Årsredovisning 2009/2010. HSBs Bostadsrättsförening. Måsängen i Partille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009/2010. HSBs Bostadsrättsförening. Måsängen i Partille"

Transkript

1 Årsredovisning 2009/2010 HSBs Bostadsrättsförening Miljövänlig produkt Måsängen i Partille

2

3 Innehållsförteckning Föreningens verksamhet... 2 Föreningens ledning... 2 Underhåll... 3 Förbrukning... 3 Ekonomi... 4 Miljö... 4 Studie & fritid... 5 Information... 5 Mål för verksamheten... 5 Om föreningen... 6 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Redovisningsprinciper och noter Revisionsberättelse Förvaltningsberättelse, bokslut och revisionsberättelse i original finns arkiverat på HSB Göteborg.

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Måsängen i Partille, org.nr , redovisar härmed föreningens verksamhet under räkenskapsåret Observera att all förbrukningsstatistik i denna redovisning gäller kalenderår fram t o m 2009 trots att föreningen tillämpar brutet räkenskapsår. Denna skillnad har dock ingen betydelse för analys och slutsatser. Föreningens verksamhet Föreningens verksamhet omfattar förvaltning av fastigheten Skulltorp 1:432 med gatuadress Timmerslätt På fastigheten finns 14 bostadshus innehållande 125 lägenheter samt en lokal. Därutöver finns 15 hus med 125 garage varav två är kombinerade garage och förråd samt ett förrådshus. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls Närvarande var 31 (plus 3 avlämnade fullmakter) av 125 röstberättigade medlemmar. Krister Bäck suppleant Styrelsens utbildning och erfarenhet Under året har tre av styrelsens medlemmar delatigit i en heldagskurs i föreningsjuridik. Styrelsens ledamöter har i genomsnitt ca 12 års erfarenhet av styrelsearbete. Firmatecknare Firmatecknare har varit Kurt, Anna-Karin, Maria och Inger två i förening. Ekonomiansvarig har varit Maria Carlsson. Sammanträden Styrelsen har under året hållit 15 protokollförda sammanträden. I styrelsens sammanträden deltar suppleanterna i samma omfattning som de ordinarie ledamöterna. En konferens avklarades i mitten av mars. I huvudsak diskuterades där ansvarsfördelning (mellan brh och brf) med anledning av de nya stadgarna och trivselregler. Föreningen har fortsatt deltagit i samordningsmöten tillsammans med de fem HSB bostadsrättsföreningar som finns i grannskapet. Träffarna utgör ett forum för att utbyta erfarenheter samt även bjuda in föredragshållare i aktuella frågor. Medlemsantal - överlåtelser Föreningen hade vid årets slut 183 medlemmar varav HSB Göteborg är en medlem. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att flera medlemmar kan äga en bostadsrätt gemensamt. Det finns dock bara en rösträtt per bostadsrätt (Brl 9 kap 14 ). Under året har 11 lägenheter överlåtits. Föreningens ledning Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Kurt Gren ledamot ordförande Anna-Karin Hedberg ledamot sekreterare Maria Carlsson ledamot kassör Inger Wigilius ledamot Anders Bergström ledamot utsedd av HSB Göteborg Minna Midefur ledamot Martin Augustsson suppleant vise ordförande Arvoden Enligt årsmötesbeslut skall arvodet till styrelsens medlemmar vara oförändrat. De skall dela på kr, revisor får kr och valberedning kr. Revisorer Föreningen har haft två revisorer, två medlemmar samt en professionell. Föreningen valde Johan Byegård och Göran Lundqvist som revisorer. HSB Riksförbund har förordat en revisor från BoRevision AB. Valberedning Valberedningen har utgjorts av Helena Andersson (sammankallande), Hans Wetterlund och Åsa Kantz- Melander. Ombud i HSB Göteborgs fullmäktige Föreningens representant i HSB Göteborgs fullmäktige har varit valfri styrelsemedlem. 2

5 varmvatten. Underhåll Underhållet av föreningens fastighet följer med några undantag en underhållsplan uppgjord enligt REPABmodellen. Underhållsplanen ingår som en del i HSB Göteborgs system för långsiktigt och hållbart planeringsarbete. Föreningen har köpt denna service sedan I underhållsplanen redovisas både ett 10-års och ett 30-års alternativ för rekommenderad avsättning av pengar till yttre underhåll. Styrelsen har valt att arbeta efter 10-årsplanen. Styrelsen föreslår att sätta av kr/år till fonden för yttre underhåll, enligt underhållsplanens rekommendation. Större underhållsarbeten Under året har byte av taktegel samt inbrädning av taken påbörjats och dessa arbeten beräknas vara slutförda vid årsskiftet 2010/2011. Framtida underhåll Inom en femårsperiod kommer följande underhållsarbeten att utföras i enlighet med underhållsplanen: Byte av garageportar Byte av förrådsdörrar Ommålning av fastigheterna Översyn av utemiljön Förbrukning Förbrukning av värme vatten och fastighets-el följs kontinuerligt för att styra förbrukningen. Kostnaderna för fjärrvärme, vattenförbrukning och fastighets-el utgör vanligen omkring 60 % av de totala driftskostnaderna. Värmeförbrukning Årets förbrukning av fjärrvärme har legat stabilt MWh (graddagskorrigerad 152,6 kwh/m2). Förbrukningen har minskat med 0,1 % sedan förra året. Årets relativa värmebehov för Göteborgsområdet var endast 92,3 % av normalåret. I värmeförbrukningen ingår uppvärmning av MWh Värme Diagram 1; Normalårskorrigerad värmeförbrukning. Normalårskorrigering görs för att värdena skall kunna jämföras år till år. Vattenförbrukning Årets totala förbrukning av vatten har varit m 3. Förbrukningen har ökat med 2,5 % från föregående år. Värmebehovet för tappvarmvattnet bör utgöra ca 30 % av totala uppvärmningsbehovet. I vår brf uppgår delen varmvatten till 49 % av den totala förbrukningen, vilket får anses som mycket högt. Vi söker anledning till den höga varmvattenförbrukningen där en eventuell läcka kan bidra. m Varmvatten Kallvatten Diagram 2; Förbrukning av varm- och kallvatten. 3

6 Förbrukning av fastighets-el Fastighets-EL avser förbrukning från gemensamma utrustningar som utebelysning, fläktar m.m. MWh Diagram 3; Förbrukning av fastighets-el. Vår förbrukning har ökat med 11 % från föregående år. Några procentenheters upp och nedgång mellan åren får ses som normal års förbrukning av fastighets-el var 123,1 MWh. Den gemensamma elen kostade därför i år mindre än 1,32 kr/m 2 och månad. Ekonomi Lånen På balansdagen fanns följande lån på fastigheten Skulltorp 1:432. Långivare Belopp (kr) Amort (kr) Rta Konv.dat Swedbank , Swedbank , Swedbank , Swedbank , Totalt Tabell 1; Lånespecifikation Prognos Månadsavgift Det föreligger ett framtida höjningsbehov enligt budget under 2 år på 2 %. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Styrelsen har beslutat acceptera revisorernas förslag till disposition av årets resultat. Förslaget anger att avsättning till underhållsfond följer antagen budget samt att disposition ur underhållsfond motsvarar under året utfört underhåll. Till årsmötets disposition står följande belopp: Balanserat resultat kr Årets resultat kr kr Styrelsen föreslår följande disposition: Disposition ur underhållsfond kr Avsättning till underhållsfond kr Balanserat resultat kr kr Miljö Föreningsstämman har beslutat att vi skall tillämpa en ekologiskt uthållig hantering av vårt avfall, d.v.s. helt i linje med samhällets krav. Detta beslut innebär att samtliga som bor i föreningen skall källsortera allt avfall och slänga respektive fraktion på avsedd plats. Beslutet har resulterat i att föreningen medverkat till att en återvinningsplats har byggts vid rondellen intill Fastighetsskötaren samt till kompostmaskinen i miljöhuset. Restavfall Restavfall är det avfall som inte kan källsorteras för återvinning. Restavfallet vägs i samband med hämtningen och det är efter vikt som vi får betala. Kg Diagram 4; Utveckling av mängden restavfall Mängden restavfall per hushåll förra året blev 262 kg. Det är 19 kg mer än förra året. Det är viktigt att alla försöker sortera sina sopor så långt det är möjligt för att minska den totala mängden restavfall och därmed våra gemensamma kostnader därför. Till vår hjälp finns för trädgårdsavfall fyra kärl vid flaggstången bort mot Interkakel. För tidningar, papp, plast, plåt och glas finns Återvinningsplatser intill Fastighetsskötaren och vid Furulunds Centrum. 4

7 Studie & fritid Inger Wigilius har varit studieorganisatör under året. Under året har de traditionella städ- och fixardagarna genomförts och Vid båda tillfällena har uppslutningen varit tillfredsställande. En trivselgrupp har bildats med Minna Midefur som sammankallande. Gruppen har till uppgift att försöka göra vårt område trivsammare. Arbetena med våra tak måste slutföras innan några större arbeten kan genomföras. Genom trivselgruppen försorg har under året nya stora blomkrukor med fina plantor placerats ut i vårt område, stora träd har fällts samt tuktning av medstora träd är utförda. Avdelning Faciliteter. Här finner du Karta över området, Måsen, Tvättstugan, Parkeringar, Grillplats, Verktyg, Bokningssystemet. Avdelning Boendet. Här finns information om Avfall, In- och utflyttning, Andrahandsuthyrning, Bredband/ TV/Telefoni, Energiglas, Hemförsäkring, Renovering, Underhållsansvar, Vindar, Ritningar, Karta över området. Avdelning På Gång. Här finns information om vad som är Just nu och Framtid. Avdelning Runtomkring. Här finns allmän information om, Skola och barnomsorg, kommunikationer, fritid, handel och satellitkarta över Brf Måsängen. Avdelning Bygga om/renovera. Här finns uppgifter om vad du som medlem behöver tänka på och eventuellt behöver informera styrelsen om i samband med vissa arbeten. Särskild information angående kök och badrum finns. Avdelning Kontakt. Här finns alla sätt hur du kan ta kontakt med styrelsen och här finns allt angående Felanmälan samt tips på vad du själv kan tänkas göra innan felanmälan och för att minimera en pågående skada. Medlemsinformation Måsängens skriftliga och i pappersform utgivna Medlemsinformation 2001 har nu ersatts av vår hemsida och innehållet finns i föregående stycke. Trivselgruppen har också medverkat till uppskattade Advents- och Luciafirande vid vår gemensamma grillplats. Information Föreningens medlemmar har informerats om gemensamma angelägenheter vid tio tillfällen genom föreningens informationsblad Måsbladet. Måsängens webbplats Måsängens nya webbplats är nu äntligen klar och den nås via Webbplatsen innehåller följande information: Startsida Hem finner du kalendarium över planerade aktiviteter, Måsbladet, Partilles väderlek samt några länkar till externa sidor. Avdelning Föreningen. Här finns information om Styrelse, Valberedning, Revisorer, Stämma, Årsredovisning, Stadgar, Trivselregler, Underhållsansvar, Motionera mera, Karta över området samt Bildgalleri. Påpekas bör att i våra stadgar antagna januari 2009 har underhållsansvaret ändrats på en hel del punkter. Som medlem har du ansvar för mer i lägenheten. Mål för verksamheten Vid sidan av Måsängens ändamål som finns angivet i föreningens stadgar har styrelsen reviderat målen för verksamheten. Miljömål Minska Måsängens utsläpp av bilavgaser genom att erbjuda motorvärmaruttag i garagen. (2005) Detta mål kommer att skjutas på framtiden på grund av andra tunga investeringar. Klara mål satt mängd restavfall (2004). Vi kommer inte att klara målet. Styrelsen arbetar dock med att göra en del förändringar i avfallshanteringen som eventuellt kan minska restavfallet. Styrelsen har under året varit i kontakt med Renova för att möjligen byta vår kompostanläggning till att kommun skall hämta komposten från i därtill avsedda kärl. 5

8 Informationsmål Att kontinuerligt uppdatera vår nya hemsida på webben. Målet är ständigt pågående. Att kontinuerligt informera via vårt skriftliga Måsbladet. Målet är ständigt pågående. Att informera alla nya medlemmar i anslutning till inflyttning eller snarast därefter. Målet är ständigt pågående. Information angående ombyggnation i kök och badrum. Målet uppnås via information till nyinflyttade. Utbildningsmål Samtliga styrelseledamöter skall genomgå grundkurs i fastighetsförvaltning. Målet är ständigt pågående. Utbildning av medlemmar i Bostadsrätt (2003). Detta mål har vi fortfarande inte orkat med att göra något åt, men vi ser att behovet är större än någonsin. Säkerhetsmål Ökad trygghet och säkerhet. Motverka skador, inbrott och brand. Målet är ständigt pågående. Trivselmål Övergripande verka för mer gemensamma aktiviteter. Områdets utemiljö. Upprustning av våra gemensamma lokaler i Måsen. Övriga händelser Under året har det hänt en del som bör omnämnas. Advents- och Luciafirande. Trivselgruppen ordnade 2009 två mycket uppskattade tillställningar vid den gemensamma grillplatsen. Stängning av Måsen och Pingisrummet Dessa lokaler är stängda med anledning av måleriarbeten avseende brädor till husens gavelspetsar i samband med pågående tak omläggning. Bostadsrätt på vindarna I föreningen har 31 av totalt 33 inredda vindar blivit bostadsrätt. Nya taggar och kort Till varje lägenhet har och finns nu möjlighet att gratis erhålla ett extra kort/pod (tag) till soprum och gemensamma utrymmen max 2 per hushåll. Kortläsare till soprummet Soprummet har under början på året 2009 försetts med en kortläsare. Denna har tyvärr under verksamhetsåret kraschat och styrelsen har inte lyckats få hjälp att reparera skadan. Grindar Våra grindar kommer att vara olåsta till dess takarbetena är färdigställda p.g.a. all trafik med anledning av det. Triple play På en av 2009 års stämmor togs beslut om att föreningen skulle anslutas kollektivt till Telia Triple Play för leverans av TV, bredband och IP-telefoni. Detta via fiberkabeln som sedan tidigare finns i samtliga lägenheter. Genom detta förfarande behöver ingen längre betala egna abonnemangskostnader för Internet eller IP-telefoni. Dock måste de hushåll som nödgas ha någon form av larm installerat hemma, fortfarande ha kvar den mer driftsäkra gamla vanliga telefonin via kopparkabel. Takomläggning Under hela verksamhetsåret har det pågått takomläggning på föreningens hus. Konsultföretaget som hjälper oss med detta är ROT-Partner AB och företaget som står för byggandet är PSAB. Martin Augustsson är styrelsens representant och behjälplig i samband med detta arbete. Arbetet är beräknat vara avslutat , med avbrott för vinterväderlek och sommarsemester. Om föreningen Grundfakta Fakta nedan gällde 1982, då föreningen var ny. Idag räknar vi in omkring ytterligare 800 m 2 ny bostadsyta i området, detta till följd av inredda vindar. Drygt 30 tvåor, treor och fyror i listan är således inte längre vad som anges där. Byggnadsår: Antal lägenheter: st Total lägenhetsyta: m 2 Medellägenhetsyta: m 2 Antal lokaler:... 1 st Total lokalyta: m 2 Tomtareal: m 2 Produktionskostnad: kr 6

9 Byggkostnad: kr Taxeringsvärde bostäder/lokal: kr Taxeringsvärde mark: kr Taxeringsvärde totalt: kr Garage (ingår i bostadsrätten): st Gästparkeringar: st Lägenhetsfördelning I föreningen finns följande typer av lägenheter: Lgh typ Yta Antal Total Fördeln 2 rok 69,6 m2 9 st 71,2 m2 17 st 71,8 m2 6 st 73,0 m2 4 st 73,4 m2 2 st 38 st 30,4 % 3 rok 83,8 m2 12 st 84,4 m2 12 st 84,9 m2 4 st 85,6 m2 4 st 32 st 25,6 % 4 rok 97,0 m2 1 st 97,5 m2 9 st 98,0 m2 10 st 98,7 m2 8 st 99,1 m2 10 st 38 st 30,4 % 5 rok 123,6 m2 15 st 124,1 m2 2 st 17 st 13,6 % Totalt 125 st Tabell 2; Lägenhetsspecifikation Grovtvättstuga I Måsängen finns en grovtvättstuga innehållande en grovtvättmaskin, en torktumlare och en mangel. Grovtvättstugan är avgiftsbelagd. Varje lägenhet har utrymme för egen tvättmaskin avsedd för det normala tvättbehovet. Lägenhets-EL Varje lägenhet har egen elmätare belägen i fasadskåp. Bostadsrättshavaren betalar således sin lägenhets-el direkt till sin elleverantör. Källsortering I Måsängen tillämpas källsortering av allt avfall. På bekvämt gångavstånd finns två återvinningsstationer för fraktionerna; tidningar, ofärgat glas, färgat glas, papp och wellpapp, batterier, plast och metall. För komposterbart avfall finns en kompostmaskin placerad i föreningens miljöhus. I miljöhuset finns även kärlen för restavfall. Trädgårdsavfall och grovsopor forslar var och en själv till Återvinningscentralen belägen i Öjersjö. Gemensamma lokaler Måsängen har följande bokningsbara lokaler: Samlingslokal (fn stängd pga byggnadsarbeten) Bordtennis (måste upprustas pga förstörelse) Fungerande träningslokal (gym) solarium (avgiftsbelagt) (nedlägges hösten 2010) Månadsavgiften Följande ingår i månadsavgiften: Lägenheten Garageplats i länga Värme Vatten Kabel-TV Bredband IP-telefoni Kabel-TV I månadsavgiften ingår Telia Triple Play med digital TV från Telia med kanalpaket Lagom, Internet 10 Mbit och IP-telefoni. Bredband Till varje lägenhet i Måsängen är en fiberoptisk kabel framdragen, via denna levereras bredbandstjänsterna av Telia Sonera. För att kunna använda bredbandstjänsterna måste bostadsrättshavaren teckna ett eget personligt avtal med Telia Sonera, kostnaden ingår sedan i månadsavgiften. 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 HSB Bostadsrättsförening Måsängen i Partille HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: 716408-5644 Styrelsen för HSB Brf Måsängen i Partille Org. Nr: 716408-5644 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Org. nr: 716409-4943 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014.07.01-2015.06.30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Svängen i Orust Org. nr: 716408-6949 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01- -2015-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003. HSBs Bostadsrättsförening. Måsängen i Partille

Årsredovisning 2002/2003. HSBs Bostadsrättsförening. Måsängen i Partille Årsredovisning 2002/2003 HSBs Bostadsrättsförening Måsängen i Partille Kallelse Medlemmarna i HSBs Bostadsrättsförening Måsängen i Partille kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 19

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö

ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö Organisationsnummer Styrelsen får härmed lämna redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 2013-08-31. Föreningens

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Mellangården i Partille

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Mellangården i Partille 1(18) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Mellangården i Partille Org.nr: 716408-5636 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013.01.01-2013.12.31 Skogens konung

Läs mer

Kallelse. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Kallelse. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Sköntorp i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdagen den 22 april 2014 kl. 18.00, stämman börjar 19.00 Plats: Restaurang Lindehov,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Org Nr: 714000-1970 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning Kallelse Medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus 3 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl 19.00. Lokal: Föreningslokalen i källaren Bellevuevägen 6 C

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2002 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2002 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bockhornet

Årsredovisning. Brf Bockhornet Årsredovisning för Brf Bockhornet 520522-5633 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Brf Bockhornet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2014. Org.nr 746000-1477

Årsredovisning för Brf Ängen 2014. Org.nr 746000-1477 Årsredovisning för Brf Ängen 2014 Org.nr 746000-1477 Årsberättelse 2014 Brf Ängen Org.nr 746000-1477 Styrelsen för Brf Ängen får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2014-01-01

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Storken 13

Bostadsrättsföreningen Storken 13 Bostadsrättsföreningen Storken 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm (org.nr. 716416-7178) avger årsredovisning för verksamhetsåret 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning HSB BRF Lugnet i Malmö 716406-7378 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Brf Lugnet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 18 mars 2003 kl 18.30. Lokal: Hilton Hotell Triangeln

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-6 Övrig information... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9-10 Kassaflödesanalys... 11 Redovisningsprinciper,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

BRF VATTENTORNET ÅRSREDOVISNING

BRF VATTENTORNET ÅRSREDOVISNING BRF VATTENTORNET ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Brf Vattentornet i Vällingby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Grundfakta om föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG

ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG Organisationsnummer: 769601-5648 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lötby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2006-01-01 till 2006-12-31 vilket är föreningens tjugonde

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Römö i Stockholm År 2011-2015 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2009/03B 1 Innehållsförteckning HSB

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Bostadsrättsföreningen Stigbygeln i Umeå Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 -

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01 till och med 2009-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer