Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén"

Transkript

1 Svenska Judoförbundet Rikstävlingskommittén TB Fastställd av FS: Gäller från:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRKORTNINGAR 2 FÖRORD 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DISPANSREGLER 4 SANKTIONERING, FÖRDELNING OCH GODKÄNNANDE AV TÄVLINGSARRANGEMANG 5 ANSVARSFÖRDELNING OCH ÖVERINSEENDE AV TÄVLINGS ARRANGEMANG 6 REKLAM m.m. 7 ARRANGÖRS SKYLDIGHET OCH ANSVAR 8 EKONOMISKA BESTÄMMELSER 9 TÄVLINGSOMRÅDET 10 BESTÄMMELSER FÖR RÄTT ATT DELTAGA I JUDOTÄVLINGAR 11 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 12 TÄVLANDES SKYLDIGHET OCH ANSVAR 13 COACH/TRÄNARE/LAGLEDARES UPPFÖRANDE 14 PROTESTER 15 REGLER FÖR LOTTNING OCH SEEDNING 16 REGLER FÖR INVÄGNING 17 GODKÄNDA TÄVLINGSSYSTEM / GOLDEN SCORE 18 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 19 INDELNING AV TÄVLANDE 20 PRISER 21 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BARNTÄVLINGAR 22 BESTÄMMELSER FÖR TÄVLING FÖR BARN UNDER 11 ÅR 23 LAGTÄVLING 24 MIX LAGTÄVLING Bilagor 1) SJF Sanktionerade tävlingar 2) SJF Högsta avgifter 3) Sortering översikt av tävlingskategorier 4) SJF Blankett för klubbövergång 5) Matchprotokoll 6) Tävlingsrapport

3 1 FÖRKORTNINGAR IJF Internationella Judoförbundet EJU Europeiska Judounionen RF Riksidrottsförbundet RIN Riksidrottsnämnden SJF Svenska Judoförbundet FS Förbundsstyrelsen JDF Judodistriktsförbund Kommittéer RHK LLK RDK RGK RTK RVK RMK RIK RKK RIG NIU Tävlingar OS VM EM NM SM DM SWOP J SWOP SvJC Handikappskommittén Landslagskommittén Riksdomarkommittén Riksgraderingskommittén Rikstävlingskommittén Riksveterankommittén Riksmediekommittén Riksinstruktörskommittén Rikskatakommittén Riksidrottsgymnasiet Nationell Idrottsutbildning Olympiska Spel Världsmästerskap Europamästerskap Nordiska Mästerskap Svenska Mästerskap Distriktsmästerskap Swedish Judo Open Junior Swedish Judo Open Svenska JudoCupen

4 2 FÖRORD 2.1 Nedanstående handlingar reglerar allt som rör judotävlingar i Sverige och svensk tävlingsrepresentation utomlands: IJF:s tävlingsregler för Shiah (handläggs av RDK). SJF:s tävlingsbestämmelser, TB, (handläggs av RTK, avser detta dokument). Tävlingsregler för funktionshindrade (handläggs av RHK). Tävlingsregler för Kata (handläggs av RKK). Graderingsbestämmelser (handläggs av RGK). 2.2 Uppkomna frågor, som inte täcks av ovanstående handlingar eller av SJF:s stadgar, föreläggs berörd kommitté för handläggning. 2.3 Dessa tävlingsbestämmelser gäller vid alla tävlingar i judo arrangerade av SJF eller till SJF anslutna klubbar eller distrikt. Undantaget är katatävlingar (handläggs av RKK) samt tävlingar för funktionshindrade (handläggs av RHK). Mindre avvikelser från dessa tävlingsbestämmelser kan godkännas vid icke sanktionerade tävlingar, dock ska de alltid vara godkända av RTK innan publicering av inbjudan. 2.4 Dessa tävlingsbestämmelser fastställs årligen. Om justering görs under innevarande år, måste ändringen ske minst en månad innan den träder i kraft. 2.5 RTK är beslutsmässigt med en (1) ledamot, i första hand RTK:s ordförande, om inte annat särskilt anges i dessa bestämmelser.

5 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DISPENSREGLER 3.1 Med judotävling avses i dessa bestämmelser av RTK godkänd tävling mellan individer eller lag, ovanför klubbtävlingsnivå. Katatävlingar, tävlingar för funktionshindrade och tekniktävlingar är undantagna. 3.2 Med sanktionerad tävling avses, av RTK sanktionerad, tävling som berättigar till graderingspoäng och rankingpoäng. 3.3 Klubbtävling innebär att egen klubb med högst två andra inbjudna klubbar deltar. 3.4 Tävlingsarrangör och tävlingsdag, såvitt avser tävlingar över distriktsnivå, ska vara godkända av RTK och finnas införda i SJF:s tävlingskalendarium. 3.5 DM tävlingar ansvarar respektive distrikt för och ska hållas årligen för U21 och Senior. 3.6 Tävling ska dömas av domare enligt följande: Vid SM tävlingar och internationella tävlingar i Sverige ska antalet domare per matta uppgå till sex (6) stycken jämte en (1) supervisor med tillgång till RDK:s CARE system. Vid övriga tävlingar nomineras domare i erforderligt antal, som huvudregel fem (5) domare per matta jämte en (1) supervisor per tävling. 3.7 Graderingspoäng erhålls från gradering till 1 kyu, se SJF:s dangraderingsbestämmelser. 3.8 Graderingspoäng erhålls vid följande tävlingar: Internationella tävlingar över klubbnivå i och utom Sverige, SM, DM samt övriga sanktionerade tävlingar. Se bilaga för sanktionerade tävlingar. 3.9 Rankingpoäng erhålls vid sanktionerade tävlingar samt vissa internationella. Se bilaga för rankingsystem Önskar tävlingsarrangör erhålla dispens ska denna sökas skriftligt hos RTK, senast två (2) månader innan tävlingen. RTK meddelar beslut skriftligt inom 14 dagar. RTK måste behandla ansökan innan inbjudan kan publiceras Önskar klubb erhålla dispens för tävlande ska denna sökas skriftligt hos RTK, senast fyra (4) veckor innan tävlingen. RTK meddelar beslut skriftligt senast två (2) veckor före tävlingen Tävlingsarrangör bör sätta sista dag för anmälan till tävling till åtta (8) dagar före utsatt tävlingsdag Alla zoncuper och motsvarande tävlingar ska genomföras med samma typ av återkval och matchprotokoll, matchtider, vikt och åldersklasser samt krav på lägsta gradering.

6 3.14 RTK:s beslut kan överklagas till FS.

7 4 SANKTIONERING, FÖRDELNING OCH GODKÄNNANDE AV TÄVLINGSARRANGEMANG 4.1 Sanktionerad tävling är tävling över distriktsnivå som är godkänd av RTK. 4.2 För sanktionering krävs att arrangören har en licensierad tävlingsledare och licensierade tävlingsfunktionärer. 4.3 Vid sanktionerade tävlingar ska någon av kategorierna U15, U18, U21, U23, Senior, Veteran finnas med. 4.4 All tävlingsverksamhet över distriktsnivå handläggs av RTK. RTK beslutar om när under året de olika sanktionerade tävlingarna ska ligga. Tävlingsarrangemang över distriktsnivå söks hos RTK. 4.5 RTK ansvarar för att hålla kalendarium väl uppdaterat och sträva efter att med god framförhållning säkra arrangörer för nationella och till Sverige förlagda internationella tävlingar. 4.6 Sanktionerad tävling får inte flyttas till annat datum utan RTK:s godkännande. 4.7 RTK ska svara för att fördelning av tävlingar sker med så stor spridning som möjligt inom landet. Klubb eller distriktsförbund som söker arrangemang ska ha erforderlig erfarenhet av arrangemang av sökt slag. 4.8 RTK ska tidsmässigt samordna tävlingar över distriktsnivå så att de på bästa sätt möjliggör för RDK att planera domarnas fördelning. 4.9 Anmärkning mot RTK:s handläggning, såvitt avser fördelning av tävlingar, ställs till FS Vid arrangemang på riksnivå (U18, U21, U23, Senior, Veteran och Lag SM) och vid internationella tävlingar i Sverige (SWOP, J SWOP) ska särskilt tävlingsavtal upprättas mellan arrangören och SJF om FS begär detta Tävlingar inom Sverige ska planeras så att krockar undviks. Inga tävlingar får arrangeras samtidigt som ett mästerskap (U18, U21, U23, Senior, Veteran och Lag SM) eller en större tävling (BudoNord Cup, SWOP eller J SWOP) arrangeras på annat håll i landet. För mindre tävlingar gäller att ingen annan tävling samtidigt får arrangeras inom zonen.

8 5 ANSVARSFÖRDELNING OCH ÖVERINSEENDE AV TÄVLINGS ARRANGEMANG 5.1 För tilldelad tävling ansvarar utsedd arrangör även ekonomiskt, såvida inte annat överenskommits med FS. 5.2 För tävlingens genomförande ansvarar av arrangör utsedd licensierad tävlingsledare. 5.3 Överinseende över tävling har i följande ordning: Av RTK utsedd Tävlingssupervisor (TS) RTK ledamot (om TS saknas) Tävlingens huvuddomare 5.4 Person med överinseende har rätt att ingripa om gällande bestämmelser inte följs eller om arrangemanget genomförs till förfång för tävlande eller publik. 5.5 Anmärkningar och/eller klagomål ska framföras till tävlingsledaren. För protester, se kapitel Om tävlingsledaren vägrar att vidtaga rättelse bör den klagande vända sig till person med överinseende enligt Vid allvarlig överträdelse mot tävlingsbestämmelserna ska skriftlig rapport lämnas av person med överinseende till RTK för vidarebefordran till FS. 5.8 Av RTK utsedd TS ska närvara vid internationella tävlingar i Sverige och SM tävlingar.

9 6 REKLAM m.m. 6.1 SJF innehar samtliga reklam samt radio och TV rättigheter vid internationella tävlingar i Sverige, SM tävlingar och övriga tävlingar på riksnivå. Om SJF för förbundssponsorers räkning önskar placera reklamskyltar eller dylikt material vid tävlingar av ovanstående slag ska FS träffa avtal med tävlingsarrangör ifråga senast två (2) månader före aktuell tävling. I annat fall disponerar tävlingsarrangören samtliga reklamrättigheter. 6.2 Vid tävlingar i Sverige gäller IJF:s regler för reklam på dräkten. All otillåten reklam ska tas bort på begäran av domare eller funktionär. 6.3 Följande tillägg av reglerna gäller vid rikstävlingar i Sverige: Klubbmärke är tillåtet längst ned på jackans framsida. Svensk flagga på bröstet får endast bäras av landslaget. Reklammärken ska vara utförda i kraftigt bomullstyg och vara väl fästa på dräkten. 6.4 Reklammärken som inte är väl fästa eller av icke godtagbart material ska på begäran av domare eller tävlingsledare avlägsnas. 6.5 Tävlingsarrangör har rätt att anbringa reklam, på av IJF avsett område på jackans ryggsida. 6.6 Ansökningar om dispens från dessa regler görs till RTK. Dispens kan endast ges till rikstävlingar i Sverige. För dispensregler gäller att denna ska sökas senast fyra (4) veckor innan tävling och svar meddelas inom 14 dagar.

10 7 ARRANGÖRS SKYLDIGHET OCH ANSVAR 7.1 Arrangör ska söka tävlingsarrangemang senast tre (3) månader före genomförandet. 7.2 Tävlingsledaren ska ansvara för att tävlingen utlyses, förbereds och genomförs i enlighet med dessa bestämmelser. 7.3 Tävlingsledaren är skyldig att meddela, senast tre (3) dagar före invägning, berörd(a) lagledare och coacher om viktklass, där någon är anmäld, utgår eller sammanslås med annan viktklass. Om möjlighet finns, bör startlistor publiceras på arrangörens hemsida. 7.4 Vid tävlingsarrangemang ska följande särskilt iakttagas: Angivna tider ska följas Lagledare och tävlande ska informeras om tidsförskjutningar Åtgärder ska vidtagas för att, så vitt möjligt är, förhindra skador på tävlande, funktionärer och publik Sjukvårdsutbildad personal (minst 2 till antalet) ska vara närvarande under hela tävlingen Det valda tävlingssystemet ska ge de tävlande största möjliga sportsliga rättvisa inom givna tidsramar Radio, TV och övrig press bör informeras före och efter tävlingarna på bästa möjliga sätt så att kunskap och information sprids till allmänheten 7.5 Efter alla tävlingar ska RTK:s Tävlingsrapport fyllas i och skickas in omgående. 7.6 Resultat från sanktionerade tävlingar ska tillsändas RTK omedelbart efter att tävlingen är avslutad. (Önskvärt är att resultat skickas som.pdf till 7.7 Efter SM tävlingar ska kopia av tävlingsprotokollen insändas till SJF:s kansli inom två (2) dagar. 7.8 Efter rankinggrundande tävling ska kopia av tävlingsprotokollen tillsändas RTK senast en (1) dag efter avslutat arrangemang. (Önskvärt är att dessa skickas som.pdf till 7.9 Vid SM tävlingar ska startlistor finnas publicerade på arrangörens officiella hemsida senast fem (5) dagar innan tävlingen. Resultat ska publiceras samma dag som tävlingen ägt rum Vid tävling där SJF är ekonomiskt delansvarig åligger det tävlingsarrangören att väl tillvarata SJF:s intressen så att given ekonomisk ram hålles I tävlingar där reglerna inte uttryckligen säger annorlunda bör medaljer utdelas till pristagarna: Ett guld, ett silver och två brons I pooltävling med 3 5 deltagare utdelas endast en bronsmedalj. Se även kap. 20 angående medaljer.

11 7.12 I samband med att arrangören tilldelats sanktionerad tävling, dock senast två (2) månader före tävlingen, ska arrangören meddela domaransvarig, RDK, för kallande av domare.

12 8 EKONOMISKA BESTÄMMELSER 8.1 FS ska årligen fastställa högsta tillåtna anmälningsavgift för olika typer av tävlingar att gälla per den 1 januari nästföljande år. Se bilaga SJF högsta anmälningsavgift. Om inget annat meddelas gäller föregående års avgifter tills vidare. 8.2 Utgår viktklass och den tävlande inte kan erbjudas lämplig tävlingsmöjlighet (t. ex. närmast högre viktklass eller kategori) eller om den tävlande inte vill ställa upp i den högre viktklassen ska återbetalning av anmälningsavgiften ske. 8.3 Arrangör har rätt att ta ut dubbel anmälningsavgift vid efteranmälan om sista anmälningsdag till tävling är satt till högst åtta (8) dagar före tävlingsdag enligt punkt Den tävlandes klubb ansvarar för att betala startavgiften före sista dag som föreskrivs i inbjudan till tävlingen. Om klubben inte betalat i tid har arrangören rätt att ta ut 50 % extra i startavgift. Om dessa avgifter (anmälningsavgift + ev. extra avgift) inte är arrangören tillhanda senast i samband med invägningen kan arrangören neka den tävlande att deltaga i tävlingen. 8.5 På SM, SM för U21 och SM för U23 och internationella tävlingar i Sverige har den tävlande ingen rätt att byta viktklass. Den tävlande stryks ur tävlingen och kan inte kräva startavgiften tillbaka. Om tävlingsledaren tillåter kan viktklassbyte ske. Se 15.6

13 9 TÄVLINGSOMRÅDET 9.1 Vid mästerskapstävlingar, landskamper och internationella seniortävlingar ska matchområdet vara 8m x 8m med minst 4m säkerhetsområde. Mellan två matchområden ska det vara minst 4m. 9.2 Vid rikstävlingar, zoncuptävlingar, DM, m.m. ska matchområdet vara minst 7m x 7m, med minst 3m säkerhetsområde. Mellan två matchområden ska det vara minst 4m. 9.3 Vid barn och ungdomstävlingar (upp till U13), ska matchområdet vara minst 5m x 5m med minst 3m säkerhetsområde. Vid de tyngre viktklasserna bör matchområdet vara större än 6m x 6m. 9.4 Matchområdet ska vara enfärgat. För detaljerad information se bilaga 3 Sortering

14 10 BESTÄMMELSER FÖR RÄTT ATT DELTAGA I JUDOTÄVLINGAR 10.1 I judotävling, anordnad av SJF eller organisationer anslutna till SJF, får endast medlemmar i SJF anslutna klubbar samt medlemmar av utländska klubbar tillhörande organisation ansluten till IJF deltaga Klubben måste senast på tävlingsdagen fullgjort sina av FS fastställda skyldigheter mot SJF och SDF annars får klubbens medlemmar inte delta på tävlingar Anmälan till judotävling ska innehålla den tävlandes namn, födelseår, klubbtillhörighet, kategori, viktklass, lagledares namn, adress, telefonnummer, e postadress, samt uppgift om den tävlande studerar vid RIG Anmälan och fastställd anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast den dag som angetts i tävlingsinbjudan för att den tävlande ska ha rätt att deltaga i judotävlingen Giltig ID handling eller Judopass ska uppvisas vid invägning för tävlande För utländsk deltagare gäller att motsvarande dokument från respektive förbund eller ID handling ska uppvisas vid invägning Judoka får i individuell tävling endast anmälas i en viktklass samt eventuell öppen klass Om arrangören tillåter får judoka ställa upp i fler kategorier under samma tävlingsdag. Dispens ska ha sökts enligt bestämmelse I fall då det saknas personer i en ålderkategori kan en dispens lämnas under tävlingsdagen av tävlingsledare, detta ska dock nedtecknas och skickas in tillsammans med tävlingsrapporten. Detta tillämpas INTE på mästerskapstävlingar Judoka som är diskvalificerad eller avstängd av SJF får inte deltaga i tävlingar under tiden för avstängningen eller diskvalifikationen Judoka som bytt klubb får inte deltaga i tävling för sin nya klubb under den övergångstid som stadgas i kapitel 11 (halvårsskiften) Judoka som uteslutits ur en klubb har rätt att omedelbart erhålla godkänt medlemskap i annan klubb. För deltagande i tävling för den nya klubben gäller kapitel Medlem av klubb ansluten till SJF får inte utan tillstånd av FS deltaga i judotävling anordnad av organisation utanför förbundet. Undantag utgör dock tävlingar anordnade av militär, polis eller skolmyndigheter Vid deltagande i tävlingar utanför Sverige där den tävlande tävlar för sin klubb har judoka rätt att deltaga efter godkännande av egna klubben. Vid tävlingar där den tävlande representerar landslaget får endast FS/landslagkommittén ta ut och anmäla judoka.

15 10.14 Inom Sverige äger judoka rätten att ställa upp i de tävlingar den egna klubben godkänner deltagande i Observera att det är klubben och inte den aktive själv som anmäler till alla tävlingar.

16 11 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 11.1 Det är möjligt att vara medlem i flera klubbar samtidigt, men den tävlande kan bara tävla för en klubb inom respektive kalenderhalvår. Med övergång menas nedan byte av judoklubb som medlemmen ska tävla för (representera) När medlem önskar byta representationsklubb ska moderklubbens skriftliga tillstånd till övergången omedelbart inhämtas av den nya klubben. Övergången kan tidigast träda i kraft sedan ett sådant skriftligt tillstånd kommit SJF:s kansli tillhanda. (SJF:s blankett för klubbövergång ska användas). Deltagande i individuell tävling för den nya klubben kan ske genast om övergången skriftligen godkänts av den gamla klubben, se kapitel Vägrar moderklubben att ge detta tillstånd träder övergången i kraft nästa halvårsskifte (1 juli och 1 januari) När övergången trätt i kraft ska den gamla klubben omedelbart tillställa den nya klubben uppgifter om graderingar och annat av vikt beträffande medlemmen ifråga För att den nya medlemmen ska få deltaga i lagtävling för den nya klubben under det nästkommande halvåret, ska övergången till den nya klubben vara genomförd före den 1 januari respektive den 1 juli Återgång till moderklubben kan inte ske förrän sex månader har förflutit från närmast föregående halvårsskifte. Exempel: Sker övergång den 1 augusti får den nya medlemmen inte tävla för den nya klubben förrän den 1 januari året därpå så länge inte klubbarna är överens. För deltagande i lagtävling (t.ex. Lag SM) får en judoka inte ha representerat en annan judoklubb under samma kalenderhalvår som lagtävlingen. Att representera innebär att judoka varit inskriven i anmälningslistan/resultatlistan för en viss klubb.

17 12 TÄVLANDES SKYLDIGHET OCH ANSVAR 12.1 Tävlande är skyldig att visa hänsyn mot tävlingens funktionärer, övriga deltagare och åskådare, samt vara uppmärksam på upprop inför kommande match Tävlande är skyldig att, så snart vederbörande uppropats inför kommande match, förbereda sig att vid nästa upprop gå upp på mattan. Om skyltsystem eller dataprogram används i sekretariatet ska ändå speakern ropa efter den deltagare som inte infunnit sig till match Efter tre upprop med en minuts mellanrum utan att tävlande infunnit sig på mattan döms fusen gachi (utebliven inställelse) Tävlande är skyldig att följa matchdomarens tecken och anvisningar Tävlande ska uppfylla de krav beträffande klädsel, hygien och dylikt som framgår av IJF:s tävlingsregler och/eller meddelats av tävlingsarrangör inför t.ex. invigning av tävling och prisutdelning Tävlande ska vid prisutdelning bära vit judogi och det egna bältet med rätt grad

18 13 COACH/TRÄNARE/LAGLEDARES UPPFÖRANDE 13.1 Coachen/tränaren/lagledaren (i fortsättningen endast coachen) är ansvarig för sin tävlandes uppträdande under hela tävlingen, så väl före som under och efter varje match, och ska sitta på den anvisade coachstolen under hela matchen samt lämna tävlingsområdet tillsammans med sin tävlande. Coachen är ansvarig för att den tävlande lämnar mattan omedelbart efter matchen Kläderregler som gäller vid tävling är: * Klubboverall får användas. * Det är alltid förbjudet för coachen att bära kortbyxor, ha bar överkropp, T shirt utan ärmar, mössa eller något annat som täcker huvudet, jeans och klädsel som saknar samband med idrottsutövning samt flip floptofflor. Coacher som inte följer dessa anvisningar har inte rätt att vistas på tävlingsområdet Coachen får inte lov att ge några råd eller anvisningar till den tävlande när själva matchen pågår, utan endast när det är avbrott (efter Mate eller Sonomama ) fram till det domaren annonserar Hajime igen. När matchen pågår ska coachen vara tyst. (Gäller mästerskapstävlingar) Följande är förbjudet uppträdande från coachens sida: Kommentarer eller kritik mot domarens bedömningar. Krav på att domaren ska ändra ett domslut. Gester mot domarna, funktionärerna eller publiken. Beröra, sparka på eller slå på reklamskyltar eller annan utrustning. Visa någon form av bristande respekt mot motståndaren, domarna, funktionärerna, motståndarens coach, sin egen tävlande eller någon annan närvarande. Den coach som inte följer dessa regler/anvisningar får först en tillsägelse, vid upprepat otillåtet beteende blir coachen avvisad från tävlingsområdet för resten av tävlingsdagen. Beslut om tillsägelse eller avvisning fattas av domarteamet, domarsupervisor, tävlingssupervisor, RTK eller tävlingsledaren.

19 14 PROTESTER 14.1 Lagledare, som anser att fel begåtts vid lottning, får innan tävlingen startat, inlämna protest till tävlingsledaren Fel som begås under tävling ska skyndsamt påpekas för tävlingsledaren eller person med överinseende, vilka har att besluta om eventuell åtgärd Protest ska inlämnas skriftligt enligt blankett för protest som ska tillhandahållas av tävlingsledaren, se bilaga Protest 14.4 Tävlingsledaren beslutar om bifall rättar till misstaget eller avslag av protest Avslagen protest kan av lagledare föras vidare till person med överinseende för prövning, (se 5.3) denne har högst beslutanderätt och beslut fattat efter prövning kan inte överklagas Om tävling eller del därav genomförts helt felaktigt och protest inlämnats till RTK kan tävlingen eller del därav av FS förklaras ogiltig. Vid SM eller DM krävs då ny tävling i berörd viktklass. Vid övriga tävlingar räknas inte tävlingsresultatet Om anmälan eller misstanke om allvarlig överträdelse föreligger ska den som gjort anmälan och övriga inblandade höras av tävlingsledaren. Framkommer härvid att överträdelse av tävlingsbestämmelserna har skett ska den tävlande som befunnits skyldig till överträdelsen uteslutas ur tävlingen. Funktionär, ledare eller supporter som gjort sig skyldig till allvarligt regelbrott beivras genom att vederbörande avvisas från tävlingshallen. Därutöver kan anmälan till bestraffning ske enligt RF:s stadgar.

20 15 REGLER FÖR LOTTNING OCH SEEDNING 15.1 Den grundläggande regeln för all lottning är att deltagare från samma land, zon, eller klubb fördelas med så stor spridning som möjligt TS ansvarar vid SM tävlingar och internationella tävlingar i Sverige för genomförandet av seedning/lottning. För detta ska nödvändig information och synpunkter inhämtas från LLK Landets indelning i distrikt och zoner: Norra Zon: Dalarnas JF, Norra Norrlands JF, Södra Norrlands JF, Upplands JF, Västmanlands JF Östra Zon: Stockholms JF, Södermanlands Östergötlands JF (SÖJF) Västra Zon: Bohuslän Dals JF, Göteborgs JF, Hallands JF, Värmland/Örebro JF, Västergötlands JF Södra Zon: Smålands JF, Skåne/Blekinges JF (Judo Syd) 15.4 RIG (inte NIU) betraktas som egen zon vid lottning av de tävlande vid zon och rikstävlingar, men inte vid SM och internationella tävlingar i Sverige Lottning görs enligt följande: Först lottas turordningen mellan olika länder. Därefter gäller för svenska klubbar: Först lottas turordningen mellan olika zoner, inom varje zon lottas därefter turordningen mellan klubbarna i respektive zon. För utländska klubbar gäller: Efter lottning av turordningen mellan olika länder lottas turordningen mellan klubbarna i respektive land. För studerande vid RIG gäller: De som anmälts som tävlande för RIG betraktas som tävlande från samma zon och ska i lottningen betraktas som tävlande från samma klubb (Frövi Judoklubb) men i resultatlistor mm anges deras respektive klubbtillhörighet. Vid uppenbar överrepresentation från RIG i en och samma viktklass ska "vanlig" lottning äga rum I tävlingar utan seedning förs därefter de tävlande, viktklassvis, in i protokollet på följande sätt: Först anmäld skrivs in på närmast lediga nummer, nästa på numret därefter, o s v. När alla deltagare från klubb nr 1 (enligt lottordningen) skrivits in på respektive plats, fortsätter man med klubb nr 2 o.s.v., enligt samma princip Vid lagtävlingar lottas klubbordningen och lagen placeras ut i protokollet efter lottningsordningen. Vid Lag SM ska seedning göras utifrån föregående års resultat (de 4 bästa seedas). Ingen hänsyn tas till zonindelning vid lottning av lag på Lag SM.

21 15.8 Om en klubb har flera lag ska dessa lottas efter varandra Om det efter strykningar har uppstått uppenbar snedfördelning mellan antalet tävlande i grupp A, B, C eller D ska överflyttning av lämpligt antal tävlande, med hänsyn till eventuell seedning och klubbtillhörighet ske. Därefter kontrolleras om de seedade har någon klubbkamrat i viktklassen. I så fall ska denne ha den första lediga platsen i den andra gruppen. Om den seedade har mer än en klubbkamrat, ska man hoppa över en ledig plats i den grupp som först får två deltagare från samma klubb Efter seedning skrivs övriga deltagare in på respektive plats i protokollet, enligt samma princip som för tävling utan seedning Den som är seedad först ska vara på samma sida i protokollet som den som är seedad fyra. Den som är seedad tvåa ska vara på samma sida i protokollet som den som är seedad trea.

22 16 REGLER FÖR INVÄGNING 16.1 För invägning ska användas rättvisande våg (kalibrerad/tarerad med minst en decimal, 0,1 kg) samt invägningsprotokoll Vid mästerskapstävlingar gäller IJF:s regler för invägning. Invägning ska ske dagen innan och stickkontroller kan utföras på tävlingsdagen. 5% övervikt på tävlingsdagen är tillåtet. Vid övriga tävlingar i Sverige tillämpas artikel 16.3 och Kvinnlig judoka i U18 och äldre får väga in naken eller iförd judobyxor, underkläder eller t shirt. Om kvinnlig invägningsfunktionär inte finns på plats (se 16.9) får kvinnlig judoka väga in iförd gymnastikdräkt eller liknande plagg och ha rätt till högst 3 hg övervikt Kvinnlig judoka i U9, U11, U13 och U15 väger in i judobyxor och t shirt. Kommentar: Den aktive måste klara vikten även med judobyxor och t shirt, utan något avdrag Manlig judoka i U18 och äldre får väga in naken eller iförd judobyxor, korta byxor eller kalsonger. Manlig judoka i U9, U11, U13 och U15 väger in i judobyxor. Kommentar: Den aktive måste klara vikten även med judobyxor och t shirt, utan något avdrag Tävlingsledaren ansvarar för: Att judoka uppvisar giltigt ID handling eller judopass. Vid internationella tävlingar ska den tävlande kunna uppvisa sitt vanliga pass eller nationellt ID kort. Att det tydligt markeras i protokollet vilka tävlande som klarat angiven viktgräns. Exakt vikt med en decimal ska noteras i invägningsprotokollet Judoka som vid angiven sluttid för invägningen inte klarat gällande viktgräns stryks ur tävlingen. Om tävlingsledaren finner det möjligt får den tävlande flyttas till annan viktklass. För detta kan arrangören ta ut ny startavgift. Se Tid för invägning bör vara 1 2 timmar och sluta senast 30 minuter före tävlingsstart. Kommentar: Invägningen kan ske vid mer än ett tillfälle under tävlingen, vilket ska ha meddelats i inbjudan. Olika kategorier, t ex ungdom och seniorer kan ha olika tävlingsstart och olika invägningstider Invägning ska ske i avskilt utrymme samt i skilda rum för kvinnlig respektive manlig judoka. Detta gäller U18, U21, U23, Senior, Veteran Invägningsfunktionärer får endast väga in judoka av samma kön i U18, U21, U23, Senior, Veteran.

23 16.10 TS eller licensierad domare ska finnas tillgänglig vid invägningen och se till att invägning sker enligt gällande regler. Observera att TS/domare inte ansvarar för själva invägningen, utan enbart är på plats för att tillse att gällande regler följs Om arrangören använder sig av systemet med endast ett försök på vågen måste den officiella vågen ha varit tillgänglig för de aktiva minst en timme före den officiella invägningen Vid mästerskapstävlingar ska bastu finnas tillgängligt i samband med invägning.

24 17 GODKÄNDA TÄVLINGSSYSTEM/ GOLDEN SCORE 17.1 Direkt återkval, där alla tävlande garanteras minst två matcher Protokoll enligt bilaga. Direkt återkval används vid alla rikstävlingar och zontävlingar 17.2 Dubbelt återkval, där en judoka måste förlorat mot en semifinalist för att få återkval Protokoll enligt bilaga. Dubbelt återkval används vid alla SM tävlingar och internationella tävlingar 17.3 Poolsystem. Enligt bilaga. Poolsegraren räknas fram enligt följande: Antal vunna matcher. Vid lika antal vunna matcher avgör poängen. Vid lika antal vunna matcher och poäng avgör inbördes möte. Vid fall där 3 tävlande har lika antal segrar och poäng, är förförandet enligt följande: De tävlandes invägningsvikt jämförs varvid den lättaste vinner, den näst lättaste blir tvåa och den tyngste blir trea. Om alla 3 har vägt in på exakt samma vikt så avgörs resultatet genom omvägning och medaljerna delas ut efter samma kriterier som nyss nämnt I pooltävling med 3 5 deltagare utses endast en bronsmedaljör. I pooltävling ska tävlande från samma klubb mötas först i första matchen Om judoka inte infinner sig till match och fusen gachi (utebliven inställelse) döms eller om judoka tilldelas direkt hansoku make (diskvalifikation), får denne inte längre deltaga i tävlingen. OBS! Skilj direkt hansoku make från enbart hansoku make. Det är enbart vid direkt hansoku make som 17.5 gäller. I pooltävling ska egna och motståndarens poäng strykas. Undantag gäller om uteblivande skett eller diskvalifikation utdömts i vederbörandes sista match. Vid direkt hansoku make som utdelats för förseelser som strider mot judons anda (inte bengrepp, dykning, etc) i en final, får den diskade inte sin silvermedalj eller RF tecken. Om en person blir direkt diskvalificerad i sin sista match i poolen, men ändå genom tidigare matchers resultat går vidare från poolen, går ändå denne vidare till semifinal där han/hon inte får ställa upp. Motståndaren går direkt vidare till final och den diskvalificerade får inte sin bronsmedalj. Om judoka blir direkt diskvalificerad i lagmatch får han/hon inte deltaga i fler lagmatcher den tävlingsdagen. Redan erhållna graderingspoäng ska tillgodoräknas.

25 17.6 Golden Score tillämpas i alla individuella matcher som slutar oavgjort vid full tid. Detta gäller även individuella matcher i lagtävlingar. Det finns ingen tidsbegränsning i Golden Score. Matchen fortsätter till den första poängen/bestraffningen utdelas. Undantag för U9 och U11 där Hantei tillämpas direkt efter avslutad ordinarie matchtid.

26 18 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 18.1 Av RF sanktionerade tävlingar där mästerskapstecken ska utdelas är: SM och DM för Herrar SM och DM för Herrar U21 SM och DM för Damer SM och DM för Damer U21 SM Öppen klass för Herrar och Damer SM i lag för Herrar och Damer SM i lag för Herrar och Damer U Av SJF, men nte av RF godkända mästerskapstävlingar (mästerskapstecken utdelas inte) är: SM för U23, herrar och damer SM för U18 (kadetter), pojkar och flickor DM för U18 (kadetter), pojkar och flickor Veteran SM 18.3 Kungörelse av SM tävlingar görs via inbjudan i SJF:s kalendarium på som är officiellt kungörelseorgan. Kungörelse av DM tävlingar görs via inbjudan inom JDF:et av arrangerande klubb eller distriktsstyrelse På SM gäller för utländska medborgare: Permanent bosatt (=folkbokförd) i Sverige sedan minst ett år, (personbevis ska visas upp vid invägning) samt Medlem av SJF ansluten klubb sedan minst nio månader. På DM gäller att den aktive måste vara medlem i, samt representera, en klubb tillhörande distriktet Individuella SM tävlas med dubbelt återkval. Lag SM tävlas i pool eller direkt återkval 18.6 Lägsta tillåtna grader vid individuella SM tävlingar är: SM för Herrar 2 kyu SM för Herrar U21 2 kyu SM för Damer 3 kyu SM för Damer U21 3 kyu 18.7 Lägsta tillåtna grader vid individuella DM tävlingar är: DM för Herrar 4 kyu DM för Herrar U21 4 kyu DM för Damer 4 kyu DM för Damer U21 4 kyu 18.8 Lägsta tillåtna grader vid av SJF, men inte av RF godkända mästerskapstävlingar (mästerskapstecken utdelas inte), inofficiella SM är:

27 SM för Herrar U23 2 kyu SM för Damer U23 3 kyu SM för Pojkar U18 (kadetter) 3 kyu SM för Flickor U18 (kadetter) 3 kyu Veteran SM 3 kyu Öppna SM för Herrar 2 kyu Öppna SM för Damer 3 kyu 18.9 Vid inofficiella SM tävlingar tillåts utländska medborgare att deltaga när de erhållit godkänt medlemskap i SJF ansluten förening Ansvaret för DM tävlingar åvilar respektive JDF Lägsta tillåtna grad vid Swedish Judo Open är enligt EJU:s bestämmelser Lägsta tillåtna grad vid Rikstävlingar är 4 kyu om inget annat anges i dessa regler. Lägsta tillåtna grad vid DM tävlingar är 4 kyu om inget annat anges i dessa regler. Lägsta tillåtna grad vid Zon cuperna eller annan likvärdig tävling är 4 kyu om inget annat anges i dessa regler. Lägre graderade hänvisas till tävlingar på annan nivå Herrar och damer ska bära blå respektive vit dräkt vid U21 SM, U23 SM, SM samt SM i Öppen klass Vid tävlingar enligt detta kapitel ska seedning ske.

28 19 INDELNING AV TÄVLANDE 19.1 ÅLDERSKLASSER Herrar är de som under tävlingsåret fyller 17 år eller mer Herrar U23 " år Herrar U21 (junior) " år Damer " 17 år eller mer Damer U23 " år Damer U21 (junior) " år Pojkar U18 (cadets) " år Flickor U18 (cadets) " år Pojkar U15 " år Flickor U15 " år Pojkar U13 " år Flickor U13 " år Pojkar U11 " 9 10 år Flickor U11 " 9 10 år Pojkar och Flickor (Mix) U9 " 7 8 år Med tävlingsår avses kalenderår. Vid SM för U21, SM för Lag U21 och vid internationella tävlingar i Sverige (ex J SWOP) gäller följande regler för nedre åldersgräns för junior. Då är åldrarna som följer: Herrar U21 " år Damer U21 " år Tävlande får dock inte dubblera ungdom och junior, om inte arrangören specifikt skriver så i inbjudan, t.ex. om de olika klasserna går olika tävlingsdagar, eller är uppdelade på för och eftermiddagspass (ex. junior lördag, ungdom söndag). Detta är för att underlätta för arrangören, men om de godkänner deltagande i fler kategorier än en under samma dag är det tillåtet. Regler för veterantävlingar: Krav för deltagande: Veteran är tävlande som under året fyller minst 30 år. Judoka som deltagit på tävling på minst Europacupnivå under de senaste två åren från aktuellt tävlingsdatum får inte deltaga i veterankategori Ålderskategorier F1/M1: 30 34år (De som under året fyller 30 34år) F2/M2: 35 39år F3/M3: 40 44år F4/M4: 45 49år F5/M5: 50 54år F6/M6: 55 59år För veteraner äldre än 60år skapas kategorier efter intresseanmälan till respektive tävling.

29 Vid tre eller färre tävlande i en viktklass kan tävlande flyttas till närmast ålderkategori uppåt, eller till närmast högre viktklass i samma ålderskategori. Vid all hopslagning av kategorier tillämpas grundprincipen 10år och 10kg, dvs alla tävlande i samma klass bör ha högst 10 års ålderskillnad och högst 10kg viktskillnad. Vid klubb / distrikts och zontävlingar för veteran kan klasser slås ihop redan innan tävlingen. Exempelvis kan M1/M2 vara en kategori, M3/M4 en kategori osv. Vid Veteran SM ska samtliga kategorier användas, men kategorierna kan slås ihop vid behov enligt 10/10 regeln VIKTKLASSER Vid lagtävlingar gäller endast övre viktgräns. Vid individuella tävlingar gäller både övre och undre viktgräns med följande uppdelning: Veteraner, Herrar 60, 66, 73, 81, 90, 100 och kg Veteraner, Damer 48, 52, 57, 63, 70, 78 och +78 kg Herrar, Herrar U23 och Herrar U21: 55 kg för Herrar U21. 60, 66, 73, 81, 90, 100 och kg. Herrar som under året fyller 17 år får tävla i klassen för herrar. Damer, Damer U23 och Damer U21: 44 kg för Damer U21. 48, 52, 57, 63, 70, 78 och +78 kg. Damer som under året fyller 17 år får tävla i klassen för damer. U18, Pojkar: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 och + 90 kg. U18, Flickor: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 och + 70 kg. U15, Pojkar: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66 och + 66 kg. U15, Flickor: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 och + 63 kg. U13, Pojkar: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50 och + 50 kg. U13 Flickor: 28, 32, 36, 40, 44, 48 och + 48 kg. U11, Pojkar och Flickor

30 I kategorin U11 så ska arrangören sträva efter att indela de aktiva efter vikt, se Förslag på viktklasser ifall fasta viktklasser används: U11, Pojkar: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, + 50 kg U11, Flickor 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48,+ 48 kg För U9 ska flytande viktklasser användas och de tävlande ska delas in i pooler om 3 eller 4. Samtliga deltagare får medalj, dvs den som kommer fyra får också en bronsmedalj. Se även bilaga Sortering MATCHTIDER Följande effektiva matchtider gäller: Veteraner 3 minuter + eventuell golden score Herrar och Herrar U23 5 minuter + eventuell golden score Damer och Damer U23 4 minuter + eventuell golden score Herrar och Damer U21 4 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U18 4 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U15 3 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U13 2 minuter + eventuell golden score Pojkar och Flickor U11 2 minuter, därefter Hantei Pojkar och Flickor U9 2 minuter, därefter Hantei Vid SM och internationella tävlingar i Sverige är vilotiden mellan individuella matcher motsvarande 2 matchtider (5 10 minuter) Vid övriga tävlingar gäller vila motsvarande en matchtid (2 5 minuter). Hänsyn till vilotid tas inte ifall en tävlande dubblerar i olika kategorier Arm och halslåstekniker är förbjudna för U9, U11, U13 och U15 tävling Viktklass med färre än tre (3) deltagare utgår ur tävlingen. Arrangören har möjligheten att låta de två kvarvarande tävlande köra en inofficiell viktklass (RF tecken utdelas då inte vid mästerskap) i bäst av tre matcher Om efter invägning endast två (2) tävlande återstår i en viktklass har dessa rätten att flyttas upp i närmast högre viktklass eller upp i närmast högre ålderskategori. För veterantävlingar gäller att den tävlande flyttas ned i närmast ålderskategori under. Tävlingsledaren är skyldig att informera berörda lagledare och coacher och gemensamt komma överens om sammanslagning av viktklasser. Om viktklass utgår och den aktive inte får möjlighet att tävla ska tävlingsarrangören återbetala startavgiften enligt Först uppropad judoka bär vit dräkt eller vitt matchbälte.

31 19.8 Används blå dräkt behövs inget extra matchbälte, i annat fall gäller: Förutom eget bälte ska rött eller vitt matchbälte bäras av den tävlande Tävlande i kategorierna U9, U11, U13 och U15 bär judodräkt och matchbälte.

32 20 PRISER 20.1 För att få medalj måste den tävlande vinna minst en match. Om den tävlande får en direkt hansoku make för en förseelse som strider mot judons anda i sin sista match ska denna inte tilldelas någon medalj eller RF tecken. Vid följande SM tävlingar ska SJFs Förbundsmedalj användas, storleken på medaljen följer nedan: Senior SM Stor Lag SM Liten U23 SM Stor U21 SM Stor U18 SM Liten Veteran SM Liten Öppna SM Stor 20.2 Vid SM och DM individuellt ska RF:s mästerskapstecken endast utdelas till varje viktklassegrare. Vid SM i lag utdelas ett stort mästerskapstecken till segrande lag och ett litet mästerskapstecken till varje lagmedlem (max 10 till herrlag och max 8 till damlag), samt ett litet mästerskapstecken till ansvarig coach. (max 1 coach per lag) 20.3 Mästerskapstecken rekvireras från av RF utsedd leverantör i god tid före tävlingsdag Vid Lag SM för Herrar delas vandringspriset Dick D Johanssons pokal ut till vinnande lag. Dessutom delas en vandringspokal från Budo Nord ut till vinnande lag Vid Lag SM för Damer delas en vandringspokal från Budo Nord ut till vinnande lag I U9 får samtliga deltagare medalj. Barnen delas in i grupper om 3 eller 4 och både trean och fyran får bronsmedaljer Det står arrangör fritt att utöver medaljer dela ut andra priser till de tävlande.

33 21 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BARNTÄVLINGAR Se även kapitel 22 Kategori U9, U11 och U Tävlingssystem Tävlingar genomförs med poolsystem (enligt 17.3), dock inte dubbelpooler, med maximalt fyra tävlande i varje pool. Vid ojämn fördelning av tävlande kan 3 alternativt 5 deltagare i en pool accepteras Viktklasser Ingen viktklassindelning bör göras i förväg. De tävlande anmäls med vikt och delas in i viktgrupper med löpande viktordning efter invägningen, så kallat flytande viktklasser. Förutom de officiella viktklasserna står det arrangören fritt att dela in i ytterligare grupper, t.ex. nybörjare och avancerade eller efter grad. Vill tävlingsarrangören använda fasta viktklasser så bör de rekommenderade viktklasserna användas. Se I U9 och U11 används inte bestraffningar vid första förseelsen. Om en av de aktiva gör en förbjuden handling som i vanliga fall ger en shido ska domaren stoppa matchen och klart och tydligt förklara vad som var fel och om samma förseelse upprepas används ordinarie bestraffningssystem. Om förseelsen är av sådan art att en direkt hansokumake måste utdelas ska mattdomaren efter matchen tydligt förklara för den aktive och dess coach varför hansoku make utdelats Speciella teknikbegränsningar gäller endast för kategori U9 och U11, se kapitel För kategorierna U9, U11 och U13 är det tillåtet att använda astmasprej mellan matcherna. Om astmasprej behöver användas under match räknas det dock som behandling och vederbörande förlorar därmed matchen.

34 22 BESTÄMMELSER FÖR TÄVLING FÖR BARN UNDER 11 ÅR Reglerna gäller kategorierna U9, U11, d v s barn under 11år Användandet av icke tillåten teknik Vid användandet av en icke tillåten teknik stoppar domaren matchen och informerar den tävlande enkelt och tydligt om det fel som begåtts. Domaren ska inte använda svåra ord som passivitet, skenattack m fl. Vid upprepat regelbrott av samma slag används ordinarie bestraffningssystem, men den tävlande ska varje gång muntligt enkelt och tydligt få veta vad han/hon gjort fel Icke tillåtna tekniker Följande tekniker är inte tillåtna att utföra och om dessa utförs så ska domaren agera enligt 22.1 Nackgrepp Tori får inte gå och hålla runt ukes nacke. Här tillämpas regeln om onormal greppning. Om Tori inte har gjort något kastförsök inom 3 5 sek från att greppet är etablerat ska domaren döma matte och agera enligt Om Tori gör ett kastförsök samtidigt som han greppar runt nacken ska det bedömas som giltig teknik och ska således poängbedömas. Knästående teknik Direkt attack på ex Ippon Seoi Nage där Tori kastar sig ned på ett eller båda knäna i syfte att kasta motståndaren är inte tillåtet. Sutemi waza Ma Sutemi waza är inte tillåtet. Ex tomoe nage, ura nage. Yoko Sutemi waza är tillåtet och ska poängbedömas. Ex tani otoshi. Katame waza Kesa gatame samt alla tekniker med kata gatamegrepp är inte tillåtna. Tori ska ges 3 5 sekunder att byta grepp innan matte döms. Osae komi räknas inte under den tiden som Tori håller Kesa gatame eller teknik med katagatamegrepp Förbjudna tekniker Följande tekniker bedöms som förbjudna tekniker och ska bestraffas med direkt hansokumake: Kansetzu waza Shime Waza Sankaku waza och alla vändningar med etablerat sankaku grepp.

35 23 LAGTÄVLING Detta kapitel berör reglerna vid de svenska sanktionerade lagtävlingarna, Lag SM för senior och junior, samt Sverigecupen och RM för distriktslag Vid anmälan till tävlingar behöver enbart klubbnamn anges, inte individuella namn 23.2 Vid invägningen ska hela laget väga in samtidigt. Om en klubb har flera lag med ska samtliga lag väga in samtidigt Exakt vikt ska noteras på invägningsprotokollet 23.4 Det ska tydligt noteras vilka av de aktiva som tillhör respektive lag Har en klubb flera lag och något av lagen är seedat, så ska den bedömda styrkan av respektive lag följa lagordningen. Om lagledaren så väljer, kan klubb med två lag avstå seedning. Detta anges i samband med anmälan till tävlingen Kommentar: Detta är viktigt så att det blir rätt vid seedning. Lag 1 ska vara starkare än Lag 2 osv. Om det inte går att särskilja lagen så ska laget inte seedas 23.6 Har en klubb flera lag får högst två personer anmälas i flera lag. Så fort en av dessa personer representerat ett av lagen får denna inte representera något annat lag i samma tävling. Exempel: Om en klubb anmäler två lag så måste det tydligt definieras vilka som ska tävla i vilket lag. Om någon judoka ska vara anmäld i båda lagen så är det tillåtet, dock får högst 10 judoka per herrlag anmälas/ 8 per damlag Lag SM för Damer och Damer U21 tävlas i 4 viktklasser: 52, 57, 63 och +63 kg. Maximalt 8 deltagare får vara invägda i laget. Minst tre deltagare krävs för att få starta varje lagmatch Lägsta tillåtna grad vid Lag SM för Damer och Damer U21 är 4 kyu Lag SM för Herrar tävlas i 5 viktklasser: 66, 73, 81, 90 och + 90 kg. Lag SM för Herrar U21 tävlar i: 60, 66, 73, 81, +81 kg Maximalt 10 deltagare får vara invägda i laget. Minst fyra deltagare krävs för att få starta varje lagmatch Lägsta tillåtna grad vid Lag SM för Herrar och Herrar U21 är 3 kyu Viktklassordningen lottas innan tävlingsstart. Sekretariatet ansvarar för detta och det ska annonseras i högtalarna. (Ex: vid startviktklass 81 kg blir matchordningen 81, 90, +90, 66 och 73 kg.) Lottningen ska ske innan det att lagledarna lämnar in sin slutgiltiga laguppställning till sekretariatet, och senast 20 min innan tävlingsstart.

36 23.12 Judoka får tävla i egen eller tyngre viktklass. Det är tillåtet att gå tillbaka till lättare viktklass i nästa lagmatch förutsatt att den tävlande klarat vikten för den aktuella klassen vid invägningen. Invägningslistan med exakt vikt för varje person i varje lag ska finnas i sekretariatet Slutlig laguppställning ska lämnas till sekretariatet på bilaga Lagtävling i slutna kuvert senast 15 minuter före varje lagmatch. Kuverten får öppnas då båda lagen för den aktuella matchen lämnat in laguppställning Avsiktlig fusen gachi (utebliven inställelse) strategi får inte tillämpas. Lag som inte kommer till start i en lagmatch stryks ur tävlingen För att avgöra vilket av lagen som vinner matchen gäller: Flest vunna individuella matcher ger vinst. Vid lika antal vunna matcher avgör summan av vinstpoängen i de individuella matcherna. Om även vinstpoängen är lika lottar man en av matcherna som då får gå om, och resultatet av den matchen blir avgörande. Kommentar: Observera att alla individuella matcher måste avgöras. Hiki wake är därmed avskaffat Vid tävling i poolsystem sker rangordningen enligt följande: I första hand avgör antal vunna lagmatcher. I andra hand avgör antal individuella matchvinster i de vunna lagmatcherna I tredje hand avgör summan av de individuella matchpoängen, från samtliga individuella matcher. I fjärde hand avgör inbördes möte. Övriga lagtävlingar Vid Sverigecupen används följande viktklasser: H 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg. D: 48, 52, 57, 63, +63 Vid RM används följande viktklasser. P: 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 F: 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 RM tävlas med U15 regler. Regler för veteranlagtävlingar Lagtävlingar för veteraner tävlas i 10 årsintervaller. Det är upp till arrangören att besluta om lämpligt 10 årsintervall, t.ex. M1/M2, M3/M4 osv. Arrangören beslutar om krav för deltagande gällande mix av klubbar etc. Herrar tävlar lämpligtvis i 66kg, 73kg, 81kg, 90kg,+90kg. Matchtid 3min Damer tävlar lämpligtvis i 57kg, 63kg, +63kg. Matchtid 3min Judoka tillhörande en äldre kategori får tävla i en yngre kategori i lagtävling.

37 24 MIX LAGTÄVLING Detta kapitel berör reglerna vid tävlingar för mix lag. Med MIX LAG avses lag sammansatt av både tjejer/killar, damer/herrar Vid anmälan till tävlingar behöver enbart klubbnamn anges, inte individuella namn 24.2 Vid invägningen ska hela laget väga in samtidigt. Om en klubb har flera lag med ska samtliga lag väga in samtidigt. Exakt vikt ska noteras på invägningsprotokollet Det ska tydligt noteras vilka av de aktiva som tillhör respektive lag och klubb. Två (2) judoka får lånas in per lag. Det är inte tillåtet att byta lag under pågående tävling eller serie Har en klubb flera lag och något av lagen är seedat, så ska den bedömda styrkan av respektive lag följa lagordningen. Om lagledaren så väljer, kan klubb med två lag avstå seedning. Detta anges i samband med anmälan till tävlingen Kommentar: Detta är viktigt så att det blir rätt vid seedning. Lag 1 ska vara starkare än Lag 2 osv. Om det inte går att särskilja lagen så ska laget inte seedas Har en klubb flera lag får högst två personer anmälas i flera lag. Så fort en av dessa personer representerat ett av lagen får denna inte representera något annat lag i samma tävling. Exempel: Om en klubb anmäler två lag så måste det tydligt definieras vilka som ska tävla i vilket lag. Om någon judoka ska vara anmäld i båda lagen så är det tillåtet, dock får högst 10 judoka anmälas per lag Lägsta tillåtna grad vid mix lagtävling är 3 kyu Lägsta ålderskategori för att delta i mix lagtävling är U18. Matchtiden är 4 min Mix lag tävlas i 6 viktklasser: D 63 kg, D +63kg, H 66 kg, H 73 kg,h 81 kg och H +81 kg. Maximalt 10 deltagare får vara invägda i laget. Minst fyra deltagare krävs för att få starta varje lagmatch, minst en kvinna och tre herrar Viktklassordningen lottas innan tävlingsstart. Sekretariatet ansvarar för detta och det ska annonseras i högtalarna. (Ex: vid startviktklass H 81 kg blir matchordningen H 81, H+81, D 63, D+63, H 66 och H 73 kg.) Lottningen ska ske innan det att lagledarna lämnar in sin slutgiltiga laguppställning till sekretariatet, och senast 20 min innan tävlingsstart Judoka får tävla i egen eller tyngre viktklass. Det är tillåtet att gå tillbaka till lättare viktklass i nästa lagmatch förutsatt att den tävlande klarat vikten för den aktuella klassen vid invägningen. Invägningslistan med exakt vikt för varje person i varje lag ska finnas i

38 sekretariatet Slutlig laguppställning ska lämnas till sekretariatet på bilaga Lagtävling i slutna kuvert senast 15 minuter före varje lagmatch. Kuverten får öppnas då båda lagen för den aktuella matchen lämnat in laguppställning Avsiktlig fusen gachi (utebliven inställelse) strategi får inte tillämpas. Lag som inte kommer till start i en lagmatch stryks ur tävlingen För att avgöra vilket av lagen som vinner matchen gäller: * Flest vunna individuella matcher ger vinst. * Vid lika antal vunna matcher avgör summan av vinstpoängen i de individuella matcherna. * Om även vinstpoängen är lika lottar man en av matcherna som då får gå om, och resultatet av den matchen blir avgörande. Kommentar: Observera att alla individuella matcher måste avgöras. Hiki wake är därmed avskaffat Vid tävling i poolsystem sker rangordningen enligt följande: * I första hand avgör antal vunna lagmatcher. * I andra hand avgör antal individuella matchvinster i de vunna lagmatcherna * I tredje hand avgör summan av de individuella matchpoängen, från samtliga individuella matcher. * I fjärde hand avgör inbördes möte.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER KATA & KUMITE

TÄVLINGSBESTÄMMELSER KATA & KUMITE TÄVLINGSBESTÄMMELSER KATA & KUMITE Denna utgåva av tävlingsbestämmelserna i Svenska Karateförbundet är reviderad enligt styrelsemötesbeslut den 7 mars 2014 1. DEFINITION Tävling enligt av Svenska Karateförbundet

Läs mer

T ävlings B estämmelser. för Shiai. Svenska Judoförbundet Tävlingsutskottet. Version: Fastställd av FS: Gäller från:

T ävlings B estämmelser. för Shiai. Svenska Judoförbundet Tävlingsutskottet. Version: Fastställd av FS: Gäller från: Svenska Judoförbundet Tävlingsutskottet T ävlings B estämmelser för Shiai Version: 2016.3 Fastställd av FS: 2016-10-22 Gäller från: 2016-11-22 För ändringar sedan senaste versionen, se sista sidan i TB

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2012-12-16 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att klargöra för arrangören, tävlande och domarna reglerna

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo

Tävlingsreglemente för SM i kendo Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kendosektion Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2006-04-17 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖRBUNDSTÄVLINGAR

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖRBUNDSTÄVLINGAR TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖRBUNDSTÄVLINGAR Denna utgåva av tävlingsbestämmelserna i Svenska Karateförbundet är reviderade enligt styrelsebeslut i december 2015. 1. DEFINITION Tävling enligt av Svenska Karateförbundet

Läs mer

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén

Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén Svenska Judoförbundet Riksdomarkommittén DOMARBESTÄMMELSER FÖR SVENSKA JUDOFÖRBUNDET (Justerade av Förbundsstyrelsen den 7 februari 2014 och gällande från den dagen) Kapitel 1 INLEDNING 1 Dessa bestämmelser

Läs mer

Kamp Kvalmatcherna i kampgrenen kommer att genomföras enligt poolsystem. Matchlängd är då 2 x 2 min.

Kamp Kvalmatcherna i kampgrenen kommer att genomföras enligt poolsystem. Matchlängd är då 2 x 2 min. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Jönköping Taekwon-Do ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Ljungby TKD ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

DIVISIONER OCH KLASSER DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ/RÖD. 9kup-1 till 9kup-2 8kup-1 till 7kup-2 6kup-1 till 5kup-2 4kup-1 till 1kup-2

DIVISIONER OCH KLASSER DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ/RÖD. 9kup-1 till 9kup-2 8kup-1 till 7kup-2 6kup-1 till 5kup-2 4kup-1 till 1kup-2 SWEDISH ITF OPEN 2015 Ljungby Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Yngre Miniorer, Miniorer, Kadetter,Yngre Juniorer, Juniorer och Seniorer den 15 november 2015 i Sunnerbohallen

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen 2017-02-09 Innehåll Kap. 1. Svenska Cupen... 3 1. Förutsättningar (150913)... 3 2. Anmälan (150913)... 3 3. Uteblivande (150913)... 3 4. Byte mellan klass, lag eller

Läs mer

S T E N U N G S U ND S J U D O K L U B B INB J U DE R T IL L V Ä S T S V E R I G E S S T Ö R S T A J U D O T Ä V L I N G F Ö R N Y B Ö R J A R E

S T E N U N G S U ND S J U D O K L U B B INB J U DE R T IL L V Ä S T S V E R I G E S S T Ö R S T A J U D O T Ä V L I N G F Ö R N Y B Ö R J A R E S T E N U N G S U ND S J U D O K L U B B INB J U DE R T IL L Vem? För barn, ungdom, juniorer, damer och herrar med gult, orange eller grönt bälte. När? Lördagen den 23 Mars 2013 Invägning 07.30-08.30,

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker)

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker) ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker) Innehåll 1. Allmänna tävlingsbestämmelser (alla grenar) 2. Förbundstävling eller officiell tävling 3. Nationell tävling 4. Internationell tävling

Läs mer

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 170321 Tävlingsform: Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Uppdaterad 2015-06-08 Innehållsförteckning Allmänna regler för arrangemang 3-5 Audiogrambestämmelser 6 Hörapparat/CI-bestämmelser

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

WTF-reglemente (gällande cadetter och minorer: STF:s regler, inga huvudträffar) utslagseliminering

WTF-reglemente (gällande cadetter och minorer: STF:s regler, inga huvudträffar) utslagseliminering 19 20 maj Arrangör: Medarrangör: Adress: Ansvarig: Team Toigye Panthers STF Svenska taekwondo förbundet Snapperupsgatan 9, Malmö Mario Glasnovic Mobil: +4670424 40 83 e-mail: info@toigye.com hemsida: www.ntc2012-malmo.se

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

Tävlingsregler för SM i iaido. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsregler för SM i iaido. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsregler för SM i iaido Senast reviderade 2012-12-16 Sammanfattning Svenska Kendoförbundets (SKF) tävlingsregler för SM i iaido är framtagna för att tydliggöra de ramar och regler som gäller för

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole 2017-02-08 Sida 1 Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Dessa regler kompletterar Svenska Biljardförbundets grengemensamma tävlingsbestämmelser. Där dessa två står i konflikt,

Läs mer

Tävlingsregler för SM i iaido. Senast reviderade 2014-12-01

Tävlingsregler för SM i iaido. Senast reviderade 2014-12-01 Tävlingsregler för SM i iaido Senast reviderade 2014-12-01 Sammanfattning Svenska Kendoförbundet (SKF) tävlingsregler för SM i iaido är framtagna för att tydliggöra de ramar och regler som gäller för svenska

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6)

BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6) BLÅ BOKEN KAPITEL H Sid 1(6) SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET Märkesbestämmelser Innehåll H 1 Bowlingmärket H 2 Elitmärke och Elitplakett H 3 Stipulationsnål - Stora Grabbars Märke H 4 Rekordplakett H 5 300-diplom

Läs mer

Tävlingsregler för SM i jodo. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsregler för SM i jodo. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsregler för SM i jodo Senast reviderade 2012-12-16 Sammanfattning Svenska Kendoförbundets (nedan benämnt Förbundet) tävlingsregler för SM i jodo är framtagna för att tydliggöra de ramar och regler

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Anmälan... 1 1.3. Tolkningsordning... 1 1.4. SM-spel... 1 1.5. Tävlingsstyrelse...

Läs mer

Gothenburg Open Angereds Arena 7 juni 2014 Kyeorugi och Poomsae

Gothenburg Open Angereds Arena 7 juni 2014 Kyeorugi och Poomsae Gothenburg Open Angereds Arena 7 juni 2014 Kyeorugi och Poomsae Välkommen! Arrangör: Hallasan Taekwondo IF Hamid Hajjari, Mobile: +46 (0)737 39 96 01 Hallasan.taekwondo@yahoo.com Dr. Kamuran Inci, Mobile:

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014

Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014 Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014 Svenska Taekwondo Förbundet bjuder in alla föreningar tillhörande Svenska Taekwondoförbundet att delta i Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen

Läs mer

KARATE SM Shobu Ippon Idrottshallen, Karlskrona 2015

KARATE SM Shobu Ippon Idrottshallen, Karlskrona 2015 KARATE SM Shobu Ippon Idrottshallen, Karlskrona 2015 TÄVLING Svenska Mästerskapen i Karate 2015 DATUM Lördagen den 17 oktober 2015 PLATS Karlskrona Idrottshall, Björkholmskajen 3, 371 36 Karlskrona TIDER

Läs mer

Representationsbestämmelser

Representationsbestämmelser Representationsbestämmelser 1. Giltighet 2. Allmänt 3. Representation 4. Licenser 5. Övergång till annan förening 6. Tävlingsformer 1 1. Giltighet 2016-01-01 Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska

Läs mer

TAPOUT TAEKWONDO CUP09

TAPOUT TAEKWONDO CUP09 TAPOUT TAEKWONDO CUP09 Härmed inbjuds alla Taekwondo klubbar tillhörande Svenska Taekwondo Förbundet (STF) och Norges Kampsport forbund att delta i Tapout Taekwondo Cup09 i både kamp och poomsae i Karlstad

Läs mer

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April.

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April. VÄSTSVENSKA CUPEN 2014 Lindome Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Juniorer och Seniorer den 5 April 2014 i Aktiviteten i Mölndal TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SVENSKA CUPEN 3/AMBASSADOR CUP

VÄLKOMNA TILL SVENSKA CUPEN 3/AMBASSADOR CUP VÄLKOMNA TILL SVENSKA CUPEN 3/AMBASSADOR CUP SE SVERIGES ELIT GÖRA UPP OM LANDSLAGSPLATSERNA I TRELLEBORG DEN 25 26 NOVEMBER 2017 OBS! Att det inte finns någon nybörjartävling för Kyorugi utan endast svenska

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole 2016-11-01 Sida 1 Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Dessa regler kompletterar Svenska Biljardförbundets grengemensamma tävlingsbestämmelser. Där dessa två står i konflikt,

Läs mer

I 2 INTERNATIONELLA FÖRBUND OCH ORGANISATIONER I 2.1 Internationella badmintonförbundet heter Badminton World Federation, BWF.

I 2 INTERNATIONELLA FÖRBUND OCH ORGANISATIONER I 2.1 Internationella badmintonförbundet heter Badminton World Federation, BWF. I 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF i detta dokument. Respektive distriktsförbund förkortas SDF. I 2 INTERNATIONELLA

Läs mer

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1.1 TÄVLINGAR 1.1.1 Ämnen som inte tas upp i denna regelsamling, hänvisas till UEMs regler för trial. 1.1.2 Den svenska versionen av de nordiska

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

SVENSKA RODDFÖRBUNDET

SVENSKA RODDFÖRBUNDET version 3 SVENSKA RODDFÖRBUNDET inbjuder till ÖPPNA NORDISKA MÄSTERSKAP för SENIOR och JUNIOR samt NORDIC OPEN REGATTAN/FARSTARODDEN på sjön Magelungen i Farsta lördagen 29 och söndagen 30 juni 2013 Arrangeras

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

C 3 REPRESENTATION C 3.1 För att få delta i badmintontävling/seriespel sanktionerad av SBF måste spelaren representera en badmintonförening.

C 3 REPRESENTATION C 3.1 För att få delta i badmintontävling/seriespel sanktionerad av SBF måste spelaren representera en badmintonförening. C 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF i detta dokument. Respektive distriktsförbund förkortas SDF. C 2 MEDLEMSKAP En spelare

Läs mer

Allmänna tävlingsbestämmelser

Allmänna tävlingsbestämmelser Allmänna tävlingsbestämmelser 1. Giltighet 2. Ändring av idrotters tävlingsregler 3. Åldersklasser 4. Tävlingsdräkt 5. Mästerskapstävlingar och mästerskapstecken 6. Rekord 7. Arrangörs åligganden 8. Inbjudan

Läs mer

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser Sida 1 av 6 Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser MÅLSÄTTNING Fisketävlingar utgör en viktig del i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds verksamhet. Förbundets målsättning med denna verksamhet är att

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

SVENSKA RODDFÖRBUNDET

SVENSKA RODDFÖRBUNDET SVENSKA RODDFÖRBUNDET inbjuder till ÖPPNA NORDISKA SENIOR- och JUNIORMÄSTERSKAP samt NORDIC OPEN REGATTAN/FARSTARODDEN på sjön Magelungen i Farsta lördagen 29 och söndagen 30 juni 2013 Arrangör Stockholms/Svealands

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 8-9 februari WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 INBJUDAN Jag känner mig hedrad att än en gång kunna hälsa Er välkomna till Trelleborg. Vi bjuder alltid på det bästa

Läs mer

J Varje arrangör ska ha som ambition att tillse att samtliga matcher döms av utbildade domare.

J Varje arrangör ska ha som ambition att tillse att samtliga matcher döms av utbildade domare. J 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF, respektive distriktsförbund förkortas SDF. J 1.2 Generella bestämmelser J 1.2.1

Läs mer

SM i Tyngdlyftning 2016 för damer och herrar i Norrköping

SM i Tyngdlyftning 2016 för damer och herrar i Norrköping Svenska Tyngdlyftningsförbundet inbjuder till SM i Tyngdlyftning 06 för damer och herrar i Norrköping Datum Onsdag den 6 juli, herrar 56 6 69 kg, damer 8 5 58 kg Torsdag den 7 juli, herrar 77-85 kg, damer

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning Light Contact Kick light Junior Kickboxning

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning Light Contact Kick light Junior Kickboxning SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET Tävlingsregler för Svensk Kickboxning Light Contact Kick light Junior Kickboxning Innehållsförteckning INLEDNING... 3 REGEL 1, RINGEN... 3 REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING... 3

Läs mer

STOCKHOLM TROPHY 2015 1

STOCKHOLM TROPHY 2015 1 STOCKHOLM TROPHY 2015 1 STOCKHOLM TROPHY Härmed inbjuds alla klubbar tillhörande Svenska Taekwondo Förbundet att delta i Stockholm Trophy 2015. S1 Taekwondo IF står som arrangör och givetvis är målet att

Läs mer

Foto: Andreas Svensson/West Photo. Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik

Foto: Andreas Svensson/West Photo. Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik Foto: Andreas Svensson/West Photo Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik Januari 2017 Innehållsförteckning Allmänna Tävlingsbestämmelser 2017... 4 1. Rikstävlingar Kvinnlig Artistisk Gymnastik...

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS

TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS 1. Tävlingsarrangemang 1.1 Tävlingslokalen ( 2.9.1 ) Tävlingslokalen skall vara anpassad till den/de grenar som skall genomföras. I Nationellt Mästerskap och GP-tävling skall

Läs mer

Kravspecifikation för SM

Kravspecifikation för SM Kravspecifikation för SM Bakgrund Efter SM 2012 bestämde styrelsen i Svenska Submission Wrestling Förbundet att sätta ihop en arbetsgrupp vars uppgift är att arbeta fram en kravspecifikation för framtida

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BEACH-VATTENPOLO Tävlingsbestämmelser för Beach-vattenpolo Sida 2 av 16 Innehållsförteckning Om Tävlingsbestämmelser för Beach-vattenpolo... 5 Förkortningar... 5 670.1 Allmänna

Läs mer

600 deltagare. 14-15 Maj. Vi förväntar oss cirka. Vår Internationella tävling kommer att hållas den. Pilängshallen i Lomma

600 deltagare. 14-15 Maj. Vi förväntar oss cirka. Vår Internationella tävling kommer att hållas den. Pilängshallen i Lomma 2011 Vi kommer att arrangera Kamp & Poomsaetävling Vi förväntar oss cirka 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade Vår Internationella tävling kommer att hållas den 14-15 Maj

Läs mer

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS Reglemente för Utmärkelser och Stipendier Fastställd av SMKF FS 2016-12-08 2 Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI)

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Carambolekommittén 1 januari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...1 1. Klassindelning...1 2. Elittävlingar... Fel! Bokmärket

Läs mer

för Miniorer, Kadetter, Junior, Seniorer & Masters den 15 oktober Elektroniska Daedo Västar för alla

för Miniorer, Kadetter, Junior, Seniorer & Masters den 15 oktober Elektroniska Daedo Västar för alla ! Inbjudan till: Krona Cup I Kamp och Poomsae för Miniorer, Kadetter, Junior, Seniorer & Masters den 15 oktober Elektroniska Daedo Västar för alla Information Organisatör: Tian Dao Taekwondo Plats & tid:

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Växjö Simsällskap & Svenska Simförbundet inbjuder till Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Tävlingen är öppen för registrerade Masterssimmare från Sverige och världen i övrigt. i samarbete

Läs mer

Bestämmelser för "Norrlands Stora Pris" vs 5.0 ( )

Bestämmelser för Norrlands Stora Pris vs 5.0 ( ) Bestämmelser för "Norrlands Stora Pris" vs 5.0 (2016-04-30) 1 Syfte och mål Norrlands Stora Pris, även kallat NSP, har till syfte att främja tävlande för A-klassade spelare i region nord och att ge dem

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017 1. Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds Tävlingskommitté

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms. Ungdoms SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms 1. Grenar, genomförande och resultat 1.1. Villkor för deltagande 1.2. Anmälan 2. Agility 2.1. Individuellt 2.2. Lag 2.3. Ordningsföljd mellan ekipage Ungdoms SM 2.4.

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

SC och SCD spelas mellan fyramannalag från i SkDF registrerade klubbar.

SC och SCD spelas mellan fyramannalag från i SkDF registrerade klubbar. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SKÅNSKA CUPEN Omfattning Speltid Deltagande Listade spelare Föreliggande bestämmelser reglerar spel i Skånska Cupen (SC) och Skånska Cupen för Damer (SCD). SC och SCD spelas årligen

Läs mer

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser 1 Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser 2008-05-18 MÅLSÄTTNING Fisketävlingar utgör en viktig del i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds verksamhet. Förbundets målsättning med denna verksamhet är

Läs mer

Scandinavia Shoto Cup Idrottshallen, Karlskrona 2017

Scandinavia Shoto Cup Idrottshallen, Karlskrona 2017 Scandinavia Shoto Cup Idrottshallen, Karlskrona 2017 TÄVLING Scandinavia Shoto Cup 2017 DATUM Lördagen den 29 april 2017 PLATS Karlskrona Idrottshall, Björkholmskajen 3, 371 36 Karlskrona, Sweden TIDER

Läs mer

Tävlingskrav Ungdomsturneringar

Tävlingskrav Ungdomsturneringar Tävlingskrav Ungdomsturneringar Säsongen 2016-2017 Innehåll INLEDNING... 3 1.1. SM-spel... 3 1.2. Tävlingsstyrelse... 3 1.3. Tävlingsjury... 3 1.4. Regler och tolkningsordning... 3 1.5. Arrangörer... 3

Läs mer

Svenska Ballongfederationen. Medalj och plakettreglemente. RF och FSF Tävlingsplaketter. och. SBF förtjänstplakett STÅHL-PLAKETTEN

Svenska Ballongfederationen. Medalj och plakettreglemente. RF och FSF Tävlingsplaketter. och. SBF förtjänstplakett STÅHL-PLAKETTEN BF PLAKETTREGLEMENTE 2005 venska Ballongfederationen Medalj och plakettreglemente RF och FF Tävlingsplaketter och BF förtjänstplakett TÅHL-PLAKETTEN Fastställd av BF styrelse den 22 januari 2005 BF PLAKETTREGLEMENTE

Läs mer

Svensk Tennis Norr. TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009

Svensk Tennis Norr. TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009 TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 1.0 2008-11-16 Simon Elfving Första utkastet - - Simon Elfving 2008-11-27 TENNISNORR 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STOCKHOLM TROPHY

STOCKHOLM TROPHY STOCKHOLM TROPHY 2014 1 STOCKHOLM TROPHY Härmed inbjuds alla klubbar tillhörande Svenska Taekwondo Förbundet att delta i Stockholm Trophy 2014. S1 Taekwondo IF står som arrangör och självklart är målet

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05 SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN Domarreglemente 2010-09-05 Innehåll Artikel 1 Syfte... 2 Artikel 2 Tillämpning... 2 Artikel 3 Ledning av domarverksamheten i Sverige... 2 Artikel 4 Internationell

Läs mer

TALENT OPEN 2014. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj.

TALENT OPEN 2014. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj. TALENT OPEN 2014 Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj. Vi slog alla rekord förra året med över 300 tävlande. Vi tror att vi även i år kommer få ett stort antal tävlande

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

LOMMA CUP. 10-11 Maj 2014. Nyhet Daedovästar. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. 10-11 Maj 2014. Nyhet Daedovästar. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade SEDAN 1984 LOMMA CUP 10-11 Maj 2014 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae med Combat MMA på

Läs mer

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser Västergötlands Schackförbund Tävlingsbestämmelser Reviderade vid Distriktsstyrelsens sammanträde 3 oktober 2015 i Alingsås. Distriktsserien Rätt att delta i Distriktsserien har alla lag som inte deltar

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR

INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR SEKTION I INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR I 1 ALLMÄNT I 1.1 Förbundets benämning I 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med

Läs mer

Lomma Cup. Kamp och Poomsae Maj. Internationell tävling. Vi förväntar oss 600 deltagare. Välkomna

Lomma Cup. Kamp och Poomsae Maj. Internationell tävling. Vi förväntar oss 600 deltagare. Välkomna 2013 Internationell tävling Kamp och Poomsae 11-12 Maj Vi förväntar oss 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+ Nybörjare och Avancerade Välkomna Lomma Taekwondoklubb bjuder in Era

Läs mer

Seriebestämmelser,

Seriebestämmelser, Seriebestämmelser, 2015-2016 1 Matchtider Serie Matchtid Speldagar U16 Örebro/ 3 x 20 min. Lördagar seriespel U15 Örebro/ 3 x 20 min. Söndagar seriespel U14 Örebro/ 3 x 15 min. Lördagar seriespel U13 Örebro/

Läs mer

Vägen till Landslaget

Vägen till Landslaget Svenska Judoförbundet Landslaget Vägen till Landslaget Uttagning riktlinjer för svenska Judoförbundets utvecklingstrupper Utvecklingstrupp Utvecklingstruppen är en del i Svenska judoförbundets landslagsprogram

Läs mer

Motionslagstävlingen i korthet Grundkrav är att klubben skall ha anmält ett lag till serien o

Motionslagstävlingen i korthet Grundkrav är att klubben skall ha anmält ett lag till serien o INLEDNING Motocrosskommittén i Östra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross inför 2010. Serien skall ge klubbarna i Östra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra

Läs mer

12-13 Maj. 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade. Pilängshallen i Lomma. Vi förväntar oss cirka

12-13 Maj. 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade. Pilängshallen i Lomma. Vi förväntar oss cirka 2012 Vi kommer att arrangera Kamp & Poomsae tävling Vi förväntar oss cirka 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade 12-13 Maj Pilängshallen i Lomma w w w. l o m m a c u p. c o

Läs mer

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: Att tillämpa den nya ordningen vid förbundsmötet 2013. 2 kap Förbundsmöte 6

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 : 01

Tävlingsbestämmelser 2012 : 01 Tävlingsbestämmelser 2012 : 01 2 (17) Innehållsförteckning Fastställande... 3 Tävlingsbestämmelsernas disposition... 3 Statuter och administrativa bestämmelser (S)... 4 Tillämpning och säsongsindelning...

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Dressyr Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL VÄLKOMNA TILL BRÄNNKYRKAHALLEN I STOCKHOLM LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER 2009 Tävlingsprogram RM Falling target 2009 Lördagen 5 december: Grundomgångar och finaler.

Läs mer

Förord. Följande dokument ska läsas ihop med tävlingsbestämmelser - Gymnastikförbundets Stadgar. - Tekniskt Reglemente

Förord. Följande dokument ska läsas ihop med tävlingsbestämmelser - Gymnastikförbundets Stadgar. - Tekniskt Reglemente Förord Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik (Kv AG) är framtagna av Gymnastikförbundets Kvinnliga Artistiska Tekniska Kommitté (KTK) och godkända av Gymnastikförbundets Generalsekreterare.

Läs mer