Söderköpings motioner, och förslaget till svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söderköpings motioner, och förslaget till svar"

Transkript

1 Söderköpings motioner, och förslaget till svar Vårt förslag PS Förslag Ev motivering 1 Socialdemokraterna ska verka för att alla människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får relevant stöd, t.ex. genom att lagstiftningen gällande LSS ändras så att även ADHD omfattas av LSS. Frågan om rätt stöd till människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och om ADHD ska omfattas av LSS är frågor som får behandlas i detta sammanhang. I nuläget är det inte ett alternativ att göra en förändring i LSS för just ADHD-diagnos, men det måste säkerställas att det stöd och den hjälp som finns för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2 A-kassan ska ha en fast, lägre avgift för alla fungerar på ett bra sätt. Se avsnittet om a-kassan Begräsningen med 75-dagars regel för deltidsarbete tas bort Villkoret vad gäller veckoarbetstid sänks till 10 timmar 3 Socialdemokraterna verkar för att forsknings- och utredningsresurser avsätts för att förskolorna ska kunna möta framtidens utmaningar Socialdemokraterna verkar för att förskolan och dess utveckling ska sättas i fokus under den kommande mandatperioden 4 Socialdemokraterna ska ta initiativ till att samarbete med Sveriges kommuner och landsting för att arbeta fram hur samarbetsformerna kommunerna emellan ska utvecklas för att möta framtidens utmaningar Avslag Bifall Det är positivt om samarbetsformerna mellan kommunerna utvecklas. Det är ett arbete som den socialdemokratiska gruppen i Sveriges kommuner och landsting (SKL) redan arbetar med och med fördel kan vidareutveckla. Partiet har också på nationell nivå, ofta uppmärksammat bra lokala förslag som socialdemokratiska ledningar har drivit igenom i sina kommuner. Stiftelser, kommunala aktiebolag och kommunalförbund är väl beprövade former för att praktiskt bedriva verksamhet som lämpar sig för detta. De är inte minst mycket betydelsefulla när flera kommuner bedriver verksamheter gemensamt. I dessa lägen är det naturligt att beslutsbefogenheter följer med respektive verksamhet.

2 5 Socialdemokraterna verkar för en förändring av betalningsansvaret för sjukersättningen vid personlig assistans 6 Socialdemokraterna tar beslut om att införa en individualiserad föräldraförsäkring Socialdemokraterna tar nästa steg i processen mot en individualiserad försäkring genom att genomföra en tredelning under mandatperioden Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid blir lagstadgad 8 Socialdemokraterna verkar för ett samlat grepp om den nationella IT-infrastrukturen och då även säkerställer att den hålls öppen och tillgänglig för tjänster och operatörer. När det gäller merkostnader vid personliga assistenters sjukdom är det kommunen som är ansvarig även om utföraren är privat. Det beror på att dessa merkostnader inte är medräknade i schablonersättningen per timme. Sveriges kommuner och landsting har föreslagit att ersättningen för sjuklönekostnader bör ligga i schablonen för assistansersättningen. Partistyrelsen ställer sig positiv till att utreda frågan. Det kommer varken att öka eller minska de totala kostnaderna för samhället men kan minska onödig byråkrati och krångel. Samtidigt måste en analys göras av effekterna för både enskilda och ensamföretagare. För att öka jämställdheten i samhället behöver föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen ska försäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera vårdnadshavaren, och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut. Detta ska ske genom att ytterligare månader knyts till respektive vårdnadshavare inom ramen för dagens försäkring. Självklart måste genomförandet ske med respekt för att enskilda familjer ska ha rimliga planeringsförutsättningar. Förskolan ska vara öppen och tillgänglig och svara mot familjers behov av omsorg, oavsett om det är en kommunal eller fristående förskola. Barnomsorg med flexibla tider och på kvällar, nätter och helger ska finnas tillgängligt för dem som behöver. Människor som arbetar på kvällar, nätter och helgar har i dag inte möjlighet att i alla kommuner under trygga former få sitt behov av barnomsorg tillgodosett. Partistyrelsen noterar att antalet kommuner som erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger ökar. Det är bra men vi anser att möjligheten behöver finnas i alla kommuner i landet. Utvecklingen av barnomsorg kvällar, nätter och helger behöver noga följas och verksamheten som växer fram kvalitetssäkras. Hög hastighet i IT-infrastrukturen är helt avgörande för såväl privatpersoner, hushåll, företag och offentliga förvaltningar i hela landet. Vi ser ett tydligt samhällsansvar där markanden inte klarar detta. Det behövs ny

3 9 Socialdemokraterna tar initiativ till ett partnerskap mellan staten, Sveriges kommuner och landsting, elevorganisationer samt facklig organisationer, i syfte att arbeta fram en tydlig avgränsning av vilken dokumentation som ska krävas av en lärare/skola och till vilken nivå den ska redovisas 10 Socialdemokraterna ska verka för en trygg, säker och kontinuerlig rehabilitering för människor med alla kända funktionsnedsättningar 11 Minipiller samt p-piller ska vara fullt subventionerade för kvinnor mellan 15 och 25 års ålder Bevarande Bifall bredbandsstrategi där målet justeras så att alla hushåll och företag år 2020 ska ha 100 Mbit/s. Det behövs en mer offensiv satsning för att klara målet med att digitalisera Sverige. Kommunerna ska i sina bredbandplaner vinnlägga sig om vikten av att IT-infrastruktur säkras till alla boende och verksamheter inom kommunens geografiska område. Regeringen bör ge stadsnäten möjligheten att agera på marknaden och över kommungränserna. Vidare ser partistyrelsen det som angeläget att infrastruktur för IT måste förberedas på bästa sätt. Det kan handla om krav att lägga tomrör som förberedelse för ITinfrastruktur. Lärares administrativa börda är tung och tar tid från utveckling av undervisningen. Den måste minska. Lärares administrativa börda utreds nu och partistyrelsen kommer att följa denna utredning och föreslå förändringar av lärares administrativa börda efter att utredningen avlämnats. Bevarande Några motioner tar upp frågan om fria p- piller och minipiller för kvinnor upp till 25 år. P-piller och minipiller är två av många olika preventivmedel. Subventionerna för preventivmedel skiljer sig åt ganska mycket i olika delar av landet. I en del landsting är det gratis upp till en viss ålder och i en del landsting ingen subvention alls. En statlig utredning 2009 föreslog att preventivmedel skulle subventioneras för kvinnor upp till 25 års ålder för att minska antalet aborter. Enligt utredningen skulle kvinnor upp till 25 år aldrig behöva betala mer än 200 kronor per år. Det är i åldersgruppen år som flest aborter görs och där subventionerade preventivmedel i alla landsting skulle göra mest nytta. Den statliga utredningen från 2009 föreslog ett samlat åtgärdspaket där förutom subvention av preventivmedel upp till 25 år även ingick bättre rådgivning, fler ungdomsmottagningar och bättre sexoch samlevnadsundervisning i skolorna.

4 12 Socialdemokraterna verkar för en bättre tandhälsa för alla och därmed en utjämning av den klyfta som idag finns mellan de som har råd, och de som inte har råd, med en bra tandhälsa 13 Socialdemokraterna tar fram ett bostadspolitiskt program för kommuner och stat i samverkan Om ROT-avdraget ska fortsätta så ska detta även omfatta hyreslägenheter 14 Uppdra åt partistyrelsen att utforma en förändring av partiets politik i syfte att förbättra möjligheterna för arbetspendling för människor som bor på landsbygden Besvaras Besvaras Besvaras Tre år har nu gått. Det enda som hänt är att skillnaderna ökar. Partistyrelsen anser att frågan om samlade åtgärder och ökad samordning på nytt behöver aktualiseras och att riksdagsgruppen tillsammans med SKL-gruppen hanterar frågan. OBS! Valdemarsviks likalydande fick bifall! ROT-delen av HUS-avdraget vill partistyrelsen behålla oförändrat så länge som lågkonjunkturen varar. Det är en mer väletablerad skattereduktion som därtill är viktig för byggsektorn och som konjunkturstimulator när arbetslösheten ökar. Under nästa valperiod vill vi se över möjligheten att utöka ROT med inriktning mot energieffektivisering samt mot hyresrättsoch flerfamiljshus. Samtidigt står vi inför stora ROT-utmaningar i hyresrättsbeståndet. För detta föreslår vi omfattande politiska initiativ som svar på motioner kring bostadspolitik. HUS-avdrag för bostäder och tjänster utomlands bör avvecklas. I övrigt, se utlåtanden om bostadspolitik Reseavdraget ger ett inkomstbortfall i statskassan på ca fem miljarder år Reseavdragets förmånlighet för resenären och stimulans till arbetspendling måste vägas mot kostnaden och avgöras från budgetår till budgetår. Förbättrat reseavdrag ger lägre inkomster och därmed mindre utrymme att göra saker till exempel inom välfärden. Partistyrelsen vill inte bygga in någon automatisk uppräkning i bilersättningen som kan ge ett skenande inkomstbortfall. Att helt ersätta medborgarnas arbetsresor är för dyrt och vore också att omvandla arbetsresor till en skattefri förmån. För att underlätta arbetspendling i gles- och landsbygd vill partistyrelsen verka för att förbättra kollektivtrafiken och sänka taxorna för att åka kollektivt. Det skulle inte heller bara gynna de som åker kollektivt till arbetet; utan också ungdomar som studerar och pensionärer.

5 15 Fördelning av offentligt finansierad välfärd: ge partistyrelsen i uppdrag att utforma partiets politik på välfärdsområdet så att de i motionen angivna förutsättningarna uppfylls 16 Uppdra åt partistyrelsen att ta fram ett program som stödjer en likvärdig utveckling av stad och land. 17 Vuxenutbildning: uppdra åt partistyrelsen att ta initiativ till att öka resurserna på dessa områden för att säkerställa vår position som välfärdsnation. 18 ID-kort: Socialdemokraterna verkar för att Skatteverket, på plats, ska erbjuda utfärdande av ID-kort i samtliga kommuner 19 Socialdemokraterna ska verka för att god rehabilitering och tillgång till funktionella hjälpmedel jämställs med god vård 20 Sverige lagstadgar om att företag med anställd personal måste teckna sjuk- och skadeförsäkring för sina anställda Se utlåtande om ordning och reda i välfärden Se avsnittet om regionalpolitik Se avsnittet om vuxenutbildning Under de senaste åren har det skett en utveckling där grundläggande samhällsservice centraliserats till områden med ökad befolkningsökning, samtidigt som servicen försvagats i regioner där befolkningsunderlaget minskats. Det är en utveckling som är djupt oroväckande. Effekterna av denna utveckling har blivit att viktiga funktioner som haft stor betydelse för människor i många mindre och glesare regioner försvunnit. Partistyrelsen betonar vikten av åtgärder för att säkerställa en acceptabel servicenivå, exempelvis genom utökad telefonkundtjänst och förbättrad service via Internet. Marknadslösningar eller rationaliseringsåtgärder kan aldrig ersätta medborgarnas rätt till en tillgänglig samhällsservice. Möjligheterna att bibehålla en kommersiell och offentlig service bör ses över. Se UH8 utlåtanden om funktionshinderspolitik Enskild motion (Anders G). Inspektionens för Socialförsäkringar, Riksrevisionens och Försäkringskassans granskning av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen visar på tydliga brister i rättssäkerhet och att kvinnor missgynnas vid bedömning av arbetsskadeanmälan. Det behövs en reformering av arbetsskadeförsäkringen för att göra den mer rättvis, rättssäker och jämställd. För det krävs bland annat förbättrat anmälningsförfarande, utvecklade arbetsplatsundersökningar och

6 förtydligat regelverk. Förändringarna bör dock i första hand inte handla om organisatoriska frågor. En arbetsgrupp inom arbetarrörelsens socialförsäkringskommission har lämnat förslag om ny arbetsskadeförsäkring som kan vara en bra utgångspunkt för kommande reformering. Sverige har under lång tid haft en av väldens bästa och mest effektiva sjukförsäkringsmodeller. Arbetslinjen ligger till grund för försäkringen och utgångspunkten är att alla människor har rätt, men också skyldighet att, efter sin förmåga, bidra till arbetslivet. Sjukförsäkringen ska vara en brygga till återgång i arbete. Rätt utformad bidrar sjukförsäkringen till tillväxten. Sjukförsäkringen ska omfatta alla, betalas solidariskt och ge snabb rehabilitering tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar.

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle Utlåtande Internationell solidaritet och övergripande samhällsfrågor motionerna C1 C39, utom C32 2:a och 3:e att-satserna IF Metall är en kraft för samhällets utveckling. Vårt samhällsengagemang hämtas

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

VAL 2014. Läs om partiernas bredbandspolitik

VAL 2014. Läs om partiernas bredbandspolitik VAL 2014 Läs om partiernas bredbandspolitik stadsnätsmagasinets VALbilaga 2014 Inför stundande val känner vi på partiernas åsikter när det gäller Sveriges framtida IT-infrastruktur. 1 Målet med regeringens

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Liberal feminism. Stämmoprogram och motioner

Liberal feminism. Stämmoprogram och motioner Liberal feminism Stämmoprogram och motioner 7/9 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Stämmoprogram Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna. Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens utlåtande över

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Liberal feminism - att bestämma själv

Liberal feminism - att bestämma själv 8195 8200 8205 8210 8215 8220 8225 8230 8235 8240 Liberal feminism - att bestämma själv Stämmoprogram Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

En offensiv och ambitiös välfärdspolitik

En offensiv och ambitiös välfärdspolitik Motion till Socialdemokratiska Partikongressen Skånes socialdemokratiska partidistrikt En offensiv och ambitiös välfärdspolitik Välfärdens finansiering - skattefrågan Välfärdspolitiken är socialdemokratins

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

det säkerställs att lagar och regler efterlevs. Ett tydligt regelverk för upphandling stärker förutsättningar för att så blir fallet.

det säkerställs att lagar och regler efterlevs. Ett tydligt regelverk för upphandling stärker förutsättningar för att så blir fallet. 1 A22:1, A22:2, A23:1, A24:1, A25:1, A26:1, A27:1, A28:1, A28:2, A29:1,A30:1, A30:2, C2:19, F69:8, F69:11, F69:28, F80:3, H81:2, H82:2, H83:2,H84:2, H85:2, H86:2 (offentlig upphandling) I motion A27:1

Läs mer

BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE. 40 förslag för en levande landsbygd

BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE. 40 förslag för en levande landsbygd BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE 40 förslag för en levande landsbygd 1. INLEDNING Landsbygdsfrågorna är mycket viktiga för Nya Moderaterna. De senaste åren har vi genomfört ett omfattande

Läs mer