Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-06-04. Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS 2012-448"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till motionären överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande. 2 Därmed ska motionen anses behandlad. Beslutsunderlag Motion av Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse jämte bilaga 1 och 2 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutsförslag Sammanfattning av ärendet Vänsterpartiets Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) har i motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska anpassa, utveckla och implementera metoden "vita jobb" för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling. Vidare krävs att kommunen ska utesluta företag med anknytning till offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamhet där betalning sker med skattepengar. Detta ska gälla offshore-ekonomier enligt IMF:s lista och vara stater/områden utanför EES/EU. Förslagsställarna hänvisar till metoden "Vita jobb" som är ett verktyg mot svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling som enligt motionärerna håller på att tas fram i Malmö. Kanslienheten har begärt in yttrande från socialförvaltningen och från kansliets egen upphandlingsavdelning som i korthet i gemensamt yttrande anför följande: använder sig redan idag av ett antal verktyg/metoder för att bekämpa svart arbetskraft: - Leverantörsgranskning - samtliga anbudsgivare granskas före avtalstecknande. Granskningen sker genom en förfrågan till Skatteverket som redovisar om leverantören är registrerad som arbetsgivare, för F-/FA-/A-skatt, inbetalda

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG forts 157 arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna samt restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten. Kontroller upprepas var tredje månad under hela avtalsperioden. Underleverantörsgranskning - det ställs samma krav på underleverantörer som på ordinarie leverantör. Det är leverantören som ansvarar för att underleverantören uppfyller ställda krav, vilket också skrivs in i avtal. - Avtal med skatteverket - Kommunen har särskilt avtal med skatteverket. Syftet är att förebygga ekonomisk brottslighet och att underlätta för seriösa företag och därmed minska risken för osund konkurrens. Avtalet ska hjälpa kommunen att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. - MBL - upphandlingsavdelningen skickar periodiskt listor på planerade upphandlingar till arbetsgivarenheten för att tas upp i MBL-förhandlingar. Full facklig insyn och transparens vinns genom detta. - Uppförandekod - kommunen har tagit fram en uppförandekod (KF beslut ) som ska biläggas samtliga förfrågningar. Dokumentet innebär att anbudsgivare förbinder sig att respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Se bilaga. - Kontroller på arbetsplats - ställer idag kontroll krav på att tjänsteleverantörers personal bär ID-kort m.m. - Kvalitetssäkring av dokumentmallar - Kommunen arbetar för närvarand med kvalitetssäkring av dokumentmallar som används vid upphandlingar. Alla krav som berör leverantörskontroller och uppföljningskontroller ska finnas med. - Resursförstärkning - Kommunen har beslutat om att noga kontrollera och följa upp socialförvaltningens driftentreprenadsavtal. Rekrytering av personal pågår. I arbetsuppgifterna ingår regelbundna kontakter och uppföljningsbesök. Särskild uppföljning kommer att ske för att upptäcka eventuell ekonomisk brottslighet. Offshore-ekonomier - fråga avseende uteslutande av offshore-ekonomier är en fråga som ska regleras av riksdagen. En upphandlande myndighet får vid upphandling endast ställa krav som går att följa upp. Idag har avtal med ca 200 företag, varav flera multinationella. Kommunens upphandlingsavdelning har inte resurser för att följa upp samtliga transaktioner som ramavtalsleverantörerna genomför.

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG forts 147 Ekonomi Förslag påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Vita jobb föreskriver enligt kommunalarbetareförbundet: En skyldighet för leverantören att till alla anställda i upphandlingen ge sociala villkor lägst enligt branschens krav och i arbetsrättslig lagstiftning. Att svartarbete vid leveransen av tjänsterna är förbjudet. Att leverantören ansvarar för dessa förpliktelser i alla underleverantörsled. - Att överträdelse kan medföra hävning av hela avtalet och skadestånd. Som framgår i yttrande ovan från kanslienhetens upphandlingsavdelning arbetar redan i föreslagen inriktning, utom vad avser granskning och efterföljande kontroll av s.k. offshore-ekonomier, vilket är en fråga för Riksdagen att hantera via bolagsoch skattelagstiftning. Ska upphandlingsavdelningen likafullt genomföra kontroller av transaktioner offshore kommer det att fordras ytterligare personalresurser. Kommunen kan inte/får inte i förfrågningsunderlaget ställa krav som kommunen inte har förutsättningar för att kontrollera. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen ska anses behandlad. Anteckning Johny Kronwall (V) antecknar avvikande mening enligt följande: "Då kommunen redan idag anser sig uppfylla de villkor som motionen föreslår ser jag inte varför motionen inte kunde betraktas som bifallen." Vid protokollet Flenrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdrags bestyrkande

4 Till kommunfullmäktige i Motion Bekämpa den ekonomiska brottsligheten 11?// fcsaö/<*-c(ijg/j 1 Deri ekonomiska brottsligheten omfattar miljardbelopp. En del av detta kommer från offentlig upphandling. Samhällskonsekvenserna av denna brottslighet är mycket allvarliga. Skattemedel hamnar hos kriminella istället för elever, sjuka, gamla och andra som pengarna är avsedda för. Kriminella företag betalar heller inte skatt utan ofta förs pengar ut till skatteparadis. Människor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med dåliga arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor. Seriösa företag kan inte konkurera med skumraskföretagen på lika villkor. Erfarenheter visar också att omfattande ekonomisk brottslighet kan innebära att personerna bakom brottsligheten blir maktfaktorer i lokalsamhället, men även i vidare omfattning. Det finns alltid en mängd skäl att stärka kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Insatser görs av olika myndigheter, kommuner och landsting. Men insatserna behöver stärkas och systematiseras. Och det finns exempel att titta på. Bland annat Malmö stad håller på att utveckla arbetet mot den ekonomiska brottsligheten med metoden "Vita jobb". "Vita jobb" är ett verktyg mot svartarbete och social dumping vid offentlig upphandling. Vita jobb är ett samarbetsprojekt mellan ett antal fackliga organisationer inom ett antal sektorer som är speciellt utsatta för konsekvenserna av svartarbete. Handboken tar upp rättsliga möjligheter för offentliga myndigheter och organ att agera för att förebygga, uppdaga och åtgärda svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det finns praktiska tips på hur man kan upptäcka osund anbudskonkurrens bland annat genom avvikande nyckeltal t.ex. låga personalkostnader i förhållande till omsättningen. Metoden "Vita jobb" bör även utvecklas, anpassas och implementeras i Falkenbergs kommun. Kommunledningskontoret -i Karisijerinefftn ; 10 Dnr Dpi U)

5 Åtgärder måste också till för att förhindra att våra skattemedel hamnar i skatteparadis. Skatteparadisen har inte bara låga eller obefintliga skatter utan även obefintliga bokföringslagar. Internationella valutafonden (IMF) listar årligen vilka länder och områden det rör sig om. (V)i yrkar att skall anpassa, utveckla och implementera metoden "Vita jobb" för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet i vid offentlig upphandling. (V)i yrkar att utesluter företag med anknytning till offshoreekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamheter där betalning sker med våra skattepengar. Det skall omfatta offshore-ekonomier enligt IMF:s lista och vara stater/områden utanför EU/EES Falkenberg den 18 december 2012

6 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Samer Mahra )4-0 8 mm un PM "Motion om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten" 'O 1. Att anpassa, utveckla och implementera metoden "Vita jobb" för att bekämpa svartarbetskraft och ekonomisk brottslighet. använder sig redan av ett antal verktyg/metoder för att bekämpa svartarbetskraft. MBL Till arbetsgivarenheten skickas periodiskt en lista på planerade upphandlingar att ta upp i MBL förhandlingar. Leverantörsgranskning I enlighet med s upphandlingsordning samt 10 kap. LOU granskas samtliga anbudsgivare före avtalstecknande. Granskningen sker genom en förfrågan till Skatteverkets som redovisar om leverantören är registrerad som arbetsgivare, för F-/FA-/A-skatt, inbetalda arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna samt restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten. Kontrollen upprepas sedan var tredje månad under hela avtalsperioden Underleverantörer Behöver en leverantör anlita en underleverantör skall i första hand kommunens befintliga ramavtal användas. Saknas ramavtal inom det aktuella området får leverantören, först efter det att kommunen har givit sitt godkännande, anlita en underleverantör. På underleverantören ställs sedan samma krav som på kommunens leverantör. Det är leverantören som ansvarar för att underleverantören uppfyller ställda krav vilket skrivs in i avtal. Avtal med skatteverket har en överenskommelse om samarbete med skatteverket med syftet att: Förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens Att genom information och service förenkla och möjliggöra för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Information om samarbetet med skatteverket är tydligt publicerad på kommunens hemsida. Se bilaga l

7 Kvalitetsäkring dokumentmallar Kommunen arbetar för närvarande med kvalitetssäkring av dokumentmallar som används vid upphandlingar. Avsikten är att samtliga krav som bla. berör leverantörskontroller och uppföljningskontroller skall finnas med. Uppförandekoden Kommunen har taget fram en uppförandekod som skall billäggas samtliga förfrågningar. Dokumentet innebär att anbudsgivare förbinder sig att respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Se bilaga 2 Kontroller på arbetsplatser ställer idag krav på att tjänsteleverantörers personal bär ID-kort vilket överensstämmer med Skatteverkets rekommendationer. Installation, underhåll, städarbete och fönsterputs får enligt avtal enbart utföras på dagtid och all personal måste bära arbetskläder försedda med företagets firmamärke samt ID-kort. Inom den sociala omsorgen ställs krav på att personalen skall kunna legitimera sig mot brukarna och för närvarande håller så kallade SITHS-kort på att införas. Krav på personalliggare, enligt ID06, ställs endast vid bygguppdrag. ID06 innebär kortfattat att: uppdragstagaren är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka, uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation, Kommunledningskontoret anser det inte vara nödvändigt att kräva personalliggare vid övriga tjänsteupphandlingar. Att följa skatteverkets rekommendationer genom att kräva ID-kort måste anses vara tillräckligt. Resursförstärkning Kommunen har beslutat om resursförstärkning för att noga följa upp och kontrollera socialförvaltningens driftentreprenadavtal. Rekrytering av personal pågår och tjänsterna kommer att vara på plats successivt fram till sommaren. I arbetsuppgifterna ingår regelbundna kontakter och uppföljningsbesök. Särskild uppföljning kommer att ske för att upptäcka eventuell ekonomisk brottslighet. 2. Utesluter företag med anknytning till offshoreekonomier (skatteparadis). Upphandlingsavdelningen anser att detta är en fråga som bör behandlas av riksdagen och regleras genom bolags- och skattelagstiftning. En upphandlande myndighet får vid upphandling endast ställa krav som går att följa upp. Idag har tecknat ramavtal med cirka 200 företag, många av dem multinationella. Kommunen har inte resurser eller möjlighet att följa upp

8 samtliga transaktioner ramavtalsleverantörerna genomför. Att definiera vilka länder som utgör skatteparadis är inte heller en okomplicerad uppgift. Denna tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan med socialförvaltningen.

9 Kommunen samarbetar med Skatteverket - Sida 1 av 1 Kommunen samarbetar med Skatteverket 3//acjco / samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet och därmed underlätta för seriösa företag, genom att minska risken för osund konkurrens. Samarbetet ska förenkla och möjliggöra för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Vid upphandling och under avtalsperioder kommer det kontrolleras att entreprenörer och leverantörer i alla led fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter. Q B Fwcriltf Vcfayg HjUp *>yämittnelsign "Jac^M-lWKH-H«m & T j & Intnnrt teni 9 Kcmr *L«J Vecka 12 lotsdag 21 Om webt>p!atsen A-Ö WebbKarta Translatefif Lättläst Lyssna ISkrenjTsidanBii FALKENBERG dit fen, Om Falkenberg & ilanstor Se 4 gom FOretogaie Kontakt Turism Falkcnberg.se Startsida I Service & tjänster UpphandSng 11 ien samarbetar Sldlnformatlon Startsida Service & tjänster UpphandSng Pégéende upphandlngar VaYrtielssystem Utmaningsrat! * Kommunen samarbetar msd Skatteverket Kommunen samarbetar med Skatteverket samarbetar med Skatteverket (or att förebygga ekonomisk brottsfghet och därmed underlätta för seriösa företag, genom att minska risken for osund konkurrens Samarbetet ska förenkla och möjliggöra för att endast anita företag som sköter sin redovisning och betalning av sk3tter och Sidansvarig:»anias Skooo Sidan uppdaterad )7 Hlna pl falkonberg.se Jagvil Mina favoriter Vid upphandling och under avtalsperioder kommer det kontroleras att entreprenörer och leverantörer i alla led fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter. FALKENBERGS KOUUUIII Besöksadress: Nygatan 34, Postadress: tel: kommungfakenberg s<

10 (r Skatteverket Dnr /21 Överenskommelse om samarbete mellan Skatteverket och Syfte Att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens. Att genom information och service förenkla och möjliggöra för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Omfattning Samarbetet gäller i första hand kontroll av svenska juridiska och fysiska personers beskattning vid upphandling och/eller avtalsuppföljning. Skatteverket lämnar upplysningar om begärd juridisk eller fysisk person bl.a. i form av uppgifter om: momsregistrering och registrering som arbetsgivare F-skatt, FA-skatt eller A-skatt redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare eventuella skulder hos Kronofogden för svenska skatter och avgifter. Om skuld finns lämnas uppgift om skuldbelopp m.m. via samarbete med Kronofogden Skatteverket kan på begäran även lämna motsvarande upplysningar om utländsk juridisk person, om personen finns registrerade hos Skatteverket. Skatteverket bereds möjlighet att fa delta så tidigt som möjligt i upphandlingsprocesser. På så sätt kan det förebyggande arbetet kan få störst effekt. Här kan Skatteverket bidra med synpunkter och erfarenheter på kravställningar som syftar till att försvåra för oseriösa aktörer att komma ifråga för upphandlingar. Skatteverket åtar sig att: på begäran lämna upplysningar om entreprenör/leverantör ur Skatteverkets offentliga register till. att informera om hur uppgifterna ska tolkas och i vilka fall det kan vara nödvändigt att göra ytterligare kontroller hos Skatteverket på begäran lämna uppgift om möjliga informationskällor beträffande utländska juridiska personer. vid behov informera om de skattefrågor som kan uppstå i anslutning till upphandling och offentliga uppgifter.

11 h Skatteverket Dnr /21 åtar sig att: Informera om samarbetet vid upphandling/avtalsuppföljning och förmedla denna överenskommelse till berörda chefer/personer inom den egna organisationen. Vid upphandling och under avtalsperioden regelbundet kontrollera att entreprenörer/leverantörer, i alla led, fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter. I administrativa föreskrifter (förfrågningsunderlag, avtal etc.) ange att kontrollen tillämpas och att den tillämpas på alla entreprenörer och bemanningsföretag, i alla led. Kontaktpersoner mm Alla kontakter förmedlas via särskilt utsedda kontaktpersoner hos och hos Skatteverket. Såväl och Skatteverket ska tillse att kontaktvägen hålls aktuell. Vid personförändringar ska detta meddelas mellan parterna. Av bifogad gemensamt upprättad skrivelse framgår vilka kontaktpersonerna är. Giltighetstid Denna överenskommelse gäller tills vidare från undertecknandet och kan sägas upp med omedelbar verkan. Utvärdering av överenskommelsen sker årligen på initiativ från Skatteverket. Falkenberg den ^![ Halmstad den'30/j Rolf Dandholm Kommunchef Karl Magnus Nilsson Kontorschef Skattekontoret i Halmstad Skatteverket, Västra regionen

12 FALKENBERG Uppförandekod för leverantörer De leverantörer som tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader till Falkenbergs kommun med bolag (nedan kommunen) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter som levereras skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med: ILO: s åtta kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182). FN: s barnkonvention, artikel 32. Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Mänskliga rättigheter Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN: s definition. Principer och anställdas rättigheter Nationell lagstiftning Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO: s konventioner eller FN: s förklaring om mänskliga rättigheter, ska denna alltid ha företräde. Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182) Inga barn får arbeta som inte slutfört den obligatoriska skolgången. Generell minimiålder för arbete är 15 år. Åldersgräns på 18 år för arbeten som är särskilt hårda och farliga och riskerar att skada hälsa, säkerhet och moralen hos unga personer. Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) Tvångs- och straffarbete får inte förekomma. Lön ska utbetalas regelbundet och arbete för avbetalning av skuld är inte tillåtet. Anställda ska inte arbeta under hot utan av egen fri vilja. Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 11) Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.

13 Löner och arbetstider Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterade lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald. Förenings- och förhandlingsfrihet (ILO 87 och 98) Huvudregeln är att arbetstagarna har rätt att associera sig och har rätt till kollektiva förhandlingar. I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och anställningsvillkor utan negativa konsekvenser. Miljö Leverantören ska sträva efter att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt. Hälsa och säkerhet Leverantören skall uppfylla krav på arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. Arbetstagare ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning. Uppföljning Leverantören är skyldig att på anmodan från kommunen redovisa att kraven ovan uppfylls. Redovisningen skall ske på det sätt och inom den tid som kommunen begär om detta inte är oskäligt. Leverantören är även skyldig att möjliggöra för kommunen att själv eller genom ombud kontrollera på plats att kraven uppfylls. Skulle kommunen ha befogad anledning att misstänka att kraven inte uppfylls är leverantören skyldig att genom egen utredning visa att den uppfyller dessa krav. Uppfylls ej kraven får kommunen begära rättelse. Sker ej rättelse, eller rättelsen är bristfällig, har kommunen rätt till prisavdrag, uppsägning eller hävning av avtalet. Genom att leverantören, VD/ansvarig firmatecknare, skriver under detta dokument intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument. Underskriften ger kommunen rätt att genom inspektioner, eller på annat sätt, undersöka att dokumentets krav efterlevs. Ort och datum: Företagets namn: Behörig firmatecknare: Namnförtydligande firmatecknare:

14 FALKENBERG Socialforvaltn Ingen Planeringsavdelning Heinrich Schöpf Tjänsteskrivelse Datum Falkenbergs koir ;i )/ Kommunstyrelseförnltnittggir Falkenbergs kornmun Stega?«* c Tjänsteskrivelse avs. motion om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten Dnr: KS Kommunstyrelseförvaltningen har för yttrande överlämnat motion från Per Sjövall och Mikael Hallberg som avser åtgärder för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Förvaltningen har i ärendet samarbetat med kommunens upphandlingsavdelning. Upphandlingsavdelningen har upprättat tjänsteskrivelse i ärenden, daterad , som socialförvaltningen ansluter sig till. Malin Kn ni Socialcher

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER 2 Innehåll STYRDOKUMENT... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav 1 SKL Kommentus Inköpscentral 1 Innehåll Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI:s

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Offentliga uppgifter till vår tjänst

Kvalitetssäkrad välfärd. Offentliga uppgifter till vår tjänst Kvalitetssäkrad välfärd Offentliga uppgifter till vår tjänst Offentliga uppgifter till vår tjänst Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

VITA JOBB. - en förutsättning för. konkurrens på lika villkor

VITA JOBB. - en förutsättning för. konkurrens på lika villkor VITA JOBB - en förutsättning för konkurrens på lika villkor 2006 startade Skatteverket ett arbete på riksnivå med uppgift att beivra förekomsten av svartarbete ett problem som för svenska medborgare kan

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande

Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande Mellan, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande 1 Avtal 1.1 Avtalstid Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper tillsvidare

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:6

Regeringens proposition 2014/15:6 Regeringens proposition 2014/15:6 Minskat svartarbete i byggbranschen Prop. 2014/15:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2014 Stefan Löfven Magdalena Andersson

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Under åren 2012-2013 har fyra bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad bedrivit samverkansprojektet Rena byggen på nio utvalda större byggprojekt.

Under åren 2012-2013 har fyra bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad bedrivit samverkansprojektet Rena byggen på nio utvalda större byggprojekt. RAPPORT OM PROJEKTET RENA BYGGEN Inledning Under åren 2012-2013 har fyra bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad bedrivit samverkansprojektet Rena byggen på nio utvalda större byggprojekt. Huvudsyftet

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernredovisning 2005-03-08 LS 0406-1308

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernredovisning 2005-03-08 LS 0406-1308 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Landstingsstyrelsen Uppdrag om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting Ärendet Uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer