Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg"

Transkript

1 Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg Revisionsnr Diarienr. 1 (6) Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills vidare Vårdprogram Afasi 1 Inledning Målsättningen med detta vårdprogram är att ge personer en tydlig översikt av det logopediska arbetet med patienter med afasi inom landstinget Gävleborg, med syfte att uppnå ett så gott omhändertagande som möjligt för patientgruppen. Rekommendationerna i vårdprogrammet baseras i första hand på rådande evidens i kombination med beprövad erfarenhet/klinisk praxis. Riktlinjerna gör inte anspråk på att återge varje del av det logopediska arbetet i minsta detalj, men återger de delar som en logoped kan använda i sin kliniska praxis inom strokerehabilitering. I Socialstyrelsens nationella strokeriktlinjer betonas vikten av multidisciplinära insatser, vilket är en förutsättning för det logopediska arbetet även om det inte är specificerat under varje avsnitt i detta program. 2 ICF Terminologi och styckesindelning inom detta vårdprogram är hämtad från ICF, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa på aktivitets-, delaktighets- samt kroppsfunktionsnivå. 3 Aktivitet och delaktighet 3.1 Kommunikation Afasi Definition Afasi (kan också betecknas dysfasi även om afasi är den paraplybeteckning som främst används i Sverige och internationellt) är en symptomdiagnos och brukar definieras som språkstörning efter förvärvad hjärnskada. Stroke är den vanligaste orsaken, men även exempelvis trauman eller tumörer kan utlösa svårigheterna. Afasi kan ge problem av varierande art och grad med att uttrycka och förstå språk. Även om språkförmågan hos många personer som drabbas av afasi förbättras, får de flesta restsymptom av varierande grad. En del personer med afasi är fortsatt självständiga i sin kommunikation, medan andra blir partnerberoende. Incidens och prevalens

2 2 (6) Uppskattningsvis drabbas ca personer per år av afasi i Sverige. Det är svårt att säga något om prevalensen, men det är viktigt att ha i åtanke att afasi i många fall är ett kroniskt tillstånd. Psykosocial påverkan De språkliga svårigheterna vid afasi inverkar negativt på förmågan att kommunicera med omgivningen. Detta har konstaterats också hos personer där afasin bedömts som lindrig. Afasi är i många fall ett livslångt kommunikationshandikapp som utan rehabilitering kan leda till social isolering, nedstämdhet och depression och kraftigt minskad livskvalitet, vilket i sin tur kan leda till ökad sjuklighet och förkortat liv. Förlorar man sin förmåga att kommunicera förlorar man också en stor del av sin identitet, självständighet och sitt sociala nätverk. Kommunikationsstörningen drabbar även anhöriga i hög grad. Bristande kunskaper om afasi hos omgivningen gör att många personer med afasi upplever ett bemötande från andra som om de vore mindre intelligenta, småbarn eller känslomässigt avvikande. Det har visat sig att vårdpersonal ägnar mindre uppmärksamhet åt och mer sällan inleder samtal med personer med afasi, vilket leder till ökad isolering på vårdinrättningar och boenden. I en studie där deltagarna tillfrågades tre månader efter stroke, visade sig 93 % av personerna med afasi uppleva faktorer förknippade med lidande, jämfört med 50 % av övriga strokedrabbade. Differentialdiagnostik Afasi drabbar vanligen personer som har ådragit sig skador i vänster hjärnhemisfär, även om det också kan förekomma vid högersidiga hjärnskador. Många av de kognitiva svårigheter som förekommer vid olika typer av hjärnskador, ex svårigheter att hålla sig till samtalsämnet, problematisk tolkning av känslouttryck eller svårigheter att dra slutsatser från sammanhang leder till kommunikationssvårigheter, men kan inte i sig betecknas som afasi, även om de är vanliga vid tillståendet. Vidare är det viktigt att differentialdiagnostisera afasi från dysartri, som är en neurologiskt betingad talstörning. Verbal dyspraxi samförekommer vanligen med afasi i varierande grad, men innebär svårigheter att koordinera och utföra viljemässiga talrörelser. Logopedens roll vid afasi Logopeden är den centrala personen när det gäller omhändertagandet av personer med afasi. Logopeden har till uppgift att bedöma huruvida det föreligger någon förvärvad språkstörning, undersöka vilka språkliga domäner som har drabbats och i vilken utsträckning. Utifrån den språkliga bedömningen ställs därefter en individanpassad åtgärdsplan. Logopedisk bedömning vid afasi Målsättningen med bedömningen är att kartlägga språksvårigheternas art och grad. Då afasi sällan är ett isolerat funktionshinder är det mycket viktigt att i den mån det är möjligt arbeta multiprofessionellt runt patienterna och att ta del av andra yrkesgruppers dokumentation för att få ett helhetsperspektiv på patientens svårigheter. Remissen till logoped innehålla information vad som föranleder kontakten liksom en kort medicinsk bakgrund.

3 3 (6) I en logopedisk utredning/bedömning bör följande ingå: Anamnes Kartläggning av språkliga domäner vilket innefattar; undersökning av förmågan att uttrycka talat språk, undersökning av förståelsen för talat språk, kartläggning av läsförmåga och läsförståelse och bedömning av skriftlig uttrycksförmåga Utvärdering av möjligheten till alternativa kommunikationssätt Kartläggning av språksvårigheternas inverkan på patientens dagliga liv och mående Afasi diagnostiseras enligt International Classification of Diseases ICD-10 (10). Beskrivning av typ och svårighetsgrad kan anges i remissvar samt i journalanteckning. Det är sällan aktuellt med en formell neurolingvistisk språkbedömning på strokeenhet kort efter insjuknandet. Däremot är det viktigt att en kartläggning av patientens språkliga förmågor utförs då patientens allmäntillstånd tillåter. En utökad språklig bedömning som grund för rehabiliteringsplan utförs normalt inom nästa vårdnivå; i Landstinget Gävleborg inom inneliggande rehabilitering eller dagrehabilitering, inom kontakt med externt stroketeam eller vid polikliniskt besök på logopedmottagningen. Formella tester kombineras med då med kvalitativa skattningar av patientens kommunikationsförmåga i vardagliga samtal. Kommunikationsförmågan utreds genom samtal med patienten eller observation av samtal mellan patient och närstående. Samtal med närstående är av betydelse för att erhålla ytterligare information om hur kommunikationen fungerar hemma i vardagen och ute i samhället. Exempel på logopediska bedömningsinstrument vid afasi; A-NING (Neurolingvistisk Afasiundersökning), COAST, Huddingetestet, Boston Naming Test, Tokens Test, TBSS (Test för Bedömning av Subtila Språksvårigheter). Åtgärder och behandling Logopedisk intervention inom den akuta strokemiljön Kort efter insjuknandet ligger fokus på att handleda och stötta patienten, närstående samt vårdpersonalen i den dagliga kommunikationen. Det handlar vanligen om basala individanpassade insatser såsom att vara tydlig, ge tid, använda papper/penna eller ta till en enkel kommunikationskarta. Art och grad av språksvårigheterna är vanligen föränderliga kort tid efter insjuknandet och i hög grad beroende av patientens allmänna sjukdomstillstånd. Således bör logoped på den akuta strokeenheten i många fall undvika att ge för detaljerad information om tillståendet, liksom avvakta med vissa typer av insatser som senare i rehabiliteringsskedet kan bli aktuella. En viktig uppgift är att föra information om patientens tillstånd vidare till logoped inom nästa vårdnivå. Val av logopedisk behandling Den logopediska behandlingen vid afasi bör i första hand vara fokuserad på kommunikationen i vardagslivet. Kommunikationen kan tränas mer avgränsat i behandlingsrummet hos

4 4 (6) logopeden i kombination med konsultativa åtgärder som faciliterar kommunikationen ute i samhället i olika aktiviteter. Önskvärt är att logoped och patient tillsammans analyserar, lägger upp strategier, provar och utvärderar tillsammans. Behandling i grupp kan med fördel erbjudas då man inte har sett några skillnader i behandlingsresultat jämfört med individuell träning och då kontakten med andra med samma problematik bedöms gynna den psykosociala påverkan hos många patienter. I en översikt av aktuell forskning (Kelly, Brady & Enderby, 2010) beskrivs begränsad effekt av strukturerad lingvistisk intervention inom språkliga domäner för att stärka nedsatta förmågor. För att uppnå positiva språkliga resultat inom denna typ av logopedisk behandling bör terapin ske så intensivt som möjligt, minst två gånger per vecka. Däremot tar inte denna forskning hänsyn till den positiva inverkan på den psykosociala anpassningen som denna typ av intervention kan ha. Exempel på logopediska behandlingsmetoder vid afasi; ILAT (Intensive Language Action Therapy), LET-materialet, Lexia. Rehabiliteringsplan Logoped utanför den akuta strokeenheten som har kontakt med person med afasi på vårdnivå upprättar vanligen en plan i de fall som behandlande insatser bedöms lämpliga. Mål bör sättas på funktions- och aktivitets- och delaktighetsnivå i enlighet med ICF. Planen för interventionen dokumenteras som en gemensam rehabiliteringsplan i de vårdformer där multidisciplinär samverkan sker. Fokus på vardaglig kommunikation Interaktionen i behandlingssituationen mellan personer med afasi och logopeder påverkar inte enbart den rena språkförmågan, utan den har även en inverkan på den psykosociala anpassningen. Det är därför av stor vikt att fokus läggs på såväl uppbyggnad av identitet som språklig förbättring vid logopedisk behandling. Konsultativa åtgärder för att förbättra patientens kommunikativa vardag är en essentiell del av de logopediska insatserna. Utöver patienter med förmåga att i någon mån delta i samhället kan denna typ av intervention också erbjudas till patienter vars allmäntillstånd eller övriga funktionshinder inte tillåter en sammanhängande behandlingsperiod på exempelvis dagrehabilitering eller logopedmottagning. Den senare patientgruppen är vanligen också de som har allra svårast med att kommunicera med sin omgivning. Insatserna ställer krav på den kommunicerande omgivningen runt patienten. Det kan handla om individanpassad information och rådgivning, basalt kommunikationsstöd såsom valalternativ, utformning och utprovning av kommunikationshjälpmedel (exempelvis bildkartor, kommunikationsböcker eller mer högteknologiska alternativ) eller information om skriftligt samtalsstöd. Exempel på modell för understödd kommunikation: SCA (Supported Conversation for Adults with Aphasia).

5 5 (6) 4 Omgivningsfaktorer 4.1 Produkter och teknik Lågteknologisk AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, är en självklar del av de logopediska behandlingsåtgärderna (se åtgärder och behandling). Vid behov av mer omfattande utredning och insatser gällande AKK eller mer avancerade styrsätt remitterar ansvarig logoped patienten till landstingets specialistenhet för utredningar av datorbaserade skriv- och kommunikationshjälpmedel samt andra alternativa och kompletterande kommunikationssätt, KOM-X. I de fall då behandlande logoped kan ha kvar behandlingsoch uppföljningsansvaret för patienten men behöver konsultation kan konsultremiss skickas. 4.2 Personligt stöd och personliga relationer Kunskaper om det språkliga funktionshindret hos kommunicerande personer i patientens närhet är av mycket stor vikt. Logoped delger närstående om patientens språkliga förmåga och planerade åtgärder om patienten ger sitt medgivande. Ett enskilt samtal med närstående kan bli aktuellt under rehabiliteringsfasen. Att informera och utbilda närstående i kommunikativa strategier att använda i samtal med personen med afasi ska erbjudas av behandlande logoped i de fall det är aktuellt. En gång per termin erbjuder KOM-X en fördjupningskurs för närstående om kommunikativa strategier, ansvarig logoped kan förmedla kontakt för aktuella patienter. I landstinget Gävleborg finns en aktiv patientförening för personer med afasi och deras närstående, Afasiföreningen. Dagverksamhet för personer med afasi; Mötesplats Afasi finns på många orter i länet. Forsa Folkhögskola har en utbildning för personer med afasi. Deras verksamheter fyller en viktig funktion i patientens fortsatta rehabilitering både på funktionsoch aktivitets/delaktighetsnivå. Logoped kan hjälpa till att förmedla kontakt med dessa verksamheter. 5 Källor Aujoulat, I., Luminet, O. & Deccache, A. (2007). The perspective of patients on their experience of powerlessness. Qualitative Health Research, 17 ( ). Byng S, & Lesser, R. A review of therapy at the level of the sentence in aphasia. In: M., Paradis: Foundations of aphasia rehabilitation (ss ). Oxford: Pergamon; Fox, S., Armstrong, E. & Boles, L. (2009). Conversational treatment in mild aphasia: a case study. Aphasiology, 23, Gordon, C., Ellis-Hill, C. & Ashburn, A. (2009) The use of conversational analysis: nursepatient interaction communication disability after stroke. Journal of Advanced Nursing. 65 (3), Hilari, K., Northcott, S., Roy, P. & Marshall, J. (2010) Psychological distress after stroke and aphasia: the first six months. Clinical Rehabilitation. 24,

6 6 (6) Kelly, H., Brady, M. C., Enderby, P. (2010). Speech and language therapy for aphasia following stroke (Review). The Cochrane Collaboration. Shadden, B. (2005). Aphasia as identity theft: theory and practice. Aphasiology, 19, Simmons-Mackie, N., Elman R., (2011) Negotiation of identity in group therapy for aphasia: the Aphasia Café. Int. J. Language & Communication Disorders, 46: Simmons-Mackie, N., Damico, J. (2008). Exposed and embedded corrections in aphasia therapy: issues of voice and identity. Int. J. Language & Communication Disorders, 43: Socialstyrelsens (2009) Nationella riktlinjer för strokesjukvård. Socialstyrelsen (2003), ICF; Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

Vårdprogram Stroke Rehabilitering

Vårdprogram Stroke Rehabilitering Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg Revisionsnr Diarienr. 1 (22) Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills

Läs mer

Uppsatsarbete omfattande 10 poäng, D-nivå (61-80 poängsnivå)

Uppsatsarbete omfattande 10 poäng, D-nivå (61-80 poängsnivå) Hälsouniversitetet Arbetsterapeututbildningen Arbetets art: Titel: Titel på engelska: Författare: Handledare: Uppsatsarbete omfattande 10 poäng, D-nivå (61-80 poängsnivå) Aktivitetsproblem inom området

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer

Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet

Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet Amanda Nyberg Signe Hens Sammanfattning. Studiens syfte var att utvärdera Komm-A modellen,

Läs mer

Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet

Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Enheten för logopedi 201 Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Grafisk form för anpassning av Frågebank om Kommunikativ Delaktighet för personer med afasi

Grafisk form för anpassning av Frågebank om Kommunikativ Delaktighet för personer med afasi Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC Enheten för logopedi Logopedprogrammet Examensarbete i logopedi Grafisk form för anpassning av Frågebank om Kommunikativ Delaktighet

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Lokalt vård- och omsorgsprogram. Vård och omsorg vid demenssjukdomar Lokalt vård- och omsorgsprogram Vård och omsorg vid demenssjukdomar i Botkyrka 2013 Vad är demenssjukdom? Demenssjukdomar orsakas av organiska hjärnskador. Beroende på var i hjärnan som skador uppkommer

Läs mer

Reviderad version våren 2011

Reviderad version våren 2011 Sammanfattning från Nationella Riktlinjer för stroke, 2009 avseende arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska insatser vid stroke kompletterat med beprövade erfarenheter från H-län Reviderad version våren

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Avdelning Fenix. Rapport nr 5. Ett exempel på samverkan mellan kommun och landsting för rehabilitering av personer med svår hjärnskada.

Avdelning Fenix. Rapport nr 5. Ett exempel på samverkan mellan kommun och landsting för rehabilitering av personer med svår hjärnskada. Avdelning Fenix Ett exempel på samverkan mellan kommun och landsting för rehabilitering av personer med svår hjärnskada Rapport nr 5 Mars 2011 Författare Björn Johansson Staffan Stenson Centrum för funktonshinder

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Lokala riktlinjer för depression och ångest

Lokala riktlinjer för depression och ångest 2013-05-06 Lokala riktlinjer för depression och ångest Enhet: Landstinget Kronoberg Giltigt från: 2014-01-09 Utarbetad av: Lena Nazzal rehabchef, Filippa Hummer chefläkare primärvård med företrädare från

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram.

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram. Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancerrehabilitering Kortversion av nationellt vårdprogram Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring

Läs mer

Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting.

Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting. Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting. A survey of whether and how occupational therapists use rehabilitation plans within Örebro County

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Logopedi i Uppsala, i Chicago och i öppna vårdformer

Logopedi i Uppsala, i Chicago och i öppna vårdformer Medlemstidning för Nummer 5 juni 2010 OBS! Språkträning pågår! Logopedi i Uppsala, i Chicago och i öppna vårdformer Innehåll 5 10 3 LEDARE 4 NYTT FRÅN STYRELSEN FÖR DELAKTIGHET MED TIDEN Upprop för debatt

Läs mer

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd Introduktion Det regionala vårdprogrammet om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering som inom kort kommer ut i Södra Sjukvårdsregionen riktar sig till alla professioner som arbetar med cancerpatienter,

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna Behandlingsprogram 2012 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna Neuropsykiatriska enheten för vuxna. Verksamhetsområde beroende och neuropsykiatri. Psykiatridivisionen 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder vårdprogram Neuropsykiatriska funktionshinder Vårdprogram för vuxna patienter med neuropsykiatriska funktionshinder Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Vilka patienter? 4 3 Bemötande 4 4 Utredning 4 5

Läs mer

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilitering för personer med flerfunktionshinder Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 SYFTE OCH MÅL 3 IDEOLOGI

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

LOGOPEDINSATSER VID DEMENSSJUKDOM

LOGOPEDINSATSER VID DEMENSSJUKDOM LOGOPEDINSATSER VID DEMENSSJUKDOM Logopeder måste visa andra yrkesprofessioner och samhället i övrigt vad logopedin kan erbjuda så att det blir självskrivet att konsultera logoped också vid demenssjukdom.

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

Slutrapport av ME/CFS-projektet (Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrom)

Slutrapport av ME/CFS-projektet (Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrom) Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm ME/CFS-projektet 1(72) Slutrapport av ME/CFS-projektet (Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrom) Innehållsansvariga: Indre Ljungar, specialistläkare,

Läs mer