Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén"

Transkript

1 Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén TB Fastställd av FS: Gäller från:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRKORTNINGAR 2 FÖRORD 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DISPANSREGLER 4 SANKTIONERING, FÖRDELNING OCH GODKÄNNANDE AV TÄVLINGSARRANGEMANG 5 ANSVARSFÖRDELNING OCH ÖVERINSEENDE AV TÄVLINGS ARRANGEMANG 6 REKLAM m.m. 7 ARRANGÖRS SKYLDIGHET OCH ANSVAR 8 EKONOMISKA BESTÄMMELSER 9 TÄVLINGSOMRÅDET 10 BESTÄMMELSER FÖR RÄTT ATT DELTAGA I JUDOTÄVLINGAR 11 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 12 TÄVLANDES SKYLDIGHET OCH ANSVAR 13 COACH/TRÄNARE/LAGLEDARES UPPFÖRANDE 14 PROTESTER 15 REGLER FÖR LOTTNING OCH SEEDNING 16 REGLER FÖR INVÄGNING 17 GODKÄNDA TÄVLINGSSYSTEM / GOLDEN SCORE 18 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 19 INDELNING AV TÄVLANDE 20 PRISER 21 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BARNTÄVLINGAR 22 BESTÄMMELSER FÖR TÄVLING FÖR BARN UNDER 11 ÅR 23 LAGTÄVLING 24 MIX LAGTÄVLING Bilagor 1) SJF Sanktionerade tävlingar 2) SJF Högsta avgifter 3) Sortering översikt av tävlingskategorier 4) SJF Blankett för klubbövergång 5) Matchprotokoll 6) Tävlingsrapport

3 1 FÖRKORTNINGAR IJF Internationella Judoförbundet EJU Europeiska Judounionen RF Riksidrottsförbundet RIN Riksidrottsnämnden SJF Svenska Judoförbundet FS Förbundsstyrelsen JDF Judodistriktsförbund Kommittéer RHK LLK RDK RGK RTK RVK RMK RIK RKK RIG NIU Tävlingar OS VM EM NM SM DM SWOP J SWOP SvJC Handikappskommittén Landslagskommittén Riksdomarkommittén Riksgraderingskommittén Rikstävlingskommittén Riksveterankommittén Riksmediekommittén Riksinstruktörskommittén Rikskatakommittén Riksidrottsgymnasiet Nationell Idrottsutbildning Olympiska Spel Världsmästerskap Europamästerskap Nordiska Mästerskap Svenska Mästerskap Distriktsmästerskap Swedish Judo Open Junior Swedish Judo Open Svenska JudoCupen

4 2 FÖRORD 2.1 Nedanstående handlingar reglerar allt som rör judotävlingar i Sverige och svensk tävlingsrepresentation utomlands: IJF:s tävlingsregler för Shiah (handläggs av RDK). SJF:s tävlingsbestämmelser, TB, (handläggs av RTK, avser detta dokument). Tävlingsregler för funktionshindrade (handläggs av RHK). Tävlingsregler för Kata (handläggs av RKK). Graderingsbestämmelser (handläggs av RGK). 2.2 Uppkomna frågor, som inte täcks av ovanstående handlingar eller av SJF:s stadgar, föreläggs berörd kommitté för handläggning. 2.3 Dessa tävlingsbestämmelser gäller vid alla tävlingar i judo arrangerade av SJF eller till SJF anslutna klubbar eller distrikt. Undantaget är katatävlingar (handläggs av RKK) samt tävlingar för funktionshindrade (handläggs av RHK). Mindre avvikelser från dessa tävlingsbestämmelser kan godkännas vid icke sanktionerade tävlingar, dock ska de alltid vara godkända av RTK innan publicering av inbjudan. 2.4 Dessa tävlingsbestämmelser fastställs årligen. Om justering görs under innevarande år, måste ändringen ske minst en månad innan den träder i kraft. 2.5 RTK är beslutsmässigt med en (1) ledamot, i första hand RTK:s ordförande, om inte annat särskilt anges i dessa bestämmelser.

5 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DISPENSREGLER 3.1 Med judotävling avses i dessa bestämmelser av RTK godkänd tävling mellan individer eller lag, ovanför klubbtävlingsnivå. Katatävlingar, tävlingar för funktionshindrade och tekniktävlingar är undantagna. 3.2 Med sanktionerad tävling avses, av RTK sanktionerad, tävling som berättigar till graderingspoäng och rankingpoäng. 3.3 Klubbtävling innebär att egen klubb med högst två andra inbjudna klubbar deltar. 3.4 Tävlingsarrangör och tävlingsdag, såvitt avser tävlingar över distriktsnivå, ska vara godkända av RTK och finnas införda i SJF:s tävlingskalendarium. 3.5 DM tävlingar ansvarar respektive distrikt för och ska hållas årligen för U21 och Senior. 3.6 Tävling ska dömas av domare enligt följande: Vid SM tävlingar och internationella tävlingar i Sverige ska antalet domare per matta uppgå till sex (6) stycken jämte en (1) supervisor med tillgång till RDK:s CARE system. Vid övriga tävlingar nomineras domare i erforderligt antal, som huvudregel fem (5) domare per matta jämte en (1) supervisor per tävling. 3.7 Graderingspoäng erhålls från gradering till 1 kyu, se SJF:s dangraderingsbestämmelser. 3.8 Graderingspoäng erhålls vid följande tävlingar: Internationella tävlingar över klubbnivå i och utom Sverige, SM, DM samt övriga sanktionerade tävlingar. Se bilaga för sanktionerade tävlingar. 3.9 Rankingpoäng erhålls vid sanktionerade tävlingar samt vissa internationella. Se bilaga för rankingsystem Önskar tävlingsarrangör erhålla dispens ska denna sökas skriftligt hos RTK, senast två (2) månader innan tävlingen. RTK meddelar beslut skriftligt inom 14 dagar. RTK måste behandla ansökan innan inbjudan kan publiceras Önskar klubb erhålla dispens för tävlande ska denna sökas skriftligt hos RTK, senast fyra (4) veckor innan tävlingen. RTK meddelar beslut skriftligt senast två (2) veckor före tävlingen Tävlingsarrangör bör sätta sista dag för anmälan till tävling till åtta (8) dagar före utsatt tävlingsdag Alla zoncuper och motsvarande tävlingar ska genomföras med samma typ av återkval och matchprotokoll, matchtider, vikt och åldersklasser samt krav på lägsta gradering.

6 3.14 RTK:s beslut kan överklagas till FS.

7 4 SANKTIONERING, FÖRDELNING OCH GODKÄNNANDE AV TÄVLINGSARRANGEMANG 4.1 Sanktionerad tävling är tävling över distriktsnivå som är godkänd av RTK. 4.2 För sanktionering krävs att arrangören har en licensierad tävlingsledare och licensierade tävlingsfunktionärer. 4.3 Vid sanktionerade tävlingar ska någon av kategorierna U15, U18, U21, U23, Senior, Veteran finnas med. 4.4 All tävlingsverksamhet över distriktsnivå handläggs av RTK. RTK beslutar om när under året de olika sanktionerade tävlingarna ska ligga. Tävlingsarrangemang över distriktsnivå söks hos RTK. 4.5 RTK ansvarar för att hålla kalendarium väl uppdaterat och sträva efter att med god framförhållning säkra arrangörer för nationella och till Sverige förlagda internationella tävlingar. 4.6 Sanktionerad tävling får inte flyttas till annat datum utan RTK:s godkännande. 4.7 RTK ska svara för att fördelning av tävlingar sker med så stor spridning som möjligt inom landet. Klubb eller distriktsförbund som söker arrangemang ska ha erforderlig erfarenhet av arrangemang av sökt slag. 4.8 RTK ska tidsmässigt samordna tävlingar över distriktsnivå så att de på bästa sätt möjliggör för RDK att planera domarnas fördelning. 4.9 Anmärkning mot RTK:s handläggning, såvitt avser fördelning av tävlingar, ställs till FS Vid arrangemang på riksnivå (U18, U21, U23, Senior, Veteran och Lag SM) och vid internationella tävlingar i Sverige (SWOP, J SWOP) ska särskilt tävlingsavtal upprättas mellan arrangören och SJF om FS begär detta Tävlingar inom Sverige ska planeras så att krockar undviks. Inga tävlingar får arrangeras samtidigt som ett mästerskap (U18, U21, U23, Senior, Veteran och Lag SM) eller en större tävling (BudoNord Cup, SWOP eller J SWOP) arrangeras på annat håll i landet. För mindre tävlingar gäller att ingen annan tävling samtidigt får arrangeras inom zonen.

8 5 ANSVARSFÖRDELNING OCH ÖVERINSEENDE AV TÄVLINGS ARRANGEMANG 5.1 För tilldelad tävling ansvarar utsedd arrangör även ekonomiskt, såvida inte annat överenskommits med FS. 5.2 För tävlingens genomförande ansvarar av arrangör utsedd licensierad tävlingsledare. 5.3 Överinseende över tävling har i följande ordning: Av RTK utsedd Tävlingssupervisor (TS) RTK ledamot (om TS saknas) Tävlingens huvuddomare 5.4 Person med överinseende har rätt att ingripa om gällande bestämmelser inte följs eller om arrangemanget genomförs till förfång för tävlande eller publik. 5.5 Anmärkningar och/eller klagomål ska framföras till tävlingsledaren. För protester, se kapitel Om tävlingsledaren vägrar att vidtaga rättelse bör den klagande vända sig till person med överinseende enligt Vid allvarlig överträdelse mot tävlingsbestämmelserna ska skriftlig rapport lämnas av person med överinseende till RTK för vidarebefordran till FS. 5.8 Av RTK utsedd TS ska närvara vid internationella tävlingar i Sverige och SM tävlingar.

9 6 REKLAM m.m. 6.1 SJF innehar samtliga reklam samt radio och TV rättigheter vid internationella tävlingar i Sverige, SM tävlingar och övriga tävlingar på riksnivå. Om SJF för förbundssponsorers räkning önskar placera reklamskyltar eller dylikt material vid tävlingar av ovanstående slag ska FS träffa avtal med tävlingsarrangör ifråga senast två (2) månader före aktuell tävling. I annat fall disponerar tävlingsarrangören samtliga reklamrättigheter. 6.2 Vid tävlingar i Sverige gäller IJF:s regler för reklam på dräkten. All otillåten reklam ska tas bort på begäran av domare eller funktionär. 6.3 Följande tillägg av reglerna gäller vid rikstävlingar i Sverige: Klubbmärke är tillåtet längst ned på jackans framsida. Svensk flagga på bröstet får endast bäras av landslaget. Reklammärken ska vara utförda i kraftigt bomullstyg och vara väl fästa på dräkten. 6.4 Reklammärken som inte är väl fästa eller av icke godtagbart material ska på begäran av domare eller tävlingsledare avlägsnas. 6.5 Tävlingsarrangör har rätt att anbringa reklam, på av IJF avsett område på jackans ryggsida. 6.6 Ansökningar om dispens från dessa regler görs till RTK. Dispens kan endast ges till rikstävlingar i Sverige. För dispensregler gäller att denna ska sökas senast fyra (4) veckor innan tävling och svar meddelas inom 14 dagar.

10 7 ARRANGÖRS SKYLDIGHET OCH ANSVAR 7.1 Arrangör ska söka tävlingsarrangemang senast tre (3) månader före genomförandet. 7.2 Tävlingsledaren ska ansvara för att tävlingen utlyses, förbereds och genomförs i enlighet med dessa bestämmelser. 7.3 Tävlingsledaren är skyldig att meddela, senast tre (3) dagar före invägning, berörd(a) lagledare och coacher om viktklass, där någon är anmäld, utgår eller sammanslås med annan viktklass. Om möjlighet finns, bör startlistor publiceras på arrangörens hemsida. 7.4 Vid tävlingsarrangemang ska följande särskilt iakttagas: Angivna tider ska följas Lagledare och tävlande ska informeras om tidsförskjutningar Åtgärder ska vidtagas för att, så vitt möjligt är, förhindra skador på tävlande, funktionärer och publik Sjukvårdsutbildad personal (minst 2 till antalet) ska vara närvarande under hela tävlingen Det valda tävlingssystemet ska ge de tävlande största möjliga sportsliga rättvisa inom givna tidsramar Radio, TV och övrig press bör informeras före och efter tävlingarna på bästa möjliga sätt så att kunskap och information sprids till allmänheten 7.5 Efter alla tävlingar ska RTK:s Tävlingsrapport fyllas i och skickas in omgående. 7.6 Resultat från sanktionerade tävlingar ska tillsändas RTK omedelbart efter att tävlingen är avslutad. (Önskvärt är att resultat skickas som.pdf till 7.7 Efter SM tävlingar ska kopia av tävlingsprotokollen insändas till SJF:s kansli inom två (2) dagar. 7.8 Efter rankinggrundande tävling ska kopia av tävlingsprotokollen tillsändas RTK senast en (1) dag efter avslutat arrangemang. (Önskvärt är att dessa skickas som.pdf till 7.9 Vid SM tävlingar ska startlistor finnas publicerade på arrangörens officiella hemsida senast fem (5) dagar innan tävlingen. Resultat ska publiceras samma dag som tävlingen ägt rum Vid tävling där SJF är ekonomiskt delansvarig åligger det tävlingsarrangören att väl tillvarata SJF:s intressen så att given ekonomisk ram hålles I tävlingar där reglerna inte uttryckligen säger annorlunda bör medaljer utdelas till pristagarna: Ett guld, ett silver och två brons I pooltävling med 3 5 deltagare utdelas endast en bronsmedalj. Se även kap. 20 angående medaljer.

11 7.12 I samband med att arrangören tilldelats sanktionerad tävling, dock senast två (2) månader före tävlingen, ska arrangören meddela domaransvarig, RDK, för kallande av domare.

12 8 EKONOMISKA BESTÄMMELSER 8.1 FS ska årligen fastställa högsta tillåtna anmälningsavgift för olika typer av tävlingar att gälla per den 1 januari nästföljande år. Se bilaga SJF högsta anmälningsavgift. Om inget annat meddelas gäller föregående års avgifter tills vidare. 8.2 Utgår viktklass och den tävlande inte kan erbjudas lämplig tävlingsmöjlighet (t. ex. närmast högre viktklass eller kategori) eller om den tävlande inte vill ställa upp i den högre viktklassen ska återbetalning av anmälningsavgiften ske. 8.3 Arrangör har rätt att ta ut dubbel anmälningsavgift vid efteranmälan om sista anmälningsdag till tävling är satt till högst åtta (8) dagar före tävlingsdag enligt punkt Den tävlandes klubb ansvarar för att betala startavgiften före sista dag som föreskrivs i inbjudan till tävlingen. Om klubben inte betalat i tid har arrangören rätt att ta ut 50 % extra i startavgift. Om dessa avgifter (anmälningsavgift + ev. extra avgift) inte är arrangören tillhanda senast i samband med invägningen kan arrangören neka den tävlande att deltaga i tävlingen. 8.5 På SM, SM för U21 och SM för U23 och internationella tävlingar i Sverige har den tävlande ingen rätt att byta viktklass. Den tävlande stryks ur tävlingen och kan inte kräva startavgiften tillbaka. Om tävlingsledaren tillåter kan viktklassbyte ske. Se 15.6

13 9 TÄVLINGSOMRÅDET 9.1 Vid mästerskapstävlingar, landskamper och internationella seniortävlingar ska matchområdet vara 8m x 8m med minst 4m säkerhetsområde. Mellan två matchområden ska det vara minst 4m. 9.2 Vid rikstävlingar, zoncuptävlingar, DM, m.m. ska matchområdet vara minst 7m x 7m, med minst 3m säkerhetsområde. Mellan två matchområden ska det vara minst 4m. 9.3 Vid barn och ungdomstävlingar (upp till U13), ska matchområdet vara minst 5m x 5m med minst 3m säkerhetsområde. Vid de tyngre viktklasserna bör matchområdet vara större än 6m x 6m. 9.4 Matchområdet ska vara enfärgat. För detaljerad information se bilaga 3 Sortering

14 10 BESTÄMMELSER FÖR RÄTT ATT DELTAGA I JUDOTÄVLINGAR 10.1 I judotävling, anordnad av SJF eller organisationer anslutna till SJF, får endast medlemmar i SJF anslutna klubbar samt medlemmar av utländska klubbar tillhörande organisation ansluten till IJF deltaga Klubben måste senast på tävlingsdagen fullgjort sina av FS fastställda skyldigheter mot SJF och SDF annars får klubbens medlemmar inte delta på tävlingar Anmälan till judotävling ska innehålla den tävlandes namn, födelseår, klubbtillhörighet, kategori, viktklass, lagledares namn, adress, telefonnummer, e postadress, samt uppgift om den tävlande studerar vid RIG Anmälan och fastställd anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast den dag som angetts i tävlingsinbjudan för att den tävlande ska ha rätt att deltaga i judotävlingen Giltig ID handling eller Judopass ska uppvisas vid invägning för tävlande För utländsk deltagare gäller att motsvarande dokument från respektive förbund eller ID handling ska uppvisas vid invägning Judoka får i individuell tävling endast anmälas i en viktklass samt eventuell öppen klass Om arrangören tillåter får judoka ställa upp i fler kategorier under samma tävlingsdag. Dispens ska ha sökts enligt bestämmelse I fall då det saknas personer i en ålderkategori kan en dispens lämnas under tävlingsdagen av tävlingsledare, detta ska dock nedtecknas och skickas in tillsammans med tävlingsrapporten. Detta tillämpas INTE på mästerskapstävlingar Judoka som är diskvalificerad eller avstängd av SJF får inte deltaga i tävlingar under tiden för avstängningen eller diskvalifikationen Judoka som bytt klubb får inte deltaga i tävling för sin nya klubb under den övergångstid som stadgas i kapitel 11 (halvårsskiften) Judoka som uteslutits ur en klubb har rätt att omedelbart erhålla godkänt medlemskap i annan klubb. För deltagande i tävling för den nya klubben gäller kapitel Medlem av klubb ansluten till SJF får inte utan tillstånd av FS deltaga i judotävling anordnad av organisation utanför förbundet. Undantag utgör dock tävlingar anordnade av militär, polis eller skolmyndigheter Vid deltagande i tävlingar utanför Sverige där den tävlande tävlar för sin klubb har judoka rätt att deltaga efter godkännande av egna klubben. Vid tävlingar där den tävlande representerar landslaget får endast FS/landslagkommittén ta ut och anmäla judoka.

15 10.14 Inom Sverige äger judoka rätten att ställa upp i de tävlingar den egna klubben godkänner deltagande i Observera att det är klubben och inte den aktive själv som anmäler till alla tävlingar.

16 11 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 11.1 Det är möjligt att vara medlem i flera klubbar samtidigt, men den tävlande kan bara tävla för en klubb inom respektive kalenderhalvår. Med övergång menas nedan byte av judoklubb som medlemmen ska tävla för (representera) När medlem önskar byta representationsklubb ska moderklubbens skriftliga tillstånd till övergången omedelbart inhämtas av den nya klubben. Övergången kan tidigast träda i kraft sedan ett sådant skriftligt tillstånd kommit SJF:s kansli tillhanda. (SJF:s blankett för klubbövergång ska användas). Deltagande i individuell tävling för den nya klubben kan ske genast om övergången skriftligen godkänts av den gamla klubben, se kapitel Vägrar moderklubben att ge detta tillstånd träder övergången i kraft nästa halvårsskifte (1 juli och 1 januari) När övergången trätt i kraft ska den gamla klubben omedelbart tillställa den nya klubben uppgifter om graderingar och annat av vikt beträffande medlemmen ifråga För att den nya medlemmen ska få deltaga i lagtävling för den nya klubben under det nästkommande halvåret, ska övergången till den nya klubben vara genomförd före den 1 januari respektive den 1 juli Återgång till moderklubben kan inte ske förrän sex månader har förflutit från närmast föregående halvårsskifte. Exempel: Sker övergång den 1 augusti får den nya medlemmen inte tävla för den nya klubben förrän den 1 januari året därpå så länge inte klubbarna är överens. För deltagande i lagtävling (t.ex. Lag SM) får en judoka inte ha representerat en annan judoklubb under samma kalenderhalvår som lagtävlingen. Att representera innebär att judoka varit inskriven i anmälningslistan/resultatlistan för en viss klubb.

17 12 TÄVLANDES SKYLDIGHET OCH ANSVAR 12.1 Tävlande är skyldig att visa hänsyn mot tävlingens funktionärer, övriga deltagare och åskådare, samt vara uppmärksam på upprop inför kommande match Tävlande är skyldig att, så snart vederbörande uppropats inför kommande match, förbereda sig att vid nästa upprop gå upp på mattan. Om skyltsystem eller dataprogram används i sekretariatet ska ändå speakern ropa efter den deltagare som inte infunnit sig till match Efter tre upprop med en minuts mellanrum utan att tävlande infunnit sig på mattan döms fusen gachi (utebliven inställelse) Tävlande är skyldig att följa matchdomarens tecken och anvisningar Tävlande ska uppfylla de krav beträffande klädsel, hygien och dylikt som framgår av IJF:s tävlingsregler och/eller meddelats av tävlingsarrangör inför t.ex. invigning av tävling och prisutdelning Tävlande ska vid prisutdelning bära vit judogi och det egna bältet med rätt grad

18 13 COACH/TRÄNARE/LAGLEDARES UPPFÖRANDE 13.1 Coachen/tränaren/lagledaren (i fortsättningen endast coachen) är ansvarig för sin tävlandes uppträdande under hela tävlingen, så väl före som under och efter varje match, och ska sitta på den anvisade coachstolen under hela matchen samt lämna tävlingsområdet tillsammans med sin tävlande. Coachen är ansvarig för att den tävlande lämnar mattan omedelbart efter matchen Kläderregler som gäller vid tävling är: * Klubboverall får användas. * Det är alltid förbjudet för coachen att bära kortbyxor, ha bar överkropp, T shirt utan ärmar, mössa eller något annat som täcker huvudet, jeans och klädsel som saknar samband med idrottsutövning samt flip floptofflor. Coacher som inte följer dessa anvisningar har inte rätt att vistas på tävlingsområdet Coachen får inte lov att ge några råd eller anvisningar till den tävlande när själva matchen pågår, utan endast när det är avbrott (efter Mate eller Sonomama ) fram till det domaren annonserar Hajime igen. När matchen pågår ska coachen vara tyst. (Gäller mästerskapstävlingar) Följande är förbjudet uppträdande från coachens sida: Kommentarer eller kritik mot domarens bedömningar. Krav på att domaren ska ändra ett domslut. Gester mot domarna, funktionärerna eller publiken. Beröra, sparka på eller slå på reklamskyltar eller annan utrustning. Visa någon form av bristande respekt mot motståndaren, domarna, funktionärerna, motståndarens coach, sin egen tävlande eller någon annan närvarande. Den coach som inte följer dessa regler/anvisningar får först en tillsägelse, vid upprepat otillåtet beteende blir coachen avvisad från tävlingsområdet för resten av tävlingsdagen. Beslut om tillsägelse eller avvisning fattas av domarteamet, domarsupervisor, tävlingssupervisor, RTK eller tävlingsledaren.

19 14 PROTESTER 14.1 Lagledare, som anser att fel begåtts vid lottning, får innan tävlingen startat, inlämna protest till tävlingsledaren Fel som begås under tävling ska skyndsamt påpekas för tävlingsledaren eller person med överinseende, vilka har att besluta om eventuell åtgärd Protest ska inlämnas skriftligt enligt blankett för protest som ska tillhandahållas av tävlingsledaren, se bilaga Protest 14.4 Tävlingsledaren beslutar om bifall rättar till misstaget eller avslag av protest Avslagen protest kan av lagledare föras vidare till person med överinseende för prövning, (se 5.3) denne har högst beslutanderätt och beslut fattat efter prövning kan inte överklagas Om tävling eller del därav genomförts helt felaktigt och protest inlämnats till RTK kan tävlingen eller del därav av FS förklaras ogiltig. Vid SM eller DM krävs då ny tävling i berörd viktklass. Vid övriga tävlingar räknas inte tävlingsresultatet Om anmälan eller misstanke om allvarlig överträdelse föreligger ska den som gjort anmälan och övriga inblandade höras av tävlingsledaren. Framkommer härvid att överträdelse av tävlingsbestämmelserna har skett ska den tävlande som befunnits skyldig till överträdelsen uteslutas ur tävlingen. Funktionär, ledare eller supporter som gjort sig skyldig till allvarligt regelbrott beivras genom att vederbörande avvisas från tävlingshallen. Därutöver kan anmälan till bestraffning ske enligt RF:s stadgar.

20 15 REGLER FÖR LOTTNING OCH SEEDNING 15.1 Den grundläggande regeln för all lottning är att deltagare från samma land, zon, eller klubb fördelas med så stor spridning som möjligt TS ansvarar vid SM tävlingar och internationella tävlingar i Sverige för genomförandet av seedning/lottning. För detta ska nödvändig information och synpunkter inhämtas från LLK Landets indelning i distrikt och zoner: Norra Zon: Dalarnas JF, Norra Norrlands JF, Södra Norrlands JF, Upplands JF, Västmanlands JF Östra Zon: Stockholms JF, Södermanlands Östergötlands JF (SÖJF) Västra Zon: Bohuslän Dals JF, Göteborgs JF, Hallands JF, Värmland/Örebro JF, Västergötlands JF Södra Zon: Smålands JF, Skåne/Blekinges JF (Judo Syd) 15.4 RIG (inte NIU) betraktas som egen zon vid lottning av de tävlande vid zon och rikstävlingar, men inte vid SM och internationella tävlingar i Sverige Lottning görs enligt följande: Först lottas turordningen mellan olika länder. Därefter gäller för svenska klubbar: Först lottas turordningen mellan olika zoner, inom varje zon lottas därefter turordningen mellan klubbarna i respektive zon. För utländska klubbar gäller: Efter lottning av turordningen mellan olika länder lottas turordningen mellan klubbarna i respektive land. För studerande vid RIG gäller: De som anmälts som tävlande för RIG betraktas som tävlande från samma zon och ska i lottningen betraktas som tävlande från samma klubb (Frövi Judoklubb) men i resultatlistor mm anges deras respektive klubbtillhörighet. Vid uppenbar överrepresentation från RIG i en och samma viktklass ska "vanlig" lottning äga rum I tävlingar utan seedning förs därefter de tävlande, viktklassvis, in i protokollet på följande sätt: Först anmäld skrivs in på närmast lediga nummer, nästa på numret därefter, o s v. När alla deltagare från klubb nr 1 (enligt lottordningen) skrivits in på respektive plats, fortsätter man med klubb nr 2 o.s.v., enligt samma princip Vid lagtävlingar lottas klubbordningen och lagen placeras ut i protokollet efter lottningsordningen. Vid Lag SM ska seedning göras utifrån föregående års resultat (de 4 bästa seedas). Ingen hänsyn tas till zonindelning vid lottning av lag på Lag SM.

21 15.8 Om en klubb har flera lag ska dessa lottas efter varandra Om det efter strykningar har uppstått uppenbar snedfördelning mellan antalet tävlande i grupp A, B, C eller D ska överflyttning av lämpligt antal tävlande, med hänsyn till eventuell seedning och klubbtillhörighet ske. Därefter kontrolleras om de seedade har någon klubbkamrat i viktklassen. I så fall ska denne ha den första lediga platsen i den andra gruppen. Om den seedade har mer än en klubbkamrat, ska man hoppa över en ledig plats i den grupp som först får två deltagare från samma klubb Efter seedning skrivs övriga deltagare in på respektive plats i protokollet, enligt samma princip som för tävling utan seedning Den som är seedad först ska vara på samma sida i protokollet som den som är seedad fyra. Den som är seedad tvåa ska vara på samma sida i protokollet som den som är seedad trea.

22 16 REGLER FÖR INVÄGNING 16.1 För invägning ska användas rättvisande våg (kalibrerad/tarerad med minst en decimal, 0,1 kg) samt invägningsprotokoll Vid mästerskapstävlingar gäller IJF:s regler för invägning. Invägning ska ske dagen innan och stickkontroller kan utföras på tävlingsdagen. 5% övervikt på tävlingsdagen är tillåtet. Vid övriga tävlingar i Sverige tillämpas artikel 16.3 och Kvinnlig judoka i U18 och äldre får väga in naken eller iförd judobyxor, underkläder eller t shirt. Om kvinnlig invägningsfunktionär inte finns på plats (se 16.9) får kvinnlig judoka väga in iförd gymnastikdräkt eller liknande plagg och ha rätt till högst 3 hg övervikt Kvinnlig judoka i U9, U11, U13 och U15 väger in i judobyxor och t shirt. Kommentar: Den aktive måste klara vikten även med judobyxor och t shirt, utan något avdrag Manlig judoka i U18 och äldre får väga in naken eller iförd judobyxor, korta byxor eller kalsonger. Manlig judoka i U9, U11, U13 och U15 väger in i judobyxor. Kommentar: Den aktive måste klara vikten även med judobyxor och t shirt, utan något avdrag Tävlingsledaren ansvarar för: Att judoka uppvisar giltigt ID handling eller judopass. Vid internationella tävlingar ska den tävlande kunna uppvisa sitt vanliga pass eller nationellt ID kort. Att det tydligt markeras i protokollet vilka tävlande som klarat angiven viktgräns. Exakt vikt med en decimal ska noteras i invägningsprotokollet Judoka som vid angiven sluttid för invägningen inte klarat gällande viktgräns stryks ur tävlingen. Om tävlingsledaren finner det möjligt får den tävlande flyttas till annan viktklass. För detta kan arrangören ta ut ny startavgift. Se Tid för invägning bör vara 1 2 timmar och sluta senast 30 minuter före tävlingsstart. Kommentar: Invägningen kan ske vid mer än ett tillfälle under tävlingen, vilket ska ha meddelats i inbjudan. Olika kategorier, t ex ungdom och seniorer kan ha olika tävlingsstart och olika invägningstider Invägning ska ske i avskilt utrymme samt i skilda rum för kvinnlig respektive manlig judoka. Detta gäller U18, U21, U23, Senior, Veteran Invägningsfunktionärer får endast väga in judoka av samma kön i U18, U21, U23, Senior, Veteran.

23 16.10 TS eller licensierad domare ska finnas tillgänglig vid invägningen och se till att invägning sker enligt gällande regler. Observera att TS/domare inte ansvarar för själva invägningen, utan enbart är på plats för att tillse att gällande regler följs Om arrangören använder sig av systemet med endast ett försök på vågen måste den officiella vågen ha varit tillgänglig för de aktiva minst en timme före den officiella invägningen Vid mästerskapstävlingar ska bastu finnas tillgängligt i samband med invägning.

24 17 GODKÄNDA TÄVLINGSSYSTEM/ GOLDEN SCORE 17.1 Direkt återkval, där alla tävlande garanteras minst två matcher Protokoll enligt bilaga. Direkt återkval används vid alla rikstävlingar och zontävlingar 17.2 Dubbelt återkval, där en judoka måste förlorat mot en semifinalist för att få återkval Protokoll enligt bilaga. Dubbelt återkval används vid alla SM tävlingar och internationella tävlingar 17.3 Poolsystem. Enligt bilaga. Poolsegraren räknas fram enligt följande: Antal vunna matcher. Vid lika antal vunna matcher avgör poängen. Vid lika antal vunna matcher och poäng avgör inbördes möte. Vid fall där 3 tävlande har lika antal segrar och poäng, är förförandet enligt följande: De tävlandes invägningsvikt jämförs varvid den lättaste vinner, den näst lättaste blir tvåa och den tyngste blir trea. Om alla 3 har vägt in på exakt samma vikt så avgörs resultatet genom omvägning och medaljerna delas ut efter samma kriterier som nyss nämnt I pooltävling med 3 5 deltagare utses endast en bronsmedaljör. I pooltävling ska tävlande från samma klubb mötas först i första matchen Om judoka inte infinner sig till match och fusen gachi (utebliven inställelse) döms eller om judoka tilldelas direkt hansoku make (diskvalifikation), får denne inte längre deltaga i tävlingen. OBS! Skilj direkt hansoku make från enbart hansoku make. Det är enbart vid direkt hansoku make som 17.5 gäller. I pooltävling ska egna och motståndarens poäng strykas. Undantag gäller om uteblivande skett eller diskvalifikation utdömts i vederbörandes sista match. Vid direkt hansoku make som utdelats för förseelser som strider mot judons anda (inte bengrepp, dykning, etc) i en final, får den diskade inte sin silvermedalj eller RF tecken. Om en person blir direkt diskvalificerad i sin sista match i poolen, men ändå genom tidigare matchers resultat går vidare från poolen, går ändå denne vidare till semifinal där han/hon inte får ställa upp. Motståndaren går direkt vidare till final och den diskvalificerade får inte sin bronsmedalj. Om judoka blir direkt diskvalificerad i lagmatch får han/hon inte deltaga i fler lagmatcher den tävlingsdagen. Redan erhållna graderingspoäng ska tillgodoräknas.

25 17.6 Golden Score tillämpas i alla individuella matcher som slutar oavgjort vid full tid. Detta gäller även individuella matcher i lagtävlingar. Det finns ingen tidsbegränsning i Golden Score. Matchen fortsätter till den första poängen/bestraffningen utdelas. Undantag för U9 och U11 där Hantei tillämpas direkt efter avslutad ordinarie matchtid.

26 18 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 18.1 Av RF sanktionerade tävlingar där mästerskapstecken ska utdelas är: SM och DM för Herrar SM och DM för Herrar U21 SM och DM för Damer SM och DM för Damer U21 SM Öppen klass för Herrar och Damer SM i lag för Herrar och Damer SM i lag för Herrar och Damer U Av SJF, men nte av RF godkända mästerskapstävlingar (mästerskapstecken utdelas inte) är: SM för U23, herrar och damer SM för U18 (kadetter), pojkar och flickor DM för U18 (kadetter), pojkar och flickor Veteran SM 18.3 Kungörelse av SM tävlingar görs via inbjudan i SJF:s kalendarium på som är officiellt kungörelseorgan. Kungörelse av DM tävlingar görs via inbjudan inom JDF:et av arrangerande klubb eller distriktsstyrelse På SM gäller för utländska medborgare: Permanent bosatt (=folkbokförd) i Sverige sedan minst ett år, (personbevis ska visas upp vid invägning) samt Medlem av SJF ansluten klubb sedan minst nio månader. På DM gäller att den aktive måste vara medlem i, samt representera, en klubb tillhörande distriktet Individuella SM tävlas med dubbelt återkval. Lag SM tävlas i pool eller direkt återkval 18.6 Lägsta tillåtna grader vid individuella SM tävlingar är: SM för Herrar 2 kyu SM för Herrar U21 2 kyu SM för Damer 3 kyu SM för Damer U21 3 kyu 18.7 Lägsta tillåtna grader vid individuella DM tävlingar är: DM för Herrar 4 kyu DM för Herrar U21 4 kyu DM för Damer 4 kyu DM för Damer U21 4 kyu 18.8 Lägsta tillåtna grader vid av SJF, men inte av RF godkända mästerskapstävlingar (mästerskapstecken utdelas inte), inofficiella SM är:

27 SM för Herrar U23 2 kyu SM för Damer U23 3 kyu SM för Pojkar U18 (kadetter) 3 kyu SM för Flickor U18 (kadetter) 3 kyu Veteran SM 3 kyu Öppna SM för Herrar 2 kyu Öppna SM för Damer 3 kyu 18.9 Vid inofficiella SM tävlingar tillåts utländska medborgare att deltaga när de erhållit godkänt medlemskap i SJF ansluten förening Ansvaret för DM tävlingar åvilar respektive JDF Lägsta tillåtna grad vid Swedish Judo Open är enligt EJU:s bestämmelser Lägsta tillåtna grad vid Rikstävlingar är 4 kyu om inget annat anges i dessa regler. Lägsta tillåtna grad vid DM tävlingar är 4 kyu om inget annat anges i dessa regler. Lägsta tillåtna grad vid Zon cuperna eller annan likvärdig tävling är 4 kyu om inget annat anges i dessa regler. Lägre graderade hänvisas till tävlingar på annan nivå Herrar och damer ska bära blå respektive vit dräkt vid U21 SM, U23 SM, SM samt SM i Öppen klass Vid tävlingar enligt detta kapitel ska seedning ske.

28 19 INDELNING AV TÄVLANDE 19.1 ÅLDERSKLASSER Herrar är de som under tävlingsåret fyller 17 år eller mer Herrar U23 " år Herrar U21 (junior) " år Damer " 17 år eller mer Damer U23 " år Damer U21 (junior) " år Pojkar U18 (cadets) " år Flickor U18 (cadets) " år Pojkar U15 " år Flickor U15 " år Pojkar U13 " år Flickor U13 " år Pojkar U11 " 9 10 år Flickor U11 " 9 10 år Pojkar och Flickor (Mix) U9 " 7 8 år Med tävlingsår avses kalenderår. Vid SM för U21, SM för Lag U21 och vid internationella tävlingar i Sverige (ex J SWOP) gäller följande regler för nedre åldersgräns för junior. Då är åldrarna som följer: Herrar U21 " år Damer U21 " år Tävlande får dock inte dubblera ungdom och junior, om inte arrangören specifikt skriver så i inbjudan, t.ex. om de olika klasserna går olika tävlingsdagar, eller är uppdelade på för och eftermiddagspass (ex. junior lördag, ungdom söndag). Detta är för att underlätta för arrangören, men om de godkänner deltagande i fler kategorier än en under samma dag är det tillåtet. Regler för veterantävlingar: Krav för deltagande: Veteran är tävlande som under året fyller minst 30 år. Judoka som deltagit på tävling på minst Europacupnivå under de senaste två åren från aktuellt tävlingsdatum får inte deltaga i veterankategori Ålderskategorier F1/M1: 30 34år (De som under året fyller 30 34år) F2/M2: 35 39år F3/M3: 40 44år F4/M4: 45 49år F5/M5: 50 54år F6/M6: 55 59år För veteraner äldre än 60år skapas kategorier efter intresseanmälan till respektive tävling.

29 Vid tre eller färre tävlande i en viktklass kan tävlande flyttas till närmast ålderkategori uppåt, eller till närmast högre viktklass i samma ålderskategori. Vid all hopslagning av kategorier tillämpas grundprincipen 10år och 10kg, dvs alla tävlande i samma klass bör ha högst 10 års ålderskillnad och högst 10kg viktskillnad. Vid klubb / distrikts och zontävlingar för veteran kan klasser slås ihop redan innan tävlingen. Exempelvis kan M1/M2 vara en kategori, M3/M4 en kategori osv. Vid Veteran SM ska samtliga kategorier användas, men kategorierna kan slås ihop vid behov enligt 10/10 regeln VIKTKLASSER Vid lagtävlingar gäller endast övre viktgräns. Vid individuella tävlingar gäller både övre och undre viktgräns med följande uppdelning: Veteraner, Herrar 60, 66, 73, 81, 90, 100 och kg Veteraner, Damer 48, 52, 57, 63, 70, 78 och +78 kg Herrar, Herrar U23 och Herrar U21: 55 kg för Herrar U21. 60, 66, 73, 81, 90, 100 och kg. Herrar som under året fyller 17 år får tävla i klassen för herrar. Damer, Damer U23 och Damer U21: 44 kg för Damer U21. 48, 52, 57, 63, 70, 78 och +78 kg. Damer som under året fyller 17 år får tävla i klassen för damer. U18, Pojkar: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 och + 90 kg. U18, Flickor: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 och + 70 kg. U15, Pojkar: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66 och + 66 kg. U15, Flickor: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 och + 63 kg. U13, Pojkar: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50 och + 50 kg. U13 Flickor: 28, 32, 36, 40, 44, 48 och + 48 kg. U11, Pojkar och Flickor

30 I kategorin U11 så ska arrangören sträva efter att indela de aktiva efter vikt, se Förslag på viktklasser ifall fasta viktklasser används: U11, Pojkar: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, + 50 kg U11, Flickor 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48,+ 48 kg För U9 ska flytande viktklasser användas och de tävlande ska delas in i pooler om 3 eller 4. Samtliga deltagare får medalj, dvs den som kommer fyra får också en bronsmedalj. Se även bilaga Sortering MATCHTIDER Följande effektiva matchtider gäller: Veteraner 3 minuter + eventuell golden score Herrar och Herrar U23 5 minuter + eventuell golden score Damer och Damer U23 4 minuter + eventuell golden score Herrar och Damer U21 4 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U18 4 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U15 3 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U13 2 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U11 2 minuter, därefter Hantei Pojkar och Flickor U9 2 minuter, därefter Hantei Vid SM och internationella tävlingar i Sverige är vilotiden mellan individuella matcher motsvarande 2 matchtider (5 10 minuter) Vid övriga tävlingar gäller vila motsvarande en matchtid (2 5 minuter). Hänsyn till vilotid tas inte ifall en tävlande dubblerar i olika kategorier Arm och halslåstekniker är förbjudna för U9, U11, U13 och U15 tävling Viktklass med färre än tre (3) deltagare utgår ur tävlingen. Arrangören har möjligheten att låta de två kvarvarande tävlande köra en inofficiell viktklass (RF tecken utdelas då inte vid mästerskap) i bäst av tre matcher Om efter invägning endast två (2) tävlande återstår i en viktklass har dessa rätten att flyttas upp i närmast högre viktklass eller upp i närmast högre ålderskategori. För veterantävlingar gäller att den tävlande flyttas ned i närmast ålderskategori under. Tävlingsledaren är skyldig att informera berörda lagledare och coacher och gemensamt komma överens om sammanslagning av viktklasser. Om viktklass utgår och den aktive inte får möjlighet att tävla ska tävlingsarrangören återbetala startavgiften enligt Först uppropad judoka bär vit dräkt eller vitt matchbälte.

31 19.8 Används blå dräkt behövs inget extra matchbälte, i annat fall gäller: Förutom eget bälte ska rött eller vitt matchbälte bäras av den tävlande Tävlande i kategorierna U9, U11, U13 och U15 bär judodräkt och matchbälte.

32 20 PRISER 20.1 För att få medalj måste den tävlande vinna minst en match. Om den tävlande får en direkt hansoku make för en förseelse som strider mot judons anda i sin sista match ska denna inte tilldelas någon medalj eller RF tecken. Vid följande SM tävlingar ska SJFs Förbundsmedalj användas, storleken på medaljen följer nedan: Senior SM Stor Lag SM Liten U23 SM Stor U21 SM Stor U18 SM Liten Veteran SM Liten Öppna SM Stor 20.2 Vid SM och DM individuellt ska RF:s mästerskapstecken endast utdelas till varje viktklassegrare. Vid SM i lag utdelas ett stort mästerskapstecken till segrande lag och ett litet mästerskapstecken till varje lagmedlem (max 10 till herrlag och max 8 till damlag), samt ett litet mästerskapstecken till ansvarig coach. (max 1 coach per lag) 20.3 Mästerskapstecken rekvireras från av RF utsedd leverantör i god tid före tävlingsdag Vid Lag SM för Herrar delas vandringspriset Dick D Johanssons pokal ut till vinnande lag. Dessutom delas en vandringspokal från Budo Nord ut till vinnande lag Vid Lag SM för Damer delas en vandringspokal från Budo Nord ut till vinnande lag I U9 får samtliga deltagare medalj. Barnen delas in i grupper om 3 eller 4 och både trean och fyran får bronsmedaljer Det står arrangör fritt att utöver medaljer dela ut andra priser till de tävlande.

33 21 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BARNTÄVLINGAR Se även kapitel 22 Kategori U9, U11 och U Tävlingssystem Tävlingar genomförs med poolsystem (enligt 17.3), dock inte dubbelpooler, med maximalt fyra tävlande i varje pool. Vid ojämn fördelning av tävlande kan 3 alternativt 5 deltagare i en pool accepteras Viktklasser Ingen viktklassindelning bör göras i förväg. De tävlande anmäls med vikt och delas in i viktgrupper med löpande viktordning efter invägningen, så kallat flytande viktklasser. Förutom de officiella viktklasserna står det arrangören fritt att dela in i ytterligare grupper, t.ex. nybörjare och avancerade eller efter grad. Vill tävlingsarrangören använda fasta viktklasser så bör de rekommenderade viktklasserna användas. Se I U9 och U11 används inte bestraffningar vid första förseelsen. Om en av de aktiva gör en förbjuden handling som i vanliga fall ger en shido ska domaren stoppa matchen och klart och tydligt förklara vad som var fel och om samma förseelse upprepas används ordinarie bestraffningssystem. Om förseelsen är av sådan art att en direkt hansokumake måste utdelas ska mattdomaren efter matchen tydligt förklara för den aktive och dess coach varför hansoku make utdelats Speciella teknikbegränsningar gäller endast för kategori U9 och U11, se kapitel För kategorierna U9, U11 och U13 är det tillåtet att använda astmasprej mellan matcherna. Om astmasprej behöver användas under match räknas det dock som behandling och vederbörande förlorar därmed matchen.

34 22 BESTÄMMELSER FÖR TÄVLING FÖR BARN UNDER 11 ÅR Reglerna gäller kategorierna U9, U11, d v s barn under 11år Användandet av icke tillåten teknik Vid användandet av en icke tillåten teknik stoppar domaren matchen och informerar den tävlande enkelt och tydligt om det fel som begåtts. Domaren ska inte använda svåra ord som passivitet, skenattack m fl. Vid upprepat regelbrott av samma slag används ordinarie bestraffningssystem, men den tävlande ska varje gång muntligt enkelt och tydligt få veta vad han/hon gjort fel Icke tillåtna tekniker Följande tekniker är inte tillåtna att utföra och om dessa utförs så ska domaren agera enligt 22.1 Nackgrepp Tori får inte gå och hålla runt ukes nacke. Här tillämpas regeln om onormal greppning. Om Tori inte har gjort något kastförsök inom 3 5 sek från att greppet är etablerat ska domaren döma matte och agera enligt Om Tori gör ett kastförsök samtidigt som han greppar runt nacken ska det bedömas som giltig teknik och ska således poängbedömas. Knästående teknik Direkt attack på ex Ippon Seoi Nage där Tori kastar sig ned på ett eller båda knäna i syfte att kasta motståndaren är inte tillåtet. Sutemi waza Ma Sutemi waza är inte tillåtet. Ex tomoe nage, ura nage. Yoko Sutemi waza är tillåtet och ska poängbedömas. Ex tani otoshi. Katame waza Kesa gatame samt alla tekniker med kata gatamegrepp är inte tillåtna. Tori ska ges 3 5 sekunder att byta grepp innan matte döms. Osae komi räknas inte under den tiden som Tori håller Kesa gatame eller teknik med katagatamegrepp Förbjudna tekniker Följande tekniker bedöms som förbjudna tekniker och ska bestraffas med direkt hansokumake: Kansetzu waza Shime Waza Sankaku waza och alla vändningar med etablerat sankaku grepp.

35 23 LAGTÄVLING Detta kapitel berör reglerna vid de svenska sanktionerade lagtävlingarna, Lag SM för senior och junior, samt Sverigecupen och RM för distriktslag Vid anmälan till tävlingar behöver enbart klubbnamn anges, inte individuella namn 23.2 Vid invägningen ska hela laget väga in samtidigt. Om en klubb har flera lag med ska samtliga lag väga in samtidigt Exakt vikt ska noteras på invägningsprotokollet 23.4 Det ska tydligt noteras vilka av de aktiva som tillhör respektive lag Har en klubb flera lag och något av lagen är seedat, så ska den bedömda styrkan av respektive lag följa lagordningen. Om lagledaren så väljer, kan klubb med två lag avstå seedning. Detta anges i samband med anmälan till tävlingen Kommentar: Detta är viktigt så att det blir rätt vid seedning. Lag 1 ska vara starkare än Lag 2 osv. Om det inte går att särskilja lagen så ska laget inte seedas 23.6 Har en klubb flera lag får högst två personer anmälas i flera lag. Så fort en av dessa personer representerat ett av lagen får denna inte representera något annat lag i samma tävling. Exempel: Om en klubb anmäler två lag så måste det tydligt definieras vilka som ska tävla i vilket lag. Om någon judoka ska vara anmäld i båda lagen så är det tillåtet, dock får högst 10 judoka per herrlag anmälas/ 8 per damlag Lag SM för Damer och Damer U21 tävlas i 4 viktklasser: 52, 57, 63 och +63 kg. Maximalt 8 deltagare får vara invägda i laget. Minst tre deltagare krävs för att få starta varje lagmatch Lägsta tillåtna grad vid Lag SM för Damer och Damer U21 är 4 kyu Lag SM för Herrar tävlas i 5 viktklasser: 66, 73, 81, 90 och + 90 kg. Lag SM för Herrar U21 tävlar i: 60, 66, 73, 81, +81 kg Maximalt 10 deltagare får vara invägda i laget. Minst fyra deltagare krävs för att få starta varje lagmatch Lägsta tillåtna grad vid Lag SM för Herrar och Herrar U21 är 3 kyu Viktklassordningen lottas innan tävlingsstart. Sekretariatet ansvarar för detta och det ska annonseras i högtalarna. (Ex: vid startviktklass 81 kg blir matchordningen 81, 90, +90, 66 och 73 kg.) Lottningen ska ske innan det att lagledarna lämnar in sin slutgiltiga laguppställning till sekretariatet, och senast 20 min innan tävlingsstart.

36 23.12 Judoka får tävla i egen eller tyngre viktklass. Det är tillåtet att gå tillbaka till lättare viktklass i nästa lagmatch förutsatt att den tävlande klarat vikten för den aktuella klassen vid invägningen. Invägningslistan med exakt vikt för varje person i varje lag ska finnas i sekretariatet Slutlig laguppställning ska lämnas till sekretariatet på bilaga Lagtävling i slutna kuvert senast 15 minuter före varje lagmatch. Kuverten får öppnas då båda lagen för den aktuella matchen lämnat in laguppställning Avsiktlig fusen gachi (utebliven inställelse) strategi får inte tillämpas. Lag som inte kommer till start i en lagmatch stryks ur tävlingen För att avgöra vilket av lagen som vinner matchen gäller: Flest vunna individuella matcher ger vinst. Vid lika antal vunna matcher avgör summan av vinstpoängen i de individuella matcherna. Om även vinstpoängen är lika lottar man en av matcherna som då får gå om, och resultatet av den matchen blir avgörande. Kommentar: Observera att alla individuella matcher måste avgöras. Hiki wake är därmed avskaffat Vid tävling i poolsystem sker rangordningen enligt följande: I första hand avgör antal vunna lagmatcher. I andra hand avgör antal individuella matchvinster i de vunna lagmatcherna I tredje hand avgör summan av de individuella matchpoängen, från samtliga individuella matcher. I fjärde hand avgör inbördes möte. Övriga lagtävlingar Vid Sverigecupen används följande viktklasser: H 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg. D: 48, 52, 57, 63, +63 Vid RM används följande viktklasser. P: 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 F: 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 RM tävlas med U15 regler. Regler för veteranlagtävlingar Lagtävlingar för veteraner tävlas i 10 årsintervaller. Det är upp till arrangören att besluta om lämpligt 10 årsintervall, t.ex. M1/M2, M3/M4 osv. Arrangören beslutar om krav för deltagande gällande mix av klubbar etc. Herrar tävlar lämpligtvis i 66kg, 73kg, 81kg, 90kg,+90kg. Matchtid 3min Damer tävlar lämpligtvis i 57kg, 63kg, +63kg. Matchtid 3min Judoka tillhörande en äldre kategori får tävla i en yngre kategori i lagtävling.

37 24 MIX LAGTÄVLING Detta kapitel berör reglerna vid tävlingar för mix lag. Med MIX LAG avses lag sammansatt av både tjejer/killar, damer/herrar Vid anmälan till tävlingar behöver enbart klubbnamn anges, inte individuella namn 24.2 Vid invägningen ska hela laget väga in samtidigt. Om en klubb har flera lag med ska samtliga lag väga in samtidigt. Exakt vikt ska noteras på invägningsprotokollet Det ska tydligt noteras vilka av de aktiva som tillhör respektive lag och klubb. Två (2) judoka får lånas in per lag. Det är inte tillåtet att byta lag under pågående tävling eller serie Har en klubb flera lag och något av lagen är seedat, så ska den bedömda styrkan av respektive lag följa lagordningen. Om lagledaren så väljer, kan klubb med två lag avstå seedning. Detta anges i samband med anmälan till tävlingen Kommentar: Detta är viktigt så att det blir rätt vid seedning. Lag 1 ska vara starkare än Lag 2 osv. Om det inte går att särskilja lagen så ska laget inte seedas Har en klubb flera lag får högst två personer anmälas i flera lag. Så fort en av dessa personer representerat ett av lagen får denna inte representera något annat lag i samma tävling. Exempel: Om en klubb anmäler två lag så måste det tydligt definieras vilka som ska tävla i vilket lag. Om någon judoka ska vara anmäld i båda lagen så är det tillåtet, dock får högst 10 judoka anmälas per lag Lägsta tillåtna grad vid mix lagtävling är 3 kyu Lägsta ålderskategori för att delta i mix lagtävling är U18. Matchtiden är 4 min Mix lag tävlas i 6 viktklasser: D 63 kg, D +63kg, H 66 kg, H 73 kg,h 81 kg och H +81 kg. Maximalt 10 deltagare får vara invägda i laget. Minst fyra deltagare krävs för att få starta varje lagmatch, minst en kvinna och tre herrar Viktklassordningen lottas innan tävlingsstart. Sekretariatet ansvarar för detta och det ska annonseras i högtalarna. (Ex: vid startviktklass H 81 kg blir matchordningen H 81, H+81, D 63, D+63, H 66 och H 73 kg.) Lottningen ska ske innan det att lagledarna lämnar in sin slutgiltiga laguppställning till sekretariatet, och senast 20 min innan tävlingsstart Judoka får tävla i egen eller tyngre viktklass. Det är tillåtet att gå tillbaka till lättare viktklass i nästa lagmatch förutsatt att den tävlande klarat vikten för den aktuella klassen vid invägningen. Invägningslistan med exakt vikt för varje person i varje lag ska finnas i

38 sekretariatet Slutlig laguppställning ska lämnas till sekretariatet på bilaga Lagtävling i slutna kuvert senast 15 minuter före varje lagmatch. Kuverten får öppnas då båda lagen för den aktuella matchen lämnat in laguppställning Avsiktlig fusen gachi (utebliven inställelse) strategi får inte tillämpas. Lag som inte kommer till start i en lagmatch stryks ur tävlingen För att avgöra vilket av lagen som vinner matchen gäller: * Flest vunna individuella matcher ger vinst. * Vid lika antal vunna matcher avgör summan av vinstpoängen i de individuella matcherna. * Om även vinstpoängen är lika lottar man en av matcherna som då får gå om, och resultatet av den matchen blir avgörande. Kommentar: Observera att alla individuella matcher måste avgöras. Hiki wake är därmed avskaffat Vid tävling i poolsystem sker rangordningen enligt följande: * I första hand avgör antal vunna lagmatcher. * I andra hand avgör antal individuella matchvinster i de vunna lagmatcherna * I tredje hand avgör summan av de individuella matchpoängen, från samtliga individuella matcher. * I fjärde hand avgör inbördes möte.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER KATA & KUMITE

TÄVLINGSBESTÄMMELSER KATA & KUMITE TÄVLINGSBESTÄMMELSER KATA & KUMITE Denna utgåva av tävlingsbestämmelserna i Svenska Karateförbundet är reviderad enligt styrelsemötesbeslut den 7 mars 2014 1. DEFINITION Tävling enligt av Svenska Karateförbundet

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén DOMARBESTÄMMELSER FÖR SVENSKA JUDOFÖRBUNDET (Justerade av Förbundsstyrelsen den 7 februari 2014 och gällande från den dagen) Kapitel 1 INLEDNING 1 Dessa bestämmelser

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

SVENSKA RODDFÖRBUNDET

SVENSKA RODDFÖRBUNDET SVENSKA RODDFÖRBUNDET inbjuder till ÖPPNA NORDISKA SENIOR- och JUNIORMÄSTERSKAP samt NORDIC OPEN REGATTAN/FARSTARODDEN på sjön Magelungen i Farsta lördagen 29 och söndagen 30 juni 2013 Arrangör Stockholms/Svealands

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014

Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014 Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014 Svenska Taekwondo Förbundet bjuder in alla föreningar tillhörande Svenska Taekwondoförbundet att delta i Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Kravspecifikation för SM

Kravspecifikation för SM Kravspecifikation för SM Bakgrund Efter SM 2012 bestämde styrelsen i Svenska Submission Wrestling Förbundet att sätta ihop en arbetsgrupp vars uppgift är att arbeta fram en kravspecifikation för framtida

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

LOMMA CUP. 10-11 Maj 2014. Nyhet Daedovästar. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. 10-11 Maj 2014. Nyhet Daedovästar. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade SEDAN 1984 LOMMA CUP 10-11 Maj 2014 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae med Combat MMA på

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April.

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April. VÄSTSVENSKA CUPEN 2014 Lindome Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Juniorer och Seniorer den 5 April 2014 i Aktiviteten i Mölndal TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: Att tillämpa den nya ordningen vid förbundsmötet 2013. 2 kap Förbundsmöte 6

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/06 den 12 augusti 2006 på Dalsjö. Mötet startade 13.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Barbro Carlsson, BC, Kent Andersson, KA,

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Svenska mästerskapen i karate 2014

Svenska mästerskapen i karate 2014 Svenska mästerskapen i karate 2014 Arrangör: Tävlingshall: Datum: Anmälan: Regler Registrering/invägning: Tävlingsstart: Sundsvalls Sportkarate Sundsvalls Sporthall, Universitetsallén 11, 852 34 Sundsvall

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

TALENT OPEN 2014. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj.

TALENT OPEN 2014. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj. TALENT OPEN 2014 Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj. Vi slog alla rekord förra året med över 300 tävlande. Vi tror att vi även i år kommer få ett stort antal tävlande

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Svensk Tennis Norr. TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009

Svensk Tennis Norr. TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009 TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 1.0 2008-11-16 Simon Elfving Första utkastet - - Simon Elfving 2008-11-27 TENNISNORR 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder.

Vad? Hur? Vem? När? Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder. Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder. Riktlinjer för lägsta nivå för försäkringsbehov för tränings försäkring. Förbundet Utbildade lottare och sekreterare även

Läs mer

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD 1 REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD Dessa regler har utarbetats av NKU:s Lydnadskommittè, bestående av representanter nominerade av DKK, FKK, NKK och SKK. Reglerna har fastställts vid NKU/AU möte

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6, med start kl 19.10 och avslutning kl 21.15 den 20 oktober 2000, Hotell Adriane, Stockholm. rev 001027.LÖ/DDJ Närvarande: Dick

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Regionmästerskap 13-14 år och Norrlandsmästerskap 15-17 år och ev. 19/senior är regionmästerskap och mästerskapstävlingar för aktuella åldrar inom Norrlandsregionen.

Läs mer

Tävlingskalender Trupp Region Uppsvenska 2013

Tävlingskalender Trupp Region Uppsvenska 2013 Tävlingskalender Trupp Region Uppsvenska 2013 1 Ver. 2 VT2013 Särskilda bestämmelser för truppverksamheten GF Uppsvenska Uppsvenskas tävlingsbestämmelser utgår från Sv.GF tävlingsbestämmelser med vissa

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson

Foto: Andreas Gustafsson Foto: Andreas Gustafsson Arrangörsreglemente Föreningstävlingar Uppsvenska December 2014 Innehållsförteckning 1. Ansökan och handlingar... 3 1.1 Ansökan och inbjudan... 3 1.2 Ekonomi... 3 1.3 Anmälan...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1 POLICY Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17 Sida 1 Inledning Detta är ett policydokument som ska hjälpa Västmanlands Innebandyförbund att utveckla sig till det bättre och kunna hjälpa

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+.

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+. VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+. Arrangör: Skövde PK, Skövde kommun och Svenska Bordtennisförbundet får härmed hälsa alla spelare och ledare välkomna till

Läs mer

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar Stockholm i mars 2015 Stockholms Judoförbunds vision Stockholms Judoförbund (StJF) är ett distriktsförbund i Sverige, anslutet till Svenska Judoförbundet (SJF). StJF är ett organ för anslutna judoklubbar

Läs mer

Domarrapport European Open 16-17 februari, Budapest

Domarrapport European Open 16-17 februari, Budapest Domarrapport European Open 16-17 februari, Budapest Ahoy! För 50:e året så arrangerades det en European Open (förut World Cup) i Budapest, Ungern. Ganska mäktigt att man har presterat detta i så många

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med:

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med: Stockholm 2015 INBJUDAN Arrangeras i samarbete med: SM-Tävlingar individuellt i åldersklasser Kvalspel: 3 april - 31 maj 2015 Finalspel: 5-7 juni 2015 Spelsätt I det individuella kvalet spelas 8 serier

Läs mer

Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007.

Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007. SM I STOCKHOLM 2007 Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007. Tävlingarna hålles i Eriksdalshallen på Södermalm mellan den 30 juni och

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 9, 2013 Datum och tid: Lördag 2013-09- 07, kl 15.00 18.30 i Lindesbergs Arena, Lindesberg. Måndag 2013-09- 09 kl 20.00 20.55, telefonmöte. Deltagare: Ordförande:

Läs mer

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund STADGAR Antagna vid konstituerande möte 19 september 1959, ändrade genom beslut vid årsmöte 2 februari 1974, årsmöte 23 februari

Läs mer

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang Checklista för tävlingsarrangemang Denna checklista skall vara ett stöd och en kom ihåg-lista vid arrangerandet av klättertävlingar. Checklistan ska underlätta för arrangören att få kontroll över vad som

Läs mer

TÄVLINGSREGLER (Beach wrestling BW ) Översätt och rev. av Djalal Kakavand (20141201)

TÄVLINGSREGLER (Beach wrestling BW ) Översätt och rev. av Djalal Kakavand (20141201) TÄVLINGSREGLER (Beach wrestling BW ) Översätt och rev. av Djalal Kakavand (20141201) FÖRSTA DELEN - ALLMÄNNA REGLER... 1- Verksamhetsförklaring och filosofi... 2- Mål... 3- Tillämpning av de regler och

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 11, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-10- 20, kl 19.00-21.08 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-06- 16, kl 19.00-20.45 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Christoffer Johansson. Inte bara EM-klass i judo utan nu även i grillning. Katakurs i Borås Sidan 4

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Christoffer Johansson. Inte bara EM-klass i judo utan nu även i grillning. Katakurs i Borås Sidan 4 SJF - Aktuellt Nr 6, 16 maj 2008 Redaktör: alf.tornberg@judo.se Christoffer Johansson. Inte bara EM-klass i judo utan nu även i grillning. Foto: Alf Tornberg Judofest i Frövi Sidan 2 och 3 Vill öka tävlandet

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Bowlingklubbarna i Strike & Co

Bowlingklubbarna i Strike & Co 2014 Bowlingklubbarna i Strike & Co SM-Tävlingar individuellt i åldersklasser Kvalspel: 20 april - 25 maj 2014 Finalspel: 31 maj - 1 juni 2014 Spelsätt: Deltagande: I det individuella kvalet spelas 8 serier

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2011 Distrikt. 7 8 maj 2011 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2011 Distrikt. 7 8 maj 2011 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med Skånes Simförbund INBJUDER till Vårsimiaden 2011 Distrikt 7 8 maj 2011 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen,

Läs mer

Göteborg Taekwon-Do Championships 2013

Göteborg Taekwon-Do Championships 2013 Göteborg Taekwon-Do Championships 2013 Tävlingsdatum: Tävlingslokal: 2013-10-12 Start: kl.10:00 Valhalla Sporthall, A-hallen (Intill Scandinavium) Arrangör: Göteborgs Taekwon-Do Klubb & Taekwon-Do Sweden

Läs mer

Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Svenska MMA Förbundet Stadgar Antagna vid årsmöte 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Göteborg Taekwon-Do Championships 2015

Göteborg Taekwon-Do Championships 2015 Tävlingsdatum: Tävlingslokal: Arrangör: 2015-10-17 Start: kl.10:00 Valhalla Sporthall, A-hallen (Intill Scandinavium) Göteborgs Taekwon-Do Klubb Officiell Inbjudan juli 2015 1. Tävlingsregler ITF tävlingsregler

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

2014-01-17. Värmdö Truppcup 2014 PM 1. Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014. Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång.

2014-01-17. Värmdö Truppcup 2014 PM 1. Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014. Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång. Värmdö Truppcup 2014 PM 1 Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014 Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång. Välkommen till Värmdö Truppcup 2014 Värmdö truppcup genomförs i år för första

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 1 2 Matchtillstånd... 1 3 Deltagande i landskamper m.m.... 2 4 UEFA-tävlingar... 2

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

Antidoping information

Antidoping information Antidoping information Dopingens "3 punkter" Doping är förbjudet inom all idrott. Argumenten bakom det kan sammanfattas i tre punkter: FUSK En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur.

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt. 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt. 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen, 6 banor, 25

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd antagen vid årsmötet 2010 Innehåll Etiknämndens arbetsordning... 2 1 Syfte och struktur... 2 A) Syfte... 2 B) Struktur... 2 C) Beslut... 2 2 Sekretess... 3 3 Kommunikation...

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-09- 13, kl 9.10 13.00 På Lindesberg Arena, Lindesberg Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina

Läs mer