Svensk Trafiktidning. Årgång 91. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning. Årgång 91. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 vensk rafiktidning 4 eptember 2010 Årgång 91 n tidning för medlemmar i aco-förbundet rafik och Järnväg

2 ledare Hur mycket tror du din lön ökar i år? () å har en rekordvarm sommar och välbehövlig ledighetsperiod gått till ända och de flesta av oss är åter i arbete. Men inte alla. spåren av lågkonjunkturen genomfördes under den gångna vintern/våren förhandlingar om arbetsbrist på många håll. Det innebär att vi har kollegor som nu eller senare i höst inte kommer att ha något arbete att gå tillbaka till. det läget är det trösterikt att Js inkomstförsäkring innebär att de drabbade får en respit och inte omedelbart måste börja oroa sig för hur man ska klara sin och familjens ekonomi. Det är också glädjande att konstatera att ganska många verkar komma i nytt arbete relativt snabbt. Den slutsatsen kan dras av det faktum att långt ifrån alla uppsagda förefaller behöva ta inkomstförsäkringen i anspråk. Många lyckas faktiskt hitta nytt arbete innan uppsägningstiden är till ända. Den förbättrade konjunkturen bidrar otvetydigt till detta. ysselsättningen ökar och kan förväntas göra så de närmsta åren. v J medlemmar är det i dagsläget en dryg procent som är arbetslösa. andra sektorer är läget dystrare. Vi arbetar trots allt i en sektor som på olika sätt har framtiden för sig. årets nr 1 av restes frågeställningen enligt rubriken. Det uttrycktes förhoppningar om ett hyggligt realt utfall. Man kan väl konstatera att arbetsgivarna i lönerörelsen drog nytta av den känsla av kris som präglade förspelet till löneförhandlingarna. varje fall på de avtalsområden som innehöll siffror och potter. Ju längre tid det tar med lokala förhandlingar alternativt lönesamtal desto mer torde det förbättrade konjunkturläget spela oss i händerna. På vissa håll genomfördes lönerevisionen redan innan sommarsemestrarna men på de flesta håll förefaller man tagit en paus över sommaren för att fortsätta nu i höst. Det är naturligtvis på tok för tidigt att utvärdera utfallet av lönerörelsen. ärskilt gäller detta på pårtrafikavtalets område där J ju dels blivit part i avtalet och dels slagit in på en mer decentraliserad lönebildningsmodell. apporterna som kommit in är väldigt spretiga. På sina håll har den nya modellen givit upphov till avsevärt bättre löneutfall än vad som kom att bli märket på stora delar av arbetsmarknaden. Från andra håll vittnas om att framförallt arbetsgivarna haft svårt att frigöra sig från gamla invanda mönster för lönebildning. J kommer naturligtvis att utvärdera årets avtalsrörelse när underlaget är bättre och återkomma med mer bestämda slutsatser. Där så är påkallat kommer vi att återkomma med reaktioner till motparten. Björn Karlsson redaktion vensk rafiktidning Nr 4. Årgång 91. eptember 2010 edaktion: Box 2131, tockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 elefon, kansli: elefontid: Mail: nn-charlott Juliusson Mail: Björn Karlsson Mail: Jan andgren Mail: tig Blomberg Mail: ören vensson Mail: nsvarig utgivare: Jan andgren Hemsida: Produktion: xaktaprinting B ryck: xaktaprinting B Omslagsbild: tina Olsson; J-medlem och arbetsmiljöspecialist vid rafikverket Foto: ören vensson idningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i J. 2

3 J och medlemskontakter Plattformsarbetet om väl många känner till har förbundet under det gångna året ägnat sig åt viss självrannsakan och intern analys genom det visionsarbete som gick under arbetsnamnet J Plattform. rbetet slutfördes under våren och mynnade ut i en presentation i slutet av maj inför 2010 års samlade förbundsfullmäktige. Bl a formulerades visionen att J ska vara det självklara valet för Dig inom trafiksektorn. Målsättningen för förbundet är att vi på några års sikt ska växa till 4000 yrkesaktiva medlemmar (från dagens dryga 3700). n förutsättning för den målsättningen är naturligtvis att de befintliga medlemmarna är nöjda med sitt förbund. Det är medlemmarnas omdömen och synpunkter rörande förbundet som gör att oorganiserade arbetskamrater eller kollegor med annan facktillhörighet väljer att gå med i J. Förbundet kan lägga ner hur mycket pengar som helst på att rekrytera nya medlemmar men ingen sådan riktad insats är tillnärmelsevis så effektiv som mun mot mun-metoden. Du som medlem Det viktigaste om vi vill växa är då förstås att vi verkligen månar om er befintliga medlemmar. tt ni känner förtroende för att förbundet ger så god valuta för medlemsavgiften som bara är möjligt. Förbundsledning och kansli ska vara kostnadseffektiva och alltid ha den enskilde medlemmens bästa för ögonen. Medlemmarna ska känna att J är det Nära förbundet. Huruvida ni medlemmar är nöjda med ert förbund beror förstås på en mängd olika förhållanden. kälen att vara med i ett förbund varierar från individ till individ. n grundbult i sammanhanget är att kommunikationen mellan medlem och kansli/förbundsledning fungerar bra. Ordet kommunikation rymmer ju en mängd olika sätt att ha kontakt. Det personliga samtalet mellan fyra ögon eller över telefon, att ta del av budskap i det alster du just nu håller i handen, medlemsmöten, kurser, konferenser, hemsida, Jaktuellt, nya sociala medier som bloggar, facebook, twitter osv. Det absolut största behovet av kommunikation har den medlem som på något sätt råkat illa ut och behöver snabb hjälp i en arbetsrelaterad fråga. Man kan hotas av uppsägning, ha ett arbetsmiljöproblem eller ha behandlats illa av någon chef eller arbetskamrat, kan behöva hjälp med någon myndighetskontakt eller liknande. J absolut viktigaste uppgift i sådana situationer är att jag som medlem omedelbart ska kunna komma i kontakt med en tjänsteman på kansliet, kretsombud eller någon annan som i den aktuella situationen kan vidta de åtgärder som behövs och hjälpa mig på bästa sätt. det avseendet fungerar kommunikationen inom J. Det är omvittnat att J är det nära förbundet med korta kontaktvägar, snabb och kompetent service mm. Kan vi bättre? tt vissa saker fungerar bra räcker inte. Också vi måste sträva efter att ständigt bli bättre. idningens vara eller inte vara som kommunikationsmedel är inte okontroversiell. Den uppskattas av vissa medan andra är mer tveksamma till om utgivning av en tidning med små personella och ekonomiska medel leder till den bästa medlemsnyttan för den insatta kronan. Vår hemsida är inte särskilt levande. J-aktuellt har på senare tid inte kommit ut med den frekvens som är önskvärd. Har vi försummat de nya sociala mediernas betydelse i sammanhanget? llt detta har bidragit till att vi inom ramen för Plattformsarbetet funnit oss föranlåtna att bryta ut kommunikationsfrågorna i vid bemärkelse till behandling i särskild ordning. Vad gör J? edan under mitten av augusti månad samlades förbundsstyrelsens arbetsutskott, vi på kansliet samt extern sakkunnig för att under två dagar ta de första stegen mot att framöver bli bättre på medlemskommunikation. Utifrån tidigare genomförda attitydundersökningar kan vi dra vissa slutsatser om vad som för medlemmarna är viktiga frågor för en fackförening att ägna sig åt. Hög prioritet har naturligtvis lönefrågan. lla vill vi ha en rättvis och korrekt lön för våra arbetsinsatser. n huvuduppgift är att främja lönebildningsmodeller som åstadkommer detta. jälvklart är också trygghets- och arbetsmiljöfrågor i vid mening huvuduppgifter för oss. För många medlemmar är det angeläget att J verkar för förmånliga försäkringslösningar av skilda slag liksom andra slags medlemsförmåner. Kort sagt vill vi förstås koncentrera oss på det som ni medlemmar upplever som viktigt och hitta ett bra sätt att kommunicera i alla dessa avseenden. edan är det naturligtvis så att olika medlemmar har olika behov och olika intresse av mer regelbundna kontakter med sitt fackförbund. ngagemanget varierar liksom skälen till att vara medlem. Det är ett faktum att många ser avgiften till sitt förbund mer som en försäkringspremie som man betalar för att ha tillgång till stöd och biträde om man råkar illa ut. ndra är medlemmar därför att man vill tillhöra en organisation som är stor inom sitt gebiet och har särskild kunskap om den bransch där man är verksam. ndividers olikheter gör också att man är olika mottaglig för olika sätt forts sid 4 3

4 Från friskvård till hälsoarbete Foto: ören vensson Per-rik Westman har deltagit i hälsoarbetet vid rafikverket. tt företaget skapar möjligheter för personalen för friskvårdsaktiviteter är vanligt sedan många år. Det kan handla om att låta genomföra olika typer av friskvårdsaktiviteter en timme i veckan på arbetstid, att sponsra ett gymkort eller att på andra sätt få personalen att röra på sig fysiskt. På senare år har allt fler företag och myndigheter insett vikten av att ha en frisk personal. n personal som inte bara är närvarande på arbetet, utan också orkar producera mera. tudier har visat att en god fysik också innebär att produktiviteten höjs. Det nya är att inte begränsa sig till fysiska aktiviteter i grupp, utan att tänka igenom vad man vill uppnå. Därför behöver man också erbjuda ett mer omfattande och effektivt hälsoprogram. tt sådant hälsoprogram kan t.ex. handla om stöd för rökavvänjning, säkra bra frukost och lunchmöjligheter, individanpassad motion, särskilda satsningar för den del av personalen som har ökad risk samt hälsofrämjande ledarskap. ill det kan man erbjuda motionskort, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. För att ledningen ska bli intresserad av en hälsosatsning i större skala kan det krävas att visa på de ekonomiska vinsterna. Det kan göras genom att göra en enkel kalkyl, kanske enligt följande: Genomsnittlig lön för medarbetaren är kr/månad eller kr/år. n bedömning är att satsningen leder till att produktiviteten ökar med 5% bland 600 medarbetare 5% x kr x 600 = 14,4 miljoner kronor Företaget skulle alltså med väl genomtänkta satsningar kunna producera väsentligt mer alternativt producera lika mycket med färre resurser. nom rafikverket diskuteras för närvarande det framtida hälsoarbetet och engagemanget är stort bland de som ingår i en partsammansatt arbetsgrupp, som har träffats ett antal gånger under försommaren och hösten. Det är viktigt med friska medarbetare vid rafikverket, anser Per-rik Westman och tina Olsson (se omslagsbilden) som är två av dem som engagerat sig i rafikverkets hälsoarbete. Vi hoppas att rafikverket blir en föregångare inom området och visar hur en modern myndighet hanterar detta område, avslutar tina Olsson. ören vensson forts från sid 3 att kommunicera vilket naturligtvis måste inverka på den kommunikationsstrategi en organisation väljer. llt detta är sådant som diskuterades i augusti och för närvarande övervägs inom förbundsledningen. lla dessa olika aspekter måste beaktas när vi överväger hur vi respektive medlemmarna vill kommunicera med varandra. Vad vill vi? rbetet ska så snart som möjligt leda fram till en mer strukturerad plan för 4 medlemskommunikation. Vi ska naturligtvis värna om våra styrkor; närheten och de korta kontaktvägarna. Det överlägset bästa sättet att kommunicera är alltjämt det personliga mötet, att sitta och samtala med rätt person, att gå en utbildning, delta i en konferens, ett föreningsmöte, en kongress osv. Den typer av aktiviteter vill vi prioritera. Men vi måste också komma fram till hur vi ska använda vensk trafiktidning, J-aktuellt, webben, mail, sociala medier på bästa sätt och också om dessa medier är de rätta. Det vi i vårt analysarbete kommer fram till att vi vill, måste sedan anpassas till de personella och ekonomiska resurser vi har. lutresultatet ska vara att du upplever att vi säger rätt saker, på rätt sätt och att du känner igen dig i det vi gör liksom att du ska ha en möjlighet att göra din röst hörd inom förbundet. Björn Karlsson

5 Nytt och modernt? Viktigt med uppdateringar i medlemsregistret! Vi når nästan alla medlemmar med vår medlemstidning. Vi skulle gärna vilja nå alla även via e- post, men vi saknar fortfarande en hel del e-postadresser i vårt register. -postadresserna är nödvändiga för snabb information. Det är viktigt för dig som medlem att meddela oss på kansliet om det sker någon förändring för dej, t ex att du byter arbetsgivare, flyttar eller kanske blir arbetslös. Om du tror att vi inte har rätt adress eller inte alls har din e- postadress, skicka gärna ett meddelande till oss där du anger vad du heter, arbetar, bor och vad du har för e-postadress. kicka meddelandet till Hellre ett meddelande för mycket än inget alls Vid förhandlingar om nya kollektivavtal strävar (?) både arbetsgivare och arbetstagare att skriva nya avtal så de är lätta att förstå. gamla avtal finns ordvändningar och uttryck som kan vara svåra att förstå för dagens läsare. Från fackens sida vill vi dock bevaka att texten ska vara så omfattande att den inte ger utrymme för alltför mycket godtycke. Vi anser att reglerna ska tillämpas lika för alla anställda även om vi vet att individer läser text på olika sätt och på så sätt blir det oenighet om vad som ska gälla. Här är ett tänkbart förslag till modern text i ett kollektivavtal: Vid förändring av verksamheten som medför att medarbetaren på arbetsgivarens initiativ flyttar eller omstationeras till annan ort ligger det i arbetsgivarens intresse att verka för en lösning för individen som gagnar alla inblandade. ådana lösningar kan avse ersättning för direkta och nödvändiga kostnader för flyttning, samt under en övergångstid, ersättning för fördyrade levnadskostnader till följd av dubbel bosättning eller ökade resekostnader. Några tänkbara oklarheter till ovanstående text. rbetstagaren känner att han/hon behöver flytta även om avståndet inte är så stort till den nya arbetsplatsen. Det finns inga lämpliga allmänna kommunikationer och familjen har inte råd med två bilar och den som förflyttas har tidigare kunnat gå eller åka cykel till sin arbetsplats. rbetsgivaren anser att det går att pendla till den nya arbetsplatsen eftersom avståndet är kortare än fem mil. Någon ersättning för flyttning kan därför inte utgå enligt arbetsgivarens syn. Hur löses detta? Vad menas med direkta och nödvändiga kostnader? detta fall är avståndet så långt att det inte går att bo kvar på den gamla orten och familjen beslutar sig för att flytta. tt exempel på vad den som flyttar kan anse är nödvändigt är att skaffa nya gardiner. rbetsgivaren kan anse att detta inte är nödvändigt eftersom fönster i dagens bebyggelse är så standardiserade att alla har samma storlek på fönstren. Någon ersättning för nyanskaffning av gardiner kan därför inte utgå även om det är en direkt kostnad för den som flyttar. Vad menas med en övergångstid? Den som flyttar har barn i skolåldern och anser att barnet bör gå ut sin skola innan familjen flyttar. Det betyder att flyttning inte sker så snart som möjligt även om det går att få tag i bostäder tidigare på den nya orten. Visserligen är hyran på den nya orten nästan tre gånger så hög men det finns lediga lägenheter så inflyttning kan ske direkt. Vad innebär det då att man kan få ersättning för fördyrade levnadskostnader under en övergångsperiod? Familjen bor kvar på den gamla orten men den som förflyttats måste skaffa tillfälligt boende på den nya orten eftersom det inte går att pendla till den nya arbetsorten. Är fördyrade levnadskostnader logi och traktamente för den som förflyttats under hela tiden familjen bor kvar eller kan arbetsgivaren säga att det finns bostäder på den nya orten så inga fördyrade levnadskostnader uppstår? Ja, ovanstående var några exempel på vad ett modernt avtal kan skapa för frågeställningar. Naturligtvis finns oklarheter även i gamla och omoderna avtal men parterna på arbetsmarknaden har gemensamt kommit fram till spelregler som innehåller mer detaljer och på så sätt ger en klarare bild av individens rättigheter i olika sammanhang. Vi som representerar de fackliga organisationerna har många gånger fått höra att vi inte ska belasta avtalen med mycket text. Vid förändring av avtal försöker vi dock att behålla värdet på något sätt. Det kan vara svårt att jämföra värdet av ny och gammal text. Dessutom känns det som om arbetsgivaren försöker minska kostnaderna när man byter avtal och då blir det svårt att komma framåt i förhandlingar om nya avtal. tig Blomberg i marginalen 5

6 För resenärerna är informationstavlan vid tockholms central kvittot på om järnvägssystemet fungerar eller ej. Foto: ören vensson Järnvägstrafiken ökar underhållet minskar Utöver nödvändiga kraftfulla investeringar i mer järnväg behövs satsningar på underhållet av befintliga järnvägar. Hur många signalfel och hur många växelfel har inte de arma resenärerna informerats om under året! Hur många nedrivna kontaktledningar ska läggas därtill! Det resenärerna befarar och faktiskt talar om ganska ofta är att underhållet är sämre nu än tidigare. Detta bekräftas också tydligt genom Banverkets årsredovisning för 2009 genom följande indexserie av underhållskostnader från 2002: 6 År: ndex: nligt UC internationella järnvägsunionen har verige varit ett av de europeiska länder som satsat minst på järnvägsunderhåll under flera år. Norge och Finland har historiskt satsat mer i förebyggande underhåll relativt sett. nligt uppgift avser regeringen i stort fördubbla banavgifterna under en tioårsperiod. ka de pengarna återinvesteras i järnväg eller i ytterligare förbifarter för bilarna? Ökning av banavgifter vältras naturligtvis över på kunderna. nom godstrafiken är det särskilt allvarligt med hänsyn till den knivskarpa konkurrensen från bilarna. För att stärka järnvägens konkurrenskraft eller åtminstone bibehålla den behövs vägavgifter, trängselavgifter på väg och

7 J frågar Vad ser du fram emot under hösten? homas dmark, 44 år, yresö, arbetar som personalplanerare vid Nobina. Jag ser fram emot en fin höst med fint väder och hoppas att J kan stärka sina positioner ytterligare. ökad kilometerskatt för lastbilstrafiken. När det gäller underhållet föreligger ett eftersläp bland flera persontrafikoperatörer också. År 1969 kunde man landa på månen år 2010 kan man inte ens klara så banala problem som dörrstängning och ventilation på tågen. Vid upphandling av spårbunden kollektivtrafik lovar gamla och nya operatörer ständigt minst 95- procentig rättidighet, mindre än en procent inställda tåg samt rena och trygga miljöer. Verkligheten är en annan: tändiga förseningar är det inte för kallt är det för varmt för tågdrift. tockholmstågs tågsäten är så nedskitade att resenärerna smutsar ned kläderna. X2-ernas toaletter fylls av avrivna pappershanddukar eftersom kunskapen om hur man fyller pappersbehållare tydligen gått förlorad. Den s k plockstädningen tycks ha upphört när man gång efter annan tvingas sitta bland tidigare resenärers avskräde i såväl :a som :a klass. Och inser inte tockholmståg/ rafikverket/l att av sanitära skäl måste rökning tillåten på överfyllda plattformar typ tockholms Central upphöra. Det är uppenbart att det behövs skärpning i vår bransch. Främst gäller det för politiker, rafikverket, operatörer och upphandlande enheter att övergå från snack till verkstad. Om 95 % av snacket omsattes i praktisk handling och löftena hölls skulle rättidigheten hamna på minst samma nivå. jan sandgren Martin mith, 48 år, Lerum, ny sektionschef för tågledningssystem vid rafikverket. Jag har fått nytt jobb inom rafikverket och ser med stor tillförsikt på denna utmaning. homas Olin, 44 år, Bara, arbetar som driftledare vid rriva åg. Jag hoppas att vi kan få en bättre organisation med en bra struktur inom företaget. Foto och intervjuer: ören vensson 7

8 i marginalen Konkurrenskraftiga löner för aco--medlemmarna Kompetens och prestation ska löna sig. ttraktiva arbetsplatser och avtal som ger utrymme för individen att påverka sina egna villkor. Löneavtal utan centralt fastställt utrymme. Årlig löneöversyn. Lön som är individuell och differentierad. Fler enskilda överenskommelser. Bättre kvalitet på lönesamtal och lönesättande samtal. Det här är några av aco- -kartellens krav inför de centrala förhandlingar som dragit igång efter sommaren. yftet är att förhandla fram ett nytt centralt statligt avtal som ska gälla från den 1 oktober. Motparten rbetsgivarverket har som sitt förstahandyrkande ett tillsvidareavtal, dvs ett avtal som löper tills vidare utan slutdatum. De tänker sig ett uppsägningsbart avtal med lång uppsägningstid (nio månader). Den första tidpunkten utan bundenhet till avtalet skulle dock infalla först efter tre år, dvs den 1 oktober illsvidareavtal finns på andra arbetsmarknadssektorer och J menar att konstruktionen som sådan inte behöver avvisas. Däremot bör fördelar och nackdelar identifieras. tt eventuellt systemskifte bör inte ske från den 1 oktober i år utan möjligen kan parterna under avtalsperioden partsgemensamt utreda saken närmare. J har starkt inflytande i aco- -kartellen. ören vensson och Jan andgren sitter med i kartellens representantskap som bl a beslutar om avtalsförslag ska antas eller förkastas. Under höstens avtalsrörelse går Jan andgren också in i kartellstyrelsen som ordinarie ledamot. tyrelsen sammanträder varje torsdag under avtalsrörelsen. J har totalt mer än 900 medlemmar vid rafikverket, ransportstyrelsen och tatens järnvägar (affärsverket) som berörs av förhandlingarna Jan andgren Även om projektchefen iggert ndersson för Förbifart tockholm ibland pekar med hela handen, behöver han skapa delaktighet bland personalen för att lyckas Foto: ören vensson Beslut och delaktighet Hur ska beslut fattas för att enkelt genomföra en förändring? tt enkelt sätt är att chefen fattar alla beslut eftersom han/hon alltid är mest insatt i frågan och därför fattar de klokaste besluten. Kanske är detta sätt inte bara det enklaste utan även bäst för framtiden. Visserligen blir det ett antal personer som inte accepterar detta sätt att fatta beslut men då får de väl söka sig till en annan arbetsgivare, det finns ju många andra som vill ha de jobb som blir lediga efter de som slutat. Det går att göra nyanställningar men det går även att vända sig till bemanningsföretag eller konsulter så får företaget den hjälp som behövs. tt annat sätt att fatta beslut är att försöka få de anställda delaktiga i besluten. Vilka fördelar kan finnas med ett sådant sätt att fatta beslut? När medarbetarna har haft chans att påverka beslutet slipper chefen missnöje och kritik i efterhand. Man tar tillvara den kunskap och kompetens som finns i företaget Motivationen för att genomföra förändringarna ökar Frågeställningarna belyses från olika håll och kan ge andra tankar än det som verkar bäst vid en hastig blick på frågeställningen. De fackliga organisationerna har på papperet ett visst inflytande i beslutsprocessen genom medbestämmandelagen. Det är dock alltid chefen som fattar beslut så vårt inflytande är inte så stort i alla frågor. Vi kommer till möten men har inte klart för oss vilka beslut som ska fattas och framförallt, vi har inte hunnit föra någon dialog med de personer som berörs. bland känns det som om medbestämmandelagen är en papperstiger. tig Blomberg 8

9 Plattform 2009 ger fler medlemmar? å var sista förbundsfullmäktigemötet, FF avklarat och J kommer som många andra fackförbund hålla kongress vart annat år. Detta av bland annat kostnadsskäl så att vi kan knyta ytterligare resurser till förbundskansliet. llt för att ytterligare öka medlemsnyttan enligt FF. n fråga som diskuterades och gicks igenom var Plattform 2009 som resulterat i en vision för förbundet. J ska vara det självklara valet för Dig inom trafiksektorn. tt mål som också lagts fast är att förbundet ska öka antalet yrkesaktiva medlemmar till 4000 samt att vi kontinuerligt ska verka för att öka andelen nöjda medlemmar. Jag läser ovanstående i en artikel i senaste och efter en stunds begrundande av vad jag läst och varit med om (jag var FF-delegat) ställer jag mig frågan - hur ska detta gå till? Det verkar som vi har ett arbete att utföra. n annan fråga man kan och bör ställa sig är vad kan jag som medlem göra för att bidra till att öka rekryteringen till J? Jag tror att när du upplever att något är bra så berättar du det för kollegor och vänner och delar med dig av dina erfarenheter. Med andra ord är det inte så stor skillnad på att rekrytera och att rekommendera. Här finns en jättepotential eftersom om alla medlemmar berättar för en kollega som inte är med i J och lyckas få denne att komma med så får vi med ens 3700 nya medlemmar och vips har vi uppnått den tioprocentiga ökning som vi satt som mål med råge. Nu är det förstås inte fullt så enkelt men det jag vill illustrera är att det gäller att vi tillsammans tar krafttag och berättar för omgivningen att vi finns och vad vi gör. Hur gör jag då detta? För egen del brukar jag alltid tala om för t ex nya anställda vad J är för något och vad vi står för. Många argument för att vara med i J hittar man i det specialnummer av vensk rafiktidning som brukar komma på hösten och som brukar omnämnas som M J. Detta nummer brukar jag med fördel lämna över till den potentielle nya medlemmen. Det finns även annat material att få från kansliet som kan användas. n fråga som ofta dyker upp i dessa sammanhang är hur det fungerar med J försäkringar. Även här finns ett utmärkt material att få från kansliet och om du inte själv kan svara på frågorna så finns det hjälp att få från din J-förening, enhet eller kansliet. Det viktigaste är dock inte hur man gör utan att man pratar med jobbarkompisarna och visar upp J. Vi är i en situation där arbetsmarknaden är tuff och det är väldigt viktigt att vi håller ihop för att nå en optimal medlemsnytta. Det är även viktigt att vi är där när medlemmen behöver hjälp och stöd. Närheten till våra medlemmar är vår stora styrka så jag är övertygad om att vi kan uppnå målet för medlemsökningen om vi hjälps åt, för vi finns nära medlemmarna, vi kan branschen, vi har nätverken och vi kan förhandla. å slutfrågan får bli kan vi rekrytera? Ja, jag vet att vi kan, så med dessa rader vill jag uppmana alla medlemmar i förbundet: ut och rekommendera för förbundets fortsatta expansion och välgång så att vi uppnår visionen: J ska vara det självklara valet för Dig inom trafiksektorn. Olle östman, J-föreningen vid J B Krisavtal vid -train De fackliga organisationerna och företagsledningen vid -rain diskuterar förutsättningarna för ett så kallat krisavtal om företaget i framtiden skulle hamna i kris med liknande konsekvenser som det isländska askmolnet förorsakade i våras. Frågan är en smula komplicerad men J anser det värdefullt att diskutera frågan när det är lugnt. Många problem måste redas ut. Hur definieras en kris, som utlöser åtgärder? Hur kompenseras de anställda för eventuella avsteg från gällande regler och kollektivavtal? Vad bjuder -train för ett krisavtal? J företräds i diskussionerna av Gunnar Melin och Linda Forss. J-enheten vid -train har numera fler än 30 medlemmar. Jan sandgren llvarliga ekonomiska problem för rafficare n övergripande strukturell förändring 2009 av rafficare följs av en ny i skrivande stund. rafficare vill omförhandla avtalen (= försämra), förändra huvudorganisationen, dra ned på personal såväl i drift som i administration och göra uppsägningar. amtidigt inordnas det i dag organisatoriskt fristående (dotter)bolaget rafficare i moderbolaget som affärsområde. Frågan är om åtgärderna räcker för att få upp rafficare på spåret igen. Kostnaderna i relation till intäkterna är i obalans. ffärsavtalen ger inte alltid de intäkter som behövs, hyresavtalen belastar resultatet synnerligen negativt, avtal tappas till konkurrenter. De kraftiga avtalsförsämringar för de anställda rafficare vill aktualisera motsvarar ca tio procent av den resultatförbättring, som man själv säger är nödvändig för att generera ett skäligt resultat. J är tveksam till om ens / rafficare själva tror att ännu en amputation ger en helare kropp. Jan sandgren i marginalen 9

10 i marginalen torstockholms Lokaltrafik, L ses över. n omfattande verksamhetsöversyn pågår vid L med syfte att skapa ett företag med högre strategisk och affärsmässig kompetens. ffärsavtalen ska styra mot en högre effektivitet i trafik och infrastruktur. Beställarrollen ska renodlas och verksamheter som lagerhållning, trafikledning, utbildning och besiktningar mm kan avyttras till andra aktörer på marknaden. Förändringarna får givetvis personalkonsekvenser. De fackliga organisationerna är under hösten involverade i de strukturella förändringarna och möjlig/önskvärd modell för bemanning av den nya organisationen. Förslag till trygghetsskapande åtgärder står högt på agendan. L vill som grundprincip bland annat att enheter som inte ombildas flyttas med befintlig personal, att en entreprenör som tar över uppgifter från L också ska ta över den personal som idag utför uppgifterna och att befattningar som inte förändras så långt möjligt ska bemannas med personer som idag utför uppgifterna. J anser detta i princip vara rätt tänk. ärskild avtalspension kan aktualiseras för oplacerade som fyllt 61 år, övertaliga kan erbjudas individuella trygghetsprogram och under vissa förhållanden kan förlängd uppsägningstid vara aktuell. Väl skött kan L vara inne på rätt spår! J har idag nästan fyrtio medlemmar vid L Jan andgren Långvariga förhandlingar inom nfra Förutvarande Banverket Produktion bolagiserades som bekant vid senaste årsskifte och antog namnet nfranord. Något skifte av central arbetsgivarorganisation skedde inte då utan bolaget fortsatte att tillämpa samma statliga regelsystem som tidigare statens ffärsverksavtal, V inklusive det lokala kollektivavtalet BV:V. nfranord begärde ursprungligen utträde ur statliga rbetsgivarverket från 1 oktober i år och inträde i arbetsgivarorganisationen lmega från samma datum. Under september har dock skifte av central arbetsgivarorganisation skjutits upp ett halvår. J tycker att skifte av arbetsgivarorganisation är såväl skälig som nödvändig. lmega och nfranord har haft och har ambitionen att etablera dels ett nytt branschavtal dels ombesörja en inrangering av nfranord i det nya branschavtalet. nkelt uttryckt är ett branschavtal ett regelsystem som ska utgöra det centrala avtalet för samtliga företag i branschen som är eller blir anslutna till lmega. ftersom ett branschavtal i en rad avseenden inte överensstämmer med de regelverk som gäller de anställda vid nfranord idag träffas ett kompletterade avtal inrangeringsavtal för de nu anställda vid nfranord. J och övriga fackliga organisationer anser i grunden att nuvarande villkor ska föras över och gälla för den personal som idag finns vid nfranord arbetsgivaren har en lite annorlunda uppfattning! mbitionen var som vanligt att förhandla fram nya avtal i god till den första oktober, men trots ett dussintal förhandlingsdagar före midsommar stod parterna så långt ifrån varandra att man fick bryta för semester. Återupptagna förhandlingar i augusti, september och oktober har gått om inte i stå så exempellöst trögt. J vill ha ett centralt branschavtal och ett lokalt vettigt avtal för nfranord inklusive en rimlig inrangering. För att om möjligt att uppnå detta har lokala parter fått i uppdrag att skyndsamt söka överenskomma om det lokala avtalet först. Detta skulle senare eventuellt kunna upphöjas till centralt branschavtal efter vissa ändringar. J kommer att bli part i ett centralt branschavtal med lmega tillsammans med veriges ngenjörer, eko och. Det är med andra ord samma parter som i vårt pårtrafikavtal. J har nästan 300 medlemmar vid nfranord. Det är tänkbart/troligt att konkurrenter till nfranord på sikt ansluter sig till lmega för att kunna tillämpa samma centrala branschavtal. Företag där J har medlemmar och därmed intressen är t ex trukton, Ångpanneföreningen och Balfour Beatty med tillsammans ett hundratal Jmedlemmar. Jan andgren 10

11 törningar i järnvägstrafiken Landshövding Per Unckel har svettats i värmen i somras med att utreda kylan och de störningar som den, snön och en del andra faktorer förorsakade järnvägstrafiken tidigare i år. nfrastrukturminister Åsa orstensson som tillsatt utredaren vill att vi ska lära av vintern. Jan Forsberg, vd vid J B säger sig sedan länge vara klar med läxan och vill ha en ny lika svår vinter för att visa (marknaden) att man lärt sig av vad som hände senast. ill det får man väl foga att det inte alltid är den som lämnar tentan först som får bäst betyg! Hr Unckel ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober i år. Förseningar lär inte accepteras. Jan sandgren i marginalen Foto: ören vensson tog biljetterna vägen? verige är fantastiskt. Det tycker de flesta av oss med viss rätt och för det mesta med positiva förtecken. Men kanske inte alltid ändå! Vi tittar lite på dom biljetter som vi trodde att vi hade och vi håller oss här till pensionärerna eftersom dom aktiva har andra - och troligen verkningsfullare - förhandlingsvägar. Det är nog bara svensk lagstiftning som ger ett statligt företag, som vårt gamla J var, rätt att sälja ut verksamhet utan att köparen - Öresundståg eller vad dom än heter - också tar över de förpliktelser man har mot - i det här fallet - sina pensionärer. n del av oss kanske kommer ihåg när biljetterna var ett alternativ till någon sorts livränta. Kanske lever någon sådan insändarevart pensionär än? andanom kan man se jurister i t ex yskland gnugga händerna inför möjligheten att gå till författningsdomstolen (i Karlsruhe) med ett så solklart fall. Har vi i verige någon författningsdomstol värd namnet? Visst är verige fantastiskt! Harry wulff, växjö Fler medlemmar i J dag har J 3700 aktiva medlemmar och ökar trendmässigt. J behövs nu och i framtiden. Vi är en faktor att räkna med; nära medlemmarna, vi kan branschen, vi har nätverken och vi kan förhandla. Vi fungerar också som ett utmärkt bollplank när det behövs. Historiskt sett har J en bra ökningstakt av aktiva medlemmar. År 1975 var vi 2660 och vi har således ökat med i runda slängar 40 % sen dess. Det är bra inte minst med hänsyn till de stora strukturförändringarna i allmänhet och i vår bransch i synnerhet. Dåvarande J hade ca anställda. J-monopolet innefattade då till exempel det som senare blivit Banverket (delar av Vectura, nfranord, delar av rafikverket), J B, Green Cargo, uromaint ail, rafficare och delar av DB. Jan sandgren 11

12 PODNNG B eturadress: aco-förbundet rafik och Järnväg, J, Box 2131, tockholm Vinnare i sommarkrysset Pris till skilstuna, Västerås, Märsta och Borlänge. Här har du korsordslösarna som knäckte koderna rätt i vensk rafiktidnings senaste korsord och som drogs först vid dragningen. Grattis! 1:a pris 5 skraplotter plus äran: tig Göhlman. skilstuna 2:a pris 5 skraplotter plus äran: Åke lmberg, Västerås 3:e pris 5 skraplotter plus äran: ten Helleng, Västerås 4:e pris 5 skraplotter plus äran: Bert tröm, Märsta 5:e pris 5 skraplotter plus äran: Birgitta Janby, Borlänge För dej som körde fast visar vi här den rätta lösningen. U Ö M U O M V N O U L L K U M L Ä N L M U D K N D P K V P V N P P P M N L G U N K V F N K Ä V D N V Ä N M O B N D Y L G L P L D D K O N P O N M V U K O N N N Ä Y D V Ä L B G H M Ö V F L G L K U N N N D Nu söker vi vi Ombudsman/förhandlare/rådgivare/kommunikatör Ombudsman/förhandlare/rådgivare/kommunikatör aco-förbundet rafik och Järnväg, J J - förbundet - för för kvalificerade medarbetare i ransportsektorn, i har cirka har cirka yrkesaktiva medlemmar och och ett ett antal antal icke icke yrkesaktiva. Vi söker nu nu en en ny ny arbetskamrat till oss till fyra oss som fyra redan som finns redan på finns förbundets på förbundets kansli. Vi sitter kansli. i moderna Vi sitter kontorslokaler i moderna i Gamla tan, kontorslokaler tockholm. i Gamla tan, tockholm. om om du du ser ser av av rubriken rubriken vill vi vill gärna vi gärna att du att har du bred har kompetens, bred kompetens, erfarenhet erfarenhet från transportsektorn från transportsektorn och brinner för och fackliga brinner frågor. för fackliga Förhandlingserfarenhet frågor. Förhandlingserfarenhet är ett plus. är ett plus. Kommunikation med medlemmar och förtroendevalda är en viktig del av verksamheten. Du får gärna vara en god skribent och ha intresse Kommunikation med medlemmar och förtroendevalda är en viktig del av verksamheten. Du får gärna vara en god skribent för kommunikationsfrågor. och ha intresse Vi för genomför kommunikationsfrågor. regelbundet konferenser Vi genomför och utbildningar. regelbundet Du kommer konferenser att på olika och sätt utbildningar. medverka i Du och själv an- kommer svara för många att på av olika de aktiviteter sätt medverka som förekommer i och själv inom ansvara förbundet. för många av de aktiviteter som förekommer inom förbundet. Du som blir vår nya medarbetare kan se fram emot utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter. Du För som ytterligare blir vår information nya medarbetare är du välkommen kan se att fram kontakta emot förbundsordförande utvecklande och Lotta stimulerande Juliusson, tel arbetsuppgifter eller kanslichef Björn Karlsson, tel Din ansökan sänder du per e-post till eller per post till aco-förbundet rafik och Järnväg, att: Björn För ytterligare information är du välkommen att kontakta förbundsordförande Lotta Juliusson, tel Karlsson, Box 2131, tockholm. eller kanslichef Björn Karlsson, tel Din ansökan sänder du per e-post till eller per post Vi vill till ha aco-förbundet din ansökan senast rafik den 1 och november Järnväg, att: Björn Karlsson, Box 2131, tockholm. Vi vill ha din ansökan senast den 1 november 2010.

Svensk Trafiktidning. Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset. Årgång 92

Svensk Trafiktidning. Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset. Årgång 92 Svensk Trafiktidning 5 November 2011 Årgång 92 Spårtrafikavtalet sägs inte upp Banavgifterna fördubblas TJ nätverk Vem var vinnare i krysset En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg Svensk Trafiktidning 6 December 2009 Årgång 90 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg ledare Våga förhandla själv Saco-undersökningar visar att de medlemmar som själva förhandlar

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Årgång 92. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning. Årgång 92. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg Svensk Trafiktidning 4 Oktober 2011 Årgång 92 En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg ledare Höjd medlemsavgift till TJ På annat håll i detta nr informeras om att avgiften för medlemskap

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning. Ulrik Bergman och Bengt Skärlen. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg vensk Trafiktidning 3 Juni 2009 Årgång 90 Ulrik Bergman och Bengt kärlen mötesordförande resp bitr mötesordförande vid TJ förbundsfullmäktige n tidning för medlemmar i aco-förbundet Trafik och Järnväg

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Möte med S-ledamöter i skatteutskottet. Kustråd och medlemsmöte i Umeå Sid 8. Årsmöte i Avdelning Väst Sid 12. www.tullkust.se

Möte med S-ledamöter i skatteutskottet. Kustråd och medlemsmöte i Umeå Sid 8. Årsmöte i Avdelning Väst Sid 12. www.tullkust.se PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen april 2015 Möte med S-ledamöter i skatteutskottet Ulf Ängemo, Gruppchef vid Tullen i Helsingborg och polisen Joakim

Läs mer

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 1 2013»Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.«valberedningen framgångsfaktor för föreningen Gyllenhaal om talande siffror

Läs mer

Kyrkfack. Tema Strukturförändringar. Vi blickar in i framtiden. Tio trender för morgondagens kyrka. KyrkAs roll när. strukturer förändras.

Kyrkfack. Tema Strukturförändringar. Vi blickar in i framtiden. Tio trender för morgondagens kyrka. KyrkAs roll när. strukturer förändras. Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 6 2009 Vi blickar in i framtiden Tio trender för morgondagens kyrka KyrkAs roll när strukturer förändras Tema Strukturförändringar TEMA NR 6/09 STRUKTURFÖRÄNDRNINGAR!"#$%&'()#*+#',--*#.*/0&"12#3#14)#567

Läs mer

Svensk Trafiktidning. Nr 4 December 2012 Årgång 93

Svensk Trafiktidning. Nr 4 December 2012 Årgång 93 Svensk Trafiktidning Nr 4 December 2012 Årgång 93 l e d a r e n Nya utmaningar väntar Novemberdimman ligger som ett täcke över Stockholm när jag tittar ut genom fönstret. Det känns skönt att veta att vi

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 4 2013 Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen Nytt avtal på FMV Han blir glad av grått Förtroendet spricker Anmärkningsvärt lågt förtroende för Försvarsmakten,

Läs mer

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden.

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden. Serie Butikstest test Nr 1 2008 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen Från Automässan i Göteborg Statoil rustar

Läs mer

MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT

MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT LÖNEREVISIONEN 2010-2011 SAMT DE LÖNESÄTTANDE SAMTALEN Publiceringsdatum 26 maj 2011 1 383 enkäter skickades ut 631 enkäter har öppnats 490 enkäter har besvarats 35,4 % ST

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Yrkesval, karriär & kön avgörande för livslönen

Yrkesval, karriär & kön avgörande för livslönen l l l Nr 4 oktober 2014 Yrkesval, karriär & kön avgörande för livslönen Audionom i musikers tjänst Är du en social superstjärna? INNEHÅLL 4 Yrkesval, karriär & kön avgörande för livslönen...4 Lönsamma

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte

l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte l l l Nr 3 juni 2015 BOKHUND Lär barn att läsa Rapport från SRATs förbundsmöte INNEHÅLL 3 Rapport från SRATs förbundsmöte och presentation av nya styrelsen...4-11 Från Saco-toppen till stallbacken...12

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister

Två oeniga myndigheter. Ofrivillig. Förändrat förbund. Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 2 2012 Förändrat förbund Omdaningen splittrar föreningarna Facken i Eksjö Samarbetar för att påverka Officeren som blev minister Möt Karin Enström Ofrivillig sökare

Läs mer

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Regionalt startskott för Unionens första avtalskonferens Så reser vi schystare hetluft Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen 3/09 Information och inspiration för dig som har ett

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer