Manual sågstyrning. Ordförklaringar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual sågstyrning. Ordförklaringar:"

Transkript

1 Manual sågstyrning Styrningen bestar av en PLC med snabbräknare, och en terminal för programmering och visning av olika tillstånd. Terminalen visar 4 textrader med vardera 20 tecken och kan lagra ett flertal användarprogram. Det är möjligt att få andra terminaler med större och fler tecken. Det är också möjligt att koppla den till dator. Menyerna kan ändras efter önskemål. Terminalen varnar vid felaktiga inmatningsvärden. Ordförklaringar: Relativmått (kedjemått) är det vanliga sättet att såga, materialet matas fram och sågas i de mått och antal som skrivits in i programmet. Påskjutaren rör sig framåt med måtten i programmet oavsett varifrån den startade. Relativmått (kedjemått) minus eller utåt kan programmeras, påskjutaren rör sig bakåt med det programmerade måttet oavsett varifrån den startade. Det är en specialfunktion Absolutvärden (eller fixpositioner) är när påskjutaren ska positioneras till en bestämd plats. Det programmerade måttet är mellan påskjutaren och klingans baksida. Vill man såga en skiva t. ex. 300 mm bred så blir påskjutaren ett anhåll. Det unika med denna styrningen är att körningen kan startas på valfri plats på en skiva, man kan blanda absolutmått och kedjemått helt fritt och att kedjemått kan programmeras i rörelse bakåt. Vamligtvis sågas skivor med ett fast mått på renskär men det kan också vara så att man vill ha ett renskär på annan plats. Det kan vara en skada, eller att skivan har någon pålimmad yta som kan vara innanför eller utanför kanten, eller kanske skivan behöver en mönsterpassning. Det är inte lätt att ändra måttet för renskär eftersom det finns i någon parameterlista och kräver val genom flera menyer och lösenord för att nå. Med denna styrningen så kör man skivan manuellt till lämpligt läge,sågar sedan manuellt och startar därefter programmet. De som har använt gamla styrningar känner igen detta. Istället för att såga rent manuellt så kan ett program startas där första steget är en sågning utan förflyttning. Det kan vara svårt att se var man ska såga rent om sågbalken skymmer, det kan lösas med fixposition eller lämpligast med kedjemått baklänges. Framför sågbalken någonstans görs en linje, ritad i bordet, skugglinje eller ett riktljus. Skivan körs manuellt fram eller tillbaka och med hjälp av linjen väljs var snittet ska vara. Därefter startas programmet där första raden innehåller ett minusmått som är avståndet mellan linjen och sågklingans baksida, påskjutaren backar och efter sågning så fortsätter programmet som vanligt. Finns det gripklor så följer skiven med bakåt, utan klor måste skivan skjutas in mot påskjutaren, hur det programmeras se beskrivning av F- funktioner. Programkörning: F- funktioner styr hur frammatning och sågning utförs. Normalt så matas skivan fram och sågas och det upprepas så länge programmet varar. Det kan vara ett problem om man sågar stora skivor då den sågade skivan skjuts ut utanför bordet av nästa skiva, då gäller det att sågaren hinner plocka undan. Då kan F2, F3 eller F4 användas. Med F2 så matas skivan fram men sågas först efter att en knapp eller fotpedal för sågninghar påverkats. Med F3 så trycks en knapp så matas skivan fram och sågas och med nästa knapptryckning startas nästa frammatning och sågning. F4 gör att både frammatning och sågning görs med knapptryckning. 1

2 Något som avgör vilka funktioner som används beror på om sågen har gripklor eller inte. Finns de inte och om påskjutaren positionerar bakåt så är det olämpligt om sågningen startar direkt eftersom skivan ska hinna skjutas in mot anhållen. Används absolutpositioner så används F5 till F8, start av påskjutarens rörelse och sågning är samma som ovan beskrivits. Funktionerna kan blandas i sågprogrammet, tänk på att sågfunktionerna gäller efter påskjutarens rörelse och att programstegsfunktionerna gäller för start av nästa programsteg. Manuell körning: Under menyn Man så ställs påskjutaren med att skriva in ett börvärde och sedan trycka programstart på F- tangent eller samma yttre knapp som startar programkörning. Sågning startas manuellt. Körs påskjutaren med yttre knappar för rörelse framåt och bakåt så ändras är- värdet, det visar påskjutarens läge. Det har används när helt ovana personer använder sågen för enkla sågningar. Måttfel: Händer det att påskjutaren inte stannar i rätt position så indikeras det på terminalen och sågning utförs ej. Felet kan korrigeras med att köra om stället eller justera med yttre knappar för påskjutarrörelse. Måttfel förekommer oftast vid mekaniska fel Med de äldre styrningarna sker ingen felindikering alls utan materialet sågas som vanligt, på senare styrningar stannar programkörningen utan någon förklaring. I dena styrningen visas Är och Börvärde så man ser direkt hur stor avvikelsen är. Mer om styrningar, se meny PGM och meny Man. Körs ett program kan man stoppa det och gå in på manuellt, meny man, och göra en förflyttning, kan vara användbart för att inpassa mönster eller vid skadade skivor. 2

3 Menyer Vid spänningspåslag visas en grundmeny med namn på sågen samt datum och klockslag. Underst visas Pgm, Status samt Man, det hänvisar till F-tangenterna inunder och vilka menyer som väljs. När en meny väljs så visar understa textraden olika funktioner för F- tangenterna. Det finns F- tangenter utanför displayen till höger och vänster, i grundmenyn leder F5 till parametermeny. Förväxla inte F- tangenter med F- funktioner! F1 startar programkörning i vissa fall. F2, F3 och F- deras funktioner beskrivs av texten ovanför dem i dispalyen. I undermenyerna kan man bläddra upp och ned med F1 och F5. Displayen visar 4 rader åt gången men menyn kan innehålla fler och då växlar visningen. För att gå tillbaka i menyer tryck MAIN, då kommer man direkt till grundmenyn. För att nå alla värdena i menyerna använd piltangenterna upp, ned, vänster och höger. Värden som mått och antal ändras med att skriva in nya och bekräfta med Enter. Ångrar man en inskrivning tryck Main. Står markören på ett värde och man trycker en siffertangent markeras ett inskrivningsläge, har man råkat hamna på fel ställe eller ångrar sig så återgår tidigare värde med Main. Varje meny beskrivs nedan. Lysdioder L1 till L5 indikerar olika förlopp. L1 röd indikerar att program körs. L2 grön visar att påskjutaren ska röra sig inåt. L3 grön visar att påskjutaren ska röra sig inåt L4 grön visar att påskjutaren ska röra sig med den låga hastigheten. L5 grön visar sågning, blinkande att styrningen väntar på operatörens sågstart, se funktioner för sågning. L5 röd blinkande visar att måttet inte stämmer, se vidare hur det löses på beskrivning över manuell meny. 3

4 Meny PGM Programmering Det finns 10 programsteg, var och ett innehåller mått, antal samt funktion. Ska t.ex. en skiva sågas upp i 5 st 200 mm breda remsor så skrivs: L: 200 A: 5 F1 Följande programsteg kan innehålla andra mått och antal. Ett programsteg som har antal lika med 0 hoppas över. Det liknar de gamla programverken med tumhjulsomkopplare. På dessa hade man kanske 6 steg. Det första oftast ett mått för renskär och några av de andra eller alla stod på ofta återkommande mått. Man valde steg med att mata in antal 0 i steg som inte användes och att stega fram i programstegen med en knapp. Det är lite omständigt om man behöver ändra mått ofta på tumhjulsomkopplare. Det finns också styrningar med LED- siffror där man ändrade värden för varje siffra med två knappar, en för att räkna upp och en för att räkna ner. På de styrningarna användes också tekniken med antal 0 och framstegning. Programkörningen avslutas efter att alla steg med antal mer än 0 har avslutats, stegräknaren går till steg 1 och då krävs knapptryckning för att starta om programmet igen. Det speciella med styrningen är att sågaren har kontroll över all positionering. I nyare styrningar förekommer absolutpositioner men de kan inte kontrolleras. I dessa anges skivans dimensioner samt längs eller tvärsågning. En såg som matas framifrån och som har gripklor startar med en rörelse bakåt till ett mått som beror på skivans mått samt mått för renskär. Funktioner Pgmsteg Sågning Kedjemått F1 auto auto Se beskrivning om lysdioder. F2 auto man F3 man auto F4 man man Absolutposition F5 auto auto F6 auto man F7 man auto F8 man man F9 till F16 är avsedda för framtida specialfunktioner, då ska styrprogrammet programmeras om. Programsteg: auto betyder att nästa programsteg startas som vanligt, Man, manuellt, att sågaren påverkar en knapp eller annat för att starta nästa programsteg. Sågning man betyder att sågningen startas först efter påverkan på knapp eller pedal. Antal: Högsta antal är 99st. För absolutmått och kedjemått så är det endast antal 1 som kan användas, därför ändrar styrningen antalet till ett om något annat skrivs in. Det kan hända att korrigeringen inte sker direkt, se beskrivning om menyn Status. 4

5 Programeringsexempel Skivan körs till första snitt manuellt eller på gränsläge: L: 300 A: 2 F1 L: 500 A: 1 F1 L: 180 A: 6 F1 Efterföljande 7 steg har antal 0 Först sågas 2 remsor 300mm breda, 1 som är 500mm och sist 6 st 180mm breda. När tredje programsteget är klart ser styrningen att steg 4 till 10 innehåller antal 0 och återvänder till steg 1 Så som med gripklor som matas framifrån: L: 1200 A: 1 F5 L: 400 A: 3 F1 Skivan backas och renskärs, därefter sågas 3 st 400mm breda Såg som matas framifrån men utan gripklor: L: 1200 A: 1 F6 L: 400 A: 3 F1 Skillnaden är att påskjutaren backar, sågaren skjuter in skivan mot påskjutarens anhåll och startar första sågningen manuellt. Längs och tvärsågning med gripklor: L: 2200 A: 1 F5 L: 580 A: 2 F1 L: 580 A: 1 F3 L: 1200 A: 1 F5 L: 500 A: 2 F1 Funtionstangenterna F2, F3, F4 är recepthantering, d.v.s lagra och hämta program. 5

6 Meny status Menyn visar vad som händer under programkörning. Översta raden visar vilket programsteg som körs, F- funktion, samt kedjemått. Andra raden visar antalet snitt i varje steg, på raden inunder visas hur många snitt som gjorts. Andra raden visar också börvärde för varje snitt och på raden inunder påskjutarens ärvärde. Stannar påskjutaren i fel läge syns avvikelsen direkt. Körs påskjutaren och programmet innehåller ett kedjemått visas måttena med samma differans hela tiden. Blir det måttfel Understa raden visar meny för F- tangenterna 2 till 3. På den här menyn används även F- tangenten längst till vänster för att starta programsteg eller sågning beroende på styrningens utförande. Annars används den på andra undermenyer till för att bläddra upp F- tangenten Reset stannar programkörningen, påskjutaren stannar och programmet hoppar till första steget. F- tangenten Steg1 sätter stegräknaren till steg 1. F- tangent Fram stegar fram stegräknaren, på så sätt kan programmet kontrolleras. Den kan också användas för att starta programmet på ett annat steg än steg 1, det är möjligt att starta körningen på valfritt steg. Steg som har antal 0 visas inte, de hoppas över, vilket steg som visas kan ses på översta displayraden. För att komma tillbaka till steg 1 så kan man stega fram på Fram eller trycker man på Steg1. Det finns rader längre ner i menyn, de har ingen betydelse för sågaren. 6

7 Meny Man Manuellt, på denna menyn förflyttas påskjutaren för att använda den t.ex. som ett anhåll. Här kan börvärden skrivas in och påskjutaren går till det nya värdet efter programstart. Väljer man den här menyn under programkörning så stoppar framräkning av steg så att programmet kan återupptas igen. Det kan användas för att man inte vill använda en viss del av skivan p.g.a. skada eller mönster. Man behöver inte skriva in börvärde, det är då enklast att förflytta på yttre knappar. Enklaste tillämpningen är att flytta påskjutaren med yttre knappar och se på ärvärdet tills det blir rätt och såga på yttre sågstart. Måttavvikelser. Måttavikelser korrigeras på denna menyn, blinkar lysdioden L5 rött så gå in här och tryck på programstart. Påskjutaren backar och gör om stället. Ett anat sätt att korrigera är att flytta påskjutaren med yttre knappar och sedan trycka på sågstart. Accepteras avvikelsen så behöver man inte gå till denna menyen, tryck på sågstart. 7

8 Meny Parametrar Måtten är i millimeter utom eftersläp. Tiderna i 0.1 sek, värde 20 blir 2 sek. Klingbredd. skriv in klingans bredd eller rättare sagt sågspårets bredd. Är måttet fel så blir det måttavvikelse vi kedjemått. Ärvärde. Innan detta ändras, justera eftersläp. Här skrivs eller ändras påskjutarens position, ställ den manuellt, skjut in en skiva mot den, såga och mät den. Stämmer det inte, skriv in provskivans mått. Eftersläp. När påskjutaren får stoppsignal så dröjer det lite innan den verkligen stannar. Justera med att t.ex. göra ett ställ på manuell meny, se på skillnaden mellan är och börvärde när stället är klart och skriv in avvikelsen här. Avvikelsen skrivs in i tiondels millimeter, t.ex. 0.3 mm skriv 3. In sakta. Påskjutaren rör sig inåt med snabbmatning och övergår sedan till långsammatning tills den stannar. Här skrivs sträckan som ska gå långsamt. I många fall så tar det tid innan snabbmatningen saktar ner så att sätts mått in sakta till 50 mm så rör sig påskjutaren sakta i kanske 10 till 20mm. Öka måttet tills det blir en tydlig långsammatning. Kontrollera koppling snabb- långsam och broms! Se också tid snabb in- långsam in. Ut sakta. När påskjutaren positionerar bakåt så går den över måttet och sedan framåt i långsammatning. Detta är hur hur långt den ska gå bakom måttet. Är måttförändringen lika med eller mindre än detta måttet rör det sig i lånsammatning bakåt om den funktionen finns. Här är det inte viktigt att rörelsen går ner till tydlig långsammatning så funtionen långsammatning bakåt är inte nödvändig. Tolerans -. Måttfel när påskjutaren inte går tillräckligt långt fram. Ganska ovanligt fel men kan förekomma i vissa speciella fall. Värdet är vad som kan tolereras i avvikelse. Viktigt, måttet ska vara minusvärde men terminalen varnar för felaktig inskrivning. 8

9 Tolerans +. Måttfel när påskjutaren inte stannar i tid och måttet blir för stort. Värdet är vad som kan tolereras i avvikelse. Minsta snabb in. Värdet ska vara större än långsam in! Är sakta in 50 mm och man sågar 60 mm breda remsor så startar snabbmatning för 10 mm vilket ger ett hastigt ryck, snabbmatningsdriften startar för att omedelbart stoppas igen. I vissa gamla styrningar finns det en yttre omkopplare, hare / sköldpadda, för att undvika detta, i andra så ändrade man långsammatningssträckan. Välj värde så att det är meningsfullt att starta snabbmatning, det brukar vara mm. Minsta snabb ut. Samma som ovan men vid rörelse utåt. Tider anges i 0.1 sek, värde 10 ger 1 sek. Tid start. Tid från att sågbalken gått upp tills påskjutaren startar. Kan vara 0. Tid ut- sakta in. Rörelse ut- start rörelse in. Väjls så att påskjutaren stannar innan rörelsen in startar för att inte belasta mekanisman onödigt. Tid in- sakta in. Tid för stopp snabbmatning tills långsammatning kopplas in. Långsammatningens drift bromsar snabbmatningen och vid vissa drifter sliter det på koppling eller remdrift. Tiden gör att rörelsen hinner sakta in lagom tills start långsammatning, men vid lättdrivna påskjutare så hinner den gå så långt att det inte hinner bli någon långsammatning. Öka då långsammatnngssträckan men glöm ej att också öka minsta snabb in. Tid måttfel. Tiden för rörelse eftersläp. Styrningen ska vänta lite på att rörelsen verkligen stannat innan den kontrollerar avvikelsen. Tid kanske max 0.5 sek som skrivs som 5 9

10 Tid nästa steg. För displayvisning, visningen av vilket steg som utförs växlar när sågningen är klar. Vill man hinna se vad som har sågats så väljs den tiden här. Tid påskjutare. När påskjutaren är för långt framme så måste den backa före sågning annars sågar det i gripklorna. Då går trycken ner för att hålla skivan. Tiden är för att tryckena ska hinna gå ner innan påskjutaren backar. Tid sågsignal. Innan påskjutaren backar så ska gripklorna hinna släppa. Detta är tiden start släpp klor tills påskjutaren backar. 10

11 Problem Programkörning fungerar ej. Påskjutaren går ända fram utan att stanna, se parametrar om in sakta och minsta snabb in. Programmkörning fungerar ej. Kontrollera på menyn Status, om den bläddrar hela tiden så innehåller programmet 0 i antal på samtliga rader. Påskjutaren saktar inte in i tid eller rör sig fel. Läs om parametrar sakta in, sakta ut, tid ut, tid in, minsta snabb in och minsta snabb ut. Lysdiod L5 indikerar måttfel. Blinkar rött. Se parametrar eftersläp, tolerans + och tolerans-. Se också ovan om påskjutarens rörelse. 11

12 12

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Manual för Autostart Speed Control

Manual för Autostart Speed Control Manual för Autostart Speed Control Utrustningen startas genom att man dra ut den röda knappen på instrumentpanelen märkt med Autostart. Utrustningen startar i läget klart för att köra ett startförlopp,

Läs mer

Programmering. Scratch - grundövningar

Programmering. Scratch - grundövningar Programmering Scratch - grundövningar Lär känna programmet: Menyer för att växla mellan att arbeta med script, utseende/bakgrund och ljud. Scenen där allting utspelar sig. Här klickar du på bakgrunden

Läs mer

JUSTERSÅG. FÖRBEREDELSE INFÖR PRAKTIKPROV Detta dokument får inte tas med när du utför provet. RISKER OCH SKYDDSINSTRUKTIONER DAGLIG ÖVERSYN

JUSTERSÅG. FÖRBEREDELSE INFÖR PRAKTIKPROV Detta dokument får inte tas med när du utför provet. RISKER OCH SKYDDSINSTRUKTIONER DAGLIG ÖVERSYN Använd denna checklista när du förbereder dig inför praktikprovet. För att få genomföra det praktiska provet ska du vara väl förtrogen med maskinen och de olika arbetsteknikerna så att du självständigt

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben Kundens ex Gäller från 2017-01-01 Innehåll Inledning... 2 Ansökan på webben... 2 Förutsättningar... 2 Logga in... 2 Ansökan... 3 Felmeddelanden... 4

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

AL-C AL-S AUX. AL-C SENSOR. (Complete) (Overload) (Aux.) + IN - IN. Svart. Grön Vit Screen. Röd EXC. + Lastgivare

AL-C AL-S AUX. AL-C SENSOR. (Complete) (Overload) (Aux.) + IN - IN. Svart. Grön Vit Screen. Röd EXC. + Lastgivare 1 Installation 153 11 3.5 139 AL-C AL-S AUX. MENU SERIE VK 86 27 35 42 41 Röd EXC. + Svart EXC. - SENSOR + IN - IN Malla I Grön Vit Screen AL-C AL-S AL-S (Complete) (Overload) (Aux.) Fullast Tillägg Överlast

Läs mer

1 Ström ON på Baksida: 2 Kontrollera att STANDBY knapp lyser Grönt: Referenskörning (JOG-ZERO) Tryck JOG: Tryck ZERO Return:

1 Ström ON på Baksida: 2 Kontrollera att STANDBY knapp lyser Grönt: Referenskörning (JOG-ZERO) Tryck JOG: Tryck ZERO Return: 1 Ström ON på Baksida: Vrid ut Nödstopp: Tryck på Grön ON: 2 Kontrollera att STANDBY knapp lyser Grönt: Referenskörning (JOG-ZERO) Tryck JOG: Tryck ZERO Return: Sida 1 3 FÖRFLYTTNING av Verktyg: Tryck:

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Nemo 96 HD+ kombi-instrument Användarmanual (Nemo 96 HD 08.11)

Nemo 96 HD+ kombi-instrument Användarmanual (Nemo 96 HD 08.11) Nemo 96 HD+ kombi-instrument Användarmanual (Nemo 96 HD 08.11) - Knivskarp och belyst LCD-display - Digital + analog presentation - Användarvänliga display-menyer - Skyddsform IP54 Kapitel 1 - Viktig information

Läs mer

Roboten. Sida 1 av 11

Roboten. Sida 1 av 11 EV3 ipad Roboten Fyra output portar A,B,C och D(motorer) Fyra input portar 1,2,3 och 4 (sensorer) USB, Bluetooth, eller Wi-Fi koppling 16 MB flash minne 64 MB RAM SD Card Port: 32 GB Flera inbyggda verktyg

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag 310 788 01 TR 622 top TERMINA 2-kanaligt Veckour Beroende på version Är förprogrammerad Med rätt tid och växlar automatiskt mellan sommar/vintertid Säkerhets- anvisning Inkoppling och installation får

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 Innehåll I - Allmän beskrivning I.1 Introduktion I.2 Hanterings principer I.3 Beskrivning av Opus funktioner I.4 Ringnings följd efter prioritet

Läs mer

Manual ECO Control för motorvärmare

Manual ECO Control för motorvärmare Manual ECO Control för motorvärmare Ett system för att mäta din förbrukning av el och styra ditt eluttag. Systemet bygger i grunden på att man via en webbportal styr tillgången till sitt eluttag. Var och

Läs mer

Bruksanvisning Cebex TC 543

Bruksanvisning Cebex TC 543 Bruksanvisning Cebex TC 53 KONTAKTINFORMATION 9 fasta och 53 valfria program med vardera 30 segment CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-28 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm

Läs mer

Bruksanvisning Varmkanalstyrning KT300S

Bruksanvisning Varmkanalstyrning KT300S 1. Alarm (Röd LED) 2. Är-värde Temp 3. Bör-värde Temp, Ut % eller Amper 4. Värme till (röd LED) 5. Tryck och håll in knappen för tillgång till parameter inställningar 6. Tryck in knappen för att se utgång

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Lathund - TimeEdit Introduktion

Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit 3.4 - Introduktion v1.3 Kort om TimeEdit Syftet med denna lathund är att beskriva och förklara en del av de begrepp som används i TimeEdit. Vi hoppas

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Programmerings & Användarmanual Smile VDS

Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com Denna enhet kräver

Läs mer

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! IF96003 - modul med pulsutgångar Manual IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe E-nr 6 63 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal.

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Väggfäste Universal och Mätarm S Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Innehållsförteckning Produktinformation... 2 Väggfäste

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Installationsanvisning Automatik J40-J175

Installationsanvisning Automatik J40-J175 Installationsanvisning Automatik J40-J175 Beskrivning meny hantering i Zelio Logic Huvudbild vid normalt läge: Huvudbilden växlar mellan visning av Filtrering och Datum/tid Automatiken är fabriksinställd:

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 2 Konservering

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 2 Konservering Bruksanvisning Bi-Tronic Control 2 Konservering Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

BRUKSANVISNING R-COD 200

BRUKSANVISNING R-COD 200 BRUKSANVISNING R-COD 200 ... SID ALLMÄNT OM R-COD 200... 2,3 INNEHÅLL SYSTEMDATA SYSTEMKOD... 4 LJUDINDIKERING... 4 INSLAGSBEGRÄNSNING... 4 TOTAL RADERING... 5 Kod för att kunna programmera. Av/på ljudindikering

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Trafiksignal MPB Handhavande. For the love of lives

Trafiksignal MPB Handhavande. For the love of lives Handhavande 80414000000 Handenhet MPB 1400 Handenheten används för snabb och enkel programmering av signalsystemet MPB 1400. Handenheten vägleder dig genom menyn. Ändra språk För att ändra språk, tryck

Läs mer

MANUAL. R6 och BerlexConnect

MANUAL. R6 och BerlexConnect MANUAL R6 och BerlexConnect V1 R6 och BerlexConnect Vad är BerlexConnect? 3 Ett system för alla signaler 3 Översikt BerlexConnect 4 Karta och övervakning 4 Signaler 5 Olika typer av styrning 5 Styrning

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

ABT Tel: Fax: Org nr CR Fastighetsteknik AB Östra Trädal Ytterby Sweden

ABT Tel: Fax: Org nr CR Fastighetsteknik AB Östra Trädal Ytterby Sweden 2017-09-26 ABT540 Sidan 1 av 5 Innehållsförteckning Om ABT540 3 Lägg till anläggning 3 Kommunikation 3 Backup 4 Fritexter 4 Användare 5 Menysnurra 5 Behörighetsnivåer 5 Sidan 2 av 5 Om ABT540 Program ABT

Läs mer

Informationsblad ECO Control

Informationsblad ECO Control Informationsblad ECO Control Ett system för att mäta din förbrukning av el och styra ditt eluttag. Systemet bygger i grunden på att man via en webbportal styr tillgången till sitt eluttag. Var och en har

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 4. Olika Driftlägen 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Svensk manual - Conto D4 Pt

Svensk manual - Conto D4 Pt Svensk manual - Conto D4 Pt Multi-flexibel 3-fas energimätare för anslutning över strömtransformatorer Programmerings-instruktionen på sid 4-5 avser typerna: Conto D4-Pt Conto D4-Pt 485 Conto D4-Pt med

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

AgroMaster S1 INSTRUKTIONSBOK

AgroMaster S1 INSTRUKTIONSBOK AgroMaster S1 INSTRUKTIONSBOK 2 BESKRIVNING Hjulomkrets i mm per antal magneter. Programmering se sida 4 Vindhastighet m/sek. Utsprutat liter total. Sprutat ha total. Avståndsmätning i meter.»0«-ställs

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden.

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual safeline.eu Innehållsförteckning Installation & Test Montering 5 Tecken som kan användas

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

BESKRIVNING AV DISPLAY

BESKRIVNING AV DISPLAY Inledning 1 DREAM styrsystem TALGIL erbjuder högeffektiva och anmärkningsvärt ekonomiska lösningar för hantering av medelstora till stora bevattningssystem. Systemet utnyttjar modern teknik för hårdvara

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Fågelkalendern - instruktion

Fågelkalendern - instruktion Fågelkalendern - instruktion OBS! De rapporter som görs via denna app hamnar i Artportalen! För att kunna skicka in dina Fågelkalendern-rapporter måste du anmäla dig som fenologiväktare (intresseanmälan

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide 057-263 ISSUE: 1 DSE7410 MKII & DSE7420 MKII Operator Manual Section TABLE OF CONTENTS Page 1 BESKRIVNING AV PANELEN... 3 1.1 PANELENS KNAPPAR... 5

Läs mer

M E D D E L A N D E!

M E D D E L A N D E! Till alla lägenhetsinnehavare. M E D D E L A N D E! Vi har i alla år haft det så att den vanliga källarnyckeln också har passat till tvättstugan. Detta har inneburit att alla har haft tillträde till tvättstugan.

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-621-220X WEIGHT Vägningsläge HEIGHT Längdmått BMI BMI läge >0< Visar om vågen är inställd på noll NET Tara funktionen STA Visar om vikten är används stabil HOLD Låser värdet Ikon för kroppsfett

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien". TriBall är otroligt

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

EV3 Roboten. Sida 1 av 13

EV3 Roboten. Sida 1 av 13 EV3 Roboten Fyra output portar A,B,C och D(motorer) Fyra input portar 1,2,3 och 4 (sensorer) USB, Bluetooth, eller Wi-Fi koppling 16 MB flash minne 64 MB RAM SD Card Port: 32 GB Flera inbyggda verktyg

Läs mer

IF96004 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe

IF96004 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe Analog modul med 2 utgångar - IF9600 Manual IF9600 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe 20 0 20 0 100 100 E-nr 2 26 6 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! ia telefon-support

Läs mer

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6)

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) AGS-XP-250 AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING dametric AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 SPECIFIKATION... 2 3 TÄTNINGAR... 3 4 BYTE AV MÄTSPETS... 3 5 INJUSTERING

Läs mer

Använda anteckningsfunktionen på Focus Blue V5

Använda anteckningsfunktionen på Focus Blue V5 Använda anteckningsfunktionen på Focus Blue V5 Anteckningsfunktionen i Focus gör det möjligt för dig att skapa och spara anteckningar på ett isatt microsd-kort. Till exempel kanske du behöver skriva ner

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien" TriBall är otroligt

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Snabbguide. i handhavande av. PGC Maxi 1000-serien Trigger System AUTOMATION. Copyright Oct., 2000 Betraco Automation

Snabbguide. i handhavande av. PGC Maxi 1000-serien Trigger System AUTOMATION. Copyright Oct., 2000 Betraco Automation Snabbguide i handhavande av PGC Maxi 1000-serien Trigger System AUTOMATION Copyright Oct., 2000 Betraco Automation INNEHÅLL Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Snabbintroduktion

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Nya Perkinsmaskinen Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Svensk bruksanvisning Läs denna innan du börjar använda din nya Perkins. Såld i Sverige av: Iris Hjälpmedel AB Tel. 08 39 94

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system.

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system. 2008-02-09/TFE CJ, BT, BaE Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration är att visa hur PID-reglering fungerar i

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer