LRF BAS2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF BAS2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter 7200 1011"

Transkript

1 LRF BAS2014 Sida: Balanserade utgifter Balanserade utgifter forskn o. utveckling Balanserade utgifter för programvaror Ack nedskrivning på balanserade utgifter Ack avskr på balanserade utgifter Koncessioner m.m Ack nedskrivningar på koncessioner m.m Ack avskrivningar på koncessioner m.m Patent Ack nedskrivningar på patent Ack avskrivningar på patent Produktionsrätter Mjölkkvot Stödrätter gårdsstöd Ack nedskrivningar produktionsrätter Ack avskrivningar produktionsrätter Varumärken Ack nedskrivningar på varumärken Ack avskrivningar på varumärken Hyressrätter, tomträtter och liknande Ack nedskr hyressrätter, tomträtter och likn Ack avskr hyressrätter, tomträtter och likn Goodwill Ack avskrivningar på goodwill Pågående projekt och förskott för immatr anl.tillg Pågående projekt för immatr anl.tillg Förskott för immateriella anl.tillg Byggnader Byggnader på egen mark Byggnader på annans mark Avskrivn mot ersättningsfond Ackumulerade nedskrivningar på byggnader Ackumulerade avskrivningar på byggnader Förbättringsutg på annans fastighet Ack avskr fbättr.utg på annans fastigh Mark Mark faktisk anskaffningskostnad Lagfartskostnad Avskrivning mot ersättningsfond Tomter och obebyggda markområden Markanläggningar Täckdiken Skogsvägar Övriga markanläggningar Övriga markanläggningar Avskrivning mor ersättningsfond Ack nedskrivningar på markanläggningar Ack avskrivningar på markanläggn Naturtillgång exploateringsmark Ack substansminskning på naturtillgångar Skog Ansk.värde skog, skogsavdragsutrymme Ansk.värde skog, ej skogsavdragsutrymme Ackumulerade utnytjade skogsavdrag Pågående nyanl o försk för byggnader o mark Pågående ny-, till- och ombyggnad Pågående nyanläggning markanläggningar Pågående nytäckdikning Förskott för byggnader och mark Övriga byggnader och mark Privatbostad Övrig mark Ack nedskrivningar på övriga byggnader Ack avskrivningar på övriga byggnader Inventarier och verktyg Inventarier Byggnadsinventarier Maskininventarier Ack avskrivningar markinventarier Verktyg Ack avskr på byggnadsinventarier 7212

2 LRF BAS2014 Sida: Avskrivning mot ersättningsfond Ack nedskrivningar på inventarier och verktyg Ack avskr på inventarier och verktyg Installationer Installationer på egen fastighet Installationer på annans fastighet Avskrivning mot ersättningsfond Ack nedskrivningar på installationer Ack avskrivningar på installationer Bilar och andra transportmedel Avskrivning mot ersättningsfond Ack nedskr bilar o andra transportmedel Ack avskr bilar o andra transportmedel Datorer Datorer, företaget Avskrivning mot ersättningsfond Ack nedskrivning datorer Ack nedskrivn datorer Leasade tillgångar Ack avskrivn leasade tillgångar Anläggninsdjur Årets inköp av anläggninsdjur Årets försäljning av anläggninsdjur Årets försäljning av anläggninsdjur EU Avskrivning mot ersättningsfond Ack avskrivningar på anläggninsdjur Pågående nyanl o förskott för mask o inv Pågående nyanläggningar, mask och inv Anläggninsdjur under tillväxt Förskott för maskiner och inventarier Övr materiella anläggningstillgångar Konst och liknande tillgångar Ack nedskrivningar på övriga materiella anl tillg Ack avskr på övriga materiella anläggningstillg Andelar i koncernbidrag Andelar i svenska dotterbolag Andelar i utländska dotterföretag Andelar i andra svenska koncernföretag Andelar i andra utländska koncernföretag Insatsemmission ek fören, konc.ftg Ack nedskr av andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncerföretag Långfristiga fordringar hos moderföretag Långfristiga fordringar hos dotterföretag Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag Ack nedskr av långfr fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag Ack nedskr av andelar i intresseföretag Långfr fordringar hos intresseföretag Ack nedskr av långfr fordringar hos intresseföretag Andelar och värdepapper i andra företag Andelar i börsnoterade företag Andra andelar Andelar i bostadsrättsföreningar Obligationer Andelar och ekonomiska föreningar, övriga företag Ack nedskr av andra andelar o värdepapper Insatser i ekonomiska föreningar Insatser mejeri Insatser slakteri Insatser Lantmännen Insatser skogsägarförening Insatser äggförening Insatser Landshypotek Insatser seminförening Insatser Insatser Övr fin anl.tillg i ekonomiska fören Insatsemission mejerieri Insatsemission slakteri 7213

3 LRF BAS2014 Sida: Insatsemission Lantmännen Insatsemission skogsägarförening Insatsemission seminförening Förlagsinsatser Andra långfristiga fordringar Långfristiga reversfordringar Långfristiga fordringar hos anställda Lämnade depositioner, långfristiga Derivat Värde av kapitalförsäkring Förutbetalda leasingavgifter, långfr del Långfristiga kontraktsfordringar Lån till närstående, långfristig del Ack nedskr av andra långfr fordringar Lager av råvaror Förändring av lager av råvaror Lager av inköpta prod o förnödenheter Förändr lager av inköpta prod o fördnödenheter Lager av djur, ej anläggningstillgång Förändr av lager av djur, ej anl.tillg Kostnader för kommande gröda Förändring av kostn för kommande gröda Lager av producerade varor Lager grovfoder Lager spannmål, oljeväxter Lager övriga fodermedel Förändring av lager av producerade varor Lager av handelsvaror Lager av varor VMB Nedskrivning av varor VMB Lager av varor VMB förenklad Förändring av lager av handelsvaror Pågående arbeten Pågående arbeten, nedlagda kostnader Pågående arbeten, fakturering Förändring av pågående arbeten Förskott för varor och tjänster Remburser Övriga förskott till leverantörer Öviga lagertillgångar Lager av värdepapper Lager av fastighet Kundfordringar Kundfordringar Belånade kundfordringar (factoring) Kundfordringar - delad faktura Osäkra kundfordringar Tvistiga kundfordringar Ej reskontraförda kundfordringar Nedskrivning av kundfordringar Växelfordringar Osäkra växelfordringar Nedskrivning av växelfordringar Kontraktsfordringar Kontraktsfordringar Belånade kontraktsfordringar Osäkra kontraktsfordringar Tvistig kontraktsfordringar Nedskrivning av kontraktsfordringar Konsignationsfordringar Kundfordringar hos koncernföretag Kundfordringar hos moderföretag Kundfordringar hos dotterföretag Kundfordringar hos andra koncernföretag Osäkra kundfordringar hos koncernföretag Ej resk.förda kundfordr hos koncernftg Nedskr av kundfordringar hos koncernftg Kundfordringar hos intresseföretag Osäkra kundfordringar hos intresseföretag Ej resk.förd kundfordr hos intresseftg Nedsk av kundfordr hos intresseföretag 7250

4 LRF BAS2014 Sida: Fordringar för kontokort och kuponger Nedskr av kundfordringar (ofördelad) Kortfristiga fordringar hos anställda Reseförskott Kassaförskott Öviga förskott Tillfälliga lån till anställda Öviga fordringar hos anställda Sparkonto i ekonomiska föreningar Sparkonto mejeri Sparkonto slakteri Sparkonto Lantmännen Sparkonto skogsägarföreningen Sparkonto äggföreningen Medlemskonto Landshypotek Avräkning för skatter och avgifter (sk.konto) Skattefordringar Momsfordran Kortfr fordringar hos koncernföretag Kortfr fordringar hos moderföretag Kortfr fordringar hos dotterföretag Kortfr fordringar hos andra koncerftg Kortfr fordringar hos intresseföretag Andra kortfristiga fordringar Utlägg för kunder Kortfristiga lånefordringar Derivat Kortfristiga fordring hos leverantörer Kortfristiga fordring hos delägare eller närstående Kortfristig del av långfr fordringar Fordran arbetsmarknadsförsäkringar Öviga kortfristiga fordringar Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital Förutbetalda hyreskostnader Förutbet leasingavgifter, kortfr del Förutbetalda försäkringspremier Upplupna hyresintäkter Upplupna ränteintäkter Tillgångar av kostnadsnatur Upplupna avtalsintäkter Öviga förutbet kostn o upplupna int Andelar i börsnoterade företag Obligationer Konvertibla skuldbrev Andelar i koncernföretag Nedskrivning av andelar i koncernföretag Andra kortfristiga placeringar Derivat Andelar i övriga företag Nedskrivningar av kortfristiga placeringar Kassa Huvudkassa Gårdsbutik Torghandel Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bankcertifikat Koncernkonto moderföretag Särskilda bankkonto Upphovsmannakonto Skogskonto Spärrade bankmedel Övriga särskilda bankkonton Valutakonto 7280

5 LRF BAS2014 Sida: Redovisningsmedel Eget kapital Eget varuuttag Avräkning skatter o avg Övriga egna uttag Egna P-försäkr o övr förs Privatbostadskostnad Personbilskostnader Årets kapitaltillskott Övriga egna insättningar Årets resultat Eget kapital delägare Eget kapital delägare Eget kapital delägare Avsättning expansionsfond Eget kap i ideella fören, stiftelser o reg.trossamf Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital Förändr fond verkl värde Värdesäkringsfond Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital Vinst/förlust föreg år Årets resultat Ändamålsbestämda medel Ändamål Ändamål Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Medlemsinsatser Förlagsinsatser Uppskrivningsfond Reservfond Insatsemission Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Mottagna/lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Egna aktier Fusionsresultat Fond för verkligt värde Överkursfond Vinst eller förlust från föregående år Årets resultat Periodiseringsfond vid 2010 års taxering Periodiseringsfond vid 2011 års taxering Periodiseringsfond vid 2012 års taxering Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Periodiseringsfond vid 2014 års taxering Periodiseringsfond vid 2015 års taxering Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Ack överavskrivningar Ack överavskrivn på immatr anl tillgångar Ack överavskrivn på byggn o markanl Ack överavskrivn på mask o inventarier Ack överavskrivn på byggnadsinventarier Ack överavskrivn på markinventarier Ack överavskrivn på bilar o andra transp.m Ack överavskrivn på anläggningsdjur Ersättningsfond Ersättningsfond maskiner o inventarier Ersättningsfond byggn o markanläggningar Ersättningsfond mark Ersättningsfond för dj.lager i jordbr o rensk 7320

6 LRF BAS2014 Sida: Obeskattade intäkter Obeskattade upphovsmannaintäkter Obeskattade skogsintäkter Obeskattade skogsintäkter/betalningsplan Övr obeskattade reserver Skillnad mellan bokf o faktisk pensionskuld Lagerreserv Övriga obeskattade reserver Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen Avsättningar för garantier Övriga avsättningar för pensioner och likn förpliktelser Avsättningar för uppskjutna skatter Övriga avsättning för skatter Avsättningar för tvistiga skatter Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost Avsättningar för övriga skatter Övriga avsättningar Avsättn för framtida skogsvårdsåtgärder Obligations- och förlagslån Konvertibla lån och liknande Konvertibla lån Lån förenade med optionsrätt Vinstandelslån Kapitalandelslån Checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit Byggnadskreditiv Andra långfr skulder till kreditinstitut Fastighetslån, långfristig del Maskinlån Långfr lån i utländsk valuta fr kredinst Lån privat bostad Övriga långfr lån från kreditinstitut Långfristiga skulder till koncernföretag Långfristiga skulder till moderföretag Långfristiga skulder till dotterföretag Långfr skulder till andra koncernföretag Långfr skulder till intresseföretag Övriga långfristiga skulder Avbetalningskontrakt, långfristig del Villkorliga långsfristiga skulder Lån från närstående personer, långfr del Långfristiga leverantörskrediter Andra långfristiga lån i utländsk valuta Derivat Mottagna långfristiga depositioner Övr långfristiga skulder Andra kortfr låneskulder till kreditinstitut Kortfrist lån från kreditinstitut Kortfr del av långfristig skuld privat bostad Kortfristig del av långfristig skuld till kredinst Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut Förskott från kunder 05 (25%) Förskott från mejeri 05 (12%) Förskott från slakteri 05 (25%) Förskott från Lantmännen 05 (25%) Förskott från skogsägarförening 05 (25%) Övriga förskott från kunder 05 (12%) Pågående arbeten Pågående arbeten, fakturering Pågående arbeten, nedlagda kostnader Beräknad förändring av pågående arbeten Leverantörsskulder Leverantörsskulder Leverantörskulder slakteri Leverantörskulder Lantmännen Konsignationsskulder Tvistiga leverantörskulder 7382

7 LRF BAS2014 Sida: Ej reskontraförda leverantörsskulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt Leverantörsskulder till koncernföretag Leverantörsskulder till moderföretag Leverantörsskulder till dotterföretag Leverantörsskulder till andra koncernftg Leverantörsskulder till intresseföretag Checkräkningskredit, kortfristig Övr kortfr sk till kreditinst, kunder o lev Växelskulder Kortfristiga leverantörskrediter Andra övriga kortfristiga skulder Skatteskulder Beräknad inkomstskatt Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift Ber särskild löneskatt på pensionskostn Beräknad avkastningsskatt Betald F-skatt Utgående moms 25% Utg moms på försäljning inom Sverige 25% Utgående moms på egna uttag 25% Utg moms för uthyrning 25% Ber utg moms på tj.förv från utl 25% Ber utg moms på varuförv fr an EU-land 25% Utg moms VMB 25% Utg moms omvänd sk.skyldighet 25% Vilande utgående moms 25% Utgående moms 12% Utg moms på försäljn inom Sverige 12% Utgående moms på egna uttag 12% Utg moms för uthyrning 12% Beräknad utg moms på tjänstförv fr utl 12% Ber utg moms på vfv fr annat EU-land 12% Utgående moms VMB 12% Utg moms omvänd sk.skyldighet 12% Vilande utgående moms 12% Utgående moms 6% Utg moms på försäljning inom Sverige 6% Utgående moms på egna uttag 6% Utgående moms för uthyrning 6% Beräknad utg moms på tjänsteförvärv fr utl 6% Ber moms på vfv fr annat EU-land 6% Utgående moms VMB 6% Utg moms omvänd sk skyldighet 6% Vilande utgående moms 6% Ingående moms Debiterad ingående moms Debiterad ing moms i ansl till friv.sk.skyldighet Beräknad ingående moms på förvärv fr utlandet Ingående moms på uthyrning Ing moms omv. sk.skyldighet varor/tjänster i Sv Vilande ingående moms Ingående moms blandad verksamhet Redovisningskonto för moms Särskilda punktskatter Reklamskatt Övriga punktskatter Personalskatt Lagstadgade soc avgift, särsk lönesk Avräkning lagstadgade sociala avgifter Avräkning särskild löneskatt Avräkning särskild sjukförsäkring Avtalade sociala avgifter Utmätning i lön m.m Semestermedel Avräkning semesterlön m.m Semesterlönekassa Övriga löneavdrag Personalens intressekonto Lönsparande Gruppförsäkringspremie 7383

8 LRF BAS2014 Sida: Fackföreningsavgifter Mätnings- och granskningsarvoden Övriga löneavdrag Avräkn för fact o belånade kontraktsford Kortfristiga skulder till anställda Löneskulder Reseräkningar Tantiem, gratifikationer Övriga kortfr skulder till anställda Avräkning för annans räkning Kortfristiga låneskulder Kortfristig del av långfristiga skulder Övriga kortfristiga låneskulder Avräkning för skatter o avg (sk.konto) Kortfristiga skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder till moderföretag Kortfristiga skulder till dotterföretag Kortfr skulder till andra koncernföretag Kortfr skulder till intresseföretag Skuld erhållna bidrag Övr kortfristiga skulder Skulder under indrivning Skulder till nästående personer, kortfristig del Derivat Mottagna depositioner, kortfristiga Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder Upplupna löner Löneskulder Ackordöverskott Övriga upplupna löner Upplupna semlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna pensionsutbetalningar Uppl lagstadgade soc o andra avgifter Ber upplupna lagstadgade soc avgifter Ber uppl särskild löneskatt Ber uppl särsk löneskatt på pens.kostn, deklarationspost Ber uppl avkastningsskatt på pens.kostn Upplupna avtalade sociala avg Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar Upplupna avtalade pensionsförsäkr.premier, deklarationspost Upplupna räntekostnader Förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter Förutbetalda medlemsavgifter Övriga förutbetalda intäkter Upplupna avtalskostnader Övriga upplupna kostn o förutbet int Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision Ospecificerad skuld till leverantörer Upplupna arrenden OBS-konto Växtprodukter (gruppkonto) 05 (25%) Spannmål 05 (25%) Höstvete 05 (25%) Vårvete 05 (25%) Råg 05 (25%) Höstkorn 05 (25%) Vårkorn 05 (25%) Havre 05 (25%) Rågvete 05 (25%) Spannmål 12% moms 05 (12%) Övrig spannmål 05 (25%) Vallfrö 05 (25%) Rödklöver 05 (25%) Ängsgröe 05 (25%) Timotej 05 (25%) Ängssvingel 05 (25%) 7400

9 LRF BAS2014 Sida: Övriga vallfrö 05 (25%) Oljeväxter 05 (25%) Höstraps 05 (25%) Vårraps 05 (25%) Höstrybs 05 (25%) Vårrybs 05 (25%) Senap 05 (25%) Oljelin 05 (25%) Oljeväxter 12% moms 05 (12%) Proteingrödor 05 (25%) Foderärtor 05 (25%) Åkerbönor 05 (25%) Lupiner 05 (25%) Matärtor 05 (12%) Konservärtor 05 (12%) Stöd för proteingrödor Potatis och sockerbetor 05 (12%) Färskpotatis 05 (12%) Matpotatis, sort 1 05 (12%) Matpotatis, sort 2 05 (12%) Foderpotatis 05 (25%) Fabrikspotatis 05 (25%) Sockerbetor 25% 05 (25%) Sockerbetor 12% 05 (12%) Bidrag potatisstärkelse Grovfoder mm 05 (25%) Hö 05 (25%) Ensilage 05 (25%) Halm 05 (25%) Bete 05 (25%) Grönmassa 05 (25%) Foderlega 05 (25%) Energi- och industrigröda 05 (25%) Bidrag vallodling Stöd för energigrödor Bär och grönsaker 05 (12%) Jordgubbar 05 (12%) Morötter 05 (12%) Sallad 05 (12%) Vitkål 05 (12%) Lök 05 (12%) Vinbär 05 (12%) Hallon 05 (12%) Bidrag bär och grönsaker Övrigt bär och grönsaker 05 (12%) Övriga stöd växtodlingen, ej gårdsstöd Miljöstöd Stöd för betesmarker Ekologiskt stöd växtodling Övrig växtproduktion Ersättning skada gröda Ersättning, intrång gröda Efterlikvid Lantmännen 05 (25%) Försäkringsersättning gröda Försäljning växtprodukter inom EU Försäljning växtprodukter utanför EU Övriga intäkter växtodlingen 05 (25%) Mjölk- och nötköttsproduktion (gruppkonto) 05 (12%) Mjölkproduktion 05 (12%) Mjölk mejeri 05 (12%) Efterlikvid mejeri 05 (12%) Mjölk, detaljhandelsförsäljning 05 (12%) Mjölkproduktion - livdjur 05 (25%) Livkalvar 05 (25%) Kvigor liv 05 (25%) Mjölkkor liv 05 (25%) Avelstjurar liv 05 (25%) Livdjur mjölkproduktion ensk uppköpare 05 (25%) Mjölkproduktion - slaktdjur 05 (25%) Kalvar slakt 05 (25%) Kvigor slakt 05 (25%) 7400

10 LRF BAS2014 Sida: Mjölkkor slakt 05 (25%) Tjurar slakt 05 (25%) Övriga intäkter nöt 05 (25%) Slaktdjur mjölkproduktion ensk uppköpare 05 (25%) Köttproduktion - livdjur 05 (25%) Livkalvar 05 (25%) Ungnöt liv 05 (25%) Köttkor liv 05 (25%) Avelstjurar liv 05 (25%) Köttdjur enskild uppköpare 05 (25%) Köttproduktion - slaktdjur 05 (25%) Kalvar slakt 05 (25%) Ungnöt slakt 05 (25%) Köttkor slakt 05 (25%) Tjurar slakt 05 (25%) Övriga intäkter nöt 05 (25%) Slaktdjur köttproduktion ensk uppköpare 05 (25%) Näringsbidrag, nötkreatur Öppet odlingslandskap stödområde Bidrag handjur Vallstöd stöd Kompensationsbidrag Ekologiskt stöd mjölkdjur Ekologiskt stöd köttdjur Stöd till utrotningshotade husdjur Övr intäkter, mjölk- nötköttproduktion 05 (25%) Språngavgifter 05 (25%) Stallgödsel 05 (25%) Efterlikvid slakteri 05 (25%) Försäkringsersättning nöt, mjölk Försäkringsersättning amko Försäkringsersättning handjur Försäljning nötdjur/-produkter inom EU Försäljning nötdjur/-produkter utanför EU Övriga intäkter nöt 05 (25%) Grisproduktion (gruppkonto) 05 (25%) Intäkter smågrisproduktion 05 (25%) Smågrisar 05 (25%) Avelssvin liv 05 (25%) Hyresintäkter galt och suggor 05 (25%) Avelsgrisar slakt 05 (25%) Övrigt avelsgrisar 05 (25%) Avelsgrisar enskild uppköpare 05 (25%) Intäkter slaktgrisar 05 (25%) Slaktgrisar 05 (25%) Övriga slaktgrisar 05 (25%) Slaktgrisar enskild uppköpare 05 (25%) Näringsbidrag, grisar Ekologiskt stöd grisar Övriga intäkter grisar 05 (25%) Stallgödsel 05 (25%) Efterlikvid slakteri 05 (25%) Försäkringsersättning avelsgrisar Försäkringsersättning slaktgrisar Försäljning gris/-produkter inom EU Försäljning gris/-prod utanför EU Övriga intäkter grisar 05 (25%) Övrig djurproduktion (gruppkonto) 05 (25%) Får och getter 05 (25%) Avelsjur får och getter 05 (25%) Lamm slakt 05 (25%) Avelsdjur slakt 05 (25%) Skinn och ull 05 (25%) Får enskild uppköpare 05 (25%) Livkycklingar 05 (25%) Broiler 05 (25%) Slaktkycklingar 05 (25%) Utslagshöns 05 (25%) Ägg partiförsäljning 05 (12%) Ägg detaljförsäljning 05 (12%) Fjäderfä och ägg enskild uppköpare 05 (25%) 7400

11 LRF BAS2014 Sida: Hästar 05 (25%) Hjortar 05 (25%) Strutsar 05 (25%) Näringsbidrag övrig djurproduktion Ekologiskt stöd fjäderfä Ekologiskt stöd tackor/getter Bidrag getter Övriga intäkter övrig djurproduktion 05 (25%) Stallgödsel övrig djurproduktion 05 (25%) Efterlikvid äggförening 05 (12%) Försäkringsersättning övrig djurproduktion Försäljning övrig djurproduktion EU Försäljn övrig djurproduktion utanför EU Övriga intäkter övrig djurproduktion 05 (25%) Skog och skogsprodukter (gruppkonto) 05 (25%) Skog på rot, avverkningsuppdrag 05 (25%) Skog på rot, avverkn.uppdr-barrträd 05 (25%) Skog på rot, avverkn.uppdr-lövträd 05 (25%) Skog på rot, avverkn.uppdr-blandbest 05 (25%) Skog på rot, avverkn.uppdr-tall 05 (25%) Skog på rot, avverkn.uppdr-gran 05 (25%) Leveransvirke timmer 05 (25%) Timmer-Barrträd 05 (25%) Timmer-Lövträd 05 (25%) Timmer-Tall 05 (25%) Timmer-Gran 05 (25%) Leveransvirke massaved 05 (25%) Leveransvirke massaved-barrträd 05 (25%) Leveransvirke massaved-lövträd 05 (25%) Leveransvirke massaved-tall 05 (25%) Leveransvirke massaved-gran 05 (25%) Leveransvirke, övrigt 05 (25%) Pålar och stolpar 05 (25%) Kubb 05 (25%) Ved 05 (25%) Barrved 05 (25%) Lövved 05 (25%) Spån och flis 05 (25%) Energiskog 05 (25%) GROT 05 (25%) Utdelning allmänning Förädlade skogsprodukter 05 (25%) Sågat virke 05 (25%) Hyvlat virke 05 (25%) Stolpar 05 (25%) Näringsbidrag skog Övriga intäkter, skog 05 (25%) Ersättning skada skog Efterlikvid skogsägarförening 05 (25%) Försäkringsersättning, skog Uttag skogsprodukter näringsverksamhet Försäljning skogsprodukter inom EU Försäljning skogsprodukter utanför EU Övriga intäkter skog 05 (25%) Fakturerade kostnader 05 (25%) Försäljn inom byggsektorn, omvänd sk skyld Utländsk företagares förs, omvänd sk skyld Nötköttsprodukter 05 (12%) Försäljning tjänster till annat EU-land Övriga fakturerade kostnader 05 (25%) Lantbrukets sidointäkter (gruppkonto) 05 (25%) Försäljning av material 05 (25%) Försäljning av skrot 05 (25%) Försäljning av förnödenheter 05 (25%) Försäljning av bekämpningsmedel 05 (25%) Försäljning av skördegran, nät och plast 05 (25%) Försäljning av foderkonserveringsmedel 05 (25%) Fakturerat emballage 05 (25%) Försäljning av övrigt material 05 (25%) Körslor, uthyrning av personal och inv 05 (25%) Körslor 05 (25%) 7400

12 LRF BAS2014 Sida: Legoarbeten i egen regi 05 (25%) Farmartjänst 05 (25%) Maskinringsersättning 05 (25%) Uthyrning av maskiner och inventarier 05 (25%) Uthyrning personal 05 (25%) Uthyrning övrigt 05 (25%) Naturtäkt och energiproduktion 05 (25%) Stenbrott 05 (25%) Grustäkt 05 (25%) Torvtäkt 05 (25%) Jordtäkt 05 (25%) Vattentäkt/Intäkter gemensam bevattning 05 (25%) Energiproduktion vattenkraft 05 (25%) Energiproduktion vindkraft 05 (25%) Energiproduktion övrigt 05 (25%) Naturtäkt övrigt 05 (25%) Gårds- o torghdl mm, vegetabilier 05 (12%) Livsmedel jordbruksväxter 12% 05 (12%) Jordbruksväxter ej livsmedel 05 (25%) Livsmedel trädgårdsprodukter 12% 05 (12%) Trädgårdsprodukter ej livsmedel 05 (25%) Produkter från biodling 05 (12%) Livsmedel bär, frukt, svamp 05 (12%) Övriga vegetabiliska livsmedel 12% 05 (12%) Övriga vegetabiliska produkter 05 (25%) Gårds- o torghdl mm, animalier 05 (12%) Mjölkprodukter 05 (12%) Ägg och fjäderfäprodukter 05 (12%) Nötköttsprodukter 05 (12%) Fläskköttsprodukter 05 (12%) Övriga animaliska produkter 05 (12%) Gårds- o torghandel mm övrigt 05 (25%) Övriga egna produkter från gården 05 (25%) Övriga inköpta varor 05 (25%) Försäljning i kommission 05 (25%) Övrig försäljning vid gårds- och torghandel 05 (25%) Turism 05 (12%) Rumsuthyrning över en natt 12% 05 (12%) Stuguthyrning 05 (12%) Camping 05 (12%) Servering av mat och dryck 05 (12%) Catering och liknande verksamhet 12% 05 (12%) Turism, aktivitetserbjudande 05 (25%) Turism varor 05 (25%) Övrig försäljning turism 05 (25%) Övriga sidointäkter 05 (25%) Hästar tävlingsverksamhet 05 (25%) Hästar tävlingsverksamhet, ej moms Jakt och fiske 05 (25%) Intäktskorrigeringar (gruppkonto) 05 (25%) Ofördelade intäktsreduktioner 05 (25%) Lämnade rabatter 05 (25%) Lämnade rabatter Lämnade mängdrabatter 05 (25%) Öres- och kronutjämning Avrundn Punktskatter 05 (25%) Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) 05 (25%) Skuldförda punktskatter (debetkonto) Försäljningskostnader 05 (25%) Auktionsprovision 05 (25%) Annonsering 05 (25%) Övriga intäktskorrigeringar 05 (25%) Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 05 (25%) Hyres- och arrendeintäkter Hyresintäkter Arrendeintäkter 05 (25%) Frivilligt momspliktiga hyresintäkter 05 (25%) Övriga momspliktiga hyresintäkter 05 (25%) Hyra bostäder Hyra ekonomibyggnader Ersättning el och vatten

13 LRF BAS2014 Sida: Bränsletillägg Parkeringsplatser 05 (25%) Orealiserad neg värdeförändr på säkr.instument Återvunna, tidigare avskrivna kundfordr 05 (25%) Val.kursvinst på ford o sk av rör.karak Vinst vid avyttr av immatr o matr anl.tg Vinst vid avyttring av immatr anl.tillg Vinst vid avyttring av byggnader o mark Vinst vid avyttring av anläggningsdjur Erhållna offentliga stöd m.m Gårdsstöd Näringsbidrag Stöd för företags-/landsbygdutveckling Återbetalning av stödbidrag Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Erhållna bidrag och ersättning för personal Övriga erhållna bidrag Övriga ersättningar och intäkter Konfliktersättning Erhållna skadestånd Erhållna donationer och gåvor Försäkringsersättningar Erhållet ackord på sk av rörelsekaraktär Erhållna reklambidrag Sjuklöneersättning Sjukpenning Övriga rörelseintäkter Kostnader växtodlingen (gruppkonto) Utsäde Utsäde spannmål Utsäde vallfrö Utsäde oljeväxter Utsäde proteingrödor Utsäde potatis Utsäde sockerbetor Inköp utsäde inom EU 20 (25%) Inköp utsäde inom EU, ej momspliktigt Lagerförändring utsäde Handelsgödsel N PK NPK P K Micronäringsämnen Inköp handelsgödsel inom EU 20 (25%) Inköp handelsgödsel utanför EU Lagerförändring handelsgödsel Stallgödsel och jordförbättring Stallgödsel Kalk Slam Växtskyddsmedel Herbicider (ogräs) Fungicider (svamp) Pesticider (insekter) Växtskyddsmedel proteingrödor Växtskyddsmedel potatis Växtskyddsmedel sockerbetor Inköp växtskyddsmedel inom EU 20 (25%) Växtskyddsmedel frukt, bär och grönsaker Lagerförändring växtskyddsmedel Legoarbeten körslor växtodling Jordbearbetning Utförd sådd Handelsgödselkörning Stallgödselkörning Sprutning Tröskning 7500

14 LRF BAS2014 Sida: Vallskörd Inhyrd arbetskraft Omkostnader växtodling Torkning Kontroll Rensning, betning Rådgivning Analysavgifter Markkartering Kostnader energi- och industrigröda Omkostnader växtodling utan moms Övr kostnader växtodling Emballage Foder- konserveringsmedel Skördegarn, nät och plast Inköp spannmål mm för försäljning Inköp växtprodukter inom EU 20 (25%) Inköp växtprodukter utanför EU Övriga kostnader växtodling Lagerförändring, växtodling Kostnader för kommande gröda Kostnader för mjölk- o köttproduktion Inköp djur för mjölkproduktion Inköp livkalvar Inköp avelstjurar Inköp kvigor Inköp mjölkkor Inköp mjölkdjur inom EU 20 (25%) Lagerförändring mjölkdjur Inköp djur nötköttproduktion Inköp livkalvar Inköp avelstjurar Inköp kvigor Inköp ungtjurar Inköp köttkor Inköp köttdjur inom EU 20 (25%) Lagerförändring köttdjur Kraftfoder, mjölkproduktion Baskraftfoder Högmjölkarfoder Fodersäd inköp Kalvfoder Betfor melass Foderbiprodukter Inköp fodermedel inom EU 20 (25%) Mineralfoder Lagerförändring kraftfoder mjölkproduktion Kraftfoder köttproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd inköp Foderbiprodukter Inköp köttfodermedel inom EU 20 (25%) Mineralfoder Lagerförändring kraftfoder köttdjursprod Grovfoder mm Hö Halm Betmassa Bete Ensilage Strömedel Lagerförändring grovfoder Legoarb körslor mjölk-o nötköttsprod Avbytartjänst Omkostnader mjölk- och nötköttproduktion Semin, avelskostnader Kontroll Veterinär och djurmedicin med moms Produktionsrådgivning Klövvård 7500

15 LRF BAS2014 Sida: Analysavgifter Omkostnader nötkreatur utan moms Övriga tjänster Övr kostnader nötkreatur Rengöringsmedel Hygienartiklar Inköp till mjölk- o köttprod inom EU 20 (25%) Inköp till mjölk- o köttprod utanför EU Övriga kostnader Lagerförändring nöt Kostnader svinproduktion (gruppkonto) Inköp och hyra avelssvin Inköp galtar Inköp gyltor och suggor Hyra för galt och suggor Inköp avelssvin inom EU 20 (25%) Lagerförändring avelssvin och smågrisar Inköp smågrisar Inköp smågrisar Inköp smågrisar inom EU 20 (25%) Lagerförändring slaktgrisar Kraftfoder avelsgrisar och smågrisar Koncentrat, färdigfoder smågrisar Inköpt spannmål till smågrisar o suggor Koncentrat suggor Färdigfoder suggor Foderbiprodukter suggor Inköp suggfoder inom EU 20 (25%) Lagerförändring sugg- och smågrisfoder Foder och spannmål slaktgris Koncentrat slaktgrisfoder tillväxt Färdigfoder slaktgris tillväxtfoder Inköpt spannmål till slaktgris Koncentrat slaktgrisfoder slutgödning Färdigfoder slaktgris slutgödning Foderbiprodukter slaktgris Inköp slaktgrisfoder inom EU 20 (25%) Lagerförändring slaktgrisfoder Grovfoder och strö gris Grovfoder och strökostnader smågrisar Grovfoder och strökostnader slaktgris Halm Strömedel Lagerförändring grovfoder och strö Legoarbeten körslor grisproduktion Avbytartjänst Omkostnader grisproduktion Semin, avelskostnader Grishälsokontroll Veterinär och djurmedicin med moms Produktionsrådgivning Övriga tjänster Övriga tjänster Övriga kostnader gris Rengöringsmedel Inköp till grisproduktion inom EU 20 (25%) Inköp till grisproduktion utanför EU Övriga kostnader gris Lagerförändring gris Övrig djurproduktion (gruppkonto) Inköp djur övrig djurproduktion Inköp får och getter Inköp värphöns Inköp hästar Inköp hjortar Inköp strutsar Inköp övriga fjäderfä Inköp djur till övrig djuprod inom EU 20 (25%) Inköp andra djuslag Foder övrig djurproduktion Foder till får och getter 7500

16 LRF BAS2014 Sida: Foder till värphöns Foder till hästar Foder till hjortar Foder till strutsar Foder till övriga fjäderfä Grovfoder och strömedel Lagerförändr foder övrig djurproduktion Legoarbeten körslor övrig djurproduktion Avbytartjänst Omkostnader övrig djurproduktion Semin, avelskostnader Kontroll Veterinär och djurmedicin med moms Produktionsrådgivning Omkostn övrig djurproduktion utan moms Övriga tjänster Övriga kostnader övrig djurproduktion Rengöringsmedel Inköp till övrig djurproduktion inom EU 20 (25%) Inköp till övrig djurproduktion utanför EU Övriga kostnader för övr djurproduktion Lagerförändring övriga djur Varor omkostnader skogen (gruppkonto) Avverknings- och förvaltningsuppdrag Huggning Körning och transporter Administrationsavdrag Stämpling Övriga avverkningskostnader Skogsvård Frö och plantor Plantering lejt arbete Röjning lejt arbete Markberedning Förändr avs för framtida skogsvårdsåtg Övrig skogsvård Inköp av avverkningsrätt Huggning Körning och transporter Övr kostn för inköpt avverkningsrätt Legoarbete skogskörslor Huggning Körning och transporter Röjning Markberedning Omkostnader skogen Produktionsrådgivning Skogsbruksplan Omkostnader skogen utan moms Övriga tjänster skogen Övriga skogsprodukter Inköp skogsprodukter inom EU 20 (25%) Inköp skogsprodukter utanför EU Övriga kostnader skog Lagerförändring skogsproduktion Import av handelsvaror Förvärv varor, trepartsförvärv fr annat EU-land Förvärv varor fr annat EU-land, ored moms 20 (25%) Förvärv varor fr annat EU-land, red moms 1 20 (12%) Förvärv varor fr annat EU-land, red moms 2 20 (6%) Import av tjänster 22 (25%) Import tjänster land utanför EU, ored moms 22 (25%) Import tjänster land utanför EU, red moms 1 22 (12%) Import tjänster land utanför EU, red moms 2 22 (6%) Förvärv av tjänster fr annat EU-land, ored moms 21 (25%) Förvärv av tjänster fr annat EU-land, red moms 1 21 (12%) Förvärv av tjänster fr annat EU-land, red moms 2 21 (6%) Legoarbeten o underentreprenader Reduktion av inköpspriser (gruppkonto) Erhållna rabatter och bonus Erhållna kassarabatter 7500

17 LRF BAS2014 Sida: Erhållna mängdrabatter (inkl.bonus) Erhållet aktivitetsstöd Återbäring från ekonomisk förening Övriga reduktioner av inköpspriser Kostn lantbrukets sidoint (gruppkonto) Inköp tjänst Sverige omvänd skattskyldighet 24 (25%) Kostnader naturtäkt och energiproduktion Kostnader stenbrott Kostnader grustäkt Kostnader torvtäkt Kostnader jordtäkt Kostnader vattentäkt/gemensam bevattning Kostnader energiproduktion vattenkraft Kostnader energiproduktion vindkraft Kostnader för övrig energiproduktion Kostn gårds- o torghdl mm, vegetabilier Inköp av livsmedel, jordbruksväxter 12% Inköp av jordbruksväxter, ej livsmedel Inköp av livsmedel, trädgårdprod 12% Inköp av trädgårdprodukter, ej livsmedel Kostnader vid biodling Omkostnader livsmedel, bär, frukt o svamp Övriga kostn för vegetabiliska livsmedel 12% Övriga kostn för vegetabiliska produkter Kostn gårds- o torghdl mm, animalier Mjölkprodukter Ägg och fjäderfäprodukter Nötköttsprodukter Fläskköttsprodukter Övriga kostn för animaliska livsmedel Kostn gårds- o torghdl mm, övrigt Kostnad för egenproducerade produkter Kostnad för inköpta produkter Kostnader för varor i kommission Övriga kostn gårds- o torghdl mm, övrigt Omkostn turism Omkostnader för rumsuthyrning över natt Omkostnader för stuguthyrning Omkostnader för camping Inköp till servering av mat och dryck Inköp till catering el liknande verksamhet Omkostn för turism, aktivitetserbjudande Inköp av varor turism Övriga omkostnader turism Kostnader övriga sidointäkter Kostnader för hästar tävlingsverksamhet Kostnader för Jakt och Fiske Förändring av lager (gruppkonto) Förändring av lager av råvaror Förändring av inköpt lager (ofördelat) Förändring av djurlager Förändring av kostn f kommande gröda (ofördelat) Förändring av egenproducerat lager Förändring av lager av handelsvaror Förändr av pågående arb, nedlagda kostn Förändr av pågående arb, material o utlägg Förändr av pågående arb, omkostn Förändr av pågående arb, personalkostn Förändr av lager av värdepapper Sålda värdepappers anskaffningsvärde Nedskrivning av värdepapper Återföring av nedskrivning av värdepapper Förändr av lager och pågående arb (ofördelat) Lokalkostnader Lokalhyra El för belysning Värme Vatten och avlopp Lokaltillbehör Städning och renhållning 7501

18 LRF BAS2014 Sida: Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Trädgårdsskötsel Reparation och underhåll av lokaler Övriga lokalkostnader Övriga lokalkostnader, avdragsgilla Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Fastighetskostnader (gruppkonto) Tomträttsavgäld/arrenden El för belysning Värme Uppvärmning Sotning Vatten och avlopp Städning och renhållning Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Trädgårdsskötsel Reparation och underhåll av fastighet Underhåll ekonomibyggnader Underhåll bostad näringsfastighet Synebrister byggnader Underhåll markanläggningar Underhåll vägar broar Underhåll diken brunnar Underhåll skogsvägar Underhåll markanläggning, skog Synebrister markanläggningar Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Fastighetsförsäkringspremier Fastighetsskötsel och förvaltning Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla Övriga fastighetskostn, ej avdragsgilla Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) Hyra av inventarier och verktyg Korttidshyra av inventarier och verktyg Leasing av inventarier och verktyg Övriga hyreskostnader för anl.tillg Energikostnader (gruppkonto) El för drift Elkostnader bevattning Återbetalning energiskatt el Gas Eldningsolja Återbetalning energiskatt eldningsolja Lagerförändring eldningsolja Flis och andra träbränslen Diesel Bensin Oljor, fett Övriga drivmedel Återbetalning energiskatt drivmedel Lagerförändring drivmedel Vatten Övriga energikostnader Förbrukningsinv och förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier Programvaror Transportinventarier Förbrukningsemballage Förbrukningsmaterial Arbetskläder o skyddsmaterial Övriga förbrukningsinv o förbr.mtrl Reparation och underhåll (gruppkonto) Reparation och underhåll av inv m.m Reparation och underhåll traktor 7501

19 LRF BAS2014 Sida: Reparation och underhåll tröska Reparation och underhåll vallmaskin Reparation och underhåll anläggning utfodring Reparation och underhåll övriga inventarier Reparation och underhåll byggnadsinv Underhåll stallinredning Underhåll utgödsling Service och underhåll mjölkanläggning Underhåll grovfoderlager Underhåll spannmålstork/lager Reparation o underhåll av förbr.inv Reparation o underhåll av markinv Underhåll och tvätt av arbetskläder Övriga kostn för reparation o underhåll Kostn för transportmedel (gruppkonto) Personbilskostnader Drivmedel för personbilar Försäkring och skatt för personbilar Reparation och underhåll av personbilar Leasing av personbilar Leasing av personbilar ej momspliktigt Ber milkostn för privat pers.bil i ftget Övriga personbilskostnader Lastbilskostnader Drivmedel för lastbilar Försäkring och skatt för lastbilar Reparation och underhåll av lastbilar Övriga lastbilskostnader Kostnader för arbetsmaskiner Traktorkostnader Traktorkostnader med moms Traktorkostnader utan moms Motorcykel-, moped-, och skoterkostnader Båt-, flygplans-, och helikopterkostnad Övriga kostnader för transportmedel Frakter och transporter (gruppkonto) Frakter, transp o försäkr vid varudistr Tull- och speditionskostnader m.m Arbetstransporter Övriga kostn för frakter o transporter Resekostnader (gruppkonto) Biljetter Hyrbilskostnader Kost och logi Kost och logi i Sverige Kost och logi i utlandet Övriga resekostnader Reklam och PR (gruppkonto) Annonsering Utomhus- och trafikreklam Reklamtrycksaker och direktreklam Utställningar och mässor Butiksreklam och återförsäljarreklam Varuprov, reklamgåvor, pres.rekl o tävl Film-, radio-, TV- och Internet-reklam PR, institutionell reklam och sponsring Övriga kostnader för reklam och PR Övra försäljningskostn (gruppkonto) Kataloger, prislistor m.m Egna facktidskrifter Speciella orderkostnader Kontokortsavgifter Försäljningsprovisioner Franchisekostnader o.dyl Kreditförsäljningskostnader Kreditupplysning Inkasso och KFM-avgifter Kreditförsäkringspremier Factoringavgifter Övriga kreditförsäljningskostnader 7501

20 LRF BAS2014 Sida: Representation Representation, avdragsill Representation, ej avdragsill Bankgarantier Övr försäljningskostnader Kontorsmateriel o trycksaker Kontorsmateriel Trycksaker Tel och post (gruppkonto) Telekommunikation Fast telefon Mobiltelefon Mobilsökning Fax Telex Datakommunikation Postbefordran Företagsförs o övriga riskkostn Företagsförsäkringar Försäkring växtodling Djurförsäkring Skogsförsäkring Maskinförsäkring Ersättarförsäkring Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring Självrisker vid skada Förluster i pågående arbeten Grupplivförsäkring Förluster på kundfordringar Konstaterade förluster på kundfordringar 05 (25%) Befarade förluster på kundfordringar Garantikostnader Förändringar av garantiavsättning Faktiska garantikostnader Kostnader för bevakning och larm Förluster på övriga kortfr fordringar Övriga riskkostnader Förvaltningskostnader (gruppkonto) Styrelsearvoden som inte är lön Ersättningar till revisor Revision Rådgivning Skatterådgivning Övriga tjänster - revisor Management fees Årsredovisning och delårsrapporter Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma Övriga förvaltningskostnader Övriga externa tjänster (gruppkonto) Mätningskostnader Företagshälsovård Redovisningstjänster IT-tjänster Konsultarvoden Serviceavgifter till branschorganisation Serviceavg till branschorganisationer Bankkostnader Advokat- och rättegångskostnader Övriga externa tjänster Synearvoden Fri kontogrupp Fri kontogrupp Inhyrd personal Inhyrd produktionspersonal Övrig inhyrd personal Övriga externa kostnader (gruppkonto) Licensavgifter och royalties Kostnader för egna patent Kostnader för varumärken m.m Kontroll-, provnings- o stämpelavgifter 7501

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätter tackor 234 1043 Bidragsrätter di-/amkor 234 1047 Årets inköp prodrätter 234 1048 Årets försälning prodrätter

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

1188 Förskott för byggnader och mark

1188 Förskott för byggnader och mark Kontoplan BAS 2012 Huvudkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton Ej K2 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder BAS 2006 Kontotabell med -koder 1 (37) 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för

Läs mer

LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkning 200 1050 Bankräkningar 200 1059 Bankräkningar, ej närings 200 1120 Aktier och andelar 202 1129 Aktier, ej näringsverksam

Läs mer

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1 typ 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1028 Ack nedskrivningar

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

LRF Jordbruk Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF Jordbruk Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF Jordbruk Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkning 200 1050 Bankräkningar 200 1059 Bankräkningar, ej närings 200 1120 Aktier och andelar 202 1129 Aktier, ej näringsverksam

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 1100 Byggnader och mark 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och förs.lokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskr kyrkor och kapell 1119 Ack avskr kyrkor och kapell

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Avstämningsansvar gemensam kontoplan - Balansräkning

Avstämningsansvar gemensam kontoplan - Balansräkning ämnings gemensam kontoplan - Balansräkning Sammanställningen avser avstämningset inom ramen för GSFs basprocesser. Förvaltningar (FV) kan köpa avstämning för de konton där det anges FV från kompetenscentrum

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av företag med hjälp av OLAP. Emma Bjurman och Jenny Åkerström HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET MASKINTEKNIK

EXAMENSARBETE. Analys av företag med hjälp av OLAP. Emma Bjurman och Jenny Åkerström HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET MASKINTEKNIK 2001:45 HIP EXAMENSARBETE Analys av företag med hjälp av OLAP Emma Bjurman och Jenny Åkerström HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET MASKINTEKNIK Institutionen i Skellefteå 2001:45 HIP ISSN: 1404-5494 ISRN:LTU -

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer