Årsredovisning 2009/2010. HSBs Bostadsrättsförening. Måsängen i Partille

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009/2010. HSBs Bostadsrättsförening. Måsängen i Partille"

Transkript

1 Årsredovisning 2009/2010 HSBs Bostadsrättsförening Miljövänlig produkt Måsängen i Partille

2

3 Innehållsförteckning Föreningens verksamhet... 2 Föreningens ledning... 2 Underhåll... 3 Förbrukning... 3 Ekonomi... 4 Miljö... 4 Studie & fritid... 5 Information... 5 Mål för verksamheten... 5 Om föreningen... 6 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Redovisningsprinciper och noter Revisionsberättelse Förvaltningsberättelse, bokslut och revisionsberättelse i original finns arkiverat på HSB Göteborg.

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Måsängen i Partille, org.nr , redovisar härmed föreningens verksamhet under räkenskapsåret Observera att all förbrukningsstatistik i denna redovisning gäller kalenderår fram t o m 2009 trots att föreningen tillämpar brutet räkenskapsår. Denna skillnad har dock ingen betydelse för analys och slutsatser. Föreningens verksamhet Föreningens verksamhet omfattar förvaltning av fastigheten Skulltorp 1:432 med gatuadress Timmerslätt På fastigheten finns 14 bostadshus innehållande 125 lägenheter samt en lokal. Därutöver finns 15 hus med 125 garage varav två är kombinerade garage och förråd samt ett förrådshus. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls Närvarande var 31 (plus 3 avlämnade fullmakter) av 125 röstberättigade medlemmar. Krister Bäck suppleant Styrelsens utbildning och erfarenhet Under året har tre av styrelsens medlemmar delatigit i en heldagskurs i föreningsjuridik. Styrelsens ledamöter har i genomsnitt ca 12 års erfarenhet av styrelsearbete. Firmatecknare Firmatecknare har varit Kurt, Anna-Karin, Maria och Inger två i förening. Ekonomiansvarig har varit Maria Carlsson. Sammanträden Styrelsen har under året hållit 15 protokollförda sammanträden. I styrelsens sammanträden deltar suppleanterna i samma omfattning som de ordinarie ledamöterna. En konferens avklarades i mitten av mars. I huvudsak diskuterades där ansvarsfördelning (mellan brh och brf) med anledning av de nya stadgarna och trivselregler. Föreningen har fortsatt deltagit i samordningsmöten tillsammans med de fem HSB bostadsrättsföreningar som finns i grannskapet. Träffarna utgör ett forum för att utbyta erfarenheter samt även bjuda in föredragshållare i aktuella frågor. Medlemsantal - överlåtelser Föreningen hade vid årets slut 183 medlemmar varav HSB Göteborg är en medlem. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att flera medlemmar kan äga en bostadsrätt gemensamt. Det finns dock bara en rösträtt per bostadsrätt (Brl 9 kap 14 ). Under året har 11 lägenheter överlåtits. Föreningens ledning Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Kurt Gren ledamot ordförande Anna-Karin Hedberg ledamot sekreterare Maria Carlsson ledamot kassör Inger Wigilius ledamot Anders Bergström ledamot utsedd av HSB Göteborg Minna Midefur ledamot Martin Augustsson suppleant vise ordförande Arvoden Enligt årsmötesbeslut skall arvodet till styrelsens medlemmar vara oförändrat. De skall dela på kr, revisor får kr och valberedning kr. Revisorer Föreningen har haft två revisorer, två medlemmar samt en professionell. Föreningen valde Johan Byegård och Göran Lundqvist som revisorer. HSB Riksförbund har förordat en revisor från BoRevision AB. Valberedning Valberedningen har utgjorts av Helena Andersson (sammankallande), Hans Wetterlund och Åsa Kantz- Melander. Ombud i HSB Göteborgs fullmäktige Föreningens representant i HSB Göteborgs fullmäktige har varit valfri styrelsemedlem. 2

5 varmvatten. Underhåll Underhållet av föreningens fastighet följer med några undantag en underhållsplan uppgjord enligt REPABmodellen. Underhållsplanen ingår som en del i HSB Göteborgs system för långsiktigt och hållbart planeringsarbete. Föreningen har köpt denna service sedan I underhållsplanen redovisas både ett 10-års och ett 30-års alternativ för rekommenderad avsättning av pengar till yttre underhåll. Styrelsen har valt att arbeta efter 10-årsplanen. Styrelsen föreslår att sätta av kr/år till fonden för yttre underhåll, enligt underhållsplanens rekommendation. Större underhållsarbeten Under året har byte av taktegel samt inbrädning av taken påbörjats och dessa arbeten beräknas vara slutförda vid årsskiftet 2010/2011. Framtida underhåll Inom en femårsperiod kommer följande underhållsarbeten att utföras i enlighet med underhållsplanen: Byte av garageportar Byte av förrådsdörrar Ommålning av fastigheterna Översyn av utemiljön Förbrukning Förbrukning av värme vatten och fastighets-el följs kontinuerligt för att styra förbrukningen. Kostnaderna för fjärrvärme, vattenförbrukning och fastighets-el utgör vanligen omkring 60 % av de totala driftskostnaderna. Värmeförbrukning Årets förbrukning av fjärrvärme har legat stabilt MWh (graddagskorrigerad 152,6 kwh/m2). Förbrukningen har minskat med 0,1 % sedan förra året. Årets relativa värmebehov för Göteborgsområdet var endast 92,3 % av normalåret. I värmeförbrukningen ingår uppvärmning av MWh Värme Diagram 1; Normalårskorrigerad värmeförbrukning. Normalårskorrigering görs för att värdena skall kunna jämföras år till år. Vattenförbrukning Årets totala förbrukning av vatten har varit m 3. Förbrukningen har ökat med 2,5 % från föregående år. Värmebehovet för tappvarmvattnet bör utgöra ca 30 % av totala uppvärmningsbehovet. I vår brf uppgår delen varmvatten till 49 % av den totala förbrukningen, vilket får anses som mycket högt. Vi söker anledning till den höga varmvattenförbrukningen där en eventuell läcka kan bidra. m Varmvatten Kallvatten Diagram 2; Förbrukning av varm- och kallvatten. 3

6 Förbrukning av fastighets-el Fastighets-EL avser förbrukning från gemensamma utrustningar som utebelysning, fläktar m.m. MWh Diagram 3; Förbrukning av fastighets-el. Vår förbrukning har ökat med 11 % från föregående år. Några procentenheters upp och nedgång mellan åren får ses som normal års förbrukning av fastighets-el var 123,1 MWh. Den gemensamma elen kostade därför i år mindre än 1,32 kr/m 2 och månad. Ekonomi Lånen På balansdagen fanns följande lån på fastigheten Skulltorp 1:432. Långivare Belopp (kr) Amort (kr) Rta Konv.dat Swedbank , Swedbank , Swedbank , Swedbank , Totalt Tabell 1; Lånespecifikation Prognos Månadsavgift Det föreligger ett framtida höjningsbehov enligt budget under 2 år på 2 %. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Styrelsen har beslutat acceptera revisorernas förslag till disposition av årets resultat. Förslaget anger att avsättning till underhållsfond följer antagen budget samt att disposition ur underhållsfond motsvarar under året utfört underhåll. Till årsmötets disposition står följande belopp: Balanserat resultat kr Årets resultat kr kr Styrelsen föreslår följande disposition: Disposition ur underhållsfond kr Avsättning till underhållsfond kr Balanserat resultat kr kr Miljö Föreningsstämman har beslutat att vi skall tillämpa en ekologiskt uthållig hantering av vårt avfall, d.v.s. helt i linje med samhällets krav. Detta beslut innebär att samtliga som bor i föreningen skall källsortera allt avfall och slänga respektive fraktion på avsedd plats. Beslutet har resulterat i att föreningen medverkat till att en återvinningsplats har byggts vid rondellen intill Fastighetsskötaren samt till kompostmaskinen i miljöhuset. Restavfall Restavfall är det avfall som inte kan källsorteras för återvinning. Restavfallet vägs i samband med hämtningen och det är efter vikt som vi får betala. Kg Diagram 4; Utveckling av mängden restavfall Mängden restavfall per hushåll förra året blev 262 kg. Det är 19 kg mer än förra året. Det är viktigt att alla försöker sortera sina sopor så långt det är möjligt för att minska den totala mängden restavfall och därmed våra gemensamma kostnader därför. Till vår hjälp finns för trädgårdsavfall fyra kärl vid flaggstången bort mot Interkakel. För tidningar, papp, plast, plåt och glas finns Återvinningsplatser intill Fastighetsskötaren och vid Furulunds Centrum. 4

7 Studie & fritid Inger Wigilius har varit studieorganisatör under året. Under året har de traditionella städ- och fixardagarna genomförts och Vid båda tillfällena har uppslutningen varit tillfredsställande. En trivselgrupp har bildats med Minna Midefur som sammankallande. Gruppen har till uppgift att försöka göra vårt område trivsammare. Arbetena med våra tak måste slutföras innan några större arbeten kan genomföras. Genom trivselgruppen försorg har under året nya stora blomkrukor med fina plantor placerats ut i vårt område, stora träd har fällts samt tuktning av medstora träd är utförda. Avdelning Faciliteter. Här finner du Karta över området, Måsen, Tvättstugan, Parkeringar, Grillplats, Verktyg, Bokningssystemet. Avdelning Boendet. Här finns information om Avfall, In- och utflyttning, Andrahandsuthyrning, Bredband/ TV/Telefoni, Energiglas, Hemförsäkring, Renovering, Underhållsansvar, Vindar, Ritningar, Karta över området. Avdelning På Gång. Här finns information om vad som är Just nu och Framtid. Avdelning Runtomkring. Här finns allmän information om, Skola och barnomsorg, kommunikationer, fritid, handel och satellitkarta över Brf Måsängen. Avdelning Bygga om/renovera. Här finns uppgifter om vad du som medlem behöver tänka på och eventuellt behöver informera styrelsen om i samband med vissa arbeten. Särskild information angående kök och badrum finns. Avdelning Kontakt. Här finns alla sätt hur du kan ta kontakt med styrelsen och här finns allt angående Felanmälan samt tips på vad du själv kan tänkas göra innan felanmälan och för att minimera en pågående skada. Medlemsinformation Måsängens skriftliga och i pappersform utgivna Medlemsinformation 2001 har nu ersatts av vår hemsida och innehållet finns i föregående stycke. Trivselgruppen har också medverkat till uppskattade Advents- och Luciafirande vid vår gemensamma grillplats. Information Föreningens medlemmar har informerats om gemensamma angelägenheter vid tio tillfällen genom föreningens informationsblad Måsbladet. Måsängens webbplats Måsängens nya webbplats är nu äntligen klar och den nås via Webbplatsen innehåller följande information: Startsida Hem finner du kalendarium över planerade aktiviteter, Måsbladet, Partilles väderlek samt några länkar till externa sidor. Avdelning Föreningen. Här finns information om Styrelse, Valberedning, Revisorer, Stämma, Årsredovisning, Stadgar, Trivselregler, Underhållsansvar, Motionera mera, Karta över området samt Bildgalleri. Påpekas bör att i våra stadgar antagna januari 2009 har underhållsansvaret ändrats på en hel del punkter. Som medlem har du ansvar för mer i lägenheten. Mål för verksamheten Vid sidan av Måsängens ändamål som finns angivet i föreningens stadgar har styrelsen reviderat målen för verksamheten. Miljömål Minska Måsängens utsläpp av bilavgaser genom att erbjuda motorvärmaruttag i garagen. (2005) Detta mål kommer att skjutas på framtiden på grund av andra tunga investeringar. Klara mål satt mängd restavfall (2004). Vi kommer inte att klara målet. Styrelsen arbetar dock med att göra en del förändringar i avfallshanteringen som eventuellt kan minska restavfallet. Styrelsen har under året varit i kontakt med Renova för att möjligen byta vår kompostanläggning till att kommun skall hämta komposten från i därtill avsedda kärl. 5

8 Informationsmål Att kontinuerligt uppdatera vår nya hemsida på webben. Målet är ständigt pågående. Att kontinuerligt informera via vårt skriftliga Måsbladet. Målet är ständigt pågående. Att informera alla nya medlemmar i anslutning till inflyttning eller snarast därefter. Målet är ständigt pågående. Information angående ombyggnation i kök och badrum. Målet uppnås via information till nyinflyttade. Utbildningsmål Samtliga styrelseledamöter skall genomgå grundkurs i fastighetsförvaltning. Målet är ständigt pågående. Utbildning av medlemmar i Bostadsrätt (2003). Detta mål har vi fortfarande inte orkat med att göra något åt, men vi ser att behovet är större än någonsin. Säkerhetsmål Ökad trygghet och säkerhet. Motverka skador, inbrott och brand. Målet är ständigt pågående. Trivselmål Övergripande verka för mer gemensamma aktiviteter. Områdets utemiljö. Upprustning av våra gemensamma lokaler i Måsen. Övriga händelser Under året har det hänt en del som bör omnämnas. Advents- och Luciafirande. Trivselgruppen ordnade 2009 två mycket uppskattade tillställningar vid den gemensamma grillplatsen. Stängning av Måsen och Pingisrummet Dessa lokaler är stängda med anledning av måleriarbeten avseende brädor till husens gavelspetsar i samband med pågående tak omläggning. Bostadsrätt på vindarna I föreningen har 31 av totalt 33 inredda vindar blivit bostadsrätt. Nya taggar och kort Till varje lägenhet har och finns nu möjlighet att gratis erhålla ett extra kort/pod (tag) till soprum och gemensamma utrymmen max 2 per hushåll. Kortläsare till soprummet Soprummet har under början på året 2009 försetts med en kortläsare. Denna har tyvärr under verksamhetsåret kraschat och styrelsen har inte lyckats få hjälp att reparera skadan. Grindar Våra grindar kommer att vara olåsta till dess takarbetena är färdigställda p.g.a. all trafik med anledning av det. Triple play På en av 2009 års stämmor togs beslut om att föreningen skulle anslutas kollektivt till Telia Triple Play för leverans av TV, bredband och IP-telefoni. Detta via fiberkabeln som sedan tidigare finns i samtliga lägenheter. Genom detta förfarande behöver ingen längre betala egna abonnemangskostnader för Internet eller IP-telefoni. Dock måste de hushåll som nödgas ha någon form av larm installerat hemma, fortfarande ha kvar den mer driftsäkra gamla vanliga telefonin via kopparkabel. Takomläggning Under hela verksamhetsåret har det pågått takomläggning på föreningens hus. Konsultföretaget som hjälper oss med detta är ROT-Partner AB och företaget som står för byggandet är PSAB. Martin Augustsson är styrelsens representant och behjälplig i samband med detta arbete. Arbetet är beräknat vara avslutat , med avbrott för vinterväderlek och sommarsemester. Om föreningen Grundfakta Fakta nedan gällde 1982, då föreningen var ny. Idag räknar vi in omkring ytterligare 800 m 2 ny bostadsyta i området, detta till följd av inredda vindar. Drygt 30 tvåor, treor och fyror i listan är således inte längre vad som anges där. Byggnadsår: Antal lägenheter: st Total lägenhetsyta: m 2 Medellägenhetsyta: m 2 Antal lokaler:... 1 st Total lokalyta: m 2 Tomtareal: m 2 Produktionskostnad: kr 6

9 Byggkostnad: kr Taxeringsvärde bostäder/lokal: kr Taxeringsvärde mark: kr Taxeringsvärde totalt: kr Garage (ingår i bostadsrätten): st Gästparkeringar: st Lägenhetsfördelning I föreningen finns följande typer av lägenheter: Lgh typ Yta Antal Total Fördeln 2 rok 69,6 m2 9 st 71,2 m2 17 st 71,8 m2 6 st 73,0 m2 4 st 73,4 m2 2 st 38 st 30,4 % 3 rok 83,8 m2 12 st 84,4 m2 12 st 84,9 m2 4 st 85,6 m2 4 st 32 st 25,6 % 4 rok 97,0 m2 1 st 97,5 m2 9 st 98,0 m2 10 st 98,7 m2 8 st 99,1 m2 10 st 38 st 30,4 % 5 rok 123,6 m2 15 st 124,1 m2 2 st 17 st 13,6 % Totalt 125 st Tabell 2; Lägenhetsspecifikation Grovtvättstuga I Måsängen finns en grovtvättstuga innehållande en grovtvättmaskin, en torktumlare och en mangel. Grovtvättstugan är avgiftsbelagd. Varje lägenhet har utrymme för egen tvättmaskin avsedd för det normala tvättbehovet. Lägenhets-EL Varje lägenhet har egen elmätare belägen i fasadskåp. Bostadsrättshavaren betalar således sin lägenhets-el direkt till sin elleverantör. Källsortering I Måsängen tillämpas källsortering av allt avfall. På bekvämt gångavstånd finns två återvinningsstationer för fraktionerna; tidningar, ofärgat glas, färgat glas, papp och wellpapp, batterier, plast och metall. För komposterbart avfall finns en kompostmaskin placerad i föreningens miljöhus. I miljöhuset finns även kärlen för restavfall. Trädgårdsavfall och grovsopor forslar var och en själv till Återvinningscentralen belägen i Öjersjö. Gemensamma lokaler Måsängen har följande bokningsbara lokaler: Samlingslokal (fn stängd pga byggnadsarbeten) Bordtennis (måste upprustas pga förstörelse) Fungerande träningslokal (gym) solarium (avgiftsbelagt) (nedlägges hösten 2010) Månadsavgiften Följande ingår i månadsavgiften: Lägenheten Garageplats i länga Värme Vatten Kabel-TV Bredband IP-telefoni Kabel-TV I månadsavgiften ingår Telia Triple Play med digital TV från Telia med kanalpaket Lagom, Internet 10 Mbit och IP-telefoni. Bredband Till varje lägenhet i Måsängen är en fiberoptisk kabel framdragen, via denna levereras bredbandstjänsterna av Telia Sonera. För att kunna använda bredbandstjänsterna måste bostadsrättshavaren teckna ett eget personligt avtal med Telia Sonera, kostnaden ingår sedan i månadsavgiften. 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 HSB Bostadsrättsförening Måsängen i Partille HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: 716408-5644 Styrelsen för HSB Brf Måsängen i Partille Org. Nr: 716408-5644 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: 757200-9285 avger härmed årsredovisning för

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vanja i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF SNÖSÄTRA ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar...

Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar... 3 Innehåll Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014...5 Förvaltningsberättelse...6 Medlemmar...6 Styrelse...6 Firmatecknare...6 Revisorer...6 Sammanträden...7 Valberedning...7 Ombud till distriktsstämma...7

Läs mer

Årsredovisning 2012 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2012 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2012 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Profilbild, foto: Géza Pályi HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården,

Läs mer

Foto: Janne Lindeström. Årsredovisning 2013 - Bostadsrättsföreningen Tanto

Foto: Janne Lindeström. Årsredovisning 2013 - Bostadsrättsföreningen Tanto Foto: Janne Lindeström Årsredovisning 2013 - Bostadsrättsföreningen Tanto Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Tanto Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tanto i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården, Göteborg. Föreningen som

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé Organisationsnr 769603-6701 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLL ATT BO I BOSTADSRÄTT IDÉ BRF TUREBERGS ALLÉ VERKSAMHET FÖRVALTNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

Läs mer

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2010. Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Brf Svartvik 2010 Viktiga händelser Föreningen beslutar återigen om en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE ÅRSREDOVISNING Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 december 2008, kl 1900. Gemensamhetslokalen invid Hedemoratäppan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning 2009. HSBs Bostadsrättsförening. Betel. brfbetel.se

Årsredovisning 2009. HSBs Bostadsrättsförening. Betel. brfbetel.se Årsredovisning 2009 HSBs Bostadsrättsförening Betel brfbetel.se Omslagsfoto: Anna Lund har fotat det något ovanliga snöovädret som drabbade Betel i februari 2010. Innehållsförteckning Kallelse... Ombudsfullmakt...

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014.

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. 1. Kallelse och dagordning. 2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning.. 3. Valberedningens förslag. 4. Proposition och

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2011

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2011 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2011 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vinkeln i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Brf TELLUS 2011-01-01 Brf TELLUS 2011-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2011-01-01 2011-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer