vid en neutral löptid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vid en neutral löptid."

Transkript

1 # 8 6 M A J N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American Equities Lansering av Safe 22 och Safe 23 Starkt delårsresultat för Nordea Marknadsnytt Översikt Efter en tid med något låg andel aktier var fördelningen mellan de olika tillgångsslagen återigen neutral vid utgången av april. Osäkerheten på marknaden håller i sig, men känslan är ändå att vi kanske har det värsta bakom oss, och det har lättat upp stämningen på marknaden en aning de senaste veckorna. Ett antal frågetecken kvarstår emellertid: allvaret i den amerikanska konjunkturnedgången, den slutliga effekten av bolånekrisen i USA på banksystemet samt alltför optimistiska resultatprognoser. Valutor Även om dollarn har stärkts den senaste tiden finns det flera faktorer, framför allt i den inhemska ekonomin, som tyder på att det är för tidigt att blåsa faran över för valutan. Vi håller därför fast vid vår neutrala syn. Vi rekommenderar följande sammansättning av lånevalutor: 80 procent i euro och 20 procent i japanska yen. Obligationer Våra rekommendationer för räntepapper är i stort sett oförändrade. Vi föredrar fortfarande obligationer med låg kreditrisk framför mer spekulativa alternativ. Bland mer riskfyllda papper förespråkar vi tillväxtmarknader framför företagsobligationer. Vi rekommenderar alltjämt en övervikt i danska bostadsobligationer. Vi håller också fast vid en neutral löptid. Aktier Andelen aktier har ökat till neutral nivå, i huvudsak genom börshandlade fonder, vilket gör att vi snabbt kan minska andelen igen om marknadsutvecklingen ger skäl till det. Den enda geografiska förändringen är en ökning från neutral nivå till övervikt för 1.80 tillväxtmarknader, på bekostnad av Japan. På sektornivå minskade vi för en tid sedan vår undervikt i finansaktier eftersom vi räknade med återhämtning, men efter förnyad osäkerhet inom sektorn har vi 0.40 nu 2000 börjat 2001 ta 2002 hem vinsten Vi 2007 US EARNINGS YIELD/BOND YIELD behåller övervikten inom energi och IT. Nedgången på den amerikanska bostadsmarknaden 1.50 liksom dyrare olja och mat väntas bromsa den privata konsumtionen, och därför ligger vi 1.30 kvar med en undervikt i företag 1.10 som tillverkar sällanköpsvaror. Vi rekommenderar undervikt 0.90 för råvaror och el/gas/vatten. US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE EU Earnings Yield/Bond Yield 0.40 EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD

2 Ledare Kära läsare! Efter ett kraftigt ras i mars har aktiemarknaden de senaste veckorna vänt starkt uppåt. Som vi redan nämnt har vi en ganska positiv marknadssyn på lite längre sikt. Det finns emellertid en betydande risk för nya bakslag, som det vi såg i mars, innan trenden blir tydligt uppåtgående. Därför har vi bara ökat andelen aktier till neutral nivå, och där räknar vi också med att ligga kvar en tid. Den realekonomiska återhämtningen lär bli en utdragen historia. En svag fastighetsmarknad i USA och på andra håll fortsätter att tynga tillväxten. Men det är som bekant svårt att exakt förutspå en vändning på marknaden: det handlar ju inte bara om ekonomi, utan även psykologi. marknadsuppgången har detta hittills varit en lyckad affär. I maj följer vi upp med en liknande produkt som bygger på prisutvecklingen för en korg av finansaktier. Det rör sig om aktier som har drabbats hårt av krisen och därför har stora möjligheter till kursuppgång vid en återhämtning. Sista teckningsdag för den här produkten är 4 juni Den 29 april 2008 presenterade Nordea sin rapport för första kvartalet. Det starka resultatet visar att Nordeakoncernen står stadigt, trots den amerikanska bolånekrisen. Det är naturligtvis något vi är stolta över. Mer information om delårsresultatet finns på sidan 8. Slutligen vill jag också passa på att önska er en riktigt trevlig sommar! Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Det är en anledning till att vi har lanserat två nya strukturerade produkter/ obligationer. Syftet är att dra nytta av eventuella kursuppgångar på aktier (i stället för bara ränteavkastning), i det här fallet indexet Euro Stoxx 50 och svenska OMX. Återbetalningen av kapitalbeloppet säkerställs genom placering i obligationer med hög kreditvärdighet. Med tanke på Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Editor: Jørgen Jakobsen 7 maj 2008 # 8 6 L e d a r e 0 2

3 Översikt I början av april meddelade Internationella valutafonden att man uppskattar slutnotan för kreditkrisen till cirka 945 miljarder dollar. Om den här bedömningen är korrekt (och inte OECD:s betydligt lägre uppskattning på mellan 350 och 420 miljarder dollar) blir krisen den dyraste hittills i dollar räknat. Till exempel kostade den ekonomiska kollapsen i Japan på 1990-talet omkring 750 miljarder dollar. Den krisen skiljer sig emellertid på ett flertal punkter från dagens situation, framför allt i fråga om diversifierad exponering. Till skillnad från fallet Japan räknar IMF med att cirka hälften av de förväntade kreditförlusterna drabbar finansinstitut utanför USA. Den största smällen tas av pensionsfonder, försäkringsbolag, hedgefonder och liknande, snarare än av banker. En annan stor skillnad är att ekonomiskt sett motsvarar de beräknade kreditförlusterna cirka 7 procent av USA:s BNP, jämfört med 15 procent av Japans BNP vid den tiden. Andra jämförelser är inte lika gynnsamma. I dag är belåningsgraden i det finansiella systemet betydligt högre än tidigare. Dessutom är företagens exponeringar sammanflätade i varandra på ett sätt som kan leda till en dominoeffekt om någon i kedjan fallerar. I teorin skulle detta kunna leda till att hela det finansiella systemet kollapsar US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) US EARNINGS EXCHANGE YIELD/BOND YIELD RATE US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE Hittills har bankerna hanterat krisen på olika sätt. En del banker försöker härda ut och tillkännager nya nedskrivningar (samtidigt som investerare med rätta undrar om detta blir de sista). Andra har lämpat över hela kreditportföljer på riskkapitalbolag eller på annat sätt försökt rensa balansräkningen på risker. Vissa 0.40 aktörer har blivit försiktigare eller EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD # 8 6 Ö v e r s i k t 0 3 rentav upphört med sina bolån. Andra har försökt öka det egna kapitalet. I slutändan kan en del aktörer slås ut helt och hållet. Hedgefonderna lever särskilt farligt. För att säkra sina egna balansräkningar har många banker ställt in sina krediter till sådana företag och begär högre säkerheter vid utlåning. Pressade hedgefonder har tvingats sälja tillgångar för att klara kraven, ofta med stora förluster som följd, samtidigt som skärrade placerare har övergett fonderna och därmed tvingat fram ytterligare försäljningar för att möjliggöra inlösen av andelar. Detta har skapat något av en ond cirkel för hedgefonderna, och vissa kommer aldrig att återhämta sig. Resultatutsikterna för de flesta bankerna är blygsamma, även när krisen har blåst över. Preliminära uppgifter pekar exempelvis på att aktiviteten inom fusioner och förvärv sjönk under första kvartalet 2008 till den lägsta nivån sedan 2004, samtidigt som de nya affärsvolymerna inom sammansatta skuldinstrument var de lägsta på tio år. Det blir alltså att ta farväl av de rikliga arvodena från dessa affärer framöver. Lägre risk ger sannolikt också lägre avkastning, men bankernas hårt prövade aktieägare lär ändå föredra detta framför alternativet. Den ekonomiska effekten av en svagare banksektor är uppenbar. USA har redan lågkonjunktur, eller är på väg in i en. En ordentlig återhämtning förutsätter kreditgivning (ingen utlåning; ingen konsumtion, ingen konsumtion; ingen tillväxt åtminstone i USA, där sparandet är försumbart). När den amerikanska finansbranschen reformeras skärps förhoppningsvis kraven på riskinformation, men utan att utlåningen stryps alltför hårt.

4 Obligationer och valutor Placeringar AUD GBP Finansiering CHF 0% JPY 20% EUR 80% CZK 0% SGD 0% NOK Tendens prognos EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY Per den 7 maj 2008 Nu 3 månadersprognos 1,5380 0,7880 1, ,10 7,4600 7,8600 9, ,40 Räntor Turbulensen på finansmarknaden har avtagit betydligt sedan mars. Men samtidigt som Fed har fortsatt sänka räntorna och pumpa in likviditet på marknaden för korta krediter har obligationsräntorna stigit. Den 10-åriga obligationsräntan steg i USA från 3,6 till 3,9 procent, medan motsvarande euroobligation steg med 0,3 procentenheter till 4,1 procent. Dessutom har itraxx Europe 5-year Crossover Index (ett CDSindex som mäter hur mycket det kostar i snitt att försäkra sig mot en negativ utveckling för en portfölj bestående av 50 europeiska bolag med sämre kreditvärdighet) sjunkit från 6,5 procent i mars till 4,0 procent i början av maj, vilket innebär att det nu kostar 2,5% mindre på årsbasis att försäkra sig mot negativa kursrörelser i indexets underliggande bolag. JP Morgans obligationsindex för tillväxtmarknader sjönk under samma period från 3,1 till 2,5 procent, vilket innebär att upplåningen på tillväxtmarknader i genomsnitt var 0,6 procentenheter dyrare i slutet av mars. Det här är positivt, men vi räknar med att boomen i spekulativa räntepapper är över för den här gången. För närvarande föredrar vi alltjämt obligationer med hög kreditvärdighet, och inom det mer spekulativa området väljer vi obligationer från tillväxtmarknader framför högavkastande företagsobligationer. I fråga om danska bostadsobligationer rekommenderar vi 5 % IO (Interest Only) och förfalloår 2038, 6 % IO rörlig med räntetak och förfalloår 2038, samt 4% och förfalloår Valutor På valutaområdet bytte dollarutvecklingen riktning gentemot euron under andra halvan av april och början av maj. Dollarn stärktes från 1,60 till 1,55 mest för att marknaden omprövat sin syn på Feds kommande räntesänkningar. Huvudscenariot är för närvarande att Fed har gjort sin sista räntesänkning den här cykeln, och rentav kan tänkas höja räntan mot slutet av året. Den förändrade stämningen har gett brett stöd åt dollarn. Visserligen har vi sagt länge att vi räknar med en starkare dollar på sikt, men den senaste tidens förstärkning kommer lite tidigt och motiveras inte av grundförutsättningarna. Amerikansk makrostatistik är fortfarande svag, och en ytterligare räntesänkning kan definitivt bli aktuell. I dagsläget kan vi alltså inte se den svaga dollarn som ett avslutat kapitel. På finansieringssidan är vi fortfarande försiktiga och tar små positioner när förhållandet mellan risk och avkastning är attraktivt, och vi använder konservativa stop-loss-nivåer. I dagsläget rekommenderar vi 80 procent av finansieringen i euro (för placerare med euro som basvaluta) och återstående 20 procent i japanska yen. Jämförelseindex avkastning & förväntningar Nu USA 10 år 3,90 3 månader 2,90 Tyskland 10 år 4,10 3 månader 4.82 Japan 10 år månader 0,92 Sverige 10 år 4,12 3 månader 4,93 Danmark 10 år 4,39 3 månader 4,50 Norge 10 år 4,53 3 månader 6,11 3 månadersprognos Kurser och avkastning per den 7 maj 2008 # 8 6 O b l i g a t i o n e r o ch v a l u t o r 0 4

5 Aktier Tufft första kvartal för aktier, andra kvartalet har startat bättre Första kvartalet 2008 blev ett tufft kvartal för världens aktiemarknader. I mitten av mars, då de flesta marknader nådde botten, hade många rasat med över 20 procent sedan årets början. Inte helt oväntat sammanföll bottennoteringen med räddningsaktionen för den amerikanska investmentbanken Bear Stearns, något som först mottogs som en dålig nyhet men senare bedömdes markera kulmen för risken i banksystemet. När placerarna insåg att Fed var fast besluten att förhindra kollapser bland amerikanska finansinstitut vågade de återigen placera i aktier. Den gynnsamma utvecklingen fortsatte i april, som blev den första positiva månaden för amerikanska aktier sedan oktober US Earnings Yield/Bond Yield 0.40 US EARNINGS YIELD/BOND YIELD Neutral tills vidare, men riskerna för 1.50 nedgång överväger alltjämt Vi har för närvarande en neutral andel 1.30 aktier. Vi anser fortfarande att marknaden är ganska attraktivt värderad, vilket stödjer en sådan fördelning, men är fortsatt försiktiga när 1.10 det gäller resultatprognoserna som förmodligen 0.90 är i överkant. Analytikerna räknar med resultatökningar på cirka 10 procent under 2008 bland icke-finansiella US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE företag i indexet S&P 500. Det ser vi som något optimistiskt med tanke på finanskrisen, en vikande arbetsmarknad i USA samt högre livsmedels- och energipriser som tär på konsumenternas ekonomi. Globalt sett lär april månad ha bjudit på dubbelt fler nedjusteringar av resultatprognoser än uppjusteringar, och sämre än så har det inte varit under de senaste fem åren. Vi oroar oss därför mer för en eventuell nedgång på marknaden än för att gå miste om en uppgång. Mer tillväxtmarknader, mindre Japan Geografiskt sett har vi nyligen ändrat fördelningen en del. Vi har länge trott på tillväxtmarknaderna men det har samtidigt funnits en risk på kort sikt, och vi har därför stått fast vid en neutral syn. Vi är nu mer positiva och har ökat tillväxtmarknadernas andel till en liten övervikt eftersom vi anser att de långsiktiga tillväxtutsikterna, tillsammans med en gynnsam befolkningsstruktur, räcker för att motivera detta. Samtidigt är vi medvetna om att volatiliteten på dessa marknader ibland är högre än den genomsnittliga. Vi finansierar den här ändringen genom att dra ner de japanska innehaven till en undervikt. Resultatprognoserna för inhemska företag pekar nedåt och den volatila yenen kommer sannolikt att påverka japanska exportföretag. Dessutom har landet en befolkningsstruktur som på sikt är ogynnsam för ekonomin. En förlåtande syn på finanssektorn I över ett år var vi försiktiga i fråga om finanssektorn och rekommenderade en undervikt, trots till synes övertygande värderingar. I mars och april blev vi emellertid mer positiva och justerade upp vår syn på sektorn till neutral. Det fanns huvudsakligen fyra skäl till detta: För det första var förväntningarna så låga att ytterligare dåliga nyheter sannolikt inte hade haft någon större effekt. För det andra var sektorn inte alls attraktiv bland fondförvaltare, vilket sannolikt innebar att det inte fanns så många säljare kvar. För det tredje stod det efter räddningsaktionen för Bear Stearns klart att den amerikanska centralbanken skulle göra allt för att förhindra kollaps bland stora amerikanska finansinstitut. För det fjärde har många finansinstitut, huvudsakligen i USA, men på senare tid även i Europa, lyckats anskaffa stora mängder nytt kapital i syfte att återställa sina balansräkningar. Hur länge den här försiktiga återhämtningen inom finanssektorn håller i sig är naturligtvis en annan fråga. Det blir sannolikt fortsatt tufft på den globala kreditmarknaden den närmaste tiden. Det kan också uppstå problem inom vissa typer av privatlån, till exempel billån och kortkrediter, och det går inte att utesluta att affärsfastigheter drabbas av samma nedgångar som bostadsfastigheter. Å andra sidan borde riskpremierna förbättras, vilket skulle skapa utrymme för bankerna att öka marginalerna. Finanssektorn tycks alltså vara på väg in i värmen igen, men om överseendet minskar är det dags att avvakta igen tills vi vet mer om finanskrisens samlade effekter. Eftersom finanssektorn är den tyngst viktade sektorn på marknaden är dess utveckling betydelsefull och tongivande för aktiemarknadens framtida utveckling. En sektor där vi har en fortsatt negativ syn är sällanköpsvaror för konsumenter. Sektorn har i stort sett inte uppvisat några tecken på förbättringar, vare sig i USA eller i Europa. Energi- och livsmedelspriserna har skjutit i höjden samtidigt som priset på bostäder har sjunkit, och risken är därför att efterfrågan på sällanköpsvaror minskar. Även om aktiekurserna i sektorn har sjunkit under lång tid, anser vi fortfarande att det ännu är för tidigt att placera här. # 8 6 A k t i e r 0 5

6 Rekommenderad tillgångsfördelning Månaderna efter utförsäljningen av aktier i slutet av januari har varit mycket volatila. Stämningen bland placerare har pendlat fram och tillbaka, från djupt pessimistisk till har de däremot stigit med knappt 9 respektive drygt 11 procent. Makrostatistiken som publicerades i början av april gav inte placerarna i ekonomin bjuder dessa siffror viss tröst. Det är inte bara på aktiemarknaden som det ser osäkert ut på kort sikt. Den 10-åriga statsobligationsräntan har exempelvis pendlat mellan 3,3 och 3,9 procent, medan de europeiska korta interbankräntorna under de senaste månaderna har stigit till nästan samma nivåer som i slutet av 2007, vilket tyder på både dålig likviditet och osäkerhet om framtiden. Den amerikanska dollarn har varit under stark press första kvartalet, och EUR/USD-kursen passerade 1,60-nivån. Men efter Feds senaste uttalanden, där tonen är en helt annan, har dollarn stärkts betydligt till en kurs på under 1,55. enstaka tillfällen med optimism. Det som i dagsläget tycks driva marknadens och placerarnas kortsiktiga syn är centralbankernas policybeslut och den amerikanska regeringens skattelättnader som införts för att mildra effekterna av konjunkturnedgången. Sett över hela den senaste tremånadersperioden har kurserna i det närmaste varit oförändrade, med S&P500 upp 0,5 procent och STOXX 600 upp 0,3 procent. Från bottennoteringarna i mitten av mars någon större anledning att pusta ut. Den amerikanska sysselsättningen (exkl jordbruk) sjönk med (mot förväntat ) och ISM-index, en viktig indikator i USA, landade på 48,6, dvs. under det viktiga 50-strecket. S&P/Case Shillers bostadsprisindex bekräftade att nedgången på den amerikanska bostadsmarknaden har fortsatt, ner 12,9 procent på årsbasis. Det är det största raset sedan indexet togs i bruk Den allra senaste statistiken är dock lite mer uppmuntrande. Privatkonsumtionen steg med 1,0 procent under första kvartalet 2008, vilket lyfte kvartalets BNP med 0,6 procent. Eftersom skattelättnader ger amerikansk ekonomi draghjälp under andra kvartalet i år kan en nedgång i landets reala BNP undvikas under den här konjunkturcykeln. Samtidigt har arbetsmarknaden överraskat positivt. Även om det finns stora risker Vi har ökat andelen aktier på sistone och har nu en neutral position. Det har huvudsakligen skett genom placering i likvida börshandlade fonder. På så sätt kan tillgångsfördelningen snabbt och effektivt ändras i takt med marknadsutvecklingen. Den rekommenderade fördelningen i skrivande stund (7 maj 2008) är: Aktier: neutral Räntor: neutral Kontanter: neutral Amerikanska aktier: undervikt Europeiska aktier: övervikt Tillväxtmarknaderna: viss övervikt Japan: undervikt # 8 6 Ti l l g å n g s f ö r d e l n i n g 0 6

7 Nordeanyheter Nordeas huvudkontor i Köpenhamn Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Nordea betalar i dag lägst CDS-premie (Credit Default Swap) av alla europeiska finansinstitut. CDS-kontraktet är en slags försäkring mot kreditförluster som långivare kan köpa av ett finansinstitut när ett lån utfärdas. Priset på försäkringen (premien) avspeglar förtroendet för långivaren. Nordeas låga premie är ett bevis på det stora förtroendet för bankens finansieringsbas och på kvaliteten i utlåningen. Av Nordeas finansieringsbas utgör privatlån en stor och mycket stabil andel, och den långfristiga finansieringen överstiger långfristiga tillgångar med en löptid på över sex månader. Dessutom har Nordea haft en konservativ kreditpolicy och avsiktligt undvikit affärer med hög risk, trots en till synes oändlig ekonomisk tillväxt under senare år. Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American Equities Nordea Investment Funds S.A. i Luxemburg har tecknat ett externt avtal om placeringsrådgivning med den amerikanska fondförvaltaren Aletheia Research and Management Inc. Avtalet gäller en Nordea 1-fond som placerar i nordamerikanska aktier, ett område där Aletheia har visat prov på en enastående förmåga att uppnå stark utveckling. Trots de senaste månadernas oro på marknaden har Aletheia skapat en absolutavkastning på imponerande 12 procent det senaste året. Siffran för de tre senaste åren är 49,6 procent och för de fem senaste 187,2 procent. Samtidigt har volatiliteten hållits på cirka 9,8 procent, vilket är klart bättre än jämförelseindex. Företaget har en värdeorienterad syn, men de imponerande resultaten har uppnåtts genom en så kallad bottom-upmetod (noggrann analys av de enskilda bolagen), och den kommer också att tillämpas för den aktuella Nordea 1-fonden. Aletheia gör egna direkta branschanalyser som inte tar hänsyn till information från Wall Streets aktieanalytiker, massmedia, professionella placerare eller liknande källor. Istället samarbetar man med en mängd analytiker med branschspecifika kunskaper och erfarenhet, och tittar på hur enskilda företag agerar samt gör alternativa företagsanalyser. Peter J. Eichler; Chairman, President and Chief Executive Officer of Aletheia Ordförande och vd i Aletheia är Peter J. Eichler Jr., sonson till Rudolph J. Eichler som grundade Bateman Eichler & Co., senare Bateman Eichler, Hill Richards. Peter är också sonson till Henri de La Chapelle, en av de ursprungliga delägarna i Paine Webber Jackson & Curtis. Peters pappa, Peter J. Eichler Sr., gjorde Bateman Eichler till ett av de största och mest lönsamma regionala värdepappersföretagen i USA. Det är ännu inte bestämt från vilket datum Aletheia går in som förvaltare. # 8 6 N o r d e a n y h e t e r 0 7

8 Nordeanyheter Lansering av Safe 22 och Safe 23 Bakgrund Våra aktieobligationer SAFE 11, 12 och 16 lanserades för mellan ett och två år sedan. Obligationerna har vinstsäkring, vilket enkelt uttryckt innebär att vinsten säkras när en förutbestämd nivå uppnås. I början av förra året uppnåddes nivåerna för alla tre och vinsterna säkrades följaktligen. Marknadsnedgången de senaste sju månaderna har gjort att underliggande index nu är långt under vinstsäkringsnivåerna. Obligationerna har emellertid kvar sina säkrade vinster på förfallodagen och har därför gett en god avkastning på marknader som gått ned sedan lansering. Nyligen lanserade vi nya obligationer som ska ersätta SAFE 11, 12 och 16 eftersom deras underliggande index måste stiga rejält innan de uppnår nästa vinstsäkringsnivå och därmed tillför värde. De nya aktieobligationerna, SAFE 22 och 23, har utformats för att ge placerare som har de gamla obligationerna möjlighet att dels realisera sina vinster, dels återinvestera kapitalet på en attraktivare marknadsnivå. Vad har hänt sedan de nya aktieobligationerna lanserades? Sedan de nya aktieobligationerna lanserades har underliggande index stigit med 5,57 procent (SAFE 22 OMXS30-index) och 3,37 procent (SAFE 23 EuroStoxx 50-index). De kunder som utnyttjade möjligheten att flytta kapitalet till de nya produkterna har därför tagit del av marknadsuppgången, något som de annars hade gått miste om. Till följd av den stora marknadsnedgången skulle de underliggande indexen för SAFE 11, 12 och 16 behöva stiga med mellan 24 och 32 procent innan avkastningen ökade ytterligare. Därför kan de gamla SAFE-obligationerna med största sannolikhet inte dra nytta av förväntade marknadsuppgångar, utan motsvarar i det närmaste nollkupongare under den återstående löptiden som är mellan femton och tjugo månader. Mot bakgrund av den enorma marknadsuppgång som krävs för att skapa avkastning i SAFE 11, 12 och 16 har det varit gynnsamt att byta till de nya aktieobligationerna. Placerare som bytte till någon av våra nya SAFEprodukter har återigen en exponering mot aktiemarknaden, men nu på en lägre nivå. Beställ ytterligare information Om du är intresserad av att få förhandsinformation om nya produkter kan du läsa mer på Där kan du också registrera dig för vårt nyhetsbrev och be att få villkoren för nya produkter via e-post. På produktfronten räknar vi med att erbjuda nya möjligheter till byte senare i år. Få Investment News snabbare via e-post Christian Clausen, Verkställande direktör och koncernchef for Nordea Starkt delårsresultat för Nordea Trots nedslående rapporter från finansinstitut på senare tid kunde Nordea den 29 april 2008 redovisa ett resultat för första kvartalet som överträffade förväntningarna. Nordeas rörelseintäkter steg med 5 procent (till miljoner euro), räntenettot ökade med 18 procent, riskjusterat resultat ökade med 1 procent och resultatet före kreditförluster steg med 3 procent. Samtidigt ökade koncernens affärsvolymer. Utlåningen var upp 14 procent, inlåningen steg med 12 procent och antalet Private Banking-kunder ökade med 13 procent. Kostnaderna hölls kvar på 2007 års nivå. Det goda resultatet och den fortsatt höga kundaktiviteten gör att Nordeas vd och koncernchef, Christian Clausen, fortfarande räknar med att klara tillväxtmålet för investment news # 8 6 N o r d e a n y h e t e r 0 8

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher.

beträffande finansaktier och aktier inom konsumtionsrelaterade branscher. # 8 7 - S E P T E M B E R 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Stabilt men försiktigt: bästa kvartalsresultatet någonsin för Nordeas kundområden Testa din tillgångsfördelning Volatila marknader

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 AUGUSTI / SEPTEMBER 21 Marknadsnytt Efter lägre tillväxtprognoser för många av de stora länderna är vi nu mer defensiva i vår tillgångsfördelning.

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2013

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2013 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 Marknadskommentar

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig Brev till fondspararna Q2 14 Värdeaktier Innehåll Värdeinvesteringar återhämtar sig Ineffektivitet liknar potential Japan ökat fokus på kapitalstruktur Bra avkastning när potentialen utnyttjas Långsiktig

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juli 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juli 2015 Krona senaste månaden 0,01% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona senaste

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 2 / 2015 3,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 2 / 2015 3,5E 7,5E konomisk rapport 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 uropeiska centralbanken, 2015 Postadress Postfack 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Tyskland Telefonnummer +49 69 1344 0 Webbplats http://www.ecb.europa.eu

Läs mer