1. Välkommen Frank Andersson hälsar alla välkomna. Presentationsrunda genomförs.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Välkommen Frank Andersson hälsar alla välkomna. Presentationsrunda genomförs."

Transkript

1 ANTECKNINGAR 1 (5) Dialogmöte med handikapp- och patientföreningar och Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, torsdagen den 03 juni 2010, klockan , Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg. NÄRVARANDE Hälso- och sjukvårdnämnd (HSN) 5 Ordförande Frank Andersson (S) 1:e vice ordförande Magnus Berntsson (KD) 2:a vice ordförande Karin Greenberg (C) Ledamot Johan Fält (M) Handikapp- och patientföreningar Ulla Adolfsson HSO (Autism- och Aspergerförbundet) Ippsepp Meyer HSO Margaretha Andersson HSO (Neurologiskt Handikappades Riksförbund Göteborg) Thomas Krantz Synskadades riksförbund (SRF) Gulli Kohlström De handikappades riksförbund (DHR) Hälso- och sjukvårdskansliet (HSK) Nämndsekreterare Anna Schürer von Waldheim Planeringsledare Nina Hautanen 1. Välkommen Frank Andersson hälsar alla välkomna. Presentationsrunda genomförs. 2. Besök från Västfastigheter Lars Klingener och Linn Ansfors informerar. En kartläggning genomförs av hinder som behöver åtgärdas. Diskussion sker med fastighetsägarna angående vad som är deras ansvar att åtgärda. På det som inte åtgärdas ska en avvikelserapport skrivas. Tittar Västfastigheter både på offentliga och privata vårdenheter? Ja Varför har Västfastigheter inte gått igen om den nyaste delen av Sahlgrenska Universitetssjukhuset? SU är inte Västfastigheters ansvar. Västfastigheter ansvarar för regionens egna byggnader. Kansliet tar med frågan till SU-teamet inför nästa möte. Lars och Linn går igenom exempel på åtgärder som måste göras respektive inte måste göras. Exempelvis behöver man inte flytta handfat, det anses inte vara ett enkelt avhjälpt hinder.

2 ANTECKNINGAR 2 (5) Görs uppdateringar i tillgänglighetsdatabasen? Västfastigheter svarar att det ligger på utförarna att uppdatera databasen. När ska kartläggningen vara klar? Västfastigheter ska vara klara med åtgärderna innan årsslutet. Det gäller enkelt avhjälpta hinder. Resten läggs plan upp en plan för (de som inte anses lätt avhjälpta). Nina förklarar att god tillgänglighet är beaktat i samliga vårdöverenskommelser och att dessa följs upp noga. Deltagarna lyfter att det är viktigt att man lär sig av misstagen som begicks när man byggde om entrén på SÄS. Hissen där är för smal hiss för större rullstolar. Tomas tar upp vårdenheten vårdenheten på Opaltorget som ett exempel på bra tillgänglighet. De har bra ledstråk. Även entrén på Östra tas upp som exempel på bra ljussättning och färgval. 3. Inkomna frågor samt frågor från föregående möte Brukarråd SU Brukarorganisationerna undrar varför inte bjudna till brukarrådet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset längre? Nina informerar om att kansliet har ställt frågan och SU har inte ändrat något gällande vilka som bjuds in till brukarråden. Ytterligare frågor hänvisas till SU. Dialogmötesdeltagarna förklarar att de inte blivit inbjuda på två år och att de nu har nu skrivit till verksamhetschefen. Frank svarar att om inget har svar har inkommit från SU till mötet i augusti, bör frågan tas upp på nästa möte. Psykiatriskt öppenvårdscentrum i Västra Frölunda Thomas från SRF lyfter frågan om situationen vid psykiatriskt öppenvårdscentrum i Västra Frölunda och ögonkliniken i Mölndal. Frank förklarar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset svarat att gällande tillgängligheten vid psykiatrimottagningen Lergöksgatan så har mottagningen har för närvarande en tillgänglighetsproblematik. Samtidigt konstateras också ett generellt ökat behov av psykiatriska insatser vilket gör att andra mottagningar inte kan hjälpa till som tänkt. Per 31 mars (pga nytt sätt att rapportera har vi inte uppgifter per april) klarade sjukhuset vårdgarantin för psykiatri, förutom för utredningar neuropsykiatri vuxna. Där pågår ett arbete och ett fåtal patienter väntar över garantitider

3 ANTECKNINGAR 3 (5) Ska psykiatri finnas på samliga vårdenheter? Frank svarar att det ska finnas på alla vårdcentraler. Det finns beteendevetare på vårdcentralerna, anpassat till hur många listade man har Kommer man direkt in på avdelning? Nina: tittar över arbete med direktinskrivning för ett antal patientgrupper, till exempel stroke. Trenden går mot mindre akutmottagningar, att göra mer bedömning vart man ska redan i ambulansen. Gällande ögonsjukvården så har Sahlgrenska Universitetssjukhuset förklarat att det fortsätter att vara ett område med tillgänglighetsproblem. Verksamheten har avropat stora volymer vård och arbetar aktivt med att vidareremittera patienter till andra vårdgivare. Totalt har för 2010 första kvartalet 2145 betalningsförbindelser skickats/vård avropats, varav 900 för första besök och för operation. För att öka tillgängligheten för patienter till telefon och mail för av- och ombokningar samt för medicinsk rådgivning startades för ett tag sedan ÖgonDirekt. Till viss del är verksamheten igång, men arbete återstår. Per 31 mars (pga nytt sätt att rapportera har vi inte uppgifter per april) klarade inte sjukhuset vårdgarantin inom ögonsjukvården, vare sig för besök eller behandling. Väntetider till utredning av vuxna med neuropsykiatriska utredningar Frank informerar om att en regionala vårdgarantin innebär att efter beslut om neuropsykiatrisk utredning skall denna erbjudas inom 90 dagar. Den totala måluppfyllelsegraden för sjukhusen i regionen var i april 73 %. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har 63 % väntat mindre än 90 dagar på ett första utredningstillfälle, se tabell nedan. KS NU SkaS SU SÄS TOT okt % 85 % 100 % 18 % 100 % 68 % nov % 87 % 100 % 30 % 100 % 71 % dec % 100 % 41 % 100 % 66 % jan % 87 % 100 % 36 % 100 % 77 % febr % 82 % 100 % 31 % 100 % 75 % mars % 85 % 100 % 63 % 100 % 85 % April % 63 % 97 % 63 % 100 % 73 % Köerna beror enligt SU-teamet som har varit i kontakt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset på brist på personella resurser och att läkemedelsbehandlingen är kostsam. En utredning kräver insatser från olika personalgrupper och tar ungefär en vecka att genomföra.

4 ANTECKNINGAR 4 (5) Frågor från HSO 1. Vuxna personer med autism och utvecklingsstörning. Idag saknas kompetens inom primärvården för att kunna möta patienten. Det behövs kunskap om autism för att kunna behandla även somatiska problem. Inte heller inom vuxenhabiliteringen finns idag någon läkare med denna kompetens. 2. Vuxna personer med autism eller Aspergers syndrom som har fler psykiatriska bekymmer/diagnoser har idag mycket svårt att få kontakt inom vuxenpsykiatrin när det gäller ex medicinering/behandling och när personen är i behov av läkarintyg. 3. Övergången från barn- och ungdomsvård till vuxenvård är problematisk för många grupper. Hur tänker men kring det? 4. Samverkan. Många upplever att brist på samverkan inom sjukvården och mellan sjukvård och kommunen. Hur tänker man kring det? Frågorna tas med till kommande möte. Fråga från NHR Det har kommit till vår kännedom att det kan komma att bli förändringar inom en stor del av neurosjukvården. Sedan ett år tillbaka är det anställningsstopp inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta har till följd att de som är kvar får arbeta mera. De väl fungerande teamen inom neurosjukvården kan komma att drabbas av förändringar i form av att bl.a. uppföljningsbesök hos specialisten hänvisas till primärvården, längre väntetider för nybesök och provtagning. Ex. har en läkare ensam hand om 800 pat från VG-regionen. Inom primärvården finns en mycket stor kunskap men det finns inte den specialistkunskap som krävs för att ta hand om personer med neurologiska sjukdomstillstånd. Då hänvisas personen tillbaka till den specialistmottagning som den tillhör. Det blir längre väntetider, förskrivning av intyg försenas, och framför allt stora merkostnader för individen och för samhället. Vårt önskemål är att resurser till neurosjukvården utökas. Frågan tas med till kommande möte. Öppet brev angående psykiatrin Skrivelsen som inkommit tas med i protokollet, se bilaga 1. Tillkommande fråga från SRF Klarar syncentralerna vårdgarantin? Kansliet får i uppdrag att återkomma med information på kommande möte. Rehabilitering Fler patientgrupper omfattas nu av möjlighet till utlandsvistelser för rehabilitering men summan pengar är den samma. Detta medför att färre antal inom varje diagnosgrupp får möjlighet att åka. Mer resurser vore önskvärt. SU hanterar potten med pengar Nina förklarar att detta ligger under ett tilläggsuppdrag till SU. Frågan tas med till kommande möte.

5 ANTECKNINGAR 5 (5) 4. Aktuell information från kansliet Nina informerar. Förlängning av avtal med Mobilitetscenter i Göteborg. Västra Götalandsregionen har idag ett avtal med Mobilitetscenter i Göteborg. Avtalet gäller från och med 1 januari 2009 till och med 31 december Alla tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna deltar i finansieringen av Mobilitetscenters verksamhet. De utredningar som avtalet omfattar är: Körlämplighetsutredningar för patienter som har ett giltigt körkort där innehavet ifrågasätts av medicinska skäl. Utredningar inför utfärdande av läkarintyg för körkortstillstånd för personer med kognitiva, fysiska eller neuropsykiatriska funktionshinder. Utredning av behov av bilanpassning för personer som ej omfattas av statligt bilstöd. Avtalet med Mobilitetscenter går ut och nämnden har beslutat att förlänga avtalet med Mobilitetscenter med tolv månader till och med 31 december Konduktiv pedagogik Västra Götalandsregionen har sedan avtal med Move and Walk AB samt Bräcke Diakoni Mullback Institutet avseende intensivträning enligt konduktiv pedagogik. Avtalen gällde till och med 31 mars Enligt ett beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2002 avseende valfrihet inom konduktiv pedagogik, har patienter med cerebral pares rätt att välja vårdgivare av insatser/behandling en gång per år. Syftet med insatserna är att kunna erbjuda personer med cerebral pares och cerebral paresliknande skador kompletterande träning enligt konduktiv pedagogik för att uppnå förbättrad motorik och reducering av funktionsstörning. HSN 5 beslutade i höstas att genomföra en upphandling av konduktiv pedagogik. Kravet i upphandlingen var två leverantörer och att utbudspunkterna fanns på flera ställen i regionen då avtalet gäller alla 12 HSN. Avtal har nu tecknats med Move and Walk AB samt Bräcke Diakoni från 1 april 2010 till 31 mars 2011 med möjlighet till förlängning upp till två gånger. Move and Walk kommer att bedriva sin verksamhet på Hisings Backa.Bräcke Diakoni kommer att bedriva sin verksamhet på tre olika utbudspunkter; Träningscenter Stegen i Göteborg, Treklöverhemmet i Ljungskile och Mösseberg i Falköping. 5. Mötet avslutas Kommande möte Dialogmötet och kommer att hållas på Dahlheimers Hus. Frank Andersson tackar alla för ett trevligt möte. Vid anteckningarna Anna Schürer von Waldheim

6 Dråpslag mot psykvården Den beslutade neddragningen med 19 miljoner kronor inom specialistpsykiatrin i Göteborg innebär i flera avseenden ett dråpslag i värsta fall bokstavligen för ett stort antal vårdbehövande patienter. Primärvården har varken resurser eller kompetens att möta behoven hos de människor, som under lång tid har haft kontakt med specialistpsykiatrin. Den nya vårdvalsmodellen har dessutom försämrat möjligheterna ytterligare, vilket vi i dagarna har kunnat läsa om i GP. I bästa fall kan några enstaka krissamtal erbjudas och därutöver endast förskrivning av psykofarmaka. På det mänskliga planet lämnas patienterna därmed åt sitt öde. Lika illa är det att principen om vårdkontinuitet frångås genom omläggningen. I psykiatrisk behandling är kontinuiteten avgörande för framgången, och en vårdkedjemodell där varje förändring i patientens tillstånd leder till byte av mottagning eller behandlare är därför direkt förkastlig. Det tålmodiga arbetet med att bygga upp en förtroendefull behandlingsrelation spolieras, och som patient tvingas man börja om från början med en ny relation. Alternativet till denna destruktiva modell är att vårdkontakterna gradvis och försiktigt glesas ut, när patienten blir bättre. Vi brukar- och anhörigorganisationer inom nätverket NSPHiG protesterar på skarpast tänkbara sätt mot de förödande sparåtgärder som nu genomförs inom specialistpsykiatrin. Caroline Forssbaeck Gunilla Johnson Henrik D Ragnevi Anorexi/Bulimi-Kontakt OCD-föreningen Attention i Göteborg Ananke Eva Swenelius Ulla Adolfsson Lotta Bergström Fusig Autism & Göteborgsfontänen Aspergerföreningen Lotta Ahlén Annica Engström Lena Nilsson Gyllenkroken Inre Rum IBIS Karin Olsson Zara Elfvelin Anna Gabriels RFHL-Oberoende- RSMH-Näckrosen Vännerna Göteborg Ingvor Blom Else-Marie Törnberg Mona Ringebrand SPES SPiV ÅSS Hannes Qvarfordt RSMH Livet

Verksamhetsrapport för

Verksamhetsrapport för Verksamhetsrapport för Personligt ombud 2013 Kontaktinformation Bräcke Diakoni Box 210 62 418 04 Göteborg Ansvarig: Eva Svensson eva.svensson@brackediakoni.se 1 Sammanfattning I maj 2000 beslutade regeringen

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Närvarande: Ingvar Wennermark Anne Granath Britta Johansson Göte Gustafsson Ronny Blidberg Mildred Ahlström Kjell Emanuelsson Thomas Krantz Britt Arthursson

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre Implementering av projektet In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT) Eva Levin och Lena Lindgren 1 FoU i Väst/GR Första upplaga januari 2013 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild:

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev maj 2012 Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Förord Cancervården i Sverige fungerar bra om man gör en internationell jämförelse och vi har höga överlevnadstal.

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Årsberättelse 2010. pat i e n t n ä m n d e n i j ä m t la n d s l ä n

Årsberättelse 2010. pat i e n t n ä m n d e n i j ä m t la n d s l ä n Årsberättelse 2010 pat i e n t n ä m n d e n i j ä m t la n d s l ä n Innehållsförteckning Förord 3 2010 rätt riktning för patientsäkerheten 4 Patientnämndens funktion 4 Ärenden per problemområde 4 Vård

Läs mer

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN Som patient har du rätt till vård inom en viss tid, rätt att få information som är begriplig och att säga ifrån om något blir fel. Här kan du läsa om

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Inledning NSPHiGs kansli har under verksamhetsåret fortsatt med uppdraget att för de 17 medlemsorganisationerna driva arbetet för ökat gemensamt inflytande inom politik,

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Omhändertagande vid depression och ångest

Omhändertagande vid depression och ångest www.pwc.se Revisionsrapport Hans Rinander, certifierad kommunal revisor Maria Strömbäck, revisionskonsult Omhändertagande vid depression och ångest Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar

Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar LiÖ 2013-1003 Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 3 2013 1 Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar Behovsanalys inklusive

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Rapport från rundabordsamtal på Socialdepartementet 2 & 3 maj 2013. Utredningen ska vara klar den 31 oktober 2014 och är precis i sin början.

Rapport från rundabordsamtal på Socialdepartementet 2 & 3 maj 2013. Utredningen ska vara klar den 31 oktober 2014 och är precis i sin början. Översyn av Vårdbidraget och Handikappersättningen Rapport från rundabordsamtal på Socialdepartementet 2 & 3 maj 2013 På grund av ett ministerbeslut har en interdepartemental arbetsgrupp tillsatts för att

Läs mer

LSS-insatser till barn och ungdomar

LSS-insatser till barn och ungdomar LSS-insatser till barn och ungdomar En kartläggning inom Göteborgsregionens medlemskommuner November 2004 Lena Larsson 2 Förord Denna rapport är resultatet av ett kartläggningsarbete som har initierats

Läs mer

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - juni 2005

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - juni 2005 2005-05-30 Dnr: LiÖ 2005-444 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - juni 2005 Rapportering av nyckelindikatorer och fördjupad uppföljning samt delårsbokslut och helårsbedömning april 2005

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 19 december 2012

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 19 december 2012 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag 19 december 2012 Sammanträdesdatum 2012-12-19 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer