Börje Sjöberg, sekreterare. Maine Westin och Henrik Björkman. Kommunkansliet,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börje Sjöberg, sekreterare. Maine Westin och Henrik Björkman. Kommunkansliet, 2006-12-18"

Transkript

1 Kommunfullmäktige ( ) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Maine Westin och Henrik Björkman Kommunkansliet, Börje Sjöberg Kjell Höglin Maine Westin Henrik Björkman Kommunfullmäktige i Hofors kommun Kommunkansliet Börje Sjöberg

2 Kommunfullmäktige Kf 124 KUNGÖRANDE Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande.

3 Kommunfullmäktige Kf 125 EXTRA ÄRENDE/FÖREDRAGNINGSLISTAN Utöver på föredragningslistan upptagna ärenden föreslår ordföranden att följande ärenden får behandlas vid dagens sammanträde. 15A Ingemar Kalén (kd), interpellation angående platser i särskilda boenden. 15B Gunlög Nordström (mp), interpellation angående anläggande av boulebana i Torsåker. 15C Entlediganden från kommunala uppdrag, ersättare i kommunfullmäktige. 15D Ny ersättare i kommunfullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 126 Ks 143 Dnr ARVODEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Ärende Från organisations- och arvodesgruppen föreligger förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda arvodesreglemente samt arvodesbelopp och övriga ersättningsbestämmelser, bilaga. Ett av uppdragen till organisations- och arvodesgruppen har varit att se över arvodena till de förtroendevalda. Efter jämförelser med andra likvärdiga kommuner kan konstateras att ersättningarna till förtroendevalda är låga i Hofors kommun. Gruppen föreslår efter överväganden om rimlighet och jämförelsenivåer en höjning av sammanträdesarvodet. Däremot föreslås inte i nuläget någon höjning av arvoden till ordföranden m fl. En strävan har varit att kunna knyta arvodesbeloppen till någon form av index, så att anpassning till den allmänna kostnads- och löneutvecklingen i framtiden kan ske utan ny utredning. Beloppen föreslås därför i fortsättningen uppräknas med det procentuella löneutfallet för SKTF. Av detta skäl föreslås att arvoden till ordföranden m fl anges i krontal fr o m istället för som i nuläget i andelar av basbeloppet. Denna anpassning innebär i princip ingen höjning. För valnämndens ledamöter föreslås en höjning till belopp enligt bilaga. Begreppet sammanträdesarvode föreslås omfatta ett grundarvode för första sammanträdestimmen samt ett timarvode för övrig tid. Grundarvode föreslås utgå endast vid protokollfört sammanträde. För den nyinrättade posten som ordförande för Hoåns Kraft AB föreslås samma arvode som för ordförande i Hofors Förvaltningshus AB. Arvodet föreslås utgå retroaktivt från För ordförande i utskott och i fullmäktigeberedning föreslås ett arvode på 794 kronor per månad. Om ordföranden i en nämnd dessutom är ordförande i ett utskott, föreslås endast arvode för ordförandeskap i nämnd utgå. Dock föreslås en ev ordförande i socialnämnden tillika ordförande i individutskottet erhålla båda arvodena. Arvodesreglementet har omarbetats och anpassats efter de nya arvodesreglerna.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beredning Organisations- och arvodesgruppen, skrivelse Förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda arvodesreglemente. Förslag till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, att fastställa föreliggande förslag till arvodesbelopp och övriga ersättningsbestämmelser för förtroendevalda, att ordföranden för Hoåns Kraft AB retroaktivt från arvoderas med 662 kronor per månad, att nya arvodesreglementet och arvodesbeloppen gäller från , att uppföljning av kostnadsutvecklingen för de nya arvodesreglerna sker inför arbetet med budget Torbjörn Jansson (s) redogör i egenskap av ordförande kortfattat för organisations- och arvodesgruppens arbete och framhåller att sammanträdesarvodena hittills varit mycket låga. Gruppen föreslår därför en höjning till en nivå som i jämförbara kommuner. Däremot förslås ingen höjning av fasta arvoden till ordförande m.fl. Ersättningsbeloppen föreslås i framtiden justeras på basis av utfallet av löneöverenskommelser för SKTF. Torbjörn Jansson (s) yrkar dessutom på att formuleringen, om att närvarande icke tjänstgörande ledamot erhåller reducerat arvode, ska strykas i bestämmelserna detta för att anpassa texten till kommunstyrelsens beslut. Vidare yrkar Torbjörn Jansson (s) på att det i bestämmelserna förtydligas, att en revisor i de kommunala bolagen endast erhåller ett arvode oavsett antalet uppdrag.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Yrkanden Kommunstyrelsens förslag. Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden - att det av bestämmelserna skall framgå att närvarande icke tjänstgörande ersättare erhåller samma ersättning som ledamot dels - att revisor i kommunalt bolag endast erhåller ett arvode oavsett antalet uppdrag Proposition Ordföranden föreslår att proposition ställs på kommunstyrelsens förslag respektive Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden. Fullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till kommunstyrelsens förslag samt Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt i enlighet med Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 127 Ks 144 Dnr REVISIONSREGLEMENTE FÖR HOFORS KOMMUN Ärende Riksdagen fattade beslut om ändringar i kommunallagen vad gäller revision och ansvarsprövning. Beslutet innebär i korthet följande: inga revisorsersättare utses, skärpta krav på valbarhet för revisorer, kommunfullmäktige måste motivera sina beslut om ansvarsfrihet särskilt om besluten avviker från revisorernas förslag. Med anledning av dessa förändringar har på uppdrag av kommunens revisorer förslag till nytt revisionsreglemente framarbetats, bilaga. Beredning Ledningskontoret, skrivelse Förslag till revisionsreglemente. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till revisionsreglemente för Hofors kommun. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 128 Ks 145 Dnr LEDNINGSORGANISATION FÖR KOMMUNAL KRISHANTERING Ärende Med anledning av den nya lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har översyn av kommunens ledningsorganisation för krishantering ägt rum. Kommunstyrelsen har vid sammanträde beslutat att till fullmäktige överlämna ett förslag till krisledningsorganisation. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 85, har beslutats att ärendet utgår för komplettering. Föreligger nytt förslag till ledningsorganisation för kommunal krishantering, bilaga. I det nya förslaget ges inte kommunchefen rätten att inkalla krisledningsnämnden, eftersom en tjänsteman inte bör kalla förtroendevalda. Den tidigare revideringen av reglemente för krisledningsnämnden avsåg enbart införande av en 8, vilken stadgar att ledningsgruppen utgör beredningsgrupp för krisledningsnämnden. Ett förslag till reglemente har även upprättats med hänsyn till den nya lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser (SFS nr 2006:544). Ny plan för hantering av extraordinära händelser föreligger inte, utan arbetet för framtagande av en sådan har påbörjats. Den nu gällande planen för hantering av extraordinära händelser gäller alltså tills vidare, dock föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att vid en eventuell tillämpning av planen, hänsyn tas till den nya lagen om extraordinära händelser. Kommunstyrelsen har , 107, beslutat att till kommunchefen delegera rätten att vid behov inkalla erforderlig kommunal personal och/eller externa specialister. Detta beslut kvarstår således. Beredning Ledningskontoret, skrivelse Förslag till krisledningsorganisation.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny organisation för kommunens krisledning, att avskaffa nuvarande beredningsgrupp för krisledningsnämnden, att nuvarande plan för hantering av extraordinära händelser i avvaktan på utarbetande av ny plan, så långt möjligt tillämpas med hänsyn till ny lag om extraordinära händelser (SFS nr 2006:544). Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 129 Ks 146 Dnr REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Ärende En ny lag (2006:544) Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller från Lagen ersätter lagen om extraordinära händelser i fredstid och lagen om civilt försvar. Med anledning av den nya lagen har reglementet för kommunens krisledningsnämnd reviderats. Krisledningsnämnden har till uppgift att utgöra ledningsfunktion och fullgöra kommunens uppgifter som enligt lag ska skötas av kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Föreligger nytt och reviderat reglemente för krisledningsnämnden att gälla från , bilaga. Beredning Ch Åkerlund, skrivelse Förslag till reglemente. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till reglemente för krisledningsnämnden i Hofors kommun. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 130 Ks 147 Dnr POLICYDOKUMENT AVSEENDE MUTOR/BESTICKNING, JÄV, FÖRMÅNER, GÅVOR OCH REPRESENTATION Ärende Sveriges Kommuner och Landsting och Finansdepartementet har tagit fram en skrift som behandlar frågor om mutor och jäv. Syftet med skriften är att påminna om olika risker samt att erbjuda en enkel översikt av regelsystemet. Bakgrunden till skriften är att återkommande påminna förtroendevalda och offentligt anställda vikten av att iaktta stor försiktighet i alla sammanhang där muta/bestickning eller jäv kan misstänkas. Styrelserna för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har godkänt utformningen av skriften och har uppdragit åt Sveriges Kommuner och Landsting att verka för att samtliga medlemmar ska tillämpa vad som anges i skriften vid framtagande av egna dokument gällande mutor och jäv. Ett policydokument gällande mutor och jäv, kompletterat med policy för förmåner, gåvor och representation, har framarbetats, bilaga. Föreslås att dokumentet även skall gälla för kommunens helägda bolag. Beredning Ch Åkerlund, skrivelse Förslag till policydokument. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande policydokument för Hofors kommun och kommunens helägda bolag rörande mutor/bestickning, jäv, förmåner, gåvor och representation. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 131 Ks 151 Dnr HOFORSHUS AB, REDOVISNING AV LÅNESITUATIONEN Ärende Kommunfullmäktige har , i samband med en hemställan från Hoforshus AB om generell kommunal borgen, fastställt att all upplåning i Hoforshus AB skall omfattas av kommunal borgen, att Hofors kommun går i borgen, såsom för egen skuld, för Hoforshus AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 366 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader, att Hoforshus AB årligen redovisar sin lånesituation vid sista fullmäktigesammanträdet för året. Dessutom skall kreditramens storlek för kommande år tas upp för beslut i fullmäktige vid sista sammanträdet för året. För ett år sedan redovisade bolaget att amortering av skulderna skett och att utestående lån, exklusive lån från Hofors kommun, var 360,4 miljoner kronor. Detta belopp fastställde kommunfullmäktige som tak för bolagets externa upplåning och kommunens borgensåtagande under år Från Hoforshus AB föreligger en ny redovisning av aktuell lånesituation, bilaga. Av den framgår att externa lån nu minskat till drygt 358 miljoner kronor. Kreditramens storlek bör, eftersom inga andra beslut fattats, vara lika med dagens externa lånevolym. Beredning Hoforshus AB, finansrapport per Ekonomikontoret, skrivelse

13 Kommunfullmäktige forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den av Hoforshus AB lämnade redovisningen över bolagets lånesituation, att den lånevolym som Hofors kommun går i borgen för, såsom för egen skuld, avseende Hoforshus låneförpliktelser under år 2007 uppgår till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 132 Ks 152 Dnr BUDGET 2007 OCH PLAN Ärende Från kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott föreligger förslag till budget 2007 samt flerårsplan Nämnder och styrelser har inkommit till personal- och ekonomiutskottet med budget- och planförslag för sina verksamhetsområden. Utskottet har berett budget 2007 och plan tillsammans med ordförandena i nämnderna. Budget 2007 är kommunfullmäktiges plan över det kommande årets ekonomi och verksamhet, innehållande även en flerårsplan de kommande två åren. Externt skall budgeten visa kommunens samlade intäkter och utgifter, hur den finansiella ställningen förändras under året samt den finansiella ställningen vid budgetårets utgång. Internt är budgeten ett resursfördelningsinstrument. Budgeten i sammandrag, personal och ekonomiutskottets förslag Befolkningsutveckling Befolkningen påverkar kommunens verksamhet och intäkter. Vid årsskiftet 2006 var antalet invånare Befolkningsutvecklingen har följt prognosen. Skatteintäkter och statsbidrag Utdebiteringen är oförändrad, kronor 21:90. Skatte- och statsbidrag är i princip på samma penningnivå under perioden Tre riktade bidrag blir generella under perioden, vilket motsvarar knappt 4 miljoner kronor. Resultat Kommunen har klarat balanskravet för åren I prognosen för 2006 beräknas ett positivt resultat på 8 miljoner kronor, vilket innebär att kommunen klarar målet för god ekonomisk hushållning under Kommunen har budgeterat med ett resultat på 2,7 miljoner kronor för 2007, vilket ligger under nivån för en god ekonomisk hushållning. Verksamhetens nettokostnader har beräknats till 100,5 % av skatte- och statsbidrag för Plan har beräknats med ett nollresultat.

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Kommunens verksamhet Ny nämndorganisation gäller från 1 januari 2007, vilket innebär en minskning med en nämnd. Nämnderna har i princip oförändrad verksamhet mellan 2006 och De större förändringarna kan sammanfattas enligt följande - satsning inom kommunstyrelsen med 1 miljon kronor för bl a iordningställande av tomter vid Hammardammen, förstärkt kollektivtrafik samt handläggare inom Kommunkontoret, - öronmärkta medel hos kommunstyrelsen inom arbete och näringsliv för t ex lokalanpassning eller andra åtgärder inom näringslivet, - anpassning av verksamheten inom grundskolan för minskat antal elever, - minskning av kostnaderna med 1,8 miljoner kronor i socialnämndens budget, - satsning inom fritid och kultur på en konstgräsplan vid Stålringens idrottsplats, helårseffekten blir 0,8 miljoner kronor i ökade kostnader. Plan Plan har beräknats med ett nollresultat. I förslaget ingår ett ospecificerat besparingskrav med 1 miljon kronor för 2008 och 3,5 miljoner kronor för Investeringar Investeringsvolymen är drygt 60 miljoner kronor under åren Stora investeringar är ombyggnationen av kök i centrala Hofors, gräsplan vid Stålringens idrottsplats, centrumförnyelse och vatten- och avloppsverk vid Malmjärn. MBL-förhandling Förhandling enligt MBL 11 har genomförts. Britt Lindgren (c) föreslår att den föreslagna minskningen i socialnämndens budget för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade ej genomförs. Centerpartiet yrkar att kronor tillförs socialnämnden som riktade medel till äldreomsorgen, som skall säkra befintliga platser inom särskilt boende. Från centerpartiet inlämnas även synpunkter på andra verksamheter i budgetförslaget.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Eskil Säll (fp) och Sören Bergqvist (v) instämmer i Britt Lindgrens förslag vad avser socialnämndens budget. Björn M Mohlin (m) godkänner personal- och ekonomiutskottets budgetförslag. Från Folkhemmet Hofors-Torsåker har inkommit en skrivelse med förslag till budget Beredning Personal- och ekonomiutskottets förslag till budget 2007 och plan MBL-protokoll, Centerpartiet, gm Britt Lindgren, yrkande över budgetförslaget, Centerpartiet, gm Britt Lindgren, synpunkter över budgetförslaget, Folkhemmet Hofors-Torsåker, gm Kent Olsson, skrivelse , förslag till budget Yrkanden Personal- och ekonomiutskottets förslag. Britt Lindgrens (c) m fl tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden föreslår följande propositionsordning. Proposition ställs på personal- och ekonomiutskottets förslag. Därefter ställs Britt Lindgrens (c) tilläggsyrkande under proposition. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Proposition ställs på personal- och ekonomiutskottets förslag och ordföranden finner bifall till förslaget. Därefter ställs Britt Lindgrens tilläggsyrkande under proposition och ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås.

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunens budget och verksamhetsplan för år 2007, att fastställa ekonomi och verksamhet för åren , att uppdra åt nämnderna att upprätta verksamhetsplan och budget för år 2007 senast , att budgeten utgör kommunens skolplan. Reservation Mot beslutet, vad avser socialnämndens budget, reserverar sig Britt Lindgren (c), Eskil Säll (fp) och Sören Bergqvist (v). Marie-Louise Dangardt (s) redovisar budgetförslagets huvudsakliga innehåll under områdena fördelning på nämnder och styrelse, budget- och planeringsantaganden, balanskrav, verksamhetsmål, osäkerheter, budgetberedningens behandling, plan samt uppdrag inför Därvid framhåller Marie-Louise Dangardt (s) att kommunen har god ekonomi och att det tack vare detta är möjligt att lägga fram, vad som skulle kunna betraktas som ett förslag till svag budget, men med goda satsningar, att balanskraven klarats sedan 2000 samt att det finns osäkerheter t.ex. vad gäller utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd. Hans Backman (fp) påpekar att god ekonomi ger rörelsefrihet och uppskattar de höga ambitionerna bl.a. vad gäller företagsklimatet och skolan dock önskar han en mer offensiv syn på upphandling av verksamheter, vilket skulle kunna ge uppdrag till lokala företag. Vidare framhåller Hans Backman (fp) att antalet äldre (över 80 år) ökar, varför folkpartiet yrkar avslag på socialnämndens besparingskrav på 500 tkr, vilket, hävdar han, medför risk för strängare bedömning av behovet av särskilt boende. Hans Backman (fp) undrar också varför inte kommunen kan starta verksamheten med en familjecentral utan att invänta kyrkans och landstingets medverkan.

18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Ingemar Kalén (kd) är stolt över att kommunen har en bra ekonomi och riktar en eloge till kommunens anställda. Vad gäller socialnämndens besparingskrav på 500 tkr känner Ingemar Kalén (kd) osäkerhet beträffande behovet behöver nämnden dessa pengar, eller klarar den verksamheten utan? Ingemar Kalén (kd) efterlyser också bättre utomhusbelysning (särskilt inför julen) samt mer av attraktiva kultursatsningar runt om i kommunen. Ingemar Kalén (kd) yrkar bifall till budgetförslaget. Torbjörn Jansson (s) konstaterar att det är en svag budget men med stora satsningar tack vare förbättrade resultat och påpekar att man aldrig bör låna pengar till investeringar i skattefinansierade verksamheter. Torbjörn Jansson (s) yrkar bifall till förslaget. Marie-Louise Dangardt (s) påpekar att socialtjänstlagen anger kraven för särskilt boende och att kommunen ska ha en äldreomsorg, som medger att äldre kan välja att bo kvar i sin bostad, få senior- eller markboende eller särskilt boende behoven ska mötas. Enligt Marie-Louise Dangardt (s) finns exempel på kommuner, som startat familjecentral utan övriga parters deltagande och att detta inte blivit bra. Kommunen bör därför vänta till 2008 då kyrkan och landstinget är beredda att medverka. Vidare framhåller Marie-Louise Dangardt (s) att det inte längre är aktuellt att placera platser för särskilt boende i malpåse, eftersom det finns behov av dessa platser. Socialnämnden kommer att vara flexibel och kommer att klara besparingskravet på 500 tkr i en budget på 112 Mnkr. Marie-Louise Dangardt (s) håller med om att utomhusbelysningen i centrum är dålig, men meddelar att kommunen tillsammans med näringsidkarna kommer att ordna en bättre belysning till hösten Den gamla belysningen duger inte längre och det har inte funnits tid att skapa en bra ny sådan. Hans Backman (fp) godtar beskedet om varför familjecentralen inte kan starta 2007, men hävdar att, eftersom kommunen har god ekonomi, behöver inte socialnämnden drabbas av besparing. Broor Sundin (fht) tycker att det är ett bra budgetförslag och tillstyrker detta, men påpekar att de mindre vägarna runt om i kommunen måste skötas.

19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Hans Larsson (c) tillstyrker budgetförslaget, men anser att kommunen bör fundera över detta att en äldre person, som önskar få särskilt boende kan få avslag och alltså inte själv får bestämma sitt behov. Vidare önskar Hans Larsson (c) att kommunen ska satsa mer på hemmaturism istället för gästriketurism. Diana Blomgren (s) konstaterar att Hans Backman (fp) yrkat på slopat besparingskrav för socialnämnden utan att ange hur detta ska täckas. Socialnämnden kommer också, enligt Diana Blomgren (s) att se över riktlinjerna för bl.a. särskilt boende och att detta kan leda till revideringar av kraven. Diana Blomgren (s) yrkar bifall till budgetförslaget. Raimo Pärssinen (s) sammanfattar budgetdebatten som kommunal pragmatism byggd på realism och påpekar att framöver får vi uppleva både hög- och lågkonjunkturer och att det finns en risk för ökande kostnader för försörjningsstöd. Hans Backman (fp) svarar Diana Bomgren (s) att folkpartiet anser att kostnaderna för socialnämndens uteblivna besparing ska tas från kommunens överskott. Sören Bergkvist (v) konstaterar att vänsterpartiet i kommunstyrelsen reserverade sig mot socialnämndens besparingskrav, men efter närmare redogörelse för förhållandena av socialchefen, ändrat inställning och anser att socialnämnden kommer att klara av sina uppgifter samt yrkar därför bifall till budgetförslaget. Sören Bergkvist (v) poängterar också att det inte finns några ålderskrav för att få särskilt boende. Per Tjerneld (m) anser att satsningen på konstgräs på Stålringens idrottsplats är klok, eftersom detta ökar nyttjandetiden och kompenserar för att Finnåsens fotbollsplan inte kommer att kunna användas. Satsningen på information om gästriketurism i Valbo kan leda till att turister lockas att besöka Hofors kommun och därmed ge intäkter. Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade.

20 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Yrkanden Kommunstyrelsens förslag. Hans Backmans (fp) yrkande på avslag för besparingskrav gällande 500 tkr för socialnämnden. Proposition Ordföranden föreslår att proposition först ställs på kommunstyrelsens förslag och därefter på Hans Backmans (fp) avslagsyrkande. Fullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Backmans (fp) avslagsyrkande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet om ett besparingskrav på 500 tkr för socialnämnden reserverar sig folkpartiet liberalerna och moderaterna.

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 133 Ks 154 Dnr BILDANDE AV KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG Ärende Vid kommunstyrelsens sammanträde har Ulf Sundin, Gästrike Inköp, presenterat en utredning om en eventuell sammanslagning av kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland. Redovisas fördelar och förutsättningar för en sammanslagning av de båda förbunden. Kommunstyrelsen har beslutat att processen med en sammanslagning av kommunalförbunden får fortgå i enlighet med utredningen. Till dagens sammanträde föreligger förslag till genomförande av gemensam inköpsorganisation för kommunerna som ingår i Gästrike Inköp respektive Inköp Hälsingland. För att verkställandet skall kunna ske krävs att fullmäktige i samtliga kommuner har antagit den nya förbundsordningen för Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, bilaga. I och med att förbundsordningen antagits i samtliga kommuner är det nya förbundet bildat. Rent praktiskt kommer de gamla förbunden under en övergångstid behöva drivas parallellt. Därför bör ledamöter i det nya förbundet vara desamma som i de nuvarande förbunden. De nuvarande förbunden träder i likvidation efter att de avtal som nu finns tecknade med respektive förbund förts över till det nya förbundet. Likvidation av nuvarande förbund kommer att ske under våren För år 2007 finansieras det nya förbundet enligt den budget som har fastställts av Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland. Denna budget finansierar även avvecklingen av nuvarande förbund. Beredning Inköp Hälsingland / Gästrike Inköp, skrivelse Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Komrev, konsultrapport, augusti 2005.

22 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kommunalförbundet Inköp Gävleborg bildas och ersätter kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland, att godkänna förbundsordning för det nybildade kommunalförbundet med tillhörande tolkningsdokument, att det nybildade förbundet för år 2007 finansieras enligt budget som fastställts av Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland, där även avvecklingskostnader ingår, att förlänga förordnandena för kommunens valda ledamöter och ersättare i styrelsen för Gästrike Inköpsförbund samt revisor för förbundet, tills dess förbundet har trätt i likvidation. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

23 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 134 Ks 158 Dnr NYA OCH ÄNDRADE TAXOR FÖR KONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN SAMT AV LIVSMEDEL OCH FODER Ärende Från miljö- och byggnadsnämnden föreligger förslag till nya och reviderade taxor för kontroll enligt miljöbalken samt av livsmedel och foder, bilaga. Nu gällande taxor inom miljöbalkens område har uppräknats med inflationen. För tillsyn över livsmedelshantering och foder gör en lagändring att kommunen måste ta beslut om helt nya taxor. Nya och ändrade timavgifter vid tillämpningen av taxorna skall också antas av kommunfullmäktige. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden, protokollsutdrag , 194. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till taxor för kommunens offentliga kontroll enligt miljöbalken samt av livsmedel och foder, att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall vara 650 kronor per timme kontrolltid för livsmedelstillsyn samt 620 kronor per timme för övrig tillsyn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

24 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kf 135 Kf 122 Dnr INTERPELLATION ANGÅENDE PENSIONÄRERNAS RÄTT ATT ÄTA PÅ SERVICEHUSEN Ärende Från Kent Olsson (fht) föreligger interpellation till omvårdnadsnämndens vice ordförande Diana Blomgren angående pensionärernas rätt att äta på servicehusen. Beredning Kent Olsson (fht), interpellation Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. Föreligger svar från Diana Blomgren (s). Kent Olsson (fht) tackar för ett bra och uttömmande svar, men anser att frågan ändå kvarstår: När ekonomin är så god, varför får inte de äldre äta i servicehusen? Kent Olsson (fht) har också efterfrågat näringsidkares syn på den eventuella konkurrensen om matgäster från servicehusen och fått svaret, att de berörda personerna knappast utgör ett potentiellt kundunderlag för vanliga matserveringar. Diana Blomgren (s) upplyser om att dagens regler kräver ett positivt biståndsbeslut för att medge rätten att äta i servicehusen och upprepar att socialnämnden kommer att göra en regelöversyn. Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade.

25 Kommunfullmäktige Kf 136 Dnr MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE LOKALER FÖR HOFORS BMX ROLLER AND SKATE CLUB Ärende Från Hofors BMX Roller and Skate Club, gm föreligger medborgarförslag med önskemål om kommunens stöd angående lokaler för föreningens verksamhet. Beredning Medborgarförslag Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

26 Kommunfullmäktige Kf 137 Dnr INTERPELLATION ANGÅENDE UTÖKNING AV PLATSER I SÄRSKILT BOENDE Ärende Från Ingemar Kalén (kd) föreligger interpellation om hur kommunen arbetar för att utöka antalet platser i särskilt boende. Beredning I Kalén (kd), interpellation Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras av socialnämndens ordförande vid fullmäktiges februarisammanträde.

27 Kommunfullmäktige Kf 138 Dnr INTERPELLATION ANGÅENDE ANLÄGGANDE AV BOULEBANA I TORSÅKER Ärende Från Gunlög Nordström (mp) föreligger interpellation angående anläggande av en boulebana i Torsåker. Beredning G Nordström (mp), interpellation Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid fullmäktiges februarisammanträde.

28 Kommunfullmäktige Kf 139 Dnr ENTLEDIGANDEN FRÅN KOMMUNALA UPPDRAG Ärende Från Sara Lindberg (s) och Roland Zachrisson (s) föreligger hemställan om entledigande från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sara Lindberg (s) och Roland Zachrisson (s) entledigande från uppdragen, att hos länsstyrelsen hemställa om ny röstsammanräkning för utseende av nya ersättare i kommunfullmäktige efter Sara Lindberg (s) och Roland Zachrisson (s).

29 Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr MEDDELANDE Länsstyrelsen, beslut att Annelie Klang (s) utsetts som ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna efter Anna-Karin Lindström.

30 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 141 Dnr Vb 21 VAL TILL NÄMNDER OCH STYRELSER M M Valberedningen har enats om att föreslå val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser m fl för perioden Föreslås även följande turordningsprinciper för ersättarnas inträde som ordinarie ledamot. 1. Partitillhörighet 2. Partiblock (s-v-mp) resp. (m-c-fp-kd) 3. Närvarande ersättare Under valberedningens arbete har det framkommit att ytterligare tid behövs avseende val av ledamöter och ersättare i styrelserna för de kommunala bolagen, samt revisorer för bolagen och ombud till bolagsstämmor. Dessutom avvaktas med val av representanter till Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige, eftersom samordning ska ske med övriga medlemskommuner. Ordföranden föreslår att valberedningen, till kommunfullmäktiges sammanträde i februari, lämnar förslag på förtroendevalda i de kommunala bolagen samt till förbundsfullmäktige i Gästrike Återvinnare. Valberedningen godkänner ordförandens förslag. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagna principer för ersättares tjänstgöring. Kjell Höglin (s) lämnar under behandlingen av denna paragraf över ordförandeskapet för kommunfullmäktige till 1:e vice ordförande Diana Blomgren (s).

31 Kommunfullmäktige forts Kjell Höglin (s) redogör i egenskap av ordförande för valberedningen för arbetet i beredningen. Eftersom det föreligger svårigheter i samtliga partier att finna kandidater till alla poster föreslår Kjell Höglin (s) att valberedningen lämnar förslag till besättande av posterna i de kommunala bolagens styrelser vid fullmäktiges februarisammanträde. Kommunfullmäktige ska också nominera ledamöter till förbundsfullmäktige i Gästrike Återvinnare och Kjell Höglin (s) föreslår att fullmäktige i en senare paragraf tar ställning till de förslag som då lämnas. Eftersom valberedningens förslag till val är baserade på beräkningar enligt proportionellt valsätt och är lämnade under enighet mellan fullmäktiges partier föreslår Kjell Höglin (s) att valen sker med acklamation. Kjell Höglin (s) återtar ordförandeskapet för dagens fullmäktigesammanträde. Yrkanden Valberedningens förslag till turordning för ersättares tjänstgöring. Kjell Höglins (s) tilläggsförslag - att valberedningen lämnar förslag till val till de kommunala bolagens styrelser vid fullmäktiges februarisammanträde - att fullmäktige vid dagens sammanträde nominerar ledamöter till förbundsfullmäktige för Gästrike Återvinnare - att valen till nämnder och styrelser mm vid dagens sammanträde sker med acklamation Proposition Ordföranden föreslår att proposition ställs på yrkandena i redovisad ordning. Fullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till samtliga yrkanden. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag samt Kjell Höglins (s) tilläggsyrkanden.

32 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 142 Dnr Vb 22 VAL AV 5 REVISORER FÖR DEN BORGERLIGA KOMMUNEN, TILLIKA REVISORER FÖR KOMMUNENS FONDER, FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till revisorer utse Anders Brenander (m), ordförande, Björkåsvägen 7, Hofors, Britt Lindgren (c), Prästhyttevägen 22, Torsåker, Gunnel Önnhall (kd), Faluvägen 25, Hofors, Lars Forsling (s), Algatan 8, Hofors, Eva-Lise Berglund (s), Hantverkargatan 16, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

33 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 143 Dnr Vb 23 VAL AV 11 LEDAMÖTER OCH 11 PERSONLIGA ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Marie-Louise Dangardt (s), ordförande, Furuvägen 25, Hofors, Sören Bergqvist (v), vice ordförande, Villavägen 11, Hofors, Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Tomas Fröjd (s), Ågatan 35, Hofors, Sylvia Abramsson (s), Åkervägen 9, Hofors, Gunlög Nordström (mp), Hyttbacksvägen 22, Torsåker, Alf Persson (m), Krönvägen 46, Hofors, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Lennart Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, Hans Larsson (c), Herrgårdsvägen 7, Torsåker, Kent Olsson (fht), Läxvägen 7, Hofors, att till personliga ersättare utse Carina Axling (s), Acktjärnsgatan 20, Hofors, Therese Rajaniemi (v),granitvägen 13, Hofors, Patrik Nordström (s), Fjällgatan 24, Hofors Magnus Andersson (s), Silvergruvvägen 15, Torsåker, Diana Blomgren (s), Anders Ers väg 1, Hofors, Lars-Göran Söderström (s), Ängkärrsgatan 1 A, Hofors, Rolf Ekström (kd), Götesbergsvägen 2, Torsåker, Björn M Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker, Göran Östlund (fp), Lillågatan 8, Hofors, Jan Karlsson (c), Faktorsgatan 4, Hofors, Pär Åslund (fht), Eriksgatan 18, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

34 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 144 Dnr Vb 24 VAL AV 9 LEDAMÖTER OCH 9 PERSONLIGA ERSÄTTARE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Kenneth Axling (s), ordförande, Acktjärnsgatan 20, Hofors, Torbjörn Jansson (s), vice ordförande, Acktjärnsgatan 7, Hofors, Birgitta Lööf (s), Villavägen 3, Hofors, Patrik Nordström (s), Fjällgatan 24, Hofors, Therese Rajaniemi (v),granitvägen 13, Hofors, Josephine Yawe (kd), Bergsgatan 4, Hofors, Göran Östlund (fp), Lillågatan 8, Hofors, Henrik Björkman (c), Spjutängsvägen 30, Torsåker, Carina Larsson (fht), Hubobanan 9, Hofors, att till personliga ersättare utse Thomas Nordlund (s), Kanalgatan 9, Hofors, Anna Källman (s), Ängkärrsgatan 22, Hofors, Camilla Haglund (s), Persfallsvägen 12 A, Hofors, Maine Westin (s), Pelarvägen 5, Hofors, Gunnar Lindberg (mp), Vitsippsvägen 10, Hofors, Karin Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker, Marita Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, Håkan Eriksson (c), Ältebovägen 23, Torsåker, Mikael Larsson (fht), Hubobanan 9, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

35 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 145 Dnr Vb 25 VAL AV 9 LEDAMÖTER OCH 9 PERSONLIGA ERSÄTTARE I SOCIALNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Diana Blomgren (s), ordförande, Anders Ers väg 1, Hofors, Magnus Andersson (s), vice ordförande, Silvergruvvägen 15, Torsåker, Maria Pärssinen (s), Ågatan 48, Hofors, Binita Paues (s), Bergsgatan 12, Hofors, Birgit Winges (v), Bergbyvägen 29, Torsåker, Rosa Maria Garcia Neves Lundin (kd), Bergbyvägen 13, Torsåker, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Helena Wikström (c), Spjutängsvägen 2, Torsåker, Anitha Näsström (fht), Staketgatan 9, Hofors, att till personliga ersättare utse Carina Axling (s), Acktjärnsgatan 20, Hofors, Eva Henning (s), Göklundsvägen 1 A, Hofors, Herbert Hedström (s), Västerleden 4, Hofors, Lars Lilja (s), Låtvägen 7, Torsåker, Berit Bergström (mp), Sturetorpsvägen 1, Hofors, May Hedlund (fp), Nyhyttevägen 35, Torsåker, Daniel Nyström (m), Gammelgårdsvägen 5, Hofors, Ingrid Andersson (c), Råbackavägen 31, Torsåker, Gunilla Åslund (fht), Eriksgatan 18, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

36 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 146 Dnr Vb 26 VAL AV 7 LEDAMÖTER OCH 7 PERSONLIGA ERSÄTTARE I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Sylvia Abramsson (s), ordförande, Åkervägen 9, Hofors, Gunnar Bergkvist (s), vice ordförande, Ängkärrsgatan 12 A, Hofors, Eero Luusua (v), Fjällgatan 12, Hofors, Bojan Petrovic (mp), Södra Esplanaden 57, Hofors, Per Tjerneld (m), Hästbovägen 15, Torsåker, Per Berglund (c), Götesbergsvägen 5, Torsåker, Broor Sundin (fht), Prästhyttevägen 14, Torsåker, att till personliga ersättare utse Viola Halfars (s), Rönningsgatan 30 B, Hofors, Ing-Marie Möller-Andersen (s), Gamla Landsvägen 2, Torsåker, Carl-Olof Svedberg (s), Låtvägen 2, Torsåker, Lars-Göran Lundqvist (s), Faluvägen 32, Hofors, Sven-Erik Andersson (kd), Råbackavägen 31, Torsåker, Folke Strömvall (fp), Ängkärrsgatan 9 B, Hofors, Mikael Larsson (fht), Hubobanan 9, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

37 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 147 Dnr Vb 27 VAL AV 5 LEDAMÖTER OCH 5 PERSONLIGA ERSÄTTARE I VALNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Ann-Cathrin Sundberg (s), ordförande, Björkhagsgatan 28, Hofors, Ulla Sahlström (s), vice ordförande, Stålgatan 24, Hofors, Ingegerd Cliffoord (v), Hagmarksgatan 45, Hofors, Ingrid Elevall (fp), Fältgatan 18, Hofors, Per-Erik Schelin (m), Borgvägen 39, Hofors, att till personliga ersättare utse Ritva Noresson (s), Kolargatan 1 B, Hofors, Gunlög Nordström (mp), Hyttbacksvägen 22, Torsåker, Ingemar Kalén (kd), Åkervägen 23, Hofors, Ulla-Maj Stenbacka (c), Särstavägen 5, Torsåker, Broor Sundin (fht), Prästhyttevägen 14, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

38 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 148 Dnr Vb 28 VAL AV 3 LEDAMÖTER I VÄNORTSKOMMITTÉN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Maine Westin (s), sammankallande, Pelarvägen 5, Hofors, Pia Möller-Andersen (s), Olanders väg 3, Torsåker, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

39 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 149 Dnr Vb 29 VAL AV 1 ÖVERFÖRMYNDARE OCH 1 ERSÄTTARE FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till överförmyndare utse Ingrid Pettersson (s), Faktorsgatan 11, Hofors, att till ersättare utse Hans Hellström (s), Krönvägen 36, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

40 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 150 Dnr Vb 30 VAL AV 7 NÄMNDEMÄN I GÄVLE TINGSRÄTT FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till nämndemän utse Ing-Marie Möller-Andersen (s), Gamla Landsvägen 2, Torsåker, Annelie Klang (s), Granitvägen 2, Hofors, Patrik Nordström (s), Fjällgatan 24, Hofors, Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Mats Norlin (c), Lövsjövägen 55, Torsåker, Christer Sundin (fht), Prästhyttevägen 14, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

41 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 151 Dnr Vb 31 VAL AV 6 GODEMÄN TILL FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till gode män för tätortsförhållanden utse Christer Ekendahl (s), Vibyhyttan 2287, Torsåker, Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, Hofors, Lennart Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, att till gode män för jordbruks- och skogsbruksfrågor utse Jörgen Eliasson (s), Blockvägen 18, Hofors, Per Tjerneld (m), Hästbovägen 15, Torsåker, Per Enoksson (c), Anders Ols väg 14, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

42 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 152 Dnr Vb 32 VAL AV 3 OMBUD OCH 3 PERSONLIGA ERSÄTTARE TILL FÖRBUNDSMÖTE MED GÄVLEBORGS KOMMUNER OCH LANDSTING FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, Hofors, Ingemar Kalén (kd), Åkervägen 23, Hofors, att till personliga ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Curt Österberg (v), Acktjärnsgatan 21, Hofors, Björn M Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker, Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

43 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 153 Dnr Vb 33 VAL AV 3 LEDAMÖTER OCH 3 PERSONLIGA ERSÄTTARE TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE I REGIONFÖRBUNDET GÄVLEBORG FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, Hofors, Ingemar Kalén (kd), Åkervägen 23, Hofors, att till personliga ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Curt Österberg (v), Acktjärnsgatan 21, Hofors, Björn M Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

44 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 154 Dnr Vb 34 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 PERSONLIGA ERSÄTTARE I FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Bertil Holst (s), Värnavägen 5, Hofors, att till personliga ersättare utse Ragnar Elevall (fp), Fältgatan 18, Hofors, Anita Karlsson (v), Bryggargatan 2, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

45 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 155 Dnr Vb 35 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE I FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamot utse Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, att till ersättare utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

46 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 156 Dnr Vb 36 VAL AV 1 REVISOR FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att val sker vid februarisammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

47 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 157 Dnr Vb 37 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 PERSONLIGA ERSÄTTARE I STYRELSEN FÖR HOFORS INVEST FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, , Hofors, Eira Källgren, Hofors kommun, Hofors, att till personliga ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Ulf Back, Hofors kommun, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

48 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 158 Dnr Vb 38 VAL AV 1 REVISOR FÖR HOFORS INVEST FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att val sker vid februarisammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

49 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 159 Dnr Vb 39 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE I STYRELSEN FÖR HOFORS FOLKETS HUSFÖRENING FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamot utse Bertil Holst (s), Värnavägen 5, Hofors, att till ersättare utse Diana Blomgren (s), Anders Ers väg 1, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

50 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 160 Dnr Vb 40 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 ERSÄTTARE FÖR HOFORS FOLKETS HUSFÖRENING FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till revisor utse Carin Homann, Hofors kommun, Hofors, att till ersättare utse Harry Assmundson, Hofors kommun, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

51 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 161 Dnr Vb 41 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 SUPPLEANT TILL HOFORS FOLKETS HUSFÖRENINGS BOLAGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, att till ersättare utse Maria Östlin (s), Björkhagsgatan 16 B, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

52 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 162 Dnr Vb 42 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 SUPPLEANT TILL X-TRAFIK AB BOLAGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, att till suppleant utse Diana Blomgren (s), Anders Ers väg 1, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

53 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 163 Dnr Vb 43 VAL AV GÄSTRIKERÅDETS STYRGRUPP SAMT RÅDSMÖTET Eftersom Gästrikerådet kommer att ombildas under år 2007 föreslår valberedningen att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande ledamöter och ersättare i Gästrikerådets styrgrupp samt Rådmötet omväljes tills vidare. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

54 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 164 Dnr Vb 44 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 ERSÄTTARE TILL NORRSKEN AB BOLAGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, att till ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

55 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 165 Dnr Vb 45 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 ERSÄTTARE TILL KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, att till ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-01-21 1 (1-19) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Torbjörn Jansson och Lennart Elfström Kommunkansliet,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Ulf Back, t f kommunchef Elsa Andréasson, ekonom Carin Homann,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-24 1

Kommunfullmäktige 2011-01-24 1 Kommunfullmäktige 2011-01-24 1 (1-23) Plats och tid Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17:30-20:15 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Maine Westin, Sten Brunk Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef. Birgitta Lööf och Sören Bergqvist. Kommunkansliet, 2008-12-18

Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef. Birgitta Lööf och Sören Bergqvist. Kommunkansliet, 2008-12-18 Kommunfullmäktige 2008-12-15 189 (189-202) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Birgitta Lööf och Sören Bergqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2006-11-27 196 (196-222) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-12.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2006-11-27 196 (196-222) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-12.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2006-11-27 196 (196-222) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-12.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Nils Lindqvist, näringslivschef,

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-23 09-28 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: HOFORS Plats: Länsstyrelsen Gävleborg Dnr: 201-5536-10 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-08-30 1. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-10.55

Kommunstyrelsen 2010-08-30 1. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-10.55 Kommunstyrelsen 2010-08-30 1 (1-15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-10.55 ande se sidan 2 Övriga närvarande se sidan 2 Kent Olsson (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-19.00. Se bilagd närvarolista. Eira Källgren, kommunchef Börje Sjöberg, sekreterare

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-19.00. Se bilagd närvarolista. Eira Källgren, kommunchef Börje Sjöberg, sekreterare Kommunfullmäktige 2008-05-19 65 (65-84) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-19.00 Se bilagd närvarolista Eira Källgren, kommunchef Börje Sjöberg, sekreterare Binita Paues och Henrik Björkman Kommunkansliet,

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2007-05-21 62 (62-87) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-20.00 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Anders Brenander, revisor 55 Harry Assmundson,

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Kerstin Oremark, Region Gävleborg, 67 Bengt Gill, Region Gävleborg, 67

Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Kerstin Oremark, Region Gävleborg, 67 Bengt Gill, Region Gävleborg, 67 Kommunfullmäktige 2007-06-18 88 (88-111) Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-19.30 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Kerstin Oremark, Region Gävleborg, 67 Bengt Gill,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-02-16 17 (17-39) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.30 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Charlotte Humling, chef för Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2007-09-17 112 (112-141) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.35 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare 87-103 Eira Källgren, kommunchef, sekreterare 86 Robert Källberg,

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2006-03-27 29 (29-39) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 18.00-19.35 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Jan Gahnold, ordf. Brottsofferjouren 23 Sven Svensson, v. ordf.

Läs mer

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland 1 Antagen av kommunfullmäktige 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-01-25 1 (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-01-25 1 (12) 2010-01-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Surahammar Måndag 25 januari 2010, klockan 18.00-19.40 Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och 2 (Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24 1. Justerare. Ing-Marie Möller Andersen (S) Ziita Eriksson (M)

Kommunfullmäktige 2014-02-24 1. Justerare. Ing-Marie Möller Andersen (S) Ziita Eriksson (M) Kommunfullmäktige 2014-02-24 1 Plats och tid Hofors Folkets Hus, kl 17:30-19:15 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Ing-Marie Möller Andersen (S), Ziita Eriksson (M) Justeringens plats och tid

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD

KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD 1(9) KOMMUNGEMENSAMT REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVRIGA NÄMNDER I MÖLNDALS STAD Gäller från och med den 1 augusti 2016. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN c5 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällivare Kommun Dokumen Föreskri ter Re lementen Beslutad av Kommun ullmäkti e Beslutad KF 2013-04-08 54 Diarienummer KS/2010:621-001 Framta en av Nämnd- och

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 3 februari Justerade paragrafer

Läs mer

Reglemente för Omsorgsnämnden

Reglemente för Omsorgsnämnden Reglemente för Omsorgsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 16 december 2013 200. 1 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 132 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000023-003 MBLAFS 2015:20 Reglemente för krisledningsnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för krisledningsnämnden.docx

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Förbundsordning för Nerikes Brandkår

Förbundsordning för Nerikes Brandkår Förbundsordning för Nerikes Brandkår Antagen av kommunfullmäktige den 9 juni 1997, 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 21 september 1998, 45. Ändrad av kommunfullmäktige den 18 september 2000, 73 Ändrad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer