Handledning för yrkesutbildning av väktare inom Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för yrkesutbildning av väktare inom Europa"

Transkript

1 Handledning för yrkesutbildning av väktare inom Europa Maj 2004 Louis Spaninks CINOP, Larry Quinn & John Byrne FTS I nära samarbete med medlemmar av CoESS och UNI-Europa Med stöd av EU-kommissionen: Kommissionen för Utbildning och kultur samt Kommissionen för Sysselsättning och sociala frågor Originaldokument på engelska. Översättning: Amplus, Lyon Utformning och publicering: Réédition, Frankrike

2 Gemensamt uttalande av arbetsmarknadens representanter, CoESS och UNI-EUROPA. Projektet stöds av EU-kommissionen, Kommissionen för Utbildning och kultur inom Leonardoprogrammet (NL/96 /2/1136/Pl/ll,1.1.b/FPC) och Kommissionen för Sysselsättning och sociala frågor. Handledningen för yrkesutbildning av väktare inom Europa, som är tänkt att användas inom den privata sektorn av den europeiska säkerhetsbranschen är resultatet av tre års intensivt arbete och ett omfattande samarbete mellan arbetsmarknadens parter, CoESS och UNI- EUROPA, med stöd av Kommissionen för Utbildning och kultur och Kommissionen för Sysselsättning och sociala frågor. Slutförandet av detta projekt har uppnåtts med hjälp av aktivt deltagande och ömsesidig respekt mellan arbetsmarknadens parter. Detta samarbete har inneburit att ett strukturerat, professionellt innehåll av hög kvalitet samlats i Handledning för yrkesutbildning av väktare inom Europa. För att upprätthålla standarden och öka professionalismen inom säkerhetsbranschen. anser arbetsmarknadens parter att det är nödvändigt att Handledningen för yrkesutbildning av väktare inom Europa och dess innehåll, som har utarbetats av arbetsmarknadens parter, ska utgöra den lägsta nivån på kraven för utbildning av väktare på nationell nivå inom Europa De påpekar också vikten av att särskilt utbildade lärare förmedlar innehållet i handledningen så att tanken och metoden bakom en livslång utbildningsprocess garanterat kommer att tillvarata väktarens, säkerhetsbranschens och arbetsmarknadens parters intressen på nationell nivå. Detta kommer att medföra att fördelarna som vunnits genom dessa samtal, överförs via arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, till nationell nivå. Arbetsmarknadens parter, CoESS och UNI- EUROPA, uppskattar det arbete och samarbete samt det bidrag som experter från båda sidor av sektorn bidragit med under detta projekt. Parterna riktar ett tack till EU-kommissionen genom Kommissionen för Utbildning och kultur under Leonardoprogrammet (NL/96/2/1136/PI/II,1.1.b/FPC) och Kommissionen för Sysselsättning och sociala frågor, för deras intresse, arbete och hjälp, vad gäller detta nyskapande projekt. Deklaration Uttalande om utbildning som introduktion till Handledning för yrkesutbildning av säkerhetsvakter inom Europa. Innehållet i Gemensamt uttalande av arbetsmarknadens parter, CoESS och UNI-EUROPA indikerar att arbetet gjorts och slutförts i samband med att Handledning för yrkesutbildning av väktare inom Europa författades. Uttalandet om utbildningen innehåller en indikation på betydelsen och användningen av handledningen och dess innehåll. Detta är viktigt dels för de särskilt utbildade lärare inom säkerhetsbranschen, som förmedlar och presenterar materialet i denna handledning och dels för väktarna som kommer att vara elever och därmed förväntas uppnå en lägsta nivå på sina färdigheter vid utbildningens slut, att de Marc Pissens Ordförande har en förståelse av och kunskap om det upplägg som använts för handledningen och dess innehåll och hur detta kan överföras till utbildningssituationen på nationell nivå. Den allmänna utformningen av handledningen har gjorts på så vis att den europeiska säkerhetsbranschen kommer att känna igen rutiner som är identiska eller liknande i hela Europa, vilket kommer att leda till att kraven på väktarnas färdigheter kommer att standardiseras inom Europa. Särskild information i de avsnitt som ej är allmänna, t. ex. lagstiftning på nationell nivå, har avsiktligen utelämnats. Varje land kan därmed lägga till detaljer om den tillämpning och lagstiftning som väktaren bör känna till för att denne ska uppnå en lägsta nivå på sina färdigheter. Avsnitten med frågor som rör lagar och förordningar har lämnats ofullständiga, men en viss handledning har getts för att indikera hur detaljerade dessa avsnitt bör vara för att möta kraven på kunskap inom det nationella området. Arbetsmarknadens parter anser att dessa avsnitt ska färdigställas på så sätt att de speglar och efterlever den nationella lagstiftningen för varje land. Sättet varpå innehållet i handledningen förmedlas av de särskilt utbildade lärarna, ska tillförsäkra att eleverna kommer att uppnå den relevanta lägsta nivå som krävs för licensiering inom varje land, genom att nå de särskilda mål som beskrivs i avsnitt 1 och avsnitt 13. Bedömningen ska göras i enlighet med de uppsatta kraven inom varje land. En tydlig förståelse av konceptet och ideologin som är grunden för detta uttalande om utbildningen kommer att fås då de som läser Handledningen för yrkesutbildning av väktare studerar både det allmänna innehållet och de avsnitt som är specifika för de olika länderna och tillförsäkrar att undervisningsmetoden struktureras på ett professionellt sätt så att eleverna lever upp till de uppsatta kraven. Bernadette Tesch-Segol Regionssekreterare

3 Resultatet av EPSS-ET-projektet har uppnåtts genom ett intensivt samarbete mellan arbetsmarknadens parter inom den privata säkerhetssektorn: CoESS (Conféderation Europeènne des Services de Sécurité / European Confederation of Security Services) är den europeiska arbetsgivarorganisation som representerar företag inom den privata säkerhetssektorn. Medlemmarna av CoESS utgörs av nationella arbetsgivarorganisationer inom den privata säkerhetssektorn. CoESS representerar ungefär 6000 företag i Europa med sammanlagt anställda. Huvudmålet med CoESS är: Att försvara medlemsorganisationernas intressen; Att bidra till att harmonisera lagstiftningen inom olika länder; Att genomföra ekonomiska, kommersiella, juridiska och sociala undersökningar; Att samla in och distribuera information rörande objektiven; Att följa den europeiska policyn genom tät kontakt med EU-kommissionen; Att utveckla en dialog med sin motsvarighet UNI- Europa. Uni-Europa representerar ungefär anställda inom den privata säkerhetssektorn, genom 30 anslutna fackföreningar. Organisationen hjälper och koordinerar europeiska arbetsplatsrepresentanter (EWC) för de stora europeiska säkerhetsföretagen, inklusive Group 4 Securitas, Securitas AB och Securicor. Huvudpunkten för UNI-Europas verksamhet har koncentrerats på att höja standarden inom industrin. I detta arbete har ingått att gemensamt utveckla utbildningsprogram och att uppmuntra licensiering inom branschen. Regelbundna samtal där den senaste utvecklingen studeras och granskas äger rum. Projektet har inledningsvis stötts av både Kommissionen för Utbildning och kultur (tidigare DG22) under Leonardoprogrammet och Kommissionen för Sysselsättning och sociala frågor (tidigare DG5) genom att göra dessa samtal till ett permanent inslag på dagordningen. Projektet hade inte kunnat genomföras utan det enorma stöd och den hjälp som kommit från sektorns experter, både från CoESS och UNI-Europa. Handledningen har godkänts av CoESS och UNI-Europa och anses vara ett viktigt första steg på vägen för att uppnå en enhetlig yrkesskicklighet inom den privata säkerhetsbranschen i Europa. Följande organisationer har bidragit till projektet: CoESS Land UNI-Europa V.S.O Österrike H.T.V. A.E.G.S. Belgien CCAS-CSC / CG-FGTB / SETCa A.H.T.S. Danmark DFSF A.S.S.I. Finland TEKERI U.F.I.S.S. Frankrike FdS-CFDT / FETS-FO B.D.W.S. Tyskland Ö.T.V. Security Federation Ireland Irland SIPTU ASSVIGILANZA Italien FILCAMS-CGIL / FISASCAT-CISL / UILTuCS V.P.B. Nederländerna FNV Bondgenoten / CNV Dienstenbond / De Unie APROSER Spanien FEAD-CC.OO / FeS-UGT / ELA-STV B.F.R Sverige Svenska Transprotarbetareförbundet / H.T.F. B.S.I.A. Storbritannien GMB / T&G Intresserade samarbetsparter: N.A. Luxemburg DEP-OGB-L / FEP-FIT / LCGB-CLSC N.A. Norge Norsk Arbeidsmandsforbund A.E.S.S. Schweiz VHTL/FCTA Strukturen och innehållet av yrkesutbildningens standard har producerats av CINOP, Louis Spaninks i nära samarbete med Larry Quinn och John Byrne, Federation Training Services (FTS). Tack

4

5 Introduktion P Den privata säkerhetssektorn P Väktaren P Säkerhetsutrustning P Praktiska bevakningsrutiner P Rutiner i nödsituationer P Lagen och väktaren P Förebyggande åtgärder för att förebygga brand P Hälsa och säkerhet P Första hjälpen P Kvalitet och kundservice P Kommunikation P. 83 Innehåll 12. Förhållandet mellan arbetsmarknadens parter 13. Arbetslagstiftning 14. Bedömningskriterier 15. Praktiska bedömningskriterier 16. Betygssättning P. 99 P. 105 P. 111 P. 113 P. 115 deog,sla apdkq si.hdszao ,5 15,5 Meention Bied si ajkstzema

6 Introduktion Materialet som presenteras i detta dokument är resultatet av en lång och intensiv samarbetsprocess mellan representanter för både anställda (UNI-Europa) och arbetsgivare (CoESS) inom den privata säkerhetssektorn. Information om de verksamheter och den utveckling som bildar underlaget för denna arbetshandledning finns i dokumentet Handledning för yrkesutbildning av väktare inom Europa, Leonardo NL/96/2/1136/PI/II.1.1.b/FPC. Detta är en allmängiltig handledning för den europeiska marknaden. Vissa avsnitt måste anpassas till varje lands specifika situation (t.ex. regelverk, lagar, kultur o.s.v.). I avsnittet beskrivs vad yrkeskvalifikationer är, hur de ska tillämpas, vilka ämnen som behandlas och vilka avsnitt som måste bearbetas för olika länders behov. Yrkeskvalifikationer, princip och struktur Yrkeskvalifikationer för väktare kommer att utgöra grunden för utvecklandet av en yrkesstandard inom den privata säkerhetssektorn. Skillnaden mellan hur den privata säkerhetssektorn arbetar och hur denna sektor omfattas av lagar och regler runtom Europa är mycket stor. Vad gäller utbildning, är det i vissa länder obligatoriskt för samtliga anställda inom den privata säkerhetssektorn att ha en yrkesutbildning, medan det i andra länder inte finns några regler alls. Ett av huvudmålen med Leonardoprojektet är att utveckla en struktur för grundläggande utbildning, som kommer att ha betydelse både för graden av professionalism och hur denna sektor uppfattas av allmänheten. Avsikten med projekten är inte att ändra på befintliga utbildningar i olika länder, men projektet kommer förmodligen att ha en viss inverkan på dessa. Det huvudsakliga målet är att skapa en grundläggande struktur för utbildning, som kan fungera som ett underlag för diskussioner i olika länder och som i framtiden kan utgöra en lägsta standard i enlighet med nationella bestämmelser. En av de grundläggande principerna är att en lägsta utbildningsnivå kommer att gälla vid nyrekrytering inom sektorn (nyanställda). Fortbildning beaktas också, men detta kräver en annorlunda strategi för framtiden. Introduktion Grundläggande yrkeskvalifikationer för väktare Tillämpande av en standard Den grundläggande avsikten med att utveckla heltäckande europeiska kvalifikationer för anställda inom den privata säkerhetssektorn är att förbättra personalens kunnande och därmed höja kvaliteten på servicen. Anställda inom den privata säkerhetssektorn i Europa ska uppnå en enhetlig nivå genom ett grundläggande utbildningsprogram. Ansvariga för utbildningen kan använda denna standard för att upprätthålla kvaliteten på och nå målet med yrkesutbildningen. För arbetsgivaren är en standard och kvalifikationer ett praktiskt sätt att mäta yrkesskickligheten inom företaget och inom branschen i största allmänhet. I framtiden kan dessa utgöra enhetliga ramar för arbetsbeskrivningar inom sektorn. Den grundläggande handledningen är ett första steg mot detta mål. En standard kan också utgöra ett riktmärke för hur arbetsgivaren ska utforma utbildningen av de anställda. Den anställde har bevis för sin kompetens och en utgångspunkt för vidare utbildning och utveckling. Detta kommer att öka möjligheterna för individen att få anställning och att kanske röra sig inom eller utom den nuvarande yrkessektorn (anställningsbarhet). Individen kan också bedöma relevansen hos olika utbildningsprogram och kurser. För arbetsgivaren kan denna standard användas som utgångspunkt i den kontinuerliga strävan att höja kvaliteten och yrkesskickligheten, vilket är det främsta sättet att förbättra bilden av den privata säkerhetssektorn i Europa. Grundläggande utbildning: mål och metod Målet för den grundläggande utbildningen är att samtliga anställda ska uppnå en lägsta nivå. 6

7 Utbildningen ger de nödvändiga kunskaper och färdigheter som arbetet kräver och koncentrerar sig på mål som är lätta att mäta: Observationsförmåga Muntliga och skriftliga rapporter Social förmåga och kundservice Snabba och effektiva insatser Utbildningen kan ges i en mycket praktisk form. Undervisning i klassrum hålls till ett minimum och huvuddelen av den teoretiska informationen ges i form av skriftligt material eller via instruktioner på video. Ny teknik (multimedia, distanskurser) kan användas i stor utsträckning. All teoretisk information hör hemma eller placeras i ett praktiskt sammanhang. Den grundläggande utbildningens olika delar Vägen till och innehållet i kursen för yrkeskvalifikationer beskrivs i projektets slutgiltiga rapport Handledning för yrkesutbildning av väktare inom Europa. I texten beskrivs de färdigheter som varje kursdeltagare ska ha tillägnat sig då bedömningen görs i slutet av den grundläggande utbildningen. Vissa avsnitt måste anpassas till varje lands specifika situation, t.ex. när det gäller lagar eller andra aspekter som bl. a. rör den roll den privata säkerhetssektorn har i varje land. Detta bör bedömas på nationell nivå av arbetsmarknadens parter, om möjligt i samarbete med berörda myndigheter och utbildningsgivare. Den standard som beskrivs i dokumentet Handledning för yrkesutbildning av väktare inom Europa motsvarar den lägsta nivå den anställde inom säkerhetssektorn bör uppnå. Handledning för yrkesutbildning av väktare inom Europa: Avsnitt 1 Den privata säkerhetssektorn Avsnitt 9 Första hjälpen Avsnitt 2 Väktaren Avsnitt 10 Kvalitet och kundservice Avsnitt 3 Säkerhetsutrustning Avsnitt 11 Kommunikation Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 Avsnitt 7 Praktiska bevakningsrutiner Rutiner i nödsituationer Lagen och väktaren Förebyggande åtgärder för att förebygga brand Avsnitt 12 Avsnitt 13 Avsnitt 14 Avsnitt 15 Förhållandet mellan arbetsmarknadens parter Arbetslagstiftning Bedömningskriterier Praktiska bedömningskriterier Avsnitt 8 Hälsa och säkerhet Avsnitt 16 Betygssättning 7

8 Utformas på nationell nivå I avsnittet beskrivs de avsnitt som måste utformas på nationell nivå. Några delar är färdiga till 80% och innehåller allmän information om Europa, men behöver anpassas till det enskilda landets situation. All information som rör lagar och förordningar är naturligtvis specifik för varje enskilt land. Introduktion Avsnitt 1 Avsnitt Den privata 1säkerhetssektorn Kultur och historia (utformas) Sektorer och service (utformas) EU Föreskrifter och standard (utformas) Lagstiftning för säkerhetsindustrin (utformas) Definitioner och termer (utformas) Avsnitt Personlig utrustning Utrustning för tjänstgöring Dokumentation på plats Elektroniska system Avsnitt Vad är en nödsituation? Rutinagerande Brand Aktiverat larm Inbrott Olycka eller incident Allvarlig incident Första hjälpen i en nödsituation Konflikter Räddningstjänsten Resultatet av brand Beskrivning av brand Brandsläckare Rutiner på arbetsplatsen Säkerhetsutrustning 3 5 Rutiner i nödsituationer 7 Förebyggande åtgärder för att förebygga brand Avsnitt Beskrivning av väktaren Avsnitt Väktaren Krav för licensiering (utformas) Vanliga arbetsuppgifter Värdefulla färdigheter Avsnitt Avsnitt Praktiska bevakningsrutiner 4 Bevakningsteknik vid bevakningsuppdrag Bevakningsteknik för säkerhet Bevakningsteknik för brandsäkerhet Tjänstgöring vid entréer Kontrollenhet Observationsförmåga Rättssystemet Översikt av säkerhetsbegreppet 6 Lagen och väktaren (utformas) (utformas) Skillnaden med straff- och civilrätt (utformas) Tillämpningsregler (utformas) Relevanta lagar och förordningar (utformas) Rättssystem och procedurer (utformas) Lagstiftning Arbetsmarknadens parter Termer och definitioner Personlig skyddsutrustning 8 Hälsa och säkerhet (utformas) (utformas) (utformas) 8

9 Avsnitt Första hjälpen i en nödsituation 9 Första hjälpen Föreskrifter (utformas) 9. 3 Förbandslåda Vanliga orsaker till skador Förebyggande åtgärder Avsnitt Kommunikationsförmåga Dokumentering och rapportering Avvärjande av konflikter Information till allmänheten Att följa instruktioner Lagarbete 11 Kommunikation Avsnitt Kundservice Kundservice och säkerhet Huvuddragen i ISO Kvalitet och säkerhet Kunden samt säkerhetsansvar Avsnitt Kvalitet 10 och kundservice 12 Förhållandet mellan arbetsmarknadens parter Historisk utveckling Vanliga termer Struktur Arbetsmarknadens parter påverkar (utformas) (utformas) (utformas) (utformas) Avsnitt Arbetslagstiftning Kollektivavtal 13 Föreskrifter på arbetsmarknaden (utformas) (utformas) Regler från företagets sida (utformas) Individuella anställningskontrakt (utformas) Checklista för den anställde (utformas) Avsnitt 14 Bedömningsunderlag 14 Avsnitt 15 och 16 utformas inom ramarna för respektive lands utbildningssystem Avsnitt 15 Praktiska bedömningskriterier Avsnitt 16 Betygsättning 9

10

11 1 Avsnitt 1 Den privata säkerhetssektorn Uppsatta mål Kultur och historia Sektorer och service EU Föreskrifter och standarder Lagstiftning för säkerhetsbranschen Definitioner och termer 11

12 Den privata säkerhetssektorn Kultur och historia Mål: (Ej allmänt) Målet är att ge en kort översikt som belyser: hur den privata säkerhetssektorn har blivit en del av det moderna samhällets kultur och vardag den privata säkerhetssektorns inverkan på samhället utvecklingen som lett fram till övergången från statlig till privatiserad säkerhetsservice historian (1900-talet) bakom säkerhetssektorn och branschen i sin helhet Sektorer och service Målet är att lista: sektorer inom den privata säkerhetsbranschen huvudsaklig service inom säkerhetssektorn de viktigaste representativa organen inom säkerhetssektorn EU Målet är att sammanfatta den konsultativa processen för arbetsmarknadens parter inom Europa Föreskrifter och standarder Målet är att sammanfatta kraven för licensgivning och standarder inom säkerhetssektorn Lagstiftning (Ej allmänt) (Ej allmänt) (Ej allmänt) Målet är att sammanfatta: lagstiftning som rör säkerhetsbranschen statliga verk som övervakar licensiering och att lagstiftning och standarder efterlevs inom branschen Termer och definitioner 1.0 Målet är att förstå ett urval ofta förekommande termer och definitioner som används inom branschen 12

13 1Kultur och samhälle Den privata säkerhetssektorn har integrerats i det moderna samhällets alla delar. Detta har skett tack vare de framsteg som har gjorts inom branschens samtliga sektorer. Kultur och historia Det moderna samhället kräver en trygg miljö. Den privata säkerhetssektorn har arbetat och fortsätter att arbeta i sin strävan att uppnå detta mål. Utbudet av service och tjänster som som erbjuds: Bevakningstjänster Teknik Arrangemang Säkertutrustning Specialisttjänster Dessa uppdateras kontinuerligt för att möta det moderna samhällets skiftande behov. 1.1 Säkerhetsföretagens framsteg och yrkesskicklighet inom brotts- och skadeförebyggand arbete fortsätter att förhöja livskvaliteten i dagens samhälle. Inverkan på samhället Den privata säkerhetsbranschen har haft och fortsätter att ha en stor inverkan på samhället. Medborgaren inser inte hur beroende denne är av den privata säkerhetsbranschens olika sektorer förrän någon av dessa bidrar till att förhindra att något händer den enskilde personen eller dennes ägodelar. Denna insikt kan vara resultatet av ett aktiverat inbrottsalarm, eller en väktare som med hjälp av kameraövervakning stoppar en snattare eller ficktjuv. Det är praktiskt omöjligt att bedöma hur stor betydelse den privata säkerhetssektorn har för samhället vad gäller ekonomi, trygghetskänsla och säkerhet. En sätt att mäta detta är att bedöma hur människor mår känslomässigt efter att ett brott begåtts, eller hur de drabbas ekonomiskt i fall då brottet hade kunnat förhindrats om någon form av säkerhet hade utnyttjats. Ett samhälle i förändring Hur regeringar och statliga myndigheter använder skattepengarna bedöms och analyseras ständigt. Denna granskning har lett till att myndigheterna tvingats att kritiskt bedöma betydelsen av olika utgiftsposter och i vilken grad de tillämpas inom olika områden. Branschkunnighet, kvalitet och utbildning i kombination med enorma tekniska framsteg har gjort den privata sektorn till ett prisvärt och effektivt alternativ till den statliga sektorn. Den privata sektorn kan ytterligare höja kvaliteten på den service som statliga företag erbjuder. Säkerhetssektorns historia Utformas på nationell nivå 13

14 1.2 Sektorer och Service Den privata säkerhetssektorn Sektorer: Bevakningstjänster Teknik Säkerhetsutrustning Organisation vid arrangemang Specialisttjänster Dessa sektorer kan delas in i tre kategorier : Primära Sekundära Specialisttjänster Inom varje kategori listas sedan relevanta tjänster och den service som erbjuds. De primära kategorierna inom varje sektor är relativt självklara och är som följer: Bevakningstjänster inom den primära kategorin: Väktare för industri Väktare för detaljhandel Mobila patruller Nyckelförvaring och nödutryckning Hantering av kontanter och värdeföremål Den sekundära kategorin inom denna sektor innefattar vakthundar samt en specialistkategori som erbjuder säkerhetstjänster, brandskydd och lösningar för kontrollrum. Teknik inom den primära kategorin: Intrångslarm Övervakningskameror Tillträdeskontroll Säkerhetsbelysning Installering av brandvarningssystem. System för säkerhet och nödsituationer Den sekundära kategorin inom denna sektor innefattar larm för fordon och elstängsel samt en specialistkategori som erbjuder spårning av fordon och systemövervakning. Säkerhetsutrustning inom den primära kategorin: Lås och låsanordningar Staket och grindar Glas, plast och laminat för säkerhet Kravallstaket och barriärer för kontroll av folkmassor och trafik Denna sektor innefattar tjänster som taggtråd, rakbladstråd, låsbara luckor, galler och värdeskåp o.s.v. Den sekundära kategorin inom denna sektor innefattar varningsanslag och skyltar samt säkerhetsförsegling och märkning. Specialistkategorin inom säkerhetsutrustning innefattar försäljning och installering av kassaskåp och säkerhetsrum samt säkerhetsmärkning för privat egendom. Organisation vid arrangemang inom den primära kategorin: Dörrvakter Sport- och utomhusarrangemang Kontroll av folkmassor 14

15 1Den primära kategorin inom denna sektor innefattar miljöer inom nöjesbranschen. Specialistkategorin och den sekundära kategorin innefattar personskydd och livvakter. Specialisttjänster: Denna sektor inbegriper de tjänster och den service som ej ryms i de fyra första kategorierna. Denna sektor delas endast in i primära och sekundära kategorier och kräver goda specialistkunskaper. Då denna sektor behandlades togs även hänsyn till de tjänster som hör hemma i samtliga kategorier, t.ex. säkerhetskonsulter. Specialisttjänster inom den primära kategorin: System för brandkontroll Tillhandahållande och underhåll av brandsläckare Säkerhetskonsulter Privatundersökningar Dold övervakning Data- och informationssäkerhet Speciallisttjänster inom den sekundära kategorin: System för ID-kort Grossister för säkerhetsutrustning Grossister för utrustning Grossister för uniformer Grossister för utrustning täcker ett mycket stort område och innefattar att tillhandahålla larm och teknisk utrustning till den tekniska sektorn samt ID-kort, uniformer och hjälputrustning och verktyg. Sektorn i siffror: Land Antal företag Omsättning i miljoner euro (MEuro) Antal anställda Österrike Belgien Danmark Finland Frankrike Tyskland Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Sverige Storbritannien Totalt EU ?? ? ? 492?

16 1.3 Arbetsmarknadens parter Den privata säkerhetssektorn Representativa organ De parter på arbetsmarknaden som representerar den europeiska säkerhetsindustrin är CoESS och UNI-Europa. Utformas på nationell nivå CoESS är den organisation som representerar arbetsgivarna och UNI-Europa företräder de anställdas intressen inom Europa. Dessa för en dialog med stöd och bifall från EU-kommissionens Kommission för Sysselsättning och sociala frågor. Denna handledning är resultatet av konsultationsprocessen mellan dessa parter. Föreskrifter och standard Utformas på nationell nivå Lagstiftning för branschen Utformas på nationell nivå Villkor och definitioner Denna arbetshandledning är del av ett initiativ som tagits av arbetsmarknadens parter i Europa för att skapa karriärmöjligheter för de anställda inom den privata säkerhetssektorn. Det grundläggande utbildningsprogrammet som innehåller ett flertal ämnen som brandkunskap, hälsa- och säkerhet, kundservice och kommunikation är en början. Begreppet säkerhet definieras på ett flertal olika sätt beroende på i vilket sammanhang definitionen används. I detta dokument behandlas säkerhet sett ur den privata sektorns perspektiv och inte i sammanhang som rör polismakten eller statliga säkerhetsuppdrag. Därmed innefattas i den vidaste meningen av denna vanligt förekommande definition: Definition av säkerhet "Med säkerhet avses skyddande av liv, skydd av egendom mot alla sorters skada såsom olycka, stöld, bedrägeri, brand, explosion, skada eller förfall och innefattar samtliga aspekter av skadeförebyggande." Definition av väktare En väktare definieras enligt följande: Varje person som mottager lön eller erhåller ersättning i någon form för att utföra en eller flera av nedanstående uppgifter: Förebyggande eller upptäckande av inkräktare, olaga tillträde eller aktivitet, vandalism eller olaga intrång på privat mark. Förebyggande eller upptäckande av stöld, förlust, förskingring, försnillning eller undanhållande av varor, pengar, obligationer, aktier, anteckningar, värdesaker, dokument eller papper. Skydd av individer mot kroppsskada. Fasthållande vid och upprätthållande av vedertagna regler inom företag, bestämmelser, principer och praxis vad gäller brottsförebyggande. Rapportering och gripande av lagöverträdare

17 1Villkor för säkerhet Säkerhetsbranschen skiljer sig inte på något sätt från andra branscher på så sätt att den har sin egna villkor och definitioner av tjänster, service och funktioner. Trots att ett utbudet av tjänster inom branschen är mycket stort koncentrerar vi oss på de viktigaste områdena och villkoren, vilka i sin tur delas upp i mindre områden och villkor. Exempelvis täcks väktare med fast tjänstgöringsplats och väktare som arbetar t. ex. i ett kontorskomplex, på en byggnadsplats, eller en parkeringsplats av definitionen. Väktare med fast tjänstgöringsplats: En väktare som är baserad på en specifik plats. Ronderande bevakning: Ansvarar för att säkerhetsinspektioner utförs på plats vid överenskomna eller slumpmässiga tidpunkter av en väktare som reser mellan inspektionsplatserna i ett patrullfordon. Nyckelförvaring: En service där företaget har nycklar och/eller koder till klientens lokaler eller utrustning och rycker ut i nödfall, eller enligt överenskommelse. Kontrakterad bevakning: Företaget tillhandahåller kontrakterade tjänster för bevakning av områden, egendom och personer. Säkerhet inom företag: Icke-kommersiell säkerhet, eller egen säkerhetspersonal där en organisation själv anställer personal för säkerhetsändamål. Säkerhet inom detaljhandel: Med detaljhandel avses varje försäljningsställe där allmänheten inhandlar varor och därmed finns en förhöjd risk eftersom människor, pengar och varor finns inom samma område. Med väktare inom detaljhandeln avses väktare som är anställd direkt av företaget, eller av ett kommersiellt säkerhetsföretag för arbete i t. ex. en butik eller ett snabbköp. Trots en liknande definition innefattar denna kategori inte arbete inom nöjesbranschen, t. ex. en nattklubb eller restaurang. Detta behandlas i avsnittet DSP-säkerhet. Kontrollenhet: Den lokal där relevanta aktiviteter, information, status och rapporter från väktare gås igenom, rapporteras och dokumenteras. Detta benämns även verksamhetscentrum, eller ibland sambandscentral. Dörrvakter - DSP: Dörrvakter (DSP, Door Security Personnel) är verksamma inom nöjesbranschen och arbetar på nattklubbar, pubar, restauranger eller vid särskilda arrangemang. Dörrvaktens huvudsakliga uppgifter innefattar övervakning och kontroll av tillträde till området. Även övervakning och kontroll eller tillsyn av gäster ingår i arbetsuppgifterna. 17

18

19 2Avsnitt 2 Väktaren 2.0 Uppsatta mål 2.1 Beskrivning av väktaren 2.2 Krav för licensiering 2.3 Vanliga arbetsuppgifter 2.4 Värdefulla färdigheter 19

20 2.0 Mål: 2.1 Beskrivning av väktare Målet är att fastställa en beskrivning av väktare 2.2 Krav för licensiering Målet är att fastställa kraven för licensiering av väktare (Ej allmänt) 2.3 Vanliga arbetsuppgifter Målet är att lista vanligt förekommande arbetsuppgifter för väktare 2.4 Värdefulla färdigheter Väktaren Målet är att lista alla de färdigheter som är värdefulla för den tjänstgörande väktaren 20

21 2Att hålla åskådare/folksamlingar på säkert avstånd och att samla in information från offer och vittnen. Beskrivning av väktare Grundläggande bevakningsuppdrag innefattar att aktivera elektroniska larm och övervakningssystem, statuskontroller och att rapportera fel och haverier. Att undersöka tecken på brand och att slå larm om brand upptäcks, att finna orsaken till en brand och att känna till brandsläckningsmetoder (i enlighet med brandens natur) samt brandsläckning. Att upprätthålla kontakt med gäster samt att informera berörd personal och deras chefer. Att avaktivera larmsystem vid ingångar enligt föreskrivet tillvägagångssätt. 2.1 Att kontrollera nödutgångar och att hålla nödutgångar med omgivande områden fria från hinder. Vanliga bevakningsuppdrag innebär att aktivera larm vid ingångar enligt föreskrivet tillvägagångssätt, att ge första hjälpen och att dokumentera upptäckta säkerhets- och hälsorisker. Att kontrollera passerkort och att därmed upptäcka misstag vid utfärdande och återlämnande av nycklar och nyckelkort och att dokumentera och rapportera brister vid ut- och inlämning av nycklar. Att hålla arbetsområdet rent och fritt från skräp, att diskutera instruktioner för uppdrag med kollegor och att hålla berörda experter informerade om läget. Att inom ansvarsområdet åtgärda upptäckta säkerhets- och hälsorisker, att rapportera personer som ej följer säkerhets- och hälsoregler samt att rapportera upptäckta faror till ansvariga för hälsa och säkerhet. Vanliga bevakningsuppdrag innefattar också att rädda människor, att enligt instruktioner underhålla säkerhetsutrustning och att skydda allt bevismaterial i händelse av en incident. 2.2 Krav för licensiering Utformas på nationell nivå 2.3 Vanliga arbetsuppgifter En väktares arbetsuppgifter varierar beroende på uppdraget. Nedanstående checklista beskriver de vanligast förekommande arbetsuppgifterna. I avsnitt 4 ges en arbetsbeskrivning för dessa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter: Bevakningsteknik för allmän- och brandsäkerhet Tjänstgöring vid entréer Tjänstgöring i kontrollenheter God ordning för allmän- och brandsäkerhet Rutiner i nödsituationer Rutiner för dokumentering och rapportskrivning 2.4 Värdefulla färdigheter De färdigheter som är mest värdefulla för väktaren beror på arbetsplatsens uppgifter och ansvar. I listan behandlas de viktigaste färdigheterna samt hur de ska användas för att bäst komma till nytta för den anställde, likaväl som arbetsgivaren och gästen. 21

22 Muntlig kommunikation: Bruk av telefon och tvåvägsradio Kommunicera med ledning, allmänhet och gäster öga mot öga Konfliktlösning Muntlig rapportering Icke-verbal kommunikation: Användande av informations- och kommunikationsutrustning Konfliktlösning Skriftlig rapportering Mellanmänskliga färdigheter: Lagarbete Att arbeta enligt instruktioner I andra avsnitt behandlas dessa färdigheter i detalj och även praktiska råd för att utveckla och använda dessa tas upp. Väktaren 22

23 3Avsnitt 3 Säkerhetsutrustning 3.0 Uppsatta mål 3.1 Personlig utrustning Utrustning för tjänstgöring Dokumentering på plats Elektroniska system 23

24 3.0 Mål 3.1 Personlig utrustning Säkerhetsutrustning Målet är att lista all den personliga utrustning som krävs för väktarens tjänstgöring Utrustning för tjänstgöring Målet är att lista all den utrustning som krävs ur ett säkerhetsperspektiv Dokumentering på plats Målet är att lista all den dokumentering som måste utföras på plats Elektroniska system Målet är att behärska de grundläggande funktionerna hos ett elektroniskt säkerhetssystem 24

25 3För att väktaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt krävs att denne har tillgång till: Personlig utrustning Anteckningsblock och penna för att omedelbart kunna anteckna information i samband med en incident och därmed inte vara beroende av minnet. Ficklampa för bevakningsteknik i mörker, i svagt upplysta områden eller under strömavbrott. Ett väl tilltaget förråd med extra batterier och lampor bör finnas. Tvåvägsradio och laddare för användande vid kommunikation med patrullerande väktare samt för användande av auktoriserade anställda i ett nödläge. Nödlarm är avgörande för väktarens säkerhet. I de fall väktaren behöver omedelbar förstärkning, eller då denne hotas kan denne begära hjälp genom att aktivera larmet. Skyddsklädsel bestående av regnställ, gummistövlar och skyddshjälmar bör finnas tillhanda för att skydda väktaren i dålig väderlek. Skyddsklädseln varierar på olika arbetsplatser. Uniform innebär den klädsel väktaren bär som representant för sitt företag Utrustning för tjänstgöring Väktaren bör ha tillgång till de hjälpmedel och kläder som krävs för att denne ska kunna utföra sina uppgifter tillfredsställande och även viss utrustning som krävs i en nödsituation. Beroende på arbetsplatsen innefattar dessa: Ett skrivbord eller annan anordning där väktaren kan skriva rapporter och utföra administrativa uppgifter. En stol för väktaren och andra, t. ex en skadad person som väktaren ger första hjälpen. Skåp för förvaring av böcker, dokumentation och utrustning. Klocka för att kunna anteckna tidpunkter för arrangemang och incidenter. Skräpkorg för att kunna hålla arbetsplatsen ren och skräpfri. Förråd av pennor så att skrivmaterial garanterat finns att tillgå. Telefon för att ta emot inkommande samtal och för att om nödvändigt göra utgående samtal i en nödsituation. Nödtelefon för att ta emot samtal i samband med en nödsituation. Nyckelhållare eller nyckelskåp av tillräcklig storlek så att arbetsplatsens samtliga nycklar ryms och som säkerhetsavdelningen ansvarar för. Datorn är ett hjälpmedel som i allt högre grad blivit en del av säkerhetsarbetet och som kan underlätta för väktaren då denne söker information. Brandsläckare är en viktig detalj i säkerhetsutrustningen på väktarens arbetsplats, inte enbart i händelse av brand utan även i andra nödsituationer. Om inte en brandsläckare med multifunktioner finns tillgänglig måste åtminstone en vatten- och en pulversläckare finnas tillhands. Skyltar med parkering förbjuden för trafikkontroll på området och trafikkoner och plastkedjor som komplement för att tillfälligt avskärma områden. Kontrollpaneler är ofta belägna i eller nära väktarens arbetsområde och därför bör det finnas tydliga instruktioner rörande de åtgärder som bör vidtagas vid aktivering. Extra hänglås och kedjor bör alltid finnas tillgängliga på väktarens arbetsplats om en dörr eller grind måste låsas eller säkras vid skada eller efter ett inbrottsförsök. 25

26 Hammare och spik behövs ibland vid tillfälliga reparationer. Rep behövs ofta för att surra en stapel med olika typer av material som flyttats av ett eller annat skäl. Varningsbelysning kan behövas för att varna förare på området för överhängande fara. Eftersom detta är en mobil enhet bör extra batterier eller en laddare och extra glödlampor finnas tillhands. Nödbelysning på eller i närheten av väktarens arbetsplats är också en viktig del av utrustningen, eftersom den vanliga belysningen kan haverera. Strålkastarbelysning för nödsituationer kan behövas nattetid om olyckan är framme eller vid brådskande reparationsarbete på mörka eller svagt upplysta ställen. Rökdetektorer har blivit en integrerad del i brandsäkerheten och bör finnas såväl vid eller nära väktarens arbetsplats som i övriga utrymmen. Utrustning för första hjälpen bör finnas tillhands för de väktare som utbildats i första hjälpen och därmed förväntas hjälpa till vid behov. Utrustningen bör kontrolleras med jämna mellanrum så att allt alltid finns. Dricksvatten och toaletter bör finnas vid eller nära väktarens arbetsplats så att en speciallösning kan undvikas då väktaren behöver gå ifrån. Säkerhetsutrustning Lättare tillagningsmöjligheter såsom en elektrisk vattenkokare, tekanna, kokplatta eller mikrovågsugn bör finns tillgängliga. Utöver detta skulle ett kylskåp för förvaring av färskvaror komma väl till pass. Låsbara skåp behövs för förvaring av ett ombyte. Dokumentation på plats Mängden dokumentation, anteckningar o.s.v. beror på företagets storlek, typ av verksamhet och eventuell hotbild, som kräver skydd i olika former. De böcker och anteckningar som krävs beror också på den verksamhet som bedrivs på platsen. Mängden kan vara omfattande och kan om så krävs förvaras i väktarens kontor eller utrymme. Ny teknologi innebär att insamlande och förvaring av information med hjälp av datorer har vunnit mark och kommer utan tvekan att bli allt vanligare. En huvudbok där rapporter över incidenter på plats varje dag antecknas är ett vanligt och praktiskt hjälpmedel. Att ha som princip att rapportera samtliga incidenter i en huvudbok möter inget hinder såvida information förs in på ett sådant sätt att den är lätt att hitta och förstå. Att använda en bok för varje typ av incident är trots det extra arbetet det innebär, mycket praktiskt inom en stor och rörlig säkerhetsavdelning. Det finns tillfällen då det på vissa särskilda arbetsplatser krävs att ett speciellt system för dokumentering och rapportering av incidenter används. Med undantag av ovanstående bör följande lista på olika typer av dokumentation vara tillräckligt för den dagliga verksamheten. Instruktioner för uppdraget 3.3 Dessa bör innefatta väktarens arbetsuppgifter, var denne ska arbeta, hur denne ska uppträda i olika situationer, rutiner och tider för bevakningsteknik, rutiner för kommunikation, en utförlig arbetsbeskrivning, exakta instruktioner vad gäller ansvar och ansvarsområden, arbetstider och överlämningsrutiner. Instruktionerna för uppdraget ska beskriva de uppgifter och det ansvar som åligger väktaren enligt överenskommelse med uppdragsgivaren och bör innefatta följande: En stående arbetsbeskrivning bör innefatta de uppgifter som ska utföras dagligen. Rutiner för nödsituationer bör beskriva hur väktaren ska agera vid allvarliga händelser såsom brand, större katastrofer, bombhot, utrymning av lokalerna, beväpnat rån eller allvarliga hot i tjänsten. 26

27 3Kopior av utrymningsinstruktioner som innefattar de åtgärder som ska vidtagas vid en eventuell utrymning. Placering av samlingsplatser, namn och placering av brandansvariga och olyckspersonal samt en lista på övriga personer som kan behöva kontaktas vid incidenter. Namn och kontaktuppgifter för nyckelpersonal inklusive chefer, så att dessa kan kontaktas och informeras om en incidents omfattning vid både större och mindre incidenter. På så vis kan dessa antingen ge väktaren råd om hur denne ska agera, eller själva komma till platsen och hjälpa till i arbetet. Det är viktigt att hemnummer, mobilnummer och alla andra tänkbara nummer till dessa personer finns tillgängliga om dessa behöver kontaktas i brådskande eller akuta lägen. Informationsblad om olika produkter som beskriver var giftiga och farliga material används. Dessa dokument bör innefatta varningar om material eller ämnen som kan utgöra risk för brand eller personskada. De bör också beskriva den utrustning som bör användas vid kontakt med dessa samt vilka åtgärder som ska vidtagas om någon av misstag kommit i kontakt med dessa material eller ämnen. Denna information ska delges räddningspersonal utanför företaget om dessa kallas till platsen. Ett produktbeskrivningsblad för samtliga kemikalier måste finnas lätt tillgängligt och finns att få från de flesta leverantörer. Hetarbetstillstånd tillåter innehavaren av tillståndet att utföra heta arbeten, t.ex. svetsning. En beskrivning av organisationen för att ge väktaren information om vem som är vem inom företaget och som också beskriver var dessa personers kontor ligger så att dessa kan ges särskild uppmärksamhet vid bevakningsteknik på området. En intern telefonlista bör också finnas. Företagets beaknings- och handlingsplan garanterar att bevakningspersonalen är medveten om samtliga faror vad gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och också känner till ledningens handlingsplan för hantering av dessa faror. Bevaknings- och handlingsplanen är också av värde för entreprenörer och andra personer som arbetar på platsen och därmed behöver veta vilka faror som finns och vilka åtgärder som bör vidtagas för att undvika dessa. Bifogat till bevaknings- och handlingsplanen bör det finnas en karta över området där brandposter, brandsläckare, nödutgångar, samlingsplatser, förvaringsutrymmen för brandfarliga eller giftiga ämnen, el- och gasbrytare är utmärkta. Kartan bör täcka hela området och visa samtliga byggnader. Andra böcker Daglig rapportbok/incidentbok/rapportbok för väktaren där dagliga aktiviteter antecknas, t. ex. personer som besöker och lämnar området, trafikkontroll, leveranser och hämtning samt alla incidenter som inträffar under arbetspasset. Tillfälliga instruktioner som beskriver ändringar i de dagliga rutinerna eller uppdateringar av arbetsrutiner. Bok för telefonmeddelanden för att ordentligt anteckna meddelanden och information som kan vara av intresse för säkerhetsavdelningen eller företaget som helhet. Sökregister som inkluderar datum, tid, namn på sökt person, adress eller telefonnummer till arbetet. Vid behov antecknas resultatet av sökningen och detaljer om eventuellt otillåtet innehav. Signeras av den visiterade personen och personen som utförde visitationen. Om den visiterade personen nekar till att signera, bör detta antecknas. Denna rutin bör användas även då fordon och väskor genomsöks. Nyckelregister där uppgifter finns om samtliga nycklar som säkerhetsavdelningen handhar. Detta bör innefatta utlämnande och återlämnande av nycklar till personalen, datum och tid för utlämnande, mottagarens signatur, utlämnande väktarens initialer, datum och tid för återlämnande och initial från mottagande väktare. Om ej dessa procedurer för att handha nycklar följs till punkt och pricka medför det en stor svaghet i säkerhetsorganisationen på platsen. Förteckning över besökare för att kontrollera icke anställda som besöker eller lämnar området. Anteckna deras ärende och namnet på personen de besöker så att besökarens rörelser på området hela tiden kan kontrolleras och denne kan ställas till svars vid en eventuell incident. Besökaren kan också ombedas att lämna sin signatur innan denne beträder området. Förteckning över fordon så att alla fordon på området kan svaras för och ägaren lätt kan kontaktas om så behövs, t. ex. om fordonet är felparkerat. 27

28 Förteckning över förlorat och upphittat gods där anteckningar över allt förlorat och upphittat gods antecknas. Dokumentering av larmtester där samtliga tillfällen antecknas när larmet testats på området. Anteckningarna bör innehålla skälet till testet, datumet, tiden, namnet på personen som ansvarade för testet samt resultatet av testet, inklusive eventuella upptäckta fel. Förteckning över de anställdas passerkort lfinns på många arbetsplatser för att personal som lämnar området inom ordinarie arbetstid eller befinner sig på området utanför ordinarie arbetstid ska kunna svaras för. Den anställde har rätt att lämna arbetsplatsen av personliga skäl såsom sjukdom, eller läkarbesök. Passerkortet undertecknas av en person i chefsställning och bör inkludera namnet på den anställde, anställningsnummer, tiden för utfärdandet och om lämpligt, den tid kortet ska återlämnas. Förteckning över utlånad utrustning bör finnas om företaget lånar ut verktyg och annan utrustning. Vid samtliga tillfällen då verktyg eller annan utrustning lånas ut, eller återlämnas, måste detta antecknas och väktaren ska personligen se all utrustning både när den lämnar området och när den återlämnas. Vid varje lånetillfälle måste ett kort medfölja utrustningen och personen som har tillstånd att låna utrustningen måste underteckna detta kort, som ger en utförlig beskrivning av utrustningen i fråga. Säkerhetsutrustning Tillstånd att avlägsna varor från arbetsplatsen används då den anställde fått eller köpt varor eller material från företaget. Tillståndet som ger den anställde rätt att avlägsna varor eller material från arbetsplatsen måste undertecknas av personen som utfärdat tillståndet och måste ha en beskrivning av de varor eller det material som den anställde köpt eller fått. Om säkerhetsavdelningen är stor eller har en hög arbetsbelastning kan det vara bra att ha färdiga formulär, särskilt om det ofta är många besökare, fordon, eller entreprenörer på området eller om många incidenter inträffar. Utbudet av elektroniska säkerhetssystem som behandlas i denna handledning kan delas upp i fem kategorier: Intrångslarm Övervakningskameror System för tillträdeskontroll Belysning Brandvarningssystem Den grundläggande kunskap som väktaren bör ha om ett intrångslarms viktigaste delar är som följer: Intrångslarm Ett intrångslarms viktigaste delar är: Kontrollenhet (panel, fjärrknappsats) Detektor (värme, rörelse o.s.v.) Ljudenhet (varningsklocka, siren) Fjärrsignalering (digital- eller radiokommunikation) 3.4 Elektroniska System Kontrollpanelen är intrångslarmets kontrollenhet. Panelen aktiveras eller avaktiveras med hjälp av en digital knappsats. För att aktivera eller avaktivera larmet knappar användaren in en siffersekvens med nummer i en bestämd ordning, t. ex. 1, 2, 3, 4. Detta är den förinställa koden, eller användarkoden. System bekräftar visuellt eller med en ljudsignal att koden accepterats och huruvida systemet är aktiverat eller avaktiverat. Systemet kan aktiveras eller avaktiveras via huvudkontrollpanelen eller med hjälp av någon av de fjärrknappsatser (remote keypad, RKP) som är belägna utanför huvudenheten. Användandet av fjärrknappsatser innebär att systemet kan aktiveras till exempel vid ytterdörren eller från ett sovrum. Förutom de primära aktiveringsfunktionerna, medger systemet också att vissa delar är larmade medan andra, alltefter ägarens önskemål, lämnas olarmade. 28

29 3Intrångslarm används för att upptäcka icke auktoriserat tillträde på ett skyddat område. Systemet varnar om det upptäcker intrång, lokalt med hjälp av en varningsklocka eller en siren och på avstånd med hjälp av kommunikation med en centralenhet via telefon eller radio så att säkerhetsavdelningen, nyckelinnehavaren eller polisen kan meddelas. Några av fördelarna är: Området behöver ej bevakas med hjälp av väktare. Systemet skyddar eller varnar om dörrar eller fönster öppnas med våld. Med hjälp av ett stort urval av skydd för utrymmen kan rätt hjälpmedel väljas för hemmet, industrin eller kontoret. Systemet erbjuder skydd med hjälp av både intern och extern skyddsutrustning. Intrångslarm ger permanent skydd till en fast kostnad. Övervakningskameror Ett övervakningssystems viktigaste delar är: Kamera/lins Monitor Video Kabel Övervakningssystem använder kameror, videoapparater och monitorer för att bevaka ett skyddat område. Några av fördelarna är: Säkerhetsavdelningen kan med hjälp av monitorer övervaka ett stort område, t. ex. ett flervånings kontorshus eller ett köpcenter med hjälp av endast ett fåtal väktare. Övervakningen kan ske på området eller på annan plats. Om övervakningen sker på plats kan väktaren omedelbart ingripa om något inträffar. För patrullerande enheter innebär övervakningssystem en säkerhet eftersom deras kollegor kan övervaka dem då de patrullerar högriskområden. Kan användas för oberoende övervakning vid högriskområden, t. ex. entréer. Dokumenterade aktiviteter på det övervakade området kan lagras för kontroll och genomgång vid ett senare tillfälle. Övervakningskameror ger också permanent skydd till en fast kostnad. System för tillträdeskontroll De viktigaste delarna av ett system för tillträdeskontroll är: Föremål (kort, pinkod, nyckelhållare eller biometrisk läsare) Läsning (kortläsare, knappsats, kodlås) Kontrollenhet (centralenhet, dator, dörrläsare) Utgående information (strömförsörjning till lås, signal till larmsystem, signal till kamera, hinder eller annan utrustning. Sett ur ett mekaniskt perspektiv behövs också ett elektroniskt kontrollerat lås och en automatisk dörrstängare. När ett föremål presenteras för en läsningsenhet, avgör kontrollenheten med hjälp av förprogrammerad data om föremålet ger tillträde vid en viss tidpunkt. Om tillträde medges sänds en signal via en enhet för utgående information och som öppnar dörren. Händelsen lagras i minnet för framtida kontroller och genomgångar. Kontroll av tillträde är den mest viktiga säkerhetsaspekten. Elektronisk tillträdeskontroll kräver att någon form av identifikation används, t. ex. ett kort eller ett nummer som verifieras av läsaren innan tillträde ges till ett skyddat område. 29

Anbudsspecifikationer för säkerhetstjänster. Ramavtal om tjänster

Anbudsspecifikationer för säkerhetstjänster. Ramavtal om tjänster Anbudsspecifikationer för säkerhetstjänster Ramavtal om tjänster Hänvisning till offentliggörandet: OJ/03/07/2015-PROC/2015/022 Juli 2015 Upphandling för ECDC anbudsspecifikationer öppen 2014 version 1.3

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Privat och offentlig säkerhet i ett nordiskt perspektiv

Privat och offentlig säkerhet i ett nordiskt perspektiv Privat och offentlig säkerhet i ett nordiskt perspektiv Innehållsförteckning 3 Förord av Lars O Molin 4 Den privata säkerhetsbranschen i Europa Uppdatering Private Security and its role in European security

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14

Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14 RIKTLINJER Praktisk etik Ett stort etiskt åtagande 4 Förena rutiner på alla nivåer 6 Hur man kommunicerar om etiska problem 14 Viktiga etiska referenspunkter i det dagliga arbetet 18 Ett krävande etiskt

Läs mer

Att minska brottslighet i butik

Att minska brottslighet i butik Att minska brottslighet i butik Handläggare: Hanna Bergstedt 2014-12-05 2 Sammanfattning Den här utredningen handlar om brottsförebyggande insatser inom handelsbranschen med Landskrona stad som utgångspunkt.

Läs mer

Brand- och skalskydd vid landstingets fastigheter

Brand- och skalskydd vid landstingets fastigheter Brand- och skalskydd vid landstingets fastigheter Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Januari 2011 Hans Rinander, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

LäRLIngSSySTEM. - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. Rapport 2013:01 - 1 -

LäRLIngSSySTEM. - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. Rapport 2013:01 - 1 - LäRLIngSSySTEM - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. - 1 - Rapport 2013:01 Förord Småföretagarnas Riksförbund har länge pläderat för att ett väl fungerande arbetsplatsförlagt

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor

Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor Företagsekonomiska Institutionen Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2004 Handledare: Stefan Schiller

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Säkerhet för personuppgifter

Säkerhet för personuppgifter Säkerhet för personuppgifter Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Inledning 4 Ansvaret för säkerheten 6 Organisation 11 Hotbild 14 Säkerhetsnivå 16 Säkerhetsåtgärder 19 Sammanfattning 26 Några begrepp

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer