Vityxne STEFAN ERICSSON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vityxne STEFAN ERICSSON"

Transkript

1 Natur i Norr, Umeå Årgång 23 (2004), häfte 2:16-22 Vityxne Pseudorchis albida i Västerbottens län 2004 STEFAN ERICSSON Vityxne Pseudorchis albida är en orkidé med en tvådelad utbredning i Sverige. I söder, där den är bunden till slåttade eller betade marker, har den på grund av minskad hävd minskat starkt, och är nu bara känd från några få lokaler i Halland, Småland och Västergötland. I norr växer den i gles fjällbjörkskog och det är osäkert om den har minskat där. Den förekommer från Härjedalen i söder till Lycksele lappmark i norr, men eftersom de nordligaste förekomsterna upptäcktes rätt sent är informationen rätt fragmentarisk. I Jämtland är nu ett stort antal lokaler kända. En orsak till att vityxnen är dåligt känd i norr är att den tidigare sammanblandats med fjällvityxne, Pseudorchis straminea. De båda orkideerna räknades förr som samma art, och det finns många uppgifter på yxnar vars verkliga identitet är okänd. Att de två är olika arter står dock utom allt tvivel (Reinhammar 1995). Vityxne räknas som en i Sverige hotad art. Den ansågs tidigare vara akut hotad, men allt eftersom fjällpopulationen blivit bättre känd har den dalat i bedömningen. På rödlistan (Gärdenfors 2000) är den nu upptagen som sårbar (Vulnerable), men egentligen kvarstår naturligtvis samma hotbild för den lilla populationen i söder. Vityxne är fridlyst. I samband med upprättandet av ett åtgärdsprogram för vityxne, inventerade jag under 2004 arten inom Västerbottens län. Jag redovisar här vad jag hittade. Förberedelser Fjällvityxne finns på många håll i fjällen, men nästan bara på kalfjället, och alltid på kalkrik mark, t ex ofta i dryashed. Vityxne däremot, växer aldrig på kalfjället, utan i ljusöppen fjällbjörkskog, och har ingen dragning åt det kalkhaltiga. Faktum är att den oftast påträffas på rent ut sagt kalkfattig mark. Denna skillnad i yxnarnas biotopkrav drog jag förståss nytta av när jag försökte reda ut vilka av alla uppgifter om obestämda yxnar från länet som kunde tänkas avse vityxne. Det fanns i och för sig redan två kända lokaler (lokal 1 och 4), men det kanske kunde finnas fler? Efter att ha gått igenom tillgängliga databaser och uppsatser, hade jag en lista på drygt ett dussin lokaler som kunde vara värda att titta på. De flesta av dessa var uppgifter där ståndorten ej meddelats, men genom att jämföra data från olika håll, eller med uppgiftslämnaren själv, eller i några fall med bevarade herbarieex, kunde de flesta uppgifter sorteras bort som absolut, eller högst sannolikt fjällvityxne. Jag hade nu 2 säkra, och 5 7 möjliga lokaler, och de skulle besökas. De flesta passade jag på att se på vid olika resor i fjällen i somras, men jag gjorde också tre resor enkomt för vityxne. Två blev fem Bara en av de möjliga lokalerna gav utdelning, men detta fynd (lokal 5) är å

2 Stefan Ericsson 17 andra sidan det hittills nordligaste i Sverige. På övriga lokaler hittades antingen ingen yxne alls, eller så var det ändå fjällvityxne, trots att den krupit ned en bit i skogen. Efter att ha besökt de två kända lokalerna och hittat två till där identiteten tidigare varit diffus, tyckte jag att jag kunde försöka leta nya, helt okända lokaler i något område nära norska gränsen, särskilt som jag nu tyckte mig kunna känna igen den rätta miljön för arten. Och jag lyckades faktiskt, en helt ny lokal hittades, så av de två tidigare kända har det nu blivit fem. Här följer kortfattade redogörelser om förhållandena på lokalerna, och även små kartor där de prickats in. Koordinater skriver jag tyvärr ej ut. Den som vill se någon särskild lokal med vityxne får höra av sig, men räkna då också med att få till uppgift att räkna vityxnarna! I uppsatsen om Skalmodal i detta häfte meddelar jag ändå (faktiskt!) koordinater för lokal 2. Detta för att uppmuntra mer sökning i området. 1. Lillklumpens sydsida Ås lpm, Dorotea sn. 5 km O Borgafjäll: vid stigen från Brännliden mot passet mellan Gubbsjöklumben och Lillklumpen ca 900 m NO gården Brännliden (ruta 22F 84). Växtplatsen ligger direkt intill stigen, ovan barrskogen. Ett V skars in i en blädad björk i överkanten av det ca m stora område där 21 vityxnar hittades. Partiet är magrare än de kringliggande områdena, som här och var t o m håller högörter, bl a vitsippsranunkel Ranunculus platanifolius. Björkskogen är mycket gles och domineras av kruståtel Deschampsia flexuosa, vårbrodd Anthoxanthum sp. blåbär Vaccinium myrtillus, ängskovall

3 18 Vityxne i Västerbottens län 2004 Melampyrum pratense och låga, sterila smörbollar Trollius europaeaus. Vityxne påträffades här 1985 av Sam Skällberg under VBF:s inventeringsvecka i Avaträsk, men uppgift om antal saknas. Sedan dess har ingen kontrollerat lokalen. 2. Skalmavardos sydostflank Ly lpm, Tärna sn. 5 km OSO Skalmodals kapell: Skalmavardos sydostsluttning ca 1100 m NV Sagavägens bro över bäcken från Skalvattnet (ruta 24E 19). Växtplatsen ligger i en mindre svacka i den annars rätt branta sluttningen. En röd tejp sattes runt en björk direkt öster om svackan där det växte 9 mycket svårsedda vityxnar. Fältskiktet är fattigt och domineras av kruståtel Deschampsia flexuosa och för en vityxnelokal ovanligt höga blåbär Vaccinium myrtillus. Ett bestånd av nordbräken Dryopteris expansa ser ut att avancera i svackan och kan snart växa förbi vityxnarna. Trädskiktet är glest, och lokalen ligger intill ett lavinspår där träden böjts eller knäckts. Det var jag själv som 1980 noterade obestämd Pseudorchis någonstans i branten, men jag saknar uppgift på antal. Jag minns inte att den lokalen såg ut så här, så jag tror detta är en annan. Trots en hel dags sicksackande i slänten fann jag emellertid ej fler vityxnar, men dock rikare och klippigare områden där man kunde tänka sig fjällvityxne. Säker fjällvityxne finns på fjället mindre än 1 km bort, och det kan mycket väl vara så att det var den arten jag såg 1980.

4 Stefan Ericsson Linhobben nära gränsen Ly lpm, Tärna sn. 4,5 km NNV Joesjö: Linhobbens sydsida mycket nära riksgränsen ca 2900 m VNV gården Skälvattnet (ruta 24E 98). Växtplatsen ligger i en liten glänta i ett rätt snårigt område ca 125 m från Norge i övre delen av sluttningen ungefär där den börjar plana ut mot toppen. Tre röda tejper sattes upp, bildande en triangel inom vilken 2 ex av vityxne växte. Två av tejperna sitter i NV-hörnet i en något större björk där den lägre markerar den ena vityxnen. Den andra sitter i en längs marken strykande f d björk direkt öster om den andra vityxnen. Fältskiktet är fattigt och domineras av kruståtel Deschampsia flexuosa, blodrot Potentilla erecta och gullris Solidago virgaurea. Den lilla SSV-exponerade, sluttande gläntan omgärdas av låga björkbuskage böjda av snötryck. Lokalen är ej känd sedan tidigare. Den hittades genom att jag på kartan valde ut ett sannolikt område med lämpliga sydvästsluttningar. Väl där letade jag glesare björkskog på mager mark och fick napp. Någon km åt nordost, i en liknande miljö, påträffades dessutom tromsögontröst Euphrasia hyperborea och några få ex av kambräken Blechnum spicant, båda mycket sällsynta inom länet. 4. Rödingsnäsets sydvästsluttning Ly lpm, Tärna sn. Rödingsnäsets SVsluttning NV Rönäs. Här finns flera dellokaler. Jag hittade vityxne på två, och undersökte intensivt två andra där det sagts att arten växte, men

5 20 Vityxne i Västerbottens län 2004 återfann ändå inte den klassiska lokalen (den som i Aronsson 1999 sägs hysa ca 500 ex). Det är inte lätt att orientera sig fram i denna långa, höga, bäckrika slänt, och samtidigt kunna redogöra för exakt var på kartan man befinner sig. Jag har därför full förståelse för att några meddelare tvekar om var de egentligen har sina vityxnar. Jag planerar därför att återbesöka Rödingsnäset 2005, då förhoppningsvis försedd med noggrannare direktiv. Tills vidare följer här dellokalerna: 4A m N västligaste gården i Rönäs (se kartan). Växtplatsen, där det fanns två grupper av vityxne, ligger i varierad, rätt fuktig fjällbjörkskog med luckor, ca 150 m N bäcken som längre ned passerar det ensamma huset på kartan. Nedanför en låg brant växte här 2 ex av vityxne som markerades med en liten röd tejp i en liten rönnbuske. Ca 30 m utför slänten (åt SV) fanns en tät samling av 4 ex av vityxne som ej markerades. Fältskiktet var mycket varierat, men magrare vid den övre gruppen. Blodrot Potentilla erecta var vanligaste art. Vityxne är sedan länge känd i området, men dellokalen kan vara ny m N västligaste gården i Rönäs (se kartan). Växtplatsen är ett stort, nästan helt öppet, SV-sluttande område, med bara några få björkar, beläget SO om kanten av ravinen till bäcken som nämndes under 4A. Nära kanten finns rätt vida enbuskage. Anledningen till att området är öppet kan vara anrgepp av björkmätare, men det är inte omöjligt att också bete kan ha inverkat, men då för länge sedan. En större svacka, delvis vattenfylld, ligger i sydöstra kanten. I svackans NV-kant sattes en röd tejp upp i

6 Stefan Ericsson 21 Läget för denna dellokal, den klassiska för vityxne på Rödingsnäset, var vid besöket okänt för mig.. Olof Rune markerade för ett antal år sedan lokalen som belägen på ön mellan bäckgrenarna ca 200 m längre mot norr (kartans 4C? ), och den markeringen trodde jag var riktigt satt. Jag tillbringade nästan en hel dag där utan att hitta arten. Först senare har jag via länsstyrelsen erhållit en koordinatuppgift från Johan Ekenstedt som placerar den 200 m längre åt söder. Den lokalen skall ha märkts ut med snitslar, men jag passerade aldrig där. Vityxne på Lillklumpens sydsida Foto Jörgen Wiklund. en ca 1,5 m hög, S-böjd björkstubbe. I en ca 150 m lång zon jäms med sluttningen ovanför stubben hittades 21 ex av vityxne. Fältskiktet är lågt och det är svårt att utse dominanter, men kruståtel Deschampsia flexuosa och olika ris är vanliga. Lokalen skiljer sig utseendemässigt från de övriga genom att vara öppnare och att här och där vara bevuxen med en. Lokalen kan vara känd sedan tidigare. Maj Rune pekade ut den genom en vägbeskrivning, men denna kan också ha gällt lokal 4C som ligger i samma riktning från Rönäs. 4C. X antal m N västligaste gården i Rönäs (se kartan). 4D. 3,5 km NV västligaste gården i Rönäs (se kartan) Olof Rune pekade först 2004 ut detta område som ännu ett ställe där han sett vityxne. Området, som är luckigt och varierat ser ut att verkligen passa för vityxne, men en dags sökande gav inget napp. 5. Valles sydsluttning Ly lpm, Sorsele sn. 7 km VNV Ammarnäs kyrka: Valles sydsluttning ca 800 m N där bäcken från Valle korsar vägen 1,6 km från vägslutet vid Stor-Tjulträsket (ruta 25G 32). Växtplatsen ligger i en rätt varierad, sydsluttande, gles fjällbjörkskog som vid besökstillfället var extremt trampad och betad av ett stort antal renar. Många vajor gick i skogen med kalvar och mer än 1000 renar till stod på fjället strax bortom Valles topp. 5 ex av vityxne hittades inom ett rätt stort område efter att ha letat en hel dag, delvis i spöregn, i denna slarvigt sönderknipsade miljö. Ett V skars in i en blädad björk i mitten av vityxnarnas område, ca 150 m V kanten av bäckdalen och ca 300m

7 22 Vityxne i Västerbottens län 2004 nedanför skogsgränsen, och två röda snitslar sattes upp. Fältskiktet var ett av de artrikaste på de funna lokalerna, men det beror nog främst på att området är stort och delvis fuktigt. Vityxnarna växte i lägre vegetation som dominerades av kruståtel Deschampsia flexuosa, gullris Solidago virgaurea och vårbrodd Anthoxanthum sp. Sven Hellqvist noterade 1979 obestämd Pseudorchis ungefär här. Hans lista gäller dock för en rätt luddigt angiven del av slänten mellan fjället och stugorna nere vid vägen. Man får väl säga grattis ändå till Sven, eftersom dina yxnar visade sig utgöra Sveriges hittills nordligaste fynd av vityxne! Lokalen bör besökas igen ett annat år då renarna inte stökat till så mycket. Tack Jag vill särskilt tacka Ylva Rune för att jag fick låna Olles stuga i Portbron, och Jörgen Wiklund för hans långt drivna förmåga att stå ut med knott vid vityxnefotografering. Citerad litteratur: Aronsson, M. (red.) 1999: Rödlistade arter i Sverige. Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Gärdenfors, U. (red.) 2000: Rödlistade arter i Sverige ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Reinhammar, L.-G. 1995: Evidence for two distinct species of Pseudorchis (Orchid.) Nord. J. Bot. 15: Författarens adress: Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet, Umeå

Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik

Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik Jon Loman, Rana Konsult Spelande strandpaddehane 2009 07 06 Bakgrund och syfte I samband med behandling av planförslag

Läs mer

Grod- & kräldjursinventering i Skellefteå kommun 2001

Grod- & kräldjursinventering i Skellefteå kommun 2001 Grod- & kräldjursinventering i Skellefteå kommun 2001 Åsa Isaksson Bygg- & miljökontoret Skellefteå kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Inledning 1. 1.1 Arternas situation i Skellefteå kommun 1. 1.2 Groddjur

Läs mer

Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007. Rapporter om natur och miljö nr 2008: 8

Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007. Rapporter om natur och miljö nr 2008: 8 Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007 Rapporter om natur och miljö nr 2008: 8 Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007 MICAEL SÖDERMAN Omslagsbild:

Läs mer

Etablering av ett GLORIAområde

Etablering av ett GLORIAområde Rapport Diarienummer 502-757-2011 Etablering av ett GLORIAområde i Jämtland Långsiktig miljöövervakning av kärlväxtfloran på fjälltoppar Omslagsbilder Övre vänster: Utsikt från Stora Härjångsstöten mot

Läs mer

läderbagge och bredbandad ekbarkbock

läderbagge och bredbandad ekbarkbock Arbeten med åtgärdsprogrammen för läderbagge och bredbandad ekbarkbock i Stockholms län 2007 BAGGBOLAGET - David Isaksson Författare: David Isaksson, BAGGBOLAGET Omslag: Fönsterfälla på en rejäl ek vid

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

I VARGSPÅRARES SPÅR. Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok :

I VARGSPÅRARES SPÅR. Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok : Ett lån ur Bertil Haglunds nya bok : I VARGSPÅRARES SPÅR Våren 1963 var vi mogna för ett äventyr uppe i yttersta norr, i triangelområdet Karesuando Treriksröset Torne träsk. Helikopterskolans chef, major

Läs mer

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 2 2009 Årg. 27 NR 2 2009 ÅRGÅNG 27 ISSN 0283-8524 Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), lokalförening av Svenska

Läs mer

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 2 2010 Årg. 28 NR 2 2010 ÅRGÅNG 28 ISSN 0283-8524 Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), lokalförening av Svenska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av:

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Rickard Gustavsson Sävenfors vattenbruksskola 2005-2008 Handledare: Helena Herngren Länsstyrelsen Södermanlands län Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4

Läs mer

Utrymningsplaner. Om att utforma utrymningsplaner. Andreas Hagström. Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan, 0612-82191

Utrymningsplaner. Om att utforma utrymningsplaner. Andreas Hagström. Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan, 0612-82191 Utrymningsplaner Om att utforma utrymningsplaner Andreas Hagström Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan, 0612-82191 Bakgrund: Mittuniversitetet har på sina tre campusorter ett stort antal utrymningsplaner.

Läs mer

Marsö. Natur. Historia

Marsö. Natur. Historia Marsö Natur Marsö med tillhörande arkipelag ligger mitt i det öppna vattnet mellan Händelöp/Nävelsö i norr och Eknöarna i söder. Läget är synnerligen utpräglad ytterskärgård, men fastighets- gränsen stryker

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Var och en som planerar en tur i markerna,

Var och en som planerar en tur i markerna, 17(2) Daphne 1 Redaktören har ordet Var och en som planerar en tur i markerna, oavsett om det gäller en blomexkursion eller bara vanligt skogsmys, har säkert känt en viss vånda i den tidiga morgonstunden.

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun

Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Rapport 2011:1 Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Park och naturförvaltningen December 2011 Inventering: Jörgen Arvidsson, Göteborgs Herpetologiska

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014. (Hookeria lucens)

Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014. (Hookeria lucens) Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014 (Hookeria lucens) rapport 6359 April 2010 Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014 (Hookeria lucens) Hotkategori: sårbar (vu) Programmet har författats av Mikael Stenström

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014 Hus och hem Hus och husbyggnation, förr och nu Studiematerial med lärarhandledning för självständiga studier för årskurs 6-9 Foto: Marie Andersson

Läs mer

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Nyhetsbladet BOKEN www.compile.se Nummer 1 2007 Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Luleå med drygt 72 000 invånare är 2007 års kulturkommun och i januari invigdes Kulturens Hus. Kulturhuset

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer