vid en neutral löptid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vid en neutral löptid."

Transkript

1 # 8 6 M A J N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American Equities Lansering av Safe 22 och Safe 23 Starkt delårsresultat för Nordea Marknadsnytt Översikt Efter en tid med något låg andel aktier var fördelningen mellan de olika tillgångsslagen återigen neutral vid utgången av april. Osäkerheten på marknaden håller i sig, men känslan är ändå att vi kanske har det värsta bakom oss, och det har lättat upp stämningen på marknaden en aning de senaste veckorna. Ett antal frågetecken kvarstår emellertid: allvaret i den amerikanska konjunkturnedgången, den slutliga effekten av bolånekrisen i USA på banksystemet samt alltför optimistiska resultatprognoser. Valutor Även om dollarn har stärkts den senaste tiden finns det flera faktorer, framför allt i den inhemska ekonomin, som tyder på att det är för tidigt att blåsa faran över för valutan. Vi håller därför fast vid vår neutrala syn. Vi rekommenderar följande sammansättning av lånevalutor: 80 procent i euro och 20 procent i japanska yen. Obligationer Våra rekommendationer för räntepapper är i stort sett oförändrade. Vi föredrar fortfarande obligationer med låg kreditrisk framför mer spekulativa alternativ. Bland mer riskfyllda papper förespråkar vi tillväxtmarknader framför företagsobligationer. Vi rekommenderar alltjämt en övervikt i danska bostadsobligationer. Vi håller också fast vid en neutral löptid. Aktier Andelen aktier har ökat till neutral nivå, i huvudsak genom börshandlade fonder, vilket gör att vi snabbt kan minska andelen igen om marknadsutvecklingen ger skäl till det. Den enda geografiska förändringen är en ökning från neutral nivå till övervikt för 1.80 tillväxtmarknader, på bekostnad av Japan. På sektornivå minskade vi för en tid sedan vår undervikt i finansaktier eftersom vi räknade med återhämtning, men efter förnyad osäkerhet inom sektorn har vi 0.40 nu 2000 börjat 2001 ta 2002 hem vinsten Vi 2007 US EARNINGS YIELD/BOND YIELD behåller övervikten inom energi och IT. Nedgången på den amerikanska bostadsmarknaden 1.50 liksom dyrare olja och mat väntas bromsa den privata konsumtionen, och därför ligger vi 1.30 kvar med en undervikt i företag 1.10 som tillverkar sällanköpsvaror. Vi rekommenderar undervikt 0.90 för råvaror och el/gas/vatten. US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE EU Earnings Yield/Bond Yield 0.40 EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD

2 Ledare Kära läsare! Efter ett kraftigt ras i mars har aktiemarknaden de senaste veckorna vänt starkt uppåt. Som vi redan nämnt har vi en ganska positiv marknadssyn på lite längre sikt. Det finns emellertid en betydande risk för nya bakslag, som det vi såg i mars, innan trenden blir tydligt uppåtgående. Därför har vi bara ökat andelen aktier till neutral nivå, och där räknar vi också med att ligga kvar en tid. Den realekonomiska återhämtningen lär bli en utdragen historia. En svag fastighetsmarknad i USA och på andra håll fortsätter att tynga tillväxten. Men det är som bekant svårt att exakt förutspå en vändning på marknaden: det handlar ju inte bara om ekonomi, utan även psykologi. marknadsuppgången har detta hittills varit en lyckad affär. I maj följer vi upp med en liknande produkt som bygger på prisutvecklingen för en korg av finansaktier. Det rör sig om aktier som har drabbats hårt av krisen och därför har stora möjligheter till kursuppgång vid en återhämtning. Sista teckningsdag för den här produkten är 4 juni Den 29 april 2008 presenterade Nordea sin rapport för första kvartalet. Det starka resultatet visar att Nordeakoncernen står stadigt, trots den amerikanska bolånekrisen. Det är naturligtvis något vi är stolta över. Mer information om delårsresultatet finns på sidan 8. Slutligen vill jag också passa på att önska er en riktigt trevlig sommar! Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Det är en anledning till att vi har lanserat två nya strukturerade produkter/ obligationer. Syftet är att dra nytta av eventuella kursuppgångar på aktier (i stället för bara ränteavkastning), i det här fallet indexet Euro Stoxx 50 och svenska OMX. Återbetalningen av kapitalbeloppet säkerställs genom placering i obligationer med hög kreditvärdighet. Med tanke på Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Editor: Jørgen Jakobsen 7 maj 2008 # 8 6 L e d a r e 0 2

3 Översikt I början av april meddelade Internationella valutafonden att man uppskattar slutnotan för kreditkrisen till cirka 945 miljarder dollar. Om den här bedömningen är korrekt (och inte OECD:s betydligt lägre uppskattning på mellan 350 och 420 miljarder dollar) blir krisen den dyraste hittills i dollar räknat. Till exempel kostade den ekonomiska kollapsen i Japan på 1990-talet omkring 750 miljarder dollar. Den krisen skiljer sig emellertid på ett flertal punkter från dagens situation, framför allt i fråga om diversifierad exponering. Till skillnad från fallet Japan räknar IMF med att cirka hälften av de förväntade kreditförlusterna drabbar finansinstitut utanför USA. Den största smällen tas av pensionsfonder, försäkringsbolag, hedgefonder och liknande, snarare än av banker. En annan stor skillnad är att ekonomiskt sett motsvarar de beräknade kreditförlusterna cirka 7 procent av USA:s BNP, jämfört med 15 procent av Japans BNP vid den tiden. Andra jämförelser är inte lika gynnsamma. I dag är belåningsgraden i det finansiella systemet betydligt högre än tidigare. Dessutom är företagens exponeringar sammanflätade i varandra på ett sätt som kan leda till en dominoeffekt om någon i kedjan fallerar. I teorin skulle detta kunna leda till att hela det finansiella systemet kollapsar US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) US EARNINGS EXCHANGE YIELD/BOND YIELD RATE US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE Hittills har bankerna hanterat krisen på olika sätt. En del banker försöker härda ut och tillkännager nya nedskrivningar (samtidigt som investerare med rätta undrar om detta blir de sista). Andra har lämpat över hela kreditportföljer på riskkapitalbolag eller på annat sätt försökt rensa balansräkningen på risker. Vissa 0.40 aktörer har blivit försiktigare eller EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD # 8 6 Ö v e r s i k t 0 3 rentav upphört med sina bolån. Andra har försökt öka det egna kapitalet. I slutändan kan en del aktörer slås ut helt och hållet. Hedgefonderna lever särskilt farligt. För att säkra sina egna balansräkningar har många banker ställt in sina krediter till sådana företag och begär högre säkerheter vid utlåning. Pressade hedgefonder har tvingats sälja tillgångar för att klara kraven, ofta med stora förluster som följd, samtidigt som skärrade placerare har övergett fonderna och därmed tvingat fram ytterligare försäljningar för att möjliggöra inlösen av andelar. Detta har skapat något av en ond cirkel för hedgefonderna, och vissa kommer aldrig att återhämta sig. Resultatutsikterna för de flesta bankerna är blygsamma, även när krisen har blåst över. Preliminära uppgifter pekar exempelvis på att aktiviteten inom fusioner och förvärv sjönk under första kvartalet 2008 till den lägsta nivån sedan 2004, samtidigt som de nya affärsvolymerna inom sammansatta skuldinstrument var de lägsta på tio år. Det blir alltså att ta farväl av de rikliga arvodena från dessa affärer framöver. Lägre risk ger sannolikt också lägre avkastning, men bankernas hårt prövade aktieägare lär ändå föredra detta framför alternativet. Den ekonomiska effekten av en svagare banksektor är uppenbar. USA har redan lågkonjunktur, eller är på väg in i en. En ordentlig återhämtning förutsätter kreditgivning (ingen utlåning; ingen konsumtion, ingen konsumtion; ingen tillväxt åtminstone i USA, där sparandet är försumbart). När den amerikanska finansbranschen reformeras skärps förhoppningsvis kraven på riskinformation, men utan att utlåningen stryps alltför hårt.

4 Obligationer och valutor Placeringar AUD GBP Finansiering CHF 0% JPY 20% EUR 80% CZK 0% SGD 0% NOK Tendens prognos EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY Per den 7 maj 2008 Nu 3 månadersprognos 1,5380 0,7880 1, ,10 7,4600 7,8600 9, ,40 Räntor Turbulensen på finansmarknaden har avtagit betydligt sedan mars. Men samtidigt som Fed har fortsatt sänka räntorna och pumpa in likviditet på marknaden för korta krediter har obligationsräntorna stigit. Den 10-åriga obligationsräntan steg i USA från 3,6 till 3,9 procent, medan motsvarande euroobligation steg med 0,3 procentenheter till 4,1 procent. Dessutom har itraxx Europe 5-year Crossover Index (ett CDSindex som mäter hur mycket det kostar i snitt att försäkra sig mot en negativ utveckling för en portfölj bestående av 50 europeiska bolag med sämre kreditvärdighet) sjunkit från 6,5 procent i mars till 4,0 procent i början av maj, vilket innebär att det nu kostar 2,5% mindre på årsbasis att försäkra sig mot negativa kursrörelser i indexets underliggande bolag. JP Morgans obligationsindex för tillväxtmarknader sjönk under samma period från 3,1 till 2,5 procent, vilket innebär att upplåningen på tillväxtmarknader i genomsnitt var 0,6 procentenheter dyrare i slutet av mars. Det här är positivt, men vi räknar med att boomen i spekulativa räntepapper är över för den här gången. För närvarande föredrar vi alltjämt obligationer med hög kreditvärdighet, och inom det mer spekulativa området väljer vi obligationer från tillväxtmarknader framför högavkastande företagsobligationer. I fråga om danska bostadsobligationer rekommenderar vi 5 % IO (Interest Only) och förfalloår 2038, 6 % IO rörlig med räntetak och förfalloår 2038, samt 4% och förfalloår Valutor På valutaområdet bytte dollarutvecklingen riktning gentemot euron under andra halvan av april och början av maj. Dollarn stärktes från 1,60 till 1,55 mest för att marknaden omprövat sin syn på Feds kommande räntesänkningar. Huvudscenariot är för närvarande att Fed har gjort sin sista räntesänkning den här cykeln, och rentav kan tänkas höja räntan mot slutet av året. Den förändrade stämningen har gett brett stöd åt dollarn. Visserligen har vi sagt länge att vi räknar med en starkare dollar på sikt, men den senaste tidens förstärkning kommer lite tidigt och motiveras inte av grundförutsättningarna. Amerikansk makrostatistik är fortfarande svag, och en ytterligare räntesänkning kan definitivt bli aktuell. I dagsläget kan vi alltså inte se den svaga dollarn som ett avslutat kapitel. På finansieringssidan är vi fortfarande försiktiga och tar små positioner när förhållandet mellan risk och avkastning är attraktivt, och vi använder konservativa stop-loss-nivåer. I dagsläget rekommenderar vi 80 procent av finansieringen i euro (för placerare med euro som basvaluta) och återstående 20 procent i japanska yen. Jämförelseindex avkastning & förväntningar Nu USA 10 år 3,90 3 månader 2,90 Tyskland 10 år 4,10 3 månader 4.82 Japan 10 år månader 0,92 Sverige 10 år 4,12 3 månader 4,93 Danmark 10 år 4,39 3 månader 4,50 Norge 10 år 4,53 3 månader 6,11 3 månadersprognos Kurser och avkastning per den 7 maj 2008 # 8 6 O b l i g a t i o n e r o ch v a l u t o r 0 4

5 Aktier Tufft första kvartal för aktier, andra kvartalet har startat bättre Första kvartalet 2008 blev ett tufft kvartal för världens aktiemarknader. I mitten av mars, då de flesta marknader nådde botten, hade många rasat med över 20 procent sedan årets början. Inte helt oväntat sammanföll bottennoteringen med räddningsaktionen för den amerikanska investmentbanken Bear Stearns, något som först mottogs som en dålig nyhet men senare bedömdes markera kulmen för risken i banksystemet. När placerarna insåg att Fed var fast besluten att förhindra kollapser bland amerikanska finansinstitut vågade de återigen placera i aktier. Den gynnsamma utvecklingen fortsatte i april, som blev den första positiva månaden för amerikanska aktier sedan oktober US Earnings Yield/Bond Yield 0.40 US EARNINGS YIELD/BOND YIELD Neutral tills vidare, men riskerna för 1.50 nedgång överväger alltjämt Vi har för närvarande en neutral andel 1.30 aktier. Vi anser fortfarande att marknaden är ganska attraktivt värderad, vilket stödjer en sådan fördelning, men är fortsatt försiktiga när 1.10 det gäller resultatprognoserna som förmodligen 0.90 är i överkant. Analytikerna räknar med resultatökningar på cirka 10 procent under 2008 bland icke-finansiella US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE företag i indexet S&P 500. Det ser vi som något optimistiskt med tanke på finanskrisen, en vikande arbetsmarknad i USA samt högre livsmedels- och energipriser som tär på konsumenternas ekonomi. Globalt sett lär april månad ha bjudit på dubbelt fler nedjusteringar av resultatprognoser än uppjusteringar, och sämre än så har det inte varit under de senaste fem åren. Vi oroar oss därför mer för en eventuell nedgång på marknaden än för att gå miste om en uppgång. Mer tillväxtmarknader, mindre Japan Geografiskt sett har vi nyligen ändrat fördelningen en del. Vi har länge trott på tillväxtmarknaderna men det har samtidigt funnits en risk på kort sikt, och vi har därför stått fast vid en neutral syn. Vi är nu mer positiva och har ökat tillväxtmarknadernas andel till en liten övervikt eftersom vi anser att de långsiktiga tillväxtutsikterna, tillsammans med en gynnsam befolkningsstruktur, räcker för att motivera detta. Samtidigt är vi medvetna om att volatiliteten på dessa marknader ibland är högre än den genomsnittliga. Vi finansierar den här ändringen genom att dra ner de japanska innehaven till en undervikt. Resultatprognoserna för inhemska företag pekar nedåt och den volatila yenen kommer sannolikt att påverka japanska exportföretag. Dessutom har landet en befolkningsstruktur som på sikt är ogynnsam för ekonomin. En förlåtande syn på finanssektorn I över ett år var vi försiktiga i fråga om finanssektorn och rekommenderade en undervikt, trots till synes övertygande värderingar. I mars och april blev vi emellertid mer positiva och justerade upp vår syn på sektorn till neutral. Det fanns huvudsakligen fyra skäl till detta: För det första var förväntningarna så låga att ytterligare dåliga nyheter sannolikt inte hade haft någon större effekt. För det andra var sektorn inte alls attraktiv bland fondförvaltare, vilket sannolikt innebar att det inte fanns så många säljare kvar. För det tredje stod det efter räddningsaktionen för Bear Stearns klart att den amerikanska centralbanken skulle göra allt för att förhindra kollaps bland stora amerikanska finansinstitut. För det fjärde har många finansinstitut, huvudsakligen i USA, men på senare tid även i Europa, lyckats anskaffa stora mängder nytt kapital i syfte att återställa sina balansräkningar. Hur länge den här försiktiga återhämtningen inom finanssektorn håller i sig är naturligtvis en annan fråga. Det blir sannolikt fortsatt tufft på den globala kreditmarknaden den närmaste tiden. Det kan också uppstå problem inom vissa typer av privatlån, till exempel billån och kortkrediter, och det går inte att utesluta att affärsfastigheter drabbas av samma nedgångar som bostadsfastigheter. Å andra sidan borde riskpremierna förbättras, vilket skulle skapa utrymme för bankerna att öka marginalerna. Finanssektorn tycks alltså vara på väg in i värmen igen, men om överseendet minskar är det dags att avvakta igen tills vi vet mer om finanskrisens samlade effekter. Eftersom finanssektorn är den tyngst viktade sektorn på marknaden är dess utveckling betydelsefull och tongivande för aktiemarknadens framtida utveckling. En sektor där vi har en fortsatt negativ syn är sällanköpsvaror för konsumenter. Sektorn har i stort sett inte uppvisat några tecken på förbättringar, vare sig i USA eller i Europa. Energi- och livsmedelspriserna har skjutit i höjden samtidigt som priset på bostäder har sjunkit, och risken är därför att efterfrågan på sällanköpsvaror minskar. Även om aktiekurserna i sektorn har sjunkit under lång tid, anser vi fortfarande att det ännu är för tidigt att placera här. # 8 6 A k t i e r 0 5

6 Rekommenderad tillgångsfördelning Månaderna efter utförsäljningen av aktier i slutet av januari har varit mycket volatila. Stämningen bland placerare har pendlat fram och tillbaka, från djupt pessimistisk till har de däremot stigit med knappt 9 respektive drygt 11 procent. Makrostatistiken som publicerades i början av april gav inte placerarna i ekonomin bjuder dessa siffror viss tröst. Det är inte bara på aktiemarknaden som det ser osäkert ut på kort sikt. Den 10-åriga statsobligationsräntan har exempelvis pendlat mellan 3,3 och 3,9 procent, medan de europeiska korta interbankräntorna under de senaste månaderna har stigit till nästan samma nivåer som i slutet av 2007, vilket tyder på både dålig likviditet och osäkerhet om framtiden. Den amerikanska dollarn har varit under stark press första kvartalet, och EUR/USD-kursen passerade 1,60-nivån. Men efter Feds senaste uttalanden, där tonen är en helt annan, har dollarn stärkts betydligt till en kurs på under 1,55. enstaka tillfällen med optimism. Det som i dagsläget tycks driva marknadens och placerarnas kortsiktiga syn är centralbankernas policybeslut och den amerikanska regeringens skattelättnader som införts för att mildra effekterna av konjunkturnedgången. Sett över hela den senaste tremånadersperioden har kurserna i det närmaste varit oförändrade, med S&P500 upp 0,5 procent och STOXX 600 upp 0,3 procent. Från bottennoteringarna i mitten av mars någon större anledning att pusta ut. Den amerikanska sysselsättningen (exkl jordbruk) sjönk med (mot förväntat ) och ISM-index, en viktig indikator i USA, landade på 48,6, dvs. under det viktiga 50-strecket. S&P/Case Shillers bostadsprisindex bekräftade att nedgången på den amerikanska bostadsmarknaden har fortsatt, ner 12,9 procent på årsbasis. Det är det största raset sedan indexet togs i bruk Den allra senaste statistiken är dock lite mer uppmuntrande. Privatkonsumtionen steg med 1,0 procent under första kvartalet 2008, vilket lyfte kvartalets BNP med 0,6 procent. Eftersom skattelättnader ger amerikansk ekonomi draghjälp under andra kvartalet i år kan en nedgång i landets reala BNP undvikas under den här konjunkturcykeln. Samtidigt har arbetsmarknaden överraskat positivt. Även om det finns stora risker Vi har ökat andelen aktier på sistone och har nu en neutral position. Det har huvudsakligen skett genom placering i likvida börshandlade fonder. På så sätt kan tillgångsfördelningen snabbt och effektivt ändras i takt med marknadsutvecklingen. Den rekommenderade fördelningen i skrivande stund (7 maj 2008) är: Aktier: neutral Räntor: neutral Kontanter: neutral Amerikanska aktier: undervikt Europeiska aktier: övervikt Tillväxtmarknaderna: viss övervikt Japan: undervikt # 8 6 Ti l l g å n g s f ö r d e l n i n g 0 6

7 Nordeanyheter Nordeas huvudkontor i Köpenhamn Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Nordea betalar i dag lägst CDS-premie (Credit Default Swap) av alla europeiska finansinstitut. CDS-kontraktet är en slags försäkring mot kreditförluster som långivare kan köpa av ett finansinstitut när ett lån utfärdas. Priset på försäkringen (premien) avspeglar förtroendet för långivaren. Nordeas låga premie är ett bevis på det stora förtroendet för bankens finansieringsbas och på kvaliteten i utlåningen. Av Nordeas finansieringsbas utgör privatlån en stor och mycket stabil andel, och den långfristiga finansieringen överstiger långfristiga tillgångar med en löptid på över sex månader. Dessutom har Nordea haft en konservativ kreditpolicy och avsiktligt undvikit affärer med hög risk, trots en till synes oändlig ekonomisk tillväxt under senare år. Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American Equities Nordea Investment Funds S.A. i Luxemburg har tecknat ett externt avtal om placeringsrådgivning med den amerikanska fondförvaltaren Aletheia Research and Management Inc. Avtalet gäller en Nordea 1-fond som placerar i nordamerikanska aktier, ett område där Aletheia har visat prov på en enastående förmåga att uppnå stark utveckling. Trots de senaste månadernas oro på marknaden har Aletheia skapat en absolutavkastning på imponerande 12 procent det senaste året. Siffran för de tre senaste åren är 49,6 procent och för de fem senaste 187,2 procent. Samtidigt har volatiliteten hållits på cirka 9,8 procent, vilket är klart bättre än jämförelseindex. Företaget har en värdeorienterad syn, men de imponerande resultaten har uppnåtts genom en så kallad bottom-upmetod (noggrann analys av de enskilda bolagen), och den kommer också att tillämpas för den aktuella Nordea 1-fonden. Aletheia gör egna direkta branschanalyser som inte tar hänsyn till information från Wall Streets aktieanalytiker, massmedia, professionella placerare eller liknande källor. Istället samarbetar man med en mängd analytiker med branschspecifika kunskaper och erfarenhet, och tittar på hur enskilda företag agerar samt gör alternativa företagsanalyser. Peter J. Eichler; Chairman, President and Chief Executive Officer of Aletheia Ordförande och vd i Aletheia är Peter J. Eichler Jr., sonson till Rudolph J. Eichler som grundade Bateman Eichler & Co., senare Bateman Eichler, Hill Richards. Peter är också sonson till Henri de La Chapelle, en av de ursprungliga delägarna i Paine Webber Jackson & Curtis. Peters pappa, Peter J. Eichler Sr., gjorde Bateman Eichler till ett av de största och mest lönsamma regionala värdepappersföretagen i USA. Det är ännu inte bestämt från vilket datum Aletheia går in som förvaltare. # 8 6 N o r d e a n y h e t e r 0 7

8 Nordeanyheter Lansering av Safe 22 och Safe 23 Bakgrund Våra aktieobligationer SAFE 11, 12 och 16 lanserades för mellan ett och två år sedan. Obligationerna har vinstsäkring, vilket enkelt uttryckt innebär att vinsten säkras när en förutbestämd nivå uppnås. I början av förra året uppnåddes nivåerna för alla tre och vinsterna säkrades följaktligen. Marknadsnedgången de senaste sju månaderna har gjort att underliggande index nu är långt under vinstsäkringsnivåerna. Obligationerna har emellertid kvar sina säkrade vinster på förfallodagen och har därför gett en god avkastning på marknader som gått ned sedan lansering. Nyligen lanserade vi nya obligationer som ska ersätta SAFE 11, 12 och 16 eftersom deras underliggande index måste stiga rejält innan de uppnår nästa vinstsäkringsnivå och därmed tillför värde. De nya aktieobligationerna, SAFE 22 och 23, har utformats för att ge placerare som har de gamla obligationerna möjlighet att dels realisera sina vinster, dels återinvestera kapitalet på en attraktivare marknadsnivå. Vad har hänt sedan de nya aktieobligationerna lanserades? Sedan de nya aktieobligationerna lanserades har underliggande index stigit med 5,57 procent (SAFE 22 OMXS30-index) och 3,37 procent (SAFE 23 EuroStoxx 50-index). De kunder som utnyttjade möjligheten att flytta kapitalet till de nya produkterna har därför tagit del av marknadsuppgången, något som de annars hade gått miste om. Till följd av den stora marknadsnedgången skulle de underliggande indexen för SAFE 11, 12 och 16 behöva stiga med mellan 24 och 32 procent innan avkastningen ökade ytterligare. Därför kan de gamla SAFE-obligationerna med största sannolikhet inte dra nytta av förväntade marknadsuppgångar, utan motsvarar i det närmaste nollkupongare under den återstående löptiden som är mellan femton och tjugo månader. Mot bakgrund av den enorma marknadsuppgång som krävs för att skapa avkastning i SAFE 11, 12 och 16 har det varit gynnsamt att byta till de nya aktieobligationerna. Placerare som bytte till någon av våra nya SAFEprodukter har återigen en exponering mot aktiemarknaden, men nu på en lägre nivå. Beställ ytterligare information Om du är intresserad av att få förhandsinformation om nya produkter kan du läsa mer på Där kan du också registrera dig för vårt nyhetsbrev och be att få villkoren för nya produkter via e-post. På produktfronten räknar vi med att erbjuda nya möjligheter till byte senare i år. Få Investment News snabbare via e-post Christian Clausen, Verkställande direktör och koncernchef for Nordea Starkt delårsresultat för Nordea Trots nedslående rapporter från finansinstitut på senare tid kunde Nordea den 29 april 2008 redovisa ett resultat för första kvartalet som överträffade förväntningarna. Nordeas rörelseintäkter steg med 5 procent (till miljoner euro), räntenettot ökade med 18 procent, riskjusterat resultat ökade med 1 procent och resultatet före kreditförluster steg med 3 procent. Samtidigt ökade koncernens affärsvolymer. Utlåningen var upp 14 procent, inlåningen steg med 12 procent och antalet Private Banking-kunder ökade med 13 procent. Kostnaderna hölls kvar på 2007 års nivå. Det goda resultatet och den fortsatt höga kundaktiviteten gör att Nordeas vd och koncernchef, Christian Clausen, fortfarande räknar med att klara tillväxtmålet för investment news # 8 6 N o r d e a n y h e t e r 0 8

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning.

kvarstår om den senaste tidens kraftiga börsuppgång är ett tillfälligt fenomen eller om den utgör inledningen på en mer varaktig återhämtning. #90 maj 2009 NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter Stark inledning på året Månadens fond Ny strukturerad produkt Investeringar i nordiska aktier Marknadsnytt Översikt Vi höjde aktiernas vikt till neutral i mars

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6

el/gas/vatten/. USD/share 50 dig på www.nordeaprivatebanking.com eller kontakta din account manager Leading indicator, % -2-4 -6 nordea private banking Investmentnews nr 92 December 29 Marknadsnytt Tillgångsfördelningen har inte förändrats sedan förra numret av Investment News. Vi har kvar en övervikt i aktier och undervikt i räntepapper

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea private banking Investmentnews nr 91 SEPTEMBER 2009 Marknadsnytt Sedan förra numret av Investment News har vår aktieallokering varierat mellan neutral och övervikt. I skrivande stund är vi överviktade

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Helsingborg stämmer Kommuninvest Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust placerats i amerikanska kommunobligationer.

Läs mer

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 99 SEPTEMBER 2011 Marknadsnytt Under de tre senaste månaderna har marknaden fortsatt att präglas av de försämrade tillväxtutsikterna för världsekonomin

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder KENT JANÉR VD för Nektar Asset Management, en marknadsneutral hedge fond som arbetar med stort inslag av makroekonomiska bedömningar.

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juni 2014 Krona senaste månaden 0,13% Jämförelseindex senaste månaden 0,05% Krona senaste

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer