Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1. Paragraf LF/LS/HSN. Uppföljningsda tum Månadsvis. Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende. Paragraf HSN Datum Beslutsformulering HSN"

Transkript

1 Beslutslogg Rev: Rev Rev Rev Rev Rev Rev Rev Rev Paragraf Datum Beslutsformulering 5 BLS att mål och mått för området 3.3 " En stabil ekonomi för hållbar årsredovisning 2012 kostandsutveckling" rapporteras månadsvid till hälso- och sjukvårdsnämnden ekonomiavsnittet verkställighetsplan 2013 mål och mått Paragraf LF/LS/ Uppföljningsda tum Månadsvis Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende Landstingsdirektö ren 5 BLS årsredovisning 2012 ekonomiavsnittet verkställighetsplan 2013 mål och mått att mål för området 3.4 "Engagerade medarbetare och goda Delårsrapport Landstingsdirektö utvecklingsmöjligheter" även följs upp i delårsrapporterna ren 5 BLS årsredovisning 2012 ekonomiavsnittet verkställighetsplan 2013 mål och mått att samtliga kliniker i sina respektive delårsrapporter och årsberättelse ska redovisa mål och mått för hur miljö- och hållbarhetsarbetet integreras och systematiseras i den egna verksamheten i enlighet med målområde 3.2 " Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer" Delårsrapport Landstingsdirektö ren 6 redovisning av åtgärderna från Häslo- och sjukvårdsnämnden att landstingsdirektöen återkommande hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden rapporterar aktuell status för arbetet med åtgärder enligt beslutade uppdrag till landstingsdirektör och förvaltningschef återkommande Landstingsdirekör en 6 redovisning av åtgärderna från Häslo- och sjukvårdsnämnden att landstingsdirektören i kommande redovisningar kompletterar med prognos för åtgärdernas kostandsreducerande effekter återkommande Landstingsdirekör en Sida 1

2 Beslutslogg Rev: Rev Rev Rev Rev Rev Rev Rev Rev Paragraf Datum Beslutsformulering 14 Psykiatri och att mål 3 och 4 i området " En stabil ekonomi för hållbar kostandsutveckling" habiliteringsförvaltni rapporteras månadsvis till hälso- och sjukvårdsnämnden ngens årsredovisning 2012 ekonomiansvinnet verkställighetsplan 2013 mål och mått Paragraf LF/LS/ Uppföljningsda tum Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende Varje Landstingsdirektö ren 55 Investeringar Finansiering av uökad konduktiv pedagogik 97 Förslag på insatser för att nå insatta mål inom ramen för statsbidrag 137 Blekingesjukhusets månadsrapport 137 Blekingesjukhusets månadsrapport 138 Redovisning av åtgärder för anpassning av budget ( ) att ta fram driftkostnadskalkyker för de föreslagna investeringarna som berör hälos- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde, att uppdra åt psykiatri- och habilieteringsförvaltningen att beakta behovet av Move och Walk för konduktiv pedagogik i budgetarbetet inför att uppföljning sker i delårsbokslut och årsbokslut och LS Uppföljn. dat delårsbokslut,årsbo kslut att verkställighetsarbete enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden ska fortgå i samband med månadsbokslut varje månad att verkställighetsarbete i enlighet med i beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden ska fortgå med kontinuerlig avrapportering till nämnden att verkställighetsarbete enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden ska fortgå med kontinuerlig avrapportering till nämnden, att verkställighetsarbete i enlighet med beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden ska fortgå med kontinuerlig avrapportering till nämnden kontiunerlig kontinuerlig Landstingsdirektöre n Landstingsdirektöre n Sida 2

3 Beslutslogg Rev: Rev Rev Rev Rev Rev Rev Rev Rev Paragraf Datum Beslutsformulering 229 återrapportering agn processen med Blekingetrafikens sjukresor 15 Verksamhetsoch kostandsananlys av den offentliga primärvården att uppdra till landstingsdirektören att tillse att denna verksamhet med liggande sjukresor är övertagen 1 februari att upphäva andra att-satsen "att analysera inkludera ett underbyggt resonemang kring nuvarande och famtida patientunderlag, medarbetarkompetens, bemötande och tillgänglighet samt redogöra för de förslag som finns i framtiden", att hänskjuta frågan om nuvarande och framtida patientunderlag, medarbetarkompetens, bemötande och tillgänglighet till primärvårdsberedningen, att ta informationen till protokollet Paragraf LF/LS/ Uppföljningsda tum Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende Primärvårdsbered. 19 Utredningsuppdrag för mobildoktor att ge landstingsdirektören i uppdrag att utifrån motionen utreda förutsättningarna för en ambulerande läkare i Blekinge, att uppdraget ska redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden senast maj månad 2014 Juni 26 Stöd för äldre i vården 45 Åtgärder jämställd, jämlik, rättvis vård 49 Aktiv hälsostyrning i Blekinge att uppdra till landstingsdirektören att i samarbete med länets kommuner utreda förutsättningarna för att ge den service till länets äldre som äldrelotsarna gett under projekttiden, att förslag föreligger hälso- och sjukvårdsnämnden vid nämndens sammanträde i juni att förlängd utredningstid för förslag till åtgärder för att trygga en jämlik och rättvis vård, att ge Landstingsdirektören i uppdrag att redoivsa en uppdragsbeskrivning i september att överlämna utredningen till landstingsstyrelsens primärvårdsberedning Primärvårdsbered. Sida 3

4 Beslutslogg Rev: Rev Rev Rev Rev Rev Rev Rev Rev Paragraf Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS/ Uppföljningsda tum Uppföljningsorg an Ansvarig Utför ärende 51 Motionssvar att motionen hämed anses besvarad LF beslutsstöd 52 Motionssvar angående misshandel dold orsak i många smärtfall att motionen härmed anses besvarad LF 65 Investeringsplan att fastställa investeringsplanen för medicinsk teknik 2015 motsvarande 67 mnkr LS 66 Motionssvar översyn kvalitetsregister att Landstinget Blekinge redovisar befintliga kvalitetsregister, att Landstinget Blekinge redovisar den faktiska nyttan och kostnaden för varje register, att Landstinget Blekinge föreslår vilka register som verksamheten skall delta i LF 76 Information om droger (sprutbyte) 77 Delårsbokslut Blekingesjukhuset att ge landstingsdireköten i uppdrag att inom ramen för LSVO lyfta frågan om förutsättningar och behov av eventuell sprytbytesverksamhet i Blekinge, att återkomma med en rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 oktober att ge landstingsdireköten i uppdrag att vid sammanträde den 26 juni 2014 redoivisa Blekingesjukhusets pågående arbete att anpaasa verksamheten till beslutad budgetram, att redovisningen ska omfatta såväl utförda som planerade åtgärder, att godkänna Blekingesjukhusets delårsbokslut 2014 och prognos per den 30 april Sida 4

5 Beslutslogg Rev: Rev Rev Rev Rev Rev Rev Rev Rev Paragraf Datum Beslutsformulering 78 Förutsättningar att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda lokalmässiga förutsättningar att etablera ett för inrättande av ett Bröstcentrum 2016, att återrapportering sker till hälso- Bröstcentrum med och sjukvårdsnämndens möte i oktober 2014 lokalisering i Karlskrona Paragraf LF/LS/ Uppföljningsda Uppföljningsorg tum an Ansvarig Utför ärende Upphandling av mammografiverksa mheten att ge landstingsdireköten i uppdrag att påbörja upphandlingsprocessen av mammografiverksamheten 81 Delårsbokslut Primärvården att uppdra åt landstingsdirektören att se över möjligheterna att utveckla STutbildningen vid landstinget Blekinge med ambitionen att dels öka attraktiviteten, dels kunna möta de behov som exempelvis Primärvården påtalar, att återkomma med en redogörelse till hälso- och sjukvårdsnämdens sammanträde 2 oktober 2014, att godkänna primärvårdens delåtsbokslut 2014 och prognos per den 30 april Sida 5

6 Datum Sida 6

7 Datum Sida 7

8 Datum Sida 8

9 Datum Sida 9

10 Datum Sida 10

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-02-04 14REV67 2(10) Sammanfattning Målet för hälso- och sjukvården är en god

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001 2015-08-24 Dnr 2015/00001 Nr 14 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående svar på remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Dr Prag, hus 2, plan 2 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Dr Prag, hus 2, plan 2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(32) Samordningskansliet 2014-03-12 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2014-03-20--21 PLATS: Styrelserummet,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice Verksamhetsberättelse 2014 Landstingsservice Januari 2015 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 7 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 138/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-03-13 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2015-2018 Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-30, omprövning sker vid behov under mandatperioden Inledning Syfte De ekonomiska styrprinciperna

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården Delårsbokslut augusti 2014 Folktandvården Augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 4 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer