Avtalsrörelsen 2012 har startat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsrörelsen 2012 har startat"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 7 SEPTEMBER 2011 / Avtalsrörelsen 2012 har startat Förberedelserna inför den kommande avtalsrörelsen är i full gång. Avtalsrörelsen 2012 blir minst lika omfattande som den KFOs ena chefsförhandlare Anita Fink Knudsen är kritisk till de krav från LO som hittills kommit fram. LOs krav verkar inte alls vara förankrade i den ekonomiska verkligheten. Hur företagen ska ha råd med kraftigt ökade kostnader när efterfrågan sviker framgår inte. Inte heller hur LOs krav råder bot på den ökande arbetslösheten, inte minst bland ungdomar. Förhandlingarna inom industrins område kommer att påbörjas under hösten 2011 och övriga branscher följer därefter. Inom LO har man i skrivande stund inte kunnat enas om vilka krav man vill samordna sig om. Industrifacken vill ha ett ettårigt avtal och kräver löneökningar om 3,7 procent eller 910 kronor. Om löneökningsbestämmelserna innehåller regler om minsta/lägsta löneökning vill Industrifacken att den ska uppgå till 560 kronor per månad. Dessutom vill man ha ökad föräldralön, kompetensutveckling och bättre rehabilitering. Även övriga LO-förbund vill ha ettåriga avtal men med löneökningar på 3,5 procent, dock minst 860 kronor/ månad. Dessutom vill dessa förbund ha en jämställdhetspott på 100 kronor per heltidsanställd och månad inom avtalsområden med en snittlön lägre än kronor/ månad samt att lägstalönerna höjs med minst 860 kronor. Anita Fink Knudsen igen: De sammanlagda kraven från LO-förbunden, och beaktade följdändringar i avtalsförsäkringarna, innebär cirka 5,5 procent. Inberäknat viss försiktig löneglidning skulle kostnaderna för arbetsgivarna öka med drygt 6 procent. Före skuldkrisen och dess effekter på tillväxtutsikterna bedömde Konjunkturinstitutet att 3,1 procent i totala lönekostnadsökningar skulle ge bäst långsiktiga effekter. Också dessa nivåer borde rimligen revideras ned i ljuset av de kraftiga justeringarna av tillväxtprognoser i Sverige och omvärlden, menar Anita Fink Knudsen. Nya är här! Nu gör Arbetsgivarföreningen KFO det lättare för sina medlemmar att hitta information! Nya webbplatsen är modern, tekniskt utvecklad och framför allt utformad efter många av de önskemål som kommit fram i fokusgrupper bestående av medlemmar. Bland annat har man som inloggad medlem tillgång till samtliga blanketter, avtal och broschyrer på ett och samma ställe. För den som vill ha läshjälp finns senaste versionen av ReadSpeaker installerad. Varmt välkomna att besöka nya

2 KFO bakom nytt branschråd på Försäkringskassan För användare av personlig assistans, liksom för verksamheter som bedriver personlig assistans, har omfattande förändringar av såväl regelverket som tillämpningen skett på senare tid. Därför har KFO arbetat för ökat inflytande från personlig assistans-området ett arbete som nu burit frukt i form av ett nyinrättat branschråd. Branschrådets form är regelbundna så kallade anordnarmöten med representanter från sammanlagt nio organisationer och Försäkringskassan. Mötena ska hållas två gånger per termin eller vid behov, med Försäkringskassan som sammankallande och en programkommitté, bestående av två från myndigheten och två från anordnarna, som förbereder mötena. Syftet med branschrådet är att skapa ett forum för information och diskussion av frågor som berör anordnare av personlig assistans. Organisationsföreträdarna ska också fungera som rådgivare och remissinstans. I branschrådet ingår KFO, Assistansanordnarna, Föreningen JAG, STIL, Privata assistansanordnares riksorganisation (PARO), Kommunala företagens samorganisation (KFS), Vårdföretagarna inom Almega samt IFA och SKL. Anita Fink Knudsen har varit drivande i arbetet för ett branschråd och kommer även att delta som representant för KFO. I praktiken har arbetet redan pågått under cirka ett års tid, berättar hon, men genom det mer formella inrättandet av anordnarmöten får arbetet en fastare och mer strukturerad form. Det är min förhoppning att parterna kommer att mötas i en fruktbar dialog och att vi tillsammans, med beaktande av givna lagar och regler, kan bidra till att skapa goda och förutsebara förutsättningar för personlig assistans-området. Ny lönestatistik för 2010 I början av september presenterade Medlingsinstitutet lönestrukturstatistiken för 2010, som visar genomsnittslöner för hela arbetsmarknaden. Samtidigt presenterades en analys av löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Den visar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner har minskat i alla sektorer mellan åren 2005 och Men kvinnors löner är fortfarande lägre än mäns. Den ovägda löneskillnaden när man inte tar hänsyn till att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika sektorer och yrken var förra året 14,3 procent. Det innebär att kvinnors löner i genomsnitt var 85,7 procent av männens. Tar man hänsyn till faktorer som yrke, arbetsmarknadssektor, utbildning, ålder och arbetstid är skillnaden 5,9 procent. Rapporterna finns att läsa på Kollektivavtal klart för Folksam Efter utdragna förhandlingar har FTF, facket för försäkring och finans, och KFO enats om ett nytt treårigt avtal för Folksam (Folksam Sak, KPA med flera). Avtalet innehåller ett löneutrymme på lägst 2,5 procent. Lönen bestäms efter dialog mellan chef och medarbetare precis som tidigare. Arbetsgivaren och facket slutför sedan lönerevisionen med en avslutande förhandling. Några procentsatser finns ännu inte för 2012 och 2013, utan detta ska FTF och KFO förhandla om inför kommande årsskifte. Vad gäller rätten till omställningsstöd vid uppsägning har parterna enats om att tillämpa samma regler som finns i övriga försäkringsbranschen. Ingen DO-prövning Diskrimineringsombudmannen, DO, omprövar inte enskilda avtalsformuleringar eller protokoll som har upprättats mellan fackförbund och arbetsgivare. Det krävs att någon har missgynnats för att DO ska kunna pröva om det är fråga om diskriminering. Bakgrunden till yttrandet är en anmälan från två anställda om att lönegapet mellan läkare och Vårdförbundets personal inte minskade, trots att parterna hade enats om det i lönerörelsen för tre år sedan. Arbetsgivaren bestämde sig i stället för att jämföra Vårdförbundets medlemmar med andra kvinnodominerade grupper i vården med medellång utbildning. Foto: Gustaf Brundin

3 Nytt avtal med akademiker Arbetsgivarföreningen KFO bröt den 13 september ny mark. Ett avtal, som reglerar partsställningen inom några av de kollektivavtalsområden där Saco-medlemmar finns representerade, undertecknades. Avtalet innebär att det är Sveriges Ingenjörer som ansvarar för samordningen vad avser Industritjänstemannaavtalet, och Akademikerförbundet SSR som tecknar avtalet för ideella organisationer. Jusek har ansvaret för några av de företagsspecifika avtalen, bland annat för Hyresgästföreningen och Fonus. Avtalet KFO-A får ses som en naturlig följd av det ökade antalet akademiker inom den kooperativa och idéburna sektorn. KFO välkomnar att fler akademikerföreningar bildas vid de företag/organisationer där avtalen gäller, säger KFOs vd Arne Mårtensson. Äldreboenden inspekteras Nu ska cirka 200 särskilda boenden för äldre inspekteras av Arbetsmiljöverket. Syftet är att undersöka om personalen har den arbetsmiljö som krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb. Det är viktigt att personalen har arbetsmiljömässiga förutsättningar för att trygga en god omsorg. Det går inte att uppnå det ena utan det andra, säger Boel Callermo vid Arbetsmiljöverket. Besöken, som görs inom åtta län i Mellansverige, kommer att följas upp före årsskiftet. Fel att utestänga politikers assistent Diskrimineringsombudsmannen, DO, kritiserar Bodens kommun för att av sekretesskäl ha nekat en muskelsjuk lokalpolitiker att ha med sin personliga assistent på socialnämndens möten. Det har inneburit att politikern inte har kunnat delta i det politiska arbetet på ett fullvärdigt sätt. DO menar att kommunen därför har gjort sig skyldig till rättskränkning. Samtidigt konstaterar man att det inte finns något i lagen som tvingar kommunen att låta assistenten vara med. Skattefria gåvor från nyår Från och med nästa år får privatpersoner möjlighet till skattereduktion för gåvor till ideella organisationer som arbetar med hjälpverksamhet eller som främjar vetenskaplig forskning. En förutsättning är att mottagarna i förväg har godkänts av Skatteverket. Gåvorna ska också uppgå till minst 200 kronor per gång och sammanlagt minst kronor per beskattningsår. Regeringsförslaget, som nu granskas av lagrådet, presenterades i höstbudgeten och ska enligt planerna träda i kraft vid årsskiftet. Det är ett välkommet förslag, säger Harald Hagman, vd i Frivilligorganisationernas insamlingsråd, Frii. Skatteavdrag är ett effektivt sätt att öka viljan att skänka pengar. Det visar både erfarenheter från andra länder och forskning. Vår förhoppning är därför att reformen kommer att utökas till att också gälla företag. Lyckat i Almedalen Politikerveckan i Almedalen i Visby växer år från år. Även KFO har bidragit till detta med seminarier och paneldiskussioner, i egen regi och i samarbete med andra, bland annat en heldag med Civos och ett seminarium kring nya jobb! Idéer för ett ökat idéburet företagande. Sveriges Fristående Förskolor, ett nätverk som tillkommit på initiativ av KFO och Almega, arrangerade en välbesökt hearing med politiker, företrädare för Skolverket och fackförbund. En fråga som diskuterades var det mindre lämpliga i att det är kommunerna som granskar fristående förskolor. I stället borde det vara Skolinspektionen, ansåg alla i panelen.

4 Dialog om nya bemanningsregler Välkommen till onsdagssupporten! Strular datorn? Kan du alla smarta funktioner i Officepaketet? Behöver du ett Twitterkonto eller räcker det med en Facebookgrupp? Vi vet att det finns mycket som krånglar och massor att lära sig. KFO arrangerar nu tillsammans med företaget Techsoup kostnadsfri utbildning för medlemmar. Med ökade kunskaper inom it-området kan föreningar och stiftelser lättare ägna sig åt ändamålet, och med mindre datorstrul kan mer energi läggas på det vi faktiskt vill göra. Första onsdagen i varje månad inbjuder vi därför sociala medier-gurus, webbninjor, Officepaketevangelister och Open source-aktivister, som kommer att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Därefter får vi under två timmar hjälp med enklare datorproblem av en it-konsult. Målgruppen är alla som arbetar i ideell sektor och vill ha hjälp med enklare datorproblem. Antal platser är begränsat, men det är möjligt att delta på distans via dator. Seminarierna är helt gratis och öppna för företrädare från ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Tid: 5 oktober (föreläsning 13-14, supporttid 14-16) 2 november (föreläsning 13-14, supporttid 14-16) 7 december (föreläsning 13-14, supporttid 14-16) Anmälan: Det finns stora möjligheter att påverka arbetet med Socialstyrelsens nya och bindande regler för bemanning i demensboenden. Reglerna tas nämligen fram i en öppen dialog med intressenterna, till exempel i en referensgrupp med företrädare för anhörigorganisationer, professionella organisationer och företrädare för huvudmännen. Möjligheten att inhämta anhörigas svar på olika frågor via webben ska prövas. Dessutom går förslagen på bred remiss under minst två månader. Föreskrifterna beräknas vara klara nästa sommar. Läs mer: och Kontakt viktigare än länsgränser Efter KFOs påpekande har Socialstyrelsen backat om reglerna kring tillståndsansökan för att bedriva verksamhet inom området personlig assistans. Man konstaterar nu att det inte finns tillräckligt starkt stöd i lagen för att begränsa tillståndet till ett specifikt geografiskt område. Tillstånd ska alltså varken sökas eller beviljas länsvis. I fortsättningen gäller att den som söker tillstånd ska kunna visa hur verksamheten organiseras, så att den assistansberättigade ska kunna ha direktkontakt med anordnaren, oavsett var i landet assistansen utförs. Regler för tvister vid uppsägning ses över En särskild utredare ska, på regeringens uppdrag, se över reglerna för tvister i samband med uppsägning. I uppdraget, som är en del av regeringens arbete för att främja nyanställningar, ingår bland annat att föreslå åtgärder som minskar arbetsgivarnas kostnader när det uppstår sådana tvister. Utredarna ska kartlägga hur tvisterna hanteras i praktiken, bedöma vilka problem nuvarande regler medför och föreslå åtgärder som leder till ett mer förutsägbart regelsystem. Förslagen ska överlämnas till regeringen senast i september nästa år.

5 Uppdaterat om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt inom fristående förskola/skola och vård/övrig omsorg är på vissa områden annorlunda än regler om detsamma i verksamheter i offentlig regi. Nya lathundar från KFO finns att ladda ner i pdf-format på KFOs anställda utmanar: En dagslön till Afrika Alla anställda på Arbetsgivarföreningen KFO, 25 personer, skänker en dagslön var, sammanlagt cirka kronor, till en hjälporganisation som verkar för de svältdrabbade på Afrikas horn. För att fler ska göra detsamma utmanar de alla anställda på fackförbund och arbetsgivarorganisationer att också skänka en dagslön. Ny idéskrift för civilsamhället I månadsskiftet lanserades det första numret av Kurage en idétidskrift för det civila samhället. Tidskriften, som ska komma ut med fyra nummer om året, har kommit till på initiativ av Sektor 3 och bokförlaget Idealistas, och stöttas bland annat av KFO. Redaktionen utlovar debatt, synliggörande och granskning av det civila samhället. Läs mer: Fråga Sven Har du en fråga? Mejla den till Om föräldraledighet vad gäller? Rätten till anställds ledighet vid föräldraskap (inklusive adoption) regleras i föräldraledighetslagen. Denna lag är till stora delar tvingande och KFOs kollektivavtal innebär normalt inga förändringar av lagtexten. Lagen innehåller även ett skadeståndssanktionerat missgynnandeförbud. Det finns flera olika sorters föräldraledighet: 1. Mammaledighet ger rätt till hel ledighet sju veckor före och sju veckor efter nedkomst. Modern har också rätt till ledighet för amning. Mammaledighet kan tas med eller utan föräldrapenning (FP) enligt socialförsäkringsbalken. 2. Hel ledighet utan FP under barnets första 18 månader. 3. Hel ledighet med FP. 4. Delledighet med FP genom förkortning av arbetstiden med 75, 50, 25 och 12,5 procent. 5. Delledighet utan FP genom förkortning av arbetstiden med upp till 25 procent. 6. Ledighet vid tillfällig FP (t ex vård av sjukt barn och pappadagar). 7. Ledighet med vårdnadsbidrag. Arbetstagaren ska ansöka om ledighet två månader i förväg (gäller ej vid tillfällig FP) och kan avbryta en pågående ledighet med en månads varsel (om ledigheten skulle ha pågått i minst en månad). Arbetsgivaren och arbetstagaren ska samråda om begärd ledighet, men arbetsgivaren har små möjligheter att påverka förläggningen (detta kräver att en påtaglig störning uppstår för verksamheten och gäller främst vid delledighet). Arbetsgivaren bör i samband med ledighetsansökan klargöra ledighetens längd, omfattning och förläggning samt vilken ledighetsgrund som åberopas. Ledigheten beräknas alltid utifrån en heltidstjänst (enligt branschmåttet): den som är deltidsanställ på 75 procent kan t ex inte går ner i tid genom uttag av 25 procent föräldrapenning (eller enligt punkt 5). Delledighet med eller utan FP kan tas ut jämnt fördelat på veckans alla dagar eller koncentreras till viss eller vissa dagar, men ska sett över veckan gå jämnt upp med den åberopade ledighetsgrunden. Den anställde får dela upp ledighetsuttaget på tre perioder per år vad gäller omfattning och förläggning (denna begränsning gäller inte vid tillfällig FP). Om den anställde till exempel begär att få vara ledig varje fredag enligt punkt 5 utgör detta en förläggningsperiod så länge ledigheten löper. Begär den anställde däremot att få ta ut helledighet med föräldrapenning enligt punkt 3 ett antal fredagar i rad, förbrukas en förläggningsperiod varje fredag. Foto: Gustaf Brundin

6 Tio miljoner till handelsforskning Det behövs mer kunskap om strukturomvandlingen i handeln och hur den påverkar företag och anställda. Därför satsar Handelns utvecklingsråd, HUR, 10 miljoner kronor i en ny forskningsutlysning på detta område, men välkomnar även ansökningar inom andra områden av intresse för handeln. Andreas Hedlund på HUR betonar att de forskningsprojekt som beviljas pengar ska vara till nytta för branschens utveckling ett led i att stärka handelsnäringens konkurrenskraft. Träffa KFO på Eget företag-mässan I början av oktober arrangeras småföretagarmässan Eget Företag 2011 inspirations- och kunskapsdagar om att starta, driva och utveckla eget företag. Det är tionde året mässan hålls, och hit förväntas bortåt besökare komma med möjlighet att bevista 88 seminarier och se över 100 utställare. Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö. Tid: 4-6 oktober. Arrangör: Nyföretagarcentrum. Varmt välkomna till KFO! Addera Omsorg i Nordanstig AB, Hudiksvall Affero Assistans AB, Grisslehamn Al beit al falastini, Västra Frölunda Algot Assistans AB, Köping ALOIS assistans AB, Örkelljunga Alsalam förening, Angered Anna Nöjdh (Contenta Assistans), Ebebyberg Annas förskola AB, Märsta Assistansbyrå i VG AB, Göteborg Barbro Rostnäs Assistansadministration, Göteborg Barnards Assistans AB, Lärbro Bergatrollens Föräldrakooperativ, Årsunda Beta School, Enskede Bra Mat Hemma BMH AB, Karlstad Dala Arbetsrehab ek för, Falun Ekens Omsorg AB, Furulund equality, Solna Estniska förskolan i Stockholm, Stockholm Fint hemma i Karlskrona HB, Karlskrona Friskvårdsklubben, Göteborg Föräldrakooperativet Videungen, Söderköping Graphoteket AB, Hässleholm Hjelmson handel AB, Nävekvarn Hästen i Varberg AB, Varberg I ur och skur Vattendroppen, Lidingö Iranska Riksförbundet i Sverige, Sundbyberg Jim Johanssons Handel AB, Rimbo Joakim Ragnarsson, Jönköping Kooperativet Hofors Föreningsservice, Hofors Lars-Åke Karlsson, Stockholm Lees Assistans AB, Frösön Livihop AB, Stockholm LogX AB, Malmö Långseruds Friskola ek för, Långserud Lära & GG AB, Stockholm Matrix School AB, Enskede Mejiva AB, Köping MM Home Service AB, Ludvika NHR Eskilstuna, Eskilstuna Niya Care Stockholm AB, Solna Noas Arks förskola i Hedemora AB, Hedemora Närkraft Assistans AB, Vallentuna RAUK ek för, Visby Rekryt AB, Karlsborg Returskänken Second hand, Norrtälje Samteam, Västerås Scandinara AB, Sundbyberg Sefif ideell förening, Stockholm Skäggetorps Stadsdelsförening, Linköping Skänninge Kooperativa återvinning i samverkan ek för, Skänninge Smultronställets förskola, Halmstad Svenska Diabetesförbundets länsförening i Sthlms län, Sundbyberg Synskadades IF, Handen ViKan Vikarbyn Sociala företag, Vikarbyn Villa Omtanken, Västerås Zores Hemtjänst, Vallentuna Åbyggeby Landsbygdscenter, Ockelbo Åswall, Bolyckan AB, Skänninge Örebro-Värmlands distrikt av Sverigefinska riksförbundet, Karlskoga

7 GILLA om engagemang och sociala medier Hur fungerar sociala medier för de idéburna organisationerna, och hur påverkar de nya digitala kommunikationskanalerna engagemanget inom det civila samhället? Om det handlar den nyutkomna boken GILLA dela engagemang, passion och idéer via sociala medier, skriven av Brit Stakston och utgiven av Idealistas förlag. Nu kan KFO hjälpa ännu fler Arbetsgivarföreningen KFO växer sig allt större och starkare. I somras hade målet 100 nya medlemmar 2011 redan överträffats. Antalet medlemsföretag uppgår nu till 3 702, en ökning med 118 stycken sedan årsskiftet. KFO hälsar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna och tackar samtidigt för förtroendet. Läs mer: Konferens om nya förskolan Den 9 november anordnar Skolverket, tillsammans med KFO, en konferens om de förändringar som den nya skollagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, medför. På programmet står bland annat frågor som rör förskolan som en egen skolform och det tydligare pedagogiska uppdraget, lärarlegitimation och förskolechefens roll. Konferensen hålls på Norra Latin i centrala Stockholm. Mer information kommer att finnas på KFOs hemsida. Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Arbetsgivaransvaret Personlig assistans 5-6 oktober i Stockholm Tystnads- och anmälningsplikt Förskolor, fritidshem och fristående skolor 10 oktober i Göteborg Arbetsgivaransvaret Ideella organisationer 12 oktober i Stockholm Tystnads- och anmälningsplikt Personlig assistans 12 oktober i Gävle Arbetsgivaransvaret Hälsa, vård och övrig omsorg 13 oktober i Stockholm Arbetsgivaransvaret Förskolor, fritidshem och fristående skolor 13 oktober i Malmö 500 får besök Välkommen att anmäla dig Under hösten inleder Arbetsmiljöverket en omfattande insats för att förebygga allvarliga olyckor. 500 arbetsplatser i västra och södra Sverige kommer att inspekteras, framför allt där olyckor och tillbud inträffat. Syftet är att tillsammans med arbetsgivaren utreda vad som brustit i det förebyggande arbetet och öka kunskap och medvetenhet.

8 Avtalsförhandlingar i skuggan av krisen Under hösten startar en av Sveriges genom tiderna största avtalsrörelse då en mängd kollektivavtal inom såväl den privata som offentliga arbetsmarknaden löper ut och ska omförhandlas under hösten 2011 och våren Återigen hamnar avtalsförhandlingar i skuggan av en ekonomisk kris. Den djupa krisen 2008/2009 övergick i en snabb återhämtning med ökande export, stark börsutveckling, fallande räntor och förbättrad sysselsättning. Landets offentliga finanser är och var i utmärkt skick, bland de bästa i Europa. Förutsättningarna för en återgång till lugna och reallönehöjande avtalsrörelser låg inom räckhåll. Under våren 2011 triggade de skenande offentliga underskotten i bland annat Grekland, Irland och Spanien igång en ny våg av ekonomisk oro. Orosmolnen är många fler än de ovan nämnda. Risken är stor att det blir en mycket svår avtalsrörelse. Med anledning av detta kommer Arbetsgivarföreningen KFO att under oktober kalla in samtliga ledamöter i verksamhetskommittéerna för att under en dag gemensamt mer detaljerat gå igenom förutsättningarna. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Svårt att möta krav Krisen har fördjupats under hösten och utvecklingen är svår att sia om. Det är inte omöjligt att vi står inför en djup ekonomisk recession. Således rätt dystra makroekonomiska förutsättningar. Läget på den svenska arbetsmarknaden kan också inge viss oro; industriparternas nya industriavtal har skapat motsättningar inom LO. Industrifackens höga krav på kompensation för uppoffringarna under krisen inom industrin 2008/09 blir en svår nöt att knäcka i de förhandlingar som snart påbörjas. Minskad detaljhandel Den minskande inhemska konsumtionen som medför att detaljhandeln drabbas av sviktande lönsamhet i kombination med Handelsanställdas förbunds förväntade höga krav på låglönesatsning kan också komma att medföra polariserade och svåra förhandlingar. De senaste årens mycket negativa medlemsutveckling för fackförbunden innebär också att arbetstagarparterna har ett starkt intresse av att sopa bort de sista resterna av korporativt agerande för att mer öka den påtagliga nyttan av fackligt medlemskap. Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Nu drar avtalsrörelsen i gång

Nu drar avtalsrörelsen i gång Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / www.kfo.se Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se Allt fler avtal klara Den avtalsrörelse som får uppmärksamhet i medierna går mot sitt slut och KFO är mitt uppe i egna förhandlingar. När detta skrivs har avtal

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför

Läs mer

Han är KFOs nye förbundsdirektör

Han är KFOs nye förbundsdirektör Nytt från KFO NUMMER 4 JUNI 2013 / www.kfo.se Han är KFOs nye förbundsdirektör Det bästa jobb jag kan tänka mig. Det säger Petter Skogar, som efterträder Arne Mårtensson som förbundsdirektör på KFO. Foto:

Läs mer

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo. Nytt från KFO NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.se Personlig assistans: Fler krav på anordnare Den 1 januari 2012 började Socialstyrelsens nya föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO. Dags att summera Avtal 2012. Assistansersättning 2013. NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 / www.kfo.

Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO. Dags att summera Avtal 2012. Assistansersättning 2013. NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 / www.kfo. Nytt från KFO NUMMER 7 SEPTEMBER 2012 / www.kfo.se Föräldrakooperativ fick rätt med hjälp av KFO Föräldrars joursystem på kooperativa förskolor bryter inte mot lagen. Det slog Förvaltningsrätten fast i

Läs mer

FunkA föreslår nya modeller för lönestöd

FunkA föreslår nya modeller för lönestöd Nytt från KFO NUMMER 5 MAJ 2012 / www.kfo.se FunkA föreslår nya modeller för lönestöd De arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning, som innebär nedsatt arbetsförmåga, måste

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB Verksamhetsplan 2012 KFS och KFS Företagsservice AB INNEHÅLL Programförklaring 2 Ordförande har ordet 4 KFS är 5 KFS historik, omvärld och position 6 KFS 2012 och 2020 8 Framtidens KFS 10 Avtal 12 och

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer

Arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer Arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer friskolan där eleverna står i fokus sid 8 kooperativ assistansverksamhet gav flexibilitet sid 4 Folkets Hus och Parker digitaliserar

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Fotograf: Rolf Sar viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Målet var att få

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer