Swedac. Kundundersökning. december Genomförd av Enkätfabriken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedac. Kundundersökning. december Genomförd av Enkätfabriken"

Transkript

1 Swedac Kundundersökning december 2015 Genomförd av Enkätfabriken

2 Kontaktpersoner hos Swedac har varit: Robin Lundgren Projektledare för undersökningen har varit: Erik Granberg Analys och bearbetning av data har genomförts av: Gustav Leander 2

3 Innehållsförteckning Bakgrund....3 Totalt intryck....4 Hantering av ärende....5 Uppträdande och service....6 Bedömning av kvalitetssystem....7 Konsekvent linje - kvalitetssystem....8 Bedömning av teknisk förmåga....9 Konsekvent linje - teknisk förmåga Slutmöte Bedömningsrapport Bedömningsrapport Förklaring av avvikelser Swedac och kvalitet Förklaring åtgärdsmatris Åtgärdsmatris

4 Bakgrund Enkätfabriken har för Swedacs räkning genomfört en kundundersökning. Frågorna i undersökningen har valts ut av Swedac med avsikten att fånga in de aspekter som är mest relevanta att mäta mot bakgrund av myndighetens verksamhet och förutsättningar. Samma undersökningen har gjorts tidigare. Metod indelning kategorier Swedacs kunder har delats in i olika kontrollenheter för att kunna göra jämförelser. Då olika kunder kunnat tillhöra flera kontrollenheter har så kallade dummy variabler skapats som analysen görs utifrån. Det innebär att samma kund kan finnas med i underlaget i flera olika kontrollenheter. Tidigare (innan 2013) har enbart varje kund tillåtits förekomma en gång vilket varit missvisande. Genomförande Undersökningen genomfördes under perioden oktober till november Svaren samlades in via en webbenkät och inbjudan att delta sändes per e-post till kunder. Två påminnelseutskick genomfördes till de som vid tidpunkten för de aktuella utskicken inte hade svarat färdigt på undersökningen. Urval och svarsfrekvens Totalt har 977 fullständiga svar kommit in. Sammanlagt gjordes utskicket till 1699 kunder, 99 kunder gjorde ett aktivt val till att avstå och 14 epostadresser har studsat. Med hänsyn tagen till studsande epostadresser uppgår svarsfrekvensen till 58%. Tabellen nedan visar svarsandel uppdelat på kontrollform. Kontrollorganen som är flest till antalet har tydligt lägre svarsfrekvens än övriga. Detta kan utgöra ett problem i analysen då denna grupp är underrepresenterad medan laboratorier och certifieringsorgan är överrepresenterade. Antal i urval Svar Svarsandel Laboratorier a) TML Medicin % b) TML Miljö och livsmedel % c) TIA % Certifieringsorgan % d) TCK % e) TIA % f) TML Kontrollorgan % g) TFO Verkstäder % h) TFO Besiktningsorgan % j) TCK Trycksättning med gas % k) TCK Övriga % l) TIA % 4

5 Totalt intryck Kundernas intryck kring Swedac är överlag positivt. 42 procent svarar att de har ett bra, och 35 procent att de har ett mycket bra, helhetsintryck av myndigheten. Endast en procent svarar att de uppfattar Swedac som mycket dåligt. Resultatet i år är dock marginellt lägre än föregående års mätning. Resultatet landar på 4,07, av 5, i övergripande intryck. Resultatet för TFO - besiktningsorgan inom kontrollorganet är betydligt lägre i årets mätning, från 3, till 2,63 i årets mätning. 5 Vad är ditt totala intryck av Swedac? 42% 4 35% Laboratorier a) TML Medicin b) TML Miljö och livsmedel c) TIA Certifieringsorgan d) TCK % 3% 1% Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra f) TML 3.20 för få svar för få svar Kontrollorgan g) TFO Verkstäder h) TFO Besiktningsorgan j) TCK Trycksättning med gas k) TCK Övriga l) TIA

6 Hantering av ärende 76 procent svarar att Swedac har hanterat deras ärende bra eller mycket bra. Resultatet är mycket likt resultatet för det generella intrycket av Swedac (77%), och som syns på åtgärdsmatrisen på sida 18 så är hanteringen av ärendet den mest drivande faktorn vad gällande kundernas generella nöjdhet. Även här har en viss negativ utveckling skett överlag. 5 Hur tycker du att Swedac har hanterat ert ärende? 43% 4 Laboratorier a) TML Medicin % b) TML Miljö och livsmedel c) TIA Certifieringsorgan % 2% Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra d) TCK f) TML 3.50 för få svar för få svar Kontrollorgan g) TFO Verkstäder h) TFO Besiktningsorgan j) TCK Trycksättning med gas k) TCK Övriga l) TIA

7 Uppträdande och service Som det framgår i stapeldiagrammet nedan är kunderna mycket nöjda med uppträdandet och servicen från bedömaren som kom ut till dem. Över hälften svarar att uppträdandet var mycket bra och ytterligare 34 procent att det var bra. Endast en procent svarar att de upplevde bedömarens uppträdande som mycket dåligt, och endast 3 procent svarar att uppträdandet var dåligt. Utvecklingen över tid har endast sett små förändringar och resultatet i år är likaså här marginellt sämre jämfört med Vid en jämförelse med förra årets resultatet syns en särskilt positiv utveckling beträffande TFO - besiktningsorgan samt TCK - trycksättning med gas under kontrollorgan. Hur var uppträdandet och servicen hos bedömaren/na som kom till er? 6 53% % Laboratorier a) TML Medicin b) TML Miljö och livsmedel c) TIA Certifieringsorgan d) TCK f) TML 3.75 för få svar för få svar Kontrollorgan g) TFO Verkstäder % 3% Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra h) TFO Besiktningsorgan j) TCK Trycksättning med gas k) TCK Övriga l) TIA

8 Bedömning av kvalitetssystem På frågan om hur nöjda kunderna är med bedömningen av deras kvalitetssystem så svarar 74 procent att bedömningen var bra eller mycket bra. 7 procent svarar att den var dålig eller mycket dålig. Över tid så har kundernas nöjdhet minskat jämfört med förra året, från 4,04 till 3,96. Bland de olika kontrollformerna så är nöjdheten högst avseende kontrollorgan med ett resultatet 4,01. Nöjdheten för samtliga områden har minskar sitt medelvärde sedan förra året. 5 Hur tycker du att Swedac gjorde bedömningen av ert kvalitetssystem när du tänker på vad som är relevant för er verksamhet? 43% 4 Laboratorier a) TML Medicin % b) TML Miljö och livsmedel c) TIA Certifieringsorgan d) TCK % 6% 1% Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra f) TML för få svar för få svar Kontrollorgan g) TFO Verkstäder h) TFO Besiktningsorgan j) TCK Trycksättning med gas k) TCK Övriga l) TIA

9 Konsekvent linje - kvalitetssystem Instämmandegraden avseende huruvida Swedac har en konsekvent linje vid bedömning av kvalitetssystem är relativt hög och över hälften instämmer eller instämmer helt. 14 procent instämmer inte eller inte alls i samma påstående. Utvecklingen över tid är fortsatt jämn, men nöjdheten har minskar något sedan förra året. Bland kontrollformerna är förändringen blandad, men mestadels till det lägre. Värt att notera är nöjdheten kring kontrollorganen, TCK - trycksättning med gas som minskat sedan 2013, men är i årets kundundersökning högre med resultatet 3,48. 5 Tycker du att Swedac har en konsekvent linje när de bedömer ert kvalitetssystem? 4 36% Laboratorier a) TML Medicin b) TML Miljö och livsmedel % c) TIA Certifieringsorgan % d) TCK f) TML för få svar för få svar Kontrollorgan % g) TFO Verkstäder h) TFO Besiktningsorgan % j) TCK Trycksättning med gas Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt k) TCK Övriga l) TIA

10 Bedömning av teknisk förmåga 66 procent av de svarande kunderna anser att Swedac gjorde en bra eller mycket bra teknisk/fackmässig bedömning av deras ackreditering, medan 5 procent svarar att bedömningen var dålig eller mycket dålig. Över tid ligger nöjdheten gällande bedömningens även inom detta avsnitt lägre än tidigare Hur tycker du att Swedac gjorde den tekniska/fackmässiga bedömningen av er ackreditering när du tänker på vad som är relevant för er verksamhet? 4 42% 34% Laboratorier a) TML Medicin b) TML Miljö och livsmedel c) TIA Certifieringsorgan d) TCK % 4% 1% Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra f) TML för få svar för få svar Kontrollorgan g) TFO Verkstäder h) TFO Besiktningsorgan j) TCK Trycksättning med gas k) TCK Övriga l) TIA

11 Konsekvent linje - teknisk förmåga Gällande huruvida Swedac är konsekventa när de bedömer kundernas tekniska/ fackmässiga förmåga svarar 67 procent att så är fallet och 9 procent att så inte är fallet. Den generella nöjdheten är på samma nivå i årets mätning som föregående år, 3,83. Bland kontrollformerna så backar framförallt laboratorier och cer tifieringsorgan. Värt att notera är även gruppen TFO - Besiktningsorgan med gas vars resultat minskat från 3, , till 2,75 i årets mätning. 5 Tycker du att Swedac har en konsekvent linje när de bedömer er tekniska/ fackmässiga förmåga? 4 39% Laboratorier a) TML Medicin b) TML Miljö och livsmedel % 28% c) TIA Certifieringsorgan d) TCK f) TML 3.40 för få svar för få svar Kontrollorgan % 6% Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt g) TFO Verkstäder h) TFO Besiktningsorgan j) TCK Trycksättning med gas k) TCK Övriga l) TIA

12 Slutmöte Kundernas nöjdhet är klart hög vad gäller slutmötet, 86 procent av de svarande anser att slutmötet var bra eller mycket bra, och endast 3 procent svarar att det var dåligt. Över tid så har nöjdheten ökat och ligger, till skillnad från många andra bedömningspunkter i årets undersökning, högre än den gjort tidigare. Gällande slutmötet följer dock resultatet för certifieringsorganet och laboratorier kontrollformerna en fortsatt minskande trend vid en jämförelse över tid Hur tycker du att slutmötet var? 4 41% 45% Laboratorier a) TML Medicin b) TML Miljö och livsmedel c) TIA Certifieringsorgan d) TCK f) TML 3.60 för få svar för få svar 12% Kontrollorgan g) TFO Verkstäder h) TFO Besiktningsorgan % 2% Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra j) TCK Trycksättning med gas k) TCK Övriga l) TIA

13 Bedömningsrapport 81 procent av de svarande anser att bedömningsrapporten var bra eller mycket bra, medan 4 procent ansåg att den var dålig eller mycket dålig. I år är den sammanvägda nöjdheten kring bedömningsrapporten marginellt högre än under tidigare mätning. Likaså här syns en nedgång vid resultatet för certifieringsorganet och laboratorier Vad tycker du om bedömningsrapporten som ni fick vid eller efter slutmötet? 45% 4 36% Laboratorier a) TML Medicin b) TML Miljö och livsmedel c) TIA Certifieringsorgan d) TCK % f) TML 3.25 för få svar för få svar Kontrollorgan g) TFO Verkstäder h) TFO Besiktningsorgan % 3% j) TCK Trycksättning med gas k) TCK Övriga Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra l) TIA

14 Avvikelser på webben Den största delen av kunderna tycker det är mycket bra att kunna svara på avvikelser via webben. Totalt anser 82 procent att det är bra eller mycket bra, och endast 5 procent att det är dåligt eller mycket dåligt. Utvecklingen pekar tydligt uppåt och nöjdheten är högre än någonsin tidigare. Ur åtgärdmatrisen på sida 18 framgår det dock att nöjdheten kring att svara på avvikelser via webben har en låg påverkan på Swedacs kunders generella syn på myndigheten Vad tycker du om att svara på avvikelser via webben? % Laboratorier a) TML Medicin b) TML Miljö och livsmedel c) TIA % Certifieringsorgan d) TCK % 3% 14% Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra f) TML 3.80 för få svar för få svar Kontrollorgan g) TFO Verkstäder h) TFO Besiktningsorgan j) TCK Trycksättning med gas k) TCK Övriga l) TIA

15 Förklaring av avvikelser 77 procent svarar att förklaringen och motivationen för avvikelser vid tillsynsbesöket var bra eller mycket bra. En relativt stor del, motsvarande nästan en femtedel av de svarande, svarar varken eller på frågan. Jämfört med 2014 har resultatet förbättrats och det gäller i stort sett samtliga generella värden för kontrollgrupperna med undantag från certifiering I vilken grad förklarades och motiverades avvikelser vid tillsynsbesöket på ett bra sätt? % 4 33% Laboratorier a) TML Medicin b) TML Miljö och livsmedel c) TIA Certifieringsorgan d) TCK % f) TML 3.80 för få svar för få svar Kontrollorgan % 4% I mycket låg grad I låg grad Varken låg eller hög grad I hög grad I mycket hög grad g) TFO Verkstäder h) TFO Besiktningsorgan j) TCK Trycksättning med gas k) TCK Övriga l) TIA

16 Swedac och kvalitet Kunderna fick svara på frågan huruvida de anser att Swedacs verksamhet har bidragit till att öka kvaliteten på deras tjänster och/ eller produkter. Totalt svarar 88 procent att så varit fallet. Bland de olika kontrollformerna är det flest inom laboratorierna som svarar ja (94%). Något färre svarar ja bland kontrollorganen (85%) och klart färre bland certifieringsorganen (57%), där en minskning med fem procentenheter har skett sedan Övriga kontrollformer är något högre sedan Tycker du att Swedacs verksamhet har bidragit till att öka kvaliteten på era tjänster och/eller produkter? Andel Ja 2015 Andel Ja 2014 Andel Ja 2013 Laboratorier 94% 93% 93% a) TML Medicin 92% 94% 94% 13% b) TML Miljö och livsmedel 96% 93% 95% c) TIA 91% 92% 9 Certifieringsorgan 57% 62% 72% 88% Ja Nej d) TCK 52% 62% 7 f) TML 10 för få svar för få svar Kontrollorgan 85% 82% 83% g) TFO Verkstäder 89% 88% 88% h) TFO Besiktningsorgan 75% 82% 73% j) TCK Trycksättning med gas 75% 7 67% k) TCK Övriga 79% 91% 94% l) TIA 84% 82% 83% 16

17 Förklaring åtgärdsmatris Enkätfabrikens åtgärdsmatriser syftar till att ge kunskap om både hur de tillfrågade ser på sin arbetssituation och vad som har störst inverkan på deras generella uppfattning om densamma. Genom att mäta sambandet mellan olika frågor i undersökningen och den generella nöjdheten skapas en bild av vad som har störst effekt på de anställdas generella uppfattning om den egna arbetssituationen och vad som därför är viktigast att prioritera i ett förändringsarbete. Matrisen är indelad i fyra olika fält. I det gröna fältet finns de parametrar med hög nöjdhet men låg påverkan på den generella nöjdheten. Dessa bör man sträva efter att bevara på en god nivå men de är inte högst prioriterade. Det grå fältet inrymmer de parametrar som har låg nöjdhet men liten påverkan på den generella nöjdheten. Dessa bör man sträva efter att förbättra men de är inte högst prioriterade. Nöjdhet Låg Hög XEM MPE 6 L E XEM P E Det gula fältet är värden med hög nöjdhet och hög påverkan på den generella nöjdheten. Dessa värden bör man prioritera att bevara på en god nivå alternativt utveckla för att höja nöjdheten ytterligare. Det röda fältet inrymmer parametrar med låg nöjdhet och stor påverkan på den generella nöjdheten. Det är dessa som bör ges högst prioritet i kommande förändringsarbete. Låg Effekt Hög 17

18 Åtgärdsmatris 1. Hur tycker du att Swedac har hanterat ert ärende? 2. Hur var uppträdandet och servicen hos bedömaren/na som kom till er? Nöjdhet Låg Hög Hur tycker du att Swedac gjorde bedömningen av ert kvalitetssystem när du tänker på vad som är relevant för er verksamhet? 4. Tycker du att Swedac har en konsekvent linje när de bedömer ert kvalitetssystem? 5. Hur tycker du att Swedac gjorde den tekniska/fackmässiga bedömningen av er ackreditering när du tänker på vad som är relevant för er verksamhet? 6. Tycker du att Swedac har en konsekvent linje när de bedömer er tekniska/fackmässiga förmåga? 7. Hur tycker du att slutmötet var? Låg Effekt Hög 8. Vad tycker du om bedömningsrapporten som ni fick vid eller efter slutmötet? 9. Vad tycker du om att svara på avvikelser via webben? 10. I vilken grad förklarades och motiverades avvikelser vid tillsynsbesöket på ett bra sätt? 18

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Brukarundersökningar 2012

Brukarundersökningar 2012 sida 1 (12) Brukarundersökningar 2012 Hemtjänst & Särskilt boende sida 2 (12) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 SVARSFREKVENS... 3 RESULTAT SÄRSKILT BOENDE... 3 RESULTAT HEMTJÄNSTEN... 8 ANALYS...

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2013 Kungsbacka Therese Lind Lars Johansson 2014-03-18 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Kvadrantgatan 1 förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Metodikrapport. Medlemsundersökningen 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SEPTEMBER 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Metodikrapport. Medlemsundersökningen 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SEPTEMBER 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Metodikrapport Medlemsundersökningen 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SEPTEMBER 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN A. Om undersökningen BAKGRUND OCH SYFTE Enkätfabriken har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2014:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016 Göteborgs stad Utförarenkät 2016 Information om undersökningarna Göteborgs Stad har under flera års tid genomfört utförarundersökningar. Enkäten för utförare genomfördes senast 2014. Undersökningen för

Läs mer

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011 RAPPORT 1(6) -10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 1. Bakgrund Under åren 2006-2009 har enkätundersökningar motsvarande denna genomförts av företaget

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de svarande...

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

Verksamhetsstyrning inom förvaltningarna

Verksamhetsstyrning inom förvaltningarna Revisionskontoret Granskning av Verksamhetsstyrning inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus Granskningsrapport nr 1/2011 Greger Nyberg och NP Magnusson Adress: Skånehuset 291 89 Kristianstad Telefon

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 207-05-08 206/3002 Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Remiss, införande av regler om flexibel ackreditering, ändrade regler

Läs mer

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola 41 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2011 Varberg Therese Lind Lars Johansson 2011-11-15 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Serviceboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Rosa Fiorito KS, Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 LIDKÖPING Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service NFO Infratest Ingivarenkäten 2002 - INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service Jonas Persson Information om ingivarenkäten

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Resultat av nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2016

Resultat av nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2016 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller 2016-11-18 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/2015:331 34223 Social- och äldrenämnden Resultat av nationella brukarundersökningen inom

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Förskola och hem Deluppgift: Föräldraenkät Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Gruppboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2012 i fritidshem Stockholm Sjuling 6 Södermalmsskolan Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten 2015-12-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Stjärnan Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje

Läs mer

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning Sammanfattning av nöjdkundmätning Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Om undersökningen. Formulären delades ut från den 19 januari och samlades in fram till den 24 februari 2015.

Om undersökningen. Formulären delades ut från den 19 januari och samlades in fram till den 24 februari 2015. Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt

Läs mer