STANNA I ESS Projektidé Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STANNA I ESS Projektidé Bakgrund"

Transkript

1 STANNA I ESS Projektidé Projektet STANNA I ESS stärker Stiftelsen Wanås Utställningar (nedan betecknad SWU) och hela dess närområde till att bli ett mer attraktivt turistmål. Till Wanås kommer en stor publik och syftet är att öka denna publik samt förmå den att turista mer inom ESS-området. Projektet är ett utvecklingsarbete som bedrivs inom temat besöka och uppleva. Samspelen inom ESS kan ökas radikalt, vilket ger förbättrad information till besökare om besöksmålen i området. Samsynen mellan SWU och andra aktörer inom ESS-området är stor, men behöver utvecklas och förtydligas genom bättre kommunikation. Servicen till besökare ökas med marknadsföring, bättre information och nya publikaktiviteter. Till Samsyn, samspel och service önskar SWU addera Stanna. Om den publik som Wanås attraherar förmås att stanna inom ESS-kommunerna vore mycket vunnet. Projektet STANNA I ESS befinner sig tydligt inom de horisontella temana hållbar utveckling, ungdomar samt kompetensutveckling. Bakgrund Sedan 1987 har SWU arbetat med konstutställningar och sedan 1997 även med konstpedagogik riktad till barn och ungdomar. Skolverksamheten på Wanås är en föregångare med valbara program, handledningar för lärare och ett stort antal deltagare. För den enskilde besökaren finns däremot inga program att boka i samband med besöket på Wanås. Inte heller finns någon vägledning till fördjupning av besöket på platsen. Allmänheten är hänvisad till att uppleva på egen hand. Projektet utvecklar ett område inom SWU som är svagt. Program efterfrågas av besökare på Wanås. Bristen på program är ett hinder för ett ökat publikantal. För att fler besökare ska lockas till Wanås och sedan stanna i ESS-området vill SWU öka publikens möjlighet till upplevelser inom natur-kultur-historia i området. Alla de teman som finns kondenserat inom Wanås finns också inom ESS-området. För att underlätta för besökarna att stanna vill projektet även visa vägen till boende inom de fyra kommunerna. Projektets utvecklingsområde är publikarbete genom kommunikation och marknadsföring. SWU har aldrig arbetat med riktad marknadsföring och kommunikation ur denna aspekt tidigare. Fokus har varit på den intresserade konstpubliken genom pressarbete och redaktionell text huvudsakligen i facktidskrifter. Sedan några år finns ett väl utvecklat samarbete mellan SWU och Östra Göinge kommun. SWU fanns med som en av få inbjudna representanter för näringen under det långa arbetet med den nya turismplanen representerade SWU även Östra Göinge kommun under den stora årliga turismmässan TUR i Göteborg. Under 2008 skedde en samverkan med Position Skåne om marknadsföring av Wanås genom Köpenhamns Turistbyrå, vilken visade stort genomslag. De danska besökarnas antal ökade markant under året. Utifrån det rådande konjunkturläget antas att fler svenskar kommer att leta resmål inom Sverige. Genom SWUs satsning på miljön 2009 lyfts människans relation till naturen fram. Naturen i nordöstra Skåne är lätt att nå och den vackra bokskogen finns överallt. För många turister sker det första mötet med vild natur i nordöstra Skåne. Denna natur är orörd, okänd, oupptäckt och skiljer sig markant från andra platser i Skåne. SWUs gröna inriktning förstärker marknadsföringen av Skåne nordostområdets största tillgång: naturen. Utifrån besöket på Wanås kan projektet STANNA I ESS lotsa publiken vidare till andra upplevelser inom natur-kultur-historia i området. SWUs satsning på miljön startar 2009 och innebär att hela verksamheten blir grön. Även administrationen satsar på hållbar utveckling och lägger ett miljöfilter över verksamheten, vilken är nybliven medlem i Svanenklubben. 1

2 Syfte Projektet STANNA I ESS sker inom temat besöka och uppleva. Syftet med projektet är att öka publiktillströmningen till Wanås och ESS-området samt förmå publiken att stanna kvar och upptäcka mer av natur-kultur-historia inom hela ESS-området. Projektet vill även visa vägen till boende inom de fyra kommunerna. Därmed stärks hela området till att bli ett mer attraktivt turistmål. Projektets publikarbete är en verksamhet som är skild från den konstnärliga verksamheten. Publikarbete innebär ett sätt för SWU att bredda sin verksamhet och ett sätt att förmå publiken att nå andra områden inom ESS. Det har ett mervärde med många angreppsmöjligheter. Syftet med STANNA I ESS är att: -öka den befintliga publikens antal besök -fördjupa upplevelsen och förståelsen av besöket -öka övergången till andra typer av utbud i ESS-området -skapa ett bredare intresse för natur, konst och historia -utveckla estetisk kompetens (samtidskonstens uttryck) -locka nya publikgrupper Mål Genom projektet ökas antalet besökare genom kvalitativa och kvantitativa satsningar. Nya kulturaktiviteter och nya lokala nätverk skapas i alla fyra kommunerna. Med mer och professionell marknadsföring ökas publikantalet och fler informeras om andra aktiviteter-upplevelser-besöksmålboende inom de fyra kommunerna. Nya publikgrupper lockas till nordöstra Skåne. Målet är att: -fler människor ska uppleva natur, konst och historia på Wanås samt i hela ESS-området -ge publiken verktyg som ökar förståelsen för och stärker upplevelserna på Wanås samt i hela ESSområdet -fler människor ska stanna ESS-området -öka besökarna med 20% Målgrupp I den allmänna publiken som besöker Wanås kan tre huvudkategorier särskiljas. Projektet fokuserar på den publik som utgörs av: den aktiva familjen, det äldre paret samt unga människor utan barn. Dessa kategorier finns inom målgrupperna svenskar, danskar samt tyskar och andra internationella besökare. Danskarna är en målgrupp som kan ökas på Wanås. Deras resor präglas av spontanitet och är av kortare karaktär. Å andra sidan gör den danska målgruppen ofta flera resor till Skåne per år. Även andra internationella besökare som tyskar och engelsktalande står i fokus för projekt. Active Family Det största segmentet som besöker Sverige på sin semester idag är den europeiska familjen, vare sig de reser på flera veckors sommarsemester till en stuga, en campingplats eller skid- eller storstadssemester. De har ofta liknande bakgrund, ordnade ekonomiska förhållanden, värnar om sina barn och vill ge dem en trygg uppväxt samt vill vara tillsammans med sina barn på semestern. Karakteristisk för Active Family-segmentet är att de har ett starkt intresserade för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. Under semestern vill de umgås och uppleva saker med familj och vänner. De värdesätter stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. Främsta 2

3 anledningen till att de vill besöka Sverige är för att uppleva naturen, vandra i fjällen, besöka storstäder, sevärdheter och uppleva den lokala stämningen på semesterdestinationen. WHOPs-wealthy healthy older people Segmentet kännetecknas av att de är vitala och friska och oftast är äldre par med utflugna barn. Under de närmaste åren kommer delar av denna så kallade rekordgeneration att gå i pension. Tiotals miljoner européer och amerikaner finns i denna kategori. De har tid och pengar och ser resandet som en självklarhet att spendera pengar på. WHOPs är den första generation, som började resa med charterflyg och för dem är resandet en självklarhet. En stor del av rekordgenerationen spenderar sina pengar på resor, nöjen, upplevelser och unnar sig vardagens lyx. Karakteristisk för WHOPs är att de har ett starkt intresserade av kultur och naturupplevelser. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära nya saker. Främsta anledningen till att de vill komma till Sverige är för att uppleva naturen, vandra i fjällen, besöka sevärdheter, storstäder och uppleva den lokala stämningen. DINK- double income, no kids Segmentet kännetecknas av att resandet är en del av livsstilen. De växte upp med resande föräldrar och reser själva mycket både privat och i tjänsten. Som vana resenärer ställer gruppen höga krav på både resetjänster och produkter samt på att destinationens löften infrias. Utmärkande drag är även tidsbrist, vilket medför att fritiden värderas högt. Karakteristisk för DINKs är att de ofta är dagens eller morgondagens beslutsfattare och redan idag uppfattas som ledare och opinionsbildare av sina vänner. De är individualister och noggranna med sin identitet och image. DINKs använder exempelvis resandet som en del av sin positionering, t ex citybreak i Stockholm i kombination med en annorlunda naturupplevelse, t ex Icehotel eller skidåkning i Åre vilket medför berättarvärde och är imageskapande. Aktiviteter Projektet STANNA I ESS riktar sig till områdena kommunikation och marknadsföring. Att lyfta fram närområdet ingår i SWUs gröna profil. Genom projektet ökas kommunikationen mellan de fyra ESSkommunerna genom projektgruppsarbete. Nya nätverk skapas. Projektets olika delar stärker samarbetet ytterligare. Genom projektet marknadsförs nya program och vägledande material för allmänheten både på Wanås och i ESS-området. För att besökarna ska stanna i ESS vill SWU öka publikens möjlighet till aktiviteter-upplevelser-besökmål-boende i området. Alla de teman som finns kondenserat inom naturkultur-historia på Wanås finns också inom ESS-området. Här kan fördjupning äga rum, som t.ex. - att publiken ser skulpturer av diabas i Wanås park och genom vägledning därefter besöker Breanäs samt olika stenbrott i området, t.ex. Hägghult eller Duvhult, - att publiken ser Wanås historiska utställning och sedan fördjupar upplevelsen och förståelsen av besöket genom att t.ex. fortsätta till Regionmuseet i Kristianstad, Sporrakulla eller hällristningarna, - att publiken uppmärksammar konstens förhållande till naturen på Wanås 2009 leder vidare till andra naturupplevelser, t.ex. i Immeln eller vandringar längs leder i skog, mark eller kust i Bromölla kommun, - att barnfamiljen som använt BRIOs produkter i Wanås ateljéverkstad låter besöket gå vidare till Lekoseum. 3

4 För att genomföra denna marknadsföring krävs dels samspel med flera aktörer i området, dels samsyn inom de fyra kommunerna. Projektets information ska finnas på flera språk. Informationen ska kommuniceras tydligt. Målgrupperna ska finna förslag till program inom teman och fördjupande program på Wanås samt i hela ESS-området i endags- och flerdagsperspektiv. Det är av stor vikt att projektets information finns tillgänglig på olika språk för besökare. Danskarna är en målgrupp vilka liksom andra internationella besökare, som tyskar och engelsktalande, efterlyser informationsmaterial på sina respektive språk. För att säkerställa kvalitet behövs kvalitetssäkring genom undersökningar under projekttiden. För att mäta målen produceras enkäter för alla projektdeltagares verksamheter. Besökares önskemål och preferenser bör undersökas genom projektet. Marknadsföring av projektets utbud sker genom: Webbsida Webbsidan är navet i projektet. Genom en webbsida lotsas besökare till projektets programförslag i ESS-området, liksom ges annan relevant information. SWUs nya hemsida länkar till de fyra kommunernas valda aktiviteter-upplevelser-besöksmål. Genom kampanjen Danmark i kubik länkas till projektets webbsida via andra sidor som Sverigedatabasen. Webbsidorna har en utvecklingspotential. Tryckt material En folder med projektets program produceras riktad mot målgruppen den aktiva familjen. En annan produceras riktad mot par utan barn. Dessa trycks i tre olika språk. Efter utvärdering av det tryckta materialet år 2010 produceras ett nytt material utifrån de vunna erfarenheterna. Det tryckta materialet distribueras genom turistbyråer, kulturförvaltningar, kulturarenor m.fl. i Skåne, Blekinge och Danmark. SWUs miljöinriktning säkerställer att materialet produceras på ett miljöriktigt sätt. Annonsering Visit Sweden bedriver framgångsrika kampanjer riktade mot projektets målgrupper. Ett deltagande i kampanjen Danmark i kubik planeras. Annonsering i tidningar och magasin vid ett flertal tillfällen ingår liksom i annonsering och artikel i Sverigedatabasen, länkar till projektets webbsida m.m. Annonsering sker dessutom i SWUs kataloger för marknadsföring av projektet. Mässa Genom att projektet ingår i Visit Swedens kampanj Danmark i kubik sker mässdeltagande i den stora RES-mässan i Danmark vid två tillfällen. Målgrupper nås direkt. Press Att aktivt arbeta med pressen är en nödvändighet. Detta kräver kunnighet och resurser. Sedan 1987 har SWU arbetat med press och har upparbetade kontakter som kan komma andra ESS-aktörer till del. Ett samarbete med Tourism in Skåne och Visit Sweden är viktigt med riktning mot marknaden i Danmark och Tyskland. Tidsplan Projektet planeras starta under våren 2009 och pågå till och med år Marknadsföring sker via annonsering i tidningar, magasin och färjor, via tryckta foldrar och via webbsidor främst under 2010 och Däremellan utvärderas och kvalitetssäkras projektets fortsatta insatser. Projektledning, 4

5 projektgrupp och projektnätverk möts löpande över tiden. Deltagarna i projektnätverket möts samtliga en gång per år. Projektassistenten arbetar löpande över alla tre åren. Projektorganisation Representanter inom turism från Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner bildar STANNA I ESS projektgrupp tillsammans med representanter från SWU. Idéer till samspel sker i ett ömsesidigt utbyte med ett långsiktigt perspektiv. Kompetensutveckling sker under projektets gång. Projektgruppens arbetsområde är inom kommunikation och marknadsföring. SWU är projektledare. En projektassistent arbetar löpande med projektets aktiviteter som t.ex. inläggning av text- och bildmaterial på webbplatsen, insamling och bearbetning av texter och bilder till inför produktion av tryckt material, kontakter med reklambyrå och tryckeri, annonsunderlag, genomförande av mässa, kallelser inför möten, mätningar av projekts resultat m.m. Deltagare i projektet är det urval av representanter inom området natur-kultur-historia samt boende från de fyra kommunerna som bildar projektnätverket. Urvalet görs av projektgruppen för att säkerställa kvalitetsaspekter. Samtliga i projektnätverket träffas en gång per år. Däremellan möts nätverken i sina respektive kommuner i vid fem tillfällen per år. Deltagare kommer att tas in under projektets gång och projektet utökas därför efterhand. Hoppfullt fortsätter näringen att samverka genom de upparbetade nätverkskontakterna även efter projektslut, då kommunerna naturligt tar ett kliv tillbaka. Sammanfattning STANNA I ESS Syftet med projektet är att öka Wanås publik och tillströmningen av besökare till området samt förmå besökarna att turista mer inom hela ESS-området. Projektet utvecklar ett område som är svagt. Samsyn, samspel och service inom området förbättras. Till de tre S önskar SWU addera STANNA. Projektet är ett utvecklingsarbete som bedrivs inom temat besöka och uppleva. För att besökarna ska stanna i ESS vill SWU öka publikens möjlighet att nå andra aktiviteterupplevelser-besökmål samt boende i området. Alla de teman som finns kondenserat inom natur-kulturhistoria på Wanås finns också inom ESS-området. Genom projektet kan fördjupning äga rum. Genom SWUs satsning på miljön 2009 lyfts människans relation till naturen fram. Naturen i nordöstra Skåne är lätt att nå och den vackra bokskogen finns överallt. SWUs gröna inriktning förstärker marknadsföringen av Skåne nordostområdets största tillgång: naturen. Utifrån besöket på Wanås kan projektet STANNA I ESS lotsa publiken vidare till andra upplevelser i området inom natur-kulturhistoria. Synergieffekter uppnås inom hållbar utveckling genom SWUs miljösatsning och medlemskap i Svanenklubben. Projektet STANNA I ESS befinner sig tydligt inom de horisontella temana hållbar utveckling, ungdomar samt kompetensutveckling. Genom projektet ökas antalet besökare genom kvalitativa och kvantitativa satsningar. Nya kulturaktiviteter och nya lokala nätverk skapas inom de fyra kommunerna. Kommunikationen ökas. Utvecklingsaspekten är stark. Med mer och professionell marknadsföring ökas publikantalet. Projektet STANNA I ESS stärker hela närområdet till att bli ett mer attraktivt turistmål. 5

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Danmark

Marknadsprofil 2009 Danmark Marknadsprofil 2009 Danmark Sammanfattning Ekonomi och befolkning Danmark har 5,5 miljoner invånare och en åldersfördelning som liknar Sveriges. Precis som i resten av världen har Danmark märkt av finanskrisen.

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Marknadsprofil 2009 USA

Marknadsprofil 2009 USA Marknadsprofil 2009 USA Sammanfattning Ekonomi och befolkning Befolkningsmängden i USA är idag cirka 307 miljoner invånare. USAs äldre befolkning ökar i antal, där den största åldersgruppen är mellan 40-44

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

sweden det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen

sweden det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen sweden marknadsför Sverige i världen det är hos målgruppen det börjar Allt fler vill resa till Sverige partnerskap, en framgångsrik affärsmodell Dela risk och växla upp insatsen HÅLLBARHET POSITIONERAR

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se

turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se En introduktion Ölands turismstrategi 2012-2020 Den lokala besöksnäringen och de offentliga aktörerna går med denna turismstrategi samman kring målet om fördubblade

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Nederländerna

Marknadsprofil 2009 Nederländerna Marknadsprofil 2009 Nederländerna Sammanfattning Ekonomi och befolkning Befolkningsmängden i Nederländerna är idag cirka 16,7 miljoner. Nederländerna är en av Europas mest tätbefolkade länder med ca 400

Läs mer

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi Besöksnäringens kommunikationsguide för internationell marknadsföring av sverige och SWEDISH LAPLAND. För ökad tillväxt och lönsamhet. 6 9 14 17 Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför

Läs mer

Rapport: Vad får den internationella besökaren att välja Sverige?

Rapport: Vad får den internationella besökaren att välja Sverige? Rapport: Vad får den internationella besökaren att välja Sverige? Seminarie 4, 8 december 2011 Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11 Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Stockholm 2013-02-11 2 Innehåll Innehåll... 2 Kontigos förord till utkast till strategi... 4 1 Inledning... 5 2 Fokus på besöksnäringens utveckling...

Läs mer