Somnmedel och lugnande medel som ett socialt problem i Finland och Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Somnmedel och lugnande medel som ett socialt problem i Finland och Sverige"

Transkript

1 DAnviindningen av bensodiazepinbaserade s6mnmedel och lugnande medel har leu till en livlig offentlig debau i Sverige. I Finland har frågan diskuterats framst på myndigheternas och liikarnas villkor. F6rfaUaren analyserar den roll massmedier, liikare, myndigheter, lakemedelsindustri och patientorganisationer har spelat i konstruktionen av pillerbruket som eu socialt problem. ANTTI SCHONBERG Somnmedel och lugnande medel som ett socialt problem i Finland och Sverige å 1980-talet blev man oroad over den omfattande anvandningen av bensodiazepin P baserade somnmedel och lugnande medel (det man på engelska kallar minor tranquillizers; o.a.). I den medicinska debatten framhavdes fr.a. det fysiologiska beroendet samt det långvariga bruket. Bensodiazepinerna betraktades både som ett allvarligt folkhalsoproblem (Peturson & Lader 1981) och som ett socialt problem (Gabe & Bury 1991). De sistnamnda (Gabe & Bury 1988) havdade att massmedierna i hog grad bidrog till att legitimera bensodiazepinberoendet som ett socialt problem i Storbritannien. Medierna gav såval experter som olika konsumentgrupper utrymme for den oro dessa kande infor frågan om beroende. Syftet med foreliggande artikel ar i forsta hand att presentera det satt på vilket oron over bensodiazepinerna lyftes ham i offentligheten i Finland och Sverige, från borjan av talet fram till år I Sverige uppstod en livlig offentlig debatt kring preparaten, medan någonting motsvarande inte uppstod i Finland. I Sverige betraktades långvarigt bruk av bensodiazepiner både som ett folkhalso- Undersokningen kunde goras tack vare bidrag från Stiftelsen for alkoholforskning i Finland. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOl (I) I 5

2 problem och som ett socialt problem, medan man i Finland endast bekymrade sig over missbruksaspekten. Det har samtidigt som anvandningen av bensodiazepiner okade i Finland, dvs. i sluret av 1980-talet, samtidigt som den minskade i Sverige. Finland passerade år 1989 Sverige ifråga om totalkonsumtion av bensodiazepiner, matt som DDD/1000 invånare/ dag. Det forefaller som om konsumtionsnivån inte i sig skulle avgora vilken betydelse man tillmater problemet. I borjan av 1990-talet hade man varken i Finland eller i Sverige någon klar bild av hur vanligt det var med långvarigt bruk respektive beroende av bensodiazepmer. Jag skall har forsoka beskriva den debatt som forts i de två landerna. For det forsta kommer jag att beskriva konsumtionstrenderna och analysera den diskussion som på professionell nivå forts kring bensodiazepinerna. For det andra skall jag forsoka dekonstruera både den professionella debatten och mediedebatten i Finland och Sverige. For det tredje skall jag jamfora två konkreta fall, och analysera deras konsekvenser for aktorsrelationerna ino m medicinen samt ino m lakemedels- och folkhalsopolitiken. Metod Den metod som anvants for analysen går under namnet kontextuell konstruktivism (Best 1987, ). De frågor jag stallt ar: Vad ar det som gor att en viss fråga blir ett socialt problem, och vilka typer av processer ar det som ger upphov till sociala problem? Hela den konstruktivistiska traditionen utgår ju från antagandet att sociala problem inte har några helt objektiva kriterier, utan"... ar projektioner av kollektiva forestallningar snarare an en återspegling av objektiva forhållanden (Hakkarainen et al. 1993). Generellt kan man saga att framvaxten av ett socialt problem innebar att ansvaret for det forflyttas från den enskilda individen till samhallet. Debatten om bensodiazepinerna f6rdes på olika typer av arenor: medicinska, politiska, byråkratiska och massmediala. Sattet att argumentera varierar något på de olika arenorna. I den offentliga debatten måste de olika aktorernas argument framstå som overtygande, legitim a och/eller nodvandiga for att aktorerna skall kunna uppnå sina mål och bibehålla sina positioner (Hakkarainen & Hoikkala 1992, 1). Bensodiazepinerna ar lakemedel som ofta skrivs ut, vilket gor att debatterna om dem samtidigt sager oss något om hur man på ett mer generellt plan ser på frågor kring medicin, folkhalso- och lakemedelspolitik. Två typer av material samiades in. Den primara datakallan utgjordes av debatten om bensodiazepiner i de ledande medicinska tidskrifterna i de två landerna: i Sverige Lakartidningen och i Finland Duodecim och Suomen Laakarilehti / Finlands Lakartidning. Samtliga reportage, nyhetsnotiser och debattinlagg som behandlade bensodiazepiner samiades in under perioden till (39 fall i Sverige och 39 i Finland). Den andra kallan ar den breda och intensiva debatt som fordes i den svenska offentligheten mellan 1988 och Jag har foljt debatten, dels i de två stora dagstidningarna, dels i några regionaltidningar under perioden mellan och Reportagen, notiserna och debattinlaggen från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (sammanlagt 68 fall) samiades in ur det arkiv som uppratthålls av patientgruppen RFHL-Kilen i Stockholm samt ur Sveriges Radios arkiv. I Finland forekom det daremot inte någon storre debatt kring bensodiazepinerna. Den hogsta medicinska myndigheten i Finland, dåvarande Social- och halsostyrelsen, drog temporart in tillståndet for triazolam-produkter (preparatet Halcion) den 2 oktober Det har gav upphov till en smarre offentlig diskussion i oktober-november Jag foljde med 6 I NORDISK AlKOHOl- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOl. 14,1997 (I)

3 debatten i den storsta dagstidningen Helsingin Sanomat samt den storsta kvallstidningen Ilta-Sanomat, samt i några tidskrifter. Efter affaren med triazolam-halcion ( ) har det publicerats endast ett fåtal artiklar om bensodiazepiner. Dessa (sammanlagt 25 fall) uppsoktes ur en finsk databas (Kati) och fogades till mitt ovriga material. Samtliga officiella dokument som omnamndes i debatten inkluderades i datamaterialet (5 i Finland och 16 i Sverige). Figur 1. Forsiiljningen av lugnande medel (DDD/lOOO inv/dag) i de nordiska liinderna, (Riska 1993) 60, , Den internationella debatten och forsaljningsstatistiken i Finland och Sverige Den internationella oron over bruket av bensodiazepiner vaxte fram i två etapper. På 1970-talet uttalade några lakare och samhallsvetare sin oro over den okade anvandningen, både i form av bruk (Gabe et al. 1986) och missbruk (Gabe et al. 1988). Rapporten Controlling Psychotropic Drugs -The Nordic Experience (Bruun 1983) var det framsta resultatet av den har forsta vågen av kritisk forskning i Norden. På 1980-talet stod det fysiologiska beroendet av psykofarmaka forskrivna i terapeutiskt syfte i fokus for intresset (Gabe et al. 1986). Epidemiologiska studier visade att procent av de långvariga anvandarna var beroende av sin drog (Gabe 1991). Gabe definierade långvarigt bruk som ett bruk som varat regelbundet i minst ett år (a.a.). Det rådde emellertid ingen enighet om hur begreppet skulle definieras. Williams och Bellantuono (1991) uppskattade att 2-3 procent av befolkningen i de flesta vastlander ar långvariga brukare. I Sverige kunde man konstatera att det skedde en markbar okning av antalet långvariga brukare (Isacson et al. 1992). Lilja och Larsson fann i sin tur i en oversikt av laget (Lilja & Larsson 1994) att riskfakrorerna i fråga om att utveckla ett bensodiazepinberoende består av foljande faktorer: dagliga 10 ol-l-l_l_~l_~~~~~~~~~~ Figur 2. Forsiiljningen av somnmedel (DDDIlOOO inv/dag) i de nordiska liinderna, (Riska 1993) , , o Danmark --I- Finland ~ Norge ----B-- Island -----A--- Sverige NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (I) I 7

4 doser, den tid man anvant drogen, det preparat man anvant, samt anvandarens personlighet, alkoholvanor och kulturella varderingar. Samhallsvetarna faste i sin tur uppmarksamhet vid de sociala, kulturella och psykologiska faktorer som påverkar anvandningen (Cooperstock et al. 1982; Helman 1981; Golombock 1989, 1991). Bruket av bensodiazepiner okade mycket snabbt i Finland och Sverige på 1960-talet och i borjan av 1970-talet. Från mitten av talet till mitten av 1980-talet var anvandningen i Finland stabil, men den borjade sedan oka i slutet av 1980-talet och passerade som tidigare namndes anvandningen i Sverige år 1989 (Hemminki 1983; Riska 1993). Speciellt snabb var okningen nar det galide forsaljningen av somnmedel (Riska 1993). Okningen upphorde år 1991, då den dåvarande Social- och halsostyrelsen i Finland drog in tillståndet for det mest sålda somnmediet Halcion, samt andra triazolam-produkter. I Sverige borjade forsaljningen av bensodiazepiner minska i slutet av 1980-talet. Den svenska debatten Den svenska lakarkåren var på 1980-talet uppdelad i två lager nar det galide synen på bensodiazepiner. Det ena lagret havdade att den beroendeframkallande effekten av droger forskrivna i terapeutiskt syfte ar ett allvarligt folkhalsoproblem [1-6]. Det andra havdade i sin tur att enbart de normala doserna inte ger upphov tih något beroende. Enligt deras åsikt ligger problemet på ett helt annat håll: dels i att en dellakare ar alltfor forsiktiga och inte ordinerar tillrackligt med mediciner, dels i att en liten grupp patienter missbrukar tabletterna [7-12]. Patientorganisationen RFHL (Riksforbundet for hjalp åt lakemedelsmissbrukare) var en av de viktigaste rosterna i både den offentliga och den professionella debatten. Organisationens framsta syfte ar att hjalpa personer som missbrukar lakemedel. I borjan av 1990-talet inrattade man RFHL-Kilen, ett kooperativt institut for lakemedelsberoende. Man koncentrerade sig dar uttryckligen på bensodiazepinerna. RFHL:s policy i den frågan var synnerligen kritisk. Man forsvarade i stallet de icke-farmakologiska terapiformernai behandling av ångest och somnsvårigheter [13]. Organisationen deltog också i utformningen av olika officiella rapporter [14-16]. Lakarna och Socialstyrelsen (50S) arrangerade år 1988 två konsensuskonferenser om drogterapier i behandlingen av somnsvårigheter och ångest [17, 18], i syfte att nå storre enighet i frågan. Både i konferenshandlingarna och i den officiella beredningen tih den nya lakemedelslagstifrningen betraktade man beroendet av bensodiazepiner som ett betydande folkhalsoproblem [14, 17, 18]. Socialstyrelsen utvidgade problematiken år 1990, genom att fastslå allrnanna råd angående anvandningen av beroendeframkallande psykofarmaka [15]. Det centrala då var begreppet lågdosberoende, dvs. ett beroende som kunde uppstå vid normaldoser och redan efter en kort tid (vars langd inte definierades) [15]. 50S arrangerade informations- och utbildningsmoten runtom i landet. Vid samma tid diskuterades bensodiazepinerna flitigt i offencligheten. Temperaturen i såval den offentliga som den professionella debatten steg avsevart och en del av lakarkåren borjade bli bekymrad. De riktade ett brev tih regeringen, med anledning av den skramselkampanj som enligt dem riktades mot bensodiazepinerna i medierna. De havdade också att behandlingsideologin både i medierna och av myndigheter utformades utan tihracklig vetenskaplig provning [19]. Brevet gav upphov till en hearing, som ordnades i december Samtliga aktorer i drogdebatten samiades kring ett och samma bord. Den narkotikapolitiska debatten ar sallan så oppen och koncentrerad som den var just vid den har tidpunkten. Efter hearingen 8 I NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (I)

5 splittrades debatten i flera olika riktningar. I ett sammandrag av det skriftliga material som fanns som underlag for hearingen ansåg professor Marie Asberg [20] att debatten borde återforas till den medicinska arenan. Hon definierade begreppet beroende såpass snavt att det, for att alls bli diagnostiserat, forutsatter en kontinuerlig hojning av doserna. I september 1990 igångsatte en grupp bensodiazepin-brukare en rattsprocess gentemot lakemedelsfabrikanterna, med hanvisning till bristande produktansvar [21]. Det visade sig emellertid snart att det var mycket svårt att finna bevis i den har typen av rattsfall. Under åren befaste det normala bruket av bensodiazepiner sin plats på de svenska halsomyndigheternas dagordning - till skillnad från det direkta missbruket, som betraktades som ett mindre problem. Bensodiazepinfrågan dok upp i beredningen av flera olika lagar [16,22,23]. Riksdagen deltog i debatten i samband med sessionerna och [24-26]. Riksdagen kravde att regeringen skulle vidta åtgarder. I november 1990 konstaterade riksdagens socialutskott att man trottnat på att invanta regeringens åtgarder i frågan. Utskottet betraktade namligen beroendet som ett allvarligt problem. Socialministern svarade i sin tur att kritiken var betydligt overdriven [27]. Under riksdagssessionen avgav regeringen till riks dagen en proposition om en ny lakemedelslagstiftning, dar beroendeproblemat~ken emellertid annu inte beaktades [28]. Riksdagsledamoterna hade i sina forslag kravt utredningar angående bensodiazepinberoendets karaktar och omfattning, kontroll och overvakning, resurser for behandling och utbildning och ett erkannande av att beroendeproblemen faktiskt existerar [24, 26]. De lakemedelsberoende i offentligheten Den offentliga debatt som i Sverige fordes om bensodiazepinerna under åren var mycket intensiv. Den som ens det minsta foljde med massmedierna kunde inte undgå att lagga marke till debatten. Ofta presenterades vanliga, arbetande manniskor som berattade om sitt beroende. Anvandaren beskrevs som ett offer under halsovårdssystemet. Doktorn hade forskrivit honom/henne tabletter som han/hon tagit helt enligt foreskrifterna, men som andå gjort honom/henne beroende. Massmediebilden av den beroende skiljde sig starkt från den bild man brukar ge av missbrukare (se Hakkarainen 1992). De vanliga brukarna figurerade t.ex. oftast under sitt eget namn. "Lakarna gjorde mig till missbrukare" [29], berattar 38-åriga Lena Bengtsson, medan 54- åriga Lee Gorringe havdar att "Ingen lakare ville hora talas om att jag skulle sluta med min medicin, hur jag an tjatade. - Du behover tabletterna, jag ater sjalv utav dem ibland, lugnades jag av en doktor" [30]. Brukarperspektivet organiserades i sin tur av patientorganisationen RFHL och av lakaren, psykiatern och forskaren Stefan Borg. Han var inte enbart en passiv expert utan en blandning av undersokande journalist och sakkunnig. Det har gjorde samtidigt att hans lakarroll ifrågasattes. Han beskrevs som något av det moderna samhallets Robin Hood [31-35]; På en bild står Borg i sin långa vita lakarrock, i en tvåsidorsartikel. I ena handen har han ett piller och i den andra en pillerburk. Rubriken lyder: "Var sjatte patient blir missbrukare. Overlakaren: Detta ar en smygande katastrof" [33]. Enligt Borgs och RFHL:s definitioner fanns det då personer i Sverige som var beroende av bensodiazepiner. De havdade aven att bensodiazepinerna fororsakar avsevart fler bieffekter an sjukvården lyckas upptacka och att anviindarna inte forsoker hoja doserna. Bieffekterna uppstår namligen redan av normaldoser [31, 36-38]. Borg och RFHL kampade i medierna inte enbart om sattet att definiera beroendet, eller om problemets ka- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (I) I 9

6 raktar, utan aven om resurser for sin forskning och verksamhet [38, 39J, och det har var något som galide aven de ovriga aktorerna i debatten. Kritiken av sjukvården Det var framfor allt de allmanpraktiserande lakarna som stod i centrum for kritiken. I den allrnanna debatten havdades det att denna lakargrupp stod for merparten av de forskrivna bensodiazepinerna, trots att de saknade psykiatrisk utbildning [40-43J. De brukade i allmanhet inte heller erbjuda några alternativa terapier, och behandlade inte enbart patienternas mentala problem med hjalp av pillren utan också deras sociala problem [44-46J. De allmanpraktiserande lakarna kritiserades vidare for att skriva ut piller for alltfor långa perioder och darmed fororsaka beroende. Myndigheterna kritiserades i sin tur for nonchalans, eftersom de inte i rillrackligt hog grad uppmarksammat beroendeproblematiken, medan lakemedelsindustrin slutligen anklagades for att sakna etiskt ansvar ifråga om sina egna produkter [47, 48J. [32,33,36,49]. Det centrala begreppet i mediedebatten var frågan om det fysiska beroendet, diagnostiserat på basen av abstinenssymptom. Medierna gav utrymme åt den har tolkningen av beroendet, vilket ledde till att begreppet beroende utvidgades. Det kanske viktigaste var att man genom denna tolkning kunde forflytta det moraliska ansvaret från patienten tilllakaren [50-54J. Nar Socialstyrelsen år 1990 agerade till formån for en vidare definition av problemet [50, 55, 56J, blev mediedebatten annu intensivare, vilket gjorde att aktorer i likhet med RFHL och Borg, som ju velat hoja hela frågans status, forefoll att ha uppnått en mera legitim position. Samtidigt bidrog Socialstyrelsens nya agerande till att i den offentliga debatten lyfta fram det faktum att det existerade två olika skolor inom lakarkåren [57-63J. Mediedebatten ledde också till en utvardering av behandlingsutbudet for tablettberoende och till krav på utokade resurser [64-72J. Pionjararbetet hade redan utfons ino m ramen for det s.k. TUB-projektet, lett av Stefan Borg vid St Gorans sjukhus CTUB = Terapi och utvardering av bensodiazepinberoende). Dar hade man koncentrerat sig på svåra fall. Nu behovde man emellertid utokade resurser. Det centrala i de nya kraven var att beroendesymptomen till sin natur skiljer sig så mycket från det man tidigare sysslat med att framgångsrik behandling forutsatter en ny typ av behandlingsresurser. Man betonade specieilt att beroende varken kunde eller borde behandlas inom ramen for redan existerande psykiatriska institutioner eller drogbehandlingsinstitutioner. De som ar tablettberoende ar inte "tokiga" och inte heller några missbrukare. De har åtminstone någon form av kontroll over sitt liv och sitt arbete. Beroendet ar alltså inte något som utvecklats på grund avegenskaper hos personen sjalv utan på grund av de lakare som ordinerat drogen ifråga, vilket i sin tur sammanhanger med ett sjukvårdssystem som tillåter forskrivning av dylika lakemedel. Motkritiken i massmedierna Innan Socialstyrelsen grep in i debatten kravdes det i medierna att problemet med bensodiazepinberoendet skulle ges en hogre status ino m sjukvården. Nar det blev uppenbart att det har var en fråga som måste integreras i det normala sjukvårdssystemet drogs de lakare och institutioner som inte ansåg bensodiazepin erna vara något storre problem oundvikligen in i den offentliga debatten. I det har skedet blev frågan också aktualiserad ino m rattssystemet, i samband med att representanter for brukargruppen igångsatte en tattsprocess i september Samtidigt blev temat också en resursfråga, i och med att vården av bensodiazepinberoende forutsatte resurser. 10 I NORD[SK ALKOHOL- & NARKOT[KAT[DSKR[fT VOL. [4, [997 ([)

7 En grupp bestående av 50 lakare, ledd av Christer AlIgulander, ansåg an bensodiazepinerna inte var något storre problem, an man kraftigt hade overdrivit bieffekterna, och att kampanjen i massmedierna hade varit till skada for patienterna. Lakarna fornekade också an beroendet skulle vara något folkhalsoproblem. Enligt dem låg problemet framfor allt i att en liten grupp lakare skriver ut droger alltfor ofta, och att en liten grupp patienter missbrukar detta. Lakarna kravde darfor an Socialdepartementet och regeringen skulle foranstalta en oberoende hearing i bensodiazepinfrågan [57, 61-63]. Det var nu forsta gången de två lagren framtradde i offentligheten och bemotte varandras argument. I september 1991 lyfte medierna fram både personer som sj alva hade haft nytta av an anvanda bensodiazepiner [61, 62] och tankegångar som innebar en något snavare definition av beroendeproblematiken [62-64]. Enligt dena skulle det endast ha funnits några tusen tablenberoende personer i Sverige. Man havdade t.ex. att blandmissbruket av bensodiazepiner och alkohol var ett avsevart storre problem [61]. Socialstyrelsen foreslog en strangare kontroll over missbruket av bensodiazepiner, i forberedelserna for en ny lagstiftning angående tillsynen over halso- och sjukvården [22]. Dena skulle ske bl.a. genom an lana på konfidentialitetsreglerna, så att informationsgången mellan olika myndigheter skulle underlanas [53, 56]. Dena var något som också forordades av Apoteksbolaget, dvs. av dem som sålde tablenerna [52]. RFHL misstankte i sin tur att myndigheterna an en gång forsokte flytta uppmarksamheten från beroendet tih missbruket och från lakarna till patienterna. Enligt dem var det ju uttryckligen de alltfor slapphanta lakarna som utgjorde huvudproblemet, genom att de skrev ut alltfor många tabletter och for ofta [50, 54]. Efter hearingen i december 1991 faststalide myndigheterna sjalva i offentligheten att det stora problemet utgjordes av de allmanpraktiserande lakarna. Daremot talade man inte riktigt klarspråk betraffande definitionerna av missbruk och beroende [73, 74]. Myndigheterna gav senare upp ifråga om kraven på en strangare kontroll av lakarna och patienterna [16]. Den finlandska debatten Den finlandska lakarkåren debanerade bensodiazepinerna under 1980-talet i de ledande medicinska tidskrifterna Suomen Laakarilehti / Finlands Lakartidning och Duodecim. Man koncentrerade sig framfor allt på den kliniskt farmakologiska synvinkeln, dar patienterna betraktades i biologiska termer [75-82]. Det var forst i slutet av 1980-talet och borjan av 1990-talet som man borjade diskutera bieffekter och patientens synvinkel, och darigenom blev bilden mera komplex. Problemet med bensodiazepinberoendet dok långsamt upp i debanen under 1980-talet. Till en borjan betraktade man beroendet dels som en fråga om forhojd tolerans, dels som ett missbruksproblem [83, 84]. Asikterna om bensodiazepinernas beroendeskapande egenskaper var motstridiga [77, 78, 83-85]. Daremot ansåg man det mojligt an patienter kunde utveckla en forhojd tolerans [78, 85]. Anityderna nar det galide beroende och missbruk borjade forandras i minen av talet [86, 87]. Man ansåg det nu mojligt an långvarigt bruk av piller i terapeutiskt syfte kunde leda till beroende [77, 79, 80, 86], och for forsta gången namndes abstinenssymptomen som ett adekvat kriterium nar det galler att diagnostisera beroende [86]. Omfattningen av beroendeproblemet ansågs vara blygsam [86], och sammankopplad med den typ av drog som anvandes [88] och med patientens personlighetstyp [86]. Det forekom också en viss diskussion om s.k. rebound-effekter, dvs. an symptomen efter avslutad medicinering återkommer, men i svårare form NORDISK ALKOHOL & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (I) 111

8 [86, 87J, och om svårigheterna att skilja tablettberoendet från ångest och somnsvårigheter [87J. Daremot forekom olika åsikter betraffande mojligheterna att patienterna utvecklar en forhojd tolerans [86,87, 89J. I slutet av 1980-talet och borjan av talet sammankopplades bruket av bensodiazepiner mera direkt med beroendeproblematiken, vilket definierades i termer av abstinensbesvar och återfallssymptom i samband med långvarigt bruk [79-81, 90-92J. Diskussionen inom den finlandska lakarkåren bestod narmast av enskilda artiklar och debattinlagg, och kan knappast kallas en debatt i egentlig mening. De få halsopolitiska initiativ som togs motte inget gensvar [79, 80J. Det forekom inte heller någon lakemedelspolitisk debatt. Den kritik gentemot lakarkåren som forekom riktades mot behandlingspraxis [80, 90J. Daremot forekom ingen kritik gentemot de medicinska myndigheterna. Behandlingen av tablettberoende borjade diskuteras i mitten av 1980-talet [86J, och fortsatte i borjan av 1990-talet [90-92J. Man ansåg att ett beroende var något som kunde accepteras i sam band med behandlingen av svåra fall av somnsvårigheter och mgest [91 J. Staten och bensodiazepinerna Anvandningen av bensodiazepiner blev ett offentligt problem i Finland den 2 okrober 1991, då Social- och halsostyrelsen (SHS)l drog in Halcion och andra triazolampreparat (anvanda som somnmedel) från marknaden. SHS foljde har samma linje som British National Medical Council i Storbritannien (se Gabe & Bury 1996). Orsaken till detta uppgavs vara de psykiatriska bieffekter som oftare upptrader i samband med just bruk av triazolam jamfort med ovriga bensodiazepiner. Den temporara indragningen av triazolampreparaten frm marknaden i oktober 1991 var en overraskning for många lakare [93-95J. Halcion hade mycket snabbt blivit den vanligaste medicinen mot somnsvårigheter. Social- och halsostyrelsen ansåg att Halcion fororsakade psykiatriska bieffekter av typ tillfalliga minnesforluster och mgest [96J. Folkpensionsanstalten och en del av lakarkåren kritiserade beslutet. Enligt dem var beslutet forhastat och overdrivet, och åstadkom mera skada an nytta for patienterna. Kritik framfordes också mot att halsovårdsmyndigheterna hade litat mer på sina brittiska kolleger an på sin egen erfarenhet [93, 96J. SHS beslot tillsatta en arbetsgrupp som skulle kartlagga samtliga somnmediciner på den finlandska marknaden och utfarda rekommendationer for deras framtida bruk [97J. Från och med januari 1993 gav SHS igen tillstånd for triazolam, men nu enbart i mindre doser och forpackningar. Man gjorde också små andringar i texterna i Pharmaca fennica, dvs. lakemedelskatalogen [98J. I rapporten från SHS:s arbetsgrupp utgick man från de fysiska och psykiska effekterna av långvarigt bruk av bensodiazepiner. Tablettberoendet beskrevs som det stora problemet, medan missbruket ans ågs vara av mindre betydelse [99J. Definitionerna av beroende och missbruk påminde mycket om de definitioner som myndigheterna i Sverige hade anvant, dels i de gemensamma riktlinjerna frm år 1988 [17, 18J, dels i beredningen av den nya lakemedelslagstiftningen från år 1987 [14J. Daremot skiljde de sig i viss mån frm den svenska Socialstyrelsens allrnanna råd frm 1990 [15J. I den finlandska rapporten betonade man de forhojda dosernas beroendeskapande effekter, medan man i de svenska råden betonade de beroendeskapande effekterna redan vid kortvarigt bruk. Halcion i massmedierna Halcion var det mest anvanda somnmedlet i Finland i borjan av 1990-talet. Ungefar patienter anvande sig av dessa tablet NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 14,1997 (I)

9 ter, vilket utgor ungefar 1 % av befolkningen [93]. Till en borjan ansåg man internationellt att Halcion var ett mycket lovande, korttidsverkande bensodiazepin, som hade endast il negativa bieffekter. Forsaljningen okade mycket snabbt och Halcion var snart de mest sålda somntabletterna. År 1979 drog man i Holland in Halcion från marknaden, eftersom preparatet visade sig ha ovantade fysiska bieffekter, såsom minnesforlust, depression, hallucinationer och aggressivt beteende. En tid senare slapptes det åter ut på marknaden, men nu i mindre doser. I borjan av 1990-talet drog Frankrike, Italien, Tyskland och USA in de stora doserna av preparatet, med hanvisning till de negativa bieffekterna [100]. I den frnlandska debatten fick Social- och halsostyrelsen kritik for att den alltfor snabbt och forhastat stoppade forsaljningen av Halcion [93-95, ]. Det man i debatten namnde som exempel på negativa effekter var ångest, depression, minnesforluster och forvirring [96, 102], samt problem i samband med långvarigt bruk [95, 103]. Aldre personer och psykiatriska patienter betraktades som problemgrupper [95, 103]. Det framkom att Halcion hade varit foremål for debatt också i Storbritannien och USA [95, 100, 103, 104]. Vissa skribenter uppskattade Social- och halsostyrelsens indragningsbeslut. Det Ilian oroade sig for var de negativa bieffekterna i allmanhet [105], beroendet och det omfattande bruket av bensodiazepiner bland aldre personer [106,107] och avsaknaden av en tillrackligt strang lakemedelskontroll [105]. Dessutom var man rent allmant misstanksam gentemot drogbaserad terapi [107]. Anvandningen av psykofarmaka diskuterades också på ett mer generellt plan [ ]. Man berorde bl.a. blandmissbruket av alkohol och psykofarmaka [109, 111], behandlingen av sociala problem med hjalp av droger [109], långvarigt bruk av psykofarmaka [109, 110] och de beroendeskapande effekterna av långvarigt bruk [109]. Efter Halciondebatten borjade lakarkåren bli mer intresserad av de eventuella beroendeskapande effekterna av långvarigt bruk [ ], men man betonade annu missbrukets roll [ ]. Det var forst år 1992 som beroendet ansågs vara ett allvarligare problem an missbruket. Darmed hade ansvaret lagts over på halsovården och lakarna, och inte på patienterna [ ]. De argument som anvants inom lakarkåren och av myndigheter spred sig småningom från facktidskrifterna ut i massmedierna. Journalisterna gjorde inga aktiva forsok att definiera problemet, utan det var i forsta hand lakarna och myndigheterna som stod for definitionen såval på den professionella som på den publika arenan. Journalisterna återgav narmast de åsikter som myndigheterna och lakarna hade. Patienternas rost framtradde daremot inte i ett enda debattinlagg. Det var lakarna som diskuterade patienternas basta, utgående från sin syn på patientsakerheten. De farmaceutiska myndigheterna delades i två lager, i samband med att lakaren Timo Klaukka, den ledande drogexperten vid FoIkpensionsanstalten, anslot sig till dem som kritiserade Social- och halsostyrelsens beslut att dra in bensodiazepinerna från marknaden [95, 110, 119]. Patientorganisationernas roll I borjan av 1990-talet var både offendiga och privata organisationer på rusmedelsområdet intresserade av bensodiazepinproblematiken. De hade då en kritisk syn på preparaten [108, 111,112, 114, , ]. Samtidigt var deras uppfattningar om beroendets natur på ett intressant satt motstridiga. Organisationerna havdade att ett beroende kunde uppstå redan vid normala doser, samtidigt som de ansåg att missbruket var det huvudsakliga problemet [108,112,114,115, 123, se ]. Som vi redan, såg tidigare hade patient- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (I) 1 13