Avtalsrörelsen 2012 har startat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsrörelsen 2012 har startat"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 7 SEPTEMBER 2011 / Avtalsrörelsen 2012 har startat Förberedelserna inför den kommande avtalsrörelsen är i full gång. Avtalsrörelsen 2012 blir minst lika omfattande som den KFOs ena chefsförhandlare Anita Fink Knudsen är kritisk till de krav från LO som hittills kommit fram. LOs krav verkar inte alls vara förankrade i den ekonomiska verkligheten. Hur företagen ska ha råd med kraftigt ökade kostnader när efterfrågan sviker framgår inte. Inte heller hur LOs krav råder bot på den ökande arbetslösheten, inte minst bland ungdomar. Förhandlingarna inom industrins område kommer att påbörjas under hösten 2011 och övriga branscher följer därefter. Inom LO har man i skrivande stund inte kunnat enas om vilka krav man vill samordna sig om. Industrifacken vill ha ett ettårigt avtal och kräver löneökningar om 3,7 procent eller 910 kronor. Om löneökningsbestämmelserna innehåller regler om minsta/lägsta löneökning vill Industrifacken att den ska uppgå till 560 kronor per månad. Dessutom vill man ha ökad föräldralön, kompetensutveckling och bättre rehabilitering. Även övriga LO-förbund vill ha ettåriga avtal men med löneökningar på 3,5 procent, dock minst 860 kronor/ månad. Dessutom vill dessa förbund ha en jämställdhetspott på 100 kronor per heltidsanställd och månad inom avtalsområden med en snittlön lägre än kronor/ månad samt att lägstalönerna höjs med minst 860 kronor. Anita Fink Knudsen igen: De sammanlagda kraven från LO-förbunden, och beaktade följdändringar i avtalsförsäkringarna, innebär cirka 5,5 procent. Inberäknat viss försiktig löneglidning skulle kostnaderna för arbetsgivarna öka med drygt 6 procent. Före skuldkrisen och dess effekter på tillväxtutsikterna bedömde Konjunkturinstitutet att 3,1 procent i totala lönekostnadsökningar skulle ge bäst långsiktiga effekter. Också dessa nivåer borde rimligen revideras ned i ljuset av de kraftiga justeringarna av tillväxtprognoser i Sverige och omvärlden, menar Anita Fink Knudsen. Nya är här! Nu gör Arbetsgivarföreningen KFO det lättare för sina medlemmar att hitta information! Nya webbplatsen är modern, tekniskt utvecklad och framför allt utformad efter många av de önskemål som kommit fram i fokusgrupper bestående av medlemmar. Bland annat har man som inloggad medlem tillgång till samtliga blanketter, avtal och broschyrer på ett och samma ställe. För den som vill ha läshjälp finns senaste versionen av ReadSpeaker installerad. Varmt välkomna att besöka nya

2 KFO bakom nytt branschråd på Försäkringskassan För användare av personlig assistans, liksom för verksamheter som bedriver personlig assistans, har omfattande förändringar av såväl regelverket som tillämpningen skett på senare tid. Därför har KFO arbetat för ökat inflytande från personlig assistans-området ett arbete som nu burit frukt i form av ett nyinrättat branschråd. Branschrådets form är regelbundna så kallade anordnarmöten med representanter från sammanlagt nio organisationer och Försäkringskassan. Mötena ska hållas två gånger per termin eller vid behov, med Försäkringskassan som sammankallande och en programkommitté, bestående av två från myndigheten och två från anordnarna, som förbereder mötena. Syftet med branschrådet är att skapa ett forum för information och diskussion av frågor som berör anordnare av personlig assistans. Organisationsföreträdarna ska också fungera som rådgivare och remissinstans. I branschrådet ingår KFO, Assistansanordnarna, Föreningen JAG, STIL, Privata assistansanordnares riksorganisation (PARO), Kommunala företagens samorganisation (KFS), Vårdföretagarna inom Almega samt IFA och SKL. Anita Fink Knudsen har varit drivande i arbetet för ett branschråd och kommer även att delta som representant för KFO. I praktiken har arbetet redan pågått under cirka ett års tid, berättar hon, men genom det mer formella inrättandet av anordnarmöten får arbetet en fastare och mer strukturerad form. Det är min förhoppning att parterna kommer att mötas i en fruktbar dialog och att vi tillsammans, med beaktande av givna lagar och regler, kan bidra till att skapa goda och förutsebara förutsättningar för personlig assistans-området. Ny lönestatistik för 2010 I början av september presenterade Medlingsinstitutet lönestrukturstatistiken för 2010, som visar genomsnittslöner för hela arbetsmarknaden. Samtidigt presenterades en analys av löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Den visar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner har minskat i alla sektorer mellan åren 2005 och Men kvinnors löner är fortfarande lägre än mäns. Den ovägda löneskillnaden när man inte tar hänsyn till att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika sektorer och yrken var förra året 14,3 procent. Det innebär att kvinnors löner i genomsnitt var 85,7 procent av männens. Tar man hänsyn till faktorer som yrke, arbetsmarknadssektor, utbildning, ålder och arbetstid är skillnaden 5,9 procent. Rapporterna finns att läsa på Kollektivavtal klart för Folksam Efter utdragna förhandlingar har FTF, facket för försäkring och finans, och KFO enats om ett nytt treårigt avtal för Folksam (Folksam Sak, KPA med flera). Avtalet innehåller ett löneutrymme på lägst 2,5 procent. Lönen bestäms efter dialog mellan chef och medarbetare precis som tidigare. Arbetsgivaren och facket slutför sedan lönerevisionen med en avslutande förhandling. Några procentsatser finns ännu inte för 2012 och 2013, utan detta ska FTF och KFO förhandla om inför kommande årsskifte. Vad gäller rätten till omställningsstöd vid uppsägning har parterna enats om att tillämpa samma regler som finns i övriga försäkringsbranschen. Ingen DO-prövning Diskrimineringsombudmannen, DO, omprövar inte enskilda avtalsformuleringar eller protokoll som har upprättats mellan fackförbund och arbetsgivare. Det krävs att någon har missgynnats för att DO ska kunna pröva om det är fråga om diskriminering. Bakgrunden till yttrandet är en anmälan från två anställda om att lönegapet mellan läkare och Vårdförbundets personal inte minskade, trots att parterna hade enats om det i lönerörelsen för tre år sedan. Arbetsgivaren bestämde sig i stället för att jämföra Vårdförbundets medlemmar med andra kvinnodominerade grupper i vården med medellång utbildning. Foto: Gustaf Brundin

3 Nytt avtal med akademiker Arbetsgivarföreningen KFO bröt den 13 september ny mark. Ett avtal, som reglerar partsställningen inom några av de kollektivavtalsområden där Saco-medlemmar finns representerade, undertecknades. Avtalet innebär att det är Sveriges Ingenjörer som ansvarar för samordningen vad avser Industritjänstemannaavtalet, och Akademikerförbundet SSR som tecknar avtalet för ideella organisationer. Jusek har ansvaret för några av de företagsspecifika avtalen, bland annat för Hyresgästföreningen och Fonus. Avtalet KFO-A får ses som en naturlig följd av det ökade antalet akademiker inom den kooperativa och idéburna sektorn. KFO välkomnar att fler akademikerföreningar bildas vid de företag/organisationer där avtalen gäller, säger KFOs vd Arne Mårtensson. Äldreboenden inspekteras Nu ska cirka 200 särskilda boenden för äldre inspekteras av Arbetsmiljöverket. Syftet är att undersöka om personalen har den arbetsmiljö som krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb. Det är viktigt att personalen har arbetsmiljömässiga förutsättningar för att trygga en god omsorg. Det går inte att uppnå det ena utan det andra, säger Boel Callermo vid Arbetsmiljöverket. Besöken, som görs inom åtta län i Mellansverige, kommer att följas upp före årsskiftet. Fel att utestänga politikers assistent Diskrimineringsombudsmannen, DO, kritiserar Bodens kommun för att av sekretesskäl ha nekat en muskelsjuk lokalpolitiker att ha med sin personliga assistent på socialnämndens möten. Det har inneburit att politikern inte har kunnat delta i det politiska arbetet på ett fullvärdigt sätt. DO menar att kommunen därför har gjort sig skyldig till rättskränkning. Samtidigt konstaterar man att det inte finns något i lagen som tvingar kommunen att låta assistenten vara med. Skattefria gåvor från nyår Från och med nästa år får privatpersoner möjlighet till skattereduktion för gåvor till ideella organisationer som arbetar med hjälpverksamhet eller som främjar vetenskaplig forskning. En förutsättning är att mottagarna i förväg har godkänts av Skatteverket. Gåvorna ska också uppgå till minst 200 kronor per gång och sammanlagt minst kronor per beskattningsår. Regeringsförslaget, som nu granskas av lagrådet, presenterades i höstbudgeten och ska enligt planerna träda i kraft vid årsskiftet. Det är ett välkommet förslag, säger Harald Hagman, vd i Frivilligorganisationernas insamlingsråd, Frii. Skatteavdrag är ett effektivt sätt att öka viljan att skänka pengar. Det visar både erfarenheter från andra länder och forskning. Vår förhoppning är därför att reformen kommer att utökas till att också gälla företag. Lyckat i Almedalen Politikerveckan i Almedalen i Visby växer år från år. Även KFO har bidragit till detta med seminarier och paneldiskussioner, i egen regi och i samarbete med andra, bland annat en heldag med Civos och ett seminarium kring nya jobb! Idéer för ett ökat idéburet företagande. Sveriges Fristående Förskolor, ett nätverk som tillkommit på initiativ av KFO och Almega, arrangerade en välbesökt hearing med politiker, företrädare för Skolverket och fackförbund. En fråga som diskuterades var det mindre lämpliga i att det är kommunerna som granskar fristående förskolor. I stället borde det vara Skolinspektionen, ansåg alla i panelen.

4 Dialog om nya bemanningsregler Välkommen till onsdagssupporten! Strular datorn? Kan du alla smarta funktioner i Officepaketet? Behöver du ett Twitterkonto eller räcker det med en Facebookgrupp? Vi vet att det finns mycket som krånglar och massor att lära sig. KFO arrangerar nu tillsammans med företaget Techsoup kostnadsfri utbildning för medlemmar. Med ökade kunskaper inom it-området kan föreningar och stiftelser lättare ägna sig åt ändamålet, och med mindre datorstrul kan mer energi läggas på det vi faktiskt vill göra. Första onsdagen i varje månad inbjuder vi därför sociala medier-gurus, webbninjor, Officepaketevangelister och Open source-aktivister, som kommer att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Därefter får vi under två timmar hjälp med enklare datorproblem av en it-konsult. Målgruppen är alla som arbetar i ideell sektor och vill ha hjälp med enklare datorproblem. Antal platser är begränsat, men det är möjligt att delta på distans via dator. Seminarierna är helt gratis och öppna för företrädare från ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Tid: 5 oktober (föreläsning 13-14, supporttid 14-16) 2 november (föreläsning 13-14, supporttid 14-16) 7 december (föreläsning 13-14, supporttid 14-16) Anmälan: Det finns stora möjligheter att påverka arbetet med Socialstyrelsens nya och bindande regler för bemanning i demensboenden. Reglerna tas nämligen fram i en öppen dialog med intressenterna, till exempel i en referensgrupp med företrädare för anhörigorganisationer, professionella organisationer och företrädare för huvudmännen. Möjligheten att inhämta anhörigas svar på olika frågor via webben ska prövas. Dessutom går förslagen på bred remiss under minst två månader. Föreskrifterna beräknas vara klara nästa sommar. Läs mer: och Kontakt viktigare än länsgränser Efter KFOs påpekande har Socialstyrelsen backat om reglerna kring tillståndsansökan för att bedriva verksamhet inom området personlig assistans. Man konstaterar nu att det inte finns tillräckligt starkt stöd i lagen för att begränsa tillståndet till ett specifikt geografiskt område. Tillstånd ska alltså varken sökas eller beviljas länsvis. I fortsättningen gäller att den som söker tillstånd ska kunna visa hur verksamheten organiseras, så att den assistansberättigade ska kunna ha direktkontakt med anordnaren, oavsett var i landet assistansen utförs. Regler för tvister vid uppsägning ses över En särskild utredare ska, på regeringens uppdrag, se över reglerna för tvister i samband med uppsägning. I uppdraget, som är en del av regeringens arbete för att främja nyanställningar, ingår bland annat att föreslå åtgärder som minskar arbetsgivarnas kostnader när det uppstår sådana tvister. Utredarna ska kartlägga hur tvisterna hanteras i praktiken, bedöma vilka problem nuvarande regler medför och föreslå åtgärder som leder till ett mer förutsägbart regelsystem. Förslagen ska överlämnas till regeringen senast i september nästa år.

5 Uppdaterat om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt inom fristående förskola/skola och vård/övrig omsorg är på vissa områden annorlunda än regler om detsamma i verksamheter i offentlig regi. Nya lathundar från KFO finns att ladda ner i pdf-format på KFOs anställda utmanar: En dagslön till Afrika Alla anställda på Arbetsgivarföreningen KFO, 25 personer, skänker en dagslön var, sammanlagt cirka kronor, till en hjälporganisation som verkar för de svältdrabbade på Afrikas horn. För att fler ska göra detsamma utmanar de alla anställda på fackförbund och arbetsgivarorganisationer att också skänka en dagslön. Ny idéskrift för civilsamhället I månadsskiftet lanserades det första numret av Kurage en idétidskrift för det civila samhället. Tidskriften, som ska komma ut med fyra nummer om året, har kommit till på initiativ av Sektor 3 och bokförlaget Idealistas, och stöttas bland annat av KFO. Redaktionen utlovar debatt, synliggörande och granskning av det civila samhället. Läs mer: Fråga Sven Har du en fråga? Mejla den till Om föräldraledighet vad gäller? Rätten till anställds ledighet vid föräldraskap (inklusive adoption) regleras i föräldraledighetslagen. Denna lag är till stora delar tvingande och KFOs kollektivavtal innebär normalt inga förändringar av lagtexten. Lagen innehåller även ett skadeståndssanktionerat missgynnandeförbud. Det finns flera olika sorters föräldraledighet: 1. Mammaledighet ger rätt till hel ledighet sju veckor före och sju veckor efter nedkomst. Modern har också rätt till ledighet för amning. Mammaledighet kan tas med eller utan föräldrapenning (FP) enligt socialförsäkringsbalken. 2. Hel ledighet utan FP under barnets första 18 månader. 3. Hel ledighet med FP. 4. Delledighet med FP genom förkortning av arbetstiden med 75, 50, 25 och 12,5 procent. 5. Delledighet utan FP genom förkortning av arbetstiden med upp till 25 procent. 6. Ledighet vid tillfällig FP (t ex vård av sjukt barn och pappadagar). 7. Ledighet med vårdnadsbidrag. Arbetstagaren ska ansöka om ledighet två månader i förväg (gäller ej vid tillfällig FP) och kan avbryta en pågående ledighet med en månads varsel (om ledigheten skulle ha pågått i minst en månad). Arbetsgivaren och arbetstagaren ska samråda om begärd ledighet, men arbetsgivaren har små möjligheter att påverka förläggningen (detta kräver att en påtaglig störning uppstår för verksamheten och gäller främst vid delledighet). Arbetsgivaren bör i samband med ledighetsansökan klargöra ledighetens längd, omfattning och förläggning samt vilken ledighetsgrund som åberopas. Ledigheten beräknas alltid utifrån en heltidstjänst (enligt branschmåttet): den som är deltidsanställ på 75 procent kan t ex inte går ner i tid genom uttag av 25 procent föräldrapenning (eller enligt punkt 5). Delledighet med eller utan FP kan tas ut jämnt fördelat på veckans alla dagar eller koncentreras till viss eller vissa dagar, men ska sett över veckan gå jämnt upp med den åberopade ledighetsgrunden. Den anställde får dela upp ledighetsuttaget på tre perioder per år vad gäller omfattning och förläggning (denna begränsning gäller inte vid tillfällig FP). Om den anställde till exempel begär att få vara ledig varje fredag enligt punkt 5 utgör detta en förläggningsperiod så länge ledigheten löper. Begär den anställde däremot att få ta ut helledighet med föräldrapenning enligt punkt 3 ett antal fredagar i rad, förbrukas en förläggningsperiod varje fredag. Foto: Gustaf Brundin

6 Tio miljoner till handelsforskning Det behövs mer kunskap om strukturomvandlingen i handeln och hur den påverkar företag och anställda. Därför satsar Handelns utvecklingsråd, HUR, 10 miljoner kronor i en ny forskningsutlysning på detta område, men välkomnar även ansökningar inom andra områden av intresse för handeln. Andreas Hedlund på HUR betonar att de forskningsprojekt som beviljas pengar ska vara till nytta för branschens utveckling ett led i att stärka handelsnäringens konkurrenskraft. Träffa KFO på Eget företag-mässan I början av oktober arrangeras småföretagarmässan Eget Företag 2011 inspirations- och kunskapsdagar om att starta, driva och utveckla eget företag. Det är tionde året mässan hålls, och hit förväntas bortåt besökare komma med möjlighet att bevista 88 seminarier och se över 100 utställare. Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö. Tid: 4-6 oktober. Arrangör: Nyföretagarcentrum. Varmt välkomna till KFO! Addera Omsorg i Nordanstig AB, Hudiksvall Affero Assistans AB, Grisslehamn Al beit al falastini, Västra Frölunda Algot Assistans AB, Köping ALOIS assistans AB, Örkelljunga Alsalam förening, Angered Anna Nöjdh (Contenta Assistans), Ebebyberg Annas förskola AB, Märsta Assistansbyrå i VG AB, Göteborg Barbro Rostnäs Assistansadministration, Göteborg Barnards Assistans AB, Lärbro Bergatrollens Föräldrakooperativ, Årsunda Beta School, Enskede Bra Mat Hemma BMH AB, Karlstad Dala Arbetsrehab ek för, Falun Ekens Omsorg AB, Furulund equality, Solna Estniska förskolan i Stockholm, Stockholm Fint hemma i Karlskrona HB, Karlskrona Friskvårdsklubben, Göteborg Föräldrakooperativet Videungen, Söderköping Graphoteket AB, Hässleholm Hjelmson handel AB, Nävekvarn Hästen i Varberg AB, Varberg I ur och skur Vattendroppen, Lidingö Iranska Riksförbundet i Sverige, Sundbyberg Jim Johanssons Handel AB, Rimbo Joakim Ragnarsson, Jönköping Kooperativet Hofors Föreningsservice, Hofors Lars-Åke Karlsson, Stockholm Lees Assistans AB, Frösön Livihop AB, Stockholm LogX AB, Malmö Långseruds Friskola ek för, Långserud Lära & GG AB, Stockholm Matrix School AB, Enskede Mejiva AB, Köping MM Home Service AB, Ludvika NHR Eskilstuna, Eskilstuna Niya Care Stockholm AB, Solna Noas Arks förskola i Hedemora AB, Hedemora Närkraft Assistans AB, Vallentuna RAUK ek för, Visby Rekryt AB, Karlsborg Returskänken Second hand, Norrtälje Samteam, Västerås Scandinara AB, Sundbyberg Sefif ideell förening, Stockholm Skäggetorps Stadsdelsförening, Linköping Skänninge Kooperativa återvinning i samverkan ek för, Skänninge Smultronställets förskola, Halmstad Svenska Diabetesförbundets länsförening i Sthlms län, Sundbyberg Synskadades IF, Handen ViKan Vikarbyn Sociala företag, Vikarbyn Villa Omtanken, Västerås Zores Hemtjänst, Vallentuna Åbyggeby Landsbygdscenter, Ockelbo Åswall, Bolyckan AB, Skänninge Örebro-Värmlands distrikt av Sverigefinska riksförbundet, Karlskoga

7 GILLA om engagemang och sociala medier Hur fungerar sociala medier för de idéburna organisationerna, och hur påverkar de nya digitala kommunikationskanalerna engagemanget inom det civila samhället? Om det handlar den nyutkomna boken GILLA dela engagemang, passion och idéer via sociala medier, skriven av Brit Stakston och utgiven av Idealistas förlag. Nu kan KFO hjälpa ännu fler Arbetsgivarföreningen KFO växer sig allt större och starkare. I somras hade målet 100 nya medlemmar 2011 redan överträffats. Antalet medlemsföretag uppgår nu till 3 702, en ökning med 118 stycken sedan årsskiftet. KFO hälsar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna och tackar samtidigt för förtroendet. Läs mer: Konferens om nya förskolan Den 9 november anordnar Skolverket, tillsammans med KFO, en konferens om de förändringar som den nya skollagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, medför. På programmet står bland annat frågor som rör förskolan som en egen skolform och det tydligare pedagogiska uppdraget, lärarlegitimation och förskolechefens roll. Konferensen hålls på Norra Latin i centrala Stockholm. Mer information kommer att finnas på KFOs hemsida. Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Arbetsgivaransvaret Personlig assistans 5-6 oktober i Stockholm Tystnads- och anmälningsplikt Förskolor, fritidshem och fristående skolor 10 oktober i Göteborg Arbetsgivaransvaret Ideella organisationer 12 oktober i Stockholm Tystnads- och anmälningsplikt Personlig assistans 12 oktober i Gävle Arbetsgivaransvaret Hälsa, vård och övrig omsorg 13 oktober i Stockholm Arbetsgivaransvaret Förskolor, fritidshem och fristående skolor 13 oktober i Malmö 500 får besök Välkommen att anmäla dig Under hösten inleder Arbetsmiljöverket en omfattande insats för att förebygga allvarliga olyckor. 500 arbetsplatser i västra och södra Sverige kommer att inspekteras, framför allt där olyckor och tillbud inträffat. Syftet är att tillsammans med arbetsgivaren utreda vad som brustit i det förebyggande arbetet och öka kunskap och medvetenhet.

8 Avtalsförhandlingar i skuggan av krisen Under hösten startar en av Sveriges genom tiderna största avtalsrörelse då en mängd kollektivavtal inom såväl den privata som offentliga arbetsmarknaden löper ut och ska omförhandlas under hösten 2011 och våren Återigen hamnar avtalsförhandlingar i skuggan av en ekonomisk kris. Den djupa krisen 2008/2009 övergick i en snabb återhämtning med ökande export, stark börsutveckling, fallande räntor och förbättrad sysselsättning. Landets offentliga finanser är och var i utmärkt skick, bland de bästa i Europa. Förutsättningarna för en återgång till lugna och reallönehöjande avtalsrörelser låg inom räckhåll. Under våren 2011 triggade de skenande offentliga underskotten i bland annat Grekland, Irland och Spanien igång en ny våg av ekonomisk oro. Orosmolnen är många fler än de ovan nämnda. Risken är stor att det blir en mycket svår avtalsrörelse. Med anledning av detta kommer Arbetsgivarföreningen KFO att under oktober kalla in samtliga ledamöter i verksamhetskommittéerna för att under en dag gemensamt mer detaljerat gå igenom förutsättningarna. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Svårt att möta krav Krisen har fördjupats under hösten och utvecklingen är svår att sia om. Det är inte omöjligt att vi står inför en djup ekonomisk recession. Således rätt dystra makroekonomiska förutsättningar. Läget på den svenska arbetsmarknaden kan också inge viss oro; industriparternas nya industriavtal har skapat motsättningar inom LO. Industrifackens höga krav på kompensation för uppoffringarna under krisen inom industrin 2008/09 blir en svår nöt att knäcka i de förhandlingar som snart påbörjas. Minskad detaljhandel Den minskande inhemska konsumtionen som medför att detaljhandeln drabbas av sviktande lönsamhet i kombination med Handelsanställdas förbunds förväntade höga krav på låglönesatsning kan också komma att medföra polariserade och svåra förhandlingar. De senaste årens mycket negativa medlemsutveckling för fackförbunden innebär också att arbetstagarparterna har ett starkt intresse av att sopa bort de sista resterna av korporativt agerande för att mer öka den påtagliga nyttan av fackligt medlemskap. Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se Planera i tid för nya skollagen! Vid halvårsskiftet träder den nya skollagen i kraft. Lagen omfattar all utbildning från förskola till skola, och innehåller

Läs mer

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Avtalskonstruktioner Vad är lön? Kvitto på arbetsinsats Kvitto

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. Allt fler avtal klara. Här växer nya idéer fram. NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 4 MAJ 2012 / www.kfo.se Allt fler avtal klara Den avtalsrörelse som får uppmärksamhet i medierna går mot sitt slut och KFO är mitt uppe i egna förhandlingar. När detta skrivs har avtal

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Nu drar avtalsrörelsen i gång

Nu drar avtalsrörelsen i gång Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / www.kfo.se Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.

Personlig assistans: Fler krav på anordnare. Förskoledagarna succé i repris. Nytt gemensamt servicebolag. NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo. Nytt från KFO NUMMER 1 JANUARI 2012 / www.kfo.se Personlig assistans: Fler krav på anordnare Den 1 januari 2012 började Socialstyrelsens nya föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 LOs stadgar innehåller tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar, samordnade förbundsförhandlingar och förbundsförhandlingar.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge

Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 211 1 Under hösten 211 inleds en ny större avtalsrörelse som sedan fortsätter under 212. Nya löneavtal som berör minst 2,7

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Stockholm 11 juni 2014 Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3.5 (utgivningsdag lördag 20 juni 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Kollektivavtal utan avkall på #9/07

Kollektivavtal utan avkall på #9/07 #9/07»Avtalet ger tydligare och bättre förutsättningar för en starkare koppling mellan individens insatser och hennes eller hans lön. Edel Karlsson Håål ordförande Saco-s ledare nästa uppslag» Kollektivavtal

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Han är KFOs nye förbundsdirektör

Han är KFOs nye förbundsdirektör Nytt från KFO NUMMER 4 JUNI 2013 / www.kfo.se Han är KFOs nye förbundsdirektör Det bästa jobb jag kan tänka mig. Det säger Petter Skogar, som efterträder Arne Mårtensson som förbundsdirektör på KFO. Foto:

Läs mer

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah 2013-09-20 13/99 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar.

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar. Facklig ordlista och förkortningsförklaring AEA AHT Ajournera Akademikeralliansen Akademikerförening Arbetsbrist Avtalsperiod Avtalslöst tillstånd Avtalsturlista Bifalla Bordläggning Centrala avtal Dispositiv

Läs mer

Föräldraledighetsguide. för chef och medarbetare

Föräldraledighetsguide. för chef och medarbetare Föräldraledighetsguide för chef och medarbetare Förord När någon på ens arbetsplats ska bli förälder är det mycket som behöver tänkas igenom; ska vikarie anställas, eller ska arbetsuppgifter fördelas

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013 Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 13 PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 1 51 Under hösten 1 inleds en ny avtalsrörelse som sedan fortsätter under hela 13. Nya löneavtal som berör runt,5

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer