreomsorg, som medger att äldre kan välja att bo kvar i sin bostad, få senior- eller markboende eller särskilt boende behoven ska mötas. Enligt Marie-Louise Dangardt (s) finns exempel på kommuner, som startat familjecentral utan övriga parters deltagande och att detta inte blivit bra. Kommunen bör därför vänta till 2008 då kyrkan och landstinget är beredda att medverka. Vidare framhåller Marie-Louise Dangardt (s) att det inte längre är aktuellt att placera platser för särskilt boende i malpåse, eftersom det finns behov av dessa platser. Socialnämnden kommer att vara flexibel och kommer att klara besparingskravet på 500 tkr i en budget på 112 Mnkr. Marie-Louise Dangardt (s) håller med om att utomhusbelysningen i centrum är dålig, men meddelar att kommunen tillsammans med näringsidkarna kommer att ordna en bättre belysning till hösten Den gamla belysningen duger inte längre och det har inte funnits tid att skapa en bra ny sådan. Hans Backman (fp) godtar beskedet om varför familjecentralen inte kan starta 2007, men hävdar att, eftersom kommunen har god ekonomi, behöver inte socialnämnden drabbas av besparing. Broor Sundin (fht) tycker att det är ett bra budgetförslag och tillstyrker detta, men påpekar att de mindre vägarna runt om i kommunen måste skötas.

19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Hans Larsson (c) tillstyrker budgetförslaget, men anser att kommunen bör fundera över detta att en äldre person, som önskar få särskilt boende kan få avslag och alltså inte själv får bestämma sitt behov. Vidare önskar Hans Larsson (c) att kommunen ska satsa mer på hemmaturism istället för gästriketurism. Diana Blomgren (s) konstaterar att Hans Backman (fp) yrkat på slopat besparingskrav för socialnämnden utan att ange hur detta ska täckas. Socialnämnden kommer också, enligt Diana Blomgren (s) att se över riktlinjerna för bl.a. särskilt boende och att detta kan leda till revideringar av kraven. Diana Blomgren (s) yrkar bifall till budgetförslaget. Raimo Pärssinen (s) sammanfattar budgetdebatten som kommunal pragmatism byggd på realism och påpekar att framöver får vi uppleva både hög- och lågkonjunkturer och att det finns en risk för ökande kostnader för försörjningsstöd. Hans Backman (fp) svarar Diana Bomgren (s) att folkpartiet anser att kostnaderna för socialnämndens uteblivna besparing ska tas från kommunens överskott. Sören Bergkvist (v) konstaterar att vänsterpartiet i kommunstyrelsen reserverade sig mot socialnämndens besparingskrav, men efter närmare redogörelse för förhållandena av socialchefen, ändrat inställning och anser att socialnämnden kommer att klara av sina uppgifter samt yrkar därför bifall till budgetförslaget. Sören Bergkvist (v) poängterar också att det inte finns några ålderskrav för att få särskilt boende. Per Tjerneld (m) anser att satsningen på konstgräs på Stålringens idrottsplats är klok, eftersom detta ökar nyttjandetiden och kompenserar för att Finnåsens fotbollsplan inte kommer att kunna användas. Satsningen på information om gästriketurism i Valbo kan leda till att turister lockas att besöka Hofors kommun och därmed ge intäkter. Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade.

20 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Yrkanden Kommunstyrelsens förslag. Hans Backmans (fp) yrkande på avslag för besparingskrav gällande 500 tkr för socialnämnden. Proposition Ordföranden föreslår att proposition först ställs på kommunstyrelsens förslag och därefter på Hans Backmans (fp) avslagsyrkande. Fullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Backmans (fp) avslagsyrkande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet om ett besparingskrav på 500 tkr för socialnämnden reserverar sig folkpartiet liberalerna och moderaterna.

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 133 Ks 154 Dnr BILDANDE AV KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG Ärende Vid kommunstyrelsens sammanträde har Ulf Sundin, Gästrike Inköp, presenterat en utredning om en eventuell sammanslagning av kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland. Redovisas fördelar och förutsättningar för en sammanslagning av de båda förbunden. Kommunstyrelsen har beslutat att processen med en sammanslagning av kommunalförbunden får fortgå i enlighet med utredningen. Till dagens sammanträde föreligger förslag till genomförande av gemensam inköpsorganisation för kommunerna som ingår i Gästrike Inköp respektive Inköp Hälsingland. För att verkställandet skall kunna ske krävs att fullmäktige i samtliga kommuner har antagit den nya förbundsordningen för Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, bilaga. I och med att förbundsordningen antagits i samtliga kommuner är det nya förbundet bildat. Rent praktiskt kommer de gamla förbunden under en övergångstid behöva drivas parallellt. Därför bör ledamöter i det nya förbundet vara desamma som i de nuvarande förbunden. De nuvarande förbunden träder i likvidation efter att de avtal som nu finns tecknade med respektive förbund förts över till det nya förbundet. Likvidation av nuvarande förbund kommer att ske under våren För år 2007 finansieras det nya förbundet enligt den budget som har fastställts av Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland. Denna budget finansierar även avvecklingen av nuvarande förbund. Beredning Inköp Hälsingland / Gästrike Inköp, skrivelse Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Komrev, konsultrapport, augusti 2005.

22 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kommunalförbundet Inköp Gävleborg bildas och ersätter kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland, att godkänna förbundsordning för det nybildade kommunalförbundet med tillhörande tolkningsdokument, att det nybildade förbundet för år 2007 finansieras enligt budget som fastställts av Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland, där även avvecklingskostnader ingår, att förlänga förordnandena för kommunens valda ledamöter och ersättare i styrelsen för Gästrike Inköpsförbund samt revisor för förbundet, tills dess förbundet har trätt i likvidation. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

23 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 134 Ks 158 Dnr NYA OCH ÄNDRADE TAXOR FÖR KONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN SAMT AV LIVSMEDEL OCH FODER Ärende Från miljö- och byggnadsnämnden föreligger förslag till nya och reviderade taxor för kontroll enligt miljöbalken samt av livsmedel och foder, bilaga. Nu gällande taxor inom miljöbalkens område har uppräknats med inflationen. För tillsyn över livsmedelshantering och foder gör en lagändring att kommunen måste ta beslut om helt nya taxor. Nya och ändrade timavgifter vid tillämpningen av taxorna skall också antas av kommunfullmäktige. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden, protokollsutdrag , 194. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till taxor för kommunens offentliga kontroll enligt miljöbalken samt av livsmedel och foder, att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall vara 650 kronor per timme kontrolltid för livsmedelstillsyn samt 620 kronor per timme för övrig tillsyn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

24 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kf 135 Kf 122 Dnr INTERPELLATION ANGÅENDE PENSIONÄRERNAS RÄTT ATT ÄTA PÅ SERVICEHUSEN Ärende Från Kent Olsson (fht) föreligger interpellation till omvårdnadsnämndens vice ordförande Diana Blomgren angående pensionärernas rätt att äta på servicehusen. Beredning Kent Olsson (fht), interpellation Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. Föreligger svar från Diana Blomgren (s). Kent Olsson (fht) tackar för ett bra och uttömmande svar, men anser att frågan ändå kvarstår: När ekonomin är så god, varför får inte de äldre äta i servicehusen? Kent Olsson (fht) har också efterfrågat näringsidkares syn på den eventuella konkurrensen om matgäster från servicehusen och fått svaret, att de berörda personerna knappast utgör ett potentiellt kundunderlag för vanliga matserveringar. Diana Blomgren (s) upplyser om att dagens regler kräver ett positivt biståndsbeslut för att medge rätten att äta i servicehusen och upprepar att socialnämnden kommer att göra en regelöversyn. Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade.

25 Kommunfullmäktige Kf 136 Dnr MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE LOKALER FÖR HOFORS BMX ROLLER AND SKATE CLUB Ärende Från Hofors BMX Roller and Skate Club, gm föreligger medborgarförslag med önskemål om kommunens stöd angående lokaler för föreningens verksamhet. Beredning Medborgarförslag Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

26 Kommunfullmäktige Kf 137 Dnr INTERPELLATION ANGÅENDE UTÖKNING AV PLATSER I SÄRSKILT BOENDE Ärende Från Ingemar Kalén (kd) föreligger interpellation om hur kommunen arbetar för att utöka antalet platser i särskilt boende. Beredning I Kalén (kd), interpellation Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras av socialnämndens ordförande vid fullmäktiges februarisammanträde.

27 Kommunfullmäktige Kf 138 Dnr INTERPELLATION ANGÅENDE ANLÄGGANDE AV BOULEBANA I TORSÅKER Ärende Från Gunlög Nordström (mp) föreligger interpellation angående anläggande av en boulebana i Torsåker. Beredning G Nordström (mp), interpellation Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid fullmäktiges februarisammanträde.

28 Kommunfullmäktige Kf 139 Dnr ENTLEDIGANDEN FRÅN KOMMUNALA UPPDRAG Ärende Från Sara Lindberg (s) och Roland Zachrisson (s) föreligger hemställan om entledigande från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sara Lindberg (s) och Roland Zachrisson (s) entledigande från uppdragen, att hos länsstyrelsen hemställa om ny röstsammanräkning för utseende av nya ersättare i kommunfullmäktige efter Sara Lindberg (s) och Roland Zachrisson (s).

29 Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr MEDDELANDE Länsstyrelsen, beslut att Annelie Klang (s) utsetts som ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna efter Anna-Karin Lindström.

30 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 141 Dnr Vb 21 VAL TILL NÄMNDER OCH STYRELSER M M Valberedningen har enats om att föreslå val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser m fl för perioden Föreslås även följande turordningsprinciper för ersättarnas inträde som ordinarie ledamot. 1. Partitillhörighet 2. Partiblock (s-v-mp) resp. (m-c-fp-kd) 3. Närvarande ersättare Under valberedningens arbete har det framkommit att ytterligare tid behövs avseende val av ledamöter och ersättare i styrelserna för de kommunala bolagen, samt revisorer för bolagen och ombud till bolagsstämmor. Dessutom avvaktas med val av representanter till Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige, eftersom samordning ska ske med övriga medlemskommuner. Ordföranden föreslår att valberedningen, till kommunfullmäktiges sammanträde i februari, lämnar förslag på förtroendevalda i de kommunala bolagen samt till förbundsfullmäktige i Gästrike Återvinnare. Valberedningen godkänner ordförandens förslag. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagna principer för ersättares tjänstgöring. Kjell Höglin (s) lämnar under behandlingen av denna paragraf över ordförandeskapet för kommunfullmäktige till 1:e vice ordförande Diana Blomgren (s).

31 Kommunfullmäktige forts Kjell Höglin (s) redogör i egenskap av ordförande för valberedningen för arbetet i beredningen. Eftersom det föreligger svårigheter i samtliga partier att finna kandidater till alla poster föreslår Kjell Höglin (s) att valberedningen lämnar förslag till besättande av posterna i de kommunala bolagens styrelser vid fullmäktiges februarisammanträde. Kommunfullmäktige ska också nominera ledamöter till förbundsfullmäktige i Gästrike Återvinnare och Kjell Höglin (s) föreslår att fullmäktige i en senare paragraf tar ställning till de förslag som då lämnas. Eftersom valberedningens förslag till val är baserade på beräkningar enligt proportionellt valsätt och är lämnade under enighet mellan fullmäktiges partier föreslår Kjell Höglin (s) att valen sker med acklamation. Kjell Höglin (s) återtar ordförandeskapet för dagens fullmäktigesammanträde. Yrkanden Valberedningens förslag till turordning för ersättares tjänstgöring. Kjell Höglins (s) tilläggsförslag - att valberedningen lämnar förslag till val till de kommunala bolagens styrelser vid fullmäktiges februarisammanträde - att fullmäktige vid dagens sammanträde nominerar ledamöter till förbundsfullmäktige för Gästrike Återvinnare - att valen till nämnder och styrelser mm vid dagens sammanträde sker med acklamation Proposition Ordföranden föreslår att proposition ställs på yrkandena i redovisad ordning. Fullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till samtliga yrkanden. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag samt Kjell Höglins (s) tilläggsyrkanden.

32 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 142 Dnr Vb 22 VAL AV 5 REVISORER FÖR DEN BORGERLIGA KOMMUNEN, TILLIKA REVISORER FÖR KOMMUNENS FONDER, FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till revisorer utse Anders Brenander (m), ordförande, Björkåsvägen 7, Hofors, Britt Lindgren (c), Prästhyttevägen 22, Torsåker, Gunnel Önnhall (kd), Faluvägen 25, Hofors, Lars Forsling (s), Algatan 8, Hofors, Eva-Lise Berglund (s), Hantverkargatan 16, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

33 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 143 Dnr Vb 23 VAL AV 11 LEDAMÖTER OCH 11 PERSONLIGA ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Marie-Louise Dangardt (s), ordförande, Furuvägen 25, Hofors, Sören Bergqvist (v), vice ordförande, Villavägen 11, Hofors, Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Tomas Fröjd (s), Ågatan 35, Hofors, Sylvia Abramsson (s), Åkervägen 9, Hofors, Gunlög Nordström (mp), Hyttbacksvägen 22, Torsåker, Alf Persson (m), Krönvägen 46, Hofors, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Lennart Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, Hans Larsson (c), Herrgårdsvägen 7, Torsåker, Kent Olsson (fht), Läxvägen 7, Hofors, att till personliga ersättare utse Carina Axling (s), Acktjärnsgatan 20, Hofors, Therese Rajaniemi (v),granitvägen 13, Hofors, Patrik Nordström (s), Fjällgatan 24, Hofors Magnus Andersson (s), Silvergruvvägen 15, Torsåker, Diana Blomgren (s), Anders Ers väg 1, Hofors, Lars-Göran Söderström (s), Ängkärrsgatan 1 A, Hofors, Rolf Ekström (kd), Götesbergsvägen 2, Torsåker, Björn M Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker, Göran Östlund (fp), Lillågatan 8, Hofors, Jan Karlsson (c), Faktorsgatan 4, Hofors, Pär Åslund (fht), Eriksgatan 18, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

34 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 144 Dnr Vb 24 VAL AV 9 LEDAMÖTER OCH 9 PERSONLIGA ERSÄTTARE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Kenneth Axling (s), ordförande, Acktjärnsgatan 20, Hofors, Torbjörn Jansson (s), vice ordförande, Acktjärnsgatan 7, Hofors, Birgitta Lööf (s), Villavägen 3, Hofors, Patrik Nordström (s), Fjällgatan 24, Hofors, Therese Rajaniemi (v),granitvägen 13, Hofors, Josephine Yawe (kd), Bergsgatan 4, Hofors, Göran Östlund (fp), Lillågatan 8, Hofors, Henrik Björkman (c), Spjutängsvägen 30, Torsåker, Carina Larsson (fht), Hubobanan 9, Hofors, att till personliga ersättare utse Thomas Nordlund (s), Kanalgatan 9, Hofors, Anna Källman (s), Ängkärrsgatan 22, Hofors, Camilla Haglund (s), Persfallsvägen 12 A, Hofors, Maine Westin (s), Pelarvägen 5, Hofors, Gunnar Lindberg (mp), Vitsippsvägen 10, Hofors, Karin Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker, Marita Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, Håkan Eriksson (c), Ältebovägen 23, Torsåker, Mikael Larsson (fht), Hubobanan 9, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

35 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 145 Dnr Vb 25 VAL AV 9 LEDAMÖTER OCH 9 PERSONLIGA ERSÄTTARE I SOCIALNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Diana Blomgren (s), ordförande, Anders Ers väg 1, Hofors, Magnus Andersson (s), vice ordförande, Silvergruvvägen 15, Torsåker, Maria Pärssinen (s), Ågatan 48, Hofors, Binita Paues (s), Bergsgatan 12, Hofors, Birgit Winges (v), Bergbyvägen 29, Torsåker, Rosa Maria Garcia Neves Lundin (kd), Bergbyvägen 13, Torsåker, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Helena Wikström (c), Spjutängsvägen 2, Torsåker, Anitha Näsström (fht), Staketgatan 9, Hofors, att till personliga ersättare utse Carina Axling (s), Acktjärnsgatan 20, Hofors, Eva Henning (s), Göklundsvägen 1 A, Hofors, Herbert Hedström (s), Västerleden 4, Hofors, Lars Lilja (s), Låtvägen 7, Torsåker, Berit Bergström (mp), Sturetorpsvägen 1, Hofors, May Hedlund (fp), Nyhyttevägen 35, Torsåker, Daniel Nyström (m), Gammelgårdsvägen 5, Hofors, Ingrid Andersson (c), Råbackavägen 31, Torsåker, Gunilla Åslund (fht), Eriksgatan 18, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

36 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 146 Dnr Vb 26 VAL AV 7 LEDAMÖTER OCH 7 PERSONLIGA ERSÄTTARE I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Sylvia Abramsson (s), ordförande, Åkervägen 9, Hofors, Gunnar Bergkvist (s), vice ordförande, Ängkärrsgatan 12 A, Hofors, Eero Luusua (v), Fjällgatan 12, Hofors, Bojan Petrovic (mp), Södra Esplanaden 57, Hofors, Per Tjerneld (m), Hästbovägen 15, Torsåker, Per Berglund (c), Götesbergsvägen 5, Torsåker, Broor Sundin (fht), Prästhyttevägen 14, Torsåker, att till personliga ersättare utse Viola Halfars (s), Rönningsgatan 30 B, Hofors, Ing-Marie Möller-Andersen (s), Gamla Landsvägen 2, Torsåker, Carl-Olof Svedberg (s), Låtvägen 2, Torsåker, Lars-Göran Lundqvist (s), Faluvägen 32, Hofors, Sven-Erik Andersson (kd), Råbackavägen 31, Torsåker, Folke Strömvall (fp), Ängkärrsgatan 9 B, Hofors, Mikael Larsson (fht), Hubobanan 9, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

37 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 147 Dnr Vb 27 VAL AV 5 LEDAMÖTER OCH 5 PERSONLIGA ERSÄTTARE I VALNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Ann-Cathrin Sundberg (s), ordförande, Björkhagsgatan 28, Hofors, Ulla Sahlström (s), vice ordförande, Stålgatan 24, Hofors, Ingegerd Cliffoord (v), Hagmarksgatan 45, Hofors, Ingrid Elevall (fp), Fältgatan 18, Hofors, Per-Erik Schelin (m), Borgvägen 39, Hofors, att till personliga ersättare utse Ritva Noresson (s), Kolargatan 1 B, Hofors, Gunlög Nordström (mp), Hyttbacksvägen 22, Torsåker, Ingemar Kalén (kd), Åkervägen 23, Hofors, Ulla-Maj Stenbacka (c), Särstavägen 5, Torsåker, Broor Sundin (fht), Prästhyttevägen 14, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

38 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 148 Dnr Vb 28 VAL AV 3 LEDAMÖTER I VÄNORTSKOMMITTÉN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Maine Westin (s), sammankallande, Pelarvägen 5, Hofors, Pia Möller-Andersen (s), Olanders väg 3, Torsåker, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

39 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 149 Dnr Vb 29 VAL AV 1 ÖVERFÖRMYNDARE OCH 1 ERSÄTTARE FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till överförmyndare utse Ingrid Pettersson (s), Faktorsgatan 11, Hofors, att till ersättare utse Hans Hellström (s), Krönvägen 36, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

40 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 150 Dnr Vb 30 VAL AV 7 NÄMNDEMÄN I GÄVLE TINGSRÄTT FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till nämndemän utse Ing-Marie Möller-Andersen (s), Gamla Landsvägen 2, Torsåker, Annelie Klang (s), Granitvägen 2, Hofors, Patrik Nordström (s), Fjällgatan 24, Hofors, Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Mats Norlin (c), Lövsjövägen 55, Torsåker, Christer Sundin (fht), Prästhyttevägen 14, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

41 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 151 Dnr Vb 31 VAL AV 6 GODEMÄN TILL FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till gode män för tätortsförhållanden utse Christer Ekendahl (s), Vibyhyttan 2287, Torsåker, Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, Hofors, Lennart Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, att till gode män för jordbruks- och skogsbruksfrågor utse Jörgen Eliasson (s), Blockvägen 18, Hofors, Per Tjerneld (m), Hästbovägen 15, Torsåker, Per Enoksson (c), Anders Ols väg 14, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

42 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 152 Dnr Vb 32 VAL AV 3 OMBUD OCH 3 PERSONLIGA ERSÄTTARE TILL FÖRBUNDSMÖTE MED GÄVLEBORGS KOMMUNER OCH LANDSTING FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, Hofors, Ingemar Kalén (kd), Åkervägen 23, Hofors, att till personliga ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Curt Österberg (v), Acktjärnsgatan 21, Hofors, Björn M Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker, Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

43 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 153 Dnr Vb 33 VAL AV 3 LEDAMÖTER OCH 3 PERSONLIGA ERSÄTTARE TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE I REGIONFÖRBUNDET GÄVLEBORG FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, Hofors, Ingemar Kalén (kd), Åkervägen 23, Hofors, att till personliga ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Curt Österberg (v), Acktjärnsgatan 21, Hofors, Björn M Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

44 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 154 Dnr Vb 34 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 PERSONLIGA ERSÄTTARE I FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Bertil Holst (s), Värnavägen 5, Hofors, att till personliga ersättare utse Ragnar Elevall (fp), Fältgatan 18, Hofors, Anita Karlsson (v), Bryggargatan 2, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

45 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 155 Dnr Vb 35 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE I FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamot utse Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, att till ersättare utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

46 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 156 Dnr Vb 36 VAL AV 1 REVISOR FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att val sker vid februarisammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

47 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 157 Dnr Vb 37 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 PERSONLIGA ERSÄTTARE I STYRELSEN FÖR HOFORS INVEST FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, , Hofors, Eira Källgren, Hofors kommun, Hofors, att till personliga ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Ulf Back, Hofors kommun, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

48 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 158 Dnr Vb 38 VAL AV 1 REVISOR FÖR HOFORS INVEST FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att val sker vid februarisammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

49 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 159 Dnr Vb 39 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE I STYRELSEN FÖR HOFORS FOLKETS HUSFÖRENING FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamot utse Bertil Holst (s), Värnavägen 5, Hofors, att till ersättare utse Diana Blomgren (s), Anders Ers väg 1, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

50 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 160 Dnr Vb 40 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 ERSÄTTARE FÖR HOFORS FOLKETS HUSFÖRENING FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till revisor utse Carin Homann, Hofors kommun, Hofors, att till ersättare utse Harry Assmundson, Hofors kommun, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

51 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 161 Dnr Vb 41 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 SUPPLEANT TILL HOFORS FOLKETS HUSFÖRENINGS BOLAGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, att till ersättare utse Maria Östlin (s), Björkhagsgatan 16 B, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

52 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 162 Dnr Vb 42 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 SUPPLEANT TILL X-TRAFIK AB BOLAGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, att till suppleant utse Diana Blomgren (s), Anders Ers väg 1, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

53 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 163 Dnr Vb 43 VAL AV GÄSTRIKERÅDETS STYRGRUPP SAMT RÅDSMÖTET Eftersom Gästrikerådet kommer att ombildas under år 2007 föreslår valberedningen att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande ledamöter och ersättare i Gästrikerådets styrgrupp samt Rådmötet omväljes tills vidare. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

54 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 164 Dnr Vb 44 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 ERSÄTTARE TILL NORRSKEN AB BOLAGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, att till ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

55 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 165 Dnr Vb 45 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 ERSÄTTARE TILL KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, att till ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-01-21 1 (1-19) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Torbjörn Jansson och Lennart Elfström Kommunkansliet,

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, 18.00 21.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer