Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén"

Transkript

1 Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén TB Fastställd av FS: Gäller från:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRKORTNINGAR 2 FÖRORD 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DISPANSREGLER 4 SANKTIONERING, FÖRDELNING OCH GODKÄNNANDE AV TÄVLINGSARRANGEMANG 5 ANSVARSFÖRDELNING OCH ÖVERINSEENDE AV TÄVLINGS ARRANGEMANG 6 REKLAM m.m. 7 ARRANGÖRS SKYLDIGHET OCH ANSVAR 8 EKONOMISKA BESTÄMMELSER 9 TÄVLINGSOMRÅDET 10 BESTÄMMELSER FÖR RÄTT ATT DELTAGA I JUDOTÄVLINGAR 11 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 12 TÄVLANDES SKYLDIGHET OCH ANSVAR 13 COACH/TRÄNARE/LAGLEDARES UPPFÖRANDE 14 PROTESTER 15 REGLER FÖR LOTTNING OCH SEEDNING 16 REGLER FÖR INVÄGNING 17 GODKÄNDA TÄVLINGSSYSTEM / GOLDEN SCORE 18 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 19 INDELNING AV TÄVLANDE 20 PRISER 21 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BARNTÄVLINGAR 22 BESTÄMMELSER FÖR TÄVLING FÖR BARN UNDER 11 ÅR 23 LAGTÄVLING 24 MIX LAGTÄVLING Bilagor 1) SJF Sanktionerade tävlingar 2) SJF Högsta avgifter 3) Sortering översikt av tävlingskategorier 4) SJF Blankett för klubbövergång 5) Matchprotokoll 6) Tävlingsrapport

3 1 FÖRKORTNINGAR IJF Internationella Judoförbundet EJU Europeiska Judounionen RF Riksidrottsförbundet RIN Riksidrottsnämnden SJF Svenska Judoförbundet FS Förbundsstyrelsen JDF Judodistriktsförbund Kommittéer RHK LLK RDK RGK RTK RVK RMK RIK RKK RIG NIU Tävlingar OS VM EM NM SM DM SWOP J SWOP SvJC Handikappskommittén Landslagskommittén Riksdomarkommittén Riksgraderingskommittén Rikstävlingskommittén Riksveterankommittén Riksmediekommittén Riksinstruktörskommittén Rikskatakommittén Riksidrottsgymnasiet Nationell Idrottsutbildning Olympiska Spel Världsmästerskap Europamästerskap Nordiska Mästerskap Svenska Mästerskap Distriktsmästerskap Swedish Judo Open Junior Swedish Judo Open Svenska JudoCupen

4 2 FÖRORD 2.1 Nedanstående handlingar reglerar allt som rör judotävlingar i Sverige och svensk tävlingsrepresentation utomlands: IJF:s tävlingsregler för Shiah (handläggs av RDK). SJF:s tävlingsbestämmelser, TB, (handläggs av RTK, avser detta dokument). Tävlingsregler för funktionshindrade (handläggs av RHK). Tävlingsregler för Kata (handläggs av RKK). Graderingsbestämmelser (handläggs av RGK). 2.2 Uppkomna frågor, som inte täcks av ovanstående handlingar eller av SJF:s stadgar, föreläggs berörd kommitté för handläggning. 2.3 Dessa tävlingsbestämmelser gäller vid alla tävlingar i judo arrangerade av SJF eller till SJF anslutna klubbar eller distrikt. Undantaget är katatävlingar (handläggs av RKK) samt tävlingar för funktionshindrade (handläggs av RHK). Mindre avvikelser från dessa tävlingsbestämmelser kan godkännas vid icke sanktionerade tävlingar, dock ska de alltid vara godkända av RTK innan publicering av inbjudan. 2.4 Dessa tävlingsbestämmelser fastställs årligen. Om justering görs under innevarande år, måste ändringen ske minst en månad innan den träder i kraft. 2.5 RTK är beslutsmässigt med en (1) ledamot, i första hand RTK:s ordförande, om inte annat särskilt anges i dessa bestämmelser.

5 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DISPENSREGLER 3.1 Med judotävling avses i dessa bestämmelser av RTK godkänd tävling mellan individer eller lag, ovanför klubbtävlingsnivå. Katatävlingar, tävlingar för funktionshindrade och tekniktävlingar är undantagna. 3.2 Med sanktionerad tävling avses, av RTK sanktionerad, tävling som berättigar till graderingspoäng och rankingpoäng. 3.3 Klubbtävling innebär att egen klubb med högst två andra inbjudna klubbar deltar. 3.4 Tävlingsarrangör och tävlingsdag, såvitt avser tävlingar över distriktsnivå, ska vara godkända av RTK och finnas införda i SJF:s tävlingskalendarium. 3.5 DM tävlingar ansvarar respektive distrikt för och ska hållas årligen för U21 och Senior. 3.6 Tävling ska dömas av domare enligt följande: Vid SM tävlingar och internationella tävlingar i Sverige ska antalet domare per matta uppgå till sex (6) stycken jämte en (1) supervisor med tillgång till RDK:s CARE system. Vid övriga tävlingar nomineras domare i erforderligt antal, som huvudregel fem (5) domare per matta jämte en (1) supervisor per tävling. 3.7 Graderingspoäng erhålls från gradering till 1 kyu, se SJF:s dangraderingsbestämmelser. 3.8 Graderingspoäng erhålls vid följande tävlingar: Internationella tävlingar över klubbnivå i och utom Sverige, SM, DM samt övriga sanktionerade tävlingar. Se bilaga för sanktionerade tävlingar. 3.9 Rankingpoäng erhålls vid sanktionerade tävlingar samt vissa internationella. Se bilaga för rankingsystem Önskar tävlingsarrangör erhålla dispens ska denna sökas skriftligt hos RTK, senast två (2) månader innan tävlingen. RTK meddelar beslut skriftligt inom 14 dagar. RTK måste behandla ansökan innan inbjudan kan publiceras Önskar klubb erhålla dispens för tävlande ska denna sökas skriftligt hos RTK, senast fyra (4) veckor innan tävlingen. RTK meddelar beslut skriftligt senast två (2) veckor före tävlingen Tävlingsarrangör bör sätta sista dag för anmälan till tävling till åtta (8) dagar före utsatt tävlingsdag Alla zoncuper och motsvarande tävlingar ska genomföras med samma typ av återkval och matchprotokoll, matchtider, vikt och åldersklasser samt krav på lägsta gradering.

6 3.14 RTK:s beslut kan överklagas till FS.

7 4 SANKTIONERING, FÖRDELNING OCH GODKÄNNANDE AV TÄVLINGSARRANGEMANG 4.1 Sanktionerad tävling är tävling över distriktsnivå som är godkänd av RTK. 4.2 För sanktionering krävs att arrangören har en licensierad tävlingsledare och licensierade tävlingsfunktionärer. 4.3 Vid sanktionerade tävlingar ska någon av kategorierna U15, U18, U21, U23, Senior, Veteran finnas med. 4.4 All tävlingsverksamhet över distriktsnivå handläggs av RTK. RTK beslutar om när under året de olika sanktionerade tävlingarna ska ligga. Tävlingsarrangemang över distriktsnivå söks hos RTK. 4.5 RTK ansvarar för att hålla kalendarium väl uppdaterat och sträva efter att med god framförhållning säkra arrangörer för nationella och till Sverige förlagda internationella tävlingar. 4.6 Sanktionerad tävling får inte flyttas till annat datum utan RTK:s godkännande. 4.7 RTK ska svara för att fördelning av tävlingar sker med så stor spridning som möjligt inom landet. Klubb eller distriktsförbund som söker arrangemang ska ha erforderlig erfarenhet av arrangemang av sökt slag. 4.8 RTK ska tidsmässigt samordna tävlingar över distriktsnivå så att de på bästa sätt möjliggör för RDK att planera domarnas fördelning. 4.9 Anmärkning mot RTK:s handläggning, såvitt avser fördelning av tävlingar, ställs till FS Vid arrangemang på riksnivå (U18, U21, U23, Senior, Veteran och Lag SM) och vid internationella tävlingar i Sverige (SWOP, J SWOP) ska särskilt tävlingsavtal upprättas mellan arrangören och SJF om FS begär detta Tävlingar inom Sverige ska planeras så att krockar undviks. Inga tävlingar får arrangeras samtidigt som ett mästerskap (U18, U21, U23, Senior, Veteran och Lag SM) eller en större tävling (BudoNord Cup, SWOP eller J SWOP) arrangeras på annat håll i landet. För mindre tävlingar gäller att ingen annan tävling samtidigt får arrangeras inom zonen.

8 5 ANSVARSFÖRDELNING OCH ÖVERINSEENDE AV TÄVLINGS ARRANGEMANG 5.1 För tilldelad tävling ansvarar utsedd arrangör även ekonomiskt, såvida inte annat överenskommits med FS. 5.2 För tävlingens genomförande ansvarar av arrangör utsedd licensierad tävlingsledare. 5.3 Överinseende över tävling har i följande ordning: Av RTK utsedd Tävlingssupervisor (TS) RTK ledamot (om TS saknas) Tävlingens huvuddomare 5.4 Person med överinseende har rätt att ingripa om gällande bestämmelser inte följs eller om arrangemanget genomförs till förfång för tävlande eller publik. 5.5 Anmärkningar och/eller klagomål ska framföras till tävlingsledaren. För protester, se kapitel Om tävlingsledaren vägrar att vidtaga rättelse bör den klagande vända sig till person med överinseende enligt Vid allvarlig överträdelse mot tävlingsbestämmelserna ska skriftlig rapport lämnas av person med överinseende till RTK för vidarebefordran till FS. 5.8 Av RTK utsedd TS ska närvara vid internationella tävlingar i Sverige och SM tävlingar.

9 6 REKLAM m.m. 6.1 SJF innehar samtliga reklam samt radio och TV rättigheter vid internationella tävlingar i Sverige, SM tävlingar och övriga tävlingar på riksnivå. Om SJF för förbundssponsorers räkning önskar placera reklamskyltar eller dylikt material vid tävlingar av ovanstående slag ska FS träffa avtal med tävlingsarrangör ifråga senast två (2) månader före aktuell tävling. I annat fall disponerar tävlingsarrangören samtliga reklamrättigheter. 6.2 Vid tävlingar i Sverige gäller IJF:s regler för reklam på dräkten. All otillåten reklam ska tas bort på begäran av domare eller funktionär. 6.3 Följande tillägg av reglerna gäller vid rikstävlingar i Sverige: Klubbmärke är tillåtet längst ned på jackans framsida. Svensk flagga på bröstet får endast bäras av landslaget. Reklammärken ska vara utförda i kraftigt bomullstyg och vara väl fästa på dräkten. 6.4 Reklammärken som inte är väl fästa eller av icke godtagbart material ska på begäran av domare eller tävlingsledare avlägsnas. 6.5 Tävlingsarrangör har rätt att anbringa reklam, på av IJF avsett område på jackans ryggsida. 6.6 Ansökningar om dispens från dessa regler görs till RTK. Dispens kan endast ges till rikstävlingar i Sverige. För dispensregler gäller att denna ska sökas senast fyra (4) veckor innan tävling och svar meddelas inom 14 dagar.

10 7 ARRANGÖRS SKYLDIGHET OCH ANSVAR 7.1 Arrangör ska söka tävlingsarrangemang senast tre (3) månader före genomförandet. 7.2 Tävlingsledaren ska ansvara för att tävlingen utlyses, förbereds och genomförs i enlighet med dessa bestämmelser. 7.3 Tävlingsledaren är skyldig att meddela, senast tre (3) dagar före invägning, berörd(a) lagledare och coacher om viktklass, där någon är anmäld, utgår eller sammanslås med annan viktklass. Om möjlighet finns, bör startlistor publiceras på arrangörens hemsida. 7.4 Vid tävlingsarrangemang ska följande särskilt iakttagas: Angivna tider ska följas Lagledare och tävlande ska informeras om tidsförskjutningar Åtgärder ska vidtagas för att, så vitt möjligt är, förhindra skador på tävlande, funktionärer och publik Sjukvårdsutbildad personal (minst 2 till antalet) ska vara närvarande under hela tävlingen Det valda tävlingssystemet ska ge de tävlande största möjliga sportsliga rättvisa inom givna tidsramar Radio, TV och övrig press bör informeras före och efter tävlingarna på bästa möjliga sätt så att kunskap och information sprids till allmänheten 7.5 Efter alla tävlingar ska RTK:s Tävlingsrapport fyllas i och skickas in omgående. 7.6 Resultat från sanktionerade tävlingar ska tillsändas RTK omedelbart efter att tävlingen är avslutad. (Önskvärt är att resultat skickas som.pdf till 7.7 Efter SM tävlingar ska kopia av tävlingsprotokollen insändas till SJF:s kansli inom två (2) dagar. 7.8 Efter rankinggrundande tävling ska kopia av tävlingsprotokollen tillsändas RTK senast en (1) dag efter avslutat arrangemang. (Önskvärt är att dessa skickas som.pdf till 7.9 Vid SM tävlingar ska startlistor finnas publicerade på arrangörens officiella hemsida senast fem (5) dagar innan tävlingen. Resultat ska publiceras samma dag som tävlingen ägt rum Vid tävling där SJF är ekonomiskt delansvarig åligger det tävlingsarrangören att väl tillvarata SJF:s intressen så att given ekonomisk ram hålles I tävlingar där reglerna inte uttryckligen säger annorlunda bör medaljer utdelas till pristagarna: Ett guld, ett silver och två brons I pooltävling med 3 5 deltagare utdelas endast en bronsmedalj. Se även kap. 20 angående medaljer.

11 7.12 I samband med att arrangören tilldelats sanktionerad tävling, dock senast två (2) månader före tävlingen, ska arrangören meddela domaransvarig, RDK, för kallande av domare.

12 8 EKONOMISKA BESTÄMMELSER 8.1 FS ska årligen fastställa högsta tillåtna anmälningsavgift för olika typer av tävlingar att gälla per den 1 januari nästföljande år. Se bilaga SJF högsta anmälningsavgift. Om inget annat meddelas gäller föregående års avgifter tills vidare. 8.2 Utgår viktklass och den tävlande inte kan erbjudas lämplig tävlingsmöjlighet (t. ex. närmast högre viktklass eller kategori) eller om den tävlande inte vill ställa upp i den högre viktklassen ska återbetalning av anmälningsavgiften ske. 8.3 Arrangör har rätt att ta ut dubbel anmälningsavgift vid efteranmälan om sista anmälningsdag till tävling är satt till högst åtta (8) dagar före tävlingsdag enligt punkt Den tävlandes klubb ansvarar för att betala startavgiften före sista dag som föreskrivs i inbjudan till tävlingen. Om klubben inte betalat i tid har arrangören rätt att ta ut 50 % extra i startavgift. Om dessa avgifter (anmälningsavgift + ev. extra avgift) inte är arrangören tillhanda senast i samband med invägningen kan arrangören neka den tävlande att deltaga i tävlingen. 8.5 På SM, SM för U21 och SM för U23 och internationella tävlingar i Sverige har den tävlande ingen rätt att byta viktklass. Den tävlande stryks ur tävlingen och kan inte kräva startavgiften tillbaka. Om tävlingsledaren tillåter kan viktklassbyte ske. Se 15.6

13 9 TÄVLINGSOMRÅDET 9.1 Vid mästerskapstävlingar, landskamper och internationella seniortävlingar ska matchområdet vara 8m x 8m med minst 4m säkerhetsområde. Mellan två matchområden ska det vara minst 4m. 9.2 Vid rikstävlingar, zoncuptävlingar, DM, m.m. ska matchområdet vara minst 7m x 7m, med minst 3m säkerhetsområde. Mellan två matchområden ska det vara minst 4m. 9.3 Vid barn och ungdomstävlingar (upp till U13), ska matchområdet vara minst 5m x 5m med minst 3m säkerhetsområde. Vid de tyngre viktklasserna bör matchområdet vara större än 6m x 6m. 9.4 Matchområdet ska vara enfärgat. För detaljerad information se bilaga 3 Sortering

14 10 BESTÄMMELSER FÖR RÄTT ATT DELTAGA I JUDOTÄVLINGAR 10.1 I judotävling, anordnad av SJF eller organisationer anslutna till SJF, får endast medlemmar i SJF anslutna klubbar samt medlemmar av utländska klubbar tillhörande organisation ansluten till IJF deltaga Klubben måste senast på tävlingsdagen fullgjort sina av FS fastställda skyldigheter mot SJF och SDF annars får klubbens medlemmar inte delta på tävlingar Anmälan till judotävling ska innehålla den tävlandes namn, födelseår, klubbtillhörighet, kategori, viktklass, lagledares namn, adress, telefonnummer, e postadress, samt uppgift om den tävlande studerar vid RIG Anmälan och fastställd anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast den dag som angetts i tävlingsinbjudan för att den tävlande ska ha rätt att deltaga i judotävlingen Giltig ID handling eller Judopass ska uppvisas vid invägning för tävlande För utländsk deltagare gäller att motsvarande dokument från respektive förbund eller ID handling ska uppvisas vid invägning Judoka får i individuell tävling endast anmälas i en viktklass samt eventuell öppen klass Om arrangören tillåter får judoka ställa upp i fler kategorier under samma tävlingsdag. Dispens ska ha sökts enligt bestämmelse I fall då det saknas personer i en ålderkategori kan en dispens lämnas under tävlingsdagen av tävlingsledare, detta ska dock nedtecknas och skickas in tillsammans med tävlingsrapporten. Detta tillämpas INTE på mästerskapstävlingar Judoka som är diskvalificerad eller avstängd av SJF får inte deltaga i tävlingar under tiden för avstängningen eller diskvalifikationen Judoka som bytt klubb får inte deltaga i tävling för sin nya klubb under den övergångstid som stadgas i kapitel 11 (halvårsskiften) Judoka som uteslutits ur en klubb har rätt att omedelbart erhålla godkänt medlemskap i annan klubb. För deltagande i tävling för den nya klubben gäller kapitel Medlem av klubb ansluten till SJF får inte utan tillstånd av FS deltaga i judotävling anordnad av organisation utanför förbundet. Undantag utgör dock tävlingar anordnade av militär, polis eller skolmyndigheter Vid deltagande i tävlingar utanför Sverige där den tävlande tävlar för sin klubb har judoka rätt att deltaga efter godkännande av egna klubben. Vid tävlingar där den tävlande representerar landslaget får endast FS/landslagkommittén ta ut och anmäla judoka.

15 10.14 Inom Sverige äger judoka rätten att ställa upp i de tävlingar den egna klubben godkänner deltagande i Observera att det är klubben och inte den aktive själv som anmäler till alla tävlingar.

16 11 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 11.1 Det är möjligt att vara medlem i flera klubbar samtidigt, men den tävlande kan bara tävla för en klubb inom respektive kalenderhalvår. Med övergång menas nedan byte av judoklubb som medlemmen ska tävla för (representera) När medlem önskar byta representationsklubb ska moderklubbens skriftliga tillstånd till övergången omedelbart inhämtas av den nya klubben. Övergången kan tidigast träda i kraft sedan ett sådant skriftligt tillstånd kommit SJF:s kansli tillhanda. (SJF:s blankett för klubbövergång ska användas). Deltagande i individuell tävling för den nya klubben kan ske genast om övergången skriftligen godkänts av den gamla klubben, se kapitel Vägrar moderklubben att ge detta tillstånd träder övergången i kraft nästa halvårsskifte (1 juli och 1 januari) När övergången trätt i kraft ska den gamla klubben omedelbart tillställa den nya klubben uppgifter om graderingar och annat av vikt beträffande medlemmen ifråga För att den nya medlemmen ska få deltaga i lagtävling för den nya klubben under det nästkommande halvåret, ska övergången till den nya klubben vara genomförd före den 1 januari respektive den 1 juli Återgång till moderklubben kan inte ske förrän sex månader har förflutit från närmast föregående halvårsskifte. Exempel: Sker övergång den 1 augusti får den nya medlemmen inte tävla för den nya klubben förrän den 1 januari året därpå så länge inte klubbarna är överens. För deltagande i lagtävling (t.ex. Lag SM) får en judoka inte ha representerat en annan judoklubb under samma kalenderhalvår som lagtävlingen. Att representera innebär att judoka varit inskriven i anmälningslistan/resultatlistan för en viss klubb.

17 12 TÄVLANDES SKYLDIGHET OCH ANSVAR 12.1 Tävlande är skyldig att visa hänsyn mot tävlingens funktionärer, övriga deltagare och åskådare, samt vara uppmärksam på upprop inför kommande match Tävlande är skyldig att, så snart vederbörande uppropats inför kommande match, förbereda sig att vid nästa upprop gå upp på mattan. Om skyltsystem eller dataprogram används i sekretariatet ska ändå speakern ropa efter den deltagare som inte infunnit sig till match Efter tre upprop med en minuts mellanrum utan att tävlande infunnit sig på mattan döms fusen gachi (utebliven inställelse) Tävlande är skyldig att följa matchdomarens tecken och anvisningar Tävlande ska uppfylla de krav beträffande klädsel, hygien och dylikt som framgår av IJF:s tävlingsregler och/eller meddelats av tävlingsarrangör inför t.ex. invigning av tävling och prisutdelning Tävlande ska vid prisutdelning bära vit judogi och det egna bältet med rätt grad

18 13 COACH/TRÄNARE/LAGLEDARES UPPFÖRANDE 13.1 Coachen/tränaren/lagledaren (i fortsättningen endast coachen) är ansvarig för sin tävlandes uppträdande under hela tävlingen, så väl före som under och efter varje match, och ska sitta på den anvisade coachstolen under hela matchen samt lämna tävlingsområdet tillsammans med sin tävlande. Coachen är ansvarig för att den tävlande lämnar mattan omedelbart efter matchen Kläderregler som gäller vid tävling är: * Klubboverall får användas. * Det är alltid förbjudet för coachen att bära kortbyxor, ha bar överkropp, T shirt utan ärmar, mössa eller något annat som täcker huvudet, jeans och klädsel som saknar samband med idrottsutövning samt flip floptofflor. Coacher som inte följer dessa anvisningar har inte rätt att vistas på tävlingsområdet Coachen får inte lov att ge några råd eller anvisningar till den tävlande när själva matchen pågår, utan endast när det är avbrott (efter Mate eller Sonomama ) fram till det domaren annonserar Hajime igen. När matchen pågår ska coachen vara tyst. (Gäller mästerskapstävlingar) Följande är förbjudet uppträdande från coachens sida: Kommentarer eller kritik mot domarens bedömningar. Krav på att domaren ska ändra ett domslut. Gester mot domarna, funktionärerna eller publiken. Beröra, sparka på eller slå på reklamskyltar eller annan utrustning. Visa någon form av bristande respekt mot motståndaren, domarna, funktionärerna, motståndarens coach, sin egen tävlande eller någon annan närvarande. Den coach som inte följer dessa regler/anvisningar får först en tillsägelse, vid upprepat otillåtet beteende blir coachen avvisad från tävlingsområdet för resten av tävlingsdagen. Beslut om tillsägelse eller avvisning fattas av domarteamet, domarsupervisor, tävlingssupervisor, RTK eller tävlingsledaren.

19 14 PROTESTER 14.1 Lagledare, som anser att fel begåtts vid lottning, får innan tävlingen startat, inlämna protest till tävlingsledaren Fel som begås under tävling ska skyndsamt påpekas för tävlingsledaren eller person med överinseende, vilka har att besluta om eventuell åtgärd Protest ska inlämnas skriftligt enligt blankett för protest som ska tillhandahållas av tävlingsledaren, se bilaga Protest 14.4 Tävlingsledaren beslutar om bifall rättar till misstaget eller avslag av protest Avslagen protest kan av lagledare föras vidare till person med överinseende för prövning, (se 5.3) denne har högst beslutanderätt och beslut fattat efter prövning kan inte överklagas Om tävling eller del därav genomförts helt felaktigt och protest inlämnats till RTK kan tävlingen eller del därav av FS förklaras ogiltig. Vid SM eller DM krävs då ny tävling i berörd viktklass. Vid övriga tävlingar räknas inte tävlingsresultatet Om anmälan eller misstanke om allvarlig överträdelse föreligger ska den som gjort anmälan och övriga inblandade höras av tävlingsledaren. Framkommer härvid att överträdelse av tävlingsbestämmelserna har skett ska den tävlande som befunnits skyldig till överträdelsen uteslutas ur tävlingen. Funktionär, ledare eller supporter som gjort sig skyldig till allvarligt regelbrott beivras genom att vederbörande avvisas från tävlingshallen. Därutöver kan anmälan till bestraffning ske enligt RF:s stadgar.

20 15 REGLER FÖR LOTTNING OCH SEEDNING 15.1 Den grundläggande regeln för all lottning är att deltagare från samma land, zon, eller klubb fördelas med så stor spridning som möjligt TS ansvarar vid SM tävlingar och internationella tävlingar i Sverige för genomförandet av seedning/lottning. För detta ska nödvändig information och synpunkter inhämtas från LLK Landets indelning i distrikt och zoner: Norra Zon: Dalarnas JF, Norra Norrlands JF, Södra Norrlands JF, Upplands JF, Västmanlands JF Östra Zon: Stockholms JF, Södermanlands Östergötlands JF (SÖJF) Västra Zon: Bohuslän Dals JF, Göteborgs JF, Hallands JF, Värmland/Örebro JF, Västergötlands JF Södra Zon: Smålands JF, Skåne/Blekinges JF (Judo Syd) 15.4 RIG (inte NIU) betraktas som egen zon vid lottning av de tävlande vid zon och rikstävlingar, men inte vid SM och internationella tävlingar i Sverige Lottning görs enligt följande: Först lottas turordningen mellan olika länder. Därefter gäller för svenska klubbar: Först lottas turordningen mellan olika zoner, inom varje zon lottas därefter turordningen mellan klubbarna i respektive zon. För utländska klubbar gäller: Efter lottning av turordningen mellan olika länder lottas turordningen mellan klubbarna i respektive land. För studerande vid RIG gäller: De som anmälts som tävlande för RIG betraktas som tävlande från samma zon och ska i lottningen betraktas som tävlande från samma klubb (Frövi Judoklubb) men i resultatlistor mm anges deras respektive klubbtillhörighet. Vid uppenbar överrepresentation från RIG i en och samma viktklass ska "vanlig" lottning äga rum I tävlingar utan seedning förs därefter de tävlande, viktklassvis, in i protokollet på följande sätt: Först anmäld skrivs in på närmast lediga nummer, nästa på numret därefter, o s v. När alla deltagare från klubb nr 1 (enligt lottordningen) skrivits in på respektive plats, fortsätter man med klubb nr 2 o.s.v., enligt samma princip Vid lagtävlingar lottas klubbordningen och lagen placeras ut i protokollet efter lottningsordningen. Vid Lag SM ska seedning göras utifrån föregående års resultat (de 4 bästa seedas). Ingen hänsyn tas till zonindelning vid lottning av lag på Lag SM.

21 15.8 Om en klubb har flera lag ska dessa lottas efter varandra Om det efter strykningar har uppstått uppenbar snedfördelning mellan antalet tävlande i grupp A, B, C eller D ska överflyttning av lämpligt antal tävlande, med hänsyn till eventuell seedning och klubbtillhörighet ske. Därefter kontrolleras om de seedade har någon klubbkamrat i viktklassen. I så fall ska denne ha den första lediga platsen i den andra gruppen. Om den seedade har mer än en klubbkamrat, ska man hoppa över en ledig plats i den grupp som först får två deltagare från samma klubb Efter seedning skrivs övriga deltagare in på respektive plats i protokollet, enligt samma princip som för tävling utan seedning Den som är seedad först ska vara på samma sida i protokollet som den som är seedad fyra. Den som är seedad tvåa ska vara på samma sida i protokollet som den som är seedad trea.

22 16 REGLER FÖR INVÄGNING 16.1 För invägning ska användas rättvisande våg (kalibrerad/tarerad med minst en decimal, 0,1 kg) samt invägningsprotokoll Vid mästerskapstävlingar gäller IJF:s regler för invägning. Invägning ska ske dagen innan och stickkontroller kan utföras på tävlingsdagen. 5% övervikt på tävlingsdagen är tillåtet. Vid övriga tävlingar i Sverige tillämpas artikel 16.3 och Kvinnlig judoka i U18 och äldre får väga in naken eller iförd judobyxor, underkläder eller t shirt. Om kvinnlig invägningsfunktionär inte finns på plats (se 16.9) får kvinnlig judoka väga in iförd gymnastikdräkt eller liknande plagg och ha rätt till högst 3 hg övervikt Kvinnlig judoka i U9, U11, U13 och U15 väger in i judobyxor och t shirt. Kommentar: Den aktive måste klara vikten även med judobyxor och t shirt, utan något avdrag Manlig judoka i U18 och äldre får väga in naken eller iförd judobyxor, korta byxor eller kalsonger. Manlig judoka i U9, U11, U13 och U15 väger in i judobyxor. Kommentar: Den aktive måste klara vikten även med judobyxor och t shirt, utan något avdrag Tävlingsledaren ansvarar för: Att judoka uppvisar giltigt ID handling eller judopass. Vid internationella tävlingar ska den tävlande kunna uppvisa sitt vanliga pass eller nationellt ID kort. Att det tydligt markeras i protokollet vilka tävlande som klarat angiven viktgräns. Exakt vikt med en decimal ska noteras i invägningsprotokollet Judoka som vid angiven sluttid för invägningen inte klarat gällande viktgräns stryks ur tävlingen. Om tävlingsledaren finner det möjligt får den tävlande flyttas till annan viktklass. För detta kan arrangören ta ut ny startavgift. Se Tid för invägning bör vara 1 2 timmar och sluta senast 30 minuter före tävlingsstart. Kommentar: Invägningen kan ske vid mer än ett tillfälle under tävlingen, vilket ska ha meddelats i inbjudan. Olika kategorier, t ex ungdom och seniorer kan ha olika tävlingsstart och olika invägningstider Invägning ska ske i avskilt utrymme samt i skilda rum för kvinnlig respektive manlig judoka. Detta gäller U18, U21, U23, Senior, Veteran Invägningsfunktionärer får endast väga in judoka av samma kön i U18, U21, U23, Senior, Veteran.

23 16.10 TS eller licensierad domare ska finnas tillgänglig vid invägningen och se till att invägning sker enligt gällande regler. Observera att TS/domare inte ansvarar för själva invägningen, utan enbart är på plats för att tillse att gällande regler följs Om arrangören använder sig av systemet med endast ett försök på vågen måste den officiella vågen ha varit tillgänglig för de aktiva minst en timme före den officiella invägningen Vid mästerskapstävlingar ska bastu finnas tillgängligt i samband med invägning.

24 17 GODKÄNDA TÄVLINGSSYSTEM/ GOLDEN SCORE 17.1 Direkt återkval, där alla tävlande garanteras minst två matcher Protokoll enligt bilaga. Direkt återkval används vid alla rikstävlingar och zontävlingar 17.2 Dubbelt återkval, där en judoka måste förlorat mot en semifinalist för att få återkval Protokoll enligt bilaga. Dubbelt återkval används vid alla SM tävlingar och internationella tävlingar 17.3 Poolsystem. Enligt bilaga. Poolsegraren räknas fram enligt följande: Antal vunna matcher. Vid lika antal vunna matcher avgör poängen. Vid lika antal vunna matcher och poäng avgör inbördes möte. Vid fall där 3 tävlande har lika antal segrar och poäng, är förförandet enligt följande: De tävlandes invägningsvikt jämförs varvid den lättaste vinner, den näst lättaste blir tvåa och den tyngste blir trea. Om alla 3 har vägt in på exakt samma vikt så avgörs resultatet genom omvägning och medaljerna delas ut efter samma kriterier som nyss nämnt I pooltävling med 3 5 deltagare utses endast en bronsmedaljör. I pooltävling ska tävlande från samma klubb mötas först i första matchen Om judoka inte infinner sig till match och fusen gachi (utebliven inställelse) döms eller om judoka tilldelas direkt hansoku make (diskvalifikation), får denne inte längre deltaga i tävlingen. OBS! Skilj direkt hansoku make från enbart hansoku make. Det är enbart vid direkt hansoku make som 17.5 gäller. I pooltävling ska egna och motståndarens poäng strykas. Undantag gäller om uteblivande skett eller diskvalifikation utdömts i vederbörandes sista match. Vid direkt hansoku make som utdelats för förseelser som strider mot judons anda (inte bengrepp, dykning, etc) i en final, får den diskade inte sin silvermedalj eller RF tecken. Om en person blir direkt diskvalificerad i sin sista match i poolen, men ändå genom tidigare matchers resultat går vidare från poolen, går ändå denne vidare till semifinal där han/hon inte får ställa upp. Motståndaren går direkt vidare till final och den diskvalificerade får inte sin bronsmedalj. Om judoka blir direkt diskvalificerad i lagmatch får han/hon inte deltaga i fler lagmatcher den tävlingsdagen. Redan erhållna graderingspoäng ska tillgodoräknas.

25 17.6 Golden Score tillämpas i alla individuella matcher som slutar oavgjort vid full tid. Detta gäller även individuella matcher i lagtävlingar. Det finns ingen tidsbegränsning i Golden Score. Matchen fortsätter till den första poängen/bestraffningen utdelas. Undantag för U9 och U11 där Hantei tillämpas direkt efter avslutad ordinarie matchtid.

26 18 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 18.1 Av RF sanktionerade tävlingar där mästerskapstecken ska utdelas är: SM och DM för Herrar SM och DM för Herrar U21 SM och DM för Damer SM och DM för Damer U21 SM Öppen klass för Herrar och Damer SM i lag för Herrar och Damer SM i lag för Herrar och Damer U Av SJF, men nte av RF godkända mästerskapstävlingar (mästerskapstecken utdelas inte) är: SM för U23, herrar och damer SM för U18 (kadetter), pojkar och flickor DM för U18 (kadetter), pojkar och flickor Veteran SM 18.3 Kungörelse av SM tävlingar görs via inbjudan i SJF:s kalendarium på som är officiellt kungörelseorgan. Kungörelse av DM tävlingar görs via inbjudan inom JDF:et av arrangerande klubb eller distriktsstyrelse På SM gäller för utländska medborgare: Permanent bosatt (=folkbokförd) i Sverige sedan minst ett år, (personbevis ska visas upp vid invägning) samt Medlem av SJF ansluten klubb sedan minst nio månader. På DM gäller att den aktive måste vara medlem i, samt representera, en klubb tillhörande distriktet Individuella SM tävlas med dubbelt återkval. Lag SM tävlas i pool eller direkt återkval 18.6 Lägsta tillåtna grader vid individuella SM tävlingar är: SM för Herrar 2 kyu SM för Herrar U21 2 kyu SM för Damer 3 kyu SM för Damer U21 3 kyu 18.7 Lägsta tillåtna grader vid individuella DM tävlingar är: DM för Herrar 4 kyu DM för Herrar U21 4 kyu DM för Damer 4 kyu DM för Damer U21 4 kyu 18.8 Lägsta tillåtna grader vid av SJF, men inte av RF godkända mästerskapstävlingar (mästerskapstecken utdelas inte), inofficiella SM är:

27 SM för Herrar U23 2 kyu SM för Damer U23 3 kyu SM för Pojkar U18 (kadetter) 3 kyu SM för Flickor U18 (kadetter) 3 kyu Veteran SM 3 kyu Öppna SM för Herrar 2 kyu Öppna SM för Damer 3 kyu 18.9 Vid inofficiella SM tävlingar tillåts utländska medborgare att deltaga när de erhållit godkänt medlemskap i SJF ansluten förening Ansvaret för DM tävlingar åvilar respektive JDF Lägsta tillåtna grad vid Swedish Judo Open är enligt EJU:s bestämmelser Lägsta tillåtna grad vid Rikstävlingar är 4 kyu om inget annat anges i dessa regler. Lägsta tillåtna grad vid DM tävlingar är 4 kyu om inget annat anges i dessa regler. Lägsta tillåtna grad vid Zon cuperna eller annan likvärdig tävling är 4 kyu om inget annat anges i dessa regler. Lägre graderade hänvisas till tävlingar på annan nivå Herrar och damer ska bära blå respektive vit dräkt vid U21 SM, U23 SM, SM samt SM i Öppen klass Vid tävlingar enligt detta kapitel ska seedning ske.

28 19 INDELNING AV TÄVLANDE 19.1 ÅLDERSKLASSER Herrar är de som under tävlingsåret fyller 17 år eller mer Herrar U23 " år Herrar U21 (junior) " år Damer " 17 år eller mer Damer U23 " år Damer U21 (junior) " år Pojkar U18 (cadets) " år Flickor U18 (cadets) " år Pojkar U15 " år Flickor U15 " år Pojkar U13 " år Flickor U13 " år Pojkar U11 " 9 10 år Flickor U11 " 9 10 år Pojkar och Flickor (Mix) U9 " 7 8 år Med tävlingsår avses kalenderår. Vid SM för U21, SM för Lag U21 och vid internationella tävlingar i Sverige (ex J SWOP) gäller följande regler för nedre åldersgräns för junior. Då är åldrarna som följer: Herrar U21 " år Damer U21 " år Tävlande får dock inte dubblera ungdom och junior, om inte arrangören specifikt skriver så i inbjudan, t.ex. om de olika klasserna går olika tävlingsdagar, eller är uppdelade på för och eftermiddagspass (ex. junior lördag, ungdom söndag). Detta är för att underlätta för arrangören, men om de godkänner deltagande i fler kategorier än en under samma dag är det tillåtet. Regler för veterantävlingar: Krav för deltagande: Veteran är tävlande som under året fyller minst 30 år. Judoka som deltagit på tävling på minst Europacupnivå under de senaste två åren från aktuellt tävlingsdatum får inte deltaga i veterankategori Ålderskategorier F1/M1: 30 34år (De som under året fyller 30 34år) F2/M2: 35 39år F3/M3: 40 44år F4/M4: 45 49år F5/M5: 50 54år F6/M6: 55 59år För veteraner äldre än 60år skapas kategorier efter intresseanmälan till respektive tävling.

29 Vid tre eller färre tävlande i en viktklass kan tävlande flyttas till närmast ålderkategori uppåt, eller till närmast högre viktklass i samma ålderskategori. Vid all hopslagning av kategorier tillämpas grundprincipen 10år och 10kg, dvs alla tävlande i samma klass bör ha högst 10 års ålderskillnad och högst 10kg viktskillnad. Vid klubb / distrikts och zontävlingar för veteran kan klasser slås ihop redan innan tävlingen. Exempelvis kan M1/M2 vara en kategori, M3/M4 en kategori osv. Vid Veteran SM ska samtliga kategorier användas, men kategorierna kan slås ihop vid behov enligt 10/10 regeln VIKTKLASSER Vid lagtävlingar gäller endast övre viktgräns. Vid individuella tävlingar gäller både övre och undre viktgräns med följande uppdelning: Veteraner, Herrar 60, 66, 73, 81, 90, 100 och kg Veteraner, Damer 48, 52, 57, 63, 70, 78 och +78 kg Herrar, Herrar U23 och Herrar U21: 55 kg för Herrar U21. 60, 66, 73, 81, 90, 100 och kg. Herrar som under året fyller 17 år får tävla i klassen för herrar. Damer, Damer U23 och Damer U21: 44 kg för Damer U21. 48, 52, 57, 63, 70, 78 och +78 kg. Damer som under året fyller 17 år får tävla i klassen för damer. U18, Pojkar: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 och + 90 kg. U18, Flickor: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 och + 70 kg. U15, Pojkar: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66 och + 66 kg. U15, Flickor: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 och + 63 kg. U13, Pojkar: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50 och + 50 kg. U13 Flickor: 28, 32, 36, 40, 44, 48 och + 48 kg. U11, Pojkar och Flickor

30 I kategorin U11 så ska arrangören sträva efter att indela de aktiva efter vikt, se Förslag på viktklasser ifall fasta viktklasser används: U11, Pojkar: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, + 50 kg U11, Flickor 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48,+ 48 kg För U9 ska flytande viktklasser användas och de tävlande ska delas in i pooler om 3 eller 4. Samtliga deltagare får medalj, dvs den som kommer fyra får också en bronsmedalj. Se även bilaga Sortering MATCHTIDER Följande effektiva matchtider gäller: Veteraner 3 minuter + eventuell golden score Herrar och Herrar U23 5 minuter + eventuell golden score Damer och Damer U23 4 minuter + eventuell golden score Herrar och Damer U21 4 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U18 4 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U15 3 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U13 2 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U11 2 minuter, därefter Hantei Pojkar och Flickor U9 2 minuter, därefter Hantei Vid SM och internationella tävlingar i Sverige är vilotiden mellan individuella matcher motsvarande 2 matchtider (5 10 minuter) Vid övriga tävlingar gäller vila motsvarande en matchtid (2 5 minuter). Hänsyn till vilotid tas inte ifall en tävlande dubblerar i olika kategorier Arm och halslåstekniker är förbjudna för U9, U11, U13 och U15 tävling Viktklass med färre än tre (3) deltagare utgår ur tävlingen. Arrangören har möjligheten att låta de två kvarvarande tävlande köra en inofficiell viktklass (RF tecken utdelas då inte vid mästerskap) i bäst av tre matcher Om efter invägning endast två (2) tävlande återstår i en viktklass har dessa rätten att flyttas upp i närmast högre viktklass eller upp i närmast högre ålderskategori. För veterantävlingar gäller att den tävlande flyttas ned i närmast ålderskategori under. Tävlingsledaren är skyldig att informera berörda lagledare och coacher och gemensamt komma överens om sammanslagning av viktklasser. Om viktklass utgår och den aktive inte får möjlighet att tävla ska tävlingsarrangören återbetala startavgiften enligt Först uppropad judoka bär vit dräkt eller vitt matchbälte.

31 19.8 Används blå dräkt behövs inget extra matchbälte, i annat fall gäller: Förutom eget bälte ska rött eller vitt matchbälte bäras av den tävlande Tävlande i kategorierna U9, U11, U13 och U15 bär judodräkt och matchbälte.

32 20 PRISER 20.1 För att få medalj måste den tävlande vinna minst en match. Om den tävlande får en direkt hansoku make för en förseelse som strider mot judons anda i sin sista match ska denna inte tilldelas någon medalj eller RF tecken. Vid följande SM tävlingar ska SJFs Förbundsmedalj användas, storleken på medaljen följer nedan: Senior SM Stor Lag SM Liten U23 SM Stor U21 SM Stor U18 SM Liten Veteran SM Liten Öppna SM Stor 20.2 Vid SM och DM individuellt ska RF:s mästerskapstecken endast utdelas till varje viktklassegrare. Vid SM i lag utdelas ett stort mästerskapstecken till segrande lag och ett litet mästerskapstecken till varje lagmedlem (max 10 till herrlag och max 8 till damlag), samt ett litet mästerskapstecken till ansvarig coach. (max 1 coach per lag) 20.3 Mästerskapstecken rekvireras från av RF utsedd leverantör i god tid före tävlingsdag Vid Lag SM för Herrar delas vandringspriset Dick D Johanssons pokal ut till vinnande lag. Dessutom delas en vandringspokal från Budo Nord ut till vinnande lag Vid Lag SM för Damer delas en vandringspokal från Budo Nord ut till vinnande lag I U9 får samtliga deltagare medalj. Barnen delas in i grupper om 3 eller 4 och både trean och fyran får bronsmedaljer Det står arrangör fritt att utöver medaljer dela ut andra priser till de tävlande.

33 21 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BARNTÄVLINGAR Se även kapitel 22 Kategori U9, U11 och U Tävlingssystem Tävlingar genomförs med poolsystem (enligt 17.3), dock inte dubbelpooler, med maximalt fyra tävlande i varje pool. Vid ojämn fördelning av tävlande kan 3 alternativt 5 deltagare i en pool accepteras Viktklasser Ingen viktklassindelning bör göras i förväg. De tävlande anmäls med vikt och delas in i viktgrupper med löpande viktordning efter invägningen, så kallat flytande viktklasser. Förutom de officiella viktklasserna står det arrangören fritt att dela in i ytterligare grupper, t.ex. nybörjare och avancerade eller efter grad. Vill tävlingsarrangören använda fasta viktklasser så bör de rekommenderade viktklasserna användas. Se I U9 och U11 används inte bestraffningar vid första förseelsen. Om en av de aktiva gör en förbjuden handling som i vanliga fall ger en shido ska domaren stoppa matchen och klart och tydligt förklara vad som var fel och om samma förseelse upprepas används ordinarie bestraffningssystem. Om förseelsen är av sådan art att en direkt hansokumake måste utdelas ska mattdomaren efter matchen tydligt förklara för den aktive och dess coach varför hansoku make utdelats Speciella teknikbegränsningar gäller endast för kategori U9 och U11, se kapitel För kategorierna U9, U11 och U13 är det tillåtet att använda astmasprej mellan matcherna. Om astmasprej behöver användas under match räknas det dock som behandling och vederbörande förlorar därmed matchen.

34 22 BESTÄMMELSER FÖR TÄVLING FÖR BARN UNDER 11 ÅR Reglerna gäller kategorierna U9, U11, d v s barn under 11år Användandet av icke tillåten teknik Vid användandet av en icke tillåten teknik stoppar domaren matchen och informerar den tävlande enkelt och tydligt om det fel som begåtts. Domaren ska inte använda svåra ord som passivitet, skenattack m fl. Vid upprepat regelbrott av samma slag används ordinarie bestraffningssystem, men den tävlande ska varje gång muntligt enkelt och tydligt få veta vad han/hon gjort fel Icke tillåtna tekniker Följande tekniker är inte tillåtna att utföra och om dessa utförs så ska domaren agera enligt 22.1 Nackgrepp Tori får inte gå och hålla runt ukes nacke. Här tillämpas regeln om onormal greppning. Om Tori inte har gjort något kastförsök inom 3 5 sek från att greppet är etablerat ska domaren döma matte och agera enligt Om Tori gör ett kastförsök samtidigt som han greppar runt nacken ska det bedömas som giltig teknik och ska således poängbedömas. Knästående teknik Direkt attack på ex Ippon Seoi Nage där Tori kastar sig ned på ett eller båda knäna i syfte att kasta motståndaren är inte tillåtet. Sutemi waza Ma Sutemi waza är inte tillåtet. Ex tomoe nage, ura nage. Yoko Sutemi waza är tillåtet och ska poängbedömas. Ex tani otoshi. Katame waza Kesa gatame samt alla tekniker med kata gatamegrepp är inte tillåtna. Tori ska ges 3 5 sekunder att byta grepp innan matte döms. Osae komi räknas inte under den tiden som Tori håller Kesa gatame eller teknik med katagatamegrepp Förbjudna tekniker Följande tekniker bedöms som förbjudna tekniker och ska bestraffas med direkt hansokumake: Kansetzu waza Shime Waza Sankaku waza och alla vändningar med etablerat sankaku grepp.

35 23 LAGTÄVLING Detta kapitel berör reglerna vid de svenska sanktionerade lagtävlingarna, Lag SM för senior och junior, samt Sverigecupen och RM för distriktslag Vid anmälan till tävlingar behöver enbart klubbnamn anges, inte individuella namn 23.2 Vid invägningen ska hela laget väga in samtidigt. Om en klubb har flera lag med ska samtliga lag väga in samtidigt Exakt vikt ska noteras på invägningsprotokollet 23.4 Det ska tydligt noteras vilka av de aktiva som tillhör respektive lag Har en klubb flera lag och något av lagen är seedat, så ska den bedömda styrkan av respektive lag följa lagordningen. Om lagledaren så väljer, kan klubb med två lag avstå seedning. Detta anges i samband med anmälan till tävlingen Kommentar: Detta är viktigt så att det blir rätt vid seedning. Lag 1 ska vara starkare än Lag 2 osv. Om det inte går att särskilja lagen så ska laget inte seedas 23.6 Har en klubb flera lag får högst två personer anmälas i flera lag. Så fort en av dessa personer representerat ett av lagen får denna inte representera något annat lag i samma tävling. Exempel: Om en klubb anmäler två lag så måste det tydligt definieras vilka som ska tävla i vilket lag. Om någon judoka ska vara anmäld i båda lagen så är det tillåtet, dock får högst 10 judoka per herrlag anmälas/ 8 per damlag Lag SM för Damer och Damer U21 tävlas i 4 viktklasser: 52, 57, 63 och +63 kg. Maximalt 8 deltagare får vara invägda i laget. Minst tre deltagare krävs för att få starta varje lagmatch Lägsta tillåtna grad vid Lag SM för Damer och Damer U21 är 4 kyu Lag SM för Herrar tävlas i 5 viktklasser: 66, 73, 81, 90 och + 90 kg. Lag SM för Herrar U21 tävlar i: 60, 66, 73, 81, +81 kg Maximalt 10 deltagare får vara invägda i laget. Minst fyra deltagare krävs för att få starta varje lagmatch Lägsta tillåtna grad vid Lag SM för Herrar och Herrar U21 är 3 kyu Viktklassordningen lottas innan tävlingsstart. Sekretariatet ansvarar för detta och det ska annonseras i högtalarna. (Ex: vid startviktklass 81 kg blir matchordningen 81, 90, +90, 66 och 73 kg.) Lottningen ska ske innan det att lagledarna lämnar in sin slutgiltiga laguppställning till sekretariatet, och senast 20 min innan tävlingsstart.

36 23.12 Judoka får tävla i egen eller tyngre viktklass. Det är tillåtet att gå tillbaka till lättare viktklass i nästa lagmatch förutsatt att den tävlande klarat vikten för den aktuella klassen vid invägningen. Invägningslistan med exakt vikt för varje person i varje lag ska finnas i sekretariatet Slutlig laguppställning ska lämnas till sekretariatet på bilaga Lagtävling i slutna kuvert senast 15 minuter före varje lagmatch. Kuverten får öppnas då båda lagen för den aktuella matchen lämnat in laguppställning Avsiktlig fusen gachi (utebliven inställelse) strategi får inte tillämpas. Lag som inte kommer till start i en lagmatch stryks ur tävlingen För att avgöra vilket av lagen som vinner matchen gäller: Flest vunna individuella matcher ger vinst. Vid lika antal vunna matcher avgör summan av vinstpoängen i de individuella matcherna. Om även vinstpoängen är lika lottar man en av matcherna som då får gå om, och resultatet av den matchen blir avgörande. Kommentar: Observera att alla individuella matcher måste avgöras. Hiki wake är därmed avskaffat Vid tävling i poolsystem sker rangordningen enligt följande: I första hand avgör antal vunna lagmatcher. I andra hand avgör antal individuella matchvinster i de vunna lagmatcherna I tredje hand avgör summan av de individuella matchpoängen, från samtliga individuella matcher. I fjärde hand avgör inbördes möte. Övriga lagtävlingar Vid Sverigecupen används följande viktklasser: H 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg. D: 48, 52, 57, 63, +63 Vid RM används följande viktklasser. P: 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 F: 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 RM tävlas med U15 regler. Regler för veteranlagtävlingar Lagtävlingar för veteraner tävlas i 10 årsintervaller. Det är upp till arrangören att besluta om lämpligt 10 årsintervall, t.ex. M1/M2, M3/M4 osv. Arrangören beslutar om krav för deltagande gällande mix av klubbar etc. Herrar tävlar lämpligtvis i 66kg, 73kg, 81kg, 90kg,+90kg. Matchtid 3min Damer tävlar lämpligtvis i 57kg, 63kg, +63kg. Matchtid 3min Judoka tillhörande en äldre kategori får tävla i en yngre kategori i lagtävling.

37 24 MIX LAGTÄVLING Detta kapitel berör reglerna vid tävlingar för mix lag. Med MIX LAG avses lag sammansatt av både tjejer/killar, damer/herrar Vid anmälan till tävlingar behöver enbart klubbnamn anges, inte individuella namn 24.2 Vid invägningen ska hela laget väga in samtidigt. Om en klubb har flera lag med ska samtliga lag väga in samtidigt. Exakt vikt ska noteras på invägningsprotokollet Det ska tydligt noteras vilka av de aktiva som tillhör respektive lag och klubb. Två (2) judoka får lånas in per lag. Det är inte tillåtet att byta lag under pågående tävling eller serie Har en klubb flera lag och något av lagen är seedat, så ska den bedömda styrkan av respektive lag följa lagordningen. Om lagledaren så väljer, kan klubb med två lag avstå seedning. Detta anges i samband med anmälan till tävlingen Kommentar: Detta är viktigt så att det blir rätt vid seedning. Lag 1 ska vara starkare än Lag 2 osv. Om det inte går att särskilja lagen så ska laget inte seedas Har en klubb flera lag får högst två personer anmälas i flera lag. Så fort en av dessa personer representerat ett av lagen får denna inte representera något annat lag i samma tävling. Exempel: Om en klubb anmäler två lag så måste det tydligt definieras vilka som ska tävla i vilket lag. Om någon judoka ska vara anmäld i båda lagen så är det tillåtet, dock får högst 10 judoka anmälas per lag Lägsta tillåtna grad vid mix lagtävling är 3 kyu Lägsta ålderskategori för att delta i mix lagtävling är U18. Matchtiden är 4 min Mix lag tävlas i 6 viktklasser: D 63 kg, D +63kg, H 66 kg, H 73 kg,h 81 kg och H +81 kg. Maximalt 10 deltagare får vara invägda i laget. Minst fyra deltagare krävs för att få starta varje lagmatch, minst en kvinna och tre herrar Viktklassordningen lottas innan tävlingsstart. Sekretariatet ansvarar för detta och det ska annonseras i högtalarna. (Ex: vid startviktklass H 81 kg blir matchordningen H 81, H+81, D 63, D+63, H 66 och H 73 kg.) Lottningen ska ske innan det att lagledarna lämnar in sin slutgiltiga laguppställning till sekretariatet, och senast 20 min innan tävlingsstart Judoka får tävla i egen eller tyngre viktklass. Det är tillåtet att gå tillbaka till lättare viktklass i nästa lagmatch förutsatt att den tävlande klarat vikten för den aktuella klassen vid invägningen. Invägningslistan med exakt vikt för varje person i varje lag ska finnas i

38 sekretariatet Slutlig laguppställning ska lämnas till sekretariatet på bilaga Lagtävling i slutna kuvert senast 15 minuter före varje lagmatch. Kuverten får öppnas då båda lagen för den aktuella matchen lämnat in laguppställning Avsiktlig fusen gachi (utebliven inställelse) strategi får inte tillämpas. Lag som inte kommer till start i en lagmatch stryks ur tävlingen För att avgöra vilket av lagen som vinner matchen gäller: * Flest vunna individuella matcher ger vinst. * Vid lika antal vunna matcher avgör summan av vinstpoängen i de individuella matcherna. * Om även vinstpoängen är lika lottar man en av matcherna som då får gå om, och resultatet av den matchen blir avgörande. Kommentar: Observera att alla individuella matcher måste avgöras. Hiki wake är därmed avskaffat Vid tävling i poolsystem sker rangordningen enligt följande: * I första hand avgör antal vunna lagmatcher. * I andra hand avgör antal individuella matchvinster i de vunna lagmatcherna * I tredje hand avgör summan av de individuella matchpoängen, från samtliga individuella matcher. * I fjärde hand avgör inbördes möte.

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2012... 5 PROGRAM SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 6 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SGF JUNIORTÄVLINGAR

Läs mer

SHIF/SPK SIMREGLER 2010

SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SHIF SIMREGLER SIMKOMMITTÈN Juni 2010 SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SVENSKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET/SPKs SIMREGLER BASERADE PÅ IPC SWIMMING RULES FEBRUARY 2010 FINA REGLER 2009-2013 SVENSKA SIMFÖRBUNDETS STADGAR

Läs mer

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sidan 1 (36) FÖR 2012/2013 11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 Sidan 2 (36) 1. KAP. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER sid 4 1 Administration sid 4-14 2 Matchstart sid 15 3 Matchdräkt sid 15 4 Arena reklam sid

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008 Sidan 1 (36) för 2007 / 2008 Fastställda vid NIBF Styrelsemöte 20007-08-12 Godkända av SIBF Bjarne Hald Bjarne Hald NIBF Ordförande Mats-Ola Sahlström Mats-Ola Sahlström Ordförande NIBF Tävlings- och domarkommitté

Läs mer

Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09)

Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09) 1 Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09) Beslut 2008-04-04/AK (Grundversion) Beslut 2008-04-xx/AK e-postledes

Läs mer

SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS

SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS REGELSAMLING 2014-2015 INNEHÅLL Stadgar... 2-17 Spelregler... 18-48 Tävlingsregler... 49-72 Regler för mästerskapstävlingar... 73-82 Bestämmelser för tävlingstillstånd... 83-85

Läs mer

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET Tävlingsregler för Svensk Kickboxning INLEDNING REGEL 1, RINGEN 4 REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING 4 REGEL 3, KLÄDSEL 5 REGEL 4, RINGUTRUSTNING 5 REGEL 5, LÄKARUNDERSÖKNING OCH

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02 1 Innehållsförteckning BEGREPP... 7 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 10 1 Tävlings- och spelregler...10 SöFF...11

Läs mer

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06)

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) 1 Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) Beslut 2005-06-18/AK Beslut 2005-07-08/CS Beslut 2005-08-04/AK+2005-09-09/AU

Läs mer

Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07)

Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07) 1 Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07) Beslut 2006-07-05, 07/AK Beslut 2006-07-07--09/CS Beslut 2006-07-10/AK+2006-10-07/AU

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok 1:4 Matcher 1:5 Spelår 1:6 Matchtid

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Foto: Bildbyrån Årgång 2013 2 Falun 2013-11-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2013-11-01. Regelboken är i likhet med föregående

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

Organ för Swedish Karate Kyokushinkai. Maj 2000 SHOD. Peter Carlsson Göteborgs Karate Kai. Reine Linderoth Göteborgs Karate Kai

Organ för Swedish Karate Kyokushinkai. Maj 2000 SHOD. Peter Carlsson Göteborgs Karate Kai. Reine Linderoth Göteborgs Karate Kai INFO Organ för Swedish Karate Kyokushinkai Maj 2000 Årets påskläger lockade dryga 80- talet Kyokushinare från hela landet till Frösön och träning under shihan Collins, shihan Söderkvist och shihan Nygren.

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

Simidrottare som deltar trots att han eller hon inte har rätt att tävla ska diskvalificeras i tävlingen.

Simidrottare som deltar trots att han eller hon inte har rätt att tävla ska diskvalificeras i tävlingen. AVSNITT B 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER REPRESENTATION 201 RÄTT ATT TÄVLA För rätt att tävla individuellt eller i lag i simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, öppet vatten eller masters ska simidrottaren vara

Läs mer

AIBA:s tekniska regler

AIBA:s tekniska regler AIBA:s tekniska regler 1 Innehållsförteckning REGLERNAS OMFATTNING/BEGRÄNSNING... 3 DEFINITIONER... 3 REGEL 1. Medlemskap... 5 REGEL 2. Boxarens kvalificering för tävling ur medicinsk synvinkel... 6 REGEL

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Årgång 2014 2 Falun 2014-10-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2014-10-01. Regelboken är i likhet med föregående utgåva en direktöversättning

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, regelhandbok och övriga

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. IPO-regler. Gäller fr.o.m. 2003.01.01

Svenska Brukshundklubben. IPO-regler. Gäller fr.o.m. 2003.01.01 Svenska Brukshundklubben IPO-regler Gäller fr.o.m. 2003.01.01 1 Innehåll Allmänna bestämmelser för IPO-prov inom SBK 1 Regler för FCI:s internationella brukshundsprov och spårhundsprov 8 Allmän del 9 IPO

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2010

VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2010 VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 6:e utgåvan Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler

Läs mer

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken 2013. Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till klas@hejdenberg.se 2 DOMARBOKEN

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Uppdaterad 2014-03-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Olika slag av tävlingar 4 2 Klassindelning och deltagande 4 3 Tävlingskalender 6 4 Teknisk

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer