vid en neutral löptid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vid en neutral löptid."

Transkript

1 # 8 6 M A J N O R D E A B A N K S. A. Nordeanyheter Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American Equities Lansering av Safe 22 och Safe 23 Starkt delårsresultat för Nordea Marknadsnytt Översikt Efter en tid med något låg andel aktier var fördelningen mellan de olika tillgångsslagen återigen neutral vid utgången av april. Osäkerheten på marknaden håller i sig, men känslan är ändå att vi kanske har det värsta bakom oss, och det har lättat upp stämningen på marknaden en aning de senaste veckorna. Ett antal frågetecken kvarstår emellertid: allvaret i den amerikanska konjunkturnedgången, den slutliga effekten av bolånekrisen i USA på banksystemet samt alltför optimistiska resultatprognoser. Valutor Även om dollarn har stärkts den senaste tiden finns det flera faktorer, framför allt i den inhemska ekonomin, som tyder på att det är för tidigt att blåsa faran över för valutan. Vi håller därför fast vid vår neutrala syn. Vi rekommenderar följande sammansättning av lånevalutor: 80 procent i euro och 20 procent i japanska yen. Obligationer Våra rekommendationer för räntepapper är i stort sett oförändrade. Vi föredrar fortfarande obligationer med låg kreditrisk framför mer spekulativa alternativ. Bland mer riskfyllda papper förespråkar vi tillväxtmarknader framför företagsobligationer. Vi rekommenderar alltjämt en övervikt i danska bostadsobligationer. Vi håller också fast vid en neutral löptid. Aktier Andelen aktier har ökat till neutral nivå, i huvudsak genom börshandlade fonder, vilket gör att vi snabbt kan minska andelen igen om marknadsutvecklingen ger skäl till det. Den enda geografiska förändringen är en ökning från neutral nivå till övervikt för 1.80 tillväxtmarknader, på bekostnad av Japan. På sektornivå minskade vi för en tid sedan vår undervikt i finansaktier eftersom vi räknade med återhämtning, men efter förnyad osäkerhet inom sektorn har vi 0.40 nu 2000 börjat 2001 ta 2002 hem vinsten Vi 2007 US EARNINGS YIELD/BOND YIELD behåller övervikten inom energi och IT. Nedgången på den amerikanska bostadsmarknaden 1.50 liksom dyrare olja och mat väntas bromsa den privata konsumtionen, och därför ligger vi 1.30 kvar med en undervikt i företag 1.10 som tillverkar sällanköpsvaror. Vi rekommenderar undervikt 0.90 för råvaror och el/gas/vatten. US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE EU Earnings Yield/Bond Yield 0.40 EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD

2 Ledare Kära läsare! Efter ett kraftigt ras i mars har aktiemarknaden de senaste veckorna vänt starkt uppåt. Som vi redan nämnt har vi en ganska positiv marknadssyn på lite längre sikt. Det finns emellertid en betydande risk för nya bakslag, som det vi såg i mars, innan trenden blir tydligt uppåtgående. Därför har vi bara ökat andelen aktier till neutral nivå, och där räknar vi också med att ligga kvar en tid. Den realekonomiska återhämtningen lär bli en utdragen historia. En svag fastighetsmarknad i USA och på andra håll fortsätter att tynga tillväxten. Men det är som bekant svårt att exakt förutspå en vändning på marknaden: det handlar ju inte bara om ekonomi, utan även psykologi. marknadsuppgången har detta hittills varit en lyckad affär. I maj följer vi upp med en liknande produkt som bygger på prisutvecklingen för en korg av finansaktier. Det rör sig om aktier som har drabbats hårt av krisen och därför har stora möjligheter till kursuppgång vid en återhämtning. Sista teckningsdag för den här produkten är 4 juni Den 29 april 2008 presenterade Nordea sin rapport för första kvartalet. Det starka resultatet visar att Nordeakoncernen står stadigt, trots den amerikanska bolånekrisen. Det är naturligtvis något vi är stolta över. Mer information om delårsresultatet finns på sidan 8. Slutligen vill jag också passa på att önska er en riktigt trevlig sommar! Nordea Bank S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg P.O. Box 562 L-2015 Luxembourg Tel Fax Det är en anledning till att vi har lanserat två nya strukturerade produkter/ obligationer. Syftet är att dra nytta av eventuella kursuppgångar på aktier (i stället för bara ränteavkastning), i det här fallet indexet Euro Stoxx 50 och svenska OMX. Återbetalningen av kapitalbeloppet säkerställs genom placering i obligationer med hög kreditvärdighet. Med tanke på Jhon Mortensen Nordea Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse CH-8008 Zürich Postfach CH-8034 Zürich Tel Fax Investment news är utgiven av Nordea S.A. och är godkänd av Nordea A/S, som är licensierat av SFA för att bedriva verksamhet i Storbritannien. Syftet med denna tidskrift är att endast ge generell information. Mekanisk, fotografisk eller annan reproduktion av materialet i delar eller i helhet är inte tillåten. Informationen ska inte i något fall uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att investera i värdepapper som nämns häri. Materialet i denna tidskrift har hämtats från källor som anses tillförlitliga, men Nordea S.A. kan inte garantera att informationen är korrekt. Enheter i Nordeagruppen kan inneha långa eller korta positioner i de nämnda värdepappren eller inneha derivat som är kopplade till nämnda värdepapper. Enskilda individer anställda inom Nordeagruppen kan ha avvikande åsikter avseende rekommendationer eller påståenden som framförs i tidskriften. Editor: Jørgen Jakobsen 7 maj 2008 # 8 6 L e d a r e 0 2

3 Översikt I början av april meddelade Internationella valutafonden att man uppskattar slutnotan för kreditkrisen till cirka 945 miljarder dollar. Om den här bedömningen är korrekt (och inte OECD:s betydligt lägre uppskattning på mellan 350 och 420 miljarder dollar) blir krisen den dyraste hittills i dollar räknat. Till exempel kostade den ekonomiska kollapsen i Japan på 1990-talet omkring 750 miljarder dollar. Den krisen skiljer sig emellertid på ett flertal punkter från dagens situation, framför allt i fråga om diversifierad exponering. Till skillnad från fallet Japan räknar IMF med att cirka hälften av de förväntade kreditförlusterna drabbar finansinstitut utanför USA. Den största smällen tas av pensionsfonder, försäkringsbolag, hedgefonder och liknande, snarare än av banker. En annan stor skillnad är att ekonomiskt sett motsvarar de beräknade kreditförlusterna cirka 7 procent av USA:s BNP, jämfört med 15 procent av Japans BNP vid den tiden. Andra jämförelser är inte lika gynnsamma. I dag är belåningsgraden i det finansiella systemet betydligt högre än tidigare. Dessutom är företagens exponeringar sammanflätade i varandra på ett sätt som kan leda till en dominoeffekt om någon i kedjan fallerar. I teorin skulle detta kunna leda till att hela det finansiella systemet kollapsar US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) US EARNINGS EXCHANGE YIELD/BOND YIELD RATE US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE Hittills har bankerna hanterat krisen på olika sätt. En del banker försöker härda ut och tillkännager nya nedskrivningar (samtidigt som investerare med rätta undrar om detta blir de sista). Andra har lämpat över hela kreditportföljer på riskkapitalbolag eller på annat sätt försökt rensa balansräkningen på risker. Vissa 0.40 aktörer har blivit försiktigare eller EU EARNINGS YIELD/BOND YIELD # 8 6 Ö v e r s i k t 0 3 rentav upphört med sina bolån. Andra har försökt öka det egna kapitalet. I slutändan kan en del aktörer slås ut helt och hållet. Hedgefonderna lever särskilt farligt. För att säkra sina egna balansräkningar har många banker ställt in sina krediter till sådana företag och begär högre säkerheter vid utlåning. Pressade hedgefonder har tvingats sälja tillgångar för att klara kraven, ofta med stora förluster som följd, samtidigt som skärrade placerare har övergett fonderna och därmed tvingat fram ytterligare försäljningar för att möjliggöra inlösen av andelar. Detta har skapat något av en ond cirkel för hedgefonderna, och vissa kommer aldrig att återhämta sig. Resultatutsikterna för de flesta bankerna är blygsamma, även när krisen har blåst över. Preliminära uppgifter pekar exempelvis på att aktiviteten inom fusioner och förvärv sjönk under första kvartalet 2008 till den lägsta nivån sedan 2004, samtidigt som de nya affärsvolymerna inom sammansatta skuldinstrument var de lägsta på tio år. Det blir alltså att ta farväl av de rikliga arvodena från dessa affärer framöver. Lägre risk ger sannolikt också lägre avkastning, men bankernas hårt prövade aktieägare lär ändå föredra detta framför alternativet. Den ekonomiska effekten av en svagare banksektor är uppenbar. USA har redan lågkonjunktur, eller är på väg in i en. En ordentlig återhämtning förutsätter kreditgivning (ingen utlåning; ingen konsumtion, ingen konsumtion; ingen tillväxt åtminstone i USA, där sparandet är försumbart). När den amerikanska finansbranschen reformeras skärps förhoppningsvis kraven på riskinformation, men utan att utlåningen stryps alltför hårt.

4 Obligationer och valutor Placeringar AUD GBP Finansiering CHF 0% JPY 20% EUR 80% CZK 0% SGD 0% NOK Tendens prognos EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/DKK EUR/NOK EUR/SEK USD/JPY Per den 7 maj 2008 Nu 3 månadersprognos 1,5380 0,7880 1, ,10 7,4600 7,8600 9, ,40 Räntor Turbulensen på finansmarknaden har avtagit betydligt sedan mars. Men samtidigt som Fed har fortsatt sänka räntorna och pumpa in likviditet på marknaden för korta krediter har obligationsräntorna stigit. Den 10-åriga obligationsräntan steg i USA från 3,6 till 3,9 procent, medan motsvarande euroobligation steg med 0,3 procentenheter till 4,1 procent. Dessutom har itraxx Europe 5-year Crossover Index (ett CDSindex som mäter hur mycket det kostar i snitt att försäkra sig mot en negativ utveckling för en portfölj bestående av 50 europeiska bolag med sämre kreditvärdighet) sjunkit från 6,5 procent i mars till 4,0 procent i början av maj, vilket innebär att det nu kostar 2,5% mindre på årsbasis att försäkra sig mot negativa kursrörelser i indexets underliggande bolag. JP Morgans obligationsindex för tillväxtmarknader sjönk under samma period från 3,1 till 2,5 procent, vilket innebär att upplåningen på tillväxtmarknader i genomsnitt var 0,6 procentenheter dyrare i slutet av mars. Det här är positivt, men vi räknar med att boomen i spekulativa räntepapper är över för den här gången. För närvarande föredrar vi alltjämt obligationer med hög kreditvärdighet, och inom det mer spekulativa området väljer vi obligationer från tillväxtmarknader framför högavkastande företagsobligationer. I fråga om danska bostadsobligationer rekommenderar vi 5 % IO (Interest Only) och förfalloår 2038, 6 % IO rörlig med räntetak och förfalloår 2038, samt 4% och förfalloår Valutor På valutaområdet bytte dollarutvecklingen riktning gentemot euron under andra halvan av april och början av maj. Dollarn stärktes från 1,60 till 1,55 mest för att marknaden omprövat sin syn på Feds kommande räntesänkningar. Huvudscenariot är för närvarande att Fed har gjort sin sista räntesänkning den här cykeln, och rentav kan tänkas höja räntan mot slutet av året. Den förändrade stämningen har gett brett stöd åt dollarn. Visserligen har vi sagt länge att vi räknar med en starkare dollar på sikt, men den senaste tidens förstärkning kommer lite tidigt och motiveras inte av grundförutsättningarna. Amerikansk makrostatistik är fortfarande svag, och en ytterligare räntesänkning kan definitivt bli aktuell. I dagsläget kan vi alltså inte se den svaga dollarn som ett avslutat kapitel. På finansieringssidan är vi fortfarande försiktiga och tar små positioner när förhållandet mellan risk och avkastning är attraktivt, och vi använder konservativa stop-loss-nivåer. I dagsläget rekommenderar vi 80 procent av finansieringen i euro (för placerare med euro som basvaluta) och återstående 20 procent i japanska yen. Jämförelseindex avkastning & förväntningar Nu USA 10 år 3,90 3 månader 2,90 Tyskland 10 år 4,10 3 månader 4.82 Japan 10 år månader 0,92 Sverige 10 år 4,12 3 månader 4,93 Danmark 10 år 4,39 3 månader 4,50 Norge 10 år 4,53 3 månader 6,11 3 månadersprognos Kurser och avkastning per den 7 maj 2008 # 8 6 O b l i g a t i o n e r o ch v a l u t o r 0 4

5 Aktier Tufft första kvartal för aktier, andra kvartalet har startat bättre Första kvartalet 2008 blev ett tufft kvartal för världens aktiemarknader. I mitten av mars, då de flesta marknader nådde botten, hade många rasat med över 20 procent sedan årets början. Inte helt oväntat sammanföll bottennoteringen med räddningsaktionen för den amerikanska investmentbanken Bear Stearns, något som först mottogs som en dålig nyhet men senare bedömdes markera kulmen för risken i banksystemet. När placerarna insåg att Fed var fast besluten att förhindra kollapser bland amerikanska finansinstitut vågade de återigen placera i aktier. Den gynnsamma utvecklingen fortsatte i april, som blev den första positiva månaden för amerikanska aktier sedan oktober US Earnings Yield/Bond Yield 0.40 US EARNINGS YIELD/BOND YIELD Neutral tills vidare, men riskerna för 1.50 nedgång överväger alltjämt Vi har för närvarande en neutral andel 1.30 aktier. Vi anser fortfarande att marknaden är ganska attraktivt värderad, vilket stödjer en sådan fördelning, men är fortsatt försiktiga när 1.10 det gäller resultatprognoserna som förmodligen 0.90 är i överkant. Analytikerna räknar med resultatökningar på cirka 10 procent under 2008 bland icke-finansiella US $ TO EURO SYNTHETIC (WDR) - EXCHANGE RATE företag i indexet S&P 500. Det ser vi som något optimistiskt med tanke på finanskrisen, en vikande arbetsmarknad i USA samt högre livsmedels- och energipriser som tär på konsumenternas ekonomi. Globalt sett lär april månad ha bjudit på dubbelt fler nedjusteringar av resultatprognoser än uppjusteringar, och sämre än så har det inte varit under de senaste fem åren. Vi oroar oss därför mer för en eventuell nedgång på marknaden än för att gå miste om en uppgång. Mer tillväxtmarknader, mindre Japan Geografiskt sett har vi nyligen ändrat fördelningen en del. Vi har länge trott på tillväxtmarknaderna men det har samtidigt funnits en risk på kort sikt, och vi har därför stått fast vid en neutral syn. Vi är nu mer positiva och har ökat tillväxtmarknadernas andel till en liten övervikt eftersom vi anser att de långsiktiga tillväxtutsikterna, tillsammans med en gynnsam befolkningsstruktur, räcker för att motivera detta. Samtidigt är vi medvetna om att volatiliteten på dessa marknader ibland är högre än den genomsnittliga. Vi finansierar den här ändringen genom att dra ner de japanska innehaven till en undervikt. Resultatprognoserna för inhemska företag pekar nedåt och den volatila yenen kommer sannolikt att påverka japanska exportföretag. Dessutom har landet en befolkningsstruktur som på sikt är ogynnsam för ekonomin. En förlåtande syn på finanssektorn I över ett år var vi försiktiga i fråga om finanssektorn och rekommenderade en undervikt, trots till synes övertygande värderingar. I mars och april blev vi emellertid mer positiva och justerade upp vår syn på sektorn till neutral. Det fanns huvudsakligen fyra skäl till detta: För det första var förväntningarna så låga att ytterligare dåliga nyheter sannolikt inte hade haft någon större effekt. För det andra var sektorn inte alls attraktiv bland fondförvaltare, vilket sannolikt innebar att det inte fanns så många säljare kvar. För det tredje stod det efter räddningsaktionen för Bear Stearns klart att den amerikanska centralbanken skulle göra allt för att förhindra kollaps bland stora amerikanska finansinstitut. För det fjärde har många finansinstitut, huvudsakligen i USA, men på senare tid även i Europa, lyckats anskaffa stora mängder nytt kapital i syfte att återställa sina balansräkningar. Hur länge den här försiktiga återhämtningen inom finanssektorn håller i sig är naturligtvis en annan fråga. Det blir sannolikt fortsatt tufft på den globala kreditmarknaden den närmaste tiden. Det kan också uppstå problem inom vissa typer av privatlån, till exempel billån och kortkrediter, och det går inte att utesluta att affärsfastigheter drabbas av samma nedgångar som bostadsfastigheter. Å andra sidan borde riskpremierna förbättras, vilket skulle skapa utrymme för bankerna att öka marginalerna. Finanssektorn tycks alltså vara på väg in i värmen igen, men om överseendet minskar är det dags att avvakta igen tills vi vet mer om finanskrisens samlade effekter. Eftersom finanssektorn är den tyngst viktade sektorn på marknaden är dess utveckling betydelsefull och tongivande för aktiemarknadens framtida utveckling. En sektor där vi har en fortsatt negativ syn är sällanköpsvaror för konsumenter. Sektorn har i stort sett inte uppvisat några tecken på förbättringar, vare sig i USA eller i Europa. Energi- och livsmedelspriserna har skjutit i höjden samtidigt som priset på bostäder har sjunkit, och risken är därför att efterfrågan på sällanköpsvaror minskar. Även om aktiekurserna i sektorn har sjunkit under lång tid, anser vi fortfarande att det ännu är för tidigt att placera här. # 8 6 A k t i e r 0 5

6 Rekommenderad tillgångsfördelning Månaderna efter utförsäljningen av aktier i slutet av januari har varit mycket volatila. Stämningen bland placerare har pendlat fram och tillbaka, från djupt pessimistisk till har de däremot stigit med knappt 9 respektive drygt 11 procent. Makrostatistiken som publicerades i början av april gav inte placerarna i ekonomin bjuder dessa siffror viss tröst. Det är inte bara på aktiemarknaden som det ser osäkert ut på kort sikt. Den 10-åriga statsobligationsräntan har exempelvis pendlat mellan 3,3 och 3,9 procent, medan de europeiska korta interbankräntorna under de senaste månaderna har stigit till nästan samma nivåer som i slutet av 2007, vilket tyder på både dålig likviditet och osäkerhet om framtiden. Den amerikanska dollarn har varit under stark press första kvartalet, och EUR/USD-kursen passerade 1,60-nivån. Men efter Feds senaste uttalanden, där tonen är en helt annan, har dollarn stärkts betydligt till en kurs på under 1,55. enstaka tillfällen med optimism. Det som i dagsläget tycks driva marknadens och placerarnas kortsiktiga syn är centralbankernas policybeslut och den amerikanska regeringens skattelättnader som införts för att mildra effekterna av konjunkturnedgången. Sett över hela den senaste tremånadersperioden har kurserna i det närmaste varit oförändrade, med S&P500 upp 0,5 procent och STOXX 600 upp 0,3 procent. Från bottennoteringarna i mitten av mars någon större anledning att pusta ut. Den amerikanska sysselsättningen (exkl jordbruk) sjönk med (mot förväntat ) och ISM-index, en viktig indikator i USA, landade på 48,6, dvs. under det viktiga 50-strecket. S&P/Case Shillers bostadsprisindex bekräftade att nedgången på den amerikanska bostadsmarknaden har fortsatt, ner 12,9 procent på årsbasis. Det är det största raset sedan indexet togs i bruk Den allra senaste statistiken är dock lite mer uppmuntrande. Privatkonsumtionen steg med 1,0 procent under första kvartalet 2008, vilket lyfte kvartalets BNP med 0,6 procent. Eftersom skattelättnader ger amerikansk ekonomi draghjälp under andra kvartalet i år kan en nedgång i landets reala BNP undvikas under den här konjunkturcykeln. Samtidigt har arbetsmarknaden överraskat positivt. Även om det finns stora risker Vi har ökat andelen aktier på sistone och har nu en neutral position. Det har huvudsakligen skett genom placering i likvida börshandlade fonder. På så sätt kan tillgångsfördelningen snabbt och effektivt ändras i takt med marknadsutvecklingen. Den rekommenderade fördelningen i skrivande stund (7 maj 2008) är: Aktier: neutral Räntor: neutral Kontanter: neutral Amerikanska aktier: undervikt Europeiska aktier: övervikt Tillväxtmarknaderna: viss övervikt Japan: undervikt # 8 6 Ti l l g å n g s f ö r d e l n i n g 0 6

7 Nordeanyheter Nordeas huvudkontor i Köpenhamn Nordea betalar lägst kreditförsäkringspremie bland europeiska banker Nordea betalar i dag lägst CDS-premie (Credit Default Swap) av alla europeiska finansinstitut. CDS-kontraktet är en slags försäkring mot kreditförluster som långivare kan köpa av ett finansinstitut när ett lån utfärdas. Priset på försäkringen (premien) avspeglar förtroendet för långivaren. Nordeas låga premie är ett bevis på det stora förtroendet för bankens finansieringsbas och på kvaliteten i utlåningen. Av Nordeas finansieringsbas utgör privatlån en stor och mycket stabil andel, och den långfristiga finansieringen överstiger långfristiga tillgångar med en löptid på över sex månader. Dessutom har Nordea haft en konservativ kreditpolicy och avsiktligt undvikit affärer med hög risk, trots en till synes oändlig ekonomisk tillväxt under senare år. Aletheia utsedd till placeringsrådgivare för en Nordea 1-fond, North American Equities Nordea Investment Funds S.A. i Luxemburg har tecknat ett externt avtal om placeringsrådgivning med den amerikanska fondförvaltaren Aletheia Research and Management Inc. Avtalet gäller en Nordea 1-fond som placerar i nordamerikanska aktier, ett område där Aletheia har visat prov på en enastående förmåga att uppnå stark utveckling. Trots de senaste månadernas oro på marknaden har Aletheia skapat en absolutavkastning på imponerande 12 procent det senaste året. Siffran för de tre senaste åren är 49,6 procent och för de fem senaste 187,2 procent. Samtidigt har volatiliteten hållits på cirka 9,8 procent, vilket är klart bättre än jämförelseindex. Företaget har en värdeorienterad syn, men de imponerande resultaten har uppnåtts genom en så kallad bottom-upmetod (noggrann analys av de enskilda bolagen), och den kommer också att tillämpas för den aktuella Nordea 1-fonden. Aletheia gör egna direkta branschanalyser som inte tar hänsyn till information från Wall Streets aktieanalytiker, massmedia, professionella placerare eller liknande källor. Istället samarbetar man med en mängd analytiker med branschspecifika kunskaper och erfarenhet, och tittar på hur enskilda företag agerar samt gör alternativa företagsanalyser. Peter J. Eichler; Chairman, President and Chief Executive Officer of Aletheia Ordförande och vd i Aletheia är Peter J. Eichler Jr., sonson till Rudolph J. Eichler som grundade Bateman Eichler & Co., senare Bateman Eichler, Hill Richards. Peter är också sonson till Henri de La Chapelle, en av de ursprungliga delägarna i Paine Webber Jackson & Curtis. Peters pappa, Peter J. Eichler Sr., gjorde Bateman Eichler till ett av de största och mest lönsamma regionala värdepappersföretagen i USA. Det är ännu inte bestämt från vilket datum Aletheia går in som förvaltare. # 8 6 N o r d e a n y h e t e r 0 7

8 Nordeanyheter Lansering av Safe 22 och Safe 23 Bakgrund Våra aktieobligationer SAFE 11, 12 och 16 lanserades för mellan ett och två år sedan. Obligationerna har vinstsäkring, vilket enkelt uttryckt innebär att vinsten säkras när en förutbestämd nivå uppnås. I början av förra året uppnåddes nivåerna för alla tre och vinsterna säkrades följaktligen. Marknadsnedgången de senaste sju månaderna har gjort att underliggande index nu är långt under vinstsäkringsnivåerna. Obligationerna har emellertid kvar sina säkrade vinster på förfallodagen och har därför gett en god avkastning på marknader som gått ned sedan lansering. Nyligen lanserade vi nya obligationer som ska ersätta SAFE 11, 12 och 16 eftersom deras underliggande index måste stiga rejält innan de uppnår nästa vinstsäkringsnivå och därmed tillför värde. De nya aktieobligationerna, SAFE 22 och 23, har utformats för att ge placerare som har de gamla obligationerna möjlighet att dels realisera sina vinster, dels återinvestera kapitalet på en attraktivare marknadsnivå. Vad har hänt sedan de nya aktieobligationerna lanserades? Sedan de nya aktieobligationerna lanserades har underliggande index stigit med 5,57 procent (SAFE 22 OMXS30-index) och 3,37 procent (SAFE 23 EuroStoxx 50-index). De kunder som utnyttjade möjligheten att flytta kapitalet till de nya produkterna har därför tagit del av marknadsuppgången, något som de annars hade gått miste om. Till följd av den stora marknadsnedgången skulle de underliggande indexen för SAFE 11, 12 och 16 behöva stiga med mellan 24 och 32 procent innan avkastningen ökade ytterligare. Därför kan de gamla SAFE-obligationerna med största sannolikhet inte dra nytta av förväntade marknadsuppgångar, utan motsvarar i det närmaste nollkupongare under den återstående löptiden som är mellan femton och tjugo månader. Mot bakgrund av den enorma marknadsuppgång som krävs för att skapa avkastning i SAFE 11, 12 och 16 har det varit gynnsamt att byta till de nya aktieobligationerna. Placerare som bytte till någon av våra nya SAFEprodukter har återigen en exponering mot aktiemarknaden, men nu på en lägre nivå. Beställ ytterligare information Om du är intresserad av att få förhandsinformation om nya produkter kan du läsa mer på Där kan du också registrera dig för vårt nyhetsbrev och be att få villkoren för nya produkter via e-post. På produktfronten räknar vi med att erbjuda nya möjligheter till byte senare i år. Få Investment News snabbare via e-post Christian Clausen, Verkställande direktör och koncernchef for Nordea Starkt delårsresultat för Nordea Trots nedslående rapporter från finansinstitut på senare tid kunde Nordea den 29 april 2008 redovisa ett resultat för första kvartalet som överträffade förväntningarna. Nordeas rörelseintäkter steg med 5 procent (till miljoner euro), räntenettot ökade med 18 procent, riskjusterat resultat ökade med 1 procent och resultatet före kreditförluster steg med 3 procent. Samtidigt ökade koncernens affärsvolymer. Utlåningen var upp 14 procent, inlåningen steg med 12 procent och antalet Private Banking-kunder ökade med 13 procent. Kostnaderna hölls kvar på 2007 års nivå. Det goda resultatet och den fortsatt höga kundaktiviteten gör att Nordeas vd och koncernchef, Christian Clausen, fortfarande räknar med att klara tillväxtmålet för investment news # 8 6 N o r d e a n y h e t e r 0 8

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15

Jørgen Jakobsen minst på grund av att skillnaden mellan dollarräntan. Japan. 9 Aktier S&P 500, 12 month forward P/E. Leading indicator, % -10 -15 nordea international private banking Investmentnews nr december 2 Marknadsnytt Vi har inte sett några tecken på en snar förbättring av läget på finansmarknaden sedan det senaste numret av Investment News.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:1 28-6-3 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Ekonomiska Utsikter April 2008

Ekonomiska Utsikter April 2008 Ekonomiska Utsikter April 2008 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Redaktör Leena Mörttinen, Chefekonom leena.morttinen@nordea.com Tel +358 9 1655 9940 Gått till tryck 16.4.2008

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer