Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-06-04. Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS 2012-448"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till motionären överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande. 2 Därmed ska motionen anses behandlad. Beslutsunderlag Motion av Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse jämte bilaga 1 och 2 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutsförslag Sammanfattning av ärendet Vänsterpartiets Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) har i motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska anpassa, utveckla och implementera metoden "vita jobb" för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling. Vidare krävs att kommunen ska utesluta företag med anknytning till offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamhet där betalning sker med skattepengar. Detta ska gälla offshore-ekonomier enligt IMF:s lista och vara stater/områden utanför EES/EU. Förslagsställarna hänvisar till metoden "Vita jobb" som är ett verktyg mot svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling som enligt motionärerna håller på att tas fram i Malmö. Kanslienheten har begärt in yttrande från socialförvaltningen och från kansliets egen upphandlingsavdelning som i korthet i gemensamt yttrande anför följande: använder sig redan idag av ett antal verktyg/metoder för att bekämpa svart arbetskraft: - Leverantörsgranskning - samtliga anbudsgivare granskas före avtalstecknande. Granskningen sker genom en förfrågan till Skatteverket som redovisar om leverantören är registrerad som arbetsgivare, för F-/FA-/A-skatt, inbetalda

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG forts 157 arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna samt restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten. Kontroller upprepas var tredje månad under hela avtalsperioden. Underleverantörsgranskning - det ställs samma krav på underleverantörer som på ordinarie leverantör. Det är leverantören som ansvarar för att underleverantören uppfyller ställda krav, vilket också skrivs in i avtal. - Avtal med skatteverket - Kommunen har särskilt avtal med skatteverket. Syftet är att förebygga ekonomisk brottslighet och att underlätta för seriösa företag och därmed minska risken för osund konkurrens. Avtalet ska hjälpa kommunen att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. - MBL - upphandlingsavdelningen skickar periodiskt listor på planerade upphandlingar till arbetsgivarenheten för att tas upp i MBL-förhandlingar. Full facklig insyn och transparens vinns genom detta. - Uppförandekod - kommunen har tagit fram en uppförandekod (KF beslut ) som ska biläggas samtliga förfrågningar. Dokumentet innebär att anbudsgivare förbinder sig att respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Se bilaga. - Kontroller på arbetsplats - ställer idag kontroll krav på att tjänsteleverantörers personal bär ID-kort m.m. - Kvalitetssäkring av dokumentmallar - Kommunen arbetar för närvarand med kvalitetssäkring av dokumentmallar som används vid upphandlingar. Alla krav som berör leverantörskontroller och uppföljningskontroller ska finnas med. - Resursförstärkning - Kommunen har beslutat om att noga kontrollera och följa upp socialförvaltningens driftentreprenadsavtal. Rekrytering av personal pågår. I arbetsuppgifterna ingår regelbundna kontakter och uppföljningsbesök. Särskild uppföljning kommer att ske för att upptäcka eventuell ekonomisk brottslighet. Offshore-ekonomier - fråga avseende uteslutande av offshore-ekonomier är en fråga som ska regleras av riksdagen. En upphandlande myndighet får vid upphandling endast ställa krav som går att följa upp. Idag har avtal med ca 200 företag, varav flera multinationella. Kommunens upphandlingsavdelning har inte resurser för att följa upp samtliga transaktioner som ramavtalsleverantörerna genomför.

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG forts 147 Ekonomi Förslag påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Vita jobb föreskriver enligt kommunalarbetareförbundet: En skyldighet för leverantören att till alla anställda i upphandlingen ge sociala villkor lägst enligt branschens krav och i arbetsrättslig lagstiftning. Att svartarbete vid leveransen av tjänsterna är förbjudet. Att leverantören ansvarar för dessa förpliktelser i alla underleverantörsled. - Att överträdelse kan medföra hävning av hela avtalet och skadestånd. Som framgår i yttrande ovan från kanslienhetens upphandlingsavdelning arbetar redan i föreslagen inriktning, utom vad avser granskning och efterföljande kontroll av s.k. offshore-ekonomier, vilket är en fråga för Riksdagen att hantera via bolagsoch skattelagstiftning. Ska upphandlingsavdelningen likafullt genomföra kontroller av transaktioner offshore kommer det att fordras ytterligare personalresurser. Kommunen kan inte/får inte i förfrågningsunderlaget ställa krav som kommunen inte har förutsättningar för att kontrollera. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen ska anses behandlad. Anteckning Johny Kronwall (V) antecknar avvikande mening enligt följande: "Då kommunen redan idag anser sig uppfylla de villkor som motionen föreslår ser jag inte varför motionen inte kunde betraktas som bifallen." Vid protokollet Flenrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdrags bestyrkande

4 Till kommunfullmäktige i Motion Bekämpa den ekonomiska brottsligheten 11?// fcsaö/<*-c(ijg/j 1 Deri ekonomiska brottsligheten omfattar miljardbelopp. En del av detta kommer från offentlig upphandling. Samhällskonsekvenserna av denna brottslighet är mycket allvarliga. Skattemedel hamnar hos kriminella istället för elever, sjuka, gamla och andra som pengarna är avsedda för. Kriminella företag betalar heller inte skatt utan ofta förs pengar ut till skatteparadis. Människor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med dåliga arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor. Seriösa företag kan inte konkurera med skumraskföretagen på lika villkor. Erfarenheter visar också att omfattande ekonomisk brottslighet kan innebära att personerna bakom brottsligheten blir maktfaktorer i lokalsamhället, men även i vidare omfattning. Det finns alltid en mängd skäl att stärka kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Insatser görs av olika myndigheter, kommuner och landsting. Men insatserna behöver stärkas och systematiseras. Och det finns exempel att titta på. Bland annat Malmö stad håller på att utveckla arbetet mot den ekonomiska brottsligheten med metoden "Vita jobb". "Vita jobb" är ett verktyg mot svartarbete och social dumping vid offentlig upphandling. Vita jobb är ett samarbetsprojekt mellan ett antal fackliga organisationer inom ett antal sektorer som är speciellt utsatta för konsekvenserna av svartarbete. Handboken tar upp rättsliga möjligheter för offentliga myndigheter och organ att agera för att förebygga, uppdaga och åtgärda svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det finns praktiska tips på hur man kan upptäcka osund anbudskonkurrens bland annat genom avvikande nyckeltal t.ex. låga personalkostnader i förhållande till omsättningen. Metoden "Vita jobb" bör även utvecklas, anpassas och implementeras i Falkenbergs kommun. Kommunledningskontoret -i Karisijerinefftn ; 10 Dnr Dpi U)

5 Åtgärder måste också till för att förhindra att våra skattemedel hamnar i skatteparadis. Skatteparadisen har inte bara låga eller obefintliga skatter utan även obefintliga bokföringslagar. Internationella valutafonden (IMF) listar årligen vilka länder och områden det rör sig om. (V)i yrkar att skall anpassa, utveckla och implementera metoden "Vita jobb" för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet i vid offentlig upphandling. (V)i yrkar att utesluter företag med anknytning till offshoreekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamheter där betalning sker med våra skattepengar. Det skall omfatta offshore-ekonomier enligt IMF:s lista och vara stater/områden utanför EU/EES Falkenberg den 18 december 2012

6 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Samer Mahra )4-0 8 mm un PM "Motion om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten" 'O 1. Att anpassa, utveckla och implementera metoden "Vita jobb" för att bekämpa svartarbetskraft och ekonomisk brottslighet. använder sig redan av ett antal verktyg/metoder för att bekämpa svartarbetskraft. MBL Till arbetsgivarenheten skickas periodiskt en lista på planerade upphandlingar att ta upp i MBL förhandlingar. Leverantörsgranskning I enlighet med s upphandlingsordning samt 10 kap. LOU granskas samtliga anbudsgivare före avtalstecknande. Granskningen sker genom en förfrågan till Skatteverkets som redovisar om leverantören är registrerad som arbetsgivare, för F-/FA-/A-skatt, inbetalda arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna samt restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten. Kontrollen upprepas sedan var tredje månad under hela avtalsperioden Underleverantörer Behöver en leverantör anlita en underleverantör skall i första hand kommunens befintliga ramavtal användas. Saknas ramavtal inom det aktuella området får leverantören, först efter det att kommunen har givit sitt godkännande, anlita en underleverantör. På underleverantören ställs sedan samma krav som på kommunens leverantör. Det är leverantören som ansvarar för att underleverantören uppfyller ställda krav vilket skrivs in i avtal. Avtal med skatteverket har en överenskommelse om samarbete med skatteverket med syftet att: Förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens Att genom information och service förenkla och möjliggöra för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Information om samarbetet med skatteverket är tydligt publicerad på kommunens hemsida. Se bilaga l

7 Kvalitetsäkring dokumentmallar Kommunen arbetar för närvarande med kvalitetssäkring av dokumentmallar som används vid upphandlingar. Avsikten är att samtliga krav som bla. berör leverantörskontroller och uppföljningskontroller skall finnas med. Uppförandekoden Kommunen har taget fram en uppförandekod som skall billäggas samtliga förfrågningar. Dokumentet innebär att anbudsgivare förbinder sig att respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Se bilaga 2 Kontroller på arbetsplatser ställer idag krav på att tjänsteleverantörers personal bär ID-kort vilket överensstämmer med Skatteverkets rekommendationer. Installation, underhåll, städarbete och fönsterputs får enligt avtal enbart utföras på dagtid och all personal måste bära arbetskläder försedda med företagets firmamärke samt ID-kort. Inom den sociala omsorgen ställs krav på att personalen skall kunna legitimera sig mot brukarna och för närvarande håller så kallade SITHS-kort på att införas. Krav på personalliggare, enligt ID06, ställs endast vid bygguppdrag. ID06 innebär kortfattat att: uppdragstagaren är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka, uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation, Kommunledningskontoret anser det inte vara nödvändigt att kräva personalliggare vid övriga tjänsteupphandlingar. Att följa skatteverkets rekommendationer genom att kräva ID-kort måste anses vara tillräckligt. Resursförstärkning Kommunen har beslutat om resursförstärkning för att noga följa upp och kontrollera socialförvaltningens driftentreprenadavtal. Rekrytering av personal pågår och tjänsterna kommer att vara på plats successivt fram till sommaren. I arbetsuppgifterna ingår regelbundna kontakter och uppföljningsbesök. Särskild uppföljning kommer att ske för att upptäcka eventuell ekonomisk brottslighet. 2. Utesluter företag med anknytning till offshoreekonomier (skatteparadis). Upphandlingsavdelningen anser att detta är en fråga som bör behandlas av riksdagen och regleras genom bolags- och skattelagstiftning. En upphandlande myndighet får vid upphandling endast ställa krav som går att följa upp. Idag har tecknat ramavtal med cirka 200 företag, många av dem multinationella. Kommunen har inte resurser eller möjlighet att följa upp

8 samtliga transaktioner ramavtalsleverantörerna genomför. Att definiera vilka länder som utgör skatteparadis är inte heller en okomplicerad uppgift. Denna tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan med socialförvaltningen.

9 Kommunen samarbetar med Skatteverket - Sida 1 av 1 Kommunen samarbetar med Skatteverket 3//acjco / samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet och därmed underlätta för seriösa företag, genom att minska risken för osund konkurrens. Samarbetet ska förenkla och möjliggöra för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Vid upphandling och under avtalsperioder kommer det kontrolleras att entreprenörer och leverantörer i alla led fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter. Q B Fwcriltf Vcfayg HjUp *>yämittnelsign "Jac^M-lWKH-H«m & T j & Intnnrt teni 9 Kcmr *L«J Vecka 12 lotsdag 21 Om webt>p!atsen A-Ö WebbKarta Translatefif Lättläst Lyssna ISkrenjTsidanBii FALKENBERG dit fen, Om Falkenberg & ilanstor Se 4 gom FOretogaie Kontakt Turism Falkcnberg.se Startsida I Service & tjänster UpphandSng 11 ien samarbetar Sldlnformatlon Startsida Service & tjänster UpphandSng Pégéende upphandlngar VaYrtielssystem Utmaningsrat! * Kommunen samarbetar msd Skatteverket Kommunen samarbetar med Skatteverket samarbetar med Skatteverket (or att förebygga ekonomisk brottsfghet och därmed underlätta för seriösa företag, genom att minska risken for osund konkurrens Samarbetet ska förenkla och möjliggöra för att endast anita företag som sköter sin redovisning och betalning av sk3tter och Sidansvarig:»anias Skooo Sidan uppdaterad )7 Hlna pl falkonberg.se Jagvil Mina favoriter Vid upphandling och under avtalsperioder kommer det kontroleras att entreprenörer och leverantörer i alla led fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter. FALKENBERGS KOUUUIII Besöksadress: Nygatan 34, Postadress: tel: kommungfakenberg s<

10 (r Skatteverket Dnr /21 Överenskommelse om samarbete mellan Skatteverket och Syfte Att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens. Att genom information och service förenkla och möjliggöra för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Omfattning Samarbetet gäller i första hand kontroll av svenska juridiska och fysiska personers beskattning vid upphandling och/eller avtalsuppföljning. Skatteverket lämnar upplysningar om begärd juridisk eller fysisk person bl.a. i form av uppgifter om: momsregistrering och registrering som arbetsgivare F-skatt, FA-skatt eller A-skatt redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare eventuella skulder hos Kronofogden för svenska skatter och avgifter. Om skuld finns lämnas uppgift om skuldbelopp m.m. via samarbete med Kronofogden Skatteverket kan på begäran även lämna motsvarande upplysningar om utländsk juridisk person, om personen finns registrerade hos Skatteverket. Skatteverket bereds möjlighet att fa delta så tidigt som möjligt i upphandlingsprocesser. På så sätt kan det förebyggande arbetet kan få störst effekt. Här kan Skatteverket bidra med synpunkter och erfarenheter på kravställningar som syftar till att försvåra för oseriösa aktörer att komma ifråga för upphandlingar. Skatteverket åtar sig att: på begäran lämna upplysningar om entreprenör/leverantör ur Skatteverkets offentliga register till. att informera om hur uppgifterna ska tolkas och i vilka fall det kan vara nödvändigt att göra ytterligare kontroller hos Skatteverket på begäran lämna uppgift om möjliga informationskällor beträffande utländska juridiska personer. vid behov informera om de skattefrågor som kan uppstå i anslutning till upphandling och offentliga uppgifter.

11 h Skatteverket Dnr /21 åtar sig att: Informera om samarbetet vid upphandling/avtalsuppföljning och förmedla denna överenskommelse till berörda chefer/personer inom den egna organisationen. Vid upphandling och under avtalsperioden regelbundet kontrollera att entreprenörer/leverantörer, i alla led, fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter. I administrativa föreskrifter (förfrågningsunderlag, avtal etc.) ange att kontrollen tillämpas och att den tillämpas på alla entreprenörer och bemanningsföretag, i alla led. Kontaktpersoner mm Alla kontakter förmedlas via särskilt utsedda kontaktpersoner hos och hos Skatteverket. Såväl och Skatteverket ska tillse att kontaktvägen hålls aktuell. Vid personförändringar ska detta meddelas mellan parterna. Av bifogad gemensamt upprättad skrivelse framgår vilka kontaktpersonerna är. Giltighetstid Denna överenskommelse gäller tills vidare från undertecknandet och kan sägas upp med omedelbar verkan. Utvärdering av överenskommelsen sker årligen på initiativ från Skatteverket. Falkenberg den ^![ Halmstad den'30/j Rolf Dandholm Kommunchef Karl Magnus Nilsson Kontorschef Skattekontoret i Halmstad Skatteverket, Västra regionen

12 FALKENBERG Uppförandekod för leverantörer De leverantörer som tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader till Falkenbergs kommun med bolag (nedan kommunen) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter som levereras skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med: ILO: s åtta kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182). FN: s barnkonvention, artikel 32. Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Mänskliga rättigheter Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN: s definition. Principer och anställdas rättigheter Nationell lagstiftning Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO: s konventioner eller FN: s förklaring om mänskliga rättigheter, ska denna alltid ha företräde. Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182) Inga barn får arbeta som inte slutfört den obligatoriska skolgången. Generell minimiålder för arbete är 15 år. Åldersgräns på 18 år för arbeten som är särskilt hårda och farliga och riskerar att skada hälsa, säkerhet och moralen hos unga personer. Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) Tvångs- och straffarbete får inte förekomma. Lön ska utbetalas regelbundet och arbete för avbetalning av skuld är inte tillåtet. Anställda ska inte arbeta under hot utan av egen fri vilja. Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 11) Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.

13 Löner och arbetstider Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterade lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald. Förenings- och förhandlingsfrihet (ILO 87 och 98) Huvudregeln är att arbetstagarna har rätt att associera sig och har rätt till kollektiva förhandlingar. I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och anställningsvillkor utan negativa konsekvenser. Miljö Leverantören ska sträva efter att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt. Hälsa och säkerhet Leverantören skall uppfylla krav på arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. Arbetstagare ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning. Uppföljning Leverantören är skyldig att på anmodan från kommunen redovisa att kraven ovan uppfylls. Redovisningen skall ske på det sätt och inom den tid som kommunen begär om detta inte är oskäligt. Leverantören är även skyldig att möjliggöra för kommunen att själv eller genom ombud kontrollera på plats att kraven uppfylls. Skulle kommunen ha befogad anledning att misstänka att kraven inte uppfylls är leverantören skyldig att genom egen utredning visa att den uppfyller dessa krav. Uppfylls ej kraven får kommunen begära rättelse. Sker ej rättelse, eller rättelsen är bristfällig, har kommunen rätt till prisavdrag, uppsägning eller hävning av avtalet. Genom att leverantören, VD/ansvarig firmatecknare, skriver under detta dokument intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument. Underskriften ger kommunen rätt att genom inspektioner, eller på annat sätt, undersöka att dokumentets krav efterlevs. Ort och datum: Företagets namn: Behörig firmatecknare: Namnförtydligande firmatecknare:

14 FALKENBERG Socialforvaltn Ingen Planeringsavdelning Heinrich Schöpf Tjänsteskrivelse Datum Falkenbergs koir ;i )/ Kommunstyrelseförnltnittggir Falkenbergs kornmun Stega?«* c Tjänsteskrivelse avs. motion om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten Dnr: KS Kommunstyrelseförvaltningen har för yttrande överlämnat motion från Per Sjövall och Mikael Hallberg som avser åtgärder för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Förvaltningen har i ärendet samarbetat med kommunens upphandlingsavdelning. Upphandlingsavdelningen har upprättat tjänsteskrivelse i ärenden, daterad , som socialförvaltningen ansluter sig till. Malin Kn ni Socialcher

Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dnr KS 2012 448

Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dnr KS 2012 448 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-05-28 184 Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dnr KS 2012 448 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb m m. (AU 84) Dnr KS 2012-56

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb m m. (AU 84) Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-04-03 87 Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb m m. (AU 84) Dnr KS 2012-56 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb m m. KS, KF Dnr KS 2012-56

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb m m. KS, KF Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-29 FALKENBERG 162 Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb m m. KS, KF Dnr KS 2012-56 Beslut

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling 1 (10) Antaget av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11 22, 2014-06-10

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Revidering av upphandlingspolicy och Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun

Revidering av upphandlingspolicy och Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Hedbäck 2014-02-06 KS 2014/0106 Kommunstyrelsen Revidering av upphandlingspolicy och Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Förslag

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2017: RI (Dnr 183-374/2017) Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft, projektrapport nr 5/2017 Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1 Svarstid den 17 maj 2017 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 146 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Återrapportering av uppdrag - Utreda hur Falkenbergs kommun kan arbeta med social hänsyn vid offentlig upphandling. KS

Återrapportering av uppdrag - Utreda hur Falkenbergs kommun kan arbeta med social hänsyn vid offentlig upphandling. KS Kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-04-18 110 Återrapportering av uppdrag - Utreda hur Falkenbergs kommun kan arbeta med social hänsyn vid offentlig upphandling. KS 2014-428 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning KS 21 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Datum 2013-07-01 Diarienummer KSN-2013-0543 Kommunstyrelsen Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk

Läs mer

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Diarienr. 2014/996-KS nternati Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Beslutad av kommunstyrelsen den 4 mars 2015, 72 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Avsiktsförklaring. 1. Samarbetets syfte

Avsiktsförklaring. 1. Samarbetets syfte Sid 1 (5) 2003-01-29 Avsiktsförklaring om samarbete mellan Stockholms läns landsting (nedan landstinget) och Skattemyndigheten i Stockholm (nedan skattemyndigheten) avseende fördjupad leverantörskontroll

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Gemensamt för Göteborg, Malmö och Stockholm är att städerna var för sig har tagit beslut att i samband med upphandling

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

ID06 Standard. Bilaga 6: ID06 Kortkvittens och information till enskild individ. Version Datum Gäller från Sida av 5

ID06 Standard. Bilaga 6: ID06 Kortkvittens och information till enskild individ. Version Datum Gäller från Sida av 5 ID06 Standard Bilaga 6: ID06 Kortkvittens och information till enskild individ Version Datum Gäller från Sida 1.5 2017-06-01 2017-07-01 1 av 5 Kvittens av ID06-kort Varje individ ska utkvittera sitt ID06-kort

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Lokaler/utrustning Kommunen tillhandahåller lokaler och basutrustning i Kommunhälsans lokaler i Årjäng.

Lokaler/utrustning Kommunen tillhandahåller lokaler och basutrustning i Kommunhälsans lokaler i Årjäng. Årjängs kommun Skakrav Diarie UPH 2015-35 Namn Företagshälsovårdstjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Helsingborgs stads upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till Helsingborgs stads upphandlingspolicy TILL HELSINGBORGS STADS SID 1(12) Tillämpningsanvisningar till Helsingborgs stads upphandlingspolicy Tillämpningsområde Dessa anvisningar gäller för samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar inom Helsingborgs

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende upphandling av systemdrift, systemförvaltning och Service Desk

Förfrågningsunderlag avseende upphandling av systemdrift, systemförvaltning och Service Desk PM 2012:49 RI (Dnr 031-390/2012) Förfrågningsunderlag avseende upphandling av systemdrift, systemförvaltning och Service Desk Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Därför strider vi tillsammans för moderna lagar Fasaddagen Malmö 5 februari 2015 Peter Löfgren Utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier Telefon: +4631708 41 20 alt +46708210200

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125

Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 159 Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-11-21 346 Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS 2017-529 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen

Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 173 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. (AU 193). KS 2014-222 KF Beslut

Läs mer

Landstinget Blekinge KARLSKRONA Org nr: Hemsida:

Landstinget Blekinge KARLSKRONA Org nr: Hemsida: 1(9) AVTAL AVTALSNR: LTS 2013/0002-(NR) AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Särskilda arbetsrättsliga villkor

Särskilda arbetsrättsliga villkor Särskilda arbetsrättsliga villkor Carin Carlsson, Upphandlingsstrateg Upphandlingsenheten SLK The Capital of Scandinavia Bakgrund och nuläge Möjligheten att ställa olika typer av sociala krav har funnits

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll Södertörns upphandlingsnämnds protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON Haninge 08-606 92 05 Nynäshamn 08-520 682 60 E-POST upphandling@haninge.se Södertörns upphandlingsnämnd

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V)

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) PM 2014:73 RI (Dnr 125-393/2013) Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-08-16 215 Motion om klimatskydd för hemtjänstens bilar. (AU 212) Dnr KS 2011-96 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 13 Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare Policy Verksamhet MARCON GRUPPEN skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv.

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer