Börje Sjöberg, sekreterare. Maine Westin och Henrik Björkman. Kommunkansliet,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börje Sjöberg, sekreterare. Maine Westin och Henrik Björkman. Kommunkansliet, 2006-12-18"

Transkript

1 Kommunfullmäktige ( ) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Maine Westin och Henrik Björkman Kommunkansliet, Börje Sjöberg Kjell Höglin Maine Westin Henrik Björkman Kommunfullmäktige i Hofors kommun Kommunkansliet Börje Sjöberg

2 Kommunfullmäktige Kf 124 KUNGÖRANDE Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande.

3 Kommunfullmäktige Kf 125 EXTRA ÄRENDE/FÖREDRAGNINGSLISTAN Utöver på föredragningslistan upptagna ärenden föreslår ordföranden att följande ärenden får behandlas vid dagens sammanträde. 15A Ingemar Kalén (kd), interpellation angående platser i särskilda boenden. 15B Gunlög Nordström (mp), interpellation angående anläggande av boulebana i Torsåker. 15C Entlediganden från kommunala uppdrag, ersättare i kommunfullmäktige. 15D Ny ersättare i kommunfullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 126 Ks 143 Dnr ARVODEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Ärende Från organisations- och arvodesgruppen föreligger förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda arvodesreglemente samt arvodesbelopp och övriga ersättningsbestämmelser, bilaga. Ett av uppdragen till organisations- och arvodesgruppen har varit att se över arvodena till de förtroendevalda. Efter jämförelser med andra likvärdiga kommuner kan konstateras att ersättningarna till förtroendevalda är låga i Hofors kommun. Gruppen föreslår efter överväganden om rimlighet och jämförelsenivåer en höjning av sammanträdesarvodet. Däremot föreslås inte i nuläget någon höjning av arvoden till ordföranden m fl. En strävan har varit att kunna knyta arvodesbeloppen till någon form av index, så att anpassning till den allmänna kostnads- och löneutvecklingen i framtiden kan ske utan ny utredning. Beloppen föreslås därför i fortsättningen uppräknas med det procentuella löneutfallet för SKTF. Av detta skäl föreslås att arvoden till ordföranden m fl anges i krontal fr o m istället för som i nuläget i andelar av basbeloppet. Denna anpassning innebär i princip ingen höjning. För valnämndens ledamöter föreslås en höjning till belopp enligt bilaga. Begreppet sammanträdesarvode föreslås omfatta ett grundarvode för första sammanträdestimmen samt ett timarvode för övrig tid. Grundarvode föreslås utgå endast vid protokollfört sammanträde. För den nyinrättade posten som ordförande för Hoåns Kraft AB föreslås samma arvode som för ordförande i Hofors Förvaltningshus AB. Arvodet föreslås utgå retroaktivt från För ordförande i utskott och i fullmäktigeberedning föreslås ett arvode på 794 kronor per månad. Om ordföranden i en nämnd dessutom är ordförande i ett utskott, föreslås endast arvode för ordförandeskap i nämnd utgå. Dock föreslås en ev ordförande i socialnämnden tillika ordförande i individutskottet erhålla båda arvodena. Arvodesreglementet har omarbetats och anpassats efter de nya arvodesreglerna.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beredning Organisations- och arvodesgruppen, skrivelse Förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda arvodesreglemente. Förslag till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, att fastställa föreliggande förslag till arvodesbelopp och övriga ersättningsbestämmelser för förtroendevalda, att ordföranden för Hoåns Kraft AB retroaktivt från arvoderas med 662 kronor per månad, att nya arvodesreglementet och arvodesbeloppen gäller från , att uppföljning av kostnadsutvecklingen för de nya arvodesreglerna sker inför arbetet med budget Torbjörn Jansson (s) redogör i egenskap av ordförande kortfattat för organisations- och arvodesgruppens arbete och framhåller att sammanträdesarvodena hittills varit mycket låga. Gruppen föreslår därför en höjning till en nivå som i jämförbara kommuner. Däremot förslås ingen höjning av fasta arvoden till ordförande m.fl. Ersättningsbeloppen föreslås i framtiden justeras på basis av utfallet av löneöverenskommelser för SKTF. Torbjörn Jansson (s) yrkar dessutom på att formuleringen, om att närvarande icke tjänstgörande ledamot erhåller reducerat arvode, ska strykas i bestämmelserna detta för att anpassa texten till kommunstyrelsens beslut. Vidare yrkar Torbjörn Jansson (s) på att det i bestämmelserna förtydligas, att en revisor i de kommunala bolagen endast erhåller ett arvode oavsett antalet uppdrag.

6 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Yrkanden Kommunstyrelsens förslag. Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden - att det av bestämmelserna skall framgå att närvarande icke tjänstgörande ersättare erhåller samma ersättning som ledamot dels - att revisor i kommunalt bolag endast erhåller ett arvode oavsett antalet uppdrag Proposition Ordföranden föreslår att proposition ställs på kommunstyrelsens förslag respektive Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden. Fullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till kommunstyrelsens förslag samt Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt i enlighet med Torbjörn Janssons (s) tilläggsyrkanden.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 127 Ks 144 Dnr REVISIONSREGLEMENTE FÖR HOFORS KOMMUN Ärende Riksdagen fattade beslut om ändringar i kommunallagen vad gäller revision och ansvarsprövning. Beslutet innebär i korthet följande: inga revisorsersättare utses, skärpta krav på valbarhet för revisorer, kommunfullmäktige måste motivera sina beslut om ansvarsfrihet särskilt om besluten avviker från revisorernas förslag. Med anledning av dessa förändringar har på uppdrag av kommunens revisorer förslag till nytt revisionsreglemente framarbetats, bilaga. Beredning Ledningskontoret, skrivelse Förslag till revisionsreglemente. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till revisionsreglemente för Hofors kommun. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 128 Ks 145 Dnr LEDNINGSORGANISATION FÖR KOMMUNAL KRISHANTERING Ärende Med anledning av den nya lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har översyn av kommunens ledningsorganisation för krishantering ägt rum. Kommunstyrelsen har vid sammanträde beslutat att till fullmäktige överlämna ett förslag till krisledningsorganisation. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 85, har beslutats att ärendet utgår för komplettering. Föreligger nytt förslag till ledningsorganisation för kommunal krishantering, bilaga. I det nya förslaget ges inte kommunchefen rätten att inkalla krisledningsnämnden, eftersom en tjänsteman inte bör kalla förtroendevalda. Den tidigare revideringen av reglemente för krisledningsnämnden avsåg enbart införande av en 8, vilken stadgar att ledningsgruppen utgör beredningsgrupp för krisledningsnämnden. Ett förslag till reglemente har även upprättats med hänsyn till den nya lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser (SFS nr 2006:544). Ny plan för hantering av extraordinära händelser föreligger inte, utan arbetet för framtagande av en sådan har påbörjats. Den nu gällande planen för hantering av extraordinära händelser gäller alltså tills vidare, dock föreslås kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att vid en eventuell tillämpning av planen, hänsyn tas till den nya lagen om extraordinära händelser. Kommunstyrelsen har , 107, beslutat att till kommunchefen delegera rätten att vid behov inkalla erforderlig kommunal personal och/eller externa specialister. Detta beslut kvarstår således. Beredning Ledningskontoret, skrivelse Förslag till krisledningsorganisation.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny organisation för kommunens krisledning, att avskaffa nuvarande beredningsgrupp för krisledningsnämnden, att nuvarande plan för hantering av extraordinära händelser i avvaktan på utarbetande av ny plan, så långt möjligt tillämpas med hänsyn till ny lag om extraordinära händelser (SFS nr 2006:544). Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 129 Ks 146 Dnr REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Ärende En ny lag (2006:544) Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller från Lagen ersätter lagen om extraordinära händelser i fredstid och lagen om civilt försvar. Med anledning av den nya lagen har reglementet för kommunens krisledningsnämnd reviderats. Krisledningsnämnden har till uppgift att utgöra ledningsfunktion och fullgöra kommunens uppgifter som enligt lag ska skötas av kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Föreligger nytt och reviderat reglemente för krisledningsnämnden att gälla från , bilaga. Beredning Ch Åkerlund, skrivelse Förslag till reglemente. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till reglemente för krisledningsnämnden i Hofors kommun. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 130 Ks 147 Dnr POLICYDOKUMENT AVSEENDE MUTOR/BESTICKNING, JÄV, FÖRMÅNER, GÅVOR OCH REPRESENTATION Ärende Sveriges Kommuner och Landsting och Finansdepartementet har tagit fram en skrift som behandlar frågor om mutor och jäv. Syftet med skriften är att påminna om olika risker samt att erbjuda en enkel översikt av regelsystemet. Bakgrunden till skriften är att återkommande påminna förtroendevalda och offentligt anställda vikten av att iaktta stor försiktighet i alla sammanhang där muta/bestickning eller jäv kan misstänkas. Styrelserna för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har godkänt utformningen av skriften och har uppdragit åt Sveriges Kommuner och Landsting att verka för att samtliga medlemmar ska tillämpa vad som anges i skriften vid framtagande av egna dokument gällande mutor och jäv. Ett policydokument gällande mutor och jäv, kompletterat med policy för förmåner, gåvor och representation, har framarbetats, bilaga. Föreslås att dokumentet även skall gälla för kommunens helägda bolag. Beredning Ch Åkerlund, skrivelse Förslag till policydokument. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande policydokument för Hofors kommun och kommunens helägda bolag rörande mutor/bestickning, jäv, förmåner, gåvor och representation. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 131 Ks 151 Dnr HOFORSHUS AB, REDOVISNING AV LÅNESITUATIONEN Ärende Kommunfullmäktige har , i samband med en hemställan från Hoforshus AB om generell kommunal borgen, fastställt att all upplåning i Hoforshus AB skall omfattas av kommunal borgen, att Hofors kommun går i borgen, såsom för egen skuld, för Hoforshus AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 366 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader, att Hoforshus AB årligen redovisar sin lånesituation vid sista fullmäktigesammanträdet för året. Dessutom skall kreditramens storlek för kommande år tas upp för beslut i fullmäktige vid sista sammanträdet för året. För ett år sedan redovisade bolaget att amortering av skulderna skett och att utestående lån, exklusive lån från Hofors kommun, var 360,4 miljoner kronor. Detta belopp fastställde kommunfullmäktige som tak för bolagets externa upplåning och kommunens borgensåtagande under år Från Hoforshus AB föreligger en ny redovisning av aktuell lånesituation, bilaga. Av den framgår att externa lån nu minskat till drygt 358 miljoner kronor. Kreditramens storlek bör, eftersom inga andra beslut fattats, vara lika med dagens externa lånevolym. Beredning Hoforshus AB, finansrapport per Ekonomikontoret, skrivelse

13 Kommunfullmäktige forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den av Hoforshus AB lämnade redovisningen över bolagets lånesituation, att den lånevolym som Hofors kommun går i borgen för, såsom för egen skuld, avseende Hoforshus låneförpliktelser under år 2007 uppgår till ett totalt högsta lånebelopp om kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 132 Ks 152 Dnr BUDGET 2007 OCH PLAN Ärende Från kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott föreligger förslag till budget 2007 samt flerårsplan Nämnder och styrelser har inkommit till personal- och ekonomiutskottet med budget- och planförslag för sina verksamhetsområden. Utskottet har berett budget 2007 och plan tillsammans med ordförandena i nämnderna. Budget 2007 är kommunfullmäktiges plan över det kommande årets ekonomi och verksamhet, innehållande även en flerårsplan de kommande två åren. Externt skall budgeten visa kommunens samlade intäkter och utgifter, hur den finansiella ställningen förändras under året samt den finansiella ställningen vid budgetårets utgång. Internt är budgeten ett resursfördelningsinstrument. Budgeten i sammandrag, personal och ekonomiutskottets förslag Befolkningsutveckling Befolkningen påverkar kommunens verksamhet och intäkter. Vid årsskiftet 2006 var antalet invånare Befolkningsutvecklingen har följt prognosen. Skatteintäkter och statsbidrag Utdebiteringen är oförändrad, kronor 21:90. Skatte- och statsbidrag är i princip på samma penningnivå under perioden Tre riktade bidrag blir generella under perioden, vilket motsvarar knappt 4 miljoner kronor. Resultat Kommunen har klarat balanskravet för åren I prognosen för 2006 beräknas ett positivt resultat på 8 miljoner kronor, vilket innebär att kommunen klarar målet för god ekonomisk hushållning under Kommunen har budgeterat med ett resultat på 2,7 miljoner kronor för 2007, vilket ligger under nivån för en god ekonomisk hushållning. Verksamhetens nettokostnader har beräknats till 100,5 % av skatte- och statsbidrag för Plan har beräknats med ett nollresultat.

15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Kommunens verksamhet Ny nämndorganisation gäller från 1 januari 2007, vilket innebär en minskning med en nämnd. Nämnderna har i princip oförändrad verksamhet mellan 2006 och De större förändringarna kan sammanfattas enligt följande - satsning inom kommunstyrelsen med 1 miljon kronor för bl a iordningställande av tomter vid Hammardammen, förstärkt kollektivtrafik samt handläggare inom Kommunkontoret, - öronmärkta medel hos kommunstyrelsen inom arbete och näringsliv för t ex lokalanpassning eller andra åtgärder inom näringslivet, - anpassning av verksamheten inom grundskolan för minskat antal elever, - minskning av kostnaderna med 1,8 miljoner kronor i socialnämndens budget, - satsning inom fritid och kultur på en konstgräsplan vid Stålringens idrottsplats, helårseffekten blir 0,8 miljoner kronor i ökade kostnader. Plan Plan har beräknats med ett nollresultat. I förslaget ingår ett ospecificerat besparingskrav med 1 miljon kronor för 2008 och 3,5 miljoner kronor för Investeringar Investeringsvolymen är drygt 60 miljoner kronor under åren Stora investeringar är ombyggnationen av kök i centrala Hofors, gräsplan vid Stålringens idrottsplats, centrumförnyelse och vatten- och avloppsverk vid Malmjärn. MBL-förhandling Förhandling enligt MBL 11 har genomförts. Britt Lindgren (c) föreslår att den föreslagna minskningen i socialnämndens budget för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade ej genomförs. Centerpartiet yrkar att kronor tillförs socialnämnden som riktade medel till äldreomsorgen, som skall säkra befintliga platser inom särskilt boende. Från centerpartiet inlämnas även synpunkter på andra verksamheter i budgetförslaget.

16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Eskil Säll (fp) och Sören Bergqvist (v) instämmer i Britt Lindgrens förslag vad avser socialnämndens budget. Björn M Mohlin (m) godkänner personal- och ekonomiutskottets budgetförslag. Från Folkhemmet Hofors-Torsåker har inkommit en skrivelse med förslag till budget Beredning Personal- och ekonomiutskottets förslag till budget 2007 och plan MBL-protokoll, Centerpartiet, gm Britt Lindgren, yrkande över budgetförslaget, Centerpartiet, gm Britt Lindgren, synpunkter över budgetförslaget, Folkhemmet Hofors-Torsåker, gm Kent Olsson, skrivelse , förslag till budget Yrkanden Personal- och ekonomiutskottets förslag. Britt Lindgrens (c) m fl tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden föreslår följande propositionsordning. Proposition ställs på personal- och ekonomiutskottets förslag. Därefter ställs Britt Lindgrens (c) tilläggsyrkande under proposition. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Proposition ställs på personal- och ekonomiutskottets förslag och ordföranden finner bifall till förslaget. Därefter ställs Britt Lindgrens tilläggsyrkande under proposition och ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås.

17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunens budget och verksamhetsplan för år 2007, att fastställa ekonomi och verksamhet för åren , att uppdra åt nämnderna att upprätta verksamhetsplan och budget för år 2007 senast , att budgeten utgör kommunens skolplan. Reservation Mot beslutet, vad avser socialnämndens budget, reserverar sig Britt Lindgren (c), Eskil Säll (fp) och Sören Bergqvist (v). Marie-Louise Dangardt (s) redovisar budgetförslagets huvudsakliga innehåll under områdena fördelning på nämnder och styrelse, budget- och planeringsantaganden, balanskrav, verksamhetsmål, osäkerheter, budgetberedningens behandling, plan samt uppdrag inför Därvid framhåller Marie-Louise Dangardt (s) att kommunen har god ekonomi och att det tack vare detta är möjligt att lägga fram, vad som skulle kunna betraktas som ett förslag till svag budget, men med goda satsningar, att balanskraven klarats sedan 2000 samt att det finns osäkerheter t.ex. vad gäller utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd. Hans Backman (fp) påpekar att god ekonomi ger rörelsefrihet och uppskattar de höga ambitionerna bl.a. vad gäller företagsklimatet och skolan dock önskar han en mer offensiv syn på upphandling av verksamheter, vilket skulle kunna ge uppdrag till lokala företag. Vidare framhåller Hans Backman (fp) att antalet äldre (över 80 år) ökar, varför folkpartiet yrkar avslag på socialnämndens besparingskrav på 500 tkr, vilket, hävdar han, medför risk för strängare bedömning av behovet av särskilt boende. Hans Backman (fp) undrar också varför inte kommunen kan starta verksamheten med en familjecentral utan att invänta kyrkans och landstingets medverkan.

18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Ingemar Kalén (kd) är stolt över att kommunen har en bra ekonomi och riktar en eloge till kommunens anställda. Vad gäller socialnämndens besparingskrav på 500 tkr känner Ingemar Kalén (kd) osäkerhet beträffande behovet behöver nämnden dessa pengar, eller klarar den verksamheten utan? Ingemar Kalén (kd) efterlyser också bättre utomhusbelysning (särskilt inför julen) samt mer av attraktiva kultursatsningar runt om i kommunen. Ingemar Kalén (kd) yrkar bifall till budgetförslaget. Torbjörn Jansson (s) konstaterar att det är en svag budget men med stora satsningar tack vare förbättrade resultat och påpekar att man aldrig bör låna pengar till investeringar i skattefinansierade verksamheter. Torbjörn Jansson (s) yrkar bifall till förslaget. Marie-Louise Dangardt (s) påpekar att socialtjänstlagen anger kraven för särskilt boende och att kommunen ska ha en äldreomsorg, som medger att äldre kan välja att bo kvar i sin bostad, få senior- eller markboende eller särskilt boende behoven ska mötas. Enligt Marie-Louise Dangardt (s) finns exempel på kommuner, som startat familjecentral utan övriga parters deltagande och att detta inte blivit bra. Kommunen bör därför vänta till 2008 då kyrkan och landstinget är beredda att medverka. Vidare framhåller Marie-Louise Dangardt (s) att det inte längre är aktuellt att placera platser för särskilt boende i malpåse, eftersom det finns behov av dessa platser. Socialnämnden kommer att vara flexibel och kommer att klara besparingskravet på 500 tkr i en budget på 112 Mnkr. Marie-Louise Dangardt (s) håller med om att utomhusbelysningen i centrum är dålig, men meddelar att kommunen tillsammans med näringsidkarna kommer att ordna en bättre belysning till hösten Den gamla belysningen duger inte längre och det har inte funnits tid att skapa en bra ny sådan. Hans Backman (fp) godtar beskedet om varför familjecentralen inte kan starta 2007, men hävdar att, eftersom kommunen har god ekonomi, behöver inte socialnämnden drabbas av besparing. Broor Sundin (fht) tycker att det är ett bra budgetförslag och tillstyrker detta, men påpekar att de mindre vägarna runt om i kommunen måste skötas.

19 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Hans Larsson (c) tillstyrker budgetförslaget, men anser att kommunen bör fundera över detta att en äldre person, som önskar få särskilt boende kan få avslag och alltså inte själv får bestämma sitt behov. Vidare önskar Hans Larsson (c) att kommunen ska satsa mer på hemmaturism istället för gästriketurism. Diana Blomgren (s) konstaterar att Hans Backman (fp) yrkat på slopat besparingskrav för socialnämnden utan att ange hur detta ska täckas. Socialnämnden kommer också, enligt Diana Blomgren (s) att se över riktlinjerna för bl.a. särskilt boende och att detta kan leda till revideringar av kraven. Diana Blomgren (s) yrkar bifall till budgetförslaget. Raimo Pärssinen (s) sammanfattar budgetdebatten som kommunal pragmatism byggd på realism och påpekar att framöver får vi uppleva både hög- och lågkonjunkturer och att det finns en risk för ökande kostnader för försörjningsstöd. Hans Backman (fp) svarar Diana Bomgren (s) att folkpartiet anser att kostnaderna för socialnämndens uteblivna besparing ska tas från kommunens överskott. Sören Bergkvist (v) konstaterar att vänsterpartiet i kommunstyrelsen reserverade sig mot socialnämndens besparingskrav, men efter närmare redogörelse för förhållandena av socialchefen, ändrat inställning och anser att socialnämnden kommer att klara av sina uppgifter samt yrkar därför bifall till budgetförslaget. Sören Bergkvist (v) poängterar också att det inte finns några ålderskrav för att få särskilt boende. Per Tjerneld (m) anser att satsningen på konstgräs på Stålringens idrottsplats är klok, eftersom detta ökar nyttjandetiden och kompenserar för att Finnåsens fotbollsplan inte kommer att kunna användas. Satsningen på information om gästriketurism i Valbo kan leda till att turister lockas att besöka Hofors kommun och därmed ge intäkter. Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade.

20 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Yrkanden Kommunstyrelsens förslag. Hans Backmans (fp) yrkande på avslag för besparingskrav gällande 500 tkr för socialnämnden. Proposition Ordföranden föreslår att proposition först ställs på kommunstyrelsens förslag och därefter på Hans Backmans (fp) avslagsyrkande. Fullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Backmans (fp) avslagsyrkande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet om ett besparingskrav på 500 tkr för socialnämnden reserverar sig folkpartiet liberalerna och moderaterna.

21 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 133 Ks 154 Dnr BILDANDE AV KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG Ärende Vid kommunstyrelsens sammanträde har Ulf Sundin, Gästrike Inköp, presenterat en utredning om en eventuell sammanslagning av kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland. Redovisas fördelar och förutsättningar för en sammanslagning av de båda förbunden. Kommunstyrelsen har beslutat att processen med en sammanslagning av kommunalförbunden får fortgå i enlighet med utredningen. Till dagens sammanträde föreligger förslag till genomförande av gemensam inköpsorganisation för kommunerna som ingår i Gästrike Inköp respektive Inköp Hälsingland. För att verkställandet skall kunna ske krävs att fullmäktige i samtliga kommuner har antagit den nya förbundsordningen för Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, bilaga. I och med att förbundsordningen antagits i samtliga kommuner är det nya förbundet bildat. Rent praktiskt kommer de gamla förbunden under en övergångstid behöva drivas parallellt. Därför bör ledamöter i det nya förbundet vara desamma som i de nuvarande förbunden. De nuvarande förbunden träder i likvidation efter att de avtal som nu finns tecknade med respektive förbund förts över till det nya förbundet. Likvidation av nuvarande förbund kommer att ske under våren För år 2007 finansieras det nya förbundet enligt den budget som har fastställts av Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland. Denna budget finansierar även avvecklingen av nuvarande förbund. Beredning Inköp Hälsingland / Gästrike Inköp, skrivelse Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Komrev, konsultrapport, augusti 2005.

22 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kommunalförbundet Inköp Gävleborg bildas och ersätter kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland, att godkänna förbundsordning för det nybildade kommunalförbundet med tillhörande tolkningsdokument, att det nybildade förbundet för år 2007 finansieras enligt budget som fastställts av Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland, där även avvecklingskostnader ingår, att förlänga förordnandena för kommunens valda ledamöter och ersättare i styrelsen för Gästrike Inköpsförbund samt revisor för förbundet, tills dess förbundet har trätt i likvidation. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

23 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 134 Ks 158 Dnr NYA OCH ÄNDRADE TAXOR FÖR KONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN SAMT AV LIVSMEDEL OCH FODER Ärende Från miljö- och byggnadsnämnden föreligger förslag till nya och reviderade taxor för kontroll enligt miljöbalken samt av livsmedel och foder, bilaga. Nu gällande taxor inom miljöbalkens område har uppräknats med inflationen. För tillsyn över livsmedelshantering och foder gör en lagändring att kommunen måste ta beslut om helt nya taxor. Nya och ändrade timavgifter vid tillämpningen av taxorna skall också antas av kommunfullmäktige. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden, protokollsutdrag , 194. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till taxor för kommunens offentliga kontroll enligt miljöbalken samt av livsmedel och foder, att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall vara 650 kronor per timme kontrolltid för livsmedelstillsyn samt 620 kronor per timme för övrig tillsyn. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

24 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kf 135 Kf 122 Dnr INTERPELLATION ANGÅENDE PENSIONÄRERNAS RÄTT ATT ÄTA PÅ SERVICEHUSEN Ärende Från Kent Olsson (fht) föreligger interpellation till omvårdnadsnämndens vice ordförande Diana Blomgren angående pensionärernas rätt att äta på servicehusen. Beredning Kent Olsson (fht), interpellation Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. Föreligger svar från Diana Blomgren (s). Kent Olsson (fht) tackar för ett bra och uttömmande svar, men anser att frågan ändå kvarstår: När ekonomin är så god, varför får inte de äldre äta i servicehusen? Kent Olsson (fht) har också efterfrågat näringsidkares syn på den eventuella konkurrensen om matgäster från servicehusen och fått svaret, att de berörda personerna knappast utgör ett potentiellt kundunderlag för vanliga matserveringar. Diana Blomgren (s) upplyser om att dagens regler kräver ett positivt biståndsbeslut för att medge rätten att äta i servicehusen och upprepar att socialnämnden kommer att göra en regelöversyn. Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade.

25 Kommunfullmäktige Kf 136 Dnr MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE LOKALER FÖR HOFORS BMX ROLLER AND SKATE CLUB Ärende Från Hofors BMX Roller and Skate Club, gm föreligger medborgarförslag med önskemål om kommunens stöd angående lokaler för föreningens verksamhet. Beredning Medborgarförslag Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

26 Kommunfullmäktige Kf 137 Dnr INTERPELLATION ANGÅENDE UTÖKNING AV PLATSER I SÄRSKILT BOENDE Ärende Från Ingemar Kalén (kd) föreligger interpellation om hur kommunen arbetar för att utöka antalet platser i särskilt boende. Beredning I Kalén (kd), interpellation Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras av socialnämndens ordförande vid fullmäktiges februarisammanträde.

27 Kommunfullmäktige Kf 138 Dnr INTERPELLATION ANGÅENDE ANLÄGGANDE AV BOULEBANA I TORSÅKER Ärende Från Gunlög Nordström (mp) föreligger interpellation angående anläggande av en boulebana i Torsåker. Beredning G Nordström (mp), interpellation Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid fullmäktiges februarisammanträde.

28 Kommunfullmäktige Kf 139 Dnr ENTLEDIGANDEN FRÅN KOMMUNALA UPPDRAG Ärende Från Sara Lindberg (s) och Roland Zachrisson (s) föreligger hemställan om entledigande från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sara Lindberg (s) och Roland Zachrisson (s) entledigande från uppdragen, att hos länsstyrelsen hemställa om ny röstsammanräkning för utseende av nya ersättare i kommunfullmäktige efter Sara Lindberg (s) och Roland Zachrisson (s).

29 Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr MEDDELANDE Länsstyrelsen, beslut att Annelie Klang (s) utsetts som ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna efter Anna-Karin Lindström.

30 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 141 Dnr Vb 21 VAL TILL NÄMNDER OCH STYRELSER M M Valberedningen har enats om att föreslå val av ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser m fl för perioden Föreslås även följande turordningsprinciper för ersättarnas inträde som ordinarie ledamot. 1. Partitillhörighet 2. Partiblock (s-v-mp) resp. (m-c-fp-kd) 3. Närvarande ersättare Under valberedningens arbete har det framkommit att ytterligare tid behövs avseende val av ledamöter och ersättare i styrelserna för de kommunala bolagen, samt revisorer för bolagen och ombud till bolagsstämmor. Dessutom avvaktas med val av representanter till Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige, eftersom samordning ska ske med övriga medlemskommuner. Ordföranden föreslår att valberedningen, till kommunfullmäktiges sammanträde i februari, lämnar förslag på förtroendevalda i de kommunala bolagen samt till förbundsfullmäktige i Gästrike Återvinnare. Valberedningen godkänner ordförandens förslag. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagna principer för ersättares tjänstgöring. Kjell Höglin (s) lämnar under behandlingen av denna paragraf över ordförandeskapet för kommunfullmäktige till 1:e vice ordförande Diana Blomgren (s).

31 Kommunfullmäktige forts Kjell Höglin (s) redogör i egenskap av ordförande för valberedningen för arbetet i beredningen. Eftersom det föreligger svårigheter i samtliga partier att finna kandidater till alla poster föreslår Kjell Höglin (s) att valberedningen lämnar förslag till besättande av posterna i de kommunala bolagens styrelser vid fullmäktiges februarisammanträde. Kommunfullmäktige ska också nominera ledamöter till förbundsfullmäktige i Gästrike Återvinnare och Kjell Höglin (s) föreslår att fullmäktige i en senare paragraf tar ställning till de förslag som då lämnas. Eftersom valberedningens förslag till val är baserade på beräkningar enligt proportionellt valsätt och är lämnade under enighet mellan fullmäktiges partier föreslår Kjell Höglin (s) att valen sker med acklamation. Kjell Höglin (s) återtar ordförandeskapet för dagens fullmäktigesammanträde. Yrkanden Valberedningens förslag till turordning för ersättares tjänstgöring. Kjell Höglins (s) tilläggsförslag - att valberedningen lämnar förslag till val till de kommunala bolagens styrelser vid fullmäktiges februarisammanträde - att fullmäktige vid dagens sammanträde nominerar ledamöter till förbundsfullmäktige för Gästrike Återvinnare - att valen till nämnder och styrelser mm vid dagens sammanträde sker med acklamation Proposition Ordföranden föreslår att proposition ställs på yrkandena i redovisad ordning. Fullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställda propositioner finner ordföranden bifall till samtliga yrkanden. Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag samt Kjell Höglins (s) tilläggsyrkanden.

32 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 142 Dnr Vb 22 VAL AV 5 REVISORER FÖR DEN BORGERLIGA KOMMUNEN, TILLIKA REVISORER FÖR KOMMUNENS FONDER, FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till revisorer utse Anders Brenander (m), ordförande, Björkåsvägen 7, Hofors, Britt Lindgren (c), Prästhyttevägen 22, Torsåker, Gunnel Önnhall (kd), Faluvägen 25, Hofors, Lars Forsling (s), Algatan 8, Hofors, Eva-Lise Berglund (s), Hantverkargatan 16, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

33 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 143 Dnr Vb 23 VAL AV 11 LEDAMÖTER OCH 11 PERSONLIGA ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Marie-Louise Dangardt (s), ordförande, Furuvägen 25, Hofors, Sören Bergqvist (v), vice ordförande, Villavägen 11, Hofors, Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Tomas Fröjd (s), Ågatan 35, Hofors, Sylvia Abramsson (s), Åkervägen 9, Hofors, Gunlög Nordström (mp), Hyttbacksvägen 22, Torsåker, Alf Persson (m), Krönvägen 46, Hofors, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Lennart Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, Hans Larsson (c), Herrgårdsvägen 7, Torsåker, Kent Olsson (fht), Läxvägen 7, Hofors, att till personliga ersättare utse Carina Axling (s), Acktjärnsgatan 20, Hofors, Therese Rajaniemi (v),granitvägen 13, Hofors, Patrik Nordström (s), Fjällgatan 24, Hofors Magnus Andersson (s), Silvergruvvägen 15, Torsåker, Diana Blomgren (s), Anders Ers väg 1, Hofors, Lars-Göran Söderström (s), Ängkärrsgatan 1 A, Hofors, Rolf Ekström (kd), Götesbergsvägen 2, Torsåker, Björn M Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker, Göran Östlund (fp), Lillågatan 8, Hofors, Jan Karlsson (c), Faktorsgatan 4, Hofors, Pär Åslund (fht), Eriksgatan 18, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

34 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 144 Dnr Vb 24 VAL AV 9 LEDAMÖTER OCH 9 PERSONLIGA ERSÄTTARE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Kenneth Axling (s), ordförande, Acktjärnsgatan 20, Hofors, Torbjörn Jansson (s), vice ordförande, Acktjärnsgatan 7, Hofors, Birgitta Lööf (s), Villavägen 3, Hofors, Patrik Nordström (s), Fjällgatan 24, Hofors, Therese Rajaniemi (v),granitvägen 13, Hofors, Josephine Yawe (kd), Bergsgatan 4, Hofors, Göran Östlund (fp), Lillågatan 8, Hofors, Henrik Björkman (c), Spjutängsvägen 30, Torsåker, Carina Larsson (fht), Hubobanan 9, Hofors, att till personliga ersättare utse Thomas Nordlund (s), Kanalgatan 9, Hofors, Anna Källman (s), Ängkärrsgatan 22, Hofors, Camilla Haglund (s), Persfallsvägen 12 A, Hofors, Maine Westin (s), Pelarvägen 5, Hofors, Gunnar Lindberg (mp), Vitsippsvägen 10, Hofors, Karin Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker, Marita Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, Håkan Eriksson (c), Ältebovägen 23, Torsåker, Mikael Larsson (fht), Hubobanan 9, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

35 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 145 Dnr Vb 25 VAL AV 9 LEDAMÖTER OCH 9 PERSONLIGA ERSÄTTARE I SOCIALNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Diana Blomgren (s), ordförande, Anders Ers väg 1, Hofors, Magnus Andersson (s), vice ordförande, Silvergruvvägen 15, Torsåker, Maria Pärssinen (s), Ågatan 48, Hofors, Binita Paues (s), Bergsgatan 12, Hofors, Birgit Winges (v), Bergbyvägen 29, Torsåker, Rosa Maria Garcia Neves Lundin (kd), Bergbyvägen 13, Torsåker, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Helena Wikström (c), Spjutängsvägen 2, Torsåker, Anitha Näsström (fht), Staketgatan 9, Hofors, att till personliga ersättare utse Carina Axling (s), Acktjärnsgatan 20, Hofors, Eva Henning (s), Göklundsvägen 1 A, Hofors, Herbert Hedström (s), Västerleden 4, Hofors, Lars Lilja (s), Låtvägen 7, Torsåker, Berit Bergström (mp), Sturetorpsvägen 1, Hofors, May Hedlund (fp), Nyhyttevägen 35, Torsåker, Daniel Nyström (m), Gammelgårdsvägen 5, Hofors, Ingrid Andersson (c), Råbackavägen 31, Torsåker, Gunilla Åslund (fht), Eriksgatan 18, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

36 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 146 Dnr Vb 26 VAL AV 7 LEDAMÖTER OCH 7 PERSONLIGA ERSÄTTARE I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Sylvia Abramsson (s), ordförande, Åkervägen 9, Hofors, Gunnar Bergkvist (s), vice ordförande, Ängkärrsgatan 12 A, Hofors, Eero Luusua (v), Fjällgatan 12, Hofors, Bojan Petrovic (mp), Södra Esplanaden 57, Hofors, Per Tjerneld (m), Hästbovägen 15, Torsåker, Per Berglund (c), Götesbergsvägen 5, Torsåker, Broor Sundin (fht), Prästhyttevägen 14, Torsåker, att till personliga ersättare utse Viola Halfars (s), Rönningsgatan 30 B, Hofors, Ing-Marie Möller-Andersen (s), Gamla Landsvägen 2, Torsåker, Carl-Olof Svedberg (s), Låtvägen 2, Torsåker, Lars-Göran Lundqvist (s), Faluvägen 32, Hofors, Sven-Erik Andersson (kd), Råbackavägen 31, Torsåker, Folke Strömvall (fp), Ängkärrsgatan 9 B, Hofors, Mikael Larsson (fht), Hubobanan 9, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

37 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 147 Dnr Vb 27 VAL AV 5 LEDAMÖTER OCH 5 PERSONLIGA ERSÄTTARE I VALNÄMNDEN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Ann-Cathrin Sundberg (s), ordförande, Björkhagsgatan 28, Hofors, Ulla Sahlström (s), vice ordförande, Stålgatan 24, Hofors, Ingegerd Cliffoord (v), Hagmarksgatan 45, Hofors, Ingrid Elevall (fp), Fältgatan 18, Hofors, Per-Erik Schelin (m), Borgvägen 39, Hofors, att till personliga ersättare utse Ritva Noresson (s), Kolargatan 1 B, Hofors, Gunlög Nordström (mp), Hyttbacksvägen 22, Torsåker, Ingemar Kalén (kd), Åkervägen 23, Hofors, Ulla-Maj Stenbacka (c), Särstavägen 5, Torsåker, Broor Sundin (fht), Prästhyttevägen 14, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

38 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 148 Dnr Vb 28 VAL AV 3 LEDAMÖTER I VÄNORTSKOMMITTÉN FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Maine Westin (s), sammankallande, Pelarvägen 5, Hofors, Pia Möller-Andersen (s), Olanders väg 3, Torsåker, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

39 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 149 Dnr Vb 29 VAL AV 1 ÖVERFÖRMYNDARE OCH 1 ERSÄTTARE FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till överförmyndare utse Ingrid Pettersson (s), Faktorsgatan 11, Hofors, att till ersättare utse Hans Hellström (s), Krönvägen 36, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

40 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 150 Dnr Vb 30 VAL AV 7 NÄMNDEMÄN I GÄVLE TINGSRÄTT FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till nämndemän utse Ing-Marie Möller-Andersen (s), Gamla Landsvägen 2, Torsåker, Annelie Klang (s), Granitvägen 2, Hofors, Patrik Nordström (s), Fjällgatan 24, Hofors, Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, Ziita Eriksson (m), Bergviksvägen 8, Hofors, Mats Norlin (c), Lövsjövägen 55, Torsåker, Christer Sundin (fht), Prästhyttevägen 14, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

41 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 151 Dnr Vb 31 VAL AV 6 GODEMÄN TILL FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till gode män för tätortsförhållanden utse Christer Ekendahl (s), Vibyhyttan 2287, Torsåker, Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, Hofors, Lennart Elfström (fp), Forsvägen 59, Torsåker, att till gode män för jordbruks- och skogsbruksfrågor utse Jörgen Eliasson (s), Blockvägen 18, Hofors, Per Tjerneld (m), Hästbovägen 15, Torsåker, Per Enoksson (c), Anders Ols väg 14, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

42 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 152 Dnr Vb 32 VAL AV 3 OMBUD OCH 3 PERSONLIGA ERSÄTTARE TILL FÖRBUNDSMÖTE MED GÄVLEBORGS KOMMUNER OCH LANDSTING FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, Hofors, Ingemar Kalén (kd), Åkervägen 23, Hofors, att till personliga ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Curt Österberg (v), Acktjärnsgatan 21, Hofors, Björn M Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker, Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

43 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 153 Dnr Vb 33 VAL AV 3 LEDAMÖTER OCH 3 PERSONLIGA ERSÄTTARE TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE I REGIONFÖRBUNDET GÄVLEBORG FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, Hofors, Ingemar Kalén (kd), Åkervägen 23, Hofors, att till personliga ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Curt Österberg (v), Acktjärnsgatan 21, Hofors, Björn M Mohlin (m), Östansjövägen 83, Torsåker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

44 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 154 Dnr Vb 34 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 PERSONLIGA ERSÄTTARE I FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Bertil Holst (s), Värnavägen 5, Hofors, att till personliga ersättare utse Ragnar Elevall (fp), Fältgatan 18, Hofors, Anita Karlsson (v), Bryggargatan 2, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

45 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 155 Dnr Vb 35 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE I FÖRBUNDSDIREKTIONEN FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamot utse Kjell Höglin (s), Kapellgatan 38, Hofors, att till ersättare utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

46 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 156 Dnr Vb 36 VAL AV 1 REVISOR FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att val sker vid februarisammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

47 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 157 Dnr Vb 37 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 PERSONLIGA ERSÄTTARE I STYRELSEN FÖR HOFORS INVEST FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamöter utse Marie-Louise Dangardt (s), Furuvägen 25, , Hofors, Eira Källgren, Hofors kommun, Hofors, att till personliga ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, Ulf Back, Hofors kommun, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

48 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 158 Dnr Vb 38 VAL AV 1 REVISOR FÖR HOFORS INVEST FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att val sker vid februarisammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

49 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 159 Dnr Vb 39 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE I STYRELSEN FÖR HOFORS FOLKETS HUSFÖRENING FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ledamot utse Bertil Holst (s), Värnavägen 5, Hofors, att till ersättare utse Diana Blomgren (s), Anders Ers väg 1, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

50 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 160 Dnr Vb 40 VAL AV 1 REVISOR OCH 1 ERSÄTTARE FÖR HOFORS FOLKETS HUSFÖRENING FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till revisor utse Carin Homann, Hofors kommun, Hofors, att till ersättare utse Harry Assmundson, Hofors kommun, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

51 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 161 Dnr Vb 41 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 SUPPLEANT TILL HOFORS FOLKETS HUSFÖRENINGS BOLAGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors, att till ersättare utse Maria Östlin (s), Björkhagsgatan 16 B, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

52 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 162 Dnr Vb 42 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 SUPPLEANT TILL X-TRAFIK AB BOLAGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, att till suppleant utse Diana Blomgren (s), Anders Ers väg 1, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

53 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 163 Dnr Vb 43 VAL AV GÄSTRIKERÅDETS STYRGRUPP SAMT RÅDSMÖTET Eftersom Gästrikerådet kommer att ombildas under år 2007 föreslår valberedningen att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande ledamöter och ersättare i Gästrikerådets styrgrupp samt Rådmötet omväljes tills vidare. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

54 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 164 Dnr Vb 44 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 ERSÄTTARE TILL NORRSKEN AB BOLAGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, att till ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

55 Kommunfullmäktige Valberedningen Kf 165 Dnr Vb 45 VAL AV 1 OMBUD OCH 1 ERSÄTTARE TILL KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA FÖR PERIODEN Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud utse Sören Bergqvist (v), Villavägen 11, Hofors, att till ersättare utse Torbjörn Jansson (s), Acktjärnsgatan 7, Hofors. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef

Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00. Se bilagd närvarolista. Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-01-21 1 (1-19) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.00 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Torbjörn Jansson och Lennart Elfström Kommunkansliet,

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2007-05-21 62 (62-87) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-20.00 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Anders Brenander, revisor 55 Harry Assmundson,

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2007-09-17 112 (112-141) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.35 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare 87-103 Eira Källgren, kommunchef, sekreterare 86 Robert Källberg,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Datum Tid kl 08:15-12:20 Plats Granvägen 2 Närvarande Se sidan 2 Ziita Eriksson (M) Justeringens plats och tid 2010-12-06 Justerade paragrafer 138 -- 158 Sekreterare Kristina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 31 augusti, 2014 klockan 18.00 19.00 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Chatarina Ståhl (S) Olle Thorell (S) Johanna Skottman

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer