Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan 8.30 14.45"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Eva A Johansson (c) Per-Erik Norlin(s) Jan-Gunnar Eliasson (s) Yvonne Simonsson (s) Johan Andersson (s) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m), ej 46, 51 o Ingemar Bäckman (kd) Stig Edman (c), 46, 51 o Övriga närvarande Justerande Peder Koldeus, kommunchef Katarina Wästlund, kommunsekr Claes Hellberg, förv.chef SER, 57 Christer Pettersson, ek.chef, 52, 54 o 56 Lasse Svensson, räddningschef, 59 o 65 Helena Carling, kommunark. 46, 51, Johan Andersson (s) Närvarande, icke tjänstgörande, ersättare: Folke Jonsson (s) Allan Oskarsson (s), t.o.m Stig Edman (c), ej 46, 51 o Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 12 mars 2007, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 42 Brådskande behov av boende för asylsökande ensamkommande barn, Dnr Varje år kommer flera hundra barn till Sverige och söker aslyl utan sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare. De senaste månaderna har antalet barn som söker asyl ökat kraftigt. Det är framförallt unga pojkar som flyr oroligheterna i Irak. Många barn kommer också från Somalia och Afghanistan. Det är mycket angeläget att dessa barn får ett mottagande och ett boende som kan ge en trygg vardag i väntan på besked i asylärendet. Varje vecka anländer mellan asylsökande barn och ungdomar. Idag vistas närmare 200 barn i tillfälliga boenden i avvaktan på att få flytta vidare till boende i en kommun. Behovet av boendeplatser är stort och förfrågan har nu inkommit till kommunen om möjligheten att ta emot ensamma asylsökande barn. Tjänsteskrivelse kommunchef föreligger. Kommunchefen informerar. - Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att skyndsamt utreda möjligheten av värdfamiljer för asylsökande ensamkommande barn och möjligheten att ta emot sådana barn. Utredningen skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj SN KS 30 maj (2)

3 43 Framställan om överläggning ang kommunalt flyktingmottagande, Dnr Beslut om introduktionsplatser för 30 st nyblivna svenska medborgare togs av kommunstyrelsen Integrationsverket framställer i skrivelse om ny överenskommelse med kommunen om ytterligare introduktionsplatser under Tjänsteskrivelse kommunchef föreligger. Kommunchefen informerar. - Dals-Eds kommun tog under hösten 2006 emot 30 personer för s.k. introduktionsplatser. Det är av största vikt att den nya organisationen och våra nya kommuninvånare får tid att anpassa sig till sin nya situation. Dals-Eds kommun avvaktar därför med besked om eventuell överenskommelse om ytterligare introduktionsplatser och återupptar ärendet för handläggning i september Integrationsverket Monica Johannesson Ksau sept (3)

4 44 Ordningsvakter på marknaden kvällstid, Dnr Servicenämnden ansvarar för vår- och höstmarknaderna i Ed. Marknade pågår mellan kl Polisen föreskriver i sitt tillstånd att 10 st ordningsvakter skall tjänstgöra under denna tid. I sitt beslut , 105 skriver Servicenämnden att Ungdomsrådet har vid några tillfällen haft arrangemang på torget under marknadskvällen, då 5 st ordningsvakter har tjänstgjort. Under de senaste marknaderna har det inte anordnats några kvällsarrangemang, men det har ändå kommit direktiv från kommunstyrelsen att centrum skall vara avstängt från trafik och att det skall finnas ordningsvakter för att upprätthålla ordningen under marknadskvällen/natten. Dessa kostnader har belastat kostnaderna för marknaden, eftersom det inte har funnits några andra anvisade medel. Detta är kostnader som inte har budgeterats och som inte heller bör belasta knallarna genom ökade avgifter. Servicenämnden har beslutat uppmärksamma kommunstyrelsen på att servicenämnden inte kan finansiera ordningsvakter på marknadskvällarna/nätterna under 2007, då detta inte inryms inom servicenämndens budget. Kostnaderna för ordningsvakterna under kvällstid på marknaderna 2006 uppgick till kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 8 att remittera frågan till Socialnämnden, Ungdomsrådet och Brottsförebyggande rådet för synpunkter om behov av ordningsvakter på marknadskvällen/natten. Synpunkter från Ungdomsrådet, Brottsförebyggande rådet och Socialnämnden är samstämmigt att vakter och avstängning av området behövs även på marknadskvällen/natten. Servicenämnden har i beslut , 29 aviserat att de avser att hålla centrum avstängt för obehörig trafik fram till kl när marknaden slutar och att det således inte behövs några ordningsvakter vid avspärrningarna efter kl (4)

5 Forts 44 - Kommunstyrelsen anser att det är av största vikt att centrum, även fortsättningsvis, hålls avstängt även efter kl under marknadskvällen/natten och beslutar finansiera vakterna under marknadskvällarna/nätterna vid såväl vår- som höstmarknad under 2007, ca kronor. Kommunstyrelsen uppdrar till servicenämnden att vidare besluta om vakter på marknadskvällar och i så fall arbeta in finansiering i budget 2008 och framåt. Finansiering kronor, ansvar 2110 verksamhet 2117 SER SN Ungdomsrådet Brottsförebyggande rådet Marknadsansvarig 5(5)

6 45 Motion - Tillverkning av förnyelsebara drivmedel från skogsråvara, Dnr Motion avseende Tillverkning av förnyelsebara drivmedel från skogsråvara inkom från Martin Andreasson (m). Svar på motionen föreligger. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av svar på motion avseende Tillverkning av förnyelsebara drivmedel och anser därmed motionen besvarad. KF 6(6)

7 46 Förslag till handläggningsordning för normalt planförfarande, Dnr Kommunens planarbete styrs av plan- och byglagen och omfattar översiktsplanering (kap 4) samt detaljplanering och områdesbestämmelser (kap 5). Till planarbetet hör att göra en behovsbedömning enligt miljöbalken (kap 6 11). Behovsbedömningen ska avgöra om en miljöbedömning (innefattar en särskild miljökonsekvensbeskrivning MKB) ska göras för planen. Förslag till handläggningsordning för normalt planförfarande föreligger. Ansvarsfördelning föreligger mellan kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens byggutskott samt kommunarkitekten och handläggningsordningen omfattar idéskede, programskede, samrådsskede, utställningsskede, antagande och underrättelse/kungörelse. Kommunarkitekten informerar. - Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till handläggningsordning för normalt planförfarande. Kommunarkitekt Tekniska kontoret 7(7)

8 47 Fyrbodalprojekt: Konst i offentlig miljö - en framtidsfaktor i Fyrbodal, Dnr Dals-Eds kommun deltar, tillsammans med övriga kommuner i Fyrbodal, i projektet Konst in offentlig miljö en framtidsfaktor i Fyrbodal. Projektet är upplagt så att man ska ha en lokal arbetsgrupp i varje kommun. Förutom att diskutera lokala konstfrågor och arbeta fram en konstplan, inbjuds deltagarna bl.a. till gemensamma seminarier. Tjänsteskrivelse Fritids-/kulturchef föreligger med förslag att kommunstyrelsen utser en representant i den lokala arbetsgruppen. - Byggutskottet beslutade att utse Michael Horn (c) som representant i lokal arbetsgrupp i projektet Konst i offentlig miljö. Kommunstyrelsen ställer sig bakom det beslutet och Michael Horn representerar således även kommunstyrelsen. Fritid-/Kulturchef Michael Horn 8(8)

9 48 Tjänsteskrivelse angående arkivutrymme och inredning, Dnr Tjänsteskrivelse från kommunarkivarien föreligger, avseende utredning/införskaffning av arkivutrymme och inredning. Kostnadsberäkning från servicenämnden inkom och föreslagen kostnad för nytt arkivutrymme i källaren i kommunhuset är kronor exkl. moms. - Kommunstyrelsen beslutar finansiera nytt arkivutrymme i källaren i kommunhuset (rum 042) samt uppdrar till servicenämnden att genomföra arbetet, eventuellt tillsammans med arbetsmarknadsenhetens personal/resurser. Finansiering exkl moms, KS objektsreserv budget 2007 Kommunarkivarie SER Ek.chef 9(9)

10 49 Kommunal feriepraktik 2007, Dnr Kommunen har under de sex senaste åren anordnat feriepraktik för skolungdomar. Ambitionen har varit att alla som vill ha en feriepraktik skall få det. Det har gällt elever från åk 9 till och med dem som skall börja åk 3 på gymnasiet. Ersättningen har varit kronor för sex timmars praktik/dag i 4 veckor, vilket motsvarar ungefär 21 kronor per timma. AMS har bidragit med en del medel till feriepraktiken ( kronor 2006). Inför 2007 har AMS aviserat att inga medel kommer att avsättas till feriepraktik/sommarjobb. - Kommunstyrelsen beslutar erbjuda feriepraktik 2007 till skolungdomar som inte fått vanliga sommarjobb, med prioritering på, i första hand, elever från åk 9 och i andra hand åk 1 och åk 2 på gymnasiet. Feriepraktiken kommer att avse 3 veckor, 6 tim/dag, 28 kr/tim. Kommunstyrelsen uppmanar även samtliga förvaltningar att kommunala sommarjobb skall utlysas till allmänhetens kännedom. Arbetsmarknadssamordnare Samtliga förvaltningar Personalkontoret 10(10)

11 50 Hemsida Bygdegårdsföreningen, Dnr Bygdegårdsföreningen Gamla Real har för avsikt att marknadsföra föreningen, bland annat genom en egen hemsida. Förfrågan har inkommit om varumärke (Gamla Real), om kommunen vill ansvara för domän, webbhotell etc. - Kommunstyrelsen ser positivt på att Bygdegårdsföreningen Gamla Real marknadsför föreningen genom en egen hemsida, men ser ingen anledning till att kommunen skall ansvara för domän, webbhotell och innehållet på hemsidan. Vad avser att använda namnet Gamla Real i domännamnet så ser kommunstyrelsen egentligen inget hinder för detta men skulle föredra om föreningen i så fall utökade domännamnet till IT-chef Webmaster Bygdegårdsföreningen Gamla Real 11(11)

12 51 Planprogram för detaljplan Nössemark-Strandviken, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län, Dnr I Nössemark pågår arbete med att ta fram detaljplan(er) för området längst in i Strandviken. Ett planprogram har tagits fram. Samråd hölls under sommaren Det skissförslag som fanns med i planprogrammet visar att en stor del av den mark som idag är privatägd skulle kunna bli områden för park och lek. I förslaget finns också plats för en utökning av antalet bryggor och en förstärkning av kajen. Ett antal flerbostadshus föreslås liksom ett antal enbostadshus. Kommunen har skrivit avtal men en exploatör om att ta fram en detaljplan för markområdet norr om landsvägen (enbostadshus). Detta arbete pågår. För övriga delar av området finns en rad oklarheter. Ett antal möten har genomförts sedan sommaren 2006 med bl.a. Dalslands kanals VD, plankommittén, exploatörerna, Länsstyrelsen och delar av kommunledningen. Det senaste mötet som hölls den 31 januari 2007 mynnade ut i följande frågor från exploatörerna: 1. Hur kan Dals-Eds kommun stötta förverkligande av projektet som innebär att nya bostäder med tillhörande båtplatser kan byggas i Nössemark? 2. Hur får vi igång arbetet för en ökad turism och båtliv? Kommunarkitekten informerar och tjänsteskrivelse föreligger. - Dals-Eds kommuns roll i förverkligandet av de planer som finns är primärt att bidra till att en detaljplan för området kan antas. Utan en genomlysning av både enskilda och allmänna intressen i en planprocess är det utsiktslöst att få tillstånd en så omfattande exploatering inom strandskyddsområdet. Nästa steg i planarbetet är att ta fram ett planförslag som ska samrådas med berörda sakägare och myndigheter. I framtagandet av planförslaget utreds i detalj hur mark- och vattenområden ska föreslås användas. Vissa markområden blir s.k. kvartersmark och kan användas till enskilda ändamål t.ex. tekniska anläggningar, bostäder och bostadstomter. Annan mark definieras som allmän platsmark och kan användas för allmänna ändamål t.ex. väg, park eller lekplats. Till planförslaget ska höra en genomförandebeskrivning där bl.a. frågor om genomförandetid, huvudmannaskap för allmän platsmark och fastighetsreglering tas upp. 12(12)

13 Forts 51 Dals-Eds kommun är inte beredd att i nuläget föregripa planarbetet genom att i detalj definiera något markområde för s.k. allmän platsmark och ta ställning till frågan om huvudmannaskap för sådan mark. Exploateringen föreslås inom strandskyddsområdet för Stora Le. Dals-Eds kommun avser i samband med plansamrådet ansöka om dispens från eller upphävande av strandskyddet hos länsstyrelsen inom planområdet. Kommunen är medveten om att det är svårt att argumentera för upphävande av strandskyddet till förmån för bostadsbebyggelse. Genom att argumentera för att planen som helhet kommer att underlätta allmänhetens tillträde till strand och vatten, och på så sätt säkra riksintressena för turism och friluftsliv i Stora Le, är förhoppningen att också byggnationen av bostäder blir möjlig. Enligt Plan- och bygglagen ska den som har nytta av en detaljplan också bekosta framtagandet av planen. Då det finns ett allmänt intresse av att skapa förutsättningar för utveckling av Nössemark både vad det gäller bostadsbyggande, turism och båtliv har plankommittén förordat att kommunen ska stå för 1/3 av planläggningskostnaden. Kommunarkitekten har upprättat ett förslag till planavtal som överlämnats till exploatörerna. Detta avtal behöver dock revideras avseende budgeterade kostnader och tidsplan. Avtalet ska godkännas av kommunstyrelsen. Även när det gäller utvecklingen för ökad turism och båtliv är detta en fråga som i första steg hanteras i planprocessen och genom att en plan antas för det aktuella området. Kommunens inställning är att strandnära mark- och vattenområden måste vara allmänt tillgängliga. Det måste finnas möjlighet att ha bryggor och andra anläggningar som kan vara attraktiva för turister och båtfolk. Dals-Eds kommun är beredd att tillsammans med Dalslands kanal AB undersöka möjligheterna att genomföra EU-projekt med syfte att utveckla Nössemark till en än mer betydelsefull plats för båtliv och turism. Samarbete med företag och föreningar i Nössemark kommer att vara betydelsefullt för framgången för ett sådant projekt. Utöver detta pågår arbetet med en fördjupad översiktplan för Nössemark. Översiktsplanen syftar till att ge rekommendationer till framtida mark- och vattenanvändning. I detta arbete är frågor om friluftsliv, turism och båtliv centrala. 13(13)

14 Forts 51 Det fortsatta planarbetet både på detalj- och översiktlig nivå är redskap för att klargöra vilka allmänna och enskilda intressen som finns och hur de ska förverkligas. De samrådsprocesser som ingår i planarbetet ger möjligheter till inspel och synpunkter från enskilda, föreningar och myndigheter. Exploatörerna (separat skrivelse) Dalslands kanal AB Kommunarkitekt 14(14)

15 52 Ny bowlinghall i Ed, Dnr Diskussioner om anläggning av ny bowlinghall samt lokalisering av ungdomsgård har pågått en längre tid. Kommunstyrelsen uppdrog till kommunchef att skyndsamt utreda förutsättningarna och alternativ för fortsatt bowlingverksamhet. Eds Bowlinghall har inkommit med affärsplan avseende utökad anläggning till åtta banor med tillhörande restaurangdel. Ungdomsgårdens möjligheter till fortsatt hyra av lokaler inom fastigheten Aspen är begränsad. Nya lokaler måste tas fram. En särskild arbetsgrupp för ungdomsgården har lämnat information till kommunstyrelsen under Kommunfullmäktige beslutade , 126 att återremittera ärendet om ny bowlinghall till kommunstyrelsen med följande motivering: olika värden måste ställas mot varandra vill man satsa på bowlinghall och göra Dals-Eds attraktivt och unikt och har kommunen råd med det eller vill man sänka skatten eller lägga medel på kärnverksamheter m.m. Kompletterande material avseende framtida organisation av bowlinghallen föreligger. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till ekonomichefen att redovisa ett renodlat förslag som endast behandlar effekter för bowlingverksamheten samt att en uppdelning förs för bowling respektive restaurang. Ungdomsgårdens verksamhet tas inte med. Beräkningarna i föreliggande material bygger på samma underlag i form av utgifter för investering och drift. Ekonomichefen informerar. Diskussion förs avseende utskänkningstillstånd och spelautomater. 15(15)

16 Forts 52 Beslutsförlag - Kommunfullmäktige beslutar Finansiering Att flytta bowlingverksamheten till Jordbrons Företagshotell Att investera i lokalanpassning med nya banor och utrustning för sammanlagt kronor Att en bättre begagnad anläggning får utgöra ett alternativ till nyanskaffning Att det i hyresavtalet tas med skrivelse om omsättningsbaserad och indexuppräknad hyra Att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om avtal med entreprenör samt till kommunstyrelsens ordförande att teckna erforderliga avtal och övriga handlingar i ärendet Att grundskolan har rätt att nyttja bowlinghallen i oförändrad utsträckning utan kostnad. Genom disposition av kronor via projekt 8136 (åtgärder Ed 1:34) samt genom tilläggsanslag i investeringsbudget 2007 med kronor med finansiering av eget kapital. Låta omdisponera kronor i investeringsplan Omdisposition skall ske i samband med rambeslut för budget I budget godkänna förslag till finansiering samt omdisponera kronor från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter till anslag för bowlingverksamhet. KF 16(16)

17 53 Ansökan om lönebidragsanställning, Dnr Bygdegårdsföreningen Gamla Real inkom med ansökan om lönebidragsanställd vaktmästare 50% samt även önskemål om övriga åtgärder på fastigheten. Kommunchefen informerar. - Kommunstyrelsen beslutar bevilja lönebidragsanställning för vaktmästare Gamla Real 50%. Avseende åtgärder i övrigt på fastigheten överlämnas ärendet till servicenämnden, vilka även bör se över tidigare önskemål om slipning av golv i fastigheten Gamla Real. Finansiering Inom ram för budget. Ek.chef Bygdegårdsföreningen SER + skrivelse från bygdegårdsföreningen 17(17)

18 54 Ombudgetering 2007, Dnr Bokslut för 2006 är under utarbetande. Ej disponerade anslag återförs till kommunens kassa. En del investeringsunderlag måste dock få med sig ej förbrukade anslag till 2006 års budget. Investeringsprojekten löper ofta över mer än ett år. Efter avstämning med förvaltningarna redovisas följande sammanställning Kommunfullmäktige föreslås bevilja följande ombudgetering: Sammanställning investeringsbudget 2006, belopp i kronor Nämnd/styrelse Bokslut 06 Budget Avvikelse Kommunstyrelsen Miljö- o byggnadsnämnden (förs över till kommunstyrelsen) Fokusnämnden Servicenämnden Socialnämnden Summa Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till ombudgetering KF 18(18)

19 55 Intresseförfrågan och konferens om kommunernas försäkringar, Dnr SmåKom beslutade i början av 2006 genomföra en förstudie för ett försäkringscaptive. Förstudien är nu klar och omfattar totalt 31 av 35 föranmälda kommuner. Enligt förstudien finns sedan länge ett behov av förstärkt kompetens och ett ökat samarbete mellan de mindre kommunerna när det gäller skadeförebyggande arbete och hantering av försäkringsfrågor. Genom ett mer aktivt förhållningssätt och handlande i ett captive kommer sannolikt och successivt att ske en utveckling av såväl riskmedvetande som försäkringstjänst och försäkringsprodukter. Resultatet av förstudien tyder, under förutsättning att skadorna för egen räkning förblir låga, att verksamheten kommer att resultera i ett betydande positivt resultat för SmåKomgruppen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 237 uttala att man är nöjd med nuvarande försäkringslösning men ser positivt på SmåKoms initiativ och önskar fortsatt information i ärendet. Det ankommer nu på varje kommun att fatta beslut, senast den 15 mars 2007, om medverkan eller ej i ett gemensamt captivebolag för de mindre kommunerna. Det kommer dock att vara möjligt för kommunerna att vid ett senare tillfälle söka inträde i bolaget. - Kommunstyrelsen beslutar att även fortsättningsvis avvakta deltagande i captivbolag och uppdrar till ekonomichef att genomföra ny upphandling avseende kommunens försäkringar. Ek.chef SmåKom 19(19)

20 56 Partiell inlösen pensioner, Dnr Ekonomichefen informerar om det påbörjade arbetet och tidplan avseende bokslut Årets resultat beräknas till ca 7,5 mkr. I senaste prognosen räknades med ett resultat på drygt 5 mkr. Enligt beslut i kommunfullmäktige , 49 har kommunstyrelsen befogenhet att anpassa omfattningen av åtgärder avseende pensionsproblematiken efter den totala resultatutvecklingen i kommunen. I bokslut 2006 har partiell inlösen skett med ca 7,5 mkr inkl löneskatt. - Kommunstyrelsen tar del av informationen. Med hänsyn till den positiva resultatutvecklingen föreslås ytterligare 1,5 mkr kostnadsföras för partiell inlösen i bokslut Årets resultat 2006 hamnar således runt 6 mkr. Ek.chef 20(20)

21 57 Försäljning av tomter, Dnr Förvalningschef servicenämnden informerar om befintliga industri- och bostadstomter och vikten av att i nuläget ordna en tillfartsväg till industrimark på Torp (kostnad ca kronor). Dikussion förs om vikten marknadsföring av de tomter som finns i kommunen. - Kommunstyrelsen beslutar godkänna utbyggnad av infrastruktur på Torps industriområde och kan för sin del finansiera utbygganden med kronor. Resterande kronor förutsätts finansieras av servicenämnden. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans med servicenämnden se över frågan om tomtmark för bostadsbebyggelse (vilka tomter finns, hur skall de priorieteras, kostnad för iordningsställande etc.) samt hur eventuella tomter ska marknadsföras. Finansiering kronor, KS objektsreserv SER Ek.chef 21(21)

22 58 INTERREG IIIA projekt - Enningdalsälvens Vattendragsförbund, Dnr Som ett resultat av ett EU-projekt (Interreg Sverige-Norge) bildades Enningdalsälvens Vattendragsförbund i november Det norsk-svenska Enningdalsälvens avrinningsområdet omfattar ca 782 km2. Målsättning med vattendragsförbundet är att vattenvården och vattenkvaliteten inom Enningdalsälvens avrinningsområde skall vara sådan att de riksintressanta värden, de nationella målen för vattenkvalitet och de särskilt skyddsvärda kvaliteter i övrigt som finns i avrinningsområdet säkerställs, uppnås och bevaras. Förslag föreligger att ombilda Enningdalsälvens Vattendragsförbundet till Enningdalslälvens Vattenråd, detta bl.a. för att bättre kunna utföra arbete i enlighet med vattendirektiv och även för att effektivisera och förenkla det administrativa arbetet. Dals-Eds kommun har möjlighet att lämna synpunkter på ombildning till vattenråd senast 15 mars Tjänsteskrivelse Dalslands Miljökontor föreligger. Kommunstyelsens beslut - Dals-Eds kommun tillstyrker förslag till ombildning till vattenråd. Kommunen förutsätter att Vattenmyndigheten tar huvudansvaret för framtagandet av underlagsmaterial (statusklassning m.m.) för vattenrådets kommande arbete. Kommunen tar ställning till eventuellt framtida engagemang (ekonomiskt och personellt) i nytt vattenråd, när det finns ett tydligare förslag framme om vattenrådets arbetssätt och organisation. Enningdalsälvens Vattendragsförbund 22(22)

23 59 "Stormen Per" - hur går kommunen vidare? - Kontaktvägar, Dnr Efter Stormen Per uppkom diskussion om möjligheten till lokalt larmnummer. Kommunchefen och räddningschefen informerar om Sverige Information och möjligheten för Dals-Eds kommun att bli försökskommun. - Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att utifrån ytterligare information vid arbetsutskottets sammanträde 14 mars 2007 besluta om Dals-Eds kommun skall bli försökskommun i Sverige Information. Ksau 14 mars (23)

24 60 Detaljplan - Södra Hökedalen 1:37, Dnr På initiativ av fastighetsägaren till Södra Hökedalen 1:37 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden i maj 2003 att starta en planutredning på exploatörens bekostnad. Syftet med planläggningen skulle vara att åstadkomma fritidshusbebyggelse. Planarbetet kom aldrig igång och fastigheten har därefter bytt ägare. Dals-Eds kommun fick i december 2006 förfrågan från den nya fastighetsägaren om att återuppta planarbetet och planlägga marken för fritidshusbebyggelse och hotell. Ett idéprospekt har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott som ställer sig positivt till att starta en planutredning. Kommunarkitekten har utarbetat förslag till planavtal med budget mellan kommunen och fastighetsägaren. Då planen inte har något större allmänintresse föreslås att fastighetsägaren står för hela plankostnaden, dels genom att anlita en konsult och bekosta samtliga utredningar, dels genom att ersätta kommunen för arbete och omkostnader. Kommunarkitekten informerar. - Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att starta en planutredning för Södra Hökedalen 1:37 att uppdra till kommunarkitekten att i samarbete med fastighetsägarens konsult ta fram ett förslag till planprogram att godkänna föreliggande förslag till planavtal samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet att godkänna Björn Richardsson, WSP Samhällsbyggnad, som planförfattare Kommunarkitekt Fastighetsägare 24(24)

25 61 Detaljplan Ed 4:41 (G:a Möbelkompaniet), Dnr Fastighetsägaren till Ed 4:41 har framfört önskemål om att göra en ny detaljplan för fastigheten. Gällande plan medger byggrätt för ett friliggande bostadshus med 1-2 lägenheter. Idag finns 4 lägenheter och en till största delen tom lokal som under årens lopp haft skiftande användning. Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att ge möjlighet till ändrad användning av lokalerna till lägenheter. Sammantaget bedöms 4-5 nya, relativt stora, lägenheter kunna komma till. Plankommittén diskuterade frågan i november 2006 och ställde sig då positiv till planarbete på exploatörens bekostnad. Kommunarkitekten har utarbetat ett förslag till planavtal med budget mellan kommunen och fastighetsägaren. Då planen inte har något större allmänintresse föreslås att fastighetsägaren står för hela plankostnaden, dels genom att anlita en konsult och bekosta samtliga utredningar, dels genom att ersätta kommunen för arbete och omkostnader. Då få sakägare är berörda föreslås att enkelt planförfarande används. Kommunarkitekten informerar. - Kommunstyrelsen beslutar Att ställa sig positiv till att starta en planutredning för Ed 4:41 Att uppdra åt kommunarkitekten att i samarbete med fastighetsägarens konsult ta fram ett förslag till detaljplan Att godkänna föreliggande förslag till planavtal och uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet Att delegera till kommunarkitekten att godkänna planförfattare. Kommunarkitekt Fastighetsägare 25(25)

26 62 Översiktsplan avseende vindkraft, Dnr Gällande översiktsplan som ska ange inriktningen på användningen av mark- och vattenområden i kommunen, ÖP 03, behandlar inte frågan om vindkraft. Mot bakgrund av det intresse som visats från exploatörer beslutade därför kommunstyrelsen att göra ett tillägg och fördjupa översiktsplanen avseende vindkraft, under förutsättning att medel kan sökas från Boverket för planeringen. Preliminärt utlovades att bidrag för vidkraftsplanering skulle kunna sökas från Den förordning som ska göra stödet möjligt har ännu inte beslutats av regeringen. Medel finns dock avsatta i statsbudgeten. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har inte påbörjats p.g.a. väntan på de utlovade planeringsmedlen. Förhandsbesked och bygglov har nu sökts för sammanlagt 25 vindkraftverk i kommunen, i ett område söder om väg 164/166 öster och nordost om Töftedals kyrka. För två av verken har dessutom anmälan enligt miljöbalken gjorts till Dalslands Miljönämnd. För de övriga 23 kommer tillstånd att sökas hos länsstyrelsen. Intresse finns också för ytterligare etableringar norr om väg 164/166. Kommunarkitekten informerar. De planinstrument som står till förfogande enligt plan- och bygglagen är framtagande av detaljplan eller att göre en fördjupning av översiktplanen. Arbete med fördjupning av översiktsplanen innebär en tydlig och öppen offentlig process. Medborgare, myndigheter, kommunala nämnder och företag blir informerade och har möjlighet att lämna synpunkter. Samrådskretsen omfattar i princip alla kommuninvånare. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till plan- och byggenheten att ta fram ett tillägg och fördjupning av ÖP 03 avseende vindkraft inom det området som redovisas i tjänsteskrivelse (bilaga 2). Kommunarkitekt 26(26)

27 63 Databehov Utvecklingscenter, Dnr Kommunchefen informerar om behov av nyanläggning av fiberkabel till Utsiktens gymnasieskola, Utvecklingscenter och Snörrumsskolan. Arbetet kan göras i olika etapper enligt nedan: 1. Kommunhuset Utsikten kronor 2a. Utsikten Timmertjärnsvägen kronor 2b. Timmertjärnsvägen Utvecklingscenter kronor 3. Utvecklingscenter Snörrum kronor 4. Hagaskolan Kyrkans Gård kronor Projektet förmodas kunna delfinansieras av såväl Sykes som Edshus AB. - Kommunstyrelsen beslutar om nyanläggning av fiberkabel, i första hand avseende etapp 1 och 2 a och b (d.v.s. Kommunhuset Utsikten Timmertjärnsvägen Utvecklingscenter). Finansiering kronor, KS objektsreserv. Kommunstyrelsen förutsätter även att Sykes och Edshus AB kan delfinansiera nyanläggningen. Ek.chef IT-chef Arbetsmarknadssamordnare Rektor Utsikten Edshus AB 27(27)

28 64 Utse ombud för Föreningsstämma West Sweden, Dnr Dals-Eds kommun har att utse två ombud/två ersättare till West Swedens årliga stämma. Stämman äger rum den 4 maj 2007 i Forshaga. - Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud/ersättare till West Swedens stämma den 4 maj 2007 Ombud Martin Carling Peder Koldéus Ersättare Pelle Norlin Mats Hansson Samtliga med adress Dals-Eds kommun, Box 31, ED 28(28)

29 65 Information till Kommunstyrelsen Information lämnas av räddningschef Lasse Svensson avseende räddningstjänstens verksamhet och framtid av kommunchef angående samverkan/framtid avseende räddningstjänsten. Extern utredare ser över möjligheterna att samordna ledningsfunktionen i Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner. Informationen föranleder inga beslut 29(29)

30 66 Anmälan om delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförande beslut nr 8-9, 2007 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförande beslut att reglera hyresavtal avseende Affären Nössemark enligt följande: Nedsättning av hyra kr/mån fr.o.m. 1 oktober 2006 t.o.m. 30 september Kommunstyrelsens ordförandes beslut om Bostadsanpassningsbidrag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens byggutskott Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 30(30)

31 67 Meddelande KS Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2007:10 Ändring i semesterlagen. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2007:11 Traktamentsbelopp Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2007:12 Arbete efter 65 års ålder vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2007:13 Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal om avgångsförmåner AGF-KL. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2007:15 Budgetförutsättningar för åren Länsstyrelsen Västra Götalands län Till kommunerna inom Västerhavets vattendistrikt. Information om vattenråd och deras roll i den nya vattenförvaltningen. Sveriges Kommuner och Landsting Jämställdhet i Stockholm Sthlm Jämts Mässa april Diarienr KS 06/ Servicenämnden, Dals-Eds kommun Förbättringsförslag rensa träd framför kyrkan mot Lilla Le (06/ ). Diarienr KS 06/ Servicenämnden, Dals-Eds kommun Förbättringsförslag Flytta återvinningsstationen vid campingen/snygga till gångtunnel vid Trekanten (Diarienr: 06/ ). Diarienr KS 06/ Räddningsverket Översiktlig översvämningskartering längs Örekilsälven och Munkedalsälven Rapport nr 54, (31)

32 Forts 67 Diarienr KS 07/ Försvarsmakten Högkvarteret Delredovisning av regeringsuppdrag: information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel med hemställan. Diarienr KS 07/ Tjänsteskrivelse från Fritid/Kulturchefen, Dals-Eds kommun Kartläggning av lokalbehov Diarienr KS 02/ Västra Götalandsregionen, Regionutveckling Slutligt beslut enligt förordning (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. Diarienr KS 06/ Integrationsverket Långsiktigt, stort behov av introduktionsplatser i Sveriges kommun. Diarienr KS 07/ Boverket Sammanställning/översikt för Bostadsmarknadsenkäten (32)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-02-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 2 februari 2011, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Carin Remneland (C) Lisbeth Schagerholm (C)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81)

Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-06-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 3 juni 2009, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 77, 81) Elisabeth Forsdahl (C) Stig Edman (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-04-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 65,67) Christer Olsson (C) Åke Jansson (C) Lennart

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-05-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 21.55 Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-11-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet.

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-01-25 21 /9. Ny översiktsplan för information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Dnr KS

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Britta Carlén, Kerstin Johansson

Britta Carlén, Kerstin Johansson DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 8.30 11.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-4-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s)

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer