ST RAPPORT. Varför ska jag rösta i EU-valet? I detta nummer. Dax för förbundsstämma! Tidningen för förtroendevalda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST RAPPORT. Varför ska jag rösta i EU-valet? I detta nummer. Dax för förbundsstämma! Tidningen för förtroendevalda"

Transkript

1 Tidningen för förtroendevalda ST RAPPORT NR MAJ ÅRGÅNG 21 Varför ska jag rösta i EU-valet? Alla EUs medlemsländer har ett fast antal platser i parlamentet, från Tysklands 99 till Maltas 5. Sverige har alltså 18 ledamöter. Antalet ledamöter är fastställt i Nicefördraget och innebär en minskning för Sverige med en ledamot jämfört med idag. Om det omstridda Lissabonfördraget träder i kraft ökar antalet ledamöter för Sveriges del till tjugo. Europaparlamentet stiftar alltså lagar som påverkar vår vardag. Det är ett skäl till att man bör rötsta i EU-valet. Ett annat bra skäl kan vara att vara med om att slå vakt om människors lika värde, fackliga rättigheter och kollektivavtal, viktiga delar i ett demokratiskt Europa. Och - vilka som sitter i EU-parlamentet påverkar faktiskt din vardag och den svenska arbetsmarknaden. Lite högtravande om fler utnyttjar sin rösträtt kan vi alla tillsammans också påverka utvecklingen, både i Sverige och i Europa. Utnyttja därför din rösträtt. Men hur går då valet till? På Europaparlamentets webbplats finns bra information om hur valet går till, men också övriga valfakta och aktuella frågor. Webbadressen är Där finns exempelvis en lista på goda skäl att rösta. Vi citerar friskt: Den 7 juni är det val till EU-parlamentet. Då ska de 18 ledamöter som i fem år ska representera Sverige i EU röstas fram. Totalt kommer 736 ledamöter från EUs 27 medlemsländer att väljas. Varför ska man då rösta i EU-valet? Jo, Europaparlamentet skapar lagar som påverkar vår vardag. Det handlar om miljö, konsumentskydd, jämställdhet, transporter och fri rörlighet för arbetstagare, kapital, varor och tjänster. Tillsammans med Europarådet beslutar parlamentet dessutom om EU:s stora budget. 1) Ja, just du! Du kan påverka genom att rösta. Då du röstar i valet till Europaparlamentet väljer du vem som ska påverka din framtid och vardagen för nästan 500 miljoner medeuropéer. Om inte du bryr dig kommer någon annan att göra det och bestämma vem som ska vara din företrädare i EUs enda direktvalda församling. De valda ledamöterna formar Europas framtid under de kommande fem åren. Se till att du får det Europa du vill ha. Röstar du inte, klaga inte efteråt. 2) Ledamöterna din röst i EU Dina ledamöter är din röst i EU se till att du blir hörd. Europaparlamentet, som väljs vart femte år, är en viktig och kraftfull aktör när beslut fattas inom EU. Omröstningen i parlamentet formar EU-lagar som påverkar din vardag, oberoende om det handlar om den mat du äter, vad matkorgen kostar, hurdan luft du andas eller hur säkra barns leksaker är. 3) Det är din rätt att rösta Som EU-medborgare är det din grundläggande rättighet att rösta i valet till Europaparlamentet och din möjlighet att säga hur EU ska arbeta. Genom att rösta bestämmer du vem som ska representera vanliga människor som du, din familj och dina vänner, grannar och arbetskamrater i EU. FORTS. PÅ SID 2 I detta nummer Hur arbetar EU? EU kan bara besluta i frågor som medlemsländerna har bestämt sig för att samarbeta om. När det finns en EU-lag gäller den före ländernas egna lagar. SID 3 Hur röstar förbundsstyrelsen? Kommer ledamöterna i STs förbundsstyrelse att rösta i EU-valet? Och i så fall varför? SID 4 Så funkar EU EU har 27 medlemsländer. Ländernas samarbete bygger till stor del på att varor, tjänster, personer och pengar ska kunna röra sig fritt utan tullar och andra hinder. SID 5 Klaga på EU Vill du påverka eller klaga på EU? Det finns olika sätt att påverka eller klaga på de beslut som fattas i EU. SID 5 Dax för förbundsstämma! Den 27 och 28 maj är det förbundsstämma för ST. Dvs. den årliga sammandragningen av valda förtroendevalda som ska granska och gå igenom STs verksamhet och ekonomi, den som har varit och den som stundar. SID 6 Råd för sommarjobbare Under perioden 15 maj till 31 augusti 2009 går det att ringa eller mejla Sommarjobbsexperten som ger råd och stöd om nästan allt som rör sommarjobbet. SID 6 Nominera årets ledare! ST utser varje år Årets ledare inom STs-sfären. Detta eftersom ST anser att ett gott ledarskap är viktigt för att nå förbundets vision om det goda arbetet. SID 7

2 FORTS. FRÅN SID 1 Och som EU-medborgare kan du rösta (eller själv kandidera - varför inte?) i det EU-land där du bor, även om du inte är medborgare i landet. Och det kostar dig inte ett spänn. 4) För människor, miljö och välstånd Ung eller gammal, student eller pensionär, man eller kvinna, anställd eller egen företagare, Medelsvensson eller individualist, stads- eller landsbo EU rör oss alla, många gånger utan att vi inser det. Inom EU kan vi resa, studera och arbeta utomlands. Europaparlamentet arbetar för en renare miljö, säkrare kemikalier, bättre tjänster och arbetsplatser. Europaparlamentet är en stark försvarare av konsumenternas rättigheter, lika möjligheter och mänskliga rättigheter både inom och utanför EU. 5) Ett val 375 miljoner väljare I juni 2009 har du en möjlighet att rösta tillsammans med 375 miljoner andra väljare i EU för att välja världens enda direktvalda gränsöverskridande och flerspråkiga parlament och EUs enda direktvalda institution. Europaparlamentet har valts av medborgarna sedan ) Viktiga ledamöter Parlamentets ledamöter har mycket att säga till om. De flesta lagar som rör vår vardag utarbetar ledamöterna tilsammans med ministrarna på EU-nivå. Många lagar i Sverige är EU-lagar som införlivats i vår lagstiftning och som röstats fram av Europaparlamentets ledamöter. Och det är inte bara fråga om lagar utan också om pengar för nya vägar, renare stränder, forskning, utbildning och bistånd. Ledamöterna bestämmer också vart dina EU-pengar ska gå. I framtiden kommer ledamöterna att få ännu mer att säga till om Om det nya Lissabonfördraget träder i kraft, kommer ledamöternas ord att väga ännu tyngre vid EU-beslut. Enligt Lissabonfördraget kommer parlamentet vid lagstiftningen att vara jämställt med medlemsstaternas ministrar i så gott som all EU-politik. Parlamentet kommer också att välja ordförande för kommissionen och öka sin kontroll över EUs verkställande organ. 7) En röst för mångfald De nya parlamentsledamöter som väljs i juni kommer från 27 länder och företräder mycket olika nationella politiska partier, valkretsar och åsikter. I parlamentet ansluter sig de flesta ledamöter till politiska grupper utifrån sin politiska ideologi. Parlamentet, som arbetar med 23 olika språk, är ett bra exempel på att mångfald som fungerar. 8) Politik och demokrati Älskar du EU? Eller hatar? Vill du att EU ska bli mer borgerligt? Eller vänsterinriktat? Finns det frågor som du brinner för? Vill du ha förändring? Välj en ledamot som tänker som du! Det är det som är demokrati. Du kan alltså göra skillnad.

3 Hur arbetar EU? EU kan bara besluta i frågor som medlemsländerna har bestämt sig för att samarbeta om. När det finns en EU-lag gäller den före ländernas egna lagar. Beslut inom EU fattas oftast gemensamt av kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet. EG-domstolen följer upp att EUs regler tillämpas på samma sätt i alla EU-länder och revisionsrätten granskar EU:s ekonomi. Samarbetet mellan EU-länderna bygger på ett antal fördrag. Dessa fördrag är avtal som EUs medlemsländer har kommit överens om. I fördragen står det bland annat hur beslut ska tas och vilka områden länderna ska samarbeta inom. I vissa frågor kan både medlemsländerna och EU fatta beslut. I övriga frågor beslutar medlemsländerna själva. Förenklat fattas beslut inom EU så här: 1. Kommissionen lägger fram ett förslag. 2. Europaparlamentet och ministerrådet behandlar förslaget. 3. Ministerrådet fattar beslut, ibland tillsammans med Europaparlamentet. Hur ett beslut fattas är olika för olika frågor. I många frågor måste till exempel ministerrådet komma överens med Europaparlamentet. I andra frågor kan ministerrådet besluta på egen hand, efter att Europaparlamentet yttrat sig över förslaget. Beslut som gäller utrikes- och säkerhetspolitik eller polisiära och straffrättsliga frågor fattas på annat sätt. Här har medlemsländerna inte överlåtit rätten att fatta beslut till EU. Det innebär att EUs beslut i dessa frågor mer liknar internationella överenskommelser. I de här frågorna har Europaparlamentet litet eller inget inflytande. Det är Europeiska kommissionen som tar fram förslag till nya EU-regler. Den övervakar också att EUs beslut genomförs och att de gemensamma reglerna följs. Kommissionens ledning består av en kommissionär från varje medlemsland, som väljs för en period av fem år. Den enda svenska kommisionären är Margoth Wallström, som nu avgår. Hon har dels varit EU-kommissionens första vice ordförande, närmast under ordförande José Manuel Barroso, men också ansvarig för institutionella relationer och kommunikationsstrategi. Kommissionärerna ska arbeta för EU och inte sina hemländer. Därför får de inte ta emot instruktioner från exempelvis EU-ländernas regeringar. Ministerrådet representerar EU-ländernas regeringar och består av en minister från varje land. Det är ministerrådet som antar de regler som kommissionen föreslår. I vissa frågor måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet före beslut. I andra frågor kan ministerrådet besluta på egen hand men då ska Europaparlamentet uttala sig om förslaget innan ministerrådet beslutar. Ministerrådet godkänner också EUs budget tillsammans med parlamentet. Europaparlamentet deltar i beslut om EU-regler och kontrollerar kommissionen. De viktigaste uppgifterna för parlamentet är att: delta när ministerrådet beslutar om nya EU-regler godkänna EUs budget tillsammans med ministerrådet godkänna kommissionen och kontrollera hur den arbetar utse EU-ombudsmannen, som tar emot och utreder klagomål från medborgarna. EUs regler ska gälla på samma sätt i hela EU. EUs gemesamma domstol, EGdomstolens uppgift är att tolka dessa regler och döma vid tvister. Medlemsländernas domstolar kan fråga EG-domstolen om hur en regel ska tolkas. Europeiska rådet kallas ofta för EUs toppmöte. Där träffas medlemsländernas stats- eller regeringschefer och kommissionens ordförande. Europeiska rådets uppgift är att ange riktlinjer för EU:s utveckling. Det är Europeiska rådet som beslutar om övergripande frågor inom EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Webbadress för EU är Parlamentets webbadress: FRÅGA EU Varje år skriver tiotusentals EU-medborgare och personer från hela världen till Europaparlamentet för att ställa frågor eller framföra förslag och klagomål. Några av de vanligaste frågorna under det gångna året: 1. Europaparlamentets dagliga verksamhet: 39 procent av frågorna rör Europaparlamentets sammansättning, dess politiska roll och verksamhet samt de svenska ledamöternas aktiviteter. Många frågar om möjligheten att besöka parlamentet och göra praktik. 2. Lokal och nationell politik: Närmare en femtedel av frågorna är från medborgare som tar upp sina personliga problem, ofta relaterade till lokala eller nationella myndigheters agerande. Det kan också handla om kritik av politiska beslut på nationell nivå exempelvis när det gäller socialförsäkringar, pensioner eller skattesystemet. 3. EUs yttre förbindelser, mänskliga rättigheter och immigrationsfrågor: 10 procent av brevskrivarna i Sverige är intresserade av frågor som rör mänskliga rättigheter i resten av världen, till exempel i Tibet, Iran och Burma, samt EUs relationer till länder som Turkiet och USA. 4. Institutionella frågor och utvidgning av EU: Det kommer frågor som generellt rör EU-institutionernas struktur och sammansättning samt tillämpningen av gemenskapsrätten i medlemsländerna. Utvidgningen av EU är också ett återkommande ämne. 5. Miljö, hälsa och djurskydd: Djurskyddsfrågor, energipolitik, klimatskydd samt livsmedelssäkerhet förekommer ofta i frågor Sverige. 6. Ekonomi, finansiering och EU-bidrag: Förfrågningar om finansiering av projekt exempelvis inom miljö eller utbildning, eller för att starta ett företag som tillhör de vanligaste ämnena. Brevskrivarna ställer även frågor om EMU. 7. Den inre marknaden: Frågor om den fria rörligheten för personer, fri rörlighet för arbetskraft och varor (ofta frågor som rör import av alkohol), men även frågor kring harmoniseringen av teknik, exempelvis motorfordon. 8. Sysselsättning, sociala frågor och jämställdhet: Frågeställarna är intresserade av lika villkor, i synnerhet jämställdhet, men också frågor som berör övergrepp mot kvinnor.

4 Ska du rösta i EU-valet? Ska du rösta, Meeri Wasberg, ledamot i STs förbundsstyrelse? Ja, för mig är det lika självklart att rösta i valet till Europaparlamentet som det är att rösta i allmänna val inom nationens gränser. Skälet är enkelt, det är fler och fler frågor som både hanteras och måste hanteras gemensamt inom EU. Detta är den demokratiska rättigheten jag har att påverka vilken politik som kommer att föras i det parlamentet. För mig är det dessutom extra viktigt med de frågor som rör arbetsmarknaden, exempelvis att motverka social dumpning genom att svenska kollektivavtal ska gälla för de som jobbar i Sverige oavsett ursprungsnationalitet. Ska du rösta, Lasse Hedin, ledamot i STs förbundsstyrelse? Självklart kommer jag att rösta i EU-valet. Över 60 procent av alla beslut som tas i Bryssel får direkt återverkan på oss här hemma. Därför är det viktigt att vi påverkar våra EU-parlamentariker inför alla viktiga beslut på samma sätt som vi gör i vår riksdag. Och naturligtvis väljer de ledamöter vi bäst anser kunna föra fram våra fackliga frågeställningar och värderingar. Ska du röst,linda Sonesson, ledamot i STs förbundsstyrelse? Självklart! Jag vill utnyttja möjligheten att påverka. Om jag inte röstar är det ju någon annan som bestämmer vem som ska representera mig och det vill jag ju inte. Särskilt som det på EU-nivå tas så många viktiga beslut som vi sedan tvingas följa i Sverige. Ska du rösta, Tom Johnson, ledamot i STs förbundsstyrelse? Javisst! Detta på grund av att isolation aldrig har lönat sig. Det vi ska sträva efter är att rösta fram kandidater som ser ett starkt Europafack som en tillgång och som sätter den sociala dialogen främst. Ska du rösta, Tobias Bjerman, ledamot i STs förbundsstyrelse? Det är både en rättighet och ett ansvar för mig som medborgare. Det är viktigt att använda sig av sin rösträtt för att påverka och delta i politiska frågor. När det gäller EU påverkar det oss mer än vi tror vare sig vi vill eller inte. Det är inte längre, som många kanske fortfarande tror, en fråga om att vara med eller inte längre, utan en fråga om hur och vilka frågor vi skall driva. Ska du rösta, Annette Carnhede, ordförande i STs förbundsstyrelse? Visst kommer jag att rösta! Viktigare än någonsin! Många beslut som rör arbetsmarknaden tas idag på EU-nivå. Därför är det viktigt vilka som sitter i parlamentet och vilka åsikter de står för. Ska du rösta, Ing-Marie Nilsson, andre vice ordförande i STs förbundsstyrelse? Självklart kommer jag att rösta i EU-valet. Jag vill inte missa att ta tillvara mitt inflytande i ett val som påverkar oss så mycket i både arbetsliv och privatliv. Ska du rösta, Kjell Strömbeck, ledamot i STs förbundsstyrelse? Självklart! Jag ser det som en medborgerlig skyldighet. Dessutom är det viktigt eftersom allt fler frågor av betydelse för alla européer hanteras på EU-nivå. Ska du rösta, Siv Norlin, ledamot i STs förbundsstyrelse? Ja, jag kommer att rösta. Varför? För att man ska alltid rösta när man har chansen! Strandade EU-förhandlingar om jourtid Europaparlamentet och ministerrådet har efter fem års förhandlingar inte kunnat enas om nya regler för jourtid och långa arbetsveckor. Förhandlingarna rörde reglerna om jourtid och direktivets begränsning av veckoarbetstid. Enligt ett avgörande från EG-domstolen ska alla jourtid räknas som arbetstid. Europaparlamentet har varit berett att införa nya regler om jourtid, under förutsättning att undantagsmöjligheterna från reglerna om maximalt 48 timmars arbetsvecka avskaffas. Förhandlingarna, som pågått i fem år, strandade under i slutet av april då ministerrådet inte kunde gå med på parlamentets krav rörande arbetstiden. Sammanbrottet i förhandlingarna innebär att de nuvarande reglerna fortsätter att gälla. Det är mycket beklagligt att det inte gick att nå en uppgörelse. Sverige har varit drivande i förhandlingarna och framhållit att EU:s regler om jourtid och kompensationsledighet behöver ändras, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i en kommentar. EUs politiska strategi för 2010 EU-kommisionen lyfter fram fyra övergripande frågor i sin politiska strategi för kommande år. De områden som kommissionen ska satsa hårdats på år 2010 är w ekonomisk och social återhämtning, w EUs budget, w klimatförändringar, w utvidgningen och det östliga partnerskapet. Så är parlamentet sammansatt (784 ledamöter) Europeiska folkpartiet, kristdemokrater och Europademokraterna (288), Socialdemokratiska gruppen (217), Alliansen liberaler och demokrater för Europa (99), Unionen för nationernas Europa (44), De Gröna/Europeiska fria alliansen (43), Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster (41), Grupplösa (30), Självständighet och Demokrater (22). Viktigt att rösta Den 7 juni är röstningsdagen för valet till EU-parlamentet. Poströsta kan man göra från den 20 maj. Det är viktigt att så många som möjligt röstar. Röstdeltagandet vid det förra valet var lågt. Sverige var bland de sämsta i Europa med våra 38 procent...

5 Så funkar EU EU har 27 medlemsländer. Ländernas samarbete bygger till stor del på att varor, tjänster, personer och pengar ska kunna röra sig fritt utan tullar och andra hinder. För att det ska fungera har EU skapat den så kallade inre marknaden. EU-länderna samarbetar också inom andra områden som till exempel miljö, jordbruk, flyktingmottagande och att bekämpa organiserad brottslighet. Fri rörlighet Den som är medborgare i ett EU-land har rätt att resa, arbeta och bo i vilket annat EU-land som helst. Ett land får inte gynna sina egna medborgare framför dem som är medborgare i andra EUländer. Om man ska stanna mer än tre månader kan landets myndigheter kräva att man registrerar sig. En förutsättning för det är att man har ett arbete eller kan visa att man kan försörja sig på annat sätt. Man behöver också ha det europeiska sjukförsäkringskortet med sig för att visa att man täcks av en sjukförsäkring. Samma villkor för varor Ett medlemsland får inte gynna produkter och tjänster från det egna landet. En vara ska kunna köpas och säljas på samma villkor i hela EU-området. Det ska också gå att ta in en vara från ett land utanför EU och därefter handla vidare med den i övriga medlemsländer på lika villkor. Därför har EU en gemensam tulltaxa och gemensam handelspolitik. Schengen - EUs passunion Schengensamarbetet kallas också EUs passunion och innebär att de länder som är med har tagit bort personkontrollen när man passerar ländernas gränser. Som medborgare i ett Schengenland behöver man inte ha passet med sig när man reser till andra Schengenländer, utan det räcker med ett nationellt id-kort. Valutaunion med euro Ungefär hälften av EUs medlemsländer ingår i EMU, även kallad valutaunionen. Inom de länderna används den gemensamma valutan euro. De övriga EU-länderna har valt att ställa sig utanför valutaunionen eller så uppfyller de inte de krav som ställs för att ingå. Gemensam jordbrukspolitik Länderna inom EU har en gemensam jordbrukspolitik. Politiken ska bland annat leda till att maten som produceras ska vara bra för både miljön, djuren och människorna som ska äta maten. En stor del (alltför stor del, anser en del) av EUs budget används till jordbrukspolitik. Gemensam miljöpolitik EU har gemensamma regler för miljön eftersom föroreningar i ett land ofta påverkar miljön i ett annat. Reglerna är till för att bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa och ta vara på naturresurser på bästa sätt. Några exempel är regler för avfall, luft- och vattenkvalitet samt användning av kemikalier. EU har också regler som skyddar fåglar och hotade djur- och växtarter. Samordnad brottsbekämpning EU-länderna samarbetar för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet. Gemensamma regler finns bland annat för terrorism, narkotikahandel och barnpornografibrott. För att bekämpa brottslighet samarbetar även medlemsländernas polis- och åklagarmyndigheter. Gemensam invandringspolitik EU-länderna har också enats om att utveckla en gemensam asyl- och invandringspolitik. EU-reglerna anger till exempel vem som ska betraktas som flykting och hur medlemsländerna handlägger asylärenden. Om ett asylärende kommit till flera länder finns det EU-regler som avgör i vilket land ärendet ska behandlas. Utrikes- och säkerhetspolitik I utrikespolitiska frågor ska politiken samordnas så långt som möjligt, men medlemsländerna har kvar sin nationella utrikespolitik. Alla länder måste vara överens om beslut i utrikes- och säkerhetsfrågor. EUländerna har ingen gemensam armé. Däremot finns det en militär och civil krishanteringsstyrka som kan sättas in för att bevara eller tvinga fram fred. Vill du påverka eller klaga på EU? Det finns olika sätt att påverka eller klaga på de beslut som fattas i EU. Här nedan följer några exempel. Kommissionen lägger fram förslag till nya EU-regler, men innan dess presenterar den ofta ett preliminärt utkast som den vill ha synpunkter på. På kommissionens webbplats kan oftast både de som direkt berörs av förslaget och allmänheten lämna in synpunkter. Om du råkar ut för att myndigheter i EUs medlemsländer inte följer EUs regler kan du vända dig till EU-nätverket Solvit. Solvit hjälper till med att lösa problem som gäller den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och personer på EUs inre marknad utan att behöva ta dem till domstol. Du kan klaga direkt till EU om du anser att ett medlemsland inte följer EUs regler. Du anmäler klagomålet direkt till Europeiska kommissionen. Det kan leda till att kommissionen tar medlemslandet till EG-domstolen som kan slå fast att landet brutit mot reglerna. Det finns ett standardformulär som du kan använda i kontakten med kommissionen. Det heter Bristande efterlevnad av gemenskapsrätten och kan fyllas i på Internet. Om du tycker att EUs institutioner gjort något fel kan du klaga till EU-ombudsmannen. Ombudsmannen tar emot och utreder klagomål från medborgarna. Det kan till exempel handla om orättvis behandling, maktmissbruk eller att du inte har fått ta del av information. Du kan skriva på svenska och du ska få svar på svenska. På Europeiska ombudsmannens webbplats finns information om hur du skickar in ett klagomål. Om du vill klaga på eller uppmana parlamentet att ta upp en viss fråga kan du göra en så kallad framställning genom att skriva till Europaparlamentet. Du kan också kontakta en ledamot i Europaparlamentet. På Europaparlamentets webbplats finns information om hur du skickar in framställningar. Där finns också adresser och telefonnummer till ledamöterna. Kontaktsida:

6 Det här är kollektivavtalet värt för Anna Anna är 32 år. Hon arbetar på arbetsförmedlingen där man följer avtalet ALFA. Hon tjänar kr i månaden, och arbetar vanligen på kontorsarbetstid. Förra året var hon sjuk fem dagar och var borta två dagar på grund av nära släktings dödsfall. Hennes medlemsavgiften till ST är kronor per år (192 kr/månad). Vad är då kollektivavtalet värt för henne per år? Jo: Extra semester, 6 dagar kr Semestertillägg kr Ob-ersättning 600 kr Övertid kr Sjuklön 657 kr 2 dagar ledigt (dödsfall) kr Tjänstepension kr Avtalsförsäkringar kr Löneökning 4 % kr Summa per år: kronor! PS. Det här gäller för Anna: I ALFA är antalet semesterdagar för den som har fyllt 30 år 31 dagar. I semestertillägget ingår en del som är lagstadgad och en del som beror på kollektivavtalsregler. Ob-ersättningen finns reglerad i kollektivavtalet och den får Anna i pengar för att hon arbetar obekväma tider. Övertidsersättningen är även den reglerad i avtalet och ersätter de 75 timmar per år som Anna arbetat övertid. Sjuklönedelen i kollektivavtalet gör att inkomstbortfallet blir mindre än det skulle bli om Anna bara fick ersättning från försäkringskassan. Till tjänstepensionen avsätter arbetsgivaren pengar varje år för Annas räkning det är alltså ett pensionssparande som hon får via sin anställning. Till avtalsförsäkringarna betalar arbetsgivaren också in premier för Anna. Det handlar om försäkringar vid bland annat arbetsskada, olycksfall i arbetet och vid arbetslöshet. Flera av dessa försäkringar går inte att teckna som privatperson. Rätten till årlig löneöversyn finns i kollektivavtalet. År 2008 blev det genomsnittliga utfallet 4,4 procent. Det betyder inte att alla får 4,4 procent, eftersom lönesättningen är individuell. Grattis Anna, att facket och kollektivavtalet finns! Dax för förbundsstämma! Den 27 och 28 maj är det förbundsstämma för ST. Dvs. den årliga sammandragningen av valda förtroendevalda som ska granska och gå igenom STs verksamhet och ekonomi, den som har varit och den som stundar. Det handlar framförallt om att ta ställning till STs verksamhetsberättelse och bokslut för 2008 och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Men fler uppgifter finns. En valberedning ska väljas och motioner ska behandlas. Dessutom ska STs guldnål utdelas till förtjänta förtroendevalda. Dessa är Kjell Leandersson, Försäkringskassan, Gun Smed, Skatteverket, Margareta Hofvenstam, Åklagarväsendet och Johnny Lindell, Räddningsverket Ett ärende som förbundsstämman ska avgöra är att fastställa riktlinjer för poströstning. Bakgrunden är att kongressen 2008 ändrades förbundets stadgar så att det numera är tillåtet att tillämpa poströstning. En motion som hamnar i stämmans knä är en motion som Roger Melin, Skatteverket, skrev i juli Förbundsstyrelsen svarade och motionen avslogs. Men motionären Melin var inte nöjd med svaret och vill att den behandlas av Förbundsstämman. Och helt visst - enligt förbundsstadgan finns möjlighet att besvära sig över en besvarad motionen Hans motion handlar om att ändra reglerna för ålderspensionen. Ålderspensionen borde kompletteras med någon form av avtalspension när arbetsmarknaden ser ut som den gör. Förbundsstyrelsen vidhåller sitt tidigare yttrande och föreslår därför att förbundsstämman beslutar att motionen avslås. Detta eftersom den typ av avtalspension som motionären efterfrågar redan finns i Trygghetsavtalet för den statliga sektorn, sk. pensionsersättning. Riktlinjer för verksamhetsplan och budget för 2010 ska också fastställas. En annan viktig punkt är att ta ställning till riktlinjer för avtalsrörelsen 2010, in- klusive ett dokument om politik för anställningsvillkor, med stark inriktning på att förklara och försvara kollektivavtalens värde för medlemmarna. Goda råd för sommarjobbare Till sommaren kommer tals unga, många av dem studenter, att sommarjobba i Sverige. Vissa lär mötas av tveksamma arbetsvillkor. Andra kan få problem att få ut sina semesterersättningar. En del behöver kolla lönen för sommarjobbet. För dem och många fler finns under perioden 15 maj till 31 augusti 2009 Sommarjobbsexperten som ger råd och stöd på telefon och mejl om nästan allt som rör sommarjobbet. Det är ST Direkt som ansvarar för Sommarjobbsexperten, tillsammans med SKTF Direkt. Man kan både ringa och mejla Sommarjobbsexperten. Telefonnumret är och mejla frågor kan man göra via webbplatsen www. facketforandras.nu Sommarjobbsexperten är en del av Facketförändras.nu, det stora TCO-initiativet som riktar sig till unga mellan 20 och 35 år. Det är väldigt kul att TCO och FacketFörändras.nu vill att vi och våra proffsiga rådgivare ska ansvara för Sommarjobbsexperten, säger Elisabeth Lewander, verksamhetschef för ST Direkt. Vi hoppas också att många medlemmar och förtroendevalda tipsar människor i sin närhet om Sommarjobbsexperten, säger hon. Två nya topprekryterare Det finns två nya namn att redovisa på topplistan över duktiga rekryterare bland förtroendevalda: Sven Graff, Försäkringskassan, har rekryterat 11 och Devang Parekh, Luftfartsverket har rekryterat 10 nya medlemmar. Eloge och priser till dessa båda! Vad är ST? ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, på universitet och högskolor eller i bolag. ST är din fackförening oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ökar sammanhållningen, ger styrka och skapar gemenskap.

7 Nominera årets ledare! ST utser varje år Årets ledare inom STssfären. Detta eftersom ST anser att ett gott ledarskap är viktigt för att nå visionen om det goda arbetet. Det framgångsrika ledarskapet bygger på ett humanistiskt ledarskap, en grundläggande tro på medarbetarnas vilja att utvecklas. Inom ST har ledarskapsfrågorna lyfts fram i verksamheten. Ledarskap är ett av de prioriterade områdena under kongressperioden. Ett flertal rapporter om ledarskap i verksamheter har tagits fram de senaste åren. Syftet med att utse årets ledare är att lyfta fram goda exempel på vad ST menar med ett gott ledarskap. Därför har förbundsstyrelsen de senaste åren uppmanat avdelningar, sektioner och klubbar att nominera en chef/ledare till Årets ledare. Tidigare mottagare av STs utmärkelse har även uppmärksammats av andra för sitt goda ledarskap. Detta understryker att STs kriterier för ett gott ledarskap är relevanta och att STs förtroendevalda är bra på att se duktiga ledare. Kriterier på ett gott ledarskap är en chef och ledare som synliggör medarbetarna och låter dem påverka sitt eget arbete, tar tillvara och synliggör medarbetarnas kompetens, ger möjlighet för medarbetarna att utvecklas i arbetet och utvecklas för nya arbetsuppgifter, arbetar för jämställdhet och mångfald, bidrar till ett öppet, kreativt och tilllåtande klimat, gör medarbetarna delaktiga i utvecklingen av verksamheten. STs avdelningar, sektioner och klubbar uppmanas att nominera personer som kan vara föredömen och en förebild för andra, och ett bra exempel på vad ST menar med ett gott ledarskap. Den som utses kommer att bjudas in till STs sommarfest den 3 juni och där få välförtjänt uppmärksamhet kring sitt ledarskap. Sommarfesten äger rum i STs lokaler på Sturegatan 15 i Stockholm. Nomineringarna, som ska åtföljas av en motivering, skickas till Margareta Bäck, Sista dag att nominera är den 20 maj Löneenkät inom AgV-området För att få en bild av resultatet av den senaste lönerevisionen och hur arbetet med den lokala lönebildningsprocessen utvecklas skickade ST i början av april ut den andra löneenkäten under avtalsperioden Enkäten skickas ut inom AgV-området. En tredje enkät kommer att genomföras under början av Avsikten med enkäterna är att få underlag för såväl diskussioner och ställningstaganden inom förbundet som för olika former av stöd till förtroendevalda för att underlätta lönebildningsarbetet. Enkätsvaren kommer att ge ett värdefullt underlag inför såväl nästa avtalsrörelse som det partsarbete som bedrivs inom det s.k. Partsrådet när det gäller stöd för lokal lönebildning. En preliminär första sammanställning av enkätsvaren beräknas finnas i början av juni. I samarbete med de s.k. 19 stora, vilka förutom Länsstyrelsen och Universitet- och högskolor, är 14 inom AgV-områden, skickas en lokal/lokalt anpassad löneenkät ut till sektioner alternativt klubbar inom dessa avdelningar. Mer information: Marie Therese Gyllhede, Förhandlingsenheten. Samarbete om medborgarkontor Det ska blir lättare för statliga myndigheter, landsting och kommuner att samarbeta om medborgarkontor. På medborgarkontoren kan myndigheterna tillsammans möta de som bor i kommunen. För att det ska vara möjligt måste myndigheterna sluta ett samtjänstavtal. I dag måste regeringen godkänna avtalet för att det ska gälla. Det kravet tas nu bort. Det samma gäller kravet på att handläggarna ska anges med namn i avtalet. I dag finns en begränsning av vilka typer av beslut som får fattas i samtjänsten. Den begränsningen tas också bort. I dag innehåller lagen en begränsning av vilka förvaltningsuppgifter som innebär myndighetsutövning som får förekomma i samtjänsten. Den begränsningen tas också bort. De nya reglerna börjar gälla den 1 juni Medlemsavgiften i ST 2009 Månadslön före skatt Förbundsavgift Upp till kr 96 kr kr 104 kr kr 112 kr kr 120 kr kr 128 kr kr 136 kr kr 144 kr kr 152 kr kr 160 kr kr 168 kr kr 176 kr kr 184 kr kr - NY AVGIFTSKLASS 192 kr Utöver förbundsavgiften tar de flesta avdelningar ut en avdelningsavgift, normalt 19 kr/månad. Även några sektioner tar ut en avgift. Nya medlemmar betalar 50 kr/månad under de sex första månaderna. Medlemmar som går över från medlemskap i Tria betalar 100 kronor hela första året. För den som tidigare varit medlem i ST gäller en karenstid på 18 månader för att man som ny medlem ska få den sänkta förbundsavgiften. Pensionärer betalar 250 kr per år. Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till TCO-tidningens läsarpanel TCO-tidningen bygger just nu upp en läsarpanel bestående av förtroendevalda i de 16 TCO förbunden. Syftet är att få en bild av vilka de förtroendevalda är, deras villkor i uppdraget, och deras åsikter i olika frågor. Går du med deltar du minst tre gånger i år i en undersökning. Du får via din e- post besked om när det är dags att gå in på den speciella hemsidan för att svara på frågorna. Av svaren blir det artiklar, intervjuer och reportage i TCO-tidningen. Du som deltar får också ett personligt mejl med huvudresultaten. TCO-tidningen genomför undersökningarna i samarbete med Novus Opinion, vilket garanterar att dina svar behandlas anonymt och att din integritet respekteras. Mer om undersökningen kan du läsa på Nu är det bara ett fåtal dagar kvar tills att nya, tjusiga går i luften! Kyligt! 7

8 ST RAPPORT POSTTIDNING B-POST Utges av Fackförbundet ST Returadress: ST Rapport, Box 5308, Stockholm ISSN Rapport från FS april 2009 Vårpropositionen: Roger Syrén rapporterade om innehållet i regeringens vårproposition. En särskild rapport har tagits fram som beskriver innehållet i propositionen och vilka konsekvenser den får för STs medlemmar. Styrelsen fick också del av OFRs skriftliga sammanfattning och TCOs analys av Vårpropositionen. Maria Frändegård lämnade en rapport om medieaktiviteter med anledning av STs kommentarer till propositionen. Förbundsstämman: Inför förbundsstämman fastställdes dag- och arbetsordning samt riktlinjer för poströstning, inriktning av VP 2010, politik för anställningsvillkor, tidsplan för Avtal 2010, uppdragsbeskrivningar samt mottagare av STs guldnål och förslag till valberedning. Därtill yttrande över en motion som ska behandlas av stämman. Se artikel på sidan 6. EU-valet: Birgitta Kempe och Karin Ström redovisade om ST aktiviteter med anledning av valet till EU-parlamentet. ST aktiviteterna kommer att finnas på hemsidan. Vissa aktiviteter sker också i samarbete med TCO. Regionkonferenserna: Från regionkonferenserna rapporterade varje ledamot och gav medskick på vägen. Verksamhetsrappporter: I verksamhetsrapporterna noterades 4 att en träff ägt rum med socialförsäkringsministern. Vid träffen lade ministern stor tonvikt vid personalpolitiken och att den fackliga samverkan fungerar vid Försäkringskassan. 4 att en träff ägt rum med representanter för Vänsterpartiet i Riksdagen. De frågor som diskuterades var arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitiken. 4 att en träff ägt rum med SULFs förbundsledning. Vid träffen avhandlades aktuella och gemensamma frågor inom universitetsoch högskoleområdet. 4 att TCOs högskolekonferens den 24 april samlade ca 220 personer deltagare. Vid konferensen medverkande bl.a. Lars Leijonborg, Mona Sahlin och Sture Nordh samt representanter från OECD. Att TCO-styrelsen inrättat en jämställdhetspanel. Anledningen till panelen är att TCO bedömer att jämställdheten får stryka på foten i den ekonomiska krisen. För att motverka det inrättas denna jämställdhetspanel. Colombiaprojektet: Karin Ström rapporterade om Colombiaprojektet. ST Rapport Besöksadress: Sturegatan 15, 3 tr. Postadress: Box 5308, Stockholm Ansvarig utgivare: Gunnar Johanson. Redaktör: Christer Forsberg Telefon: E-post: Till sist Efter närmare tio år som ST Rapportredaktör går jag om några månader vidare mot mitt välförtjänta otium. Jag har nämligen blivit erbjuden avtalspension. Men vad ska du göra då? undrade en bekymrad arbetskamrat. Otium cum dignitate är latin och betyder vila med värdighet, dvs. ett lugnt och hedersamt privatliv efter väl förrättat verk i arbetslivet. Romarna hade en uppfattning om arbete som jag med stigande ålder allt mer delat, nämligen att arbete bara är ett nödvändigt ont. Att njuta sitt otium står för all sorts frihet från plikter och uppbundenhet; ett idealtillstånd som möjliggjorde bildning, konstnärsskap och njutning - sysselsättningar utan materiell vinning som mål. För min del blir det fiske - äntligen ska jag utvecklas till den storfiskare jag ofta påstår att jag är, men aldrig blivit. Äntligen får jag tid att öva upp mitt flugfiske och knyta egna flugor. Dessutom blir det trädgårdsodling. Finns det något mer givande än att från ett litet oansenligt frö dra upp en praktfull och färgrann växt? Knappast. Det blir även mycket primitiv motion i form av vedhuggning, cykling och skogsvandring i norra Gästrikland, det senare för att om möjligt få syn på en av våra många lokala björnar. Detta för säkerhets skull i sällskap med den nya familjemedlem som strax ska införskaffas. Nämligen en hund av börd, sannolikt av rasen lagotto romagnolo, dvs. en italiensk tryffelhund. Det borde lätt gå att uppfostra honom/henne till att geschwint hitta de kantareller som jag så sällan lyckas hitta. Det blir också mer tid till att i mindre sammanhang framföra visor och progglåtar till eget gitarrkomp. Jag hoppas också kunna utveckla dragspelandet till oanade höjder. Sannolikt blir det nog också en kurs på högskolan i Gävle. Historia eller etnologi ligger bra till. Och staffliet jag vann i Konstlotteriet ska komma till anvädning. Här ska målas! Hoppat fallskärm har jag gjort i massor, men dykt har jag aldrig gjort. Kanske en dykkurs och en semesterresa till en Stillahavsö för att utöva kunskaperna? Och mycket fotboll. Inte spela, bara titta. Inte bara på Gefle i Allsvenskan, utans snarare på Kungsgården och Storvik, som slåss i divison 4 Gästrikland. Nära till matcherna och liten, men kunnig publik, samt en korv med bröd i halvtidspausen. Det är lokal kultur det! Må väl och ta vara på tiden! Adressändring görs alltid via den lokala ST-avdelningen/sektionen/klubben, som sänder den till STs kansli (respektive regional enhet) där ändringen förs in i registret över förtroendevalda.

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010 FAKTA Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EU-frågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU FAkTABlAD FRÅn

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse Individuell anpassning genom enskild överenskommelse - inom ramen för ALFA 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Inledning...4 3. Förutsättning...4 4. Giltighet och upphörande av överenskommelse...5 5. Frågor

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

ST-veckor 2008 (vecka 40, 42)

ST-veckor 2008 (vecka 40, 42) Uppdaterad 2008-06-30 ST-veckor 2008 (vecka 40, 42) Region Nord: Region Syd: Region Väst: Region Stockholm: Gotland och Stockholm Beställare: Gunnar Johanson, Sekretariatet Mottagare: Birgitta Kempe, Informationsenheten

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer