Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola Nilsson, S Åke Bergh, M Tommy Rälg, S Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, mp Britt Olsson, sekreterare Göran Berglund, insynsplats Robert Andersson 75 Johanna Bälter 75 Hans Andersson 75 Stefan Wittlock Utses att justera Gunvor Nilsson Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Lars Rosander. Gunvor Nilsson Rosie Folkesson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (22) Kommunfullmäktige KS 75/2013 Dnr 2013/ Åtgärder mot arbetslösheten Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till åtgärder mot arbetslösheten. Detta innebär bland annat ytterligare en tjänst vid arbetsmarknadsenheten för en tid av två år samt ungdomsanställningar. Vad gäller finansiering av åtgärderna får ärendet återkomma till oktobersammanträdet med kommunfullmäktige då även delårsrapporten per augusti månad redovisas. Till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti kommer ärendet även att kompletteras med yttrande från socialnämndens sammanträde Kommunstyrelsens beslut På Tillväxt- och näringslivsrådets septembermöte kommer ärendet att lyftas för att inhämta synpunkter. Dessa ska redovisas till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. I samband med beredningen av motionen från Mattias Wärnsberg, S om åtgärder mot arbetslösheten fick personalchef Hans Andersson i uppdrag att kalla till ett möte om åtgärder mot arbetslöshet. På mötet deltog representanter från arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen samt personalchefen. Efter mötet beslutade 147/2013 ge uppdrag till arbetsmarknadssekreterare Robert Andersson att i samråd med sektionschef Eivor Lind och personalchef Hans Andersson ta fram ett förslag om hur kommunen kan agera i fråga om åtgärder mot arbetslöshet. I förslaget ska även behovet av finansiering framgå. Följande förslag lämnades vid arbetsutskottets sammanträde : Enligt uppdrag (KSAU 147/2013), förslag på åtgärder mot arbetslösheten i Hultsfreds kommun inkluderande kostnadsberäkningar. Ytterligare en tjänst vid arbetsmarknadsenheten med särskilt fokus på ungdomar, för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och för

3 Sammanträdesprotokoll 3 (22) att möta de nedan specificerade åtgärdernas krav. Anställning av 10 stycken ungdomar/år i den kommunala verksamheten på tjänster utöver de som räknas som ordinarie. Exempel kan vara extraresurs inom vården, extraresurs på våra skolor och förskolor, extra hjälp till vaktmästare, enklare administrativa arbeten, behjälpliga vid planerade förskönande insatser i kommunens tätorter mm. 3 månaders praktik följt av 6 till 12 månaders anställning med anställningsstöd. Vikten av medlemskap i A-kassa ska påtalas. Ett fixerat antal praktikplatser i kommunen, förslagsvis 20 st. rullande platser, för att hjälpa arbetssökande att få erfarenhet och att få in en fot på arbetsmarknaden. Det är av vikt att samtliga kommunens verksamheter har en beredskap för att kunna ta emot praktikanter. Arbeta med möjligheten att erbjuda ett litet antal försörjningsstödstagare offentliga skyddade arbeten alternativt lönebidragsanställningar. Försörjningsstödstagare i kommunen vilka är berättigade till anställningsstöd kan med fördel anställas med subventioner till i princip samma kostnad som försörjningsstödet. Genom att anställa under sådana former efter en inledande praktikperiod, ger vi individen en chans till egenförsörjning och får ett arbete utfört. Utökade förebyggande insatser mot gruppen ungdomar som hoppat av eller riskerar att hoppa av skolan. Uppsökande verksamhet, tidigt erbjudande av insatser, ökad samverkan med kuratorer och socialsekreterare. Möter också upp det ökade krav på kommunerna som ligger som lagförslag inför (Se SOU 2013:13, Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun). Se över möjligheterna till utökat nätverkande i näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor med närliggande kommuner för att öka möjligheterna att lära av varandra. Genom att genomföra föreslagna insatser enligt ovan ger vi ett antal ungdomar möjligheten att få en fot in på arbetsmarknaden och dessutom komplettera med utbildning för att de ska bli mera attraktiva för arbetsgivare. Vi arbetar dessutom intensivare med att förebygga avhopp från skolan och kan erbjuda goda insatser för kategorin ungdomar som är på väg att avbryta sina studier. För oss som arbetsgivare är det också viktigt att visa på den bredd och kvalitet vi har i vår organisation, och det kan vara så att vi kan finna framtida medarbetare genom detta upplägg och underlätta generationsväxlingen. För arbetssökande försörjningsstödstagare kan vi i enskilda fall erbjuda en högsubventionerad anställning, till gagn för både individ och organisation. Utöver detta innehåller förslaget också ett fortsatt stort praktikmottagande

4 Sammanträdesprotokoll 4 (22) för samtliga kategorier av arbetssökande. Till kommunstyrelsens sammanträde har ärendet kompletterats med en kalkyl över tid och finansiering av åtgärderna. Förslag: Kostnad för inrättande av ytterligare en tjänst vid Arbetsmarknadsenheten: En arbetsmarknadssekreterare :- per år 12 månaders anställning, 10 personer: 1, :- beräknat på: 5 personer som varit arbetslösa mer än 12 månader: :- 5 personer som varit arbetslösa mer än 6 månader: :- Kostnaderna fördelas enligt följande: Beräknade kostnader 2013: : - (kostnad arbetsmarknadssekreterare) Beräknade kostnader 2014: : - Beräknade kostnader 2015: : - Total kostnad: : - Yrkanden Mattias Wärnsberg, S yrkar bifall till förslaget om åtgärder. Per-Inge Pettersson, C yrkar tillägg om att synpunkter ska inhämtas från Tillväxt- och näringslivsrådet som ska bifogas ärendet i oktober då finansieringsfrågan ska lyftas. Kommunfullmäktige 3/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott 54/2013, 126/2013, 147/2013, 189/2013

5 Sammanträdesprotokoll 5 (22) Kommunfullmäktige KS 76/2013 Dnr 2013/ Motion från Mattias Wärnsberg, S, om åtgärder mot arbetslösheten Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i och med förslag till åtgärder mot arbetslöshet kan motionen anses vara bifallen. Fullmäktigeledamot Mattias Wärnsberg, S, lämnade en motion om åtgärder mot arbetslösheten. Kommunfullmäktige beslutade 3/2103 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att sätta in åtgärder för att möta arbetslösheten i vår kommun. Vidare föreslås att kommunstyrelsen ska ge stöd till företag som anställer ungdomar samt att kommunstyrelsen snarast påbörjar arbetet med att anställa ungdomar inom den kommunala organisationen. Uppdrag har lämnats till utvecklingskontor, arbetsmarknadsenheten, personalchefen, gymnasiet och socialförvaltningen för att lämna förslag på åtgärder. Vid ett tillfälle har även arbetsförmedlingen deltagit på ett möte med arbetsutskott och övriga berörda inom kommunala verksamheter. På sammanträde har i föregående ärende förslag för åtgärder behandlats i enlighet med motionens intentioner vilket kan anses som att motionen är bifallen. Yrkande Mattias Wärnsberg, S yrkar bifall till förslaget. Kommunfullmäktige 3/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott 54/2013, 126/2013, 190/2013

6 Sammanträdesprotokoll 6 (22) Kommunfullmäktige KS 77/2013 Dnr 2013/ Motion från Torbjörn Wirsenius, FP om ändrade öppettider på våra daghem och förskolor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad utifrån barn- och utbildningsnämndens beslut om att ge förskolecheferna rätten att besluta om tidsutlägg för barn med vistelsetid 15 timmar efter samråd med föräldrar. En utökning enligt motionens intentioner om 25 timmar per vecka innebär kostnader som idag inte ryms inom budget. Fullmäktigeledamot Torbjörn Wirsenius, FP, har lämnat en motion om ändrade öppettider på våra daghem och förskolor. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 43/ att från och med augusti 2013 ge förskolecheferna rätten att besluta om tidsutlägg för barn med vistelsetid 15 timmer. Tidsutlägget ska vara inom ramtiden , utifrån respektive förskolas organisatoriska förutsättningar. De 15 timmarna ingår i vistelsetiden om barnet har mertid. En utvärdering av tidstillägget ska göras under mars Med anledning av ovanstående beslut har barn- och utbildningsnämnden beslutat föreslå att motionen ska anses vara besvarad. Kommunfullmäktige 15/213 Kommunstyrelsens arbetsutskott 80/2013 Barn- och utbildningsnämnden 64/2013

7 Sammanträdesprotokoll 7 (22) Kommunfullmäktige KS 78/2013 Dnr 2013/ Valdistriktsindelningen vid valen 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Hultsfreds kommun har nio valdistrikt med den indelning som beslutades 139/2011. Hultsfreds kommun har tidigare omfattat en valkrets vid kommunfullmäktigevalen. Valadministratörerna Anne Persson och Göran Ehn har lämnat en tjänsteskrivelse som cirkulerat hos valnämndens ledamöter där det framgår att en valkrets föreslås. Valnämnden kommer att ha sammanträde i augusti varför protokoll från mötet inte kan meddelas förrän hanteringen i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott 196/2013

8 Sammanträdesprotokoll 8 (22) Kommunfullmäktige KS 79/2013 Dnr 2013/ Indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Hultsfreds kommun fortfarande ska vara en valkrets. Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige augusti 2013 kommer även valnämndens protokoll gällande valkrets att meddelas. Kommunfullmäktige har i 139/2011 beslutet om ny valdistriktsindelning vilket innebär en minskning från 12 till 9 distrikt i valet Beslutet har meddelats länsstyrelsen som konstaterar att förändringarna i valdistriktsindelningen i kommunen är bra och ger en jämnare fördelning av antalet röstberättigade mellan valdistrikten. Länsstyrelsen emotser resultatet av kommunfullmäktiges eventuella ytterligare översyn av nu gällande valdistriktsindelning senast 30 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 197/2013

9 Sammanträdesprotokoll 9 (22) Kommunfullmäktige KS 80/2013 Dnr 2013/ Remiss angående valkretsindelningen vid 2014 års landstingsval Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att lämna följande yttrande: Hultsfreds kommun har inte något att erinra om att en översyn sker för att om möjligt ge en rättvisare fördelning utifrån valresultat. Enligt beslut av Kalmar läns landsting kommer 2014 års landstingsval att äga rum enligt nu gällande valkretsindelning om inte landstinget beslutar om annan valkretsindelning. Kalmar län är indelat i sex valkretsar och landstinget vill ha yttrande från kommunen senast 9 augusti Då detta beslut inte kommer att hinna tas i kommunfullmäktige före 9 augusti 2013 kommer arbetsutskottets förslag till beslut att översändas till landstinget samt att kommunfullmäktiges beslut 26 augusti 2013 kommer att meddelas till landstingets kansli. Frågan har stämts av med kanslidirektör Anders Roth som meddelat att det går bra. Kommunstyrelsens arbetsutskott 198/2013

10 Sammanträdesprotokoll 10 (22) Kommunfullmäktige KS 81/2013 Dnr 2013/ Uppräknad taxa för brandskyddskontroll, uppräknad sotningstaxa för Hultsfreds kommun samt uppräknat skorstensfejarmästararvode från Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppräknad taxa för brandskyddskontroll och sotningstaxa för Hultsfreds kommun samt uppräknat skorstensfejarmästararvode att gälla från och med Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller t o m Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex enligt kommunförbundets cirkulär 2002:83. Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet har träffat en ny överenskommelse att gälla fr o m Föreslagen taxa är enligt rekommendation i cirkulär 13:29, sotningsindex 2013 uppräknad med 1.72 %. Dessa finns i handlingarna till ärendet. Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Johansson är uppräknat med samma procentsats, från kronor till kronor för år Kommunstyrelsens arbetsutskott 210/2013

11 Sammanträdesprotokoll 11 (22) Kommunfullmäktige KS 82/2013 Dnr 2013/119 Förskottering av pengar för Målilla Resecentrum Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om förskottering av kronor till en kostnad av ca kronor för ett år fram tills återbetalning sker från Regionförbundet i Kalmar län under år Sedan tidigare finns det beslut om kommunal medfinansiering för Målilla Resecentrum om kronor för år Total beräknad kostnad är kronor och resterande belopp kronor kommer från regional transportplan (Regionförbundet). Projekteringen är klar för objektet och nu genomförs upphandlingen för att utse entreprenör. Planerad invigning är satt till 16 december 2013 i samband med tidtabellskiftet. Från 13 juni och fram till och med september 2013 är regional transportplan ute på remiss i länet och med detta kan inte formellt beslut av utbetalningstidpunkt av kronor tas nu. För att säkerställa byggnation under 2013 krävs förskottering av de kronor som är medel ur regional transportplan och som återbetalas till kommunen under Kommunstyrelsens arbetsutskott 205/2013

12 Sammanträdesprotokoll 12 (22) Kommunfullmäktige KS 83/2013 Dnr 2013/ Omdisponering av medel från Strandlyckan till samhällsbyggnadsfrågor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om att de investeringsmedel (ca 1,5 mnkr) som blir kvar från exploateringen av området Strandlyckan avsätts till ett investeringskonto för fortsatta samhällsbyggnadsfrågor. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av omdisponering av pengarna kommer 400 tkr av dessa att avsättas för finansiering av programarbetet som sker i samverkan med Statens Bostadsomvandling AB (beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 186/ ). Exploateringen av området Strandlyckan (gator, VA, bommar, parkmark etc.) är snart helt genomförd. Preliminära beräkningar visar att exploateringen beräknas bli cirka 1,5 mnkr billigare än budgeterat. Förslaget är därför att dessa pengar fortsatt ska kunna användas till andra samhällsbyggnadsfrågor. Kommunen har sedan en tid inrättat en samhällsbyggnadsgrupp där utvecklingschefen är ordförande. Kommunen har inga avsatta medel för att kunna projektera förslag som kommer upp i gruppen eller ifrån kommunstyrelsen. Samtidigt har denna grupp till uppgift att vara beredande åt kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor. Genom ovanstående förslag kommer således gruppen att kunna föreslå finansiering från ovan nämnda pengar i samband med att projekt beslutas av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Eventuell utökning av medel får diskuteras i takt med att projekt behandlas av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 186/ att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännanade av omföring ska 400 tkr avsättas till programarbetet som sker i samarbete med Statens Bostadsomvandling AB för att se över bostadshyresmarknaden samt ökad tillgänglighet för boende till anpassade lägenheter och närmiljö. Kommunstyrelsens arbetsutskott 185/2013

13 Sammanträdesprotokoll 13 (22) Ekonomikontoret Hultsfreds Kommunala Industri AB KS 84/2013 Dnr 2013/ Förskottering lån Hultsfreds Kommunala Industri AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Hultsfreds Kommunala Industri AB får låna 2 miljoner kronor som ett tillfälligt likviditetstillskott. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni att utöka ramen för borgensåtagandet gentemot Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) I avvaktan på att beslutet vinner laga kraft behöver HKIAB ett tillfälligt likviditetstillskott på två miljoner kronor. För att täcka detta behov föreslås att kommunen lånar ut två miljoner kronor till HKIAB. Lånetiden ska vara kort och som längst tre månader. Räntevillkor enligt kommunkoncernens avtal för penningmarknadskonto hos Swedbank gällande utlåning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 188/2013

14 Sammanträdesprotokoll 14 (22) Kommunfullmäktige KS 85/2013 Dnr 2013/ Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att Programmet för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län ska gälla som mål- och utvecklingsprogram för omsorg och vård till personer med demenssjukdom. Detta ska utgöra underlag för fortsatt planering och samverkan i länets kommuner och landstinget. Socialnämnden beslutade 71/ att föreslå kommunstyrelsen att godkänna programmet för omsorg och vård till personer med demenssjukdom som mål- och utvecklingsprogram samt att det ska utgöra underlag för fortsatta arbetet i länets kommuner och landsting. Ett program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län har tagits fram och överlämnats för beslut. I samband med att kommunstyrelserna i länets tolv kommuner och landstingsstyrelsen våren 2010 lämnade ett gemensamt yttrande till socialstyrelsen över de preliminära nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom togs även beslut om uppdrag. Uppdraget gavs till landstingsdirektören att tillsammans med socialchefer/omsorgschefer i länets kommuner initiera utformning av ett gemensamt vård- och omsorgsprogram för demenssjukdom i Kalmar län och en modell med mått och indikationer för kvalitetssäkring/uppföljning av vård och omsorg inom demensområdet. Resultatet ska redovisas till respektive styrelsen kontinuerligt. Yrkande Carola Nilsson, S yrkar bifall till förslaget. Socialnämnden 71/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott 191/2013

15 Sammanträdesprotokoll 15 (22) Kultur- och fritid Målilla Samhällsförening Ekonomikontoet KS 86/2013 Dnr 2013/ Bidrag till avgifter för ny toalettbyggnad vid Hesjön Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på kronor för avgifter för strandskyddslov, avgift för enskilt avlopp samt bygglovsavgift avseende toalettbyggnaden vid Hesjön. Finansiering föreslås ske ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Kommunstyrelsen har tidigare beviljat bidrag till ny toalettbyggnad vid Hesjön enligt beslut 47/ där kommunen beviljade ett bidrag med högst kronor mot uppvisande av erlagda kostnader. Finanseringen då var ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och kronor ur kontot för samhällsföreningar. Nu har Målilla Samhällsförening sökt bidrag för de kostnader som uppstått för avgift för strandskyddslov, enskilt avlopp samt bygglovsavgift. Byggnaden kommer att ägas av kommunen och skötas enligt tecknat skötselavtal för badplatsen vid Hesjön med Mörlunda-Målilla SKI. Kommunstyrelsens arbetsutskott 211/2013

16 Sammanträdesprotokoll 16 (22) Kultur- och fritid Kungsbrons vänner Ekonomikontoret Vetlanda kommun f k KS 87/2013 Dnr 2013/ Ansökan om bidrag till Kungsbrodagar Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till Kungsbrodagarna augusti Bidraget utbetalas i efterskott efter redovisning av projektets genomförande samt dess kostnader och intäkter. Föreningen Kungsbrons vänner ansöker om ett bidrag på kronor för att arrangera Kungsbrodagarna Projektbeskrivningen, daterad , visar att det syftar till att engagera människorna på orten, marknadsföra och utveckla samhället, bevara historien och engagera barn och ungdomar. Ett flertal medfinansiärer finns. Vetlanda kommun har beviljat Kungsbrons vänner ett bidrag för 2013 på kronor. Kultur- och fritidschefen Peter Adolfsson har lämnat en tjänsteskrivelse med förslag om att Hultsfreds kommun beviljar ett bidrag på kronor, det vill säga samma belopp som Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 193/2013

17 Sammanträdesprotokoll 17 (22) IT-chefen Utvecklingschefen Ekonomikontoret KS 88/2013 Dnr 2013/ Kommunalt bidrag till fiber i Bösebo Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Bösebo fiber ekonomiska förening ett kommunalt bredbandsstöd motsvarande i första etappen kronor exkl moms för att åstadkomma förbindelsen mellan Virserum och Bösebo. Bidraget finansieras ur 2013 års pott för generella infrastruktursatsningar. Detta under förutsättning att korrekta ansökningshandlingar inkommit och godkänts. Kommunen har redan beslutat förlägga tomrör för fiber inne i Bösebo by. Regionförbundet har ställt upp med halva finansieringen för denna tomrörsförläggning. För att denna satsning ska bli användbar för abonnenterna kring Bösebo telestation måste fiber på ett eller annat sätt förbinda kunderna i Bösebo till den närmaste fibrerade telestationen, Virserum, en sträcka på ca 9 km. Bidraget kommer att utgöra en viktig faktor då det gäller att möjliggöra moderna bredbandstjänster till Böseboborna och boende längs vägen mot Virserum. Helt i linje med kommunens antagna bredbandsprogram föreslår IT-chefen Stefan Wittlock och utvecklingschef Lars Gjörloff att kommunstyrelsen beviljar föreningen ett kommunalt bredbandsstöd motsvarande i första etappen kronor exkl moms för att åstadkomma förbindelsen mellan Virserum och Bösebo. Bidraget hämtas ur 2013 års pott för generella infrastruktursatsningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott 184/2013

18 Sammanträdesprotokoll 18 (22) IT-chefen Utvecklingschefen Föreningen Ekonomikontoret KS 89/2013 Dnr 2013/9 048 Ansökningar om kommunalt bredbandsstöd Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Avslag på ansökan om bredbandsstöd för fibrering av telestationerna Kvarnarp, Tälleryd och Östrahult. (Handling med nummer ) 2. Bredbandsstöd beviljas till föreningen med kr exkl moms ( kr inkl moms) för anslutningskostnader upp till kronor (30%). (Handling med nummer ) 3. Uppmaning till föreningen att inkomma med en tydligare redovisning av merkostnader och behov av stöd än vad som framgår av handling med nummer H Särskilt bör merkostnader för anslutning av avlägset liggande fastigheter, och merkostnader för ökade volymer anges. Venet Ekonomiska Förening har inkommit med tre olika ansökningar om kommunalt bredbandsstöd. Vid ett möte med representanter för föreningens styrelse har kommunens bredbandssamordnare redovisat skälen till varför ansökningarna troligen kommer att avslås. Dessa skäl redovisas här. 1. Ansökan om stöd för generella infrastruktursatsningar (handlingsid ) I kommunens Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd beskrivs hur de anslagna bidragsmedlen bör användas. Under avsnittet Generella infrastruktursatsningar står att läsa att dessa pengar förutom att användas för kanalisation, så kallad tomrörsförläggning, kan användas för fibrering av telestationer: Ett särfall utgör här de sex telestationer som saknar fibermatning. En kalkyl bör tas fram för att värdera hur man bäst tillgodoser behoven kring dessa stationer. En fibrerad telestation definieras i detta sammanhang som likvärdig i funktion och användning med de befintliga stationer som matas med fiber. Telestationer som kan bli föremål för kommunalt stöd måste därför fibreras enligt Skanovas villkor, annars kommer de inte att användas, utan riskerar istället försvaga situationen för abonnenter utan fiber. Kommunen stöttar i detta sammanhang utbyggnad av Skanovas nät, inte konkurrerande nät, såvida inte samtliga stationsanslutna abonnenter ansluts till det nyetablerade accessnätet. Vilket inte är fallet med de tre nämnda

19 Sammanträdesprotokoll 19 (22) stationerna Kvarnarp, Tälleryd och Östrahult. Om man tolkar ansökan som en begäran om stöd för samförläggning av kommunala tomrör, så har kommunen inget intresse av att samförlägga bredbandskanalisation i schakt som redan är avsedda för bredbandskanalisation. Om man tolkar ansökan som en begäran om delfinansiering av den nya privata kanalisationen, så har länsstyrelsen redan bidragit till detta, och kommunen ser ingen anledning att överfinansiera med ytterligare bidrag. I ansökan nämns även att föreningen äskar bidrag för återställning efter schakt i Vena tätort. Några föreningsbidrag för återställning efter schakt medges inte, då detta regleras via taxa. 2. Ansökan om stöd för bredbandssatsning till föreningar I kommunens Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd beskrivs hur de anslagna bidragsmedlen bör användas. Under avsnittet Stöd till föreningar står att läsa: Endast föreningar kan söka kommunalt bredbandsstöd från stödpott 2. Fiberanslutning av eller kanalisation till fastighet, som kostar mer än kr kan komma ifråga för stöd. Varje fastighetsägare förväntas själv betala upp till kr för sin fiberanslutning. Stödet behovsprövas från fall till fall och utgår med 30 % av den överskjutande kostnaden eller max 5000 kr/anslutning. Exempel: En villaförening har undersökt vad det kommer att kosta att fiberansluta de 80 medlemsfastigheterna, och fått veta att det kostar kr/fastighet. Max kommunalt stöd blir i detta fall: 30 % av 5000 = 1500 kr * 80 fastigheter. Föreningen kan ansöka om stöd med kr. Om föreningen fått differentierade priser på fastigheterna kan kommunen välja att antingen räkna med ett medelvärde för samtliga, eller endast ge stöd till dem som har avsevärt högre kostnad än övriga. Det kommunala stödet utgår endast om inga andra stödformer redan ersatt hela merkostnaden. Föreningen är skyldig att också söka finansiering från andra håll, t ex nätägarens delfinansiering eller statliga bidrag via länsstyrelsen. Det totala stödet får aldrig överstiga 100 % av merkostnaden. Kraven på öppenhet i de fibernät eller kanaler som etableras med hjälp av kommunalt stöd är desamma som för landsbygdsstöd och kanalisationsstöd. Skälet till att beredningen i första hand föreslår avslag på ansökan är att vi tolkar begreppet anslutningsavgift som en avgift till annan nätägare. I fallet med ett föreningsägt fibernät kan medlemmarnas egeninsats snarare ses som en investering i egna tillgångar, ett slags andelsavgift. En sådan har ett värde om nätet avyttras. Se skrivningen Föreningen är skyldig att också söka finansiering från andra håll, t ex nätägarens delfinansiering eller statliga bidrag via länsstyrelsen. Eftersom varje medlem i föreningen också är delägare i nätet, måste värdet

20 Sammanträdesprotokoll 20 (22) på varje andel dras bort för att få fram den nettokostnad som varje fastighetsägare ska bära själv. Som jämförelse kan nämnas att Skanova vid övertagande av privata nät värderar varje fastighetsanslutning till max kr inkl moms. Även om vi halverar denna summa och bedömer att värdet på varje andel ligger på 5000 kr inkl moms vid försäljning, så hamnar egenavgiften under kr, och berättigar därmed inte till kommunalt stöd. Eftersom detta synsätt inte alltid tillämpas av alla bidragsgivare, lämnar vi öppet för KS att istället se medlemmarnas egeninsats som jämförbar med anslutningsavgift till annans nät. Vid föreningens årsmöte , beslutades att egenavgiften skulle vara kr inkl moms kr av dessa skulle i så fall bli föremål för kommunalt bredbandsstöd enligt riktlinjerna. Beloppet inklusive moms justeras därför till kronor, vilket motsvarar 30 % av kr = 211 fastigheter * 3000, då den beslutade anslutningsavgiften är kr, inte kr som ansökan anger. Beslutet kan eventuellt kompletteras med en skrivning om att föreningen kan komma att få bifall på ansökningar om stöd som syftar till att täcka merkostnader som uppstår då fler mer avlägset liggande fastigheter ska anslutas. 3. Ansökan om extra stöd för bredbandssatsningar till föreningar I sin ansökan anför föreningen att de tvingas säga nej till intresserade som bor för långt ifrån tänkt kabelväg. Men några faktiska merkostnader för att få med dessa redovisas inte. I samtal med representanter för styrelsen har också framkommit att antalet medlemmar som kommer att ansluta sig ökat kraftigt om man jämför med underlaget som användes för ansökan om statliga bidrag via Landsbygdsprogrammet (då 200, nu uppåt 300 st). En stor del av finansieringen av totalprojektet var tänkt att finansieras med just statliga bidrag, men nu när antalet anslutningar ökat med 50 % tvingas föreningen hitta nya vägar för att få budgeten att gå ihop. Att antalet fastigheter på landet som erbjuds möjlighet till fiberbredband ökar ser kommunen mycket positivt på, och om inte mer bidrag finns att hämta ut de statliga bidragsfonderna, bör kommunens bredbandsstöd kunna tas i anspråk. För att kunna bedöma nyttan med ett sådant bidrag uppmanas föreningen inkomma med en kalkyl på vilka merkostnader som uppstått till följd av volymökningen och till följd av att man vill kunna ansluta mer avlägset belägna fastigheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott 200/2013

21 Sammanträdesprotokoll 21 (22) Kultur och fritid Virumsvallen AB Ekonomikontoret Östra Smålands Kommunalteknikförbund KS 90/2013 Dnr 2013/ Hyresavtal med Virumsvallen AB angående ishall i Virserum Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal med Virumsvallen för perioden Ett avtal för 2013/2014 har upprättats mellan Virumsvallen som hyresvärd och Hultsfreds kommun som hyresgäst. För nyttjande av ishallen under perioden betalar Hultsfreds kommun ett belopp om kronor. Under hyresperioden äger Hultsfreds kommun rätt att utnyttja ishallen följande veckodagar och tidpunkter som även finns i avtalet under 2. Ishallen ska hållas öppen för allmänhetens åkning vardagar kl , lördagar och söndagar samt helgdagar kl 9-11 samt alla skollov kl Jul- och nyårsafton är ishallen stängd. Information om öppettider, eventuella driftstörningar samt kontaktperson ska finnas anslagna vid ishallen samt finnas lättillgänglig på VSGF:s hemsida. Kommunstyrelsens arbetsutskott 212/2013

22 Sammanträdesprotokoll 22 (22) KS 91/2013 Anmälan av delegationsbeslut m m Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar kommunstyrelsens handläggning anmäls till kommunstyrelsen Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfreds Kommunala Industri AB Tillgänglighetsrådet Delegationsbeslut Utredare/inspektör Punkt Serveringstillstånd Punkt Serveringstillstånd Meddelande 1. Revisorernas granskning av kontanthantering. 2. Till Regiondagarna i Borgholm oktober 2013 har kommunstyrelsens presidie och en representant från varje parti möjlighet att delta med arvode.

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Mattias Wärnsberg. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mattias Wärnsberg. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-17.20 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(45) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-17.00 Beslutande Bo Bergman, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Gunilla Aronsson, c Silva Andersson,s Per-Inge Petterson, c Ove Engkvist,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer