Infcpoq" ordernr. SR002417k Kundnr Journalnr, Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e de Wavre 1945 B-1160 BRUSSELS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infcpoq" ordernr. SR002417k Kundnr. 4695014062 Journalnr, 25160096. Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e de Wavre 1945 B-1160 BRUSSELS"

Transkript

1 I ordernr. SR002417k Kundnr Journalnr, LAt roboten g6ra jobbet : Allt om Triidg6rd Nr 7, sidan 93,94,95,96 Stikord: Robomow Infcpoq" Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e de Wavre 1945 B-1160 BRUSSELS Killa: Allt om Trddgird Upplaga t tgivningsort Lln Frekvens Politisk terg Telefon Hemslda Gopyright Stockholm Riks 15lAr bonnier.se Allt om TrddgArd Infopaq Adress Telefon Fax Hemsida Kungsgatan 18 SE Stockholm (0)

2 ,i.i,! J \_ f3.d ' '( f,f,i ; 'ri#$.i :e t,. t * t-: a;- '?, rt" t '"",-r' " %*dbo l\ e testade maskinerna fran I I Husqvarna, Robomow, Viking Y och Wiper hiller alla en h6g kvalitetsnivi med bra klippresultat. Husqvarna ar bast i test fcir att den har ett bra klippresultat och samtidigt dr ldtt att anvinda. Den har latatkomliga reglage, ett enkelt menysystem och ' "ffi$ ;''$ *d'*'*'",o O--# hanterbart format. Robomow och Vikins har bist klippkapacitet och ir funktions] rika, men har ett mer komplext menysystem. De dr dessutom stdrre och vliger mer. Wiper dr ett intressant alternativ, med ett kompakt format men en ganska svaravldst display och sma funktionsknappar baktill pi klipparen. '*1' *.& '''* F*.t'*- -! 4 t]

3 t HUSOVARNA AUTOMOWER 22OAC Tomtyta: I 800 kvm. Klippbredd: 22 cm. Klipphiijd:20-60 mm. Mitt 71 x 55 x 30 cm. Vikt: 10 kg inktbatteri. Batteri: N MH 18V. 2,2 Ah. Kiipinfo: , husqvarna.se. Pris: kr. OMDOME Den 6r inte s6 tung och har ett bra grepp ner man vilt tyfta den. Instatlationen g5r snabbt och 5r enkel. En 20 meter lsng laddkabet ger mdjtighet titt en flexibet ptacering av [addstationen. Disptayen iir tydtigt ptacerad pa ovansidan, och med hjiitp av en ratt rir det tiitt att Sndra ktipphdjden. EaAi L k^t/ FUNKTIONER Roboten hittar enkett titl taddstationen tack vare en sensor, och behover inte atttid ta t6nga v6gen tittbaka via grdnskabetn. Det finns veckoprogram, olika startriktningar frsn taddstationen, tv3 ktipphastigheter och en extra taddkabet. ROBOMOW RL2000 Tomtyta: 2000 kvm. Klippbredd: 53 cm. Klipphiijd:26-63 mm. M6tt:89x66,5x31,5 cm. Vikt: 38 kg inkt batteri. Batteri: Bty/syra 2xI2Y, 20 Ah. Kiipinfo: 077 L , robomow.se. Pris: kr. Med gummerade ytor bade fram och bak dr Robomows skal skyddat mot repor och stotar. inens tyngd och storlek fdrsv6rar smidig fcirflyttning och fdrvaring. Montering och installation 6r enkel och den l6ttldsta manuunderlettar ocks5. Laddkabetn dr 17 meter t6ng. Denna modell s6tjs Sven under namnet City 120 med n6got t6gre pris, tdgre batterikapacitet och enktare miukvara. Modetlen dr funktionsrik, fcirutom tidschema fi nns praktiska hjdtpfunktioner som barnt6s och psminnelse om knivbyte. Dessutom har den btand annat regnsensor, manuetl styrning samt ecotdge for tdngre driftstid. VIKING MI 555C Tomtyta: 2000 kvm Klippbredd: 53 cm. Klipphiijd: mm. Mitt:89x67x32 cm. Vikk 38 kg inkt batteri. Batteri: Bty/syra 2xI2V,20 Ah Ktipinfo: O3O , stiht.se. Pris: kr. Maskinen 6r identisk med Robomow. Funktioner, menysystem och batterikapacitet dr tikvdrdiga. Skalet och laddstationen skitjer sig bara 5t i fdrgsdttningen. Vissa tittbehcir som laddtransformator, mdtsticka och bruksanvisning skitjer sig 6t i utformning, men inte tittriicktigt mycket f6r att ptverka betygsdttningen. Preci som Robomow dr modellen funkionsrik. Forutom tidschema finns praktiska hjdtpfunktioner som barnt6s och p3- minnetse om knivbyte. Dessutom har den bland annat regnsensor, kan styras manuettt och har ett eco-tdge for tdngre driftstid. Laddkabetn dr 17 meter t6ng. WIPER RUNNER x (BASTC) Tomtyta: 1800 kvm. t Ktippbredd:25 cm. Klipphiijd:20-56 mm. Mett 61x41 x 26,5 cm. Vikt; 12 kg inktbatteri. Batteri: Lithium 25,2 V, 6,9 Ah. Kiipinfo: , wrper.se. Pris: kr. Runner X, etter som den ocks6 katlas Wiperunner basic, har ett kompakt format som g6r den tdtt att flytta och vinterfcirvara. Disptay och regtage 5r sv6ravl5sta med deras ptacering pa bak- "r, sidan. lnstatlationen dr snabb och enkel. Laddkabetn 6r bara I meter vilket begrdnsar ptaceringen av basstationen. Den har veckoprogram men dr i civrigt begrdnsad i sitt funktionsutbud. Den har en regnsensor, och titt taddstationen medfotjer en plastk6pa som dr ett praktiskt skydd under taddning. Manua[en dr kortfattad och tite sv6rtdst. WIPER BLITZ Tomtyta: 700 kvm. Klippbredd: 22 cm. Klipphiijd: mm. M6tt: 40,9x 19,9 x 33,5 cm. Vikt: 8 kg inkl batteri. Batteri: Lithium 25,2 V 6,9 Ah. Kiipinfo: , wiper.se. Pris: kr., ";"""""" Denna fyrhjuting dr titen och enkel att tyfta den med de tvii handtagen p5 ovansidan. Funktionsknapparna sitter tiittdtkomtiga upptitt. Instatlation behcivs inte da den inte har laddstation och grdnskabe[. St"hh i'ryv'wll4^/tn'at Utan laddstation behdver den flyttas manuettt for taddning. Den navigerar genom att vdnda d6 den kdnner av naturtigt motst6nd. Detta krdver en viss typ av tomt ddr det finns upphcljda avgransntngar.

4 .* KVALITET KAPACITET PRlsVARDHET PLUS MINUS Om roboten krockar med murar elter trdddck btir det snabbt syntiga repor pii skatet. De sm5 knivbtaden dr kdnstiga fdr smdttar, men igengdtd enkla att byta och flera extra btad medfotjer. Generellt kdnns kvatiteten hog. En liten men viktig detatj dr spikarna for grdnskabetn som 5r mycket hattbara och klarar att stss ner i h6rd iord. De srna och vassa knivbtaden gdr klippningen effektiv, den ktarar att ktippa iiven n8r det iir btott. Ktipptiden dr kort, upp tilt 90 minuter innan den behover laddas cirka en timme. Det gor att den m6ste ut och in fran taddstationen relativt ofta. Priset 5r iniv6 med andra modetter fcir samma tomtstortek. TystgSende och enkel att anv6inda. Skarpa btad som dr enkla att byta. Tiliga ptastspikar, tdtttdst disptay och manua[. Tydtig stoppknapp och enkett att regtera ktipphdjden. Kdnstiga knivbtad, kort ktipptid och tdttrepat ska[. Maskinen har en hog kvatitetskdnsta tack vare sitt tdtiga skal med gummerade ytor. Spikarna for grdnskabetn dr h6ttbara men miste st6s ner rakt for att inte risker att gii av. Laddstationen bestsr av flera sektioner som monteras ihoo. vitket kdnns nsgot briicktigt. Robomow 5r, tiltsammans med Viking, testets mest effektiva ktippare tack vare [6ng klipptid per taddning samt tre knivblad som ger en vdl titttagen ktippbredd. Ktipparen 5r prisvdrd tack vare hog kapacitet och msnga funktaoner. Men den er bdde tung och skrymmande vid vinterf6rvann8. Robust skal. Gummerad fram och bak, ldttanvdnd mdtsticka, trittteist manual och t6ng ktipptid. Titttagen ktippbredd. Funktionsrik. Tung, med skrymmande format. Klen montering av taddstation Kdnsl av hog kvatitetack vare det tstiga skatet med gummerade ytor. Spikarna frir grdnskabetn dr hdttbara men m6ste st6s ner rakt fdr att inte risker att ga av. Laddstationen bestar av flera sektioner som tyvdrr inte 5r s6 h6ltbara i monteringen. Detta 5r, precisom Robo. mow, testets mest effektiva ktippare tack vare [6ng ktipptid per taddning samt tre knivbtad som ger v5[ tirr tagen ktippbredd. Viking erbjuder en hel det fcir sitt pris. Den har h6g kapacitet och dr funktionsrik, men 5r bsde tung och skrymmande att fcirvara. Robust skat. Gummerad fram och bak. Ldttanvdnd mdtsticka, tdtttdst manuat, ting ktipptid och vdt titttagen ktippbredd. Funktionsrik. Tung, och med skrymmande format. Kten montering av taddstation. Robotgrdsktipparen kiinns robust och ett greppvdntigt st6tr6r gcir den tdtt att tyfta. Laddstationens transformator 6r komptex med tv6 separata enheter. En effektiv modell med cirka fyra timmars ktipptid per taddning och med retativt hdg klipphastighet. Priset dr i niv6 med andra isamma storleksklass, och modetten har sin styrka idet kompakta formatet, driftstiden och det praktiska fcirvaringshuset. Ddremot har den inte s6 m6nga funktioner. Ldng drifttid och kompakt format. Greppvdntigt handtag. Forvaringshus och regnsensor. SvEravtdst disptay och funktionsknappar. Komplex taddare, kortfattad manuat. Sva- Sjdtva maskinen 6r robust i sitt utforande, men laddkt6mmorna sitter ostadigt pd robotens taddkontakter.,* -9i r Den titta storteken vilseteder n6got, den h6r titta tuffingen dr overraskande effektiv i hogt grds. Den har tdng drifttid per taddning och de kraftiga hjuten fungerar bra p6 ojdmnt undertag. Detta 5r en av de enklaste modetlerna igenren robotgrdsktippare. Priset dr ndstan hdtften av de dvrigas priser i testet, men samtidigt 5r utbudet av funktioner begrdnsat. Har tomten bra avgr6nsningal dr den ett spdr Snabb start. Kraftfutt och effektiv fiir sin stortek. Ftyttbar, f6 funktioner. Bristfeittiga taddkontakter. Krdver naturtigt avgr6nsat omrsde. Begrdnsad ktipphrijg

5 En sj6lvst6ndig och idogt arbetande liten maskin. noeoronasxltppare drivs med batreri och laddas i en basstation. Runt grasmattans kanter ldgger man en kabel som man kopplar till basstationen. Kabeln fungerar som en grdns och som navigeringshjilp sa att roboten hittar tillbaka till laddstationen. Skulle roboten stbta mot ett hinder stannar den och andrar riktning. Elf<irbrukningen for en robotgrasklippare dr ungef,ir pi en glodlampas nivi. Robomows laddstation till exempel, fcirbrukar 6o watt ndr roboten laddas och runt 9 watt f<ir drift av grdnskabeln. Precis som pa en vanlig grdsklippare kan man justera klipphojden. Tanken dr att en robotgrasklippare ska arbeta kontinuerligt, och att griset ska bli klippt redan efter nagra millimeters tillvixt. Det klippta grdset fhr ligga kvar och bli ndring genom {tirmultning. Pi de mer avancerade modellerna gar det att stllla in ett schema ltir klippningen. Man kanske inte vill att den klipper pa helgerna ndr man ir hemma, eller att den bara ska klippa pi eftermiddagar. Det gar att styra med hjiilp av programmenng. Viilj modell med marginal De flesta tillverkare har flera olika modeller i sitt utbud. En utgingspunkt dr hur stor yta som ska klippas, alternativt hur komplext tradgarden Ar utformad. Om roboten ska navigera i tranga passager och pi ojimn yta krdvs h<igre prestanda och en mer avancerad modell. Ett tips dr att vilja modell med marginal: Om en maskin har kapacitet fcir r ooo kvadratmeter och det ir si stor tradgirden dr, kan det innebdra att den maste vara iging i princip hela tiden fijr att klara hela ytan. Vdljer man en modell med h6gre kapacitet finns marginal. Likadan maskin under skalet Nir man granskar olika varumdrken visar det sig att det under skalet i flera fall doljer sig maskiner frin samma fabrik. Skalens utformning, liksom kartonger och bruksanvisningar, iir individuella och ibland finns det iven sma skillnader i laddare och tillbehcir. Men prestandan ir densamma, och stir man infcir till synes likadana maskiner kan man tryggt vdlja mirke efter egna preferenser. I